Prop. 1983/84:201

om godkännande av konvention om upprättande av den europeiska organisationen Eumetsat

Prop. l983/84:201

Regeringens proposition 1983/84: 201

om godkännande av konvention om upprättande av. den europeiska organisationen Eumetsat

beslutad den 10 maj 1984.

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar OLOF PALME

CUR'T BOSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner överenskommelsen om en europeisk organisation —- Eumetsat — för satellitsamarbete på-meteoro- logiområdet. Organisationens syfte är att med hjälp av satelliter förbättra väderinformationen till medlemsländerna.-

] Riksdagen 1983/84. I saml. Nr 201

Prop. 1983/84: 201 . 2

Utdrag KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1984-05-10

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Lundkvist, Feldt, Gustafsson, Leijon. Hjelm-Wallén, Peterson, Andersson. Boström, Gradin, Dahl. R. Carlsson,.Holmberg, Hellström, Wickbom,

Föredragande: statsrådet Boström

Proposition om godkännande av konvention om upprättande av den europe- iska organisationen Eumetsat

1. Vädertjänsten moderniseras

Observationer av meteorologiska data är en förutsättning för Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI) verksamhet. Observa- tionerna utförs vid manuella s.k. SYNOP- (synoptiska) och timobserva- tionsstationer eller med hjälp av automatiska observationsstationer. väder- radar och vädersatelliter.

Under de senaste tjugo åren har den tekniska utvecklingen inom det meteorologiska området snabbt gått framåt. Numeriska prognosmodeller. snabbare datorer samt information. från väderradar och satelliter har för- ändrat verksamheten.

Till följd av olika användares större krav på morgonprognoserna ökade under 1970-talet behovet av observationer under natten. Som en följd av de ändrade kraven och utvecklingen inom observationstekniken samt ökande besparingskrav fann SMHI och chefen för flygvapnet. som svarar för den militära vädertjänsten. att förändringar i observationsnätet borde genomföras. "Studier inleddes därför om och i vilken omfattning ny teknik kan inlemmas i ett framtida observations—, analys- och prognossystem.

Den s.k. SMHI-utredningen fann i en delstudie att behovet av lokala, kortsiktiga detaljerade prognoser är stort. Utredningen föreslog därför att ett nytt regionaliserat vädertjänstsystem — Promis borde byggas. Syste- met bygger till stor del på avancerad teknik med information från bl.a. väderradar och satelliter.

SMHI har under senare år successivt inom ramen för befintliga resurser börjat modernisera vädertjänsten. Bl.a. har institutet investerat i automa-

Prop. 1983/84: 201 3

tisk kartritning — APLOT samt en ny mottagarutrustning för satellit- . bilder. För att optimalt kunna utnyttja informationen från satellitmotta- garen håller SMHI på att upphandla utrustning för bearbetning av mot- tagna satellitdata. En ny väderradar har dessutom nyligen installerats. De investeringar som gjorts avses ingå i den pilotanläggning för ett nytt vä- dertjänstsystem, som regeringen på tilläggsbudget III till statsbudgeten för innevarande budgetår föreslagit riksdagen att anvisa medel till. '

2. Förberedelser för ett europeiskt satellitprojekt

I flera års tid har diskussioner pågått mellan västeuropeiska länder om att bygga upp ett operationellt meteorologiskt satellitsystcm. Kostnaderna för ett sådant system är mycket höga och för att systemet skall komma till stånd fordras att ett stort antal stater deltar. Organisationen för det plane- rade internationella operationella satellitsystcmet benämns Eumetsat (Eu- ropean Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites). I Eumetsat-programmet ingår-att under tiden l987-I99O skjuta upp tre geo- stationära satelliter för att förse framför allt medlemsländernas vädertjäns- ter med meteorologisk information fram till år 1995. För Sveriges del är det SMHI som aktivt kommer att delta i Eumetsat-samarbetet.

Tankarna på ett europeiskt satellitprojekt väcktes av Frankrike och genom fransk försorg har ett omfattande utredningsarbete genomförts. År l97l föreslog den franska regeringen att målet för programmet skulle vara att de västeuropeiska länderna gemensamt skulle tillhandahålla geostatio- nära satelliter för väderobservationer. Förslaget togs välvilligt emot av flertalet rymdintresserade europeiska länder. Dåvarande European Space Research Organization, numera European Space Agency (ESA) fick i uppdrag att fullfölja programmet och åtta av ESA:s medlemsstater deltog i utvecklingsarbetet. nämligen Belgien. Danmark. Frankrike. Italien, Schweiz. Storbritannien. Sverige samt Västtyskland. Kostnaderna för det svenska deltagandet. vilket på detta stadium motiverades av industripoli- tiska skäl. bestreds från anslaget Europeiskt rymdsamarbete. och de svenska intressena inom ESA bevakades av statens delegation för rymd- verksamhet (rymddelegationen). Programmet. som fick arbetsnamnet Me- teosat, formulerades av en grupp experter bestående av generaldirektörer- na för medlemsstaternasmeteorologiska institut samt andra specialister på meteorologi och rymdteknologi. Redan år 1972 tillkom Meteosat Legal Arrangement och den första satelliten. Meteosat I. sändes upp i slutet av år 1977.

På ett tidigt stadium förelåg ett förslag att bilda en europeisk avnämaror- ganisation för operativ användning av Meteosat. På grund av systemets inledningsvis experimentella karaktär beslöts dock att programmet tills ,vidare skulle drivas inom ESA:s ram.

Prop. 1983/84: 201 " 4

År 1978 trädde överenskommelsen om en operativ fortsättning på Me- teosat-programmet i kraft, och dåblev det nödvändigt att ta ställning till frågan om Sveriges fortsatta medverkan från meteorologiska utgångspunk- ter. Kostnaderna skulle då komma att belasta SMHI:s budget. Samtidigt diskuterades ett mycket omfattande internationellt meteorologiskt projekt kallat GARP (Global Atmospheric Research Programme). Detta program ansågs ha mycket stor betydelse. bl.a. för samarbetet inom den meteorolo— giska världsorganisationen. WMO. Värdet av informationen från Meteosat bedömdes vid den tidpunkten för Sveriges del vara något begränsad dels beroende på Sveriges nordliga läge, dels på att utrustningen för bearbet— ning av satellitbilder ännu inte fanns tillgänglig. Mot denna bakgrund beslöt SMHI att då prioritera deltagandet i GARP-projektet före Meteosat— samarbetet. -

Utvecklingen av bearbetningstekniken för satellitbilder och de erfaren- heter som under åren samlats av de länder som deltog i Meteosat-samarbe— tet gjorde att SMHI omvärderade sin tidigare inställning till informationen från Meteosat. I en skrivelse till regeringen i december 1982 föreslog därför SMHI att Sverige skulle utträda ur den s.k. väderskeppsorganisationen NAOS och att en del av de på detta sätt frigjorda medlen skulle användas för ett svenskt deltagande i Eumetsat-programmet. Som jag anmälde i - årets budgetproposition har därefter NAOS-överenskommelsen sagts upp för svensk del. Konventionen angående Eumetsat hade då med svenskt deltagande förberetts vid en mellanstatlig konferenslår 1981. Förberedel- serna fortsatte under konferensens andra session i mars 1983 då en slutlig konventionstext fastställdes. .

Regeringen fattade den 5 maj 1983 beslut om att för Sveriges del under- teckna konventionen med förbehåll för ratifikation. Efter inbjudan av den schweiziska regeringen ägde sedan undertecknandet rum i Geneve vid en plenipotentiärkonferens den 24 maj 1983 varvid även Förbundsrepubliken Tyskland. Belgien. Spanien, Frankrike, Italien, Norge. Nederländerna, Portugal. Storbritannien. Schweiz och Turkiet undertecknade. Senare har även Finland, Grekland och Danmark undertecknat konventionen.

I samband med undertecknandet av konventionen godkändes även de bestämmelser som skall gälla tills konventionen träder i kraft, dvs. under den s.k. interimsfasen. Villkoret för att konventionen skall trädai kraft är att så många stater ratificerat överenskommelsen eller eljest blivit bundna av den att minst 85 % av kostnaderna täcks. Konventionen beräknas kunna träda i kraft under 1985. Villkoret för att interimsfasen skulle kunna påbör- jas var att minst 80% av de totala kostnaderna var täckta. Detta uppfylldes vid konferensen i maj och interimsfasen kunde således inledas.

Under interimsfasen skall organisationen fungera som om konventionen trätt i kraft. Detta innebär bl. a. att ett styrande organ har inrättats. Styrel- sen benämns PB-OM (Programme Board — Operational.Meteosat) och motsvarar det råd som anges i artikel 4 i konventionen. Regeringen beslöt

Prop. 1983/84: 201 5

den 5 maj 1983 att Sverige skulle deltai projektet under interimsfasen och därvid representeras av SMHI.

Konventionen i engelsk och fransk originalversion-"jämte översättning till svenska bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga.

3. Konventionens innebörd

Konventionen har som utgångspunkt att folkens trygghet'och ett ända- målsenligt utförande av många aktiviteter är beroende av meteorologiska data och mer exakta prognoser. Möjligheten att förbättra prognoserna beror i stor utsträckning på tillgången till observationer. Meteorologiska satelliter har visat sig vara lämpliga komplement till markobservationer, särskilt när det gäller att snabbt få information från otillgängliga områden. ' Vidare noteras att WMO har rekommenderat sina medlemmar att för- bättra de meteorologiska databaserna och starkt understött planerna på att utveckla och utnyttja ett globalt. observationssystem via satelliter. Det experimentella Meteosat-programmet har visat att Europa har kapacitet att'ta sin del av ansvaret i ett globalt system. En särskild organisation. Eumetsat. bör därför bildas för att möjliggöra för de europeiska meteorolo- giska organisationerna att samarbeta för att kunna använda rymdteknologi för väderprognoser och meteorologisk forskning..

Eumetsat skall varajuridisk person och förvaltas av dess råd och direk- - tör (art. 1). ,

Eumetsat skall tills vidare ha sitt säte i ESA:s lokaler i Paris. När konventionen träder i kraft kommer rådet slutgiltigt att avgöra var Eumet- - sat skall ha sitt säte (art. 1 och 5.2).

Överenskommelsen om Eumetsat har enligt artikel 2 till huvudsyfte att upprätta. underhålla och utnyttja europeiska system för operationella me- teorologiska satelliter samt att så långt möjligt beakta WMO:s rekommen- dationer. Systemet beskrivs i bilaga 1 till konventionen.

Organisationen skall dra fördel av den tekniska utvecklingen i Europa, i synnerhet vad gäller meteorologiska satelliter. Vidare skall Eumetsat bidra till utvecklingen av meteorologisk teknik i-rymden och meteorologiska observationssystem baserade på satelliter.

För att nå sitt syfte skall Eumetsat så långt möjligt och i enlighet med den meteorologiska traditionen samarbeta och sluta avtal med regeringar och organisationer vars verksamhet är besläktadmed Eumetsats mål (art. 3).

Enligt artikel 4 består rådet av högst två representanter från vardera av medlemsstaterna. En av . dem skall representera sitt lands vädertjänst. Rådet väljer inom sig ordförande och vice ordförande för en tvåårsperiod. Rådet skall sammanträda minst en gång om året. Rådets uppgifter framgår av artikel 5. I uppgifterna ingår bl. a. att besluta om villkoren för ytterligare

Prop. 1983/84: 201 6

staters tillträde till konventionen, om ändringar i bilagorna och om upplö- sande av Eumetsat. Rådet antar vidare den årliga budgeten och utser direktören m.m. Varje medlemsstat har en röst i rådet. "

Direktören är Eumetsats högste verkställande tjänsteman och dess le- gale företrädare (art. 6). Direktören skall följa rådets instruktioner och ha ett sekretariat till sitt förfogande. Reglerna för sekretariatets personal framgår av artikel 7.

Bestämmelserna om ansvarighet för Eumetsat. medlemsstaterna och deras tjänstemän eller anställda återfinns i artikel 8..

Enligt artikel 9 skall Eumetsats utgifter täckas genom medlemsstaternas finansiella bidrag och genom andra eventuella inkomster. Den årliga bud"— _ geten är beräknad i ECU' och regleras enligt bestämmelserna i artikel 10. Bl.a. framgår att om rådet inte godkänt budgeten i början av ett budgetår kan direktören månatligen göra åtaganden och verkställa utbetalningar som motsvarar en tolftedel av anslagen i budgeten för närmast föregående budgetår. Reglerna för revision tas upp i artikel 11.

Eumetsat skall åtnjuta de privilegier och den immunitet som behövs för att fullgöra dess verksamhet enligt ett protokoll som senare kommer att upprättas (art. 12). '

Av artikel 13 framgår reglerna för att uteslUta den medlemsstat som inte uppfyller sina åtaganden enligt konventionen.

Avgörande av tvister och skiljedomsförfarande regleras i artikel 14. Av artikeln framgår att om tvist inte kan avgöras av rådet skall på begäran av berörd part frågan hänskjutas till skiljedomstol såvida inte parterna över- enskommer om något annat.

Konventionen är öppen för undertecknande av de stater som deltog i plenipotentiärkonferensen om Eumetsat. Dessa stater blir parter i konven- tionen antingen genom att underteckna utan förbehåll för ratifikation. godta eller godkänna konventionen eller genom att deponera ratifikations- instrument eller motsvarande hos den schweiziska regeringen (deposita- rien). Från dagen för konventionens ikraftträdande kan stater som inte deltog i plenipotentiärkonferensen ansluta sig till konventionen efter enhäl- - ligt beslut i rådet (art. 15).

Konventionen träder i kraft 60 dagar efter det att så många stater har blivit bundna av konventionen att de samlade bidragen enligt konventio- nens bilaga 2 uppgår till minst 85% av den totala kostnaden för Eumetsat. Om kraven för konventionens ikraftträdande inte uppfylls inom två år efter det att konventionen öppnats för undertecknande skall depositarien sna- rast sammankalla regeringarna i de stater som undertecknat konventionen utan förbehåll eller deponerat nödvändiga instrument eller motsvarande. Dessa regeringar kan då besluta att utan hinder av vad som sagts konven- tionen fär träda i kraft. Vid ett sådant beslut skall berörda regeringar

' 1 ECU (europeisk valutaenhet)= l AU (accounting unit) = 6.81026 kronor 1984.

Prop. 1983/84: 201 7

komma överens om datum för ikraftträdandet samt revidering av bidrags- skalan-i bilaga 2 till konventionen-(art. 16):

Förslag till ändringar i konventionen regleras enligt artikel" 17. Reglerna för uppsägning återfinns i artikel 18. Konventionen får sägas upp av varje medlemsstat när den varit i kraft under sex år. Uppsägningen träder i kraft vid slutet av budgetåret efter det under vilket uppsägningen- skedde. . ' Ett enhälligt råd kan när som helst upplösa Eumetsat (art. 19). Deposi- tarien skall underrätta stater som undertecknat och anslutit sig om vilka som undertecknat konventionen. deponering av ratifikations-, godta.- gande-, godkännande- eller"anslutningsinstrument. konventionens ikraft.- trädande, antagna ändringar. uppsägningar eller uteslutningar samt upplös-- ning (art. 20). När konventionen träder i kraft skall depositarien registrera- den hos Förenta-nationernas sekretariat i enlighet med artikel 102 i Förenta nationernas stadga (art. 21).

4. Svenskt tillträde till konventionen

SMHI har i en skrivelse till regeringen den 18 februari 1984 hemställt om åtgärder för att konventionen angående Eumetsat skall godkännas för Sveriges vidkommande.

Med hänsyn till vad jag har anfört om utvecklingen av vädertjänsten och denna tjänsts betydelse anser jag att Sverige bör tillträda konventionen.. När protokollet om privilegier och immunitet upprättats kommer det att underställas riksdagens prövning.

Verksamheten skall finansieras genom kapitaltillskott från signatärerna. Kapitaltaket har fastställts till 400 MAU (million accounting units). Kapil taltillskottet har enligt konventionens bilaga 2 fördelats pär-medlemsstater;- nas andelar enligt följande: Förbundsrepubliken Tyskland'(21,()0 %). Bel; gien (4.00 %). Spanien (4,50 %). Finland (0,30 %). Frankrike (22.00 %). Italien (11,00 %.) Norge (0,50 %). Nederländerna (3,00 %), Portugal (0.30 %). Storbritannien (14,40 %). Sverige (0.93 %,) Schweiz (2.60 %) samt Turkiet (0.50 %). Bidragsandelarna för Danmark och Grekland har seder- mera fastställts ti110.50% resp. 0.30 % Den svenska bidragsdelen motsva— rar 1752000 kr. per åri 1983 års penningvärde under 12,5'år.

Enligt min mening är en förutsättning för ett svenskt deltagande i Eumet- sat att det inte medför ökade anspråk på statsbudgeten. Betalningsfördell ningen för Eumetsat är mycket ojämn eftersom satelliterna kommer att köpas in under den första hälften av projektets livslängd. Av den beräkna- de totalkostnaden föll 5% på 1983. För 1984 beräknas 15%. för 1985 och 1986 vartdera 18% medan resterande 44% beräknas falla på åren 1987— 1995. Enligt de angivna procenttalen skulle ett svenskt bidrag motsvara 3.3 milj. kr. för 1984 resp. 3.9 milj. kr. för vartdera av-åren 1985 och 1986 i

Prop. 1983/84: 201 8

1983 års penningvärde. SMHI har inte möjlighet att inom ramen för sina resurser lämna så stora bidrag. Sveriges fasta årliga bidrag kommer därför att uppgå till 0,42 % av varje års utgifter för Eumetsat. Dessutom kommer Sverige att lämna ett frivilligt bidrag så att det totala svenska bidraget under 12,5-årsperioden kommer att uppgå till 0,93 % av den totala kostna- den. Liknande finansieringslösningar kommer att tillämpas för vissa andra länder. Kostnaderna för det svenska deltagandet i Eumetsat-samarbetet bör bestridas från SMHI:s" bidragsanslag och täckas av de medel som frigjorts genom utträdet ur NAOS-organisationen. Någon ökning av ansla- get behövs därför inte. ' '

5. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att godkänna konventionen om upprättande av den europeiska orga- nisationen Eumetsat.

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Prop. 1983/84: 201 9

Convention for the Establishment of a European Organisation

for the Exploitation of Meteorological Satellites (*fEUMETSAT”)

Convention portant creation d*une Organisation 'européenne

pour l”exploitation de satellites météorologiques ((( EUMETSAT ») '

Konvention om upprättandet aven europeisk organisation för utnyttjande av meteorologiska satelliter (”EUMETSAT”)

Prop. 1983/84: 201

Convention for the Establishment of a European Or- ganisation for the Exploitation of Mete- orological Satellites ("EUMETSAT”)

The States parties to this Convention. CONSIDERING that: the safety of populations and the effi- cient execution of numerous human activities are conditioned by meteorological data and that it calls for more accurate and prompter forecasts;

the possibility of improving the forc- casts to a large extent depends on the avail- ability of meteorological observations. local as well as global, including those relating to remote and desert regions;

meteorological satellites have proved their aptitude and unique potential as a com- plement to the ground observation systems, particularly in respect of permanent weather monitoring and the carrying out and speedy collection of'observations over the most inac- cessible areas ofthe earth's surface;

NOTING that: the World Meteorological Organisation has recommended its members to improve meteorological data bases and strongly sup"- poned plans to develop and exploit a global satellite observation system in order to con- tribute to the "World Weather Watch":

the Meteosat experimental programme. conducted by the European Space Agency. has demonstrated Europe's capacity to as- sume its share of responsibility in the opera- tion of a global satellite observation system:

RECOGNISING that:

no national or international organisation has planned any arrangement to provide Eu- rope with all meteorological satellite data necessary to cover its zones of interest;

— the magnitude of the human, technical

10

Convention portant création d,une Organisation euro- péenne pour l'exploitation de satellites météorologiques ((( EUMETSAT »)

Les Etats parties åla présente Convention. CONSIDERANT que: — la sécurité des populations et l'exercice efficace de nombreuses activités humaines sont conditionnés par les informations mé- téorologiques et qu'elles réclament des prévi- sions plus précises et plus rapidement dis- ponibles:

la possibilité d*améliorer les prévisions est largement fonction de la disposition d'ob- servations météorologiques aussi bien locales qu'ä l'échelle de la planéte, y compris dans les régions reculées ou de'sertiques;

les satellites me'te'orologiques ont prouve' leur aptitude et leur potentiel unique pour compléter les systémes d'observations au sol. particulierement en ce qui concerne la surveillance permanente du temps ainsi que l'exécution et la collecte rapide d'observa— tions sur les zones les plus inaccessibles dela surface terrestre;

NOTANT que : l”0rganisation Météorologique Mon- diale a recommandé å ses membres d”amé- liorer les bases de données me'téorologiques et fermement appuye' les plans visant ä réa- liser et exploiter un systeme global d'obser- vation par satellites pour alimenter la (( Veille Météorologique Mondiale »;

le programme experimental Meteosat. conduit par l'Agence spatiale européenne, a démontre' la capacité de l'Europe d'assumer sa part de responsabilité dans la mise en oeuvre d'un systeme global d'observation par satellites;

RECONNAISSANT que:

— aucune organisation nationale ou inter- nationale n'a prévu de disposition pour offrir ä l'Europe l'ensemble des observations par satellite météorologique ne'cessaire a la cou- verture de ses zones d'inte'rét;

l'importance des ressources humaines.

Prop. 1983/84; 201

( Översättning)

Konvention _

om upprättandet av en europeisk organi- sation för utnyttjande av meteorologiska satelliter (”EUMETSAT”) .

De stater som är parter i denna konvention ANSER att '

folkens trygghet och ett ändamålsenligt utförande av ett stort antal mänskliga verk- samheter är beroende av meteorologiska data och att det erfordras säkrare och snabbare väderleksprognoser;

möjligheten att förbättra prognoserna i

stor utsträckning beror på tillgängligheten av meteorologiska observationer, lokala såväl som globala. innefattande observationer som avser avsides belägna och obebodda områ- den: - — meteorologiska satelliter har visat sin lämplighet och sin unika potential som kom- plement till markobservationssystemen. i synnerhet vad gäller permanent Väderöver- vakningsamt utförande och snabb insamling av observationer över de mest otillgängliga områdena påjordens yta:

KONSTATERAR att Meteorologiska världsorganisationen har rekommenderat sina medlemmar att för- bättra de meteorologiska databaserna och har kraftigt understött planerna på att utveckla och utnyttja ett globalt satellitobservations- system i syfte att bidra till det "Globala me- teorologiska systemet":

det experimentella Meteosatprogram- met, som bedrivs av Europeiska rymdor- ganet har visat att Europa kan ta sin del av ansvaret för driften av ett globalt satellitob- servationssystem;

ERKÄNNER att —*ingen nationell eller internationell orga- nisation har planerat något arrangemang för att förse Europa med alla meteorologiska sa- tellitdata som behövs för att täcka dess intresseområden;

-— de mänskliga. tekniska och finansiella

ll

Prop. 1983/84: 201

and financial resources required for activities in the space field is such that these resources lie beyond the means of any single European country;

it is desirable to provide the European meteorological organisations with a frame- work for cooperation enabling them to em- bark on joint activities making use of space technologies applicable to meteorological re- search and weather forecasting;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Establishment of Eumetsat

1. A European Organisation for the Ex- ploitation of Meteorological Satellites. here- inafter referred to as "Eumetsat", is hereby established.

2. The members of Eumetsat, hereinafter referred to as ”Member States", shall be those States that are Parties to this Conven- tion in pursuance of the provisions of Article 15.2 or 15.3.

3. Eumetsat shall have legal personality. It shall in particular have the capacity to ac- quire and dispose of movable and immovable property and to be party to legal proceedings.

4. The organs of Eumetsat shall be the. Council and the Director. , 5. The Headquarters of Eumetsat shall provisionally be located in the EurOpean Space Agency's premises in Paris. The final decision on the location of the Headquarters shall be taken by the Council, in accordance with the provisions of Article 5.2(b) (viii) be- low. 6. The official languages of Eumetsat shall be English and French.

ARTICLE 2

Objectives

1. The primary objective of Eumetsat is to establish, maintain and exploit European sys- tems of operational meteorological satellites. taking into account as far as possible the re- commendations of the World Meteorological Organisation.

2. The definition of the initial system is contained in Annex I.

12 techniques et financieres nécessaires aux ac- tivités relevant du domaine spatial est telle que ces ressources dépassent les possibilités individuelles de chacun des pays européens;

il est souhaitable de fournir aux orga- nismes météorologiques européens un cadre de cooperation leur permettant d”engager des actions en commun utilisant les technologies spatiales applicables a la recherche et är la prévision météorologiques; .

SONT CONVEN US DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

Création d'Eumetsat

]. ll est institué par la présente Conven- tion une organisation européenne pour l'ex- ploitation de satellites météorologiques. ci- apres dénommée a Eumetsat ».

2. Les membres d'Eumetsat, ci-apres dé- nommés (: les Etats membres », sont les Etats qui sont parties a la présente Convention en application des dispositions de l'article 15, paragraphes 2 ou 3.- '3. Eumetsat a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacite' de contracter, d”acque'rir et de disposer de biens mobiliers et immobiliers ainsi que d'ester en justice.

4. Les organes d”Eumetsat sont le Conseil et le'Directeur. .

5. Le siége diEumetsat est fixé provisoire- ment dans les locaux de l”Agence spatiale européenne ä Paris. La decision definitive sur I'emplacement du siege sera prise par le Conseil conformément aux dispositions de I'article 5.2 (b) (viii) ci-apres.

6. Les langues officielles d'Eumetsat sont l'anglais et le francais.

ARTICLE 2 Objectlfs

1. Eumetsat a pour objectif principal la mise en place, le maintien et l'exploitation de systemes européens de satellites météorolo- giques opérationnels en tenant compte dans la mesure du possible des recommandations de l*Organisation Météorologique Mondiale.

2. La definition du systeme initial fait l'ob- jet de l'Annexe I.

Prop. 1983/84: 201

resurser som erfordras för verksamhet inom rymdområdet är av en storleksordning som går utöver vad de europeiska länderna var för sig förmår;

att det är önskvärt att förse de europeis- ka meteorologiska organisationerna med en ram för samarbete, som gör det möjligt för dem, att påbörja gemensamma verksamheter där rymdteknologi. som kan tillämpas på me- teorologisk forskning och väderprognoser, utnyttjas; '

HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖL- JANDE:

ARTIKEL'I

Upprättande av Eumetsat

I. En europeisk organisation för utnyttjan- de av meteorologiska satelliter, nedan kallad ”Eumetsat", upprättas härmed.

2. Eumetsats medlemmar, nedan kallade "medlemsstaterna”, skall vara de stater som är parter i denna konvention enligt artikel 15.2 eller 15.3.

3. Eumetsat skall vara juridisk person. Or- ganisationen'skall särskilt ha befogenhet att förvärva och'förfoga över'lös och fast egen- dom samt att vara part i rättsligt förfarande.

4. Eumetisats organ skall vara rådet och direktören. . -

5. Eumetsats huvudkontor skall tills vidare. vara beläget i Europeiska rymdorganets lo- kaler i Paris. Slutgiltigt beslut om var huvud- kontoret skall förläggas skall fattas av rådet i enlighet med artikel 5.2 (b) (viii) nedan.

6. Eumetsats officiella språk skall vara engelska och franska.

ARTIKEL 2

S_vften

1. Eumetsats främsta syfte är att upprätta. underhålla och utnyttja europeiska opera- tionella meteorologiska satellitsystem. varvid hänsyn skall tas i möjligaste mån till rekom— mendationer från Meteorologiska världsor- ganisationen.

2. Definition av det initiala systemet åter- finns i bilaga I.

13

Prop. 1983/84: 201

3. In the execution of its objectives. Eu- metsat shall: ' (a) take maximum advantage of the tech- nologies developed in Europe in particular in the field of meteorological satellites by pro- viding for operational continuation of the programmes that have proved technically successful and cost-effective;

(b) rely as appropriate on the capabilities of the existing international organisations carryingout activities in a similar field:

(c) contribute to the development of space meteorology techniques and meteorological obscrving systems using satellites that may lead to improved services at optimum cost.

ARTICLE 3

C oaperation

For the purpose of achieving its objectives Eumetsat shall. as far as possible. and in conformity with meteorological tradition. co- operate with the Governments and national organisations of the Member States. as well as with non—member States and governmen- tal and non-governmental international scien- tific and technical organisations whose activi- ties are related to its objectives. Eumetsat may concludc agreements to that end.

ARTICLE 4

The C ()uncil

1. The Council shall be composed of not more than two representatives of each Mem- ber Statc, one of whom should be a delegate of his country's meteorological service. The representatives may be assisted by advisers during meetings of the Council.

2. The Council shall elect from among its members a Chairman and a Vice-Chairman who shall hold office for two years and may be re-elected not more than once. The Chair- man shall conduct the discussions of the Council and shall not have the capacity of a representative ofa Member State.

3. The Council shall meet in ordinary ses- sion at least once & year. It may meet in extraordinary session at the request of either

14

3. Pour la réalisation de ses objectifs. Eu— metsat: . - a) tire profit autant que possible des tech- nologies développées particulierement en Europe dans le domainedes satellites mé- téorologiques en assurant la continuation opérationnelle des programmes qui ont dé- montré leur réussite technique et leur renta-

. bilité:

b) s'appuie de maniere appropriée sur les capacités d'Organisations internationales existantes exercant des activités dans un do- maine similaire: .

c) contribue au développement des tech- niques de la météorologie spatiale et de sys- temes d'observation météorologique utilisant des satellites. qui puissent conduire å de meilleurs services et ä des cours optimaux.

ARTICLE 3

C oapération

Pour la realisation de ses objecltifs, Eumet- sat coopere dans la plus large mesure possi- ble. conformément a la tradition météorologi- que. avec les gouvernements et les organ- ismes nationaux des - Etats membres. ainsi qu'avec les Etats non membres ou les organi- sations internationales scientifiques ou tech— niques gouvernementales et non gouverne- mentales dont les activites ont un lien avec ses objectifs. Eumetsat peut conclure des ac- cords ä cet effet.

ARTICLE 4 Le Conseil

]. Le Conseil est compOsé de deux repre- sentants au plus de chaque Etat membre dont l'un devrait étre un délégué de son service météorologique national. Les representants peuvent étre assistés de conseillers lors des réunions du conseil.

2. Le Conseil élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président dont les man- dats sont de deux ans et qui ne peuvent etre réélus qu'une seule fois. Le Président dirige les travaux du Conseil et ne siegc pas alors en tant que representant d'un Etat membre.

3. Le Conseil se réunit en session ordi- naire au moins une fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire a la demande

Prop. 1983/84: 201

. 3. Vid genomförandet av sina syften skall Eumetsat

(a) maximalt utnyttja den teknologi som utvecklats i Europa. i synnerhet på området meteorologiska satelliter. genom att säker- ställa en operationell fortsättning av program som har visat sig vara tekniskt framgångsrika och kostnadseffektiva:

(b) på lämpligt sätt lita till befintliga inter— nationella organisationers kapacitet. vilka be- driver verksamhet på liknande område;

(c) bidra till utvecklingen av meteorologisk rymdteknik och meteorologiska observa- tionssystem som utnyttjar satelliter och som kan leda till förbättrade tjänster till lägsta möjliga kostnader.

ARTIKEL 3

Samarbete ,

För att uppnå sina syften skall Eumetsat så långt som möjligt och i överensstämmelse med meteorologiska traditioner samarbeta med såväl medlemsstaternas regeringar och nationella organisationer som med icke-med- lemsstater samt med statliga och icke-statliga internationella vetenskapliga och tekniska or- ganisationer. vilkas verksamhet är besläktad med Eumetsats målsättning. Eumetsat kan ingå överenskommelser i detta syfte.

ARTIKEL 4

Rådet

1. Rådet skall bestå av högst två företräda— re för varje medlemsstat av vilka en skall företräda sitt lands vädertjänst. Dessa före— trädare kan biträdas av rådgivare vid rådets möten.

2. Rådet skall bland sina medlemmar välja en ordförande och en vice ordförande som skall inneha sitt uppdrag under två år och som ej kan omväljas mer än en gång. Ordfö- randen skall leda rådets diskussioner och skall inte ha samma befogenhet som en före- trädare för en medlemsstat.

3. Rådet skall hålla ordinarie möte minst en gång om året. Det kan hålla extraordinarie möte på begäran av antingen Ordföranden el-

15

Prop. 1983/84: 201

the Chairman or one-third of the Member States. The Council shall meet at the Eumet- sat Headquarters unless it decides otherwise.

4. The Council may establish subsidiary bodies and working groups as it deems neces- sary for the achievement of the objectives of Eumetsat.

5. The Council shall adopt its own rules of procedure.

ARTICLE 5

Role of the Council

1. The Council shall have the powers to adopt all the measures necessary for the implemen- tation of this Convention.

2. In particular, the Council shall be empowered, (a) by a unanimous vote of all the Member States: (i) to decide on the accession of states referred to in Article 15.3, and on the terms and conditions governing such accession; (ii) to decide on amendments to the An- nexes and on the date of their entry into force; (iii) to approve the conclusion of cooper- ation Agreements with non-member States; (iv) to decide to dissolve or not to dis- solve Eumetsat in conformity with Anicle 19 ; (v) to decide on the modalities for em- barking on the execution of systems other than that defined in Annex I and matching the objectives of Eumetsat: (b) by a two—thirds majority vote of the Member States present and voting represent- ing also at least two-thirds ofthe total amount of contributions: (i) to adopt the annual budget, together with the level of staffcomplements and the expenditure and income forecast for the following three years attached thereto: (ii) to approve annually the accounts of the previous year. together with the bal- ance sheet of the assets and liabilities of Eumetsat, after taking note ofthe auditor's report, and give discharge to the Director in respect of the implementation of the budget:

16

soit du Président soit d”un tiers des Etats membres. Les réunions du Conseil se tien- nent au siege d'Eumetsat å moins que le Con- seil n'en décide autrement.

4. Le Conseil peut créer les organes subsi— diaires et les groupes de travail qu'il juge- nécessaire a la realisation des'objectifs d”Eu- metsat.

5. Le Conseil arréte son reglement inté- n'eur.

ARTICLE 5

Röle du Conseil

1. Le Conseil dispose du pouvoir d”adopter toutes les mesures nécessaires å l”exécution de la présente Convention.

2. En particulier. le Conseil, statuant :

(a) a l'unanimite' de tous les Etats membres,

i. decide de l'adhésion des Etats visés ä l'artiele 15.3 et des modalités et conditions de celle-ci ; '

ii. décide des amendements aux An- nexes et de la date de leur mise en vigueur ;

iii. approuve la conclusiond'Aecords de cooperation avec les Etats non membres ;

iv. decide de dissoudre ou de ne pas dissoudre Eumetsat en application de Far— ticle 19 :

v. decide des modalités pour entre- prendre l'exécution de systemes autres que celui de'fmi ä [”Annexe I et répondant aux objectifs d"Eumetsat. (b) a la majorite' des deux tiers des Etats membres présents et votants, representant au moins deux tiers du montant total des contri- butions :

i. adopte le budget annuel, en méme temps que le plan des de'penses et recettes ä prévoir pour les trois années suivantes et le tableau des effectifs qui y sont joints ;

ii. approuve chaque année les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que le bilan de l'aetif et du passif d'Eumetsat. apres avoir pris connaissance du rapport des commis- saires aux comptes et donne décharge au Directeur de I'exécution du budget ;

Prop. 1983/84: 201

ler en tredjedel av medlemsstaterna. Rådet skall sammanträda på Eumetsats huvudkon- tor, såvida det inte beslutar annorlunda.

4. Rådet kan upprätta de biträdande organ och tillsätta de arbetsgrupper som det anser vara nödvändiga för att uppnå Eumetsats syf-

ten. 5. Rådet skall anta sin egen arbetsordning.

ARTIKEL 5

Rådets uppgifter

1. Rådet skall ha befogenhet att vidta alla nödvändiga åtgärder för genomförande av denna konvention.

2. Rådet skall särskilt ha befogenhet att

(a) med enhällighet av samtliga medlems- stater (i) besluta om anslutning av stater som avses i artikel 15.3 och om bestämmelser och villkor för sådan anslutning; (ii) besluta om ändringar i bilagorna och tidpunkten för deras ikraftträdande;

(iii) godkänna ingåendet av samarbets- överenskommelser med icke-medlems- stater:

(iv) besluta att upplösa eller inte upplösa Eumetsat i enlighet med artikel 19;

(v) besluta om villkoren för att påbörja genomförandet av andra system än det som avses i bilaga 1 och som motsvarar Eumet- sats målsättning; (b) med två tredjedels majoritet av närva- rande och röstande medlemsstater, som även företräder minst två tredjedelar av de totala bidragen

(i) anta den årliga budgeten jämte storle- ken på personalbehovet samt beräkningar av utgifter och inkomster för de tre föl- jande årcn som bifogats;

(ii) årligen godkänna föregående års rä- kenskaper jämte balansräkningen över Eumetsats tillgångar och skulder efter att ha tagit del av revisionsberättelsen samt ge direktören ansvarsfrihet i fråga om budge- tens genomförande;

2 Riksdagen 1983/84. [ saml. Nr 20]

17

Prop. 1983/84: 201

(iii) to adopt the appropriate measures referred to in Article 9.4;

(iv) to adopt the financial rules as well as all other financial provisions;

(v) to frx the amount of the special pay- ment referred to in Article 16.5:

(vi) to decide on the way Eumetsat will be dissolved pursuant to the provisions of Article 19.3 and 4;

(vii) to decide on the exclusion of a Member State pursuant to the provisions of Article 13:

(viii) to decide on any transfer of the Eumetsat Headquarters;

(ix) to adopt the staff rules; (c) by a two-thirds majority of the Member States present and voting,

(i) to appoint the Director for & specific period, and terminate or suspend his ap- pointment; in the case of suspension the Council shall appoint an Acting Director;

(ii) to define the operational specifica- tions of the European meteorological satel- lite system, as well as the products and services which the system will'provide to the Member States, as described in Annex 1;

(iii) to approve the conclusion of any Agreement with Member States. interna- tional governmental and non-governmental organisations, or national organisations of Member States:

(iv) to adopt recommendations to the Member States concerning amendments to this Convention;

(v) to adopt its own rules of procedure; (vi) to appoint the auditors and to decide the length of their appointments;

(d) by a majority of the Member States present and voting,

(i) to approve appointments and dismis- sals of senior staff;

(ii) to decide on the setting-up of subsi- diary bodies and working groups and de- fine their terms of reference;

(_iii) to decide on any other measures not explicitly provided for in this Convention.

3. Each Member State shall have one vote in the Council. However, a Member State shall have no vote in the Council if the

18

iii. adopte les mesures appropriées vi- _ se'es å l'article 9.4 ;

iv. approuve le réglement financier ainsi que toutes dispositions financieres ;

v. frxe le montant du versement special visé å l'article 16.5 ;

vi. statue sur les modalités de dissolution d'Eumetsat, conformément aux disposi- - tions de l'article 19.3 et 4 ;

vii. decide de l'exclusion d”un Etat membre conformément aux dispositions de Particle 13; .

viii. decide du transfen du siege d'Eu- metsat :

ix. adopte le Statut du personnel. (c) a la majorité des deux tiers des Etats membres presents et votants :

i. nomme le Directeur pour une période déterminée et peut mettre frn ä son mandat - ou suspendre celui-ci '. dans ce dernier eas. le Conseil nomme un Directeur ä titre in— térimaire ; _

ii. défrnit les specifications opération- nelles du systeme européen de satellites météorologiques ainsi que les produits et services déerits en Annexe I. que le sys- teme fournit aux Etats membres :

iii. approuve tout Accord avec un Etat membre, une organisation internationale gouvernementale' ou non gouvernemen— talc, une organisation nationale relevant d'un Etat membre ;

iv. arréte les recommandations aux Etats membres concernant les amendements a apporter a la présente Convention :

v. arréte son réglement intérieur ; vi. nomme les commissaires aux comptes et decide de la durée de leur man— dat. ' (d) a la majorité des Etats membres pré- sents et votants :.

i. approuve la nomination et le licencie— ment des agents de grade supérieur ;

ii. décide de la eréation d'organes subsi— diaires. de groupes de travail et definit leur mandat :

iii. décide de toutes autres mesures ne faisant pas. l”objet de dispositions ex- presses dans la présente Convention.

3. Chaque Etat membre dispose d”une voix au Conseil. Toutefois. un Etat membre n'a pas droit de vote au Conseil si l'arriére de ses

Prop. 1983/84: 201

(iii) anta de lämpliga åtgärder som avses i artikel 9.4:

(iv) anta såväl finansreglemente som alla övriga finansiella bestämmelser:

(v) fastställa storleken på den särskilda utbetalning som avsesi artikel 16.5:

(vi)-besluta om det sätt på vilket Eumet- sat skall upplösas enligt bestämmelserna i artikel 19.3 och 4;

(vii) besluta om uteslutande av en med- lemsstat enligt bestämmelserna i artikel 13;

(viii) besluta om flyttning av Eumetsats huvudkontor;

(ix) anta personalreglementet; (e) med två tredjedels majoritet av närva- rande och röstande medlemsstater

(i) utse direktören för en angiven period och avsluta eller upphäva utnämningen; i händelse av suspension skall rådet utse en tillförordnad direktör:

(ii) ange de operationella specifikationer- na för det europeiska meteorologiska satel- litsystemet samt de produkter och tjänster som systemet skall tillhandahålla medlems- staterna enligt bilaga 1;

(iii) godkänna slutandet av varje över- enskommelse med medlemsstater. interna- tionella statliga och ieke-statliga organisa- tioner eller nationella organisationer i med- lemsstaterna:

(iv) anta rekommendationer till med- lemsstaterna rörande ändringar i denna konvention;

("v) anta sin egen arbetsordning; (vi) utse revisorerna och besluta om hur länge de skall inneha sina uppdrag:

(d) med en majoritet av närvarande och röstande medlemsstater

(i) godkänna utnämningar och entledi- ganden av högre tjänstemän:

(ii) besluta om upprättandet av biträdan- de organ och arbetsgrupper samt ange deras uppdrag; -

(iii) besluta om andra åtgärder som inte är" föremål för uttryckliga bestämmelser i denna konvention. '

3. Varje medlemsstat skall ha en röst i rå- det. En medlemsstat skall dock inte ha någon röst i rådet om beloppet av dess förfallna icke

Prop. 1983/84: 201

amount of its arrears of contributions ex- ceeds the assessed amount of its contribu- tions for the current financial year. ln such case 'the Member State concerned may nev- ertheless be authorised to vote ifa two-thirds majority of all the Member States entitled to vote considers that the non-payment is due to circumstances beyond its control. For the purpose of determining unanimity or the ma- jorities provided for in the present Conven- tion. no account shall be taken ofa Member State that is not entitled to vote.

The expression "Member States present and voting" shall mean the Member States voting for or against. Member States that ab- stain shall be considered as not voting.

4. The presence of representatives ofa ma- jority of all the Member States entitled to vote shall be necessary to constitute a quorum. Council decisions in respect of ur- gent matters may be secured by means of a written procedure in the interval between Council meetings.

ARTlCLE 6 The Director

1. The Director shall be responsible for the implementation of the decisions taken by the Council and for the execution of the tasks assigned to Eumetsat. He shall be the legal representative of Eumetsat and in that capac- ity he shall sign Agreements approved by the Council, as well as contracts.

2. The Director shall act on the instructions ofthe Council. He shall in particular. (a) ensure the proper functioning of Eumet- sat; (b) receive the contributions of the Member States: (c) enter into the commitments and ineur the expenditure decided on by the Council. within the limit ofthe authorised credits: (d) draft tender invitations and contracts:

(e) prepare the meetings ofthe Council and provide the meetings of any working groups with the necessary technical and administra- tive assistance:

(f) monitor and control the execution of contracts:

20

contributions de'passe le montant de ses con- tributions frxe' pour l'exercice financier cou- rant. En pareil cas, ledit Etat membre peut ne'anmoins étre autorisé a voter si la majorité des deux tiers de tous les Etats membres ayant droit de vote estime que le défaut de paiement est du å des circonstances indepen- dantes de sa volonté. Pour de'terminer l'unanimité ou les majorités prévues dans la présente Convention. il n'est pas tenu compte d'un Etat membre n'ayant pas droit de vote.

L'expression "Etats membres présents et votants" s'entend des Etats membres vota_nt pour ou contre. Les Etats membres qui s'ab- stiennent de voter sont considérés comme non votants. '

4. La pre'sence de representants de la ma- jorité de tous les Etats membres ayant droit de vote est nécessaire pour que le Conseil delibere valablement. Les decisions du Con- seil relatives a une affaire urgente peuvent étre acquises au moycn d'un vote par corre- spondance dans l'intervalle des sessions du Conseil.

ARTlCLE 6 Le' Directeur

1. Le Directeur assure l'exécution des decisions adoptc'cs par le Conseil ct eelle des täches confrées a Eumetsat. ll est le repré- sentant legal d'Eumetsat et är ce titre. signe les Aceords approuvés par le Conseil et les contrats.

2. Le Directeur agit sur instructions du conseil. ll est en particulier chargé: (a) d'assurer le bon fonctionnement d'Eu- metsat, (b) de percevoir les contributions des Etats membres. (e) de procéder aux engagements et aux dépenses décidés par le Conseil dans la limite des credits autorisés. (d) de preparer la rédaction des appels d'offres et des contrats. (e) de preparer les réunions du Conseil et de' fournir aux sessions d'éventuels organes subsidiaires et de groupes de travail l'assis- tance technique et administrative nécessairc. (i) d'assurer et de contröler l'exécution des contrats.

Prop. 1983/84: 201

erlagda bidrag överstiger medlemsstatens fastställda bidrag för det löpande räkenskaps- året. I sådant fall kan likväl berörd medlems- stat beviljas tillstånd att rösta, om två tredje- dels majoritet av alla de medlemsstater. som har rätt att rösta, anser att försummelsen att erlägga betalningen beror på omständigheter över vilka den inte kunnat råda. I syfte att fastställa om det föreligger enhällighet eller de majoriteter som föreskrivs i denna kon- vention skall hänsyn ej tas till en medlemsstat som inte har rätt att rösta.

Uttrycket "närvarande och röstande med- lemsstater" skall avse medlemsstater som röstar för eller emot. Medlemsstater som av- står från att rösta skall anses som icke rös-. tande.

4. För beslutmässighet krävs att företräda- re för en majoritet av alla medlemsstater som har rösträtt är närvarande. Beslut av rådet i brådskande frågor kan erhållas genom skrift- ligt förfarande mellan rådets möten.

ARTlKEL 6 Direktören

1. Direktören skall vara ansvarig för att de beslut som fattats av rådet verkställs. och att de uppgifter som tilldelats Eumetsat utförs. Han skall vara Eumetsats legale ställföreträ- dare, och i denna kapacitet skall han under- teckna såväl av rådet godkända överenskom- melser som kontrakt.

2. Direktören skall handla enligt rådets di- rektiv. Han skall i synnerhet (a) säkerställa att Eumetsat fungerar på ett ändamålsenligt sätt: (b) motta medlemsstaternas bidrag:

(c) göra åtaganden sa'mt ådra sig av rådet beslutade utgifter inom ramen för tillåtna kre- diter:

(d) göra utkast till anbudsinfordran och kontrakt;

(e) förbereda rådets möten och ge nödvän- digt tekniskt och administrativt bistånd vid möten med arbetsgrupper:

(f) övervaka och kontrollera fullgörandet av kontrakt;

21

Prop. 1983/84: 201

(g) prepare and implement the budget of Eumetsat in accordance with the financial rules and submit annually for approval by the Council the accounts relating to the imple- mentation of the budget and the balance sheet of assets and liabilities, drawn up in each case in accordance with the financial rules. and the report on the activites of Eu- metsat;

(h) maintain the necessary accounts; (i) execute such other tasks as may be en- trusted to him by the Council.

3. The Director shall be supported by a Secretariat.

ARTICLE 7

StajTofthe Secretariat

1. Except as provided for in the second paragraph of this clause the staff ofthe Secre- tariat shall be governed by the staff rules adopted by the Council under the provisions of Article 5.2(b). Where the conditions of employment of a staff member of the Secre- tariat are not governed by the said rules, they shall be governed by the law applicable in the country where the person concerned is carry- ing out his duties.

2. Staff shall be recruited on the basis of their qualitications. account being taken of the international character of Eumetsat. No post may be reserved to nationals of a speci— fic Member State.

3. Staff of national bodies of the Member States may be emplo'yed by and made avail- able to Eumetsat for & specific period.

4. The Council shall, in conformity with Article 5.2(d), approve appointments and dis- missals of senior staff as defined in the staff rules. Other staff members shall be appointed and may be dismissed by the Director acting under authority delegated by the Council. The Director shall have authority over the Secretariat staff as a whole.

5. The Member States shall respect the international character of the responsibilities of the Director and members of the Secre- tariat. In the exercise of their duties, the Di- rector and members of the Secretariat shall neither seek nor accept instructions from any Government or any authority external to Eu- metsat.

22

(g) de preparer et- d'exécuter le budget d'Eumetsat conformément au réglement ft- nancier et de soumettre annuellement ä l'ap- probation du Conseil les comptes afférents ä l'exéeution du budget .et_le bilan de l'actif et du passif. établis conformément au réglement frnaneier, ainsi que le rapport d'activité d'Eu- metsat.

("h) d'assurer la comptabilité. (i) d'exécuter toute autre tåche qui lui est confrée par le Conseil.

3. Le Directeur est assisté d'un secre'tariat.

. ARTICLE 7

Le personnel du secrétariat

1. Sous reserve du deuxieme alinéa du pré- sent paragraphe, le personnel du secrétariat' est régi par le statut du personnel adopté par le Conseil statuant conformément a l'article 5.2 (b). Si les conditions d'emploi d'un agent du secrétariat rte relevent pas de ee statut. elles sont soumises au droit applicable dans l'Etat ou l'inte'ressé exerce ses activités.

2. Le recrutement du personnel s'effectue sur la base de sa qualification. compte tenu du earactere international d'Eumetsat. Au- cun emploi ne peut étre réservé aux ressortis- sants d'un Etat membre de'terminé.

3. 11 peut étre fait appel ä des agents d'or- ganismes nationaux des Etats membres, mis a la disposition d'Eumetsat pour une durée de'terminée.

4. Le Conseil approuve, conformément ä l'article 5.2 (d), la nomination et le licencie- ment des agents de grade supérieur tel que défini par le statut du personnel. Les autres membres du personnel sont nommés et licen- ciés par le Directeur agissant par délégation du Conseil. Le Directeur a autorite' sur l'en- semble du personnel. .

5. .Les Etats membres sont tenus de re- specter le caractere international des respon- sabilités du Directeur et des agents du secré- tariat. Dans l'exercice de leurs fonctions. le Directeur et les agents du seerétariat ne doi- vent solliciter ou recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorite' exterieure a Eumetsat.

Prop. 1983/84: 201

(g) förbereda och genomföra Eumetsats budget i enlighet med finansreglementet och årligen underställa rådet för godkännande rä- kenskaper avseende _budgetens genomföran- de och balansräkning över tillgångar och skulder. i varje enskilt fall utarbetade i enlig- het med finansreglementet. samt rapport om Eumetsats verksamhet;

(h) föra nödvändiga räkenskaper:

(i) utföra sådana andra uppgifter som rådet anförtror honom.

3. Direktören skall biträdas av ett sekreta- rrat.

ARTIKEL" 7 '

Sekretariatets personal

]. Med undantag av vad som stadgas i den andra meningen i denna punkt skall sekreta-. riatets personal underställas det personalreg- lemente som antagits av rådet enligt bestäm- melserna i artikel 5.2 (b). Om anställningsvill- koren för en tjänsteman vid sekretariatet inte faller under nämnda personalreglemente. skall de följa tillämplig lag i det land där per- sonen i fråga utför sina uppgifter. -

2. Personalen skall rekryteras på grundval av sina meriter med hänsyn tagen till Eumet- sats internationella karaktär. Ingen tjänst kan förbehållas medborgare från någon särskild medlemsstat.

3. Personal från medlemsstaternas natio— nella organ kan anställas av Eumetsat och ställas till dess förfogande under en viss tid.

4. Rådet skall i enlighet med artikel 5.2 (d) godkänna tillsättningar och entlediganden-av högre tjänstemän enligt personalreglementet. Övrig personal skall tillsättas och kan entledi— gas av direktören. som handlar på rådets väg- nar.. Direktören skall ha ledningen över all personal vid sekretariatet.

5. Medlemsstaterna skall respektera den internationella karaktären av direktörens och sekretariatsmedlemmarnas skyldigheter. Då direktören och medlemmarna av sekretaria- tet fullgör sina åligganden skall de varken begära eller motta instruktioner från någon regering eller myndighet utanför Eumetsat.

Prop. 1983/84: 201

ARTICLE 8 Liability 1. Eumetsat offers no warranty in respect of the services and products provided or to" be provided pursuant to this Convention.

2. Eumetsat, the Member States, and their civil servants or employees when acting in the exercise of their functions and within the limits-of their authority, as well as any repre- sentative at Eumetsatmeetings. shall not be liable to any Member State or Eumetsat in respect of loss for injury resulting from any discontinuation, delay or unsatisfactory operation of the services provided in accor- dance with Annex I—to this Convention.

3. No Member State shall be liable for the acts and obligations of Eumetsat linked with the establishment of the space segment of Eumetsat, except where such liability results from a treaty to which-that Member State and a State claiming compensation are parties. ln that case. Eumetsat shall indemnify the Member State concerned in respect of any such liability. unless the latter has expressly undertaken to assume exclusively such lia- bility. The Council shall establish the proce- dures for the implementation of this para- graph.

ARTICLE 9

F unding principles

]. The expenditure of Eumetsat shall com- prise the costs relating to the services pro- vided by contractors and suppliers, as well as the expenditure necessary for the execution of the duties devolving on it.

.2. The expenditure of Eumetsat shall be covered by the financial contributions of the Member States and by any other Eumetsat income.

3. 'Eac'h Member'State shall pay to Eumet- sat an annual-contribution in convertible cur- rency on the basis of the scale contained in Annex II. The methods of .payment of the contributions shall be determined in the fi- nancial rules.

4. If, subsequent to the date of entry into force of this Convention pursuant to either paragraph 1 or paragraph 2 of Article 16, a

ARTICLE 8

Responsabilité

1. Eumetsat 'n'offre pas de garantie pour les services et les produits qui doivent étre fournis conformément a la présente Conven- tion. . ' 2. Eumetsat. tout Etat membre et, lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonctions et dans les limites de ses attributions, tout fonction- naire ou employé de l'un d'eux, tout repre- sentant aux differentes réunions d'Eumetsat n'encourent aucune responsabilité a l'égard de tout Etat membre ou d'Eumetsat pour les pertes ou dommages resultant de tout arrét. retard ou mauvais fonctionnement des ser— vices qui doivent étre fournis, conformément ä l'Annexe ] de la présente Convention.

3. Aucun Etat membre n'encourt de re- sponsabilité individuelle pour les actes et ob- ligations d'Eumetsat liés a la mise en place du secteur spatial d'Eumetsat, sauf si ladite re- sponsabilité résulte d'un traité auquel cet Etat membre et l'Etat demandant réparation sont parties. Dans ee cas. Eumetsat indem- nise l'Etat membre concerne 'des sommes qu'il a acquitte'es, ä moins que ledit Etat membre ne se soit expressément engage å assumer seul une telle responsabilité. Le Conseil établit les mesures d'application du présent paragraphe.

ARTICLE 9

Principes de finance/nent

1. Les dépenses d'Eumetsat comprennent les cotits relatifs aux services fournis par les Contractants ou les fournisseurs ainsi que les dépenses d'Eumetsat nécessaires pour l'exe- cution des fonctions qui lui son dévolues.

2. Les dépenses d'Eumetsat sont cou- vertes par les contributions financieres des Etats membres et par- les autres recettes évcntuelles d'Eumetsat.

3. Chaque Etat membre verse å Eumetsat une contribution annuelle en devises conver- tibles sur la base du bareme figurant en An- nexe ll. Les modalite's de versement des con- tributions sont frxées par le réglement finan- cier. - ' -

4. Si, postérieurement ä la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. con- formément soit au paragraphe 1 soit au para—

Prop. 1983/84: 201

ARTIKEL 8

Ansvar

1. Eumetsat erbjuder ingen garanti i fråga ' om tjänster och produkter som tillhanda- hålles eller skall tillhandahållas enligt denna konvention.

2. Då Eumetsat. medlemsstaterna och deras tjänstemän eller anställda samt företrä- dare på Eumetsats möten utövar sina funktio— ner och inom gränserna för sina befogen- heter, skall de ej vara ansvariga gentemot en medlemsstat eller Eumetsat för förlust eller Skada som uppkommit på grund av avbrott. försening eller otillfredsställande utförande av tjänster som tillhandahålles enligt bilaga I i denna konvention.

3. Ingen medlemsstat skall vara ansvarig för Eumetsats åtgärder och skyldigheter, i samband med upprättandet av Eumetsats rymdsektor. utom i de fall då sådant ansvar följer av ett traktat i vilket ifrågavarande medlemsstat och den stat som framställer krav om ersättning är parter. I sådant fall skall Eumetsat gottgöra berörd medlemsstat i fråga om sådant ansvar, såvida inte denna stat själv uttryckligen åtagit sig dylikt ansvar. Rådet skall fastställa förfarande för tillämp- ning av denna punkt.

ARTIKEL 9

Principer för finansiering

]. Eumetsats utgifter skall omfatta såväl kostnaderna i samband med de tjänster som tillhandahålles av entreprenörer och leveran- törer som nödvändiga utgifter för fullgörande av de uppgifter som åligger organisationen.

2. Eumetsats utgifter skall täckas genom de finansiella bidragen från medlemsstaterna och genom andra eventuella inkomster som Eumetsat uppbär. ' - .

3. Varje medlemsstat skall utbetala ett år- ligt bidrag till Eumetsat i konvertibel valuta ' på grundval av den skala som återfinns i bi- laga ll. Betalningssättet för bidragen skall fastställas' r finansreglementet.

4. Om en medlemsstat upphör att vara part i denna konvention eller om en stat ansluter sig till den efter dagen för konventionens

Prop. 1983/84: 201

Member State ceases to be a party to the Convention or if a State accedes to it. the Council shall examine the corresponding consequences and shall adopt the appropriate measures. In addition, the scale of contribu- tions referred to in Annex II may be adjusted on a pro rata basis.

5. The financial rules shall define the ap- plicable procedure in the event of the non- payment of contributions of a Member State. as well as the additional charges on the Mem— ber State that is in arrears with its contribu- tions. '

6. The Council may accept voluntary con- tributions. whether in cash or otherwise, pro- vided they are made for purposes compatible . with the objectives. activities and principles of conduct of Eumetsat.

ARTICLE 10

The Budget

1. The budget shall be established in terms of European Currency Units (ECU) as de- fined in the Financial Regulations of the Eu- ropean Communities no. 3180/78 of 18 De- cember 1978.

2. The financial year shall run from 1 Janu- ary to 31 December.

3. The annual budget of Eumetsat shall be drawn up for each financial year before the beginning of that year under the conditions laid down in the Financial Rules. The rev- enue and expenditure shown in the budget shall be in balance.

4. The Council shall, in conformity with Article 5. 2(b), adopt the budget for each fi- nancial year. as well as any supplementary and amending budgets.

5. The Council s adoption of the budget' 'shall constitute: (3) the obligation for each Member State to make available to Eumetsat the financial contributions fixed in the budget; (b) the authority for the Director to incur commitments and expenditure within the lim- it of the corresponding authorised credits.

6. If the budget has not been adopted by the Council by the beginning of a financial year, the Director may, each month, enter into commitments and make payments in each chapter of the budget up to one twelfth

26

graphe 2 de l'article l6, un Etat membre cesse d"y étre partie ou un Etat y adhere, le Conseil examine les consequences corre- spondantes et adopte les mesures appro- priées. En outre, le baréme de contributions visé å l'Annexe lI peut faire l'objet d'un ajus- tement au prorata.

5. Le réglement financier definit la procé- dure applicable en cas de non versement de contributions de la part d'un Etat membre ainsi que les charges de l”Etat membre en retard de contributions.

6. Le Conseil peut accepter des contribu- tions volontaires, qu'elles soient ou non en especes, a condition qu'elles soient offertes a des fins compatibles avec les objectifs, Facti- vité et les principes de gestion d'Eumetsat.

:

ARTICLE 10

. Le budget 1 . Le budget est établi en unités de compte européennes (ECU) telles que définies par le Reglement financier des Communautés euro—' péennes no 3180/78 du 18 décembre 1.978.

2. L'exercice financier commence le ler janvier et se termine le 31 décembre.

3. Le budget annuel d'Eumetsat est établi pour chaque cxercice financier avant l'ouver- ture de celui-ci conformément aux disposi- tions du réglement financier. Les recettes et les dépenses qui figurent au budget doivent étre équilibrées.

4. Le Conseil adopte, conformément å ['article 5.2 (b). le budget de chaque cxercice ainsi qu'éventuellement les budgets supplé- mentaires et rectificatifs.

5. L adoption du budget par. le Conseil comporte:

a) ] obligation, pour chaque Etat membre de mettre a la disposition d Eumetsat les con- tributions financieres fixées dans le budget;

b) l'autorisation. pour _le Directeur, de procéder aux engagements et aux dépenses dans la limite des credits correspondants qui ont été autorisés. .

6. Si, au début d'un cxercice financier. le budget n”a pas été arrété par le Conseil, le Directeur peut procéder mensuellement aux engagements et aux dépenses par chapitres, dans la limite du douzieme des crédits ou-

Prop. 1983/84: 201

ikraftträdande enligt antingen punkt 1 eller 2 i artikel 16, skall rådet undersöka motsvarande konsekvenser och vidta. lämpliga åtgärder. Dessutom kan den bidragsskala som avses i bilaga ll anpassas på pro rata-basis.

5. I finansreglementet skall anges vilket förfarande som skall tillämpas i händelse av att en medlemsstat ej betalar sina bidrag samt extra kostnader för medlemsstat som inte be- talar bidragen i tid.

6. Rådet kan motta frivilliga bidrag, anting- en iform av kontantbidrag eller på annat sätt. förutsatt att dessa lämnas för ändamål som är förenliga med Eumetsats syften. verksamhet och riktlinjer.

ARTIKEL 10

Budget

' 1. Budgeten skall fastställas i europeiska avräkningsenheter (ECU) såsom de definie- ras i de europeiska gemenskapernas finans- reglemente nr 3180/78 av den 18 december 1978. ' -

2. Budgetåret skall löpa från den 1 januari till den 31 december. .

3. Eumetsats årliga budget skall göras upp för varje budgetår före detta års början i en- lighet med de villkor som fastställts i finans- reglementet. lnkomsterna och utgifterna i budgeten skall vara i balans.

4. Rådet skall i enlighet med artikel 5.2 (b) anta budgeten för varje budgetår samt even- tuella tilläggs- och reviderade budgetar.

5. Rådets antagande av budgeten skall in- nebära (a) förpliktelse för varje medlemsstat att ställa de i budgeten fastställda bidragen till Eumetsats förfogande: . (b) bemyndigandet för direktören att göra åtaganden och ådra sig utgifter inom ramen för motsvarande tillåtna krediter.

6. Om budgeten inte har antagits av rådet vid början av ett budgetår, kan direktören varje månad göra åtaganden och verkställa utbetalningar under varje kapitel upp till en tolftedel av anslagen i budgeten för närmast

27

Prop. 1983/84: 201

of the appropriations in the budget of the preceding financial year. provided that he shall not have at his disposal appropriations in excess of one twelfth of those provided for in the draft budget.

7. Member States shall pay each month. on a provisional basis and in accordance with the scale referred to in Annex II, the amounts necessary for the application of paragraph 6.

8. The detail of the financial arrangements and accounting procedures shall be contained in the financial rules adopted by the Council in conformity with Article 5.2(b).

ARTICLE 11

Audi!

1. The accounts of all revenue and expen- diture shown in the budget and the balance sheet of the assets and liabilities of Eumetsat shall. under the conditions laid down in the financial rules, be submitted for annual audit. The auditors shall submit to the Council each year a report on the accounts.

2. The Director shall give the auditors any information and assistance needed for the ex- ecution of their task.

3. The further detail of the audit shall be determined by the Council.

ARTICLE 12

Privilegies and immunities

Eumetsat shall enjoy the privilegies and immunities that are necessary for the perfor- mance of its official activities. in conformity with a Protocol to be drawn up subsequently.

ARTICLE 13

Non-fulfilmenl ofobligutians

A Member State that fails so fulfil its obli- gations under this Convention shall cease to be a member of Eumetsat. if the Council so decides in conformity with the provisions of Article 5.2(b). the State concerned not taking part in the vote on this issue. The decision shall take effect at the end of the financial year during which it was taken. The provi-

28

verts au budget de l'exercice précédent. et sans que cette mesure puisse avoir pour effet de-mettre ä sa disposition des crédits supé- rieurs au douzieme de ceux prévus dans le projet de budget.

- 7. Les Etats membres versent chaque mois, ä titre provisionnel, conformément au bareme prévu a l'Annexe II. les sommes nécessaires en vue d”assurer l'application du paragraphe 6.

8. Le détail des dispositions financieres et des procédures comptables figure dans le re- glement adopte par le Conseil statuant con- formément ä l'article 5.2 (b).

ARTICLE 1 l

Vérijimtion des comptes

1. Les comptes de la totalité des recettes et des dépenses du budget ainsi que le bilan de l'actifet du passifd'Eumetsat sont soumis ä une verification annuelle. dans les condi— tions prévues par le réglement financier. Les commissaires aux comptes soumettant cha- que année au Conseil un rapport sur les comptes.

2. Le Directeur fournit aux commissaires aux comptes toutes lcs informations et l'as- sistance dont ils ont besoin pour l'exécution de leur mission.

3. Le Conseil fixe les modalités supplé- mentaires sur la verification des comptes.

_ARTICLE 12

Priviléges et Immrmities

Eumetsatjouit des priviléges et immunités néccssaires å l'exercice de ses activites offi- cielles. conformément ä un Protocole qui sera ultérieurment établi.

ARTICLE 13

Inexécutimi des obligations

_ Tout Etat membre qui ne remplit pas les obligations découlant de la présente Conven- tion cessc d'étre membre d'Eumetsat si lc Conseil en decide ainsi conformément ä l'ar- ticle 5.2(b). l'Etat concerne ne participant pas au vote sur ce point. La décision prend effet a la fin de l'exercice financier au cours duquel elle a éte' prise. Les dispositions des

Prop. 1983/84: 201

föregående budgetår. under förutsättning att han ej förfogar över anslag på mer än en tolftedel av de anslag som upptas i budgetför- slaget.

7. Medlemsstatcr skall varje månad, på provisorisk basis och enligt den skala som avses i bilaga II, betala erforderliga belopp för tillämpningen av punkt 6.

_ 8. De detaljerade bestämmelserna an- gående de ekonomiska arrangemangen och redovisningsförfarandet skall finnas i det fi- nansreglemente som antagits av rådet i enlig- het med artikel 5.2 (b).

ARTIKEL 1 l .

Revision

]. Räkenskaperna över alla inkomster och utgifter i budgeten och balansräkningen över Eumetsats tillgångar och skulder skall enligt bestämmelserna'i finansreglementet årligen granskas. Revisorerna skall varje år under- ställa rådet en rapport över räkenskaperna.

2. Direktören skall ge revisorerna de upp- lysningar och det bistånd som erfordras för att de skall kunna utföra sitt uppdrag. '

3. Ytterligare bestämmelser angående revi- sionen skall fastställas av rådet.

ARTIKEL 12

Privilcgier och immunitet

Eumetsat skall åtnjuta de privilegier och den immunitet som krävs för dess officiella verksamhet i enlighet med ett protokoll som skall utarbetas senare.

ARTIKEL 13

Underlättar/tet attjilllgöraförpliktelser

En medlemsstat som underlåter att'fullgöra sina förpliktelser enligt denna konvention skall upphöra att vara medlem av Eumetsat, om rådet så beslutar i enlighet med bestäm- melserna i artikel 5.2 (_b), varvid den berörda staten inte deltar i omröstningen i denna frå- ga. Beslutet skall träda i kraft vid slutet av det budgetår under vilket det fattades. Bc-

Prop. 1983/84: 201

sions of paragraphs 2 and 3 of Article 18 shall apply.

ARTICLE 14

Disputes

l. Any dispute between two or more Member States, or between any of them and Eumetsat, concerning the interpretation or application of this Convention or its An- nexes, that cannot be settled by or through the Council, shall, at the request of any Party to the dispute. be submitted to an Arbitration Tribunal, unless the Parties agree on another mode of settling the dispute.

2. The Arbitration Tribunal shall consist of three members. Each party to the dispute shall nominate one arbitrator within a period of two months reckoned from the date of receipt of the request referred to in paragraph 1 above. The first two arbitrators shall. with- in a period of two months reckoned from the nomination of the second arbitrator, nomi- nate the third arbitrator. who shall be the chairman of the Arbitration Tribunal and who may not be a national ofa State that is a Party to the dispute. If one of the two arbitrators has not been nominated within the required period he shall. at the request of either Party, be nominated by the President ofthe Interna- tional Court ofJustice or. ifthere is no agree— ment between the Parties to call on the latter. by the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration. The same procedure shall apply if the Chairman of the Arbitration Tribunal has not been nominated within the required period.

3. The Arbitration Tribunal shall itself de- termine its seat and establish its own rules of procedure.

4. Each Party shall bear the cost relating to the arbitrator for whose nomination it is responsible, as well as the costs of being re- presented before the Tribunal. The expendi- ture relating to the Chairman of the Arbitra- tion Tribunal shall be shared equally by the Parties to the dispute.

5. The award of the Arbitration Tribunal shall be made by a majority of its members. Who may not abstain from voting. This award shall be final and binding on all Parties to the dispute and no appeal shall lie against it. The

30

paragraphes 2-ct 3 de l'article 18 sont applica- bles.

ARTICLE 14 Régiement des différends

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres. ou entre un ou plusieurs Etats membres et Eumetsat, au sujet de l'in- terprétation ou de l'application dela présente Convention ou de ses Annexes, qui n'aura pu étre réglé par l'entremise du Conseil. est sou- mis å un Tribunal d'arbitrage sur la demande d'une des parties au différend, ä moins que les parties ne conviennent d'un autre mode de réglement.

2. Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre dans un délai de deux mois a compter de- la reception de la demande vi- sée au paragraphe premier. Les deux pre- miers arbitres désignent, dans un délai de deux mois å compter de la désignation du deuxieme arbitre, un troisiéme arbitre qui as- sume la présidence du tribunal d'arbitrage et qui ne peut étre un ressortissant d'une des parties au différend. Si l'un des deux arbitres n'a pas été désigne' dans le dc'lai prévu, il est désigné. par le Président de la Cour interna- tionale de justice ou, en cas de désaccord entre lcs parties sur le recours a ce dernier, par le Secrétaire général de la Cour perman- ente d'arbitrage, a la demande dc l'une des parties. La méme procedure s'applique si le Président du tribunal d'arbitrage n'a pas été désigné dans le délai prévu. '

3. Le tribunal d'arbitrage determine le lieu ou il siege et fixe lui-méme les regles de pro- cédure.

4. Chaque partie assume les dépenses con- cernant l'arbitre qu'il lui appartenait de de'- signer et celles de sa representation dans la procedure devant le tribunal. Les dépenses concernant le président du tribunal d'arbi- trage sont prises en charge ä parts égales par les parties au différend.

5. La sentence du tribunal d'arbitrage est rendue a la majorité de ses membres qui ne peuvent s'abstenir de voter. La sentence est definitive et obligatoire pour toutes les par- ties au différend et aucun recours ne peut étre

Prop. 1983/84: 201

stämmelserna i punkterna 2 och 3 i artikel 18 skall tillämpas.

ARTIKEL 14

Tvister

1. Varje tvist mellan två eller flera med- lemsstater eller mellan medlemsstat och Eumetsat rörande tolkningen eller tillämp- ningen av denna konvention eller dess bila- gor, som inte kan biläggas av eller genom rådet, skall på begäran av en part i tvisten hänskjutas till en skiljedomstol. såvida par- terna inte kommer överens om ett annat sätt att bilägga tvisten.-

2. Skiljedomstolen skall bestå av tre med- lemmar. Varje part i tvisten skall utse en skiljedomare inom en tidrymd av två måna- der räknat från den dag då begäran som avses i punkt 1 ovan mottogs. De två första skilje- domarna skall inom en tidrymd av två måna- der räknat från den andre skiljedomarens till- sättning utse den tredje skiljedomaren. som skall vara skiljedomstolens ordförande och som inte kan vara medborgare i en stat som är part i tvisten. Om den ene av de båda skiljedomarna inte har utsetts inom föreskri- ven tidrymd, skall han på begäran av endera parten utses av Internationella domstolens president eller, om parterna inte är överens om att tillkalla denne. av Permanenta .skilje- domstolens generalsekreterare. Samma för- farande skall tillämpas, om skiljedomstolens ordförande inte har utsetts inom föreskriven tidrymd. -

3. Skiljedomstolen skall själv bestämma var den skall ha sitt säte och skall fastställa sin arbetsordning.

4. Varje part skall bära såväl kostnaderna för den skiljedomare som den har utsett som kostnaderna för att vara företrädd inför dom- stolen. Utgifterna för skiljedomstolens ordfö- rande skall delas lika av parterna i tvisten.

5. Skiljedomstolens dom skall meddelas

med en majoritet av dess medlemmar, vilka , inte kan avstå från att rösta. Skiljedomen skall vara slutgiltig och bindande för alla parter i tvisten och skall inte kunna överkla-

31

Prop. 1983/84: 201

Parties shall comply with the award without delay. In the event of a dispute as to its meaning or scope. the Arbitration Tribunal shall interpret it at the request of any Party to the dispute.

ARTICLE 15

Signature, Ratification andActession

[. This Convention shall be open for signa- ture by the States that took part in the Con- ference of Plenipotentiaries on the setting-up of a European Organisation for the Exploita- tion of'Meteorological Satellites.

2. The said States shall become parties to this Convention either — by signature not subject to ratification. acceptance or approval, or

by the deposit of an instrument of ratifi- cation. acceptance or approval with the de- positary if the Convention was signed subject to ratification, acceptance or approval.

3. From the date ofentry into force ofthis Convention, any State that did not take part in the Conference of Plenipotentiaries re- ferred to in paragraph 1 of this Article may aecede to it following a Council decision tak- en in conformity With the provisions of Arti- cle 5.2(a). A State that wishes to aecede to this Convention shall notify the Director ac- cordingly and the latter shall inform the Member States of the request at least three months before it is submitted to the Council for decision. The Council shall determine the terms and conditions for the aceession of the State in question. in conformity with Article 5.2(a).

4. The instruments of ratification. accep- tance. approval and aceession shall be depos- ited with the Government of the Swiss Con- federation. referred to as "the depositary”.

ARTICLE l6 Entry intafbrc'e

l. This Convention shall enter into force sixty days after the date on which States whose aggregate contributions according to . the scale at Annex II amount to at least 85 % . of the total amount of the contributions have

32

interjeté contre elle. Les parties se confor- ment sans délai a la sentence. En cas de contestation sur son sens et sa portée. le tri- bunal d'arbitrage l'interprete sur la demande d'une des parties au différend.

ARTICLE l5

Signature, ratification et adhésion

l . La présente Convention est ouverte a la signature des Etats qui ont participé åla Con- férence des Plénipotentiaires pour l'établisse- ment d'une Organisation européenne pour l”exploitation des satellites météorologiques.

2. Lesdits Etats deviennent parties a la présente Convention: — soit par la signature sans réserve de rati- fication, d'acceptation ou d"approbation.

soit parle dépöt d'un instrument de rati- flcation, d'acceptation ou d'approbation aupres du dépositaire si la Convention a été signée sous réserve de ratification. d”accep- tation ou d'approbation. .

3. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat qui n'a pas participé a la Conference des Plenipoten- tiaires visée au paragraphe 1, peut adhérer a la Convention a la suite d'une decision du Conseil prise conformément a l'article 5.2 (.a). Un Etat desireux d'adhérer a la présente Convention notifie sa demande au Directeur qui en informe les Etats membres au moins trois mois avant qu'elle ne soit soumise au Conseil pour decision. Le Conseil fixe les modalités et les conditions d'adhésion dudit Etat conformément a l'article 5.2 (a).

4. Les instruments de ratification. d'ac— ceptation. d'approbation ou d'adhe'sion sont déposés aupres du Gouvernement de la Con- fe'de'ration suisse, dénommé (( le déposi- taire ».

ARTICLE 16

Entrée en vigueur

]. La présente Convention entre en vi- gueur soixante jours apres Ia date ä laquelle sont devenus parties a la Convention en ap- plication de l'article 15.2 les Etats dont la somme des contributions atteint. selon le ba-

Prop. 1983/84: 201,

gas. Parterna skall omedelbart rätta sig efter domen. [ händelse av tvist om domens inne- börd eller omfattning skall skiljedomstolen tolka denna på begäran av en part i tvisten:

ARTIKEL 15

Undertet'knundr. ratificering ocli anslutning

]. Denna konvention skall vara öppen för undertecknande av de stater som deltog i plenipotentiärkonfcrensen om upprättandet av en europeisk organisation för utnyttjande av vädersatelliter.

2. Ovannämnda stater skall bli parter i den- na konvention antingen

— genom undertecknande utan förbehåll för ratificering. godtagande "eller godkännan- de eller '

genom deponering av ratifikations-. god- tagande- eller godkännandeinstrument hos depositarien, om konventionen underteck- nades med förbehåll för ratificering, god- tagande eller godkännande.

3. Från dagen för denna konventions ikraftträdande kan varje stat som inte deltog i den konferens som avses i punkt 1 i denna artikel ansluta sig till konventionen efter be- slut av rådet i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.3 (a). En stat som önskar ansluta sig till denna konvention skall underrätta direk- ' tören härom, och denne skall. underrätta medlemsstaterna om denna begäran senast tre månader innan den underställs rådet för beslut. Rådet skall fastställa bestämmelserna och villkoren för anslutning av ifrågavarande stat i enlighet med artikel 5.2 (a).

4. Ratifikations—, godtagande—. godkännan- ' de- eller anslutningsinstrument skall depone- ras hos det Schweiziska edsförbundets rege- ring. kallad "depositarien".

ARTIKEL 16- Ikrajttriidande

!. Denna konvention träder i kraft sextio dagar efter dagen då stater. vars samlade bi- drag enligt skalan i bilaga Il uppgår till minst 85 ";/(= av det totala bidragsbeloppet. har blivit parter i konventionen enligt artikel 15.2. 3 Riksdagen l98_?./84. I .ruml. Nr.?(H

Prop. 1983/84: 20I

become Parties to the Convention in imple- mentation of Article 15.2.

2. If the requirements for entry into force of this Convention in accordance with" para- graph 1 of this Article have not been met 2 years after the date on which the Convention was opened for signature. the depositary shall. at the earliest time possible. convcne the Governments of the States which have signed the Convention without their signa- ture being subject to ratification. acceptance or approval or which have deposited instru- ments of ratilication. acceptance or approval. These Governments may then decide that notwithstanding the requirements of para- graph l the Convention shall enter into force among them. In taking such a decision these Governments shall agree upon the date of entry into force and a revision of the scale of contributions referred to in Annex II.

3. Following the entry into force of the Convention pursuant to either paragraph l or paragraph 2 of this Article. and pending the deposit of its instrument of ratification. ae- ceptance or approval. a State that has signed the Convention subject to ratification. accep- tance or approval may take part in Eumetsat meetings without the right to vote.

4. For any State that. subsequent to the date of entry into force of the Convention. pursuant to either paragraph 1 or paragraph 2 of this Article. signs the Convention without its signature being subject to ratil'ication. ac- ceptance or approval. or deposits its instru- ment of ratification. acceptance or approval. and for any State that accedes to it. the Con- vention shall take effect on the date of signa- ture by the said State or on the date of depo- sit of its instrument of ratification. accep- tance. approval or aceession. as the case may be.

5. Any State referred to in Article 15.l that becomes a Party to the Convention shall. in as far as is necessary. make a special pay- ment towards the investments already made for setting up the initial system as described in Annex I. calculated on the basis ofthe rate of contribution of that State and fixed in An- nex ll or determined by the Council in con- formity with Article 5.2(b). For any acceding State the special payment in question shall

34

reme joint en Annexe ll. au moins 85 % du montant total des contributions.

2. Si les conditions prévues pour l'entrée en vigueur de la présente Convention au pa- ragraphe l du present article ne sont pas rem- plies vingt-quatre mois apres la date d'ouver-' ture ä signature de la Convention. le deposi- taire convoque. aussitöt que possible. les Gouvernements des Etats qui ont signe la Convention sans reserve de ratification. d'ac- ccptation ou d'approbation ou depose leurs instruments de ratilication. d'acceptation ou d"approbation. Ces Gouvernements peuvent alors decider que nonobstant les conditions prévues au paragraphe ]. la Convention en- trera en vigueur entre eux. En prenant une telle decision ces Gouvernements convien- nent de la date dc l"entrée cn vigueur et d"une revision du baremc des contributions figurant en Annexe II.

3. Apres l'entre'e en vigueur de la Conven- tion conformément soit au paragraphe [ soit au paragraphe 2 du present article et en atten- dant lc dépöt de son instrument dc- ratifiea- tion. d'acceptation ou d'approbation. un Etat qui. a signé la Convention sous reserve de ratilication. d'acceptation ou d'approbation. peut participer aux re'unions d'Eumetsat sans droit de vote.

4. Pour tout Etat qui. apres la date de l'en- tre'e en vigueur de la Convention conformé- ment soit au paragraphe l soit au paragraphe ?. du present article. signe cellc-ci sans :'e- serve de ratification. d'acceptation ou d'ap- probation ou dépose son instrument de ratifi- cation. d'acceptation ou d"approbation ainsi que pour tout Etat qui y adherc. la Conven- tion prend effet. selon le cas. a la date de la signature ou å cellc du depot de l'instrument de ratification. d'aeceptation. d'approbation ou d'adhésion.

5. Tout Etat vise a l"article l5.l qui de- vicnt partie a la Convention effectue. autant qu'il est ne'cessaire. un versement spécial au titre des investissements deja rc'alisés pour mettre en place le systeme initial défmi a l'Annexe l. calculé sur la base de son taux de contribution et fixe dans l'Annexe II ou dé- terminé par le Conseil conformément a l'arti- cle 5.2(b). Pour tout Etat qui adhere å la Convention. ce versement special fait partie

Prop. 1983/84: 201

Om kraven för denna konventions ikraft- trädande i enlighet med punkt 1 i denna arti- kel ej har uppfyllts två år efter dagen då kon- ventionen öppnades för undertecknande, skall depositarien så snart som möjligt sam- mankalla regeringarna i de stater som har undertecknat konventionen utan förbehåll för ratificering. godtagande eller godkännande eller som har deponerat ratifikations-. godta- gande- eller godkännandeinstrument. Dessa regeringar kan då besluta att konventionen skall träda i kraft dem emellan oaktat bestäm- melserna i punkt 1. Då dessa regeringar fattar ett sådant beslut skall de komma överens om dagen för ikraftträdande och om revidering av den bidragsskala som avses i bilaga 11.

3. Efter det att konventionen trätt i kraft antingen i enlighet med punkt 1 eller punkt 2 i denna artikel och i avvaktan på deponering av ratifikations-. godtagande- eller godkän- nandeinstrument kan en stat som har under- tecknat konventioncn med förbehåll för rati- fikation. godtagande eller godkännande delta i Eumetsats möten utan rösträtt.

4. För varje stat som efter dagen för kon- ventionens ikraftträdande i enlighet med an- tingen punkt 1 eller punkt 2 i denna artikel undertecknar konventionen utan förbehåll för ratifikation. godtagande eller godkän- nande eller deponerar sitt ratifikations-. god- tagandc- eller godkännandeinstrument och för varje stat som ansluter sig till konven- tionen skall den allt efter omständigheterna träda i kraft dagen för undertecknandet av ifrågavarande stat eller dagen för deponering- en av dess ratifikations-. godtagande-. god- kännande- eller anslutningsinstrument.

5. Varje stat som avses i artikel 15.1 och som blir part i konventionen skall i nödvändig utsträckning göra en särskild inbetalning för de investeringar som redan gjorts för uppsätt- ning av det i bilaga ] angivna initiala syste- met, beräknad på grundval av bidragsnivån för ifrågavarande stat och fastställd i bilaga 11 eller av rådet i enlighet med artikel 5.2 (b"). För varje anslutande stat skall den särskilda inbetalningcn utgöra en del av de anslutnings-

Prop. 1983/84: 201

form part of the conditions governing acces- sion. adopted by the Council in conformity with Article 5.2(a).

ARTICLE 17

Amaru/merits

1. Any Member State may propose amendments to this Convention. The amend- ment proposals shall be sent to the Director who shall communicate them to the other Member States at least three months prior to their examination by the Council. The Coun- cil shall examine the said proposals and may. by a decision taken in conformity with Arti- cle 5.2(c) recommend the Member States to accept the proposed amendments.

2. The amendments recommended by the Council shall enter into force thirty days fol- lowing the receipt by the depositary of the Convention of the written declarations of ac— ceptance ofall the Member States.

3. Notwithstanding the provisions of Arti- cle 5.2(b)(iii) the Council may. by a decision taken in conformity with Article 5.2(a). amend the Annexes to this Convention pro— vided that any such amendment does not conflict with the Convention. at the same time determining the corresponding date of entry into force for all the Member States.

ARTICLE 18

Denunt'iutiun

1. After this Convention has been in force for six years. any Member State may de- nounce it by notifying the depositary of the Convention. The denunciation shall take ef- fect at the end of the financial year following that during which it was notifted.

2. After the denunciation has taken effect. the State concerned shall remain bound to honour its share of the payment appropri- ations corresponding to approved contract authority used both under the budget for the financial year in which the denunciation was notificd and under previous budgets.

3. The State concerned shall retain the rights it has acquired up to the date the de- nunciation takes effect.

36

des conditions d'adhésion arrétées par le Conseil conformément ä I'article 5.2(a).

ARTICLE 17

Amendemants

I. Tout Etat membre peut proposer des amendements a la présente Convention. Les propositions d'amendements sont adressés au Directeur qui les communiqtte aux autres Etats membres au moins-trois mois avant leur examen par le Conseil. Le Conseil examine ces propositions et peut. en statuant confor- mément ä l'article 5.2(c). recommander aux Etats membres d'accepter les amendements proposés.

2. Les amendements recommandés par le Conseil entrent en vigueur trente jours apr'es reception par le dépositaire de la Convention des declarations d'acceptation dc tous les Etats membres.

3. Nonobstant les dispositions de l'article 5.2 (b) (iii). le Conseil peut. statuant confor- mément å l'article 5.2 (a). amender les An- nexes de la présente Convention å condition que ces amendements ne soient pas en con- tradiction avec la Convention et tixcr la date de leur mise en vigueur pour tous les Etats membres.

ARTICLE 18

Dénont'iution

1. A l'expiration d'un délai de six ans ä compter de son entre'e en vigueur. la présente Convention peut étre dénonce'e par tout Etat membre par une notification au dépositaire de la Convention. La dénonciation prend ef- fet å la lin de l'exercice financier suivant celui au cours duquel elle a été notifiée.

2. Aprés que la dénonciation a pris effet. l'Etat intéressé reste tenu de financier sa quote-part des crédits de paiement corre- spondant aux crédits d'engagement votes et - utilisés tant au titre du budget de l'exercice en cours au moment ot't la notification de la dénonciation a été faite qu'au titre des bud- gets des exercices antérieurs.

3. L'Etat intéressc' conserve les "droits qu'il a acquis ä la date dela prise d'effet de la dénonciation.

Prop. 1983/84: 201

villkor som antagits av rådet i enlighet med artikel 5.2 (a).

ARTIKEL 17

Ändringar

l.En medlemsstat kan föreslå ändringar i denna konvention. Ändringsförslagen skall sändas till direktören, som skall skicka dem till de övriga medlemsstaterna minst tre må- nader innan de behandlas av rådet. Rådet skall granska dessa förslag och kan genom beslut i enlighet med artikel 5.2 (c) rekom- mendera medlemsstaterna att godta de före- slagna ändringarna.

2. De av rådet rekommenderade ändringar- na skall träda i kraft trettio dagar efter det att depositarien för konventionen har motta- git samtliga medlemsstaters skriftliga god- tagande. '

3. Oaktat bestämmelserna i artikel 5.2 (b)(iii) kan rådet genom beslut enligt artikel 5.2 (a) ändra bilagorna till denna konvention, förutsatt att ändringen inte strider mot kon- ventionen. och samtidigt fastställa dagen för dess ikraftträdande för samtliga medlems- stater.

ARTIKEL 18

Uppsägning

]. När denna konvention har varit i kraft under sex år. kan varje medlemsstat säga upp den genom att underrätta depositarien för konventionen. Uppsägningen skall träda i kraft vid slutet av det budgetårsom följer på det år då uppsägningen skedde.

2. Efter det att uppsägningen har trätt i kraft. skall berörd stat fortfarande vara skyl- dig att betala sin andel av betalningsanslagena

motsvarande godkända kontraktsbemyn- diganden. vilka utnyttjats såväl enligt bud- geten för det budgetår då uppsägningen sked- de som enligt tidigare budgetar.

3. Staten i fråga skall behålla de rättigheter som den har förvärvat fram till den dag då uppsägningen träder i kraft.

Prop. 1983/84: 201

ARTICLE 19

Dissolution

1. Eumetsat may at any time be dissolved by the Council by a decision in accordance with Article 5.2(a).

2. Unless the Council decides otherwise. by a decision taken in conformity with Arti- cle 5.2(a). a Member State having denounced the Convention not taking part in the vote on this issue, Eumetsat shall be dissolved if. as a result of the denunciation of this Convention by one or more Member States under the provisions of Article 18.1, the contribution rate of each of the other Member States is increased by more than one-fifth compared to the rate laid down in Annex II.

3. In the cases referred to in paragraphs 1 and 2, the Council shall appoint a liquidation authority.

4. The assets shall be shared out among the States that are members of Eumetsat at the time of its dissolution pro rata to the contributions actually paid by them from the time of becoming Parties to this Convention. In the event of a delicit this shall be met by the same States pro rata to the contributions as assessed for the current financial year.

ARTICLE 20

Notification

The depositary shall notify the signatory and acceding States of:

(a) all signatures of the Convention:

(b) the deposit of any instrument of ratif- cation, acceptance, approval or aceession:

(c) the entry into force of the Convention. pursuant to either paragraph 1 or paragraph 2 of Article 16;

(d) the adoption and entry into force of any amendment to the Convention or to the Annexes thereto;

(e) any denunciation ofthe Convention. or any löss of membership status in Eumetsat;

(i) the dissolution of Eumetsat.

38

ARTICLE 19

Dissolution

1. Eumetsat peut ä tout moment étre dis- soute par le Conseil statuant conformément a Particle 5.2 (a). '

2. Sauf decision contraire du Conseil sta- tuantlconformément å l'article 5.2.(a), un Etat membre ayant dénoncé la Convention ne prenant pas part au vote dans ce cas, Eumetsat est dissoute si a la suite de la de'- nonciation de la présente Convention par un ou plusieurs Etats membres conformément ä l'article 18.1, les contributions de chacun des autres Etats membres sont accrues de plus d'un cinquieme par rapport a leur taux fixé a l'Annexe 11.

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et ' 2, le Conseilde'signe un organe de liquida-

tion. . 4. L'actif . est re'parti entre les Etats membres d'Eumetsat au moment de la disso- lution au prorata des contributions effective- ment versées par eux depuis qu'ils sont par- ties a la présente Convention. S'il existe un passif. celui-ci est pris en charge par les mémes Etats, au prorata des, contributions fixées pour l'exercice financier en cours.

ARTIC L E 20

Notification

Le dépositaire notifie aux Etats signataires et adhérents :

(a) toute signature de la présente Conven- tion, . _

(_b) le dépöt de tout instrument de ratifica— tion. d'aeeeptation. d'approbation ou d'adhé- sion,

(c) l'entrée en vigueur de la présente Con- vention. conformément soit au paragraphe 1 soit au paragraphe 2 de Particle-16,

(d) l'adoption et l'entrée en vigueur de tout amendement a la présente Convention et a ses Annexes, .

(e) toute. dénonciation de la présente Con- vention ou la perte de la qualité de membre d'Eumetsat, . .

(f) la dissolution d'Eumetsat.

Prop. 1983/84: 201

ARTIKEL 19

Upplösning

1. Eumetsat kan upplösas vid vilken tid- punkt som helst genom beslut av rådet i enlig- het med- artikel 5.2 (a').

2. Om inte rådet beslutar annorlunda ge- nom beslut som fattas i enlighet med artikel 5.2 (a'). varvid en medlemsstat som har sagt upp konventionen inte deltar i omröstningen i denna fråga. skall Eumetsat upplösas, om till följd av denna konventions uppsägning av en eller flera medlemsstater enligt bestämmel- serna i artikel 18.1 . bidragen för var och en av medlemsstaterna ökar med mer än en femte- del jämfört med den i.bilaga II fastställda nivån. . -

3. I de fall som avses i punkterna 1 och 2 skall rådet tillsätta en likvidationsmyndighet.

4. Tillgångarna skall fördelas mellan de stater som är medlemmar i Eumetsat vid upp- lösningen i förhållande till de bidrag var och en faktiskt erlagt från den tidpunkt då de blev parter i denna konvention. Eventuellt under- skott skall täckas av samma stater i förhållan- de till de bidrag som fastställts för löpande

budgetår.

ARTIKEL 20

Underrättelse

Depositarien skall underrätta stater som undertecknat och anslutit sig om (a) samtliga undertecknanden av konven-

tionen; (b) deponering av ratifikations-, godtag- ande-. godkännandc- eller anslutningsinstru-

ment; (c) konventionens ikraftträdande i enlighet med antingen punkt 1 eller punkt 2 i artikel 16;

(d) antagande och ikraftträdande av varje ändring i konventionen eller i dess bilagor:

(e) varje uppsägning av konventionen eller förlust av medlemskap i Eumetsat:

(D upplösningen av Eumetsat.

39

Prop. 1983/84: 201

A RTIC LE 21 Registra tion

Upon the entry into force of this Conven- tion, the depositary shall register it with the Secretariat of the United Nations in accor— dance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries. having been duly author- ised thereto. have signed this Convention.

Done at Geneva. on the twenty fourth May nineteen hundred and eighty three in the Eng- lish and French languages. both texts being equally authoritative. in a single original which will be deposited in the archives of the Government of the Swiss Confederation. which shall transmit certified copies to all signatory and acceding States.

40

ARTICLE 21

Enregistremenl

Des l'entrée en vigueur dela présente Con- vention, le dépositaire la fait 'enregistrer aupres du Secretariat general de l'Organisa- tion des Nations Unies. conformément ä l'ar- ticle 102 de la Charte des Nations Unies.

EN FOI DE QUOl les Plénipotentiaires sous- signe's. diiment autorisés å cet effet. ont signe la présente Convention.

Fait å Geneve. le vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-trois dans les langues an- glaise et francaise, ces deux textes faisant également foi. en un exemplaire original unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confederation suisse, lequel en délivrera des copies eertifte'es con- formes å tous les Etats signataires ou adhé- rents.

Prop. 1983/84: 201

ARTIKEL 21

Registrering

Så snart denna konvention träder i kraft skall depositarien registrera den hos Förenta nationernas sekretariat i enlighet med artikel 102 i Förenta nationernas stadga.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har under- tecknade ombud, därtill vederbörligen befull- mäktigade. undertecknat denna konvention.

Som skedde i Geneve den tjugofjärde maj 1983 på engelska och franska språken. vil- ka båda texter är lika giltiga. i ett enda ori- ginal som skall deponeras i arkivet hos Schweiziska edsförbundets regering. Denna skall sända bestyrkta kopior till samtliga stater som undertecknat och anslutit sig till konventionen.

41

Prop. 1983/84: 201

Annex I Systern description

1. GENERAL The European Meteorological Satellite System will continue the preoperational Me- teosat programme of geostationary satellites. The nominal position of the satellite will be over the 0o meridian. The system will com- prise a space segment and a ground segment. The design of the spacecraft will be based on that of METEOSAT. The ground segment will also make use of the experience gained during the preoperational METEOSAT pro- gramme and will provide for the tracking and control of the spacecraft and for central pro- cessing of the data.

2. FUNCTIONAL DESCRIPTION

2.l. Space segment

The satellite will be equipped with the fol- lowing capabilities:

Imagery in three spectral regions. visi— ble. infra-red atmospheric window. infra—red water vapour band.

-— Dissemination of images and other data on two Channels each capable of transmitting digital or analogue data to users stations.

Collection of data transmitted from in situ measuring stations.

Distribution of meteorological data to earth stations. —

2.2. Ground segment The ground segment will provide the fol- lowing functions. most of which have to be performed in near real-time to meet meteoro- logical requirement. — Control. monitoring and operational use of one active satellite. — Possibility of controlling a second satel- lite not in operation. — Reception and preprocessing of image data. Preprocessing is the process of deter- mining and adjusting for radiometric and geo- metric variations in the raw data. It will com- prise as a minimum. mutual registration of the different channels, calibration of the in-

Annexe I Description du systeme

r. GENERALITES

Le systeme initial européen de satellite mé- téorologique européen est la continuation du programme Météosat préopérationnel de sa- tellites géostationnaires. La position nomi- nale du satellite est 00 de longitude. Le sys- teme sera composé d'un secteur spatial et d'un secteur terrien. La conception du véhi- cule spatial est basée sur celle de Météosat. Le secteur terrien exploite lui aussi l'expé- riencc acquise dans le cadre du programme Météosat préopérationnel et assure la pour- suite et le contröle du véhicule spatial et le traitement central des données.

2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

2.1 Secteur spatial Le satellite assure les fonctions suivantes :

Prise d'images dans les trois domaines suivants du spectre : visible. créneau de l'in- frarouge atmosphérique. bande de l'infra- rouge vapeur d'eau.

— Dissémination des images et autres don- nées sur deux canaux. l'un et l'autre capables de transmettre des données numériques ou analogiques aux stations d'utilisateurs.

— Collecte des données transmises par les stations de mesure in situ.

Diffusion de données météorologiques aux stations terriennes.

2.2. Secteur terrien

Le secteur terrien assure les fonctions sui- vantes dont la plupart doivent étre exécutées en temps quasi-réel pour répondre aux be- soins des météorologistes :

— Commande. contröle et utilisation opé- rationnelle d'un satellite actif.

— Possibilité de commande d'un second satellite en attente d'exploitation.

— Réception et prétraitement des données d'images. Le prétraitement est l'opération par laquelle les variations radiométriques et géométriques subies par les données brutes sont déterminées et corrigées ; il comprendra au moins la mise en co'incidence réciproque

SYSTEMBESKRIVNING ]. Allmänt

Det europeiska meteorologiska satellitsys-- temet skall fortsätta det preoperationella METEOSAT-programmet med geostationära satelliter. Satellitens nominella position kom- mer att vara över nollmeridianen. Systemet kommer'att bestå av en rymdsektor och en marksektor. Rymdfarkostens utformning kommer att baseras på den motsv'arande för METEOSAT. Markdelen kommer också att utnyttja den erfarenhet som samlats under det preoperationella METEOSAT—program- met och kommer att tillhandahålla följning och kontroll av rymdfarkosten samt central databehandling.

2. FUNKTIONELL BESKRIVNING 2.1 Rymdsektor

Satelliten kommer att utrustas med föl- jande möjligheter:

— Bilder inom tre spektralområden: syn- liga. infraröda atmosfäriska fönstret samt in- fraröda vattenångebandet.

— Utsändning av bilder och andra data på två kanaler. som var och en är i stånd att sända digitala eller analoga data till användar- stationer. ' - '

Insamling av data som sänds från mark- mätstationer. -

-'— Spridning av meteorologiska data till markstationer.

2.2 Mar/(sektor Marksektorn kommer att tillhandahålla föl- jande funktioner av" vilka de flesta måste ut- föras nästan om'gående för att tillgodose me- teorologiska krav: Kontroll, övervakning och operationell användning av en aktiv satellit. Möjlighet att kontrollera en andra icke- operationell satellit. . . _ _ . - — Mottagning och förbearbetning av bild- data. Förbearbetning är det förfarande'i vil- ket man bestämmer och- "anpassar till radio- metriska och geometriska variatione'r i rå— — data." Den kommer att som ett minimum bestå av ömsesidig registrering av de olika kanaler-

Prop. 1983/84: 201

fra-red atmospheric window channel. image localization.

Dissemination of preprocessed images

to primary (PDUS) and secondary (SDUS) . user stations.

Dissemination through the satellite of miscellaneous data including administrative messages and charts supplied from meteoro- logical services.

— Dissemination of images from other me- teorological satellites.

Acquisition and limited processing of messages from in situ measuring stations (Data Collection Platforms (DCP)) and their dissemination. Dissemination of these mes- sages will include both input to the meteoro- logical Global Telecommunication System and transmission through the satellite to users stations. (These transmissions will be in addition to the other transmissions listed in this section).

Extraction of quantitative meteorologi- cal data. including wind vectors; other data needed for operational meteorology. such as sea surface temperature. upper tropospheric humidity. cloud amount and height; and a data set suitable for climatological purposes.

Archiving in digital form of all available images for a sliding period of at least five months and of all the produced elaborated meteorological information permanently.

Archiving on photographic film of at least 2 full disc images each day.

Retrieval of archived information. Production and distribution of documen— tation including for instance an image cata- logue and a system users” guide.

Quality control .of products and trans- missions.

3. il'ECI—IN ICAL PERFORMANCE 3.1. Space segment

The detailed performance specification for the spacecraft will'be decided by the partici- pating States but will not be inferior to the specification for the-preoperational -M ETEO-

44

des différents canaux, l'étalonnage du cré- neau de l'infrarouge atmosphérique. la locali— sation des images.

Dissémination des images prétraitées vers les stations primaires (PDUS) et secon- . daires ('SDUS) des utilisateurs.

-— Dissemination via le satellite de données diverses, comprenant les messages de ser- vice et les cancs fournies par les services météorologiques.

— Dissemination d'images provenant d'autres satellites météorologiques.

Acquisition et traitement limité des mes- sages provenant des stations de mesure in situ (plates-formes de collecte de données ou DCP) et dissémination de ceux-ci. La diffu- sion de ces informations s'effectue a la fois sur le réseau mondial de télécommunications météorologiques (GTS) et vers les stations d'utilisateurs par l'intermédiaire du satellite (ces transmissions viendront en sus des autres transmissions énumérées dans la pré- sente section).

—— Extraction de données métérologiques quantitatives. comprenant les vents. la tem- pérature de la surface de la mer, la teneur en vapeur d'eau des couches supérieures de la troposphere. la nébulosité et l'altitude des nuages, et un jeu de données adaptées aux besoins de la climatologie.

— Archivage sous forme numérique de toutes les images disponibles pendant une période mobile d'au moins cinq mois et, å titre permanent. de toutes les informations météorologiques élaborées qui ont été pro— duites.

— Archivage sur film photographique d'au moins 2 images du disque complet parjour.

— Ressaisie des informations archivées. Rédaction et diffusion de documenta— tion. comprenant par exemple un catalogue des images et un guide destiné aux utilisa— teurs du systeme.

Contröle dela qualité des produits et des transmissions.

3. PERFORMANCES TECHNIQUES

3.1 Secteur spatial Les spécifications de performances détail- lées du véhicule spatial sont arrétées par le Conseil. sans pouvoir étre inférieures å celles des satellites Météosat préopérationnels, les

Prop. 1983/84: 201

na. kalibrering av kanalen för det infraröda atmosfäriska fönstret samt bildlokalisering.

Utsändning av förbearbetade bilder till primära (PDUS)_och sekundära (SDUS) an- vändarstationer. ' '

Utsändning med hjälp av satelliten av olika data innefattande administrativa med- delanden och kartor tillhandahållna av me- teorologiska organ.

Utsändning av bilder från andra meteo- rologiska satelliter.

Insamling och begränsad bearbetning av meddelanden från mätstationer (datainsam- lingsplattformar (DCP)) och deras utsänd- ning. Utsändningen av dessa meddelanden kommer att innehålla såväl material för det meteorologiska globala telekommunikations- systemet som sändning med hjälp av satelli- ten till användarstationer. (Dessa sändningar kommer utöver de andra utsändningar som listas i denna avdelning).

-— Utvinning av kvantitativa meteorolo- giska data inklusive vindvektorcr; andra data som behövs för operationell meteorologi så- som ytvattentemperatur. fuktighet i övre tro- posfären. molnmängd och -höjd; samt data lämpliga för klimatologiska ändamål.

-— Arkivering i digitalform av alla tillgäng- liga bilder för en rullande period av åtminsto- ne fem månader och permanent av all produ- cerad utvecklad meteorologisk information.

-— Arkivering på fotografisk film av åtmins- tone tyå kompletta globala bilder per dag.

—- Återvinning av arkiverad information. = Produktion och distribution av doku- mentation som bland annat. innehåller en bild- katalog och en systemhandbok för använ- dare.

—— Kvalitetskontroll av produkter och sändningar. -

3. TEKNISK-FUNKTION 3.1 Rymdsektor Den detaljerade funktionsspecifikationen för rymdfarkosten kommer att fastställas av de deltagande staterna, men den kommer inte att bli sämre än specifikationen för de pre-

45

Prop. 1983/84: 201

SATs except that the facility for "interrogat- ing" data collection platforms through a dedi- cated down-link will be omitted.

The following improvements are foreseen: Improved lifetime as regards electric power and propellant.

Improved reliability of radiometer and electronics.

Water vapour channel to be brought to the same standard of design and manufacture as the other two channels; noise (interfer- ence) to be reduced.

— Simultaneous operation of the infra-red Window Channel, the water vapour channel and both visible channels.

—"In flight" calibration of the water va- pour channel

Temperature control of calibrating black

body. ' Modification of transponder to allow for distribution of digital data to earth stations in addition to preoperational METEOSAT functions.

3.2. Ground segment 'l'he technical performance for the func- tions listed 1112 2. 2.shall at least be that of the preoperational system. The system will how- ever. be updated with the aim of improving reliability and reducing operating costs.

4. BRIDGING ACTIVITIES

The operation of the existing system. in- cluding Meteosat Fl and F2 and the satellite P2 (if launched within the framework of the pre-operational programme) will also be in- corporated with the operational programme with effect from 24 November 1983.

5. LAUNCH SCHEDULE

5.1. The operational programme will cover the procurement of components and building of sub-units necessary for three new flight models (MOI. M02, MO3) and one spare.

Only one integration team will be used and the spacecraft will be integrated sequentially.

46

moyens d'interrogation des plates-formes de collecte des données par l'intermédiaire d une liaison descendante spécialisées r1' y étant pas inclus.

Les améliorations suivantes sont prévues : Durée de vie en ce qui concerne l'ali- mentation électrique et les ergols.

— Fiabilité du rädiométre et de l'électroni- que.

— Alignement du canal vapeur d'eau sur les normes de conception et de fabrication des deux autres canaux: réduction du bruit (interférence).

Fonctionnement simultané du canal in- frarouge. du canal vapeur d'eau et des deux canaux visibles.

— Etalonnage "en vol" du canal vapeur d'eau

— Régulaiion thermique du corps noir d' é- talonnage.

— Modification du répéteur de bord en vue de permettre la diffusion de données numéri- ques aux stations terriennes. en sus des fonc— tions assurées par les satellites Météosat préopérationnels.

3.2 Secteur terrien En ce qui concerne les fonctions énumé- rées au point 2.2. les performances techni- ques sont au moins égales å celles du systeme Météosat préopérationnel. Le systéme est toutefois actualisé dans le sens d'une amé- lioration de la fiabilité et d' une reduction des coats d' exploitation. -

4. ACTlVl'I'ES DE TRANSITION L'exploitation du systeme existant, com- prenent Météosat Fl et FZ et le satellite P2 (s'il est lance' dans le cadre du programme préopérationnel) est également comprise dans le programme opérationnel a compter du 24 novembre 1983.

5. CALENDRIER DE LANCEMENT '

5.1 Le programme opérationnel couvre l'ap- provisionnement des .composants et la fabri- cation des sous-unités nécessaires pour trois modeles de vol nouveaux (MOI. MOZ. MO3) et un jeu de pieces de rechange. ' Une seule equipe d' integration est utilisée et les satellites 'sont intégrés 1' un apres l' autre. -

Prop. 1983/84: 201

operationella METEOSAT-satelliterna med undantag av att utrustningen för "utfrå- gande" datainsamlingsplattformar genom en särskild nerlänk kommer att uteslutas.

Följande förbättringar förutses:

Förlängd livstid vad beträffar elektrisk kraft och drivmedel.

Förbättrad tillförlitlighet på radiometer och elektronik.

Vattenångekanalen skall föras till sam- ma standard beträffande utformning och till- verkning som gäller för de andra två kanaler— na: brus (interferens) skall reduceras.

Simultan användning av kanalen för det infraröda fönstret. vattenångekanalen och båda de synliga kanalerna.

— "Ombord"-kalibrering av vattenånge- kanalen. '

Temperaturkontroll av svart kropp för kalibrering.

Modifiering av transponder för att tillåta distribution av digitala data till markstationer utöver preoperationella METEOSAT-funk- tioner.

3.2 Marksektor

Det tekniska utförandet av de funktioner som anges i 2.2 skall åtminstone bli likvärdigt med det som gäller för det preoperationella systemet. Systemet kommer emellertid att uppdateras med syfte att förbättra tillförlit- lighet och reducera driftskostnader.

4. ÖVERBRYGGANDE AKTIVITETER

Driften av det existerande systemet inklu- sive METEOSAT Fl och F2 samt satelliten P2 (om den sistnämnda skjuts upp inom ra- men för det preoperationella programmet) kommer också att inkluderas i det operatio- nella programmet med början den 24 novem- ber 1983.

5. UPPS KJUTNINGSTID

5.1 Det operationella programmet kommer att omfatta inköp av komponenter samt bygg- ande av delenheter nödvändiga för tre nya satelliter (MOI. M02. M03) och en reserv.

Endast ett sammansättningslag kommer att användas och rymdfarkosterna kommer att sammansättas sekvensiellt.

Prop. 1983/84: 201

MO] will be launched when ready. in prin- ciple in the first halfof 1987.

M02 will be launched about one and a half years later. in principle in the second half of

' 1988.

MO3 will be launched in principle in the second half of 1990.

This launch date could be moved as war- ranted by the status of the programme and the availability of launchers at decision time.

Insurance of the launches of MOl and M02 will be arranged in order to allow for integration and launch of an additional flight unit if necessary.

5.2. The maximum amount referred to in An- nex II assumes that all launches will share a dual launch on ARIANE. Participating States may decide by unanimous vote to use single launches if the programme requires it.

6. DURATlON OF THE PROGRAMME

The use of the operational satellites result- ing from the tentative schedule is expected to be 8.5 years starting with the launch of MOl in 1986—87. In addition there will be bridging activities using existing satellites and provid- ing operation of those satellites (Fl, F2. P2) as available during the period from 24 No- vember 1983 until the launch of MOl in 1986—1987. The expected overall duration of the programme is 12.5 years from beginning 1983 until mid 1995.

48

MOl est lancé des qu'il est pret en principe au premier semestre de 1987. _

M02 est lancé environ un an et demi plus tard. en principe au second semestre de 1988.

MO3 est lancé en principe au second se- mestre de 1990.

La date de ce lancement pourrait étre dé- placée en fonction de l'état d'avancement du programme et de la disponibilité de lanceurs lors dela décision.

Les lancements MO]. M02 sont couverts par une assurance devant permettre l'intégra- tion et le lancement d'une unité de vol addi- tionnelle en cas de besoin.

5.2 Le montant maximum visé ä l'Annexe II suppose que tous les lancements sont exé- cutés au moyen du lanceur Ariane dans le cadre de lancements doubles. Le Conseil peut décider ä l'unanimité d'avoir recours å des lancements simples si le programme le requiert.

6. DUREE DU PROGRAMME L'utilisation des satellites opérationnels. d'apres le calendrier provisoire, devrait en principe étre de 8,5 années ä compter du lan- cement de MOl en 1986—87. 11 y aura en outre des activites de transition utilisant les satellites existants (Fl, F2. P2) disponibles. au cours de la période allant de 24 novembre 1983 jusqu'au lancement de MOI en 1986— 87. La durée totale escomptée du systeme est de 12.5 années du début de 1983 åla mi-1995.

Prop. 1983/84: 201

MOI kommer att skjutas upp när den är färdig. i princip under första halvåret av 1987.

M02 kommer att skjutas upp omkring ett och ett halvt år senare, i princip under senare delen av 1988.

MO3 kommer att skjutas upp i princip un- der senare delen av 1990. '

Den senare uppskjutningsdagen kan kom- ma att förskjutas beroende på hur långt pro- grammet framskridit och på tillgängligheten av bärraketer vid beslutstillfället.

Försäkring av uppskjutningarna av MOI och M02 kommer att tas för att tillåta byg- gande och uppskjutning av en tilläggssatellit. om det visar sig nödvändigt.

5.2 Den maximala kostnaden som anges i bilaga II förutsätter att alla uppskjutningar kommer att äga rum i form av dubbelupp- skjutning med ARIANE. Deltagande stater kan genom enhällig omröstning besluta att använda enkeluppskjutningar, om program- met gör detta nödvändigt.

6. PROGRAMMETS VARAKTIGHET

Användningen av de operationella satelli- terna. som är ett resultat av den preliminära tidtabellen. beräknas bli 8.5 år räknat från uppskjutningen av MOI under 1986—87. Dessutom kommer det att finnas överbrygg- ande aktiviteter. som använder existerande satelliter och tillhandahåller drift av dessa sa- telliter(F1. F2, P2) i den mån de är tillgäng- liga under perioden från och med den 24 no- vember 1983 till uppskjutningen av MOI un- der 1986—87. Programmets förväntade totala livslängd är 12,5 år från början av år 1983 till mitten av 1995.

49

Prop. 1983/84: 201

Annex II

I. OVERALL ENVELOPE

The overall envelope for the initial system described in Annex I is estimated at 400 mil- lion accounting units (MAU) (mid-l982 prices and 1983 conversion rates) over the period 1983 to 1995, broken down as follows:

— maximum amount of expendi-

ture ineurred by the Agency 378 MAU

Eumetsat Secretariat (10.5

years) 10 MAU Eumetsat contingency margin 12 MAU

II. SCALE OF CONTRIBUTIONS

The Member States shall contribute to the expenditure of Eumetsat in accordance with the following scale of contributions:

Member State % Germany 21.00 Belgium 4,00 Denmark 0.50 Spain 4.50 Finland 0,30 France 22.00 Greece 0.30 Italy ] 1 .00 Norway 0.50 Netherlands ' 3.00 Portugal 0.30 United Kingdom 14.40 Sweden 0.93 Switzerland 2,60 Turkey 0.50

50

Annexe II

I.. ENVELOPPE FINANCIERE GLO- BALE

L'enveloppe financiere globale pour la réalisation du systeme initial décrit å l'An- nexe I est estimée a 400 millions d'unités de compte (MUC) pour la période 1983—1995 (au niveau des prix de la mi-l982, taux de conversion 1983) ventilés comme suit:

— montant maximum des dé-

. penses encourues par l'Agence

spatiale européenne :

secrétariat d'Eumetsat (10.5 an- nées): 10 MUC marge d'aléas .Eumetsat : 12 MUC

378 MUC

11. BAREME DES CONTRIBUTIONS Les Etats membres contribuent ä l'ensem- ble des dépenses d'Eumetsat conformément au bareme suivant :

Etats membres % Allemagne 21.00 Belgique ' 4.00 Danemark 0.50 Espagne 4,50 Finlande 0.30 France . 22.00 Grece . 0.30 Italic ' 1 I .00 Norvege 0,50 Pays-Bas . 3 .00 Portugal 0.30 Royaume-Uni 14.40 Suede 0.93 Suisse 2,60 Turquie . 0.50

Prop. 1983/84: 201

Bilaga II

I. TOTALRAM

Totalramen för det initiala system som be- 'skrivs i bilaga I beräknas till 400 miljoner beräkningsenheter (MAU) för perioden 1983 till 1995 (vid prisnivån i mitten av 1982 och till 1983 års konverteringskurser) fördelade en- ligt följande: Organets maximala kostnader: 378 MAU

— Eumetsats sekretariat

(10.5 år): 10 MAU Marginal för Eumetsats oförutsedda utgifter: 12 MAU

II. BIDRAGSSKALA

Medlemsstaterna skall bidra till Eumetsats utgifter enligt följande bidragsskala:

Medlemsstat % Förbundsrepubliken Tyskland 21 .00 Belgien 4.00 Danmark 0,50 Spanien 4.50 Finland ' 0.30 Frankrike 22,00 Grekland 0,30 Italien | 1,00 Norge 0.50 Nederländerna 3 ,00 Portugal ' 0.30 Storbritannien ' 14_40 Sverige 0.93 Schweiz _ 21,0 Turkiet 0,50

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984

51