Prop. 1982/83:35

om godkännande av internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, m.m.

Regeringens proposition 1982/83: 35

om godkännande av internationell konvention om ömsesidigt admini- strativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, m. m.;

beslutad den 30juni 1982.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN BJÖRN MOLIN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås bl.a. att riksdagen godkänner Sveriges anslut- ning i vissa delar till en internationell konvention om ömsesidigt admini- strativt bistånd för att förhindra. utreda och beivra tullbrott.

Konventionen, som upprättats inom tullsamarbetsrådet'(Customs Coop- eration Council, CCC). omfattar ett internationellt samarbete mellan tull- myndigheter genom bl.a. utbyte av upplysningar rörande tullbrott.

Prop. 1982/83: 35

Prop. 1982/83: 35

IJ

Utdrag

HAN DELSDEPARTEMENTET - PROTOKOLL . vid regeringssammanträde 1982-06—30

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Friggebo. Dahlgren. Åsling. Söder. Johansson. Eliasson. Gustafsson. Elmstedt. 'l'il- lander. Ahrland. Molin

Föredragande: statsrådet Molin

Proposition om godkännande av internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, m. m.

1. Inledning

'l'ullsamarbetsrädet antog den 22 maj 1975 en rekommendation om cen- tral registrering av upplysningar om tullbedrägerier. Vidare antog rådet den 9juni 1977 en internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra. utreda och beivra _tullbrott. Generaltullstyrelsen har förordat att Sverige antar rekommendationen samt biträder konven- tionen med vissa av dess bilagor. Rekommendationen och konventionen bör i engelsk textjämte en inom generaltullstyrelsen gjord översättning till svenska fogas till protokollet i detta ärende som bilagorna I och 2.

2. Föredraganden

2.1. Bakgrund

Med stöd av en konvention, som tillkom i Bryssel den 15 december 1950. har inrättats ett råd för samarbete inom tullområdet Customs Cooperation Council (CCC). Sverige anslöt sig till konventionen sedan riksdagen godkänt anslutningen (SÖ 1952: 32). F. n. är mer än 80 länder medlemmar. Tullsamarbetsrådet har antagit flera rekommendationer om samarbete beträffande smugglingsbekämpning.

Den 5 december 1953 antog sålunda rådet en rekommendation om ömse- sidigt administrativt bistånd. som Sverige anslutit sig till. Enligt rekom- mendationen skall tullmyndigheterna på begäran från annan medlemsstat i görligaste mån speciellt övervaka försändelser av varor som är föremål för

'JJ

Prop. 1982/83: 35

omfattande smuggling till medlemsstatens territorium. inresa till och utresa från dess territorium av person vilken är känd som smugglare liksom också fordon. fartyg eller luftfartyg som man misstänker används för smuggling. På begäran skall tullmyndigheterna vidare så snabbt och detaljerat som möjligt lämna varje tillgänglig upplysning om "smuggling som är föremål för undersökning i annan medlemsstat. Medlemsstaternas tullmyndigheter skall också lämna varandra upplysningar om nya metoder och medel för tullbedrägerier och översända de rapporter eller utredningar om brotts- typer som kan antas vara av värde för andra medlemsstater. Medlemssta- ternas tullmyndigheter skall utväxla förteckningar över varor som är före- mål för smuggling till och från deras territorier. Medlemsstaternas tullmyn- digheter skall lämna sina spaningsorgan tillfälle att upprätthålla direkt personlig kontakt för att underlätta att rekommendationens allmänna syf- ten förverkligas. Mottagna upplysningar skall betraktas säsom konfiden- tiella och får inte utlämnas annat än till direkt berörda tjänstemän.

l rekommendationen har gjorts förbehåll för art. IV i konventionen angående upprättande av tullsamarbetsrådet. Enligt artikeln skall medlem ej vara skyldig tillhandahålla konlidentiella informationer. vilkas utläm- nande skulle förhindra tillämpning av gällande lag. stå i strid med allmänt intresse eller leda till förfång för allmänna eller privata företags rättmätiga kommersiella intressen.

Sverige har också anslutit sig till en rekommendation av den 8juni 1967 om central registrering av upplysningar om tullbedrägerier. Den 22 maj 1975 antog rådet en ny rekommendation i samma ämne.

En rekommendation som särskilt avser illegal handel med narkotika och psykotropa ämnen antogs den 8juni 1971. Tullsamarbetsrådct rekommen- derade då att medlemsstaternas tullmyndigheter utan begäran och utan dröjsmål skall lämna andra tullmyndigheter. som kan vara direkt eller indirekt berörda. alla tillgängliga upplysningar om gärningar som innebär eller misstänks innebära eller sannolikt kan ge upphov till illegal handel med narkotika eller psykotropa ämnen. Upplysningar skall också lämnas om personer som enligt vad man vet eller misstänker medverkar till illegal narkotikahandel och om fordon. fartyg. luftfartyg och andra transportme- del som används eller misstänks bli använda i sådant sammanhang. Nya medel eller metoder som används för illegal handel med narkotika och psykotropa ämnen och nya produkter som förekommer vid sådan illegal handel skall vidare rapporteras. Sverige har anslutit sig till denna rekom- mendation.

Konventioner om ömsesidigt bistånd på tullomrädet brukar i allmänhet vara bilaterala. Sverige har hittills ingått-endast ett bilateralt avtal om ömsesidigt bistånd i tullfrågor. nämligen med Förbundsrepubliken Väst- tyskland den 18 december 1972 (jfr prop. 1973: 1 17." SkU 36. rskr 194 och prop. 1975/76174. SkU 16.'rskr 53 samt SFS 1976:929). Avtalet gör det bl.a. möjligt för tullmyndigheterna i den ena" staten att vid utredning av

Prop. 1982/83: 35 4

brott mot tullagarna efter särskild framställning till den andra staten få upplysningar för det aktuella fallet. Tullmyndigheterna skall dessutom se till så att sådana administrativa och rättsliga åtgärder vidtas som behövs för att tillmötesgå framställningen. Samarbetet omfattar även utbyte av upplysningar för tulltaxeringen samt för varukontrollen vid in- och utför- sel. Vidare har tullmyndigheterna enligt avtalet möjlighet att utan anmodan lämna upplysningar till varandra i fråga om bl. a. narkotika. vapen. alkohol och tobak.

Mellan de nordiska länderna finns sedan länge ett väl fungerande tull- samarbete som har resulterat i generella överenskommelser och åtgärder i enskilda fall. Samarbetet administreras av Nordiska tulladministrativa rå- det tN'l'R). vilket är ett samarbetsorgan som består av cheferna för tull- styrelserna i de olika länderna.

År 1979 lades fram ett förslag till avtal mellan de nordiska länderna om ömsesidigt bistånd i tullfrågor. Avtalet har till syfte att åstadkomma ett ökat samarbete mellan tullmyndigheterna i de nordiska länderna för att säkerställa en riktig tillämpning av tullagstiftningen och för att bekämpa överträdelser av densamma. 'l'ullmyndigheterna skall lämna varandra bi- stånd främst genom uppgiftslämnande. Om de begärda uppgifterna inte finns tillgängliga hos en tullmyndighet så skall denna svara för den utred- ning som behövs. Enligt avtalet skall bistånd vidare lämnas bl. a. i ärenden om indrivning av annan stats fordringar som har uppstått vid tillämpning av tullagstiftningen.

Bistånd inom ramen för avtalet får således lämnas endast vid tillämp- ningen av tullagstiftningen. Med "tullagstiftning" förstås enligt avtalet (art. 1) bestämmelser i lag eller annan författning om tull. skatt och andra avgifter m.m. såvitt avser införsel. utförsel eller transitering av varor härunder inbegripet sundhets- och säkerhetsbestämmelser och betal- ningsmedel. En begränsning av staternas möjlighet att lämna bistånd enligt avtalet följer av art. 2. Här anges att bistånd inom ramen för avtalet lämnas enligt den anmodade statens rätt och inom ramen för tullmyndighetens behörighet och resurser.

Enligt art. 4 skall tullmyndigheterna lämna varandra vissa tillgängliga upplysningar och handlingar. En del upplysningar skall lämnas självmant eller på begäran. exempelvis upplysningar om verksamhet som misstänks leda till överträdelse av annan stats tullagstiftning. Andra upplysningar och handlingar skall lämnas endast på begäran.

lart. 7 finns bestämmelser om att inhämtade upplysningar och handling- ar får användas som bevis i enlighet med avtalets syfte och inom ramen för dess tillämpningsområde. Om upplysningarna eller handlingarna skall an- vändas för något annat ändamål än vartill de har inhämtats. måste uttryck- ligt samtycke inhämtas från den tullmyndighet som har lämnat upplysning- arna eller handlingarna. Vidare finns här en bestämmelse om sekretess som anger att upplysningarna. handlingarna m.m. i övrigt skall behandlas som hemliga i den stat som har mottagit dem.

Prop. 1982/83: 35 5

Riksdagen har godkänt avtalet mellan Sverige. Danmark. Finland. 15- land och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor (prop. 1980/81:169, SkU 1980/81z53. rskr 1980/81z315). Avtalet. som Sverige ratificerade den 15 oktober 1981. träder i kraft den 26 augusti 1982.

2.2 Tullsamarbetsrådets nu aktuella rekommendation och konvention

! 1975 års rekommendation om ('entral registrering av upplysningar om tal/bedrägerier förordar tullsamarbetsrådet att medlemsländerna i den ut- sträckning deras nationella lagar medger skall ansluta sig till ett system för central registrering av sådana uppgifter om tullbedrägerier som anges i bilagor till rekommendationen. i den mån uppgifterna bedöms vara av intresse från internationell synpunkt.

Tullsamarbetsrådets tidigare nämnda rekommendation av år 1967 har fem bilagor med följande rubriker. ] Personer som dömts för tullbedrägerier Il Lönnrum i transportmedel III Smugglingsmetoder (andra än utnyttjande av lönnrum i transportme- del) IV Varor som särskilt är föremål för smuggling V Förfalskningsbedrägerier 1975 års rekommendation avser information på följande områden. [ Personer som dömts för smuggling eller andra tullbedrägerier och. i den mån detär möjligt, personer som är misstänkta för smuggling eller andra tullbedrägerier eller som har gripits vid smuggling II Metoder vid smuggling och andra bedrägerier III Smugglingsfartyg IV Varor som särskilt är föremål för smuggling V Förfalskningsbedrägerier

Generaltullstyrelsen uttalar följande: Nu föreliggande rekommendation har en något vidare syftning än 1967 års rekommendation och är avsedd att ersätta denna. Reciprocitetsprincipen bibehålls för utbytet av informatio- ner utom i fråga om upplysningar som gäller narkotika och psykotropa substanser. Varje upplysning som ett land får enligt rekommendationen skall falla under landets tillämpliga sekretessbestämmelser. Möjligheten att erhålla sådana upplysningar som avses i 1975 års rekommendation är av stor betydelse för smugglingsbekämpningen. Såvitt generaltullstyrelsen kunnat finna föreligger inte något hinder för att rekommendationen tilläm- pas i Sverige. Rekommendationen jämte samtliga fem bilagor bör därför antas av Sverige. Styrelsen bör bemyndigas att vidtaga de åtgärder som är erforderliga för tillämpningen av den.

Jag går härefter över till det närmare innehållet i [977 års internatirmella konvention om ömsesidigt administrativt histåndför anför/tindra. utreda och beivra tullbrott. Med tullbrott avses i konventionen varje överträdelse

Prop. 1982/83: 35 6

eller försök till överträdelse av en författningsbestämmelse som gäller införsel. utförsel eller transitering av varor och vars tillämpning skall övervakas av tulladministrationerna. Konventionen har elva bilagor som var och en behandlar en viss form av samarbete. De olika bilagorna har följande rubriker. 1 Spontant bistånd ll Bistånd. på begäran. vid fastställande av tullar och andra avgifter vid införsel eller utförsel

lll Bistånd. på begäran. rörande kontroller lV Bistånd. på begäran. rörande övervakning. V Undersökningar och delgivningar. på begäran. för annan fördragsslu- tande parts räkning Vl 'fulltjänstemäns inställelse inför utländsk domstol Vll Närvaro av en fördragsslutande parts tulltjänstemän på en annan fördragsslutande parts område Vlll Deltagande i undersökningar i utlandet lX Central registrering av upplysningar X Bistånd i kampen mot smuggling av narkotika och psykotropa ämnen Xl Bistånd i kampen mot smuggling av konstverk. antikviteter och annan kulturell egendom När en stat signerar eller ratificerar konventionen eller ansluter sig till den. skall den ange vilken eller vilka bilagor den accepterar. och det är. nödvändigt att acceptera minst en bilaga (art. 15).

De fördragsslutande parter som är bundna av en eller flera konventions- bilagor är ense om att deras tulladministrationer skall bistå varandra för att förhindra. utreda och beivra tullbrott enligt konventionens bestämmelser. En fördragsslutande parts tulladministration kan begära bistånd under en utredning eller i förbindelse med ett rättsligt eller administrativt mål eller ärende som inletts av parten i fråga. Om tulladministrationcn inte själv - handlägger målet eller ärendet kan den begära bistånd endast inom grän— serna för sin behörighet. Den anmodade administrationen skall likaså lämna det begärda biståndet inom gränserna för sin behörighet. Ömsesidigt bistånd skall inte begäras för anhållande av personer eller indrivning av tullar. avgifter eller andra belopp för en annan-.fördragsslutande parts räkning (art. 2).

En fördragsslutande part kan neka att lämna bistånd eller- förbinda det med vissa villkor. om den anser att det begärda biståndet skulle kränka dess suveränitet. säkerhet eller andra väsentliga nationella intressen eller skada något allmänt eller enskilt företags legitima kommersiella intressen (art. 3).

Om en tulladministration begär bistånd som den själv i-det omvända fallet inte skulle vara i stånd att lämna. skall den påpeka detta i sin begäran. Det står då den anmodade parten fritt att inte tillmötesgå begäran (art. 4).

Prop. 1982/83: 35 7

Upplysningar och dokument som erhålls får användas endast för de ändamål som anges i konventionen och med förbehåll för de inskränkning- ar som den tulladministration som lämnat dem kan ha bestämt. De skall vara underkastade den sekretess som tillämpas i' det mottagande landet i sådana fall. Upplysningarna och dokumenten får användas för andra ända- mål endast om detta har skriftligen medgivits av den tulladministration som lämnat dem (art. 5). '

Det är inte tillåtet att göra förbehåll till konventionen (art. 18). Generaltullstyrelsen uttalar följande: Föreliggande multilaterala konven- tion om tullsamarbete är. ganska allmänt hållen" och den kan biträdas av

vilka som helst av tullsamarbetsrådets mer-än åttio medlemsstater. Den . '

kan leda till ett snedvridet (mer eller mindre enkelriktat) samarbete mellan två fördragsslutande parter. om den ena har mycket större intressen av att få bistånd än den andra. Som exempel kan nämnas att ett utomeuropeiskt land som har höga tullar och andra införselavgifter och som importerar varor från Sverige kan. om båda länderna biträtt konventionen och accep- terat bilaga I]. kräva att få mycket omfattande och detaljerade upplysning- ar från Sverige om exportpriser m. m., medan vi inte har några problem med varor importerade från det andra landet. Härtill kommer att det ofta torde kunna inträffa att det anmodande landets sekretessregler i sådant fall inte ger tillräckliga garantier för att svenska sekretessintressen skyddas. På grund av den stora betydelse internationellt samarbete har för bekämp- ningen av smuggling bör Sverige enligt styrelsens mening biträda konven- tionen av den 9 juni 1977. Åtminstone till en början synes dock endast vissa av de vid konventionen fogade bilagorna böra accepteras från svensk sida. Styrelsen anser sålunda att det finns skäl vara restriktiv vad gäller antagande av bilagor som kan innebära skyldighet att lämna sekretessbe- lagda uppgifter till länder vars sekretessbestämmelser och administriva rutiner är helt okända. — Bilagorna [. III. IV. VIII. IX och X bör antas av Sverige. Däremot torde bilagorna II och V—Vll tills vidare inte böra antas av vårt land. Ej heller bilagan XI synes f.n. böra accepteras av Sverige. främst pågrund av att-Sverige inte biträtt Unescokonventionen av den 14 november 1970 som bilagan bygger på. Vidare synes avgränsningen av varuområdet vara ganska oklar. Om Sverige biträder konventionen bör styrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som är erforderliga för tillämp- ningen av den.

De bilagor till konventionen som generaltullstyrelsen förordar att Sveri- ge nu bör anta innehåller i stora drag bl. a. följande regler om bistånd som en fördragsslutande parts tulladministration skall lämna berörd fördrags- slutande parts tulladministration. '

Bilaga 1 tar sikte på informationslämnande på eget initiativ och omfattar väsentliga upplysningar som ger skäl att misstänka att ett allvarligt tull- brott kommer att begås på den andra partens område.

I bilaga [[I täcks in uppgifter som lämnas på begäran och som avser

Prop. 1982/83: 35 8

handlingars äkthet samt besked huruvida viss vara legalt exporterats från eller importerats till den anmodade staten-.

Enligt bilaga IV skall tulladministrationen på begäran och efter måttet av sin behörighet och förmåga lämna uppgifter om, vissa personers eller varors förflyttning samt om transportmedel.

Bilaga VIII anger att tjänstemän skall delta i utredning på annan parts område. om det begärs och anses lämpligt av båda fördragsslutande parter.

] bilaga IX behandlas en central registrering av upplysningar. Dessa lämnas till tullsamarbetsrådets generalsekreterare och vidarebefordras av denne på begäran eller då han anser en sådan delgivning vara av värde. En part som lämnat upplysningar har rätt att föreskriva inskränkningar beträf- fande deras delgivning och kan kräva att de längre fram skall avlägsnas från alla register. Uppgifter i följande avseenden skall lämnas i den mån de är av internationellt intresse. nämligen rörande personer som slutligt dömts för smuggling eller annat tullbedrägeri och. när så är lämpligt . bl.a. personer misstänkta för smuggling eller annat tullbedrägeri. Vidare skall underrättelse lämnas beträffande metoder för smuggling och annat bedrä- geri samt i fråga om fartyg inblandade i smuggling.

Bistånd i kampen mot smuggling av narkotika och psykotropa ämnen regleras i bilaga X. Ett spontant utbyte av upplysningar mellan tulladmi- nistrationcrna skall ske. omfattande bl.a. personer som ägnar sig åt eller som misstänks ägna sig åt smuggling. På begäran skall viss övervakning av misstänkta personers förflyttningar ske. (')ckså bistånd genom utredning skall lämnas på begäran. En fördragsslutande parts tulltjänstemän skall på begäran och under vissa förutsättningar inställa sig på annan parts område. - Även på narkotikaområdet skall det enligt bilaga X förekomma en central registrering av upplysningar. '

Det kan tilläggas att de bilagor i konventionen som i sak motsvarar rekommendationens bilagor i stort tnotsvarar dessa. låt vara att biståndets ram utvidgats.

Jag anser det vara av värde att utvidga det internationella samarbetet. i syfte att göra gränskontrollcn så effektiv som möjligt. Särskilt viktigt är det att söka motverka den organiserade smugglingen. bl. a. av narkotika. För att underlätta och förbättra denna kontroll bör vi enligt min mening anta den nu aktuella rekommendationen. Vidare bör Sverige godkänna 1977 års konvention. [ likhet med generaltullstyrelsen linnerjag det lämpligast att f.n. anta konventionsbilagorna [. 111.- [V. Vlll. IX och X. Jag föreslår alltså svensk anslutning i enlighet med vad jag nu har anfört.

Bestämmelserna i rekommendationen och konventionen rörande infor- mationsöverföring aktualiserar vissa frågor som avser handlingssekretess och tystnadsplikt. .

l sekretesslagen (1980: 100) regleras såväl handlingssekretess som tyst- nadsplikt. Lagen gäller inte bara i förhållandet mellan myndigheterna och allmänheten utan i princip även i förhållandet mellan myndigheterna inbör-

Prop. 1982/83: 35 _ 9

des. ] förarbetena till sekretesslagen anförs (prop. l979l8012 s. I22) att utelämnande av hemliga handlingar till utländsk myndighet eller mellan- folklig organisation tills vidare får ske på i huvudsak samma sätt som hittills. Detta innebäri stort att en hemlig handling kan lämnas till utländsk myndighet enligt samma grunder som före den nya sekretesslagen gällde för utbytet av handlingar mellan inhemska myndigheter (se prop. l973: 117 s. 17). Regeringen har numera föreslagit (prop. l98l/82: 186) riksdagen att en bestämmelse om sådant utlämnande skall tas in i sekretesslagen. Enligt förslaget får uppgift utlämnas bl. a. med stöd av lag eller annan författning. Förslaget är f.n. beroende av riksdagens prövning. Om riksdagen antar rekommendationen och godkänner konventionen bör genom en förordning slås fast att den svenska tulladministrationen skall lämna uppgifter i enlig- het med de internationella bestämmelserna.

] sammanhanget kan nämnas att gällande bestämmelser inte medger att en svensk tullmyndighet till utländsk tullmyndighet lämnar uppgift eller utdrag ur allmänt kriminalregister eller polisregister. Däremot torde det i och för sig inte möta hinder att. om Sverige ansluter sig till det nu aktuella tullsamarbetet och en förordning om detta utfärdas. uppgifter som tullmyn- digheten har fått fram vid en utredning vidarebefordras till utländsk tull- myndighet även om uppgifterna också skulle finnas i kriminalregistret eller i polisregister.

Vad jag nu behandlat har avsett utlämnande av uppgifter till utlandet. i brottsbekämpande syfte. Härefter gäller det behandlingen av de uppgifter som från utlandet lämnas till den svenska tulladministrationen. Såväl re- kommendationen som konventionen innebär att upplysningar som lämnas eller mottas skall ges samma sekretesskydd i det mottagande landet som i detta land gäller för upplysningar av samma slag som erhållits inom dess eget område.

Bestämmelser om sekretess inom bl. a. tullområdet finns till en början i 5 kap. l & sekretesslagen. som avser sekretess med hänsyn främst till intres- set av att förebygga eller beivra brott. Därtill finns regler i 9 kap. l—3 åå sekretesslagen vilka tar sikte på sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds förhållanden av såväl personlig som ekonomisk natur. l & gäller sekretess i myndighets verksamhet som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt. 2.5 omfattar ärenden om kontroll beträffande skatt eller om säkringsåtgärd i samband med sådan kontroll samt annan verksamhet som avser tullkontroll och som inte faller under l &. Av 3 % följer att sekretes- sen enligt I och 2 åå också gäller. i den mån avtal om detta har träffats med främmande stat. i ärende om handräckning eller bistånd som myndighet lämnar åt myndighet eller annat organ i den staten i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer.

Sekretess med särskild inriktning på tullvcrkcts brottsbekämpande verk- samhet regleras av 9 kap. 17.5 sekretesslagen. Bl.a. gäller sekretess i

Prop. 1982/83: 35 10

utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål. angelä- genhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller annan verksamhet för att förebygga brott samt tullmyndighets verksamhet i öv- rigt för att förebygga. uppdaga. utreda eller beivra brott.

Enligt vissa av de nu redovisade bestämmelserna måste. för att sekre- tess skall gälla. ett skaderekvisit vara uppfyllt. Särskilt bestämmelserna i 9 kap. l7 %$ kommer att vinna tillämpning med avseende på de uppgifter hos tullverket som har samband med bistånd enligt rekommendationen och konventionen.

I sammanhanget bör pekas på det utsträckta bistånd som avses förekom- ma på narkotikaområdet. Enligt konventionsbilagan X skall på begäran av en fördragssltttande parts tulladministration annan parts tulladministration = i enlighet med gällande lagar och förordningar i sitt område göra undersökningar för att erhålla bevis beträffande sådan smuggling av narko- tika eller psykotropa ämnen som är under utredning på den anmodande fördragsslutande partens område.

Vid tillkomsten av det tidigare berörda avtalet med Förbundsrepubliken Västtyskland konstaterades (prop. l973: 117 's. 23) att för att en svensk - tullmyndighet skttlle kunna lämna tysk tullmyndighet bistånd enligt i avta- let angivna riktlinjer lagregler krävdes. Mot denna bakgrund infördes den lagstiftning som behövdes för att bistånd skulle kunna lämnas från svensk sida enligt avtalet och de avtal av samma slag som kunde komma att ingås med andra länder. Lagen (l973143l) om utredning angående brott mot utländsk tullag innehåller ett bemyndigande för regeringen att föreskriva att bistånd för utredning angående brott mot utländsk tullag skall lämnas främmande statgcnom svensk tullmyndighet. i den mån det påkallas av överenskommelse mellan Sverige och främmande stat om ömsesidigt -bi- stånd för att förhindra. utreda och beivra brott mot tullag.

Mot bakgrund av det anförda är det min bedömning att det inte krävs _ någon lagändring eller ny lagstiftning för det bistånd som avses med [975 års rekommendation och l977 års konvention. Jag finner emellertid att rekommendationen och konventionen har sådan vikt att riksdagens god- kännande bör inhämtas. Skulle ändringar i dessa framdeles aktualiseras. bör det ankomma på regeringen att godkänna detn. om- de inte är av sådan beskaffenhet att frågan bör underställas riksdagen.

3. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att '

godkänna att rekommendationen om central registrering av upplysning- ar om tullbedrägericr antas.

godkänna internationell konvention om ömsesidigt administrativt bi-

Prop. 1982/83: 35 l l

stånd för att förhindra. utreda och beivra tullbrottjämte konventionsbila- gorna l. lll. lV. VllI. IX och X.

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Prop. 1982/83: 35

Recommendation of the Customs Co- operation Council on the pooling of' infor- mation concerning Customs fraud (22 May 1975).

The Customs Co-operation Council.

(."ONSIDERING that Customs frattd is prejudicial to Members" economic and fiscal interests and to the legitimate interests of trade.

("('7;N='.S'II_)ERI.'VG that Customs fraud can be more effectively combated by the ex- change of information relating thereto.

RECO;l-I.-'l=lENDS that Members. so far as may be possible under their national laws. should participate in a scheme for the pooling of information concerning the matters of Cus- toms frattd listed in the appended Annexes.

APPROVES the following procedure for the application ofthe scheme:

l. Each Member accepting the present Recommendation shall notify the Secretary General accordingly and shall specify the An- nexes which it agrees to apply;

Z. As from the date ofits acceptance. each Member shall commttnicate to the Secretary General. to the extent that it considers such information to be ofinterest from the interna- tional point ofview. the information specified in the Annex or Annexes it has agreed to apply:

3. The Secretary General shall institute and keep up-to-date a central index of infor- mation communicated to him by Members and shall use information from it to prepare summaries and studies of new and recurring trends in Customs fraud and frattdttlent prac- ttces:

4. The Secretary General shall circulate to those Members that have accepted this Rec- ommendation specific information contained in the central index. to the extent that he deems such circttlation useful. and any sum- maries and studies referred to in paragraph 3 above. it being understood that a Member shall be entitled to recieve only information provided for by the Annex or Annexes it has agreed to apply;

5. The Secretary General shall. unless ad-

Rådet för samarbete på tullområdet

Rekommendation av rådet för samarbete på tullområdet om central registrering av upplysningar om tullbedrägerier (22 maj 1975)

.tmn mixar att tullbedrägeri är till skada för medlemsländernas ekonomiska och fiskala intressen och för handelns legitima intressen.

som anser att tullbedrägerier kan bekäm- pas mer effektivt genom utväxling av upplys- ningar som har samband därmed.

relaunmanzlerar att medlemsländerna i den utsträckning deras nationella lagar medger bör delta i ett system för central registrering av upplysningar beträffande i vidfogade bila- gor angivna slag av tullbedrägerier.

godkänner för tillämpningen av systemet följande tillvägagångssätt:

l. Varje medlemsland som antar denna rekommendation skall meddela generalsekre- teraren detta och ange vilken eller vilka bila- gor detär villigt att tillämpa:

2. Varje medlemsland skall från den dag rekommendationen antagits till generalsckre- teraren översända sådana upplysningar som anges i den eller de bilagor det har antagit i den utsträckning det anser att upplysningarna är av intresse från internationell synpunkt:

3. Generalsekreteraren skall upprätta och hålla aktuellt ett centralt register över upplys- ningar som översänts till honom av medlems— länderna och skall använda uppgifter från re- gistret för att utarbeta sammanställningar och studier av nya och återkommande tendenser beträffande tullbedrägerier och bedrägliga förfaranden:

4. Gcneralsekretcraren skall till de med- lemsländer som har antagit rekommendatio- nen översända särskilda upplysningar som in- går i det centrala registret. i den utsträckning han anser sådan delgivning vara av värde. liksom sammanställningar och stttdier som nämns i moment 3 här ovan. Det är underför- stått att ett medlemsland skall vara berättigat att erhålla upplysningar endast beträffande den eller de bilagor som det har antagit:

5. Såvida inte det medlemsland som läm-

Prop. 1982/83: 35

vised to the contrary by the Member furnish- ing the information. also circulate to the oth- er Members. and to international organiza- tions with which arrangements have been made in this respect. any information con- cerning illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances contained in the central index. to the extent that he deems such circulation useful. and any summaries or studies that he may have prepared on this subject under paragraph 3 above:

6. The Secretary General shall. upon re- quest. provide a Member having accepted this Recommendation with any other infor- mation available to him concerning an Annex which that Member has agreed to apply:

7. The Secretary General shall honottr any restrictions that a Member having provided information may have placed on its circula- tion: .

8. A Member having communicated infor- mation shall be entitled to require that it be subsequently deleted from the central index and from any registers established by Mem- bers to whom it has been communicated and that no further use shall be made ofit:

9. Any information received by a Member under this Recommendation shall be afforded the same protection in respect ofprofessional secrecy as is in force in that Member country with regard to information of the same na- ture. the circulation and use of the informa- tion bcing restricted in accordance with the directions of the Member which provided it: 10. Nothing in this Recommendation shall be understood to prevent or discourage the spontaneous exchange of information be- tween Customs administrations, in particular on matters of direct or immediate impor- tance. REQUESTS Members who accept the pre- sent Recommendation to notify the Secretary General of the Annex or Annexes they agree to apply and of the date of implementation. The Secretary General will transmit this in- formation to Members" Customs administra- tions.

l3

nat upplysningarna avrått därifrån. skall rå- dets generalsekreterare även till andra med- lemsländer och till internationella organisa- tioner. med vilka arrangemang har gjorts i detta avseende. låta översända upplysningar om olaglig trafik med narkotika och psyko- tropa ämnen. som ingår i det centrala regist- ret. i den utsträckning han anser sådan del- givning vara av värde. liksom sammanställ- ningar eller studier som han kan ha gjort i detta ämne enligt moment 3 ovan:

6. Generalsekreteraren skall på begäran lämna ett medlemsland. som har antagit den- na rekommendation. andra upplysningar som han har tillgång till beträffande bilaga som medlemslandet har antagit:

7. Generalsekreteraren skall respektera de inskränkningar som ett medlemsland som lämnat upplysningar kan ha föreskrivit be- träffande deras delgivning:

8. Ett medlemsland som har översänt upplysningar, skall kunna kräva att de längre fram skall avlägsnas från det centrala regist- ret och från register upprättade av de med- lemsländer till vilka de översänts och att de inte längre skall användas:

9. Upplysningar som mottages av ett medlemsland enligt denna rekommendation skall ges samma sekretesskydd som i detta medlemsland gäller för upplysningar av sam- ma slag. Delgivningen och användningen av upplysningarna skall inskränkas i enlighet med instruktionerna från det medlemsland som lämnat dem: I(). Bestämmelserna i denna rekommen- dation ärinte avsedda att förbjuda eller hind- ra ett spontant utbyte av upplysningar mellan tulladministrationerna. speciellt inte när det gäller frågor av direkt och omedelbart intres- se.

hemsrr'iller. att de medlemsländer som an- tar denna rekommendation meddelar general- sekreteraren vilken eller vilka bilagor de är villiga att tillämpa och från vilken dag de kommer att tillämpas. Generalsekreteraren kommer att vidarebefordra dessa upplysning- ar till medlemsländernas tulladministra- tioner.

Prop. 1982/83: 35

ANNEX [

Persons* Part [: Smuggling

l. Notifications under this part of the An- nex shall provide information concerning:

(a) persons finally convicted of smuggling: and

(b) where appropriate. persons suspected of smuggling or apprehendcd in the act of smuggling in the territory of the Member making the notification. even though no legal processes have been completed. it being un- derstood that when Members refrain from notifying the name and description ofthe per- son involved because such notification is pro- hibited by their national legislation. they shall nevertheless'make a notification containing as many as possible ofthe items listed in this Annex.

ln principle. the information notified should be limited to offences which have re- sulted in or could lead to imprisonment or a line exceeding the equivalent of US $2.000.

2. The information to be furnished shall. so far as possible. include the following: (A) Natural persons (a) Surname (b) Christian names (or forenames) (c) Maiden name (ifapplicable) (d) Nickname or alias (c) Occupation (f) Address (present) (g) Date and place of birth (h) Citizenship/Nationality (ij) Country of residence and countries vis— ited during the past 12 months (k) Type and number of identity papers. including country and date ofissue (|) Physical description (l) Race (2) Sex

(3) Height (4) Weight

(5) Build (6) Hair (7) Eyes

* The term ""person" means both natural and legal persons. unless the context otherwise requires.

l4

BILAGA I

Personer* Del I: Smuggling

l. Meddelanden enligt denna del av bila- gan skall ge upplysningar beträffande: (a) personer som slutligt dömts för smugg- ling: och (b) när så är tillämpligt. personer misstänkta för smuggling eller gripna på bar gärning un- der smuggling på den medlems område. som lämnar meddelandet. även om de juridiska förfarandena ännu inte slutförts. Det är un- derförstått att medlemsländer. som avhåller sig från att meddela namn och signalement på inblandad person på grund av att det är för- bjudet enligt deras nationella lagstiftning. lik- väl skall göra en anmälan som innehåller så många uppgifter som möjligt av dem som är uppräknade i denna bilaga.

I princip skall upplysningar insändas en- dast om de gäller brott som har resulterat i eller som skulle kunna leda till fängelse eller till böter överstigande ett belopp motsvaran- de US $ 2000.

2. Upplysningarna i fråga skall i möjli- gaste mån omfatta följande: (A) Fysiska personer (a) Efternamn (b) Förnamn (c) Flicknamn (i förekommande fall) (d) Öknamn eller pseudonym (e) Yrke (f) Adress (nuvarande) (g) Födelsedatum och födelseort (h) Medborgarskap/Nationalitet (ij) Bosättningsland samt länder som be- sökts under de senaste l2 månaderna (k) Typ och nummer på identitetshand-- lingar med land och datum för utfärdandet (l) Signalement ( l) Ras (2) Kön (3) Längd (4) Vikt (5) Kroppsbyggnad (6) Hårfärg (7) Ogonfärg

*Med "person" avses både fysisk ochjuridisk per- son. såvida icke sammanhanget kräver nägot an- nat.

Prop. 1982/83: 35

(8) Complexion (9) Distinctive marks or pecttliarities (m) Brief particulars of offence (including particulars of type. quantity and origin of goods involved in the offence. manufacturer. shipper. and consignor)

(n) Nature and amount of penalty and/or sentence imposed

(o) (_)ther observations. including lan- guages spoken and (ifavailable) any previous convictions recorded

(p) Member furnishing the information (in- cluding reference number).

(B) Legal persons (firms) (a) Name (b) Address (c) Names of principal officers or employ- ees of the firm against whom legal action has been taken and. if appropriate. indentifying data as indicated under Part (A). Items (a)— ( 1).

(d) Related multinational company (e) Nature of business carried on (f) Nature of offence (g) Particulars of offence. including manu- facturer. shipper and consignor

(h) Amount of penalty (ij) Other observations. including any pre- vious convictions recorded

(k) Member furnishing the information (in- cluding reference number).

3. As a general rule. the Secretary General shall circulate information relating to natural persons at least to the countries of citizen- ship/nationality and residence and to the countries visited by the person during the past 12 months.

Part ll: Customs fraud other than smuggling

l..Notifications under this part of the An- nex shall provide information concerning:

(a) persons finally convicted of Customs fraud other than smuggling:

(b) where appropriate. persons suspected of such fraud. even though no legal processes have been completed. it being understood that when Members refrain from notifying the name and description of the person in- volved because such notification is prohibit- ed by their national legislation. they shall nevertheless make a notification containing as many as possible of the items listed in this Annex.

IS

(8) Hudfärg- (9) Särskilda kännetecken (m) Kort beskrivning av brottet (med uppgifter om bl.a. slag. kvantitet och ur- sprung för de varor som brottet avsett. till- verkare. befraktare och avsändare)

(n) Utdömt straffs och/eller avkunnad doms längd eller belopp

(0) Andra observationer inberäknat språkkunskaper och (om känt) eventuella ti- digare fällande domar

(p) Medlemsland som lämnar upplysning- arna (med referensnummer)

(B) Juridiska personer (firmor) (a) Namn (b) Adress (c) Namn på högre tjänstemän eller an- ställda i den firma som juridisk åtgärd vidta- gits mot och. om lämpligt. signalement enligt avsnitt (A) punkterna (a)—(l) ovan

(d) Associerat multinationellt företag (6) Slag av verksamhet (i) Slag av brott (g) Beskrivning av brottet med uppgifter om tillverkare. befraktare och avsändare

(h) Straffets längd eller belopp (ij) Andra observationer inberäknat even- tuella tidigare fällande domar

(k) Medlemsland som lämnar upplysning- arna (med referensnummer).

3. Som regel skall generalsekreteraren översända upplysningar beträffande fysisk person åtminstone till det land vars medbor- gare han är. det land där han är bosatt och de länder som han besökt under de senaste tolv månaderna. -

Del ll: Annat tullbedrägeri än smuggling

]. Meddelanden enligt denna del av bila— gan skall ge upplysningar beträffande:

(a) personer som slutligt dömts för annat tullbedrägeri än smuggling:

(b) när så är tillämpligt. personer miss- tänkta för sådant bedrägeri. även om dejuri- diska förfarandena ännu inte slutförts. Det är underförstått att medlemsländer. som av- håller sig från att meddela namn och signale- ment på inblandad person på grund av att detta är förbjudet enligt deras nationella lag. likväl skall göra en anmälan som innehåller så många uppgifter som möjligt av dem som är uppräknade i denna bilaga.

Prop. 1982/83: 35

In principle. the information notilied should be limited to offences which have re- sulted in or could lead to imprisonment or a fine exceeding the equivalent of US 52.000.

"2. The information to be furnished shall. so far as possible. include the following:

(a) Name and address (b) Names andidentifying data of principal officers of the firm against which legal action has been taken

(c) Kind of goods (d) Country of origin (e) Related multinational company (l) Name and address of seller (g) Name and address of shipper (h) Nantes and addresses of other parties involved (buying or selling agents. other mid- dlemen. etc.)

(ij) Port(s) or place(s) at which goods were exported

lk) Brief particulars of offence (l) Amount of penalty and loss of revenue. ifany

(m) Other observations. including (if avail— able) any previous convictions recorded

('n) Member furnishing the information (in- cluding reference number).

ANNEX Il

Mer/mds Q/Ät'mugg/ing und (Jr/tcrji'uud

]. Notifications under this Annex shall provide information relating to methods of smuggling and other fraud. including meth- ods of concealment. in all significant cases. Members shall report each use of a known method of smuggling and other fraud as well as new. unusual or possible methods so that current trends in this field can be detected.

2. The information to be furnished shall. so far as possible. include the following: (a) Description of methods of smuggling and other fraud. As available. the description (make. model. registration. etc.) of any form of transport used. Where applicable. data from the approval plate or certilicate of con- tainers or vehicles. the designsof which were approved under an international convention. and information about any violations of seals. bolts. locking devices or other parts of con- tainers or vehicles:

l6

I princip skall upplysningar insändas en- dast om de gäller brott som har resulterat i eller som skulle kunna leda till fängelse eller till böter överstigande ett belopp motsvaran- de US S 2000.

2. Upplysningarna i fråga skall i möjli- gaste mån omfatta följande: (a) Namn och adress (b) Namn och signalement på högre tjäns- temän i den firma som juridisk åtgärd vidta- gits mot (c) Varuslag (d) Ursprungsland (e) Associerat multinationellt företag (f) Säljares namn och adress (g) Befraktares namn och adress (h) Andra inblandade personers namn och adresser (agenter. ombud. andra mellan- händer etc) (ij) I—Iamntar) eller plats(er) varifrån va- rorna exporterats (k) Kort beskrivning av brottet (l) Straffets längd eller belopp samt even- tuell förlust för statsverket (m) Andra observationer inberäknat (om känt) eventuella tidigare fällande domar (n) Medlemsland som lämnar upplysning- arna (med referensnummer).

BILAGA II

ll-Ielmlvrjå'ir smuggling och annat bedrägeri

]. Meddelanden enligt denna bilaga skall ge upplysningar om metoder för smuggling och annat bedrägeri i alla betydande fall. däri inbegripet användning av lönnrum. Medlems- länder skall rapportera alla fall då en känd metod för smuggling eller annat bedrägeri an— vänts liksom även nya. ovanliga eller tänk- bara metoder så att aktuella tendenser på det- ta område kan upptäckas.

2. Upplysningarna i fråga skall i möjli- gaste mån omfatta följande: (a) Beskrivning av metoder för smuggling och annat bedrägeri. Om möjligt beskrivning av använda transportmedel (märke. modell. registreringsnummer etc.). När så är tillämp- ligt. uppgifter på skylt eller bevis om godkän- nande av containrar eller fordon. vilkas kon- struktion godkänts enligt en internationell konvention samt upplysningar om brottslig manipulation med för-seglingar. bultar. förseglingsanordningar eller andra delar av containrar eller fordon:

Prop. 1982/83: 35

(b) Description. if applicable. of the place of concealment. including. where possible. a photograph or sketch;

(c) Description of goods concerned: (d) Other observations. including the cir- cumstances which led to detection:

(e) Member furnishing the information (in- cltlding reference number).

ANNEX lll Vassa/s involved in .wnugg/ing

]. Notifications under this Annex shall provide information relating to vessels. of all types. that have been involved in smuggling. but should be limited. in principle. to cases which are considered to be of international interest.

2. The information to be furnished shall. so far as possible. include the following: (a) Name and brief identification of vessel (M.S.. M.V.. tonnage. silhouette. etc.):

(b) Name and address of owner/charterer: (c) Flag: (d) Port of registry and. if different. home port

(e) Name 'and citizenship/nationality of master (and. if applicable. principal officers):

(f) Nature of the offence. including de- scription of goods seized:

(g) Description. if applicable. of the place of concealment, including. where possible. a photograph or sketch:

(h) Country oforigin of goods seized; (ij) First port oflading: (k) Final port of destination: (l) Ports of call between (ij) and (k):

(m) Other observations (number of cases in which the same vessel. shipping line. char- tercr or other vessel operator. has been in- volved in smuggling. etc.):

(n) Member furnishing the information (in- cluding reference number).

ANNEX IV

(lunds particularly liablr to be smugglet!

]. Notifications under this Annex shall provide information concerning delinite trends. and shall not include details concern- ing particular cases.

l7

(b) Beskrivning". i förekommande fall. av lönnrummet med. om möjligt. fotografi eller skiss:

(6) Beskrivning av varorna i fråga: (d) Andra observationer. inbegripet om- ständigheterna som ledde till upptäckt:

(e) Medlemsland som lämnar upplysning- arna (med referensnummer).

BILAGA lll

Fartyg inblandade i sinaggling

]. Meddelanden enligt denna bilaga skall ge upplysningar beträffande fartyg av alla slag som varit inblandade i smuggling men bör i princip begränsas till fall som anses ha internationellt intresse.

2. Upplysningarna i fråga skall i möjli- gaste mån omfatta följande: (a) Namn och kort beskrivning av farty- get (ångfartyg. motorfartyg. dräktighet. silhu- ett etc): (b) Ägares/befraktares namn och adress: (c) Nationalitet: (d) Registreringshamn och (om avvi- kande) hemort: (e) Befälhavares (och om så är tillämpligt högre fartygsbefäls) namn och medborgar- skap/nationalitet: (f) Slag av brott. med beskrivning av be- slagtagna varor: (g) Beskrivning. i förekommande fall. av lönnrummet med. om möjligt. fotografi eller skiss: (h) Ursprungsland för beslagtagna varor: (ij) Första lastningshamn: (k) Sista destinationshamn: (l) Anlöpningshamnar mellan (ij) och (k): (m) Andra observationer (antal fall då samma fartyg. rederi. befraktare eller annan person. berättigad att använda fartyget. del- tagit i smuggling etc.): (n) Medlemsland som lämnar upplysning- arna (med referensnummer).

BILAGA IV

Varor som särskilt ('irför'emålför smuggling |. Meddelanden enligt denna bilaga skall ge upplysningar beträffande tydliga ten- denser och skall ej innehålla detaljer om sär- skilda fall.

Prop. 1982/83: 35

2. The information to be furnished shall. so far as possible. include the following: (a) Full description (including commercial and tariff description) of goods and. where appropriate. identifying marks or particulars:

(b) Name of manufacturer (if applicable):

(c) Country of manufacture: (d) Country ofexportation: (e) Description of methodts) of smuggling used:

(i) (.)ther observations: (g) Member furnishing the information (in- cluding reference number).

ANNEX V

Fraud hyjorgery. falsifit'atiun or ("vinner/bil- ing

!. Notifications under this Annex shall be designed primarily to give information about forgery. falsification or counterfeiting of doc- uments. Customs seals. motor vehicle regis- tration plates. etc.. their use and the means of detection.

2. The information to be furnished shall. so far as possible. include the following: (a) Documents. Customs seals. registra- tion plates. etc.. involved:

(b) Nature and description of forgery. fal- sification or counterfeiting:

(c) Use to which the documents. Customs seals. registration plates. etc.. were put:

(d) Means by which the forgery. falsilica- tion or counterfeiting was detected:

(e) Other observations: (f) Member furnishing the information (in- cluding reference number).

18

2. Upplysningarna skall i möjligaste mån

innehålla följande:

(21) fullständig beskrivning av varorna (in- nefattande handelsbenämning och tulltaxe- nummer) och i förekommande fall identifie- ringsmärken eller kännetecken:

(b) 'tillverkarens namn (i förekommande fall):

(c) tillverkningsland: (d) exportland: (e) beskrivning av tillämpad(e) smugg- lingsmetod(er): ' '

(i) andra iakttagelser: (g) medlemsland som lämnar upplysning- arna (med referensnummer).

BILAGA V

F Örfalsknin g.s'bedrägvrier

-l. Meddelanden enligt denna bilaga skall i första hand ge upplysningar om bedrägerier genom förfalskning av handlingar. tullförseg- lingar. registreringsskyltar etc.. hur dessa an- vänts och hur de upptäckts.

2. Upplysningarna skall i möjligaste mån innehålla följande: . "

(a) uppgifter om de förfalskade handling- arna. tullförseglingarna. registreringsskyl- tarna etc.;

(b) slag av förfalskning och" beskrivning av den:

(c) uppgifter om hur de förfalskade hand- lingarna. tullförseglingarna. registrerings— skyltarna etc. använts:

(d) uppgifter om hur förfalskningen upp- täckts; '

(e) andra observationer: (f) medlemsland som lämnar upplysning- arna (med referensnummer). '

Prop. 1982/83: 35

International Convention on mutual ad- ministrative assistance for the prevention. investigation and repression of Customs offences

Preamble

The CONTRACTING PARTIES to the present Convention. established under the auspices of the Customs Co-operation Coun- cil.

Considering that offences against Customs law are prejudicial to the economic. social and fiscal interests of States and to the legiti- mate interests of trade.

Considering that action against Customs offences can be rendered more effective by co-operation between Customs administra- tions. and that such co-operation is one ofthe aims of the Convention establishing a Cus- toms Co—operation Council.

Have agreed as follows:

CHAPTER l Definitiuns Article ]

For the purposes ofthis Convention: (a) the term "Customs law" means all the statutory or regulatory provisions enforced or administered by the Customs administra- tions concerning the importation. exportation or transit of goods:

(b) the term "Customs offence" means any breach. or attempted breach. of Customs law:

(c) the term "Customs" fraud" means a Customs offence by which a person deceives the Customs and thus evades. wholly or part- ly. the payment of import or export duties and taxcs or the application of prohibitions or restrictions laid down by Customs law or ob- tains any advantage contrary to Customs law:

(d) the term "smuggling" means Customs frattd consisting in the movement of goods across a Customs frontier'in any clandestine manner:

(e) the term "import or export duties and taxes" means Customs duties and all other duties. taxes. fees or other charges which are

l9

Internationell konvention om" ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott

Inledning

De fördragsslutande parterna till denna konvention. upprättad under beskydd av Rå— det för samarbete på tullområdet.

som anser att överträdelser av tullag är skadliga för staternas ekonomiska. sociala och fiskala intressen och för handelns legi- tima intressen.

som anser att kampen mot tullbrott kan göras mer effektiv genom samarbete mellan tulladministrationerna och att sådant samar- bete är ett av syftena med konventionen an- gående upprättande av ett råd för samarbete på tullområdet.

har beslutat följande:

KAPITELI

Definitioner ' Artikel [

I denna konvention avses med: (a) "tullag" alla de bestämmelseri lag eller annan författning. vilkas tillämpning tullver- ket övervakar och som gäller införsel. utför- sel eller transitering av varor:

(b) ”tullbrott" överträdelse eller försök till överträdelse av tullag:

(c) "tullbedrägeri" tullbrott genom vilket en. person vilseleder tullverket och sålunda helt eller delvis undgår betalningen av tullar och andra avgifter vid import eller export eller tillämpningen av förbud eller inskränk- ningar fastställda i tullag eller förskaffar sig fördelar som strider mot tullag:

(d) "smuggling" tullbedrägeri som består i att hemligen föra varor över en tullgräns:

(e) ”tullar och andra avgifter vid import eller export" tullar och alla andra skatter. avgifter eller andra pålagor som uppbärs vid

Prop. 1982/83: 35

collected on or in connexion with the impor- tation or exportation of goods but not includ— ing fees and charges which are limited in amount to the approximate cost of services rendered:

(f) the term "person" means both natural and legal persons. unless the context other- wise requires:

(g) the term "the Council" means'the or- ganization set up by the Convention estab- lishing a Customs ("o-operation Council. done at Brussels on IS December I950:

(h) the term "Permanent Technical Com- mittee" means the Permanent Technical Cotnmittcc of the Council:

(ij) the term " -atitication" means ratifica- tion. acceptance or approval.

CHAPTER ll Scope aft/ze Convention Article 2

I. The (_Tontracting Parties bound by one or more Annexes to this Convention agree that their Customs administrations shall af- ford each other mutual assistance with a view to preventing. investigating and repressing Customs offences. in accordance with the provisions of this Convention.

2. The Customs '.tdministration of a Con- tracting Party may request mutual assistance as provided for in paragraph | of this Article in the course of any investigation or in con- nexion with any judicial or administrative proceedings being undertaken by that Con- tracting Party. If the. Customs administration is not itself conducting the proceedings. it may request mutual assistance only within the limits of its competence in these proceed- ings. Similarly. il'proccedings are undertaken in the country of the requested administra- tion. the latter provides the assistance re- quested within the limits ofits competence in these proceedings.

3. Mutual assistance as provided for in paragraph l ofthis Article shall not extend to requests for the arrest ol' persons or for the recovery of duties. taxes. charges. lines or any other monics on behalf of another Con- tracting Party.

2()

eller i samband med import eller export av varor: termen skall dock icke omfatta av- gifter och pålagor som begränsas till de unge- färliga kostnaderna för utförda tjänster:

(f) "person" fysisk eller juridisk person, såvida icke sammanhanget kräver något an- nat:

(g) "rådet" den organisation som upprät- tats genom konventionen angående upprät- tande av ett råd för samarbete på tullområ- det. avslutad i Bryssel den 15 december l950:

(h) "permanenta tekniska kommittén" rå- dets permanenta tekniska kommitté:

(ij) "ratifikation" ratifikation. antagande eller godkännande.

KAPITEL ll Kum'entinnens til/('impningsmnräde Artikel 2

|. De fördragsslutande parter. som är bundna av en eller flera bilagor till denna konvention. är ense om att deras tulladminis— trationer skall bistå varandra ömsesidigt för att förhindra. utreda och beivra tullbrott en— ligt konventionens bestämmelser.

2. En fördragsslutande parts tulladminis- tration kan begära ömsesidigt bistånd enligt moment I av denna artikel under en utred- ning eller i förbindelse med ett rättsligt eller administrativt mål eller ärende som inletts av denna fördragsslutande part. Om tulladminis- trationen inte själv handlägger målet eller ärendet. kan den begä'a ömsesidigt bistånd endast inom gränserna för sin behörighet i målet eller ärendet. Om målet eller ärendet anhängiggjorts i den anmodade administratio- nens land. skall denna likaså lämna det be- gärda biståndet inom gränserna för sin behö- righet i målet eller ärendet.

3. Ömsesidigt bistånd enligt moment l i denna artikel skall inte gälla framställningar om anhållande av personer eller om indriv- ning av tullar. skatter. avgifter. böter eller andra penningbelopp för någon annan fördragsslutande parts räkning.

Prop. 1982/83: 35

Article 3

Ifa Contracting ”arty considers that the assistance sought would infringe upon its sovereignty. security or other substantial na- tional interests or” prejudice the legitimate commercial interests of any enterprise. pub- lic or private. it may decline to provide that assistance or give it subject to certain condi- tions or requirements.

Article 4

If the Customs administration of a Con- tracting Party requests assistance which it itself would be unable to give if requested to do so by the other Contracting Party. it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be within the discretion of the requested Con- tracting Party.

CI—IAPTER III

General assistam'e procedures Article 5

I. Any intelligence. documents or other information communicated or obtained under this Convention:

(a) shall be used only for the purposes specified in this Convention. including use in judicial or administrative proceedings. and subject to such restrictions as may be laid down by the Customs administration which furnished them: and

(b) shall be afforded in the receiving coun- try the same protection in respect of confi- dentiality and official secrecy as applies in that country to the same kind of intelligence. documents and other information obtained in its own territory.

2. Such intelligence. documents or other information may be used for other purposes only with the written consent of the Customs administration which furnished them and subject to any restrictions laid down by that administration and to the provisions lof para- graph ] (b) of this Article.-

Article 6

I . The communications between Contract- ing Parties provided for by this Convention shall pass directly between Customs adminis- trations. The Customs administrations of the

">I

Artikel 3

Om en fördragsslutz'inde part anser att det begärda biståndet skttlle kränka dess suve- ränitet. säkerhet eller andra väsentliga natio- nella intressen eller skada offentliga eller en- skilda företags legitima kommersiella intres- sen. kan den vägra att lämna detta bistånd eller förbinda det med vissa villkor eller krav.

Artikel 4

Om en fördragsslutande parts tulladminis- tration begär bistånd som den själv inte skulle kunna lämna om den anmodades göra så av en annan fördragsslutande part. skall den på- peka detta i sin begäran. Den anmodade par- ten får själv avgöra om den skall tillmötesgå en sådan begäran.

KAPITEL III

Allmäntfi'irf'arande vid bistånd Artikel 5

[. Underrättelser. handlingar eller andra upplysningar som lämnas eller erhålls enligt denna konvention:

(a) skall användas endast för denna kon- ventions syften. häri inberäknat användning i rättsliga eller administrativa förfaranden. och med förbehåll för de inskränkningar som fö- reskrivits av den tullmyndighet som lämnat dem:

(b) skall ges samma sekretesskydd i det mottagande landet som i detta land gäller för underrättelser. handlingar och andra upplys- ningar av samma slag som erhållits inom dess eget område.

2. Sådana underrättelser. handlingar eller andra upplysningar kan användas för andra syften endast med skriftligt samtycke av tull- administrationen som lämnade dem och med förbehåll för sådana inskränkningar som före- skrivits av denna myndighet och i enlighet med föreskrifterna i moment 1 (b) av denna artikel.

Artikel 6

|. De förbindelser mellan fördragsslutande parter som avses i denna konvention skall gå direkt mellan tulladministrationerna. De för- dragsslutande parternas tulladministrationer

Prop. 1982/83: 35

Contracting Parties shall designate the ser- vices or officials responsible for such com— munications and shall advise the Secretary General of the Council of the names and ad- dresses of those services or officials. The Secretary General shall communicate this in- formation to the other Contracting Parties.

2. The Customs administration of the re- quested Contracting Party shall. subject to the laws and regulations in force in its terri- tory. take all necessary measures to comply with a request for assistance.

3. The Customs administration of the re- quested Contracting Party shall reply to a request for assistance as soon as possible.

Article 7

I. Requests for assistance under this Con- vention shall normally be made in writing: they shall contain the requisite information and be accompanied by such documents as may be deemed useful.

2. Requests in writing shall be in a lan- guage acceptable to the Contracting Parties concerned. Any documents accompanying such requests shall be translated into a mutu- ally acceptable language. if necessary.

3. Contracting Parties shall in all cases ac- cept requests for assistance and accompany- ing documents in English or French or ac- companied by a translation into English or French.

4. When. for reasons of urgency in par- ticular. requests for assistance have not been made in writing. the requested Contracting Party may require written confirmation.

Article 8-

Any expenses incurred under this Conven- tion in respect of experts or witnesses shall be borne by the requesting Contracting Par- ty. The Contracting Parties shall waive all claims for reimbursement of any other costs incurred in the execution of this Convention.

skall utse de avdelningar eller tjänstemän som ansvarar för dessa förbindelser och skall meddela rådets generalsekreterare namn och adress på dessa avdelningar eller tjänstemän. Generalsekreteraren. skall vidarebefordra dessa uppgifter till de andra fördragsslutande parterna.

2. Den anmodade fördragsslutande partens tulladministration skall. inom ramen för- de lagar och förordningar som gäller inom dess område. vidta alla nödvändiga åtgärder för att efterkomma en framställning om bistånd. ' 3. Den anmodade fördragsslutande partens tulladministration skall besvara en framställ- ning om bistånd så snart som möjligt.

Artikel 7

I. Framställningar om bistånd enligt denna konvention skall normalt göras skriftligen: de skall innehålla nödvändiga upplysningar och åtföljas av de handlingar som anses kunna vara till nytta.

2. Skriftliga framställningar skall vara på ett språk som är godtagbart för de berörda fördragsslutande parterna. Handlingar som åtföljer sådana framställningar skall. om nöd- vändigt. vara översatta till ett ömsesidigt godtagbart språk.

3. Fördragsslutande parter skall under alla förhållanden godta framställningar om bi- stånd och åtföljande handlingar som är skrivna på engelska eller franska eller åt- följda av en översättning till engelska eller franska.

4. När framställningar om bistånd. särskilt på grund av brådska. inte gjorts skriftligen. kan den anmodade fördragsslutande parten kräva skriftlig bekräftelse.

Artikel 8

De kostnader för experter eller vittnen som eventuellt uppkommer vid tillämpningen av denna konvention skall bäras av den anmo- dande fördragsslutande parten. De fördrags- slutande parterna skall avstå från alla krav på ersättning för andra kostnader som uppkom- mit vid tillämpningen av denna konvention.

Prop. 1982/83: 35

CHAPTER IV

Å'II'XCCIIHII()()le )HH'I'SI'OIIA' [ Article 9

The Council and the Customs administra- tions of the Contracting Parties shall arrange for the services responsible for the preven- tion. investigation and repression of Customs offences to maintain personal and direct rela- tions with a view to furthering the general aims ofthis Convention.

Article It)

For the purposes of this Convention any Annex or Annexes to'which a Contracting Party is bound shall be eonstrued to be an integral part of the Convention. and in rela- tion to that Contracting Party any reference to the Convention shall be deemed to include a reference to such Annex or Annexes.

Article I I

The provisions ofthis Convention shall not preclude the application of any more exten- sive mutual assistance which certain Con- tracting Parties grant or may grant in future.

CHAPTER V

Role of the Council and of the Permanent Technical Committee

Article 12

I. The Council shall. in accordance with the provisions of this Convention. be respon- sible for the administration and development of this Convention. '

2. To these ends the Permanent Technical Committee shall. under the authority of the Council and in accordance with any direc- tions given by the Council. have the follow- ing functions: (a) to submit to the Council proposals for such amendments to this Convention as it may consider necessary: (b) to furnish opinions on the interpreta- tion of provisions of the Convention: (G) to maintain-relations with the other in- ternational organizations concerned and. in particular. with the competent bodies of the United Nations with UNESCO and with the International Criminal Police Organization/ Interpol. as regards action against illicit traf-

23 KAPITEL IV Allmänna bestämnudser Artikel 9

Rådet och de fördragsslutande parternas tulladministrationer skall sörja för att de av— delningar. som fått i uppgift att förhindra. utreda och beivra tullbrott. upprätthåller per- sonliga och direkta kontakter för att befrämja denna konventions allmänna syften.

Artikel IO

Vid denna konventions tillämpning skall den eller de bilagor. som en fördragsslutande part är bttnden av. utgöra en integrerande del av konventionen: vad beträffar sådan för- dragsslutande part skall varje hänsyftning på konventionen även gälla nämnda bilaga eller bilagor.

Artikel Il

Denna konventions bestämmelser skall inte hindra tillämpningen av ännu mer omfat- tande ömsesidigt bistånd som vissa för- dragsslutande parter medger eller kan medge i framtiden.

KAPITEL V

Rådets och pernmnenta tekniska kommitténs roll Artikel I2

I. Rådet skall i enlighet med denna kon"- ventions bestämmelser ansvara för dess ad— ministration och utveckling.

2. För detta ändamål skall permanenta tek— niska kommittén. underställd rådet och i en- lighet med dess direktiv. ha följande tipp- gifter:

(a) att förelägga rådet sådana förslag till ändringar av konventionen som den anser nödvändiga:

(b) att framföra åsikter om tolkningen av konventionens bestämmelser:

(c) att-upprätthålla kontakter med andra berörda internationella organisationer och speciellt med behöriga organ inom Förenta Nationerna. UNESCO och Internationella kriminalpolisorganisationen/Interpol beträf- fande kampen mot olaglig handel med narko-

Prop. 1982/83: 35

fic in narcotic drugs and psychotropic sub- stances. and action against illicit traffic in works of art. antiques and other cultural property:

(d) to take any action likely to further the general aims of the Convention and in par- ticular to study new methods and procedures to facilitate the prevention. investigation and repression of Customs offences. to convene meetings. etc.:

(el to perform such tasks as the Council may direct in relation to the provisions of the Convention.

Article I3

For the purposes of voting in the Council and in the Permanent Technical Committee each Annex shall be taken to be a separate Convention.

CHAPTER VI

Final provisions Article I4

Any dispute between two or more Con- tracting Parties concerning the interpretation or application ofthis Convention shall be set- tled by negotiation between them.

Article IS

I. Any State Member of the Council may become a Contracting Party to this Conven- tion:

(a) by signing it without reservation of rati- Iication:

(b) by depositing an instrument of ratifica- tion after signing it subject to ratification: or

(c) by acecding to it.

2. This Convention shall be open until 30th June I978 for signature at the Headquarters of the Council in Brussels by the States re- ferred to in paragraph I ofthis Article. There- after. it shall be open for their accession.

this Article shall at the time of signing. ratify- ing or aceeding to this Convention specify the Annex or Annexes it accepts. it being neces- sary to accept at least one Annex. It may subsequently notify the SceretaryGeneral of the Council that it accepts one or more ftir- ther Annexes.

3. Each State referred to in paragraph I of

24

tika och psykotropa ämnen och mot smugg- ling av konstverk. antikviteter och andra kul- turföremål:

(d) att vidta åtgärder som kan antas be- främja konventionens allmänna syften och särskilt att studera nya metoder och förfaran- den föratt underlätta förhindrande. utredning och beivrande av tullbrott. att ordna sam- mankomster etc:

(e) att fullgöra de åligganden som rådet kan tilldela kommitten rörande konventionens bestämmelser.

Artikel 13

Vid omröstning inom rådet och permanen- ta tekniska kommittén skall varje bilaga anses utgöra en särskild konvention.

KAPITEL VI

Slutbestämmelser Artikel I4

Tvister mellan två eller lIera fördragsslu- tande parter beträffande tolkningen eller till- lämpningen av denna konvention skall avgö- ras genom förhandling mellan dem.

Artikel IS I. Stat. som är medlem av rådet kan tillträ- da denna konvention:

(a) genom att underteckna den utan förbe- håll för ratifikation:

(b) genom att deponera ett ratifikationsin- strument efter att ha undertecknat den med förbehåll för ratifikation: eller

(c) genom att ansluta sig till den.

2. Denna konvention skall hållas öppen för undertecknande till och med den 30juni [978 vid rådets säte i Bryssel av de stater som angivits i moment I av denna artikel. Däref- ter skall den hållas öppen för deras anslut- ning.

3. Stat. som angivits i moment I av denna artikel. skall vid tiden för undertecknandet. ratifikationen eller anslutningen till denna konvention ange vilken eller vilka bilagor den antar. Det är nödvändigt att anta minst en bilaga. Den kan senare meddela rådets gene- ralsekreterare att den antar ytterligare en el- ler flera bilagor.

Prop. 1982/83: 35

4. The instruments of ratilication or acces- sion shall be deposited with the Secretary General ofthe-Council.

5. Customs or economic unions may. to- gether with all their Member States or at any time after aII their Member States have be- come Contracting Parties to this Convention. also become Contracting Parties to this Con- vention in accordance with the provisions of paragraphs I. 2 and 3 ofthis Article. Howev- er. such unions shall not have the right to vote.

Article I6

I. This Convention shall enter into force three months after five of the States referred to in paragraph I of Article IS thcrcof have signed the Convention without reservation of ratilication or have deposited their instru- ments of ratification or accession.

2. For any Contracting Party signing with- out reservation of ratification. ratifying or ac- ceding to this Convention after five States have signed it without reservation of ratifica- tion or have deposited their instruments of ratification or accession. this Convention shall enter into force three months after the said Contracting Party has signed without reservation of ratification or deposited its in- strument of ratification or accession.

3. Any Annex to this Convention shall en- ter into force three months after two States have accepted that Annex. For any Contract- ing Party which subsequently accepts an An- nex after two States have accepted it. that Annex shall enter into force three months after the said Contracting Party has notified its acceptance. No Annex shall however en- ter into force for a Contracting Party before the Convention has entered into force for that Contracting Party.

Article I7

]. Any State may. at the time of signing this Convention without reservation of ratifl- cation or of depositing its instrument ol' ratifi- cation or accession. or any time thereafter. declare by notification given to the Secretary General of the Council that this Convention shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsib-

25

4. Ratifikations- och anslutningsdokumcn- ten skall deponeras hos rådets generalsekre- terare.

5. Tullunioner och ekonomiska unioner kan. tillsammans med alla sina medlems- stater eller vid vilken tidpunkt som helst efter det att alla deras medlemsstater blivit för- dragsslutande parter till denna konvention. också bli fördragsslutande parter till denna konvention enligt bestämmelserna i moment I. 2 och 3 av denna artikel. Sådana unioner har emellertid ingen rösträtt.

Artikel I6

|. Denna konvention skall träda i kraft tre månader efter det att fem av de stater som angivits i artikel I5 moment I undertecknat konventionen utan förbehåll för ratifikation eller har deponerat sina ratilikations— eller anslutningsinstrument.

2. För varje fördragsslutande part som un- dertecknar konventionen utan förbehåll för ratifikation eller som ratificerar den eller an— sluter sig till den sedan fem stater har under- tecknat den utan förbehåll för ratifikation el- ler deponerat sina ratiflkations- eller anslutningsinstrument. skall denna konven- tion träda i kraft tre månader efter det att den fördragsslutande parten i fråga undertecknat den utan förbehåll för ratifikation eller de- ponerat sitt ratifikations- eller anslutningsin- strument.

3. Varje bilaga till denna konvention skall träda i kraft tre månader efter det att två stater har antagit bilagan i fråga. För varje fördragsslutande part som antar en bilaga se- dan två stater har antagit den skall nämnda bilaga träda i kraft tre månader efter det att den fördragsslutande parten i fråga har med- delat sitt antagande. En bilaga skall emeller- tid inte träda i kraft för en fördragsslutande part förrän konventionen har trätt i kraft för den fördragsslutande parten i fråga.

Artikel I7

I. Stat kan vid undertecknandet av denna konvention utan förbehåll för ratifikation el- ler vid deponeringen av sitt ratifikations- eller anslutningsdokument eller när som helst där- efter genom en notifikation till rådets general- sekreterare förklara. att konventionen skall utsträckas att gälla för samtliga eller något av de områden. för vilkas internationella förbin-

Prop. 1982/83: 35

le. Such notification shall take effect three months after the date of the receipt thereof by the Secretary General of the Council. However. thc-Convention shall not apply to the territories named in the notification bc- fore the Convention has entered into force for the State concerned.

2. Any State which has made a notification under paragraph I of this Article extending this Convention to any territory for whose international relations it is responsible may notify the Secretary General of the Council. under the procedure of Article 18 ofthis Con- vention. that the territory in question will no longer apply the Convention.

Article 18

No reservations to this Convention shall be permitted.

Article 19

1. This Convention is of unlimited dura- tion but any Contracting Party may denounce it at any time after the date of its entry into force under Article 16 thereof.

2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing. deposited with the Sec- retary General ofthe Council.

3. The denunciation shall take effect six months after the receipt of the instrument of denunciation by the Secretary General of the Council.

4. The provisions of paragraphs 2 and 3 of this Article shall also apply in respect of the Annexes to this Convention. any Contracting Party being entitled .- at any time after the date of their entry into force under Article 16 of the Convention. to withdraw its acceptance of one or more Annexes. Any Contracting Party which withdraws its acceptance of all the Annexes shall be deemed to have de- nounced the Convention.

5. Any Contracting Party which dc- nounces the Convention or withdraws its ac- ceptance of one or more Annexes shall re- main bound by the provisions of Article 5 of this Convention for as long as it retains in its possession any intelligence. documents or other information obtained under the Con- vention.

26

delser staten är ansvarig. En sådan notilika- tion skall träda i kraft tre månader efter den dag då rådets generalsekreterare mottagit den. Konventionen skall emellertid ej äga tillämpning på de i notifikationen angivna områdena innan konventionen trätt i kraft för staten i fråga.

2. Stat. som i enlighet med moment 1 av denna artikel avgivit notiflkation om ut- sträckning av denna konventions tillämp— lighet till område. för vars internationella för- bindelser den är ansvarig. kan notiliera rå- dets generalsekreterare i enlighet med be- stämmelserna i artikel 19 i denna konvention om att området i fråga inte längre kommer att tillämpa konventionen.

Artikel 18

Något förbehåll till denna konvention skall inte tillåtas.

Artikel 19

1. Denna konvention är icke tidsbegränsad men fördragsslutande part äger säga upp den när som helst efter dess ikraftträdande i enlig- het med artikel 16.

2. Uppsägningen skall notifteras genom en skriftlig handling. som skall deponeras hos rådets generalsekreterare.

3. Uppsägningen skall träda i kraft sex må- nader efter det uppsägningsdokumentet mot- tagits av rådets generalsekreterare.

4. Bestämmelserna i moment 2 och 3 av denna artikel skall även gälla beträffande bi- lagorna till denna-konvention. Fördragsslu- tande part har rätt att när som helst efter bilagornas ikraftträdande enligt artikel 16 av konventionen ta tillbaka sitt antagande av en eller lIera bilagor. Fördragsslutande part som tar tillbaka sitt antagande av alla bilagor skall anses ha sagt upp konventionen.

5. Fördragsslutande part som säger upp konventionen eller tar tillbaka sitt antagande av en eller flera bilagor skall förbli bunden av bestämmelserna i artikel 5 av denna konven- tion så Iänge den har kvar underrättelser. handlingar eller andra upplysningar som er- hållits enligt konventionen.

Prop. 1982/83: 35

Article 20

I. The Council may recommend amend- ments to this Convention.

2. The text of any amendment so recom- mended shall be communicated by the Secre- tary General ofthe Council to all Contracting Parties to this Convention. to the other signa- tory States and to those States Members of the Council that are not Contracting Parties to this Convention.

3. Any proposed amendment communicat- ed in accordance with the preceding para- graph shall come into force with respect to all Contracting Parties three months after the expiry of a period of two years following the date of communication of the proposed amendment during which period no objection to the proposed amendment has been com- municated to the Secretary General of the Council by a State which is a Contracting Party. '

4. If an objection to the proposed amend- ment has been communicated to the Secre- tary General ofthe Council by a State which is a Contracting Party before the expiry ofthe period of two years specified in paragraph 3 of this Article. the amendment shall be deemed not to have been accepted and shall have-no effect whatsoever.

Article 21 .

I. Any Contracting Party ratifying or ac- ceding to this Convention shall be deemed to have accepted any amendments thereto which have entered into force at the date of deposit of its instrument of ratification or ac- cession. " .

2. Any Contracting Party which accepts an Annex shall be deemed to have accepted any amendments to that Annex which have entered into force at the date on which it notifies its acceptance to the Secretary Gen- eral of the Council. '

Article 22

The Secretary General of the Council shall notify the Contracting Parties to this Conven- tion. the other signatory States. those States Members of the Council that are not Con— tracting Parties to this Convention. and the Secretary General of the United Nations of:

27

Artikel 20

I. Rådet kan föreslå ändringar till denna konvention.

2. Texten till sålunda rekommenderad änd- ring skall av rådets generalsekreterare delges alla fördragsslutande parter till denna kon- vention. övriga stater som undertecknat kon- ventionen och de medlemsstater av rådet vilka inte är fördragsslutande parter till denna konvention.

3. Ändringsförslag som delgivits enligt fö- regående moment skall träda i kraft för alla fördragsslutande parter tre månader efter ut- gången av en frist av två år räknat från den dag då ändringsförslaget delgavs. om under denna frist ingen erinran mot ändringsförsla- get delgivits rådets generalsekreterare av stat som är fördragsslutande part.

4. Om erinran mot ändringsförslaget delgi- vits rådets generalsekreterare av en stat som är fördragsslutande part före utgången av den frist av två år som anges i moment 3 av denna artikel. skall ändringen anses såsom icke an- tagen och vara utan verkan.

Artikel 21

I. Fördragsslutande part som ratificerar el- ler ansluter sig till denna konvention skall anses ha antagit de ändringar som har trätt i kraft den dag då dess ratifikations— eller an- slutningsinstrument deponeras.

"2. Fördragsslutande part som antar en bi- laga skall anses ha antagit de ändringar till denna bilaga som har trätt i kraft den dag då parten notifierar sitt antagande till rådets ge- neralsekreterare.

Artikel 22

Rådets generalsekreterare skall underrätta de fördragsslutande parterna till denna kon- vention. övriga stater som undertecknat kon- ventionen. de medlemsstater av rådet vilka inte är fördragsslutande parter till denna kon- vention och Förenta Nationernas generalsek- reterare om:

Prop. 1982/83: 35

(at) signatures. ratilications. accessions and notifications under Article 15 ofthis Con- vention:

(b) the date of entry into force of this Con- vention and of each ofthe Annexes in accor- dance with Article 16:

(c) notification received in accordance with Article 17:

td) denunciations under Article 19: (e) any amendment deemed to have been accepted in accordance with Article 20 and the date of its entry into force.

Article 23

Upon its entry into force this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations. in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

ANNEX l

Assistance h_t' a Customs administration on its own initiative

I. The Customs administration of a Con- tracting Party shall. on its own initiative. communicate to the Customs administration of the ('.'ontracting Party concerned. any in- formation ol' a substantial nature which has come to light in the course of its normal ac- tivities and which gives good reason to be- Iieve that a serious Customs offence will be committed in the territory of the other Con— tracting Party. 'I'he information to be commu- nicated shall concern. in particular. the movements of persons. goods and means of transport.

2. The Customs administration of a Cott— tracting Party shall. where deemed appropri- ate. communicate on its own initiative to the Customs administration of another Contract- ing Party documents. reports. records ofevi- dence or certified copies thereofin support of the information furnished under paragraph I.

3. The Customs administration of a Con— tracting Party shall. on its own initiative. communicate to the Customs atlministration of another Contracting Party that is directly concerned. any information likely to be of material assistance to it in connexion with Customs offences and. particularly. in con- nexion with new means or methods of com- mitting such offences.

28

(a) undertecknanden. ratifikationer. anslut- ningar och notifikationer enligt artikel 15 av denna konvention:

(bl dagen för ikraftträdandet av denna kon- vention och av var och en av bilagorna enligt artikel 16: '

(cl notifikation mottagen enligt artikel 17:

(d) uppsägningar enligt artikel 19: (el ändringar som anses ha antagits i enlig— het med artikel 21) och dagen för deras ikraft- trädande. '

Artikel 23

Efter sitt ikraftträdande skall denna kon- vention registreras hos Förenta Nationernas sekretariat enligt artikel 102 av Förenta Na- tionernas stadga.

BILAGA 1 Spontant bistånd

1. En fördragsslutande parts tulladminist- ration skall på eget initiativ delge berörd för- dragsslutande parts tulladministration alla väsentliga ttpplysningar som har kommit till dess kännedom under dess normala verksam- het och som ger skäl att misstänka att ett allvarligt tullbrott kommer att begås på den andra fördragsslutande partens område. Så- dana upplysningar skall särskilt avse I'örlIytt- ningar av personer. varor och transportme- del.

2. lin fördragsslutande parts tulladminist- ration skall. där så bedöms lämpligt. på eget initiativ vidarebefordra till annan fördragsslu- tande parts tulladministration handlingar. rapporter. protokoll eller bestyrkta kopior därav till stöd för de upplysningar som läm- nats enligt moment 1. 3. En fördragsslutande parts tulladministra- tion skall på eget initiativ vidarebefordra till annan fördragsslutande parts tulladministra- tion. som-är direkt berörd. alla upplysningar som kan förmodas vara till nytta för denna i samband med tullbrott och särskilt i samband med nya medel eller metoder att begå sådana brott.

Prop. 1982/83: 35

ANNEX ll

Assistance. on request. in the aswssment oj" import or export duties and lases

1. At the request of the Customs administra- tion of a Contracting Party which has good reason to believe that a serious Customs of- fence has been committed in its country. the Customs administration of the requested Contracting Party shall communicate all available information which may help to en- sure the proper assessment of import or ex- port duties and taxes.

2. A Contracting Party shall be taken to have fulftllcd its obligations in this respect if. for example. it communicates as appropriate in response to a request the following infor- mation or documents available to it:

ta) in respect of the value of goods for Customs purposes: the commercial invoices presented to the Customs of the country of exportation or importation or copies of such invoices. certified or not by the Customs. as the circumstances may require. documenta- tion showing current export or import prices: a copy of the declaration of value made on exportation or importation of the goods: trade catalogues. price lists. etc. pttblishcd in the country of exportation or in the country of importation;

(b) in respect of the tariff classilication of goods: analyses carried out by laboratory services to determine the tariff classification of the goods: the tariff description declared on importation or exportation:

(c) in respect of the origin of goods: the declaration of origin made on exportation. when such declaration is required: the Cus- toms status of the goods in the country of exportation (Customs transit. Customs ware- house. temporary admission. free zone. free circulation. exported under drawback. etc.).

ANNEX III

Assistatute. on request. relating to controls

At the request of the Customs administra- tion of a Contracting Party. the Customs ad- ministration of another Contracting Party shall communicate to that Customs adminis— tration information concerning the following matters:

BILAGA Il Bistånd. på begäran. vidfaststr'illande av tul- lar och andra avgifter vid import eller export

1. På begäran av en fördragsslutande parts tulladministration. som har goda skäl att tro att ett allvarligt tullbrott har begåtts i dess land. skall den anmodade fördragsslutande partens tulladministration översända alla till- gängliga upplysningar som kan vara till hjälp för att säkerställa ett korrekt bestämmande av tull och andra avgifter vid import eller export.

2. En fördragsslutande part skall anses ha fullgjort sina förpliktelser i detta avseende om den. som svar på en begäran. alltefter omständigheterna översänder exempelvis följande upplysningar eller handlingar som den har tillgång till: (al beträffande varors tullvärde: de han- delsfakturor som lämnats till ttlllen i export- eller importlandet eller kopior av sådana fak- turor. bestyrkta eller obestyrkta av tttllen alltefter vad omständigheterna kräver. hand- lingar som visar gängse export- eller import- priser: kopia av värdedeklaration som läm- nats vid utförsel eller införsel av varorna: handelskataloger. prislistor etc.. utgivna i ex- portlandct eller i importlandet:

(b) beträffande tulltaxeringen av varor: ut- förda laboratorieanalyser för att fastställa varornas tulltaxering: varubeskrivning enligt tulltaxan som lämnats vid införsel eller utför— sel:

(c) beträffande varors ursprung: uppgifter om ursprung som lämnats vid utförsel då så- dana uppgifter erfordras: uppgifter om varor- nas ställning i tullhänseende i exportlandct (transitering. förvaring på tullager. temporär tullfrihet. förvaring i frizon. fri cirkulation. utförsel under restitutionsanspråk etc.).

BILAGA III Bistånd. på begäran. rörande kontroller

På begäran av en fördrz'tgsslutande parts tulladministration skall annan fördragsslu- tande parts tulladministration lämna upplys- ningar till denna i följande frågor:

Prop. 1982/83: 35

(a) the authenticity of official documents produced in support of a Goods declaration made to the Customs authorities of the re- questing Contracting Party:

(b) whether goods imported into the terri- tory ofthe requesting Contracting Party have been Iawfully exported from the territory of the other Contracting Party:

(c) whether goods exported from the terri- tory of the requesting Contracting Party have been Iawfully imported into the territory of the requested Contracting Party.

ANNEX IV

Assistance. on request. relating to surveil- lance

At the request of the Customs administra— tion of a Contracting Party. the Customs ad- ministration of another Contracting Party shall. to the extent of its competence and ability. maintain special surveillance for a specified period over:

(a) the movements. particularly the entry into and exit from its territory. of particular persons reasonably believed to be profes- sionally or habitually engaged in Customs 'offences in the territory of the requesting Contracting Party:

(b) movements of particular goods which are reported by the Customs administration of the requesting Contracting Party as giving rise to important illicit traffic towards or from the territory ofthat Contracting Party:

(0) particular places where stocks of goods have been built up. giving reason to assume that they are to be used for illicit importation into the territory of the requesting Contract- ing Party:

(d) particular vehicles. ships. aircraft or other means of transport reasonably believed to be used to commit Customs offences in the territory of the requesting Contracting Party.

and shall communicate a report thereon to the Customs administration of the requesting Contracting Party.

30

(a) äktheten hos officiella handlingar som företetts till stöd för en godsdeklaration som lämnats till den anmodande fördragsslutande partens tullmyndigheter:

(b) huruvida varor importerade till den an- modande fördragsslutande partens område har blivit lagligen exporterade från den andra fördragsslutande partens område:

(c) huruvida varor exporterade från den anmodande fördragsslutande partens område har blivit lagligen importerade till den anmo- dade fördragsslutande partens område.

BILAGA IV Bistånd. på begäran. rörande ("it'ervaktting

På begäran av en fördragsslutande parts tulladministration skall annan fördragsslu- tande parts tulladministration efter måttet av sin behörighet och förmåga utöva särskild övervakning under en bestämd period över:

(a) förflyttningar. särskilt inresan till och utresan från dess område. av vissa personer som med skäl kan misstänkas yrkesmässigt eller vanemässigt ägna sig åt tullbrott på den anmodande fördragsslutande partens områ- de:

(b) förflyttningar av vissa varor vilka enligt uppgift från den anmodande fördragsslutande partens tulladministration är föremål för be- . tydande olaglig trafik till eller från den för- dragsslutande partens område:

(c) vissa platser där varulager har byggts upp. vilket givit skäl till förmodan att de skall användas för olaglig införsel till den anmo- dande fördragsslutande partens område:

((I) vissa fordon. fartyg. luftfartyg eller andra transportmedel om vilka man har skäl att tro att de används för att begå tullbrott på den anmodande partens område.

och skall rapportera övervakningens resul- tat till den anmodande fördragsslutande par- tens tulladministration.

Prop. 1982/83: 35

ANNEX V

l-Inquiries and tu.;tijicatirms. on request. on behalfofamn/ter Contracting Party

1. At the request of the Customs adminis- tration of a Contracting Party. the Customs administration of another Contracting Party shall. subject to the laws and regulations in force in its territory. make enquiries to obtain evidence concerning a Customs offence un- der investigation in the territory of the re- questing Contractng Party. and take state- ments from any persons sought in connexion with that offence or from witncsses or ex- pcrts. and communicate the results of the enquiry. as well as any documents or other evidence. to the Customs administration of the requesting Contracting Party.

2. At the written request of the Customs administration of a Contracting Party. the Customs administration of another Contract- ing Party shall. subject to the laws and regu- lations in force in its territory. notify the per- sons concerned residing in its territory or have them notified by the competent authori- ties of any action or-decisions taken by the reqUe sting Contracting Party concerning any matter falling within the sc0pe of this Con- venhon.

ANNEX VI

Appearance b_v Customs (af]icials before a court or tribunal abroad

Where it is not sufficient for evidence to be given solely in the form of a written state- ment. at the request ofthe Customs adminis- tration of a Contracting Party the Customs administration of another Contracting Party. to the extent of its ability. shall authorize its oflicials to appear before a court or tribunal in the territory of the requesting Contracting )arty as witncsses or experts in thematter of a Customs offence. The request for appear- ance shall specify. in particular. in what case and in what capacity the official is to be heard. The Customs administration of the Contracting Party accepting the - request shall. in authorizing appearance. state any limits with which its officials should comply in giving evidence.

BILAGA V Undersökningar och delgivningar. på begä- ran. för annan _li'ira'rag.s'slutande parts räk- ning

1. På begäran av en fördragsslutande parts tulladministration skall annan fördragsslu- tande parts tulladministration. i enlighet med gällande lagar och förordningar i sitt område. göra undersökningar för att erhålla bevis be- träffande ett tullbrott som är under utredning i den anmodande fördragsslutande partens område och låta höra personer. eftersökta i samband med brottet. vittnen eller experter och vidarebefordra resultaten av undersök- ningen. liksom handlingar eller annat bevis- material. till den anmodande fördragsslu- tande partens tulladministration.

2. På skriftlig begäran av en fördragsslu- tande parts tulladministration skall annan för- dragsslutande parts tulladministration. i en- lighet med gällande lagar och förordningar i sitt område. delge berörda personer bosatta i dess område eller sörja för att de genom be- höriga myndigheter delges åtgärder som har vidtagits eller beslut som har fattats av den anmodande fördragsslutande parten rörande frågor som faller inom denna konventions till- lämpningsområde.

BILAGA VI Tulltjänstenu'ins inställelse inför utländsk domstol '

När det inte är tillräckligt att bevis lämnas enbart i form av ett skriftligt yttrande skall fördragsslutande parts tulladministration. på begäran av annan fördragsslutande parts tull- administration. efter måttet av sin förmåga bemyndiga sina tjänstemän att inställa sig som vittnen eller experter inför domstol på den anmodande fördragsslutande partens område i mål som gäller tullbrott. Begäran om inställelse skall särskilt precisera i vilket mål och i vilken egenskap tjänstemannen skall höras. Den fördragsslutande partens tulladministration som antar begäran skall i instälIclsebemyndigandet ange eventuella bc- gränsningar som gäller för dess tjänstemän vid avgivande av vittnesmål.

Prop. 1982/83: 35

ANNEX VII

Presence of (_"ustotns o/]i('ittl.s' of one Con— traeting Party in the territory U_filllllH/It'l' Con- traeting Party

1. At the written request of the Customs administration of a Contracting Party investi- gating a specific Customs offence. the Cus- toms administration of another Contracting Party shall. where deemed appropriate. au- thorize officials specially designated by the- requesting Contracting Party to consult. in its offices. the relevant btmks. registers and oth- er documents or data media held in those offices. take copies thereof. or extract any information or particulars relating to the of- fence.

2. In the application of the provisions of paragraph ] above. all possible assistance and co-operation shall be afforded to the offi- cials of the requesting Contracting Party to facilitate their investigation.

3. At the written request of the Customs administration of a Contracting Party. the Customs administration of another Contract- ing Party shall. where deemed appropriate. authorize officials of the requesting adminis- tration to be present in the territory of the requested Contracting Party in connexion with enquirics into or the official reporting of a Customs offence of concern to the request- ing Contracting Party.

ANNEX Vlll

Participation in investigations abroad Where deemed appropriate by both Con- tracting Parties. the officials of the Customs administration of a Contracting Party shall. at the request of another Contracting Party. participate in investigations carried out in the territory of that other Contracting Party.

ANNEX lX

Foo/ing of'information

[. 'l'he Customs administrations of Con- tracting Parties shall communicate to the Secretary General of the Council the infor- mation spccified hereafter insofar as it is of international interest.

2. 'The Secretary General of the Council shall institute and keep up-to—datc a central

BILAGA Vll Närvaro av en _fi'il'tli'agsslutana'e parts tull- tjänstemän på en annan _ti'irdragsslutande parts område

1. På skriftlig begäran av en fördragsslu- tande parts tulladministration som utreder ett visst tullbrott skall annan fördragsslutande parts tulladministration. när så anses lämp- ligt. tillåta tjänstemän. särskilt utsedda av den anmodande fördragsslutande parten. att i dess tjänstelokalcr ta del av böcker. register och andra handlingar eller databärare som gäller ärendet och som förvaras i lokalerna i fråga. ta kopior därav. eller göra utdrag av upplysningar eller uppgifter som har sam- band med brottet.

2. Vid tillämpning av bestämmelserna i mo- ment ] ovan. skall all hjälp och samverkan som är möjlig erbjudas den anmodande för- dragsslutande partens tjänstemän för att un- derlätta deras utredning.

3. På skriftlig begäran av en fördragsslu- tande parts tulladministration skall annan för- dragsslutande tulladministration. när så anses lämpligt. tillåta tjänstemän från den an- modande administrationen att uppehålla sig i den anmodade fördragsslutande partens om— råde i samband med undersökning eller fast- ställelse av ett tullbrott som berör den anmo- dande fördragsslutande parten.

BILAGA VIII Deltagande i unzlersökningal' i utlandet

När det anses lämpligt av båda fördragsslu- tande parterna. skall tjänstemän från en för— dragsslutande parts tulladministration på be- gäran av annan fördragsslutande part delta i utredningar utförda på den senare fördrags- slutande partens område.

BILAGA lX (. 'entral registrering av upplysningar

l. Fördragsslutande parters tulladministra- tioner skall till rådets generalsekreterare översända nedanstående upplysningar i den mån de är av internationellt intresse.

2. Rådets generalsekreterare skall inrätta och hålla aktuellt ett centralt register över

Prop. 1982/83: 35

index of information communicated to him by Contracting Parties and shall use informa- tion from it to prepare summaries and studies of new and recurring trends in Customs fraud. He shall periodically review the index to eliminate information which. in his opin- ion. has outlived its utility or become out-of- date.

3. The Customs administrations of the Contracting Parties shall. upon request by the Secretary General ofthe Council and sub- ject to the other provisions ofthe Convention and this Annex. provide the Secretary Gener- al with such complementary information as may be necessary to prepare the summaries and studies referred to in paragraph 2 of this Annex.

4. The Secretary General of the Council shall circulate to the services or officials named by the Customs administrations of the Contracting Parties specific information con- tained in the central index. to the extent that he deems such circulation useful. and any summaries and studies referred to in para- graph 2 of this Annex.

5. The Secretary General of the Council shall. upon request. supply Contracting Par- ties with any other information available to him under this Annex.

6. The Secretary General of the Council shall honour any restrictions that a Contract- ing Party having provided information may have placed on its circulation.

7. A Contracting Party having communi- cated information shall be entitled to require that it be subsequently deleted from the cen- tral index and from any registers established by Contracting Parties to which it has been communicated and that no further use be made of it.

Part ]: Persons Section I: Smuggling

8. Notifications under this Section shall provide information concerning:

(a) persons finally convicted of smuggling; and

(b) where appropriate. persons suspected of smuggling or apprehendcd in the a'ct of smuggling in the territory of the Contracting Party making the notification. even though

33

upplysningar som översänts. till honom av fördragsslutande parter och skall använda uppgifter därifrån för att utarbeta samman- ställningar och studier av nya och återkom- mande tendenser beträffande tullbedrägerier. Han skall periodiskt revidera registret för att avlägsna uppgifter som enligt hans åsikt har förlorat sitt värde eller sin aktualitet.

3. Fördragsslutande parters tulladministra- tioner skall på begäran av rådets generalsek- reterare och i enlighet med övriga bestäm- melseri konventionen och i denna bilaga läm- na generalsekreteraren sådana ytterligare upplysningar som kan anses nödvändiga för att utarbeta de sammanställningar och studier som nämns i moment 2 av denna bilaga.

4. Rådets generalsekreterare skall till de avdelningar eller tjänstemän som utsetts av de fördragsslutande parternas tulladministra- tioner översända särskilda upplysningar som ingår i det centrala registret. i den utsträck- ning han anser sådan delgivning vara av vär- de. liksom sammanställningar och studier som nämns i moment 2 av denna bilaga.

5. Rådets generalsekreterare skall på begä- ran lämna fördragsslutande parter alla andra upplysningar som han har tillgång till enligt denna bilaga.

6. Rådets generalsekreterare skall respek- tera de inskränkningar som en fördragsslu- tande part som lämnat upplysningarna kan ha föreskrivit beträffande deras delgivning.

7. En fördragsslutande part. som har över- sänt upplysningar. skall ha rätt att kräva att de längre fram skall avlägsnas från det cen- trala registret och från alla register upprätta- de av de fördragsslutande parter till vilka de översänts och att de inte längre skall använ- das.

Del ]: Personer Underavdelning I: Smuggling

8. Underrättelser enligt denna underav- delning skall ha till syfte att lämna upplys- ningar beträffande: '

(a) personer som slutligtdömts för smugg- ling. och '

(b) när så är lämpligt, personer misstänkta för smuggling eller gripna på bar gärning un- der smuggling pä den fördragsslutande parts område. som utfärdar underrättelsen, även

Prop. 1982/83: 35

legal proceedings have not been completed. it being understood that when Contracting Parties refrain from notifying the names and descriptions ofthe persons involved because such notilication is prohibited by their na- tional law. they shall nevertheless make a notification containing as many as possible of the items listed in this Section.

ln principle. the information notified shall be limited to offences which have resulted in or could lead to imprisonment or a fine ex- ceeding the equivalent of US$2.0()0.

9. The information to be furnished shall. so far as possible include the following:

(A) Natural persons

(a) Surname (b) Forenames (c) Maiden name (ifapplicable) (cl) Nickname or alias (e) Occupation - (f) Address (present) (g) Date and place of birth (h) Citizenship/Nationality (ij) Country of residence and countries vis- ited dttring the past l2 months (k) Type and number of identity papers. including country and date of issue (l) Physical descrip on (1) Sex (2) Height (3) Weight (4) Build (5) Hair _ (6) Eyes (7) Complexion (8) Distinctive marks or peculiarities (m") Brief particulars of offence (including particulars of type. quantity and origin of goods involved in the offence. manufacturer. shipper and consignor) and circumstances which led to its detection (n) Nature and amount of penalty and/or sentence imposed (o) Other observations. including lan- guages spoken and (ifavailable) any previous convictions recorded (p) Contracting Party furnishing the infor— mation (including reference number).

34

om de juridiska förfarandena ännu inte slut- förts.

Det är underförstått att fördragsslutande parter. som avhåller sig från att meddela namn och signalement på inblandade perso- ner på grund av att detta är förbjudet enligt deras nationella lagstiftning. likväl skall göra en anmälan som innehåller så många Upp- gifter som möjligt av dem som är uppräknade i denna underavdelning.

I princip skall upplysningar insändas en- dast om de gäller brott som har resulterat i eller som skulle kunna leda till fängelse eller till böter överstigande ett belopp motsvaran— de US $2()()().

9. "Upplysningarna i fråga skall i möjligaste mån omfatta följande:

(A ) Fysiska personer

(a) Efternamn (b) Förnamn (c) Flicknamn (i förekommande fall) (d) Öknamn eller pseudonym (e) Yrke (|) Adress (nuvarande) (g) Födelsedatum och födelseort

(h) Medborgarskap/Nationalitet

(ij) Bosättningsland samt länder som be- sökts under de senaste 12 månaderna

(k) Typ och nummer på identitetshandling- ar med land och datum för utfärdandet

(l) Signalement

(l) Kön (2) Längd (3) Vikt (4) Kroppsbyggnad

(5) Hårfärg (6) Ögonfärg (7) Hudfärg

(8) Särskilda kännetecken (m) Kort beskrivning av brottet (med tipp- gifter om slag. kvantitet och ursprung för de varor som brottet avsett. tillverkare. befrak- tare och avsändare) och omständigheter som ledde till dess upptäckt

(n) Utdömt straffs och/eller avkunnad doms längd eller belopp

(0) Andra observationer inberäknat språk- kunskaper och (om känt) eventuella tidigare fällande domar

(p) Fördragsslutande part som lämnar upp- lysningarna (med referensnummer).

Prop. 1982/83: 35

(B) Legal persons (firms)

(a) Name (b) Address (c) Names of principal officers or employ- ees ofthe firm against whom legal action-has been taken and. if appropriate. identifying data as indicated under Part (A). Items (a)— (l)

(d) Related multi-national company (e) Nature of business carried on (f) Nature of offence (g) Particulars of offence (including manu- facturer. shipper and consignor) and circum- stances which led to its detection

(h) Amount ol' penalty (ij) (')thcr observations. including (if avail- able) any previous convictions recorded-

(k) Contracting Party furnishing the infor- mation (including reference number).

l0. As a gencral: rule. the Secretary Gener- al of the Council shall circulate information - relating to natural persons at least to the countries of citizenship/nationality and resi- dence and to the countries visited by the per- son during the past l2 months.

Section II: Customs fraud other than smug- gling .

ll. Notifications under this Section shall provide information concerning:

(a) persons finally convicted of Customs fraud other than smuggling.

(b) where appropriate. persons suspected of such fraud. even though legal proceedings have not been completed. it being understood that when Contracting Parties refrain from notifying the names and descriptions of the persons involved because such notification is prohibited by their na- tional law. they shall nevertheless make a notification containing as many as possible of the items listed in this Section.

In principle. the information notified shall be limited to offences which have resulted in or could lead to imprisonment or a fine ex- ceeding the equivalent of'USSli2.000.

l2. The information to be furnished shall. so far as possible. include the following: (a) Name (or firm name) and address

35

("B ) Juridiska personer (_ lirmor)

(a) Namn (b) Adress (c) Namn på högre tjänstemän eller anställ- da i den firma som juridisk åtgärd vidtagits mot och..om lämpligt. signalement enligt av- snitt (A) punkterna (a)—(l) ovan

((I) Associerat multinationellt bolag (e) Slag av verksamhet (f) Slag av brott (g) Beskrivning av brottet (med uppgifter om tillverkare. befraktare och avsändare) och omständigheter som ledde till dess upp- täckt

(h) Straffets längd eller belopp

(ij) Andra observationer inberäknat (om känt) eventuella tidigare fällande domar

(k) Fördragsslutande part som lämnar upp- lysningarna (med referensnummer).

10. Som regel skall rådets generalsekrete- rare översända upplysningar beträffande fysisk person åtminstone till det land vars medborgare han är. det land där han är bosatt och de länder som han besökt under de se- naste tolv manadcrna.

Underavdelning ll: Annat tullbedrägeri än smuggling

]. Underrättelser enligt denna underav- delning skall ha till syfte att lämna upplys- ningar beträffande:

(a) personer som slutligt dömts för annat tullbedrägeri än smuggling:

(b) när så är lämpligt. personer misstänkta för sådant tullbedrägeri. även om lagliga åt- gärder ännu inte vidtagits.

Det är underförstått att fördragsslutande parter. som avhåller sig från att meddela namn och signalement på inblandade perso- ner på grund av att detta. är förbjudet enligt deras nationella lag.. likväl skall göra en an- mälan som innehåller så många uppgifter som möjligt av dem som är uppräknade i denna underavdelning.

I princip skall upplysningar insändas en- dast om de gäller brott som har resulterat i eller som skulle kunna leda till fängelse eller till böter överstigande ett belopp motsvaran- de US $ 2000.

lZ. Upplysningarna i fråga skall i möjli- gaste mån omfatta följande:

(a) Namn (eller firma) och adress

Prop. 1982/83: 35

(b) Names and identifying data of principal officers of the firm against which legal action has been taken

(c) Kind of goods (d) Country of origin (c) Related multi-national company (f) Name and address of seller (g) Name and address of shipper (h) Names and addresses of other parties involved (buying or selling agents. other mid- dlemcn. etc.)

(ij) Portts) or place(s) at which goods were exported

(k) Brief particulars of offence and circum- stances which led to its detection

(l) Amount of penalty and loss of revenue. if any

(m) Other observations. including (if avail- able) any previous convictions recorded

(n) Contracting Party furnishing the infor- mation (including reference number).

Part II: Methods of smuggling and other _/'raud.-including fraud hy forgery. falsilica- tion and counterfeiting

l3. Notifications under this Part shall pro- vide information relating to methods of smug- . gling and other fraud. including methods of concealment. fraud by forgery. falsification or counterfeiting. in all cases of significant international interest. Contracting Parties shall report each use of a known method of smuggling and other fraud as well as new. unusual or possible methods so that current trends in this field can be detected.

14. The information to be furnished shall. so far as possible. include the following: (a) Description of methods of smuggling and other fraud. including fraud by forgery. falsilication or counterfeiting. lf available. the description (make. model. registration number. etc.) of any means oftransport used. Where applicable. data from the approval plate or certificate of containers or vehicles. the designs of which were approved under an international Convention. and information about any violations of seals. bolts. sealing devices or other parts of containers or vehi- cles.

(b) Description. if applicable. of the place ofconcealment. including. where possible. a photograph or sketch

36

(b) Namn och signalement på högre tjäns- temän i den firma som juridisk åtgärd vidta- gits mot

(c) Varuslag (d) Ursprungsland

(e) Associerat multinationellt företag (f) Säljares namn och adress (g) Befraktares namn och adress (h) Andra inblandade personers namn och adresser (agenter. ombud. andra mellan- händer etc.)

- (ij) Hamntar) eller plats(er) varifrån varor- na exporterats

(k) Kort beskrivning av brottet och om- ständigheterna som ledde till dess upptäckt

(I) Straffets längd eller belopp samt eventu- ell förlust för statsverket

(m) Andra observationer inberäknat (om känt) eventuella tidigare fällande domar

(n) Fördragsslutande part som lämnar upp- lysningarna (med referensnummer).

Del II: Metoderför smuggling och annat be— drägeri. häri inbegripet förf'alskningsbedrä- geri

13. Underrättelser enligt denna del skall ha till syfte att lämna upplysningar om meto- der för smuggling och annat bedrägeri. däri inbegripet användning av lönnrum och för- falskningsbedrägeri. i alla de fall som är av betydande internationellt intresse. För- dragsslutande parter skall rapportera alla fall då en känd metod för smuggling eller annat bedrägeri använts liksom även nya. ovanliga eller tänkbara metoder så att nya tendenser på detta område kan upptäckas. l4. Upplysningarna i fråga skall i möjli- gaste mån omfatta följande: (3) Beskrivning av metoder för smuggling och annat bedrägeri. däri inbegripet förfalsk- ningsbedrägeri. Om möjligt beskrivning (mär- ke. modell. registreringsnummer etc.) av an- vända transportmedel. När så är tillämpligt. uppgifter på skylt eller bevis om godkännan- de av containrar eller fordon. vilkas kon- struktion godkänts enligt en internationell konvention samt upplysningar om brottslig manipulation med förseglingar. bultar. för- seglingsanordningar eller andra delar av con- tainrar eller fordon. (b) Beskrivning. i förekommande fall. av lönnrummet med. om möjligt. fotografi eller skiss.

Prop. 1982/83: 35

(c) Description of goods concerned (d) Nature and description of forgery. falsi- lication or counterfeiting: use to which the forged. falsified or counterfeited documents. Customs seals. registration plates. etc. were put

(e) Other observations. including the cir- cumstances which led to detection

(f) Contracting Party furnishing the infor- mation (including reference number).

Part III: Vessels involved in smuggling

15. Notifications under this Part shall pro- vide information relating to vessels. ofall types. that have been involved in smuggling. but should be limited. in principle. to cases which are considered to be of international interest. 16. lnsofar as it is available and can be communicated under national law. the infor- mation to be furnished shall include the fol- lowing: (a) Name and brief identification of vessel (S. S.. M. V.. tonnage. silhoutte. etc.)

(b) Name and address of owner/charterer (c) Flag (d) Port of registry and. if different. home port

(e) Name and citizenship/nationality of master (and. if applicable. principal officers)

(f) Nature ofthe offence. including descrip- tion of goods seized

(g) Description. if applicable. of the place of concealment (including. where possible. a photograph or sketch) and of the circum- stances which led to the discovery

(h) Country of origin of goods seized (ij) First port oflading (k) Final port of destination (l) Ports of call between (ij) and (k) (m) Other observations (number of cases in which the same vessel. shipping company. charterer or other vessel operator has been involved in smuggling. etc.)

(n) Contracting Party furnishing the infor- mation (including reference number).

4 Riksdagen [982/83. I sant/. Nr 35

37

(c) Beskrivlning at varorna i fråga. (d) Slag och beskrivning av förfalskning: hur de förfalskade handlingarna. tullförseg- lingarna. registreringsskyltarna etc. använts.

(8) Andra observationer. inbegripet om- ständigheterna som ledde till upptäckt.

(f) Fördragsslutande part som lämnar upp- lysningarna (med referensnummer).

Del [II: Fartyg inblandade i smuggling

15. Underrättelser enligt denna del skall ha till syfte att lämna upplysningar beträffan- de fartyg av alla slag som varit inblandade i smuggling men bör i princip begränsas till fall som anses ha internationellt intresse.

16. Upplysningarna i fråga skall i den mån de är tillgängliga och kan vidarebefordras en- ligt nationell lag omfatta följande:

(a) Namn och kort beskrivning av fartyget (ångfartyg. motorfartyg. dräktighet. silhuett. etc.)

(b) Ägares/befraktares namn och adress (c) Nationalitet (d) Registreringshamn och (om avvikande) hemort

(e) Befälhavares (och om så är lämpligt högre fartygsbefäls) namn och medborgar- skap/nationalitet '

(D Slag av brott. med beskrivning av be- slagtagna varor

(g) Beskrivning. i förekommande fall. av lönnrummet (med. om möjligt. fotograti eller skiss) och av omständigheterna som ledde till upptäckten

(h) Ursprungsland för beslagtagna varor (ij) Första lastningshamn (k) Sista destinationshamn (l) Anlöpningshamnar mellan (ij) och (k) (m) .Andra observationer (antal fall då samma fartyg, rederi. bcfraktare eller annan person. berättigad att använda fartyget. del- tagit i smuggling etc.)

(n) Fördragssltttande part som lämnar upplysningarna (med referensnummer).

Prop. 1982/83: 35

ANNEX X

Assis/(mee in action against the smuggling of narcotic drugs and psychotropic substances

I. The provisions of the Annex shall not preclude the application of measures in force at the national level in the matter of coordina- tion of the activities ofthe various authorities competent to take action against the abuse of narcotic drugs and psychotropic substances. They shall also not impede. but complement. the implementation of the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs. l96l. and of the 197! Convention on Psychotropic Substances by Parties to these Conventions which have also accepted this Annex.

2. The provisions ofthis Annex concerning the smuggling of narcotic drugs and psycho- tropic substances shall Wherever appropriate and to the extent of the competence of the Customs administrations. apply also to the financial operations undertaken in connexion with such smuggling.

Exchange ofin/brmatian by Customs admin- istrations on their own initiative

3. The Customsadministrations of Con- tracting Parties shall. on their own initiative and without delay. communicate to other Customs administrations which may be di- rectly concerned. any available information concerning: (a) operations which are known or suspect- ed to constitute. or which seem likely to give rise to. smuggling of narcotic drugs or psy- chotropic substances: (b) persons known to be engaged in or. insofar as information concerning such per- sons can be communicated under national law. persons suspected of engaging in oper- ations referred to in paragraph (a) above. and vehicles. ships. aircraft and other means of transport used or suspected of being used. for such operations. (c) _new means or methods used for smug- gling narcotic drugs or psychotropic sub- stances: (d) products which are newly developed or newly used as narcotic drugs or psychotropic substances and which are the subject of smuggling.

BILAGA x

Bistånd i kampen mot smuggling av narko- tika (n' 11 ijkotrapa äntnen

. Bestämmelserna i denna bilaga skall inte utesluta tillämpning av i kraft varande arrangemang på nationell nivå beträffande samordningen av aktioner av de olika myn- digheter som är behöriga att bekämpa miss- bruket av narkotika och psykotropa ämnen. De skall inte heller hindra utan komplettera tillämpningen av bestämmelserna i konven- tionen l961 ersättande äldre konventioner rö- randenarkotika och konventionen 1971 om psykotropa ämnen av de fördragsslutande parter till dessa konventioner som även har antagit denna bilaga.

2. Bestämmelserna i denna bilaga beträf- fande smuggling av narkotika och psykotropa ämnen skall. när så är lämpligt och i den utsträckning tulladministrationerna är behö- riga i sådana frågor. även gälla finansiella operationer företagna i samband med sådan smuggling.

Spontant utbyte av upplysningar

3. Fördragsslutande parters tulladmini- strationer skall på eget initiativ och utan dröjsmål delge andra tulladministrationer som kan vara direkt berörda alla tillgängliga upplysningar beträffande:

(a) verksamhet som man vet eller misstän- ker vara smuggling av narkotika eller psyko-. tropa ämnen eller som synes kunna ge upp- hov till sadan smuggling.

(b) personer som ägnar sig at eller. i den mån upplysningar beträffande sadana perso- ner kan vidarebefordras enligt nationell lag. personer som misstänks ägna sig åt verksam- het enligt (a) ovan samt fordon. fartyg. luft- fartyg och andra transportmedel som använts eller misstänks användas i sådan verksamhet:

(c) nya medel eller metoder som används vid smuggling av narkotika eller psykotropa ämnen:

(d) produkter som nyligen utvecklats eller kommit i bruk som narkotika eller psyko- tropa ämnen och som är föremål för smugg- ling.

Prop. 1982/83: 35

Assistance. an request. relating ta surveil- lanee

4. At the request of the Customs Adminis- tration of a Contracting Party. the Customs administration of another Contracting Party shall to the extent of its competence and abil- ity. maintain spccial surveillance for a speci- fied period over: (a) the movements. particularly the entry into and exit from its territory. of particular persons reasonably believed to be profes- sionally or habitually engaged in the smug- gling of narcotic drugs and psychotropic sub- stances in the territory ofthe requesting COn- tracting Party: (b) movements of narcotic drugs or psy- chotropic substances which are reported by the Customs administration of the requesting Contracting Party as giving rise to important illicit traffic towards or from the territory of that Contracting Party: (c) particular places where stocks of narco- tic drugs and psychotropic substances have been built up. giving reason to assume that they are to be used for illicit importation into the territory of the requesting Contracting Party: (d) particular vehicles. ships. aircraft or other means of transport reasonably believed to be used for smuggling narcotic drugs or psychotropic substances into the territory of the requesting Contracting Party. and shall communicate a report thereon to the Customs administration of the requesting Contracting Party.

Enquiries an request on behalf of anat/ter Contracting Party

5. At the request of the Customs adminis- tration of a Contracting Party. the Customs administration of another Contracting Party shall. subject to the laws and regulations in force in its territory. make enquiries to obtain .evidence concerning any smuggling of nar- cotic drugs or psychotropic substances under investigation in the territory ofthe requesting Contracting Party. and take statements from any persons sought in connexion with that smuggling or from witncsses or experts. and communicate the results of the enquiry. as well as any documents or other evidence. to the Customs administration ofthe requesting Contracting Party.

39

Bistånd. på begäran. rörande övervakning

4. På begäran av en fördragsslutande parts tulladministration skall annan fördragsslu- tande parts tulladministration efter måttet av sin behörighet och förmåga utöva särskild övervakning under en bestämd period över:

(a) förfiyttningar. särskilt inresan till och utresan från dess område. av vissa personer som med skäl kan misstänkas yrkesmässigt eller vanemässigt ägna sig åt smuggling av narkotika eller psykotropa ämnen i den an- modande fördragsslutande partens område:

(b) förfiyttningar av narkotika eller psyko- tropa ämnen som enligt uppgift från den an- modande fördragsslutande partens tulladmi- nistration är föremål för betydande olaglig trafik till eller från den fördragsslutande par- tens område;

(c) vissa platser där lager av narkotika el- ler psykotropa ämnen har byggts upp vilket givit skäl till förmodan att de skall användas för olaglig införsel till den anmodande för- dragsslutande partens område:

(d) vissa fordon. fartyg. luftfartyg eller andra transportmedel om vilka man har skäl att tro att de används vid smuggling av narko- tika eller psykotropa ämnen till den anmo— dande fördragsslutande partens område.

o'ch skall rapportera övervakningens resul- tat till den anmodande fördragsslutande par- tens tulladministration.

Undersök/1ingar. på begäran. för annan för- dragsslutamie parts räkning

5. På begäran av en fördragsslutande parts tulladministration skall annan fördragsslu- tande parts tulladministration. i enlighet med gällande lagar och förordningar i sitt område. göra undersökningar för att erhålla bevis be- träffande smuggling av narkotika eller psyko- tropa ämnen som är under utredning på den anmodande fördragsslutande partens område och låta höra personer. eftersökta i samband med smugglingen. vittnen eller experter och vidarebefordra resultaten av undersökning- en. liksom handlingar eller annat bevismate- rial. till den anmodande fördragsslutande par- tens tulladministration.

Prop. l982/83: 35

Action by Customs officials ofone ("ont/'art- ing Party in the territory of'almther Contract- ing Party

6. Where it is not sufficient for evidence to be given solely in the form ofa written state- ment. at the request of the Customs adminis- tration of a Contracting Party the Customs administration of another Contracting Party. to the extent of its ability. shall authorize its officials to appear before a court or tribunal in the territory of the requesting Contracting Party as witncsses or experts in the matter of smuggling of narcotic drugs or psychotropic substances. The request for appearance shall specify. in particular". in what case and in what capacity the official is to be heard. The Customs administration of the Contracting Party accepting the request shall. in authoriz- ing appearance. state any limits with which its officials should comply in giving evidence.

7. At the written request of the Customs administration of a Contracting Party. the Customs administration of another Contract- ing Party shall. where deemed appropriate and to the extent of its competence and abili- ty. authorize officials of the requesting ad- ministration to be present in the territory of the requested Contracting Party in conne xion with enquiries into or the official reporting of smuggling of narcotic drugs or psychotropic substances of concern to the requesting Con- tracting Party.

8. Where deemed appropriate by both Con- tracting Parties and subject to the laws and regulations in force in their territories. the officials of the Customs administration of a Contracting Party shall. at the request of an- other Contracting Party. participate in inves- tigations carried out in the territory of that other Contracting Party.

Pooling ofin/ortnation

9. The Customs administrations of Con- tracting Parties shall communicate to the Secratary General of the Council. to the ex- tent that such information is of international interest. information specified hereafter. -l(). The Secretary General of the Council shall institute and keep up-to-datc a central index of information communicated to him by Contracting Parties and shall use informa- tion from it to prepare summaries and studies

40

Aktion av en _f'o't'dra gsslutande parts tulltjäns- temän på annan _få'irdragsslutande parts om- råde

6. När det inte är tillräckligt att bevis läm- nas enbart i form av ett skriftligt yttrande skall fördragsslutande parts tulladministra- tion. på bcgäran av annan fördragsslutande parts tulladministration. efter måttet av sin förmåga bemyndiga sina tjänstemän att in- ställa sig som vittnen eller experter inför domstol på den anmodande fördragsslutande partens område i mål som gäller smuggling av narkotika eller psykotropa ämnen. Begäran om inställelse skall särskilt precisera i vilket mål och i vilken egenskap tjänstemannen skall höras. Den fördragsslutande partens tulladministration som antar begäran skall i inställelsebemyndigandet ange eventuella be- gränsningar som gäller för dess tjänstemän vid avgivande av vittnesmål.

7. På skriftlig begäran av en fördragsslu- tande parts tulladministration skall annan för- dragsslutande parts tulladministration. nät' så anses lämpligt och efter måttet av sin behö- righet och förmåga. tillåta tjänstemän från den anmodande administrationen att uppe- hålla sig i den anmodade fördragsslutande partens område i samband med undersökning eller fastställelse av smuggling av narkotika eller psykotropa ämnen som berör den anmo- dande fördragsslutande parten.

8. När så anses lämpligt av båda fördrags- slutande parterna och med iakttagande av de lagar och förordningar som gäller inom deras områden. skall tjänstemän från en fördrags- slutande parts tulladministration på begäran av annan fördragsslutande part delta i under- sökningar som utförs på den sistnämndas om- råde.

Central registrering ar upplysningar 9. Fördragsslutande parters tulladmini- strationer skall till rådets generalsekreterare översända nedanstående upplysningar i den mån de är av internationellt intresse.

lO. Rådets generalsekreterare skall inrätta och hålla aktuellt ett centralt register över upplysningar som översänts till honom av fördragsslutande parter och skall använda uppgifter därifrån för att utarbeta samman-

Prop. 1982/83: 35

of new and recurring trends in the smuggling of narcotic drugs or psychotropic substances. He shall periodically review the index to eliminate information which. in his opinion. has outlived its utility or become out-of-date.

II. The Customs administrations of the Contracting Parties shall. upon request by the Secretary General ofthe Council and sub- ject to the other provisions ofthe Convention and this Annex. provide the Secretary Gener- al with such complementary information as may be necessary to prepare the summaries and studies referred to in paragraph l() ofthis Annex.

12. The Secretary General of the Council shall circulate to the services or officials named by the Customs administrations of the Contracting Parties specific information con- tained in the central index. to the extent that he deems such circulation useful. and any summaries and studies referred to in para- graph 10 of this Annex. 13. The Secretary General of the Council shall. unless advised to the contrary by the Contracting Party furnishing the information. also circulate to the services or officials named by the other Members of the Council. to the competent bodies of the United Na- tions and to the International Criminal Police Organization/Interpol and to other interna- tional organizations with which arrangements have been made in this respect. any informa- tion concerning the smuggling of narcotic drugs and psychotropic substances contained in the central index. to the extent that he deems such circulation useful. and any sum- maries or studies that he may have prepared on this subject under paragraph 10 of this Annex. 14. The Secretary General of the Council shall. upon request. supply a Contracting Party having accepted this Annex with any other information available to him in connex- ion with the pooling of information provided for by this Annex.

(."entral index, Part I .' Persons

l5. Notifications under this Part ofthe cen- tral index shall provide information concern- ing: .

(a) persons finally convicted of smuggling; and

41

ställningar och studier av nya och återkom- mande tendenser beträffande smuggling av narkotika eller psykotropa ämnen. Han skall periodiskt revidera registret för att avlägsna uppgifter som enligt hans åsikt har förlorat sitt värde eller sin aktualitet.

ll. Fördragsslutande parters tulladmini- strationer skall på begäran av rådets general- sekreterare och i enlighet med övriga bestäm- melseri konventionen och i denna bilaga läm- na generalsekreteraren sådana ytterligare upplysningar som kan anses nödvändiga för att utarbeta de sammanställningar och studier som nämns i moment lO av denna bilaga.

lZ. Rådets generalsekreterare skall till de avdelningar eller tjänstemän som utsetts av de fördragsslutande parternas tulladministra- tioner översända särskilda upplysningar som ingår i det centrala registret. i den utsträck- ning han anser sådan delgivning vara av vår- de, liksom sammanställningar och studier som nämns i moment IO av denna bilaga.

13. Såvida inte den fördragsslutande part som lämnat upplysningarna avrått därifrån. skall rådets generalsekreterare även till de avdelningar eller personer som utsetts av de andra rådsmedlemmarna. till behöriga organ inom Förenta Nationerna och till Internatio- nella kriminalpolisorganisationcn/lnterpol och till andra internationella organisationer med vilka arrangemang har gjorts i detta av- seende låta översända upplysningar beträf- fande smuggling av narkotika och psykotropa ämnen som ingår i det centrala registret. iden utsträckning han anser sådan delgivning vara av värde. liksom sammanställningar eller stu- dier som han kan ha gjort i detta ämne enligt moment 10 av denna bilaga.

l4. Rådets generalsekreterare skall på be- gäran lämna en fördragsslutande pat't. som har antagit denna bilaga. andra upplysningar som han har tillgång till inom ramen för den centrala registreringen av upplysningar som avses i denna bilaga.

Centralt register. Del I .' Personer

15. Underrättelser enligt denna underav- delning skall ha till syfte att lämna upplys- ningar beträffande: (a) personer som slutligt dömts för smugg- ling. och

Prop. [982/83: 35

(b) where appropriate. persons suspected of smuggling or apprehended in the act of smuggling in the territory of the Contracting Party making the notification. even though legal proceedings have not been completed. it being understood that when Contracting'

Parties refrain from notifying the names and descriptions of the persons involved because such notification is prohibited by their .na- tional legislation. they shall nevertheless make a notification containing as many as possible of the items listed in this Part ofthe . central index.

l6. The information to be furnished shall. so far as possible. include the following:

(a) Surname (b) Forenames (c) Maiden name (ifapplicable) (d) Nickname or alias (e) Occupation (f) Address (present) (g) Date and place of birth (h) Citizenship/Nationality (ij) Country of residence and countries vis- ited during the past l2 months (k) Type and number of identity papers. including country and date ofissue (|) Physical description (l) Sex ' (2) Height (3) Weight (4) Build (5) Hair (6) Eyes" (7) Complexion (8) Distinctive marks or peculiarities. (m) Brief particulars of offence (including particulars of type. quantity and origin of goods involved in the offence. manufacturer. shipper and consignor) and the circum- stances which led to the detection of the of- fence (n) Nature and amount of penalty and/or sentence imposed (o) Other observations. including lan- guages spoken and (ifavailable) any previous convictions recorded (p) Contracting Party furnishing the infor- mation (including reference number); l7. As a general rule. the Secretary Gener- al of the Council shall circulate information

42

(b) när så är lämpligt. personer misstänkta för smuggling eller gripna på bar gärning un- der smuggling på den fördragsslutande parts område. som utfärdar underrättelsen. även om de juridiska förfarandena ännu inte slut— förts.

Det är underförstått att.fördragsslutande parter. .som avhåller sig från att meddela namn och signalement på inblandade perso- ner på grund av att detta är;förbjudet enligt deras nationella lagstiftning. likväl skall göra en anmälan som innehåller så många upp- giftersom möjligt av dem som är uppräknade i denna underavdelning.

16. Upplysningarna i fråga skall i möjli- gaste mån omfatta följande: (A) Fysiska personer (a) Efternamn (b) Förnamn (c) Flicknamn (i förekommande fall) (d) Öknamn eller pseudonym (e) Yrke (f) Adress (nuvarande) (g) Födelsedatum och födelseort (h) Medborgarskap/Nationalitet (ij) Bosättningsland samt länder som be- sökts under de senaste 12 månaderna . (k) Typ och nummer på identitetshandling- ar med land och datum för utfärdandet (l) Signalement-

(l) Kön

(2) Längd (3) Vikt (4) Kroppsbyggnad (5) Hårfärg (6) Ögonfärg (7) Hudfärg (8) Särskilda kännetecken

(m) Kort beskrivning av brott (med upp- gifter om slag. kvantitet och ursprung för de varor som brottet avsett. tillverkare. befrak- tare och avsändare) och omständigheter som ledde till dess upptäckt

(n) Utdömt straffs och/eller avkunnade doms längd eller belopp

(0) Andra observationer inberäknat språk- kunskaper och (om känt) eventuella tidigare fällande domar

(p) Fördragsslutande part som lämnar upplysningarna (med referensnummer).

l'7. Som regel skall rådets generalsekrete- rare låta översända upplysningar enligt Del i

Prop. 1982/83: 35

relating to Part 1 of the central index at least to the countries ofcitizenship/nationality and residence and to the countries visited by the person concerned during the past 12 months.

Central index. Part II: ilflethods

[& Notifications under this Part of the central index shall provide information relat- ing to methods of smuggling narcotic drugs and psychotropic substances. including methods of concealmcnt. in all cases of sig- nificant international interest. Contracting Parties shall report each use of a known method of smuggling as well as new. unusual or possible methods so that current trends in . this field can be detected. '

l9. The information to be furnished shall. so far as possible. include the following:

(a) Description of methods of smuggling. lf available. the description (make. model. registration "number. etc.) of any means of transport used. Where applicable. data from the approval plate or certificate of containers or vehicles. the designs of which were ap- proved under an'international Convention. and information about any violation of seals. bolts. sealing devices or other parts of con- tainers or vehicles

(b) Description. if applicable. of the place of concealmcnt. including. where possible. a photograph or sketch _ '

(c) Description of goods concerned (d) Other observations. including the cir- cumstances which led to detection

(c) Contracting Party furnishing the infor- mation (including refcrence number).

("entral index. Part II]: Vessels involved in smuggling

20. Notifications under this Part of the central index shall provide information relat- ing to vessels. of all types.'that have been- involved in the smuggling ofnarcotic drugs or psychotropic substances. but should be limit- ed. in principle. to cases whichlare consid- ered to be of international interest. Zl. lnsofar'as it is available and can be communicated under national law. the infor- mation to be furnished shall include the fol- lowing: ' (a) Name and brief identification of vessel (S.S.. M.V.. tonnage. silhouette. etc.)

43

av det centrala registret åtminstone till det land vars medborgare personen ifråga är. det land där han är bosatt och de länder som han besökt under de senaste tolv månaderna

Centralt register. Del 11: Metoder

l8. Underrättelser enligt denna del av det centrala registret skall ha till syfte att lämna upplysningar om metoder för smuggling av narkotika och psykotropa ämnen. och" även användning av lönnrum i alla de fall som är av betydande internationellt intresse. För- dragsslutande part skall rapportera alla fall då en känd smugglingsmetod använts liksom även nya. ovanliga eller tänkbara metoder så att nya tendenser på detta område kan tipp- täckas.

l9. Upplysningarna i fråga skall i möjli- gaste mån omfatta följande:

(a) Beskrivning av sntugglingsmetoder. Om möjligt beskrivning (märke. modell. re- gistreringsnummer etc.) av använda trans- portmedel. När så är tillämpligt. uppgifter på skylt eller bevis om godkännande av contain- rar eller fordon. vilkas konstruktion godkänts enligt en internationell konvention. samt tipp- lysningar om brottslig manipulation med för- seglingar. btiltar. förseglingsanordningar eller andra delar av containrar eller fordon

(b) Beskrivning. iförekommande fall. av lönnrummet med. om möjligt. fotografi eller skiss .-

(c) Beskrivning av varorna i fråga (d) Andra observationer. inbegripet om- ständigheterna som ledde till upptäckt

(e) Fördragsslutande part som lämnar upp- lysningarna (med referensnummer).

Centralt register. Del III: Fartyg inblandade [ smuggling

20. Underrättelser enligt denna del av det centrala registret skall ha till syfte att lämna upplysningar beträffande fartyg av alla slag som varit inblandade i smuggling av narko- tika eller psykotropa ämnen men bör i princip begränsas till fall som anses ha internationellt intresse. 21. Upplysningarna i fråga skall i den mån de är tillgängliga och kan vidarebefordras en- ligt nationell Iag omfatta följande:

(a) Namn och kort beskrivning av fartyget (ångfartyg. motorfartyg. dräktighet. silhuett)

Prop. 1982/83: 35

(b) Name and address of owner/charterer (c) Flag (d) Port of registry and. if different. home port ' ' (e) Name and citizcnship/nationality of master (and. ifapplicable. principal officers)

(f) Nature of the offence. including de- scription of goods seized

(g) Description. if applicable. of the place of concealment (including. where possible. a photograph or sketch) and a description of the circumstances which led to the discovery

(h) Country oforigin of goods seized (ij) First port of lading (k) Final port ofdestination (I) Ports of call between (ij) and (k)

(m) ()ther observations (number of cases in which the same vessel. shipping line. char- terer or other vessel operator has been in- volved in smuggling. etc.)

(n) Contracting Party furnishing the infor- mation (ineluding reference number).

ANNEX Xl

Assistant-e in action against the smuggling of works of art. antiques and other cultural property

!. 'l'he provisions of this Annex apply to works of art. antiques and other "cultural property" which. on religious or secular grounds. is held to be of importance for ar- chaeology. prehistory. history. literature. art or science. within the meaning of paragraphs (a)—(k) of Article ] of the Unesco Conven- tion on the means of prohibiting and prevent- ing the illicit import. export and transfer of ownership of cultural property (Paris. [4 No- vember l97()). insofar as such works of art. antiques and other cultural property are the subject of smuggling. They do not preclude the application of national measures of co- operation with national services for the pro- tection of the cultural heritage and. in the Customs field. they supplement the imple- mentation of the provisions of the Unesco Convention by Contracting Parties to that Convention which have also accepted this Annex.

2. The provisions of this Annex concern- ing the smuggling of works of art. antiques and other cultural property shall. wherever

44

(b) Ägares/befraktares namn och adress (c) Nationalitet (d) Registreringshamn och (om avvikande) hemort

(e) Befälhavares (och om så är lämpligt högre fartygsbefäls) namn och medborgar- skap/nationalitet

(D Slag av brott. med beskrivning av be- slagtagna varor

(g) Beskrivning. i förekommande fall. av lönnrummet (med. om möjligt. fotografi eller skiss) och av omständigheterna som ledde till upptäckten

(h) Ursprungsland för beslagtagna varor (ij) Första lastningshamn (k) Sista destinationshamn (l) Anlöpningshamnar mellan (ij) och (k) (m) Andra observationer- (antal fall då samma fartyg. rederi. befraktare eller annan person. berättigad att använda fartyget. del- tagit i smuggling etc.)

(n) Fördragsslutande part _som lämnar upplysningarna (med referensnummer).

BILAGA XI

Bistånd i kampen mot smuggling av konst- verk. antikviteter och annan kulturell egen- dom

l. Bestämmelserna i denna bilaga gäller konstverk, antikviteter och annan "kulturell egendom" som av religiösa eller profana skäl anses vara av arkeologisk. förhistorisk. histo- risk. litterär. konsthistorisk eller naturveten- skaplig betydelse i enlighet med moment (21)— (k) av artikel 1 i Unescokonventionen om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig import. export och byte av ägare beträffande kulturföremål (Paris. l4 november l97()). i den mån sådana konstverk. antikviteter och annan kulturell egendom är föremål för smuggling. De utesluter inte tillämpningen av nationella förfaranden för samarbete med na- tionella organisationer för skydd av kulturar- vet och de kompletterar på tullområdet till- Iämpningen av bestämmelserna i Unescokon- ventionen av de fördragsslutande parter till konventionen som även accepterat denna bi- laga.

2. Bestämmelserna i denna bilaga beträf- fande smuggling av konstverk. antikviteter eller annan kulturell egendom skall. när såär

Prop. 1982/83: 35

appropriate and to the extent of the compe- tence of the Customs administrations. apply also to the financial operations undertaken in connexion with such smuggling.

Exchange ((for-formation by Customs admin-'

istrations on their own initiative

3. The Customs administrations of Con- tracting Parties shall. on their own initiative and without delay. ”communicate to other Customs administrations which may be di- rectly concerned. any available information concerning: (a) operations which are known or sus- pected to constitute. or which seem likely to give rise to. smuggling of works of art. an- _ tiques or other cultural property: (b) persons known to be- engaged in or. insofar as information concerning such per- sons can be communicated under national law. persons suspected of engaging in oper- ations referred to in paragraph (a) above. and vehicles. ships aircraft and other means of transport used. or suspected of being used. for such operations: (c) new means or methods used for smugg- ling works of art. antiques or other cultural property.

Assistance. on request. relating to surveil- lanee

4. At the request of the Customs adminis- _ tration of a Contracting Party. the Customs administration of another Contracting Party shall. to the extent of its competence and ability. maintain special surveillance for a specified period over: (a) the movements. particularly the entry into and exit from its territory. of particular persons reasonably believed to be profes- sionally or habitually engaged in the smug- gling of works of art. antiques or other cultur- al property in the territory of the requesting Contracting Party: (b) movements of works of art. antiques or other cultural property Which are reported by the Customs administration of the requesting Contracting Party as giving rise to important illicit traffic from the territory of that Con- tracting Party: (c) particular vehicles. ships. aircraft or other means of transport reasonably believed to be used for smuggling works of art. an-

45

lämpligt och i den utsträckning tulladmini- strationerna är behörigai sådana frågor. även gälla finansiella operationer företagna i sam- band med sådan smuggling.

Spontant utbyte av upp/_vmingar

3. Fördragsslutande parters tulladmini- strationer skall på eget initiativ och utan dröjsmål delge andra tulladministrationer som kan vara direkt berörda alla tillgängliga upplysningar beträffande:

(a) verksamhet som man vet eller misstän- ker vara smuggling av konstverk. antikviteter eller annan kulturell egendom eller som synes kunna ge upphov till sådan smuggling:

(b) personer som ägnar sig åt eller. i den mån upplysningar beträffande sådana perso- ner kan vidarebefordra enligt nationell lag. personer som misstänks ägna sig åt verksam» het enligt (a) ovan samt fordon. fartyg. luft» fartyg och andra transportmedel som använts eller misstänks användas i sådan verksamhet;

(c) nya medel eller metoder som används vid smuggling av konstverk. antikviteter eller annan kulturell egendom.

Bistånd. på begäran. rörande övervakning 4. På begäran av en fördragsslutande parts tulladministration skall annan fördragsslu- tande parts tulladministration efter måttet av sin behörighet och förmåga utöva särskild övervakning under en bestämd period över:

(a) förfiyttningar. särskilt inresan till och utresan från dess område. av vissa personer som med skäl kan misstänkas yrkesmässigt eller vanemässigt ägna sig åt smuggling av konstverk. antikviteter eller annan kulturell egendom i den anmodande fördragsslutande partens område;

(b) förflyttningar av konstverk. antikvi- teter eller annankulturell egendom som en- ligt uppgift från den anmodande fördragsslu- tande partens tulladministration är föremål för betydande olaglig—trafik från den för- dragsslutande partens område:

(c) vissa fordon. fartyg. luftfartyg eller andra transportmedel om vilka man har skäl att tro att de används vid smuggling av konst-

Prop. 1982/83: 35

tiques or other cultural property from the territory of the requesting Contracting Party.

and shall communicate a report thereon to the Customs administration of the requesting Contracting Party.

Enquiries on request on behalf of another C ontraeting Party

5. At the request of the Customs adminis- tration of a Contracting Party. the Customs administration of another Contracting Party shall. to the extent ofits ability and subject to the laws and regulations in force in its terri- tory. make enquiries to obtain evidence con- cerning any smuggling of works of-art. an-. tiques or other cultural property under inves— tigation in the territory ofthe requesting Con- tracting Party. and take statements from any persons . sought in connexion with that smuggling or from witnesses or experts. and communicate the results of the enquiry. as well as any documents or other evidence. to the Customs administration of the requesting Contracting Party.

Action b_v Customs oljieials oj'a Contracting Party in the territory of another C ontraeting Party

6. Where it is not sufficient for evidence to be given solely in the form of a written state- ment. at the request ofthe Customs adminis- tration of a Contracting Party the Customs administration of another Contracting Party. to the extent of its ability. shall authorize its officials to appear before a court or tribunal in the territory of the requesting Contracting Party as witnesses or experts in the matter of smuggling of works of art. antiques or other cultural property. The request for appear- ance shall specify. in particular. in what case and in what capacity the official is to be heard. The _Customs administration of the Contracting Party accepting the request shall. in authorizing appearance. state any limits with which its officials should comply in giving evidence. .

7. At the written request of the Customs administration of a Contracting Party. the Customs administration of another Contract- ing Party shall. where deemed appropriate and to the extent of its competence and abili- ty. authorize officials of the requesting ad--

46

verk. antikviteter eller annan kulturell egen- dom från den anmodande fördragsslutande partens område

och skall rapportera övervakningens resul- tat till den anmodande fördragsslutande par- tens tulladministration.

Undersökningar, på begäran. för annan för? dragsslutam'le parts räkning

5. På begäran av en fördragsslutande parts tulladministration skall annan fördragsslu- tande parts tulladministration efter måttet av sin förmåga och i enlighet med gällande lagar och förordningar i sitt område. göra under- sökningar för att erhålla bevis beträffande smuggling av konstverk. antikviteter eller an- nan kulturell egendom som är under utred- ning på den anmodande fördragsslutande par- tens område och låta höra personer. efter- sökta i samband med smugglingen. vittnen eller experter och vidarebefordra resultaten av undersökningen. liksom handlingar eller annat bevismaterial. till den anmodande för- dragsslutande partens tulladministration.

Aktion a v enfördragsslutande parts tulltjäns- temän på annan fördragsslutande'parts ont- råde

6. När det inte är tillräckligt att bevis läm- nas cnbart i form av ett skriftligt yttrande Iskall fördragsslutande parts tulladministra- tion. på begäran av annan fördragsslutande parts tulladministration. efter måttet av sin förmåga bemyndiga sina tjänstemän att in- ställa sig som vittnen eller experter inför domstol på den anmodande fördragsslutande partens område i mål som gäller smuggling av konstverk. antikviteter eller annan kulturell egendom. Begäran om inställelse skall sär- skilt precisera i vilkct mål och i vilken egen- skap tjänstemannen skall höras. Den för-. dragsslutande. partens tulladministration som antar begäran skall i instälIclsebemyndigan- det ange cventuella begränsningar som gäller för dess tjänstemän vid avgivande av vittnes- mål.

7. På skriftlig begäran av en fördragsslu- tande parts tulladministration skall annan för- dragsslutande parts tulladministration. när så anses lämpligt och efter måttet av sin behö- righet och förmåga. tillåta tjänstemän från den anmodande administrationen att uppe-

Prop. 1982/83: 35

ministration to be present in the territory of the requested Contracting Party in connexion with enquiries into or the official reporting of smuggling of works of art. antiques or other cultural property ofconcern to the requesting Contracting Party.

8. Where deemed appropriate by both Contracting Parties and subject to the laws and regulations in force in their territories. the officials of the Customs administration of a Contracting Party shall. at the request of another Contracting Party. participate in in- vestigations carried out in the territory ofthat other Contracting Party.

Pooling ofinformation

9. The Customs administrations of Con- tracting Parties shall communicate to the Secretary General of the Council. to_the ex- tent that such information is of international interest. the information specified hereafter. [(). The Secretary General of the Council shall institute and keep up-to-date a central index of information communicated to him by Contracting Parties and shall use informa- tion from it to prepare summaries and studies of new and recurring trends in the smuggling of works of art. antiques or other cultural property. He shall periodically review the in- dex to eliminate information which. in his opinion. has outlived its utility or become out-of—date. '

ll. The Customs administrations of the Contracting Parties shall. upon request by the Secretary General ofthe Council and sub- ject to the other provisions of the Convention and this Annex. provide the Secretary Gener- al with sucii complementary information as may be necessary to prepare the summaries and studies referred to in paragraph l() ofthis Annex.

12. The Secretary General of the Council shall circulate to the services or officials named by the Customs administrations ofthe Contracting Parties specific information con- tained in the central index. to the extent that he deems such circulation useful. and any summaries and studies referred to in para- graph l() ofthis Annex. l3. The Secretary General of the Council shall. unless advised to the contrary by the Contracting Party furnishing the information.

47

hålla sig i den anmodade fördragsslutande partens område i samband med undersökning eller fastställelse av smuggling av konstverk. antikviteter eller annan kulturell egendom som berör den anmodande fördragsslutande parten.

8. När så anses lämpligt av båda fördrags- slutande parterna och med iakttagande av de lagar och förordningar som gäller inom deras områden. skall tjänsteman från en fördrags- slutande parts tulladministration på begäran av annan fördragsslutande part delta i under- sökningar som utförs på den sistnämndas om- råde.

Central registrering av upplysningar

9. Fördragsslutande parters tulladmini- stration skall till rådets generalsekreterare översända nedanstående upplysningar i den mån de är av internationellt intresse.

[(). Rådets generalsekreterare skall inrätta och hålla aktuellt ett centralt register över upplysningar som översänts till honom av fördragsslutande parter och skall använda uppgifter därifrån för att utarbeta samman- ställningar och studier av nya och återkom- mande tendenser beträffande smuggling av konstverk. antikviteter eller annan kulturell egendom. Han skall periodiskt revidera re- gistret för att avlägsna uppgifter som enligt hans åsikt har förlorat sitt värde eller sin ak- tualitet.

ll. Fördragsslutande parters .tulladmini- stration skall på begäran av rådets general- sekreterare och i enlighet med övriga bestäm- melser i konventionen och i denna bilaga läm- na generalsekreteraren sådana ytterligare upplysningar som kan anses nödvändiga för att utarbeta de sammanställningar och studier som nämns i moment 10 av denna bilaga.

l2. Rådets generalsekreterare skall till de avdelningar eller tjänstemän som utsetts av de fördragsslutande parternas tulladministra- tioner översända särskilda upplysningar som ingår i det centrala registret. i den utsträck- ning han anser sådan delgivning vara av vår- de. liksom sammanställningar och studier som nämnsi moment 10 av-denna bilaga.

13. Såvida inte den fördragsslutande part som lämnat upplysningarna avrått därifrån. skall rådets generalsekreterare även till

Prop. 1982/83: 35

also circulate to Unesco and to the Interna- tional Criminal Police Organization/Interpol any information concerning the smuggling of works of art. antiques or other cultural prop- erty contained in the central index. to the extent that there has been illicit transfer of ownership and he deems such circulation useful. together with any summaries or stud- ies that he may have prepared on this subject under paragraph It) ofthis Annex.

14. The Secretary General of the Council shall. upon request. supply a Contracting Party having accepted this Annex with any other information available to him in connex— ion with the pooling of information provided for by this Annex.

Central index. Part ]: Persons

15. Notifications under this Part of the central index shall provide information con- cerning: (a) persons finally convicted of smuggling: and (b) where appropriate. persons suspected of smuggling or apprehended in the act of smuggling in the territory of the Contracting Party making the notification. even though legal proceedings have not been completed.

it being understood that when Contracting Parties refrain from notifying the names and descriptions of the persons involved because such notification is prohibited by their na- tional legislation. they shall nevertheless make a notification containing as many as possible of the items listed in this Part of the central index. _ 16. The information to be furnished shall. so far as possible. include the following: (a) Surname (b) Forenames (c) Maiden name (if applicable) -(d) Nickname or alias (e) Occupation (f) Address (present) (g) Date and place of birth (h) Citizenship/Nationality (ij) Country of residence and countries vis- ited during the past 12 months (k) Type and number of identity papers. including country and date of issue (l) Physical description (1) Sex

48

Unesco och till Internationella kriminalpolis- organisationenllnterpol låta översända upp- lysningar beträffande smuggling av konst— verk. antikviteter eller annan kulturell egen- dom som ingår i det centrala registret. i den utsträckning det har skett olovligt byte av ägare och han anser sådan delgivning vara av värde. liksom samnwnställningar eller studier som han kan ha gjort i detta ämne enligt mo- ment 1() av denna bilaga.

14. Rådets generalsekreterare skall på be- gäran lämna en fördragsslutande part. som har antagit denna bilaga. andra upplysningar som han har tillgång till inom ramen för den centrala registrering av upplysningar som avses i denna bilaga.

Centralt register. Del I: Personer

15. Underrättelser enligt denna underav- delning skall ha till syfte att lämna upplys- ningar beträffande: (a) personer som slutligt dömts för smugg- ling. och (b) när såär lämpligt. personer misstänkta för smuggling eller gripna på bar gärning un- der smuggling på den fördragsslutande parts område. som utfärdar underrättelsen. även om de juridiska förfarandena ännu inte slut- förts. Det är underförstått _att fördragsslutande parter. som avhåller sig från att meddela namn och signalement på inblandade perso- ner på grund av att detta är förbjudet enligt deras nationella lagstiftning. likväl skall göra en anmälan som innehåller så många upp- gifter som möjligt av dem som är uppräknade i denna underavdelning. 16. Upplysningarna i fråga skall i möjli- gaste mån omfatta följande: (a) Efternamn (b) Förnamn (c) Flicknamn (i förekommande fall) (d) Öknamn eller pseudonym (e) Yrke (f) Adress (nuvarande) (g) Födelsedatum och födelseort

(h) Medborgarskap/Nationalitet

(ij)Bosättnings1and samt länder som be- sökts under de senaste 12 månaderna

(k) Typ och nummer på identitetshandling- ar med land och datum för utfärdandet

(|) Signalement

(l) Kön

Prop. 1982/83: 35

(2) Height (3) Weight (4) Build (5) Hair (6) Eyes (7) Complexion (8) Distinctive marks or peculiarities (m) Brief particulars of offence (including particulars of type and origin of goods in- volved in the offence. and whether there has been an illicit transfer of ownership) and the circumstances which led to the detection of the offence '(n) Nature and amount of penalty and/or sentence imposed (o) (_)ther observations. including lan- guages spoken and (if available) any previous convictions recorded (p) Contracting Party furnishing the infor- mation (including reference number). l7. As a general rule. the Secretary Gener- al of the Council shall circulate information relating to Part 1 of the central index at least to the countries of citizenship/nationality and residence and to the countries visited by the person concerned during the past 12 months.

Central index. Part II : iller/mds

18. Notifications under this Part of the central index shall provide information relat- ing to methods of smuggling works of art. antiques or other cultural property. including methods of concealment. in all cases of sig- nificant international interest. Contracting Parties shall report each use of a known method of smuggling as well as new. unusual or possible methods so that current trends in this field can be detected.

19. The information to be furnished shall. so far as possible. include the following: (a) Description of methods of smuggling. lf available. the description (make. model. registration number. in the case ofland vehi- cles. type of vessel. etc.) of any means of transport used. Where applicable. data from the approval plate or certificate ofcontainers or vehicles. the designs of which were ap- proved under an international Convention. and information about any violation of seals. bolts. sealing devices or other parts of con- tainers or vehicles.

49

(2) Längd (3) Vikt (4) Kroppsbyggnad (5) Hårfärg (6) Ögonfärg (7) Hudfärg (8) Särskilda kännetecken (m) Kort beskrivning av brottet (med upp- gifter om slag av och ursprung för de varor som brottet avsett och om det har skett ett olovligt byte av ägare) och de omständigheter som ledde till dess upptäckt

(n) Utdömt straffs och/eller avkunnad doms längd eller belopp

(0) Andra observationer inberäknat språk- kunskaper och (om känt) eventuella tidigare fällande domar

(p) Fördragsslutande part som lämnar upp- lysningar (med referensnummer).

17. Som regel skall rådets generalsekrete- rare låta översända upplysningar enligt Del 1 av det centrala registret åtminstone till det land vars medborgare personen ifråga är. det land där han är bosatt och de länder som han besökt under de senaste tolv månaderna.

Centralt register. Del II: Metoder

18. Underrättelser enligt denna del av det centrala registret skall ha till syfte att lämna upplysningar om metoder för smuggling av konstverk. antikviteter eller annan kulturell egendom. ävensom användning av lönnrum. i alla de fall som är av betydande internatio- nellt intresse. Fördragsslutande part skall rapportera alla fall då en känd smugglingsme- tod använts liksom även nya. ovanliga eller tänkbara metoder så att nya tendenser på detta område kan upptäckas. 19. Upplysningarna i fråga skall i möjli- gaste mån omfatta följande: (a) Beskrivning av smugglingsmetoder. Om möjligt beskrivning (märke. modell. re- gistreringsnummer och i fråga om fordon typ. etc.) av använda transportmedel. När så är tillämpligt. uppgifter på skylt eller bevis om godkännande av containrar eller fordon. vil- kas konstruktion godkänts enligt cn interna- tionell konvention samt upplysningar om brottslig manipulation med förseglingar. bul- tar. förseglingsanordningar eller andra delar av containrar eller fordon

Prop. 1982/83: 35

(b) Description. if applicable. of the place Iof concealmcnt. including. where possible. a photograph or sketch

-(c) Description of goods concerned (d) Other observations. including the eir- cumstances which led to detection

(e) Contracting Party furnishing the infor- mation (ineluding reference number)..

50

(b) Beskrivning. i förekommande fall. av lönnrummet med. om möjligt. fotografi eller skiss

(c) Beskrivning av varorna i fråga (d) Andra observationer. inbegripet om- ständigheterna som ledde till upptäckt

(e) Fördragsslutande part som lämnar upp- lysningarna (med referensnummer).

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982