Prop. 1983/84:59

om försök med uppdelning av krigsförbandsövningar inom armén

Prop. Regeringens proposition 1983/84: 59

om försök med uppdelning av krigsförhandsövningar inom armén; beslutad den 10 november |983.

Regeringen föreslår riksdagen uu uma det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar OLOF PALME

ANDERS TH LFN BORG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ull krigsik'irhundsövningurnu inom armén för värnpliktiga plutonshefäl och kompanibefiil på försök under utbildnings- åren 1984185 och 1985/86 får delas upp på två delövningar.

Rikxdugcn [%&-"84. I .ruml. EN,/"59

IJ

Prop. 1983/84: 59"

Förslag till Lag om försök med uppdelning av krigsförbandsövningar inom armén

Härigenom föreskrivs följande.

Under tiden den I mars l984—den 30 juni 1986 får krigsförhandsöu ningarna inom armén för värnpliktiga i befattningar för plutons- eller kom- panibefäl delas upp på två delövningar om sammanlagt högst 30 dagar.

Denna lag träderi kraft den [januari l$)84.

Prop. 1983/84: 59 3 Utdrag FÖRSVARSDEPAR'l'EMEN'I'E'l' PRO'l'OKOLL vid regeringssammanträde 1983—1 l—lt)

Närvarande": Statsministern Palme. ordförande. och statsräden l. Carls- son. l—"eldt. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén. Peterson. An- dersson. Rainer. Boström. Bmlström. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carls- son. Holmberg. Hellström. Thunborg

Föredragande: statsradet Thunborg

Proposition om försök med uppdelning av krigsförbandsövningar inom armén

1. Inledning

Enligt värnpliktslagen (1941: 967) skall en värnpliktig efter att först ha _ genomgått grundutbildning fullgöra repetitionsuthildning som bl. a. består av högst fem krigsförbandsövningar. Lagen anger det högsta antal dagar som en krigsförbandsövning får omfatta för varje värnpliktskategori. Vid armen får en värnpliktig i befattning för plutons- eller kompanibcfäl åläg- gas att tjänstgöra högst 32 dagar. För meniga är tjänstgöringstiden högst 21 dagar. Värnpliktiga kompani- och plutonsbefäl är krigsplacerade bl. a. som plutonchefer och ställföreträdande plutonchefcr.

Värnpliktslagen förutsätter att en krigsförbandsövning genomförs i en sammanhängande tjänstgöringsperiod. Lagen anger endast ett undantag avseende vissa befattningari flottan.

Vid en krigsförbandsövning rycker de olika värnpliktskategorierna in vid olika tidpunkter men utryckning sker i huvudsak vid samma tidpunkt för alla. Med början under utbildningsåret 1974/75 har s. k. modifierad _ rcpctitionsutbildning tillämpats. vilket i princip innebär att tiänstgöringsti- derna för alla kategorier av värnpliktiga fär anpassas efter det bedömda utbildningsbehovet vid resp. krigsförband.

Chefen för armén har vid översyn av repetitionsutbildningen inom ar- mén funnit att de värnpliktiga plutonchefernas förmåga i ledarskap behö- ver förbättras och att de för detta ändamål bör ges ökad möjlighet att delta i planeringen av krigslörbandsövningarna. Han har därför i en framställning till regeringen föreslagit att krigsförbandsövningarna för värnpliktiga plu- tonehefer och deras ställföreträdare på försök skall få delas upp på två övningstillfällen. Den värnpliktige skulle därvid först tjänstgöra under en vecka och tillsammans med _vrkes- och reservbefäl vid förbandet planera

Prop. 1983/84: 59 4

krigsförbandsövningen. Därefter skulle den värnpliktige rycka ut för att sedan rycka in pä n_vtt efter nägra mänadcr och fullgöra krigsförbandsöv- ningen tillsammans med övriga vid förbandet. Genom en sådan reform skulle dessa värnpliktigas möjligheter att delta i och pavcrka planeringen av övningarna väsentligt kunna ökas. Genom uppdelningen av tjänstgö— ringstiden bedömer chefen för armen att den värnpliktiges svarigheter att vara borta fran sin civila verksamhet under militärtjänstgöringen kommer att minska. Chefen för armén föreslar att försöksverksamheten fär omfatta högst 750 värnpliktiga under t 'ä utbildningsär. 198-435 och 1985-586.

2. Allmän motivering

2.1. Uppdelning av krigsförbandst'ivningarna

Mitt förslag: Krigslt'irbandst'ivningarna inom armén för värnpliktiga i befattningar för plutons- eller kompanibeläl far pä försök under två utbildningsär delas upp pä tva delövningar.

Chefens för armén förslag: Förslaget överensstämmer med mitt.

Skäl för mitt förslag: Det är angeläget att det värnpliktiga befälet fär möjligheter att aktivt delta i förbercdelsearbetet inför krigstl'irbandsöv- ningar och därmed ges bättre förutsättningar att leda övningarnas genom- förande. Ett sådant s_vnsätt är ocksä i linje med den inriktning som rege- ringen har angett för all värnpliktsutbildning i budgetpropositioncn för 1983184 (prop. 1982183: 100 bil. 6 s. 45 f.) och i direktiven (Dir. 1983: 51) för den n_vligen tillsatta värnpliktsutbildningskommittén. Försöken bör även visa om en uppdelning av tjänstgöringen enligt förslaget minskar dc värnpliktigas behov av anständ med krigsförbandsövningarna.

Den föreslagna lagen ger möjlighet för de berörda myndigheterna inom armén att dela upp krigsförbandsövningarna för värnpliktiga i befattningar för plutons— och kompanibefäl i två delövningar. Lagen är tillämplig endast på krigsförbandsövningar som genomförs i sin helhet ttnder tiden den I mars 1984—den 30juni 1986.

Uppdelningen är avsedd att genomföras pä så sätt att den värnpliktige först deltar i en planeringsvecka tillsammans med övrigt befäl och nägra månader senare gör återstoden av övningen med förbandet i sin helhet.

Chefens för armen förslag att försöken bör beröra sammanlagt högst 750 värnpliktiga är lämpligt enligt min mening.

Ett speciellt problem vid uppdelade övningar är hur reglerna om anständ skall hanteras.

Anständ med att påbörja tjänstgöring kan beviljas värnpliktig som visar att tjänstgöringen skulle medföra avsevärt avbräck i påbörjade studier eller

Prop. 1983/84: 59

'Jl

välla väsentlig olägenhet i hans arbete eller bereda honom eller nära anhörig till honom väsentliga svårigheter.

Enligt min mening bör strävan vara att undvika att anständ med tjänstgö- ringen medför att den värnpliktige fullgör bara den ena delen av övningen. Det innebär att en värnpliktig som anser att han är förhindrad att fttllgöra den senare delen bör ansöka om anstånd innan han rycker in till den första delövningcn. Om anstånd medges. bör anständet omfatta båda delövning- arna. Det kan dock givetvis inträffa att den värnpliktige efter den första delövningen hatnnar i en situation som gör att han mäste medges anständ med den andra delen av övningen. Anständct medför då att han får avbryta den tjänstgöring som han har påbörjat i och med den första delövningcn. Han fär dä enligt gällande regler inte tillgodoräkna sig den första övningen. Det är enligt min mening viktigt att de värnpliktiga i samband med att de kallas in till en uppdelad krigsförbandsövning informeras om gällande anständsregler och särskilt anmodas att ansöka om anständ med hela övningen fastän hindret bara avser den senare delövningcn.

2.2. Krigsförbandsövningarnas längd

Mitt förslag: En krigsförbandsövning som har delats upp fär omfatta sammanlagt högst 30 dagar.

Skäl för tnitt förslag: En uppdelad krigstl'irbandsövning innebär för den värnpliktige ytterligare en inryckning och en utryckning. Eftersom in- och utryckningsdagar inte räknas som tiänstgöringsdagar enligt gällande före- skrifter. kommer den värnpliktige att få avsätta ytterligare tvä dagar för att den uppdelade övningen skall bli lika lång som en övning som genomförs i en följd. Jag anser inte att försöken mcd uppdelade krigsförbandst'ivningar skall kunna fa till följd för den enskilde värnpliktige att den sammanlagda tid som han faktiskt måste vara borta frän Sll't civila verksamhet blir längre. För de värnpliktiga som omfattas av försöken bör därför det högsta antalet tjänstgöringsdagar sotn anges i värnpliktslagen reduceras med två. Detta bör också komma till uttryck i Iagregleringcn av försöken.

För varje ft'jrband avpassas övningens omfattning. dvs. antalet övnings- dagar och deltagande personal, till förbandets krigsuppgifter. organisation och utbildningsständpunkt. En breddning av förberedelsearbctet till värn- pliktiga befäl bör leda till ökade möjligheter att beg 'änsa övningarnas omfattning.

Jag bedömer att de föreslagna försöken inte kommer att medföra nägra merkostnader. Försöken bör visa vilka möjligheter att begränsa övningar- nas omfattning och därigenom uppnä besparingar som kan finnas.

Prop. 1983/84: 59 (» 3 Upprättat lagförslag

[ enlighet med det anförda har inom försvarsdepartementet upprättats ett förslag till lag om försök med uppdelning av—krigsförbandsövningar inom armén.

Lagförslaget innebär enligt min mening så små förändringar av värn- pliktstttbildningcn att lagrädets hörande inte behöver inhämtas.

4 Hemställan Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget till lag om försök med uppdelning av krigsför- bandsövningar inom armén. 5 Beslut Regeringen ansltttcr sig till föredragandens överväganden och beslutar

att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983