Prop. 1983/84:93

om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Regeringens proposition 1983/84: 93

om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor;

beslutad den 15 december l983.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar OLOF PALME MATS HELLSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

i propositionen föreslås att riksdagen godkänner en överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om ömsesidigt bistånd i tullfrågor. Överens- kommelsen syftar till att genom samarbete mellan de berörda tullmyndig- heterna säkerställa en riktig tillämpning av tullagstiftningen och att beivra överträdelser av denna.

l Riksdagen 1983/84. I saml. Nr 93

Prop. 1983/84: 93

Prop. l983/84: 93 _ z

Utdrag UTRIKESDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1983-12-15

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden I. Carlsson. Lundkvist, Feldt. Sigurdsen, Gustafsson. Leijon. Hjelm—Wallén. Peter- son. Andersson. Boström, Bodström, Göransson. Gradin, Dahl, R. Carls- son. Holmberg. Hellström, Thunborg, Wickbom

Föredragande: statsrådet Hellström

Proposition om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

1. Inledning

Förhandlingar under sommaren 1983 mellan Sverige och Frankrike har lett till enighet om ett förslag till överenskommelse om ömsesidigt admini- strativt bistånd i tullfrågor. Förslaget bör i svensk och fransk text fogas till protokollet i detta ärende som bilaga. .

Regeringen beslöt den 20 oktober 1983 att förslaget till överenskom- melse skulle undertecknas. Detta skedde den 27 oktober l983.

2. Föredragandens överväganden

Den kontroll av rcsande- och varutraliken. som tullvcrket har att utföra för att hindra smuggling och beivra annan ekonomisk brottslighet. har blivit en alltmer krävande uppgift. En av orsakerna till detta är att den ekonomiska brottsligheten liksom smugglingen av narkotika i ökad ut- sträckning tenderar att organiseras internationellt. Mellanstatligt admini- strativt bistånd i tullfrågor är en metod att möta denna utveckling.

Sverige har i likhet med Frankrike — anslutit sig till tullsamarbetsrå- dets Customs Cooperation Council (CCC) — rekommendation av den 5 december 1953 om ömsesidigt administrativt bistånd. Enligt denna gäller bl.a. att tullmyndigheterna i en medlemsstat på begäran av tullmyndighe- terna i en annan medlemsstat skall övervaka försändelser av varor som är föremål för omfattande varusmuggling. Vidare skall tullmyndigheterna tillhandahålla varandra upplysningar om smuggling som är föremål för undersökning i någon annan av medlemsstaterna samt om nya metoder

'..)

Prop. 1983/84: 93

och medel för tullbcdrägerier och översända de rapporter och utredningar om brottstyper som kan antas vara av värde för andra medlemsstater.

Sverige har anslutit sig också till andra rekommendz-nioner av tuilsamar- betsrädet. Så gäller i fråga om en rekommendation av den 8juni 1967 om central registrering av upplysningar om tullbedrägerier. Nämnda rekom- mendation har den 22 maj 1975 ersatts av en ny rekommendation i samma ämne. .

I samband med att Sverige beslöt att anta sistnämnda rekommendation godkändes för svensk del också en den 9 juni 1977 antagen konvention (den s.k. Nairobikonventionen. prop. 1982/83: 35. SkU 10. rskr 121. SFS 1983:682) om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra. utreda och beivra tullbrott jämte vissa konventionsbilagor. Med tullbrotl avses därvid varje överträdelse eller försök till överträdelse av en förfallnings- bestämmelse som gäller införsel, utförsel eller transitering av varor och vars efterlevnad övervakas av tulladministrationerna.

En rekommendation som särskilt avser illegal handel med narkotika och psykotropa ämnen antogs den 8juni 1971. Enligt denna gäller bl.a. att medlemsstaternas tullmyndigheter utan begäran och utan dröjsmål skail lämna andra berörda tullmyndigheter alla tillgängliga upplysningar om gärningar som innebär eller misstänks innebära eller sannolikt kan ge upphov till illegal handel med narkotika eller psykotropa ämnen. Nya medel eller metoder som används för illegal handel med angivna och nya produkter vilka förekommer vid sådan handel skall vidare rapporteras. Sverige har anslutit sig också till denna rekommendation.

Konventioner om ömsesidigt bistånd på tullområdet äri allmänhet bila- terala. Sverige har hittills ingått ett sådant avtal om ömsesidigt bistånd i tullfrågor, nämligen med Förbundsrepubliken Tyskland är 1972 (jfr prop. 1973: 117. SkU 36, rskr 194 och prop. 1975/76:74, SkU 16. rskr 53. SFS 1976: 929). Härutöver har Sverige ingått ett avtal med de nordiska länderna i samma ämne (prop. 1980/81: 169. SkU 53. rskr 315. SFS 1982: 801).

Den nu aktuella överenskommelsen syftar i likhet med ,den västtyska och den nordiska överenskommelsen till att genom samarbete mellan de berörda tullmyndigheterna säkerställa en riktig tillämpning av tullagstift- ningen och till att beivra överträdelser av densamma. Detta skall ske genom utväxling av tillgänglig information. genom utredningsarbete eller särskild övervakning för avtalspartcns räkning. m.m. Däremot omfattar inte den svensk-franska överenskommelsen till skillnad frän den nordis- ka bistånd vid indrivning av tullar. skatter. avgifter. böter och andra belopp för den andra statens räkning. Jag vill dock här erinra om att Sverige sedan åtskilliga år har ett dubbelbeskattningsavtal med Frankrike. med stöd av vilket de båda länderna kan lämna varandra ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa skatter.

Bistånd inom ramen för nu ifrågavarande överenskommelse får lämnas

"ll Riksdagen I 983/84. 1 .ru/nl. Nr 93

Prop. 1983/84: 93 4

vid tillämpningen av tullagarna och inom ramen för den anmodade statens lagstiftning och dess tullmyndighets behörighet (art. 1). Med "tullagar" avses enligt art. 2 alla de bestämmelser i lag eller annan författning som av tullmyndigheterna kan tillämpas på införsel. utförsel eller annan transite- ring av varor. kapital eller betalningsmedel, vare sig det gäller uppbörd av avgifter och skatter eller tillämpning av förbud, restriktioner eller kontroll- bestämmelser. Liksom i fråga om det västtyska och det nordiska avtalet är tullmyndigheterna inte skyldiga att lämna det överenskomna biståndet ide fall då det skulle strida mot den egna statens suveränitet. säkerhet. all- männa rättsprinciper eller andra väsentliga intressen (art. 10).

Enligt art. 14 skall överenskommelsen träda i kraft den förstadagen i den tredje månaden efter dagen för den sista underrättelsen rörande fullgö- randet av de konstitutionella förfaranden som behövs för överenskommel— sens ikraftträdande.

Enligt min mening möjliggör överenskommelsen ett effektivt samarbete mellan de båda länderna på tullområdet. Jag förordar därför att överens- kommelsen godkänns.

Den grundläggande lagstiftning som bedömts erforderlig för att i Sverige lägga "förhållandena tillrätta för administrativt samarbete med utländsk tullmyndighet. har genomförts i samband med det tidigare nämnda svensk- tyska tullsamarbetsavtalet. Sålunda innehåller lagen (1973: 431) om utred- ning angående brott mot utländsk tullag ett bemyndigande för regeringen att föreskriva att bistånd för utredning angående brott mot utländsk tullag skall lämnas främmande stat genom svensk tullmyndighet. i den mån det påkallas av överenskommelse mellan Sverige och främmande stat om ömsesidigt bistånd för att förhindra, utreda och beivra brott mot utländsk tullag.

I detta sammanhang kan också erinras om en ändring i 1 kap. 3å sekretesslagen (1980: 100) som trädde i kraft den ljanuari 1983 (prop. 1981/ 82: 186, KU 1982/83: 12. rskr 1982/83: 74. SFS 1982: 1106). Ändringen inne- bär bl.a. att paragrafen utökades med ett tredje stycke enligt vilket uppgift som omfattas av sekretess inte får röjas för utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation annat än om utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift därom i lag eller förordning eller om uppgiften i motsva- rande fall skulle få utlämnas till svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart, att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller mellanfolkliga organisationen.

Vad här sagts avser utlämnande av uppgifter till utlandet. När det gäller behandlingen av de uppgifter som från Frankrike lämnas den svenska tulladministrationen innebär överenskommelsen att för upplysningar och handlingar som lämnas eller mottas skall gälla det sekretesskydd som i detta land gäller för handlingar och upplysningar av samma slag.

Bestämmelser om sekretess inom bl.a. tullomrädet finns till en början i

Prop. 1983/84: 93 - 5

5 kap. 1 & sekretesslagen. som avser sekretess med hänsyn främst till intresset av att förebygga eller beivra brott. Därtill finns regler i 9 kap. 1 och 2 && sekretesslagen vilka tar sikte på sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds förhållanden av såväl personlig som ekonomisk natur. Av 9 kap. 3 & följer att sekretessen enligt 1 och 2 55 också gäller. i den mån avtal om detta har träffats med främmande stat. i ärende om bl. a. bistånd som myndighet lämnat åt myndighet eller annat organ i den staten i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. Sekretess med särskild inriktning på tullverkcts brottsbekämpande verksamhet regleras av 9 kap. 17 & sekretesslagen.

Enligt min bedömning krävs det inte någon ny eller ändrad lag för det bistånd. som den nu aktuella överenskommelsen avser. Jag finner emeller- tid att överenskommelsen har sådan vikt att riksdagens godkännande bör inhämtas. Skttlle ändringar i överenskommelsen framdeles aktualiseras ankommer det på regeringen att godkänna dem. om de inte är av sådan beskaffenhet att frågan skall underställas riksdagen.

3. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att godkänna överenskommelsen mellan Sverige och Frankrike om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor.

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredra- ganden har lagt fram. '

Prop. 1983/84: 93

CONVENTION d*assistance administrative mutuelle en matiere douaniere '

entre LE GOUVERNEMENT DU" ROYAUME DE SUEDE

et LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Le Gouvernement du Royaumc de Sucde et Le Gonvernemcnt de la République fran- qaise.

Considerant que les infractions aux lois douanieres portent prejudice aux intéréts économiques. fiscaux. sociaux de lcnrs pays rcspectifs ainsi qu'aux intéréts légitimes du commerce. et que la lutte contre les infrac- tions douanieres peut étre rendue plus efti- cace par Ia cooperation entre Ieurs admini- strations douanieres. .

vu la Recommandation du Conseil de Co- operation Donaniere sur l”assistance mu- tuellc administrative en date du 5 de'cembre 1953.

sont. convcnus de cc qui suit:

AR'l"lCl.lil

] -— Les Etats contractants conviennent que leurs administrations donani'eres se pré- tent mutuellement assistance. dans les condi- tions de'finies alla présente Convention:

a') en vuc d'assurcr l'exacte perception des droits de douane et autres droits et taxes ä l'importation ou ä I'exportation.

b") en vue de prévenir. de rcchereher et reprimcr lcs infractions aux lois douanieres.

2 — L'assistance administrative pre'vuc au paragraphc l ne vise pas le recouvrement de droits de douane. impöts. taxes. amendes et autres somtncs. pour lc compte de fantre Etat.

3 — L'assistance prévue dans le cadre de la présente Convention s'effectue selon Ia legis- lation de l'Etat requis et dans les limites de la compe'tencc dc l'administration douaniere de cet Etat.

Bilaga

ÖVERENSKOMMELSF.

om ömsesidigt administrativt

bistånd i tullfrågor mellan' KONUNGARIKET SVERIGES REGERING och FRANSKA REPUBLIKENS RECERING

Konungariket Sveriges regering och Frans- ka Republikens regering.

som beaktar att överträdelser av tullagarna skadar deras respektive länders ekonomiska. fiskala och sociala intressen liksom handelns berättigade intressen och att kampen mot dessa överträdelser kan effektiviseras genom samarbete mellan deras tullmyndigheter.

som uppmärksammar tullsamarbetsrädets rekommendation om ömsesidigt administra— tivt bistånd av den 5 december 1953.

har kommit överens om följande.

ARTIKEL l

1. De avtalsslutande staterna kommer överens om att deras tullmyndigheter lämnar varandra ömsesidigt bistånd på de. i denna överenskommelse angivna villkoren a. i syfte att säkerställa att tullar och andra avgifter och skatter på import och export uppbärs noggrant. b. i syfte att förhindra. utreda och beivra överträdelser av tullagarna.

2. Det i första stycket angivna administra- tiva biståndet avscr inte indrivning av tullar. skatter. avgifter. böter och andra belopp för den andra statens räkning.

3. Det bistånd som omfattas av denna överenskommelse lämnas inom ramen för den anmodade statens lagstiftning och dess tullmyndighets behörighet.

Prop. 1983/84: 93

ARTICLE 2

Aux fins de la présente Convention, on entend par:

-l "Lois douanieres" I'ensemble des dis- positions légales et réglementaires applica- bles par les administrations douanieres ä l'importation. a l'exportation. au transit des marchandises. des capitaux ou moyens de paycmcnt qu'il s"agisse de la perception des droits ou taxes ou de l"application des me- sures de prohibition. de restriction ou de con- tröle.

2 — "Administration douaniére" pour le Royaume de Suedc. Generaltullstyrelsen. pour la République francaise. la Direction Générale des Douanes et Droits indirects. Ministere de l'Eeonomie, des Finanees et du Budget.

ARTICLE 3

Sur demande de l'administration douaniere de l'un des Etats I'administration douaniére de I'autre Etat exerce. dans le cadre de sa législation et conformément a ses pratiques administratives. une surveillance spe'ciale sur: '

les déplaeements et plus particuliére- ment l'entrée et la sortie de son territoire des personnes soupconnées. dans l'Etat reque- rant, de s'adonner professionnellement ou habituellement a (105 infraetions aux lois douanieres:

les mouvements suspeets de marehan- dises signalés par l'Etat requérant comme fai- sant l'objet d'un important trafic ä destina- tion ou en provenance de son territoirc:

les moyens de transport dont l'Etat reque'rant a des raisons dc penser qulils peu- vent étre utilisés pour commettre des infrae- tions aux lois douanieres sur son territoire.

ARTICLE 4

l Les administrations douanieres des deux Etats se communiquent:

a) spontanément et sans delai tous rensei- gnements dont elles disposent. concernant:

— les operations irrégulieres eonstatées ou projete'cs présentant ou paraissant presenter un earaetere frauduleux au regard des lois douanieres de l'autre Etat:

Nl

ARTIKEL 2 I denna överenskommelse avses med

]. "tullagar" alla de bestämmelser i lag eller annan författning som av tullmyndighe- terna kan tillämpas på införsel. utförsel eller transitering av varor. kapital eller betalnings- medel. vare sig det gäller uppbörd av avgifter och skatter eller tillämpning av förbud. re— striktioner eller kontrollbestämmelser.

2. "tullmyndighet" i Franska Republiken generalstyrelsen för tullar och indirekta av- gifter. ekonomi- och finansdepanementet (Direction Générale des Douanes et Droits Indireets. Ministere de l"Economie, des Fi- nances et du Budget). för Konungariket Sve- rige generaltullstyrelsen.

ARTIKEL 3

På anmodan av endera statens tullmyn- dighet utövar den andra statens tullmyn- dighet. inom ramen för sin lagstiftning och i enlighet med sina administrativa förfaranden. en särskild övervakning av

a. resor. särskilt inresa till och utresa från sitt territorium. som företas av personer som i den anmodande staten misstänks för att yrkesmässigt eller regelmässigt ägna sig åt att överträda tullagarna;

b. misstänkta varurörelser som av den än modande staten angetts vara föremål för en betydande tralik till eller från dess territori- um;

c. transportmedel som den. anmodande staten har orsak befara kan användas för att begå överträdelser av tullagarna på dess terri- torium.

ARTlKEL 4

]. De båda staternas tullmyndigheter läm- nar varandra

a. självmant och ofördröjligen alla för dem tillgängliga upplysningar rörande

ovanliga handlingar som begåtts eller förberetts och som är eller befaras vara av brottslig art enligt den andra statens tullagar.

Prop. 1983/84: 93

les nouveaux moyens ou méthodes de fraude;

les catégories de marchandises recon- nues comme faisant l'objet d'un trafic fraudu- leux d'imponation. d'exportation ou de tran- sit:

les individus au sujet desqttels il y a des raisons de penser qu'ils commettent ou peu- vent commettre des infraetions attx lois douanieres de l”autre Etat;

les moyens de transport dont on a des raisons de penser qu'ils sont utilisés pour comtnettre des infraetions aux lois doua- niéres de l'autre Etat.

b) sur demande écrite et aussi rapidement que possible tous renseignements qui pour— raient étre tirés des documents de douane ou des supports en tenant lieu en leur possession concernant les e'changes de marehandises en- tre les deux Etats ou bien des copies dament certiliées de ces documents.

2 -— Les administrations douanieres des deux Etats prennent. conformément a l'arti- ele 12. des dispositions pour que leurs ser- vices spécialement ou principalement charges de la recherche de la fraude doua- niere soient en relations personnelles et di- rectes en vue de faciliter. par l'échange de renseignements. la prevention. la recherche et la repression des infraetions aux lois douanieres de leurs Etats respectifs.

ARTICLE 5

l — Sur demande de l'administration douaniére de l'un des Etats. l'administration douaniere de l'autre .Etat prend toutes les mesures nécessaires et notamment fait pro- céder ä des enquétes pour assurer la re- cherche et la "repression des infraetions. Elle en communique le résultat ä l'administration requérante.

2 — Il est procéde' a ees enquétes confor- mément aux regles de droit de l'Etat requis.

3 — L'administration douaniere de l”Etat requis peut autoriser des representants de fadministration reque'rante a assister aux en- quétes effeetue'es.

ARTICLE 6

Sur demande des tribunaux ou des auto- rités de l'un des Etats. saisis d'infraetions

nya smugglingsmetoder och -förfaran- den.

kategorier av varor som är kända för att vara föremål för olaglig införsel. utförsel eller transitering.

enskilda personer som man har anled- ning tro att de begår eller kan begå överträ- delser av den andra statens tullagar.

transportmedel som kan befaras bli ut- nyttjade vid överträdelser av den andra sta— tens tullagar.

b. efter skriftlig framställning och så snabbt som möjligt alla upplysningar som kan erhållas från de tullhandlingar eller från det underlag som finns i dessas ställe och som de förfogar över rörande utbyte av varor mellan de båda staterna. eller från vederbörligen be- styrkta kopior av dessa handlingar.

2. De båda staternas tullmyndigheter vid- tar åtgärder. i enlighet med artikel lZ. för att de av deras befattningshavare som helt eller huvudsakligen har till uppgift att spåra upp smuggling kan träda i personlig och direkt förbindelse med varandra i syfte att genom informationsutbyte underlätta förhindrande. utredning och beivrande av brott mot deras respektive staters tullagar.

_ARTlKEL 5

1. På anmodan av endera st'atens tullmyn- dighet vidtar den andra statens tullmyndighet alla nödvändiga åtgärder och föranstaltar sär- skilt om undersökningar för att säkerställa utredning och beivrande av brott. Den under— rättar den anmodande myndigheten om resul- tatet av dessa åtgärder.

2. Undersökningarna företas i enlighet med den anmodade statens rättsregler.

3. Den anmodade statens tullmyndighet kan tillåta representanter för den ansökande myndigheten att närvara vid dessa undersök- ningar.

ARTIKEL 6

På anmodan av endera statens domstolar eller myndigheter, hos vilka mål eller ärende

Prop. 1983/84: 93

aux lois douanieres. l'administration douan- iere de l'autre Etat peut atttoriser ses agents a comparaitre dans l'Etat requérant comme té- moins ou experts devant lesdits tribunaux ou autorités. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualite' l'agent sera interrogé.

ARTICLE 7

Les administrations douaniéres des deux Etats peuvent faire état, ä litre de preuve, tant dans leurs proces-verbaux. rapports et témoignages qu'au cours des procedures et poursuites devant les tribunaux. des rensei- gnements et documents recueillis dans les conditions prévues par la presente Conven- tion. La force probante de ces renseigne- ments. ainsi que le droit de les utiliser en justice. dependent du droit national.

ARTICLE 8

Sur demande de l'administration douaniere de l'un des Etats. l'administration douaniere de l'autre Etat notifte ou fait notifier par les autorités competentes, aux personnes in- téressées re'sidant sur son territoire. tous actes ou decisions e'manant de l'Etat reque- rant. eoncernant l'applieation des lois doua- nieres. La notitication s'effeetue selon les re- gles en viguettr dans l'Etat requis.

ARTICLE 9

Les Etats eontractants renoncent de part et d'autre ä toute réclamation pour _la restitution des frais resultant de l'application de la pré— sente Convention. saufen ce qui concerne les indemnites versc'es aux témoins. aux experts et aux interpretes.

ARTICLE l()

l Les administrations douanieres des deux Etats ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la presente Conven- tion dans le eas ou cette assistance peut porter prejudice a sa souveraineté. a sa se- curité. ä l'ordre public ou ä d'autres interéts essentiels de leur Etat.

2 — Lorsqu'il n'est pas possible de donner totalement ou partiellement satisfaction ä l'Etat reque'rant. ce dernier doit en étrc avise.

9

angående överträdelser av tullagarna an- hängiggjorts, kan den andra statens tullmyn- dighet bemyndiga sina tjänstemän att inställa sig som vittnen eller sakkunniga i det land varifrån anmodan görs. inför dessa domstolar eller myndigheter. I framställning om instäl- lelse skall särskilt anges i vilket ärende och i vilken egenskap tjänstemannen skall höras.

ARTIKEL 7

De båda staternas tullmyndigheter får så- väl i sina protokoll. rapporter och vittnesmål som vid fötfaranden och talan inför domstol som bevis hänvisa till de upplysningar och handlingar som insamlats under de i denna överenskommelse angivna f örutsättningarna. Dessa upplysningars bevisvärde samt rätten att åberopa sådan bevisning är beroende av den nationella lagstiftningen.

ARTIKEL 8.

På anmodan av endera statens tullmyn- dighet delger den andra statens tullmyn- dighet. eller låter genom behöriga myndighe- ter delge. berörda personer med hemvist på dess territorium alla handlingar och beslut som härrör från den anmodande staten och avser tillämpningen av tttllagarna. Delgiv- ningen sker enligt de bestämmelser som gäl- ler i den anmodade staten.

ARTIKEL 9

De avtalsslutande staterna avstår å ömse håll från att kräva ersättning för kostnader som föranletts av tillämpningen av denna överenskommelse. utom vad angår den gott— görelse som utgått till vittnen. sakkunniga och tolkar.

ARTIKEL lt)

|. De båda staternas tullmyndigheter är inte skyldiga att lämna det i denna överens- kommelse angivna biståndet i de fall då bi— ståndet strider mot den egna statens suve- ränitet. säkerhet., allmänna rättsprinciper (ordre public) eller andra väsentliga intres— sen.

2. När det inte är möjligt att helt eller del- vis tillmötesgä den anmodande statens öns- kemäl. bör den senare underrättas härom.

Prop. 1983/84: 93

A cette occasion un exposé des faits suscepti- bles de presenter de l'interet pour la pour- suite de l'affaire devra etre fourni. Tout refus d'assistance doit etre motivé. .

3 Lorsque l'administration douaniere d'un Etat qui formulc une demande d”assi- stance n”est pas en mesurc de satisfaire une demande de meme nature qui serait présen- tee par l”autrc Etat. elle signale le fait dans l'expose de sa demande. Dans un tel cas. liadministration requise a toute latitude pour déterminer la suite a donncr a cette demande.

ARTICLE ll

1 - Les renseignements._ documents et autres elements d'information obtenus en ap- plication de la présente Convention ne peu- vent étre utilises qu'aux tins de la presente Convention. lls ne peuvent étre utilise's a d'autres fins que si l'administration doua- niere qui les a fottrnis y consent expresse- ment. Cctte reserve ne s'applique pas aux renseignements. documents ct autres élé— ments d'informations rclatifs a des infrae- tions portant sur les produits stupéfiants et les sttbstances psychotropes.

2 — Les renseignements. documents et autres elements d'inforn'tation dont l'admini- stration douanierc d*un Etat dispose en appli- cation de la présente Convention be'néftcient des mémes mesures de protection du secret professionnel que celles aecordées par la loi nationale de cet Etat pour les documents ou renseignements de méme nature.

ARTICLE 12

Les modalites d'application de la présente Convention sont tixécs de concert par les administrations douanieres des deux Etats.

ARTICLE 13

' l..e ehamp d'application de la préscnte Convention s'etend au tcrritoire douanier de la République francaise tel quiil est delini au code francais des douancs. au territoire douanier du Royattme de Suede tel qu'il est défmi par la loi douanie're suédoise.

ARTICLE l-"l

l -'— Chacun des deux Etats notiliera ä l'autre l"accomplissement des procedures re-

10

Därvid bör en redogörelse ges för de fakta som kan ha intresse för ärendets fortsatta handläggning. Varje vägran att lämna bistånd skall vara motiverad.

3. När tullmyndighetcn i det land som inger en anmodan om bistånd själv inte skulle kunna tillmötesgå en önskan av samma slag från den andra statens sida. skall myndighe- ten uppge detta i sin framställning. I sådant fall skall den anmodade myndigheten ha handlingsfrihet att bestämma hur denna an- modan skall handläggas.

ARTIKEL 11

1. Upplysningar, handlingar och övrig in- formation som erhållits genom tillämpning av denna överenskommelse får användas endast för denna överenskommelses syften. De får användas för andra ändamål endast om den tullmyndighet som lämnat dem uttryckligen samtycker härtill. Förbehållet gäller inte upp- lysningar. handlingar och övrig information som avser brott som har att göra med narko- tika och psykotropa ämnen.

2. För upplysningar. handlingar och annan information som en stats tullmyndighet förfo- gar över genom tillämpning av denna över- enskommelse gäller den sekretess. som enligt denna stats nationella lagstiftning gäller för handlingar och upplysningar av samma slag.

ARTIKEL 12

Tillämpningsbestämmelser för denna över- enskommelse fastställs av de båda staternas tullmyndigheter efter samråd dem emellan.

ARTIKEL l3

Denna överenskommelses tillämpningsom- råde utgörs av Franska Republikens tullom- råde. enligt definition i den franska tullagen . och Konungariket Sveriges tullomräde. enligt definition i den svenska tullagen .

ARTIKEL 14

|. Var och en av de båda staterna skall underrätta den andra om fullgörandet av de

Prop. 1983/84: 93

quises par sa Constitution pour Pentre'c en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du troisiéme mois suivant la date de la derniere notifica- tion.

2 — La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacun des Etats contractants peut la dénoncer a tout moment par notification écrite adressée par la voi di- plomatique a l*autre Etat contractant. La dénonciation prendra effct six mois apres la date de cette notification.

Fait 51 Stockholm. le 27 octobre 1983. en double exemplaire. en langues suédoise et frangaise. les deux tcxtes faisant également foi. '

Pour le Gouverncment du Royattme dc Suéde

M. Carl Johan ÅBERC. Secrétaire d'Etat au Commerce Extérieur

Pour le Gouverncment de la République francaise

M. Jacques CAMPET. Directeur Général des Douanes ct Droits indirects

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983

ll

konstitutionella förfaranden som krävs för att denna överenskommelse skall träda i kraft. Ikraftträdandet sker den första dagen i den tredje månaden som följer efter dagen för den sista underrättelsen.

2. Denna överenskommelse träffas för obegränsad tid. Var och en av de avtalsslu- tande staterna kan vid varje tidpunkt säga upp den genom att på diplomatisk väg skriftli- gen underrätta den-andra avtalsslutande sta- ten. Uppsägningen träderi kraft sex månader efter dagen för denna underrättelse. Upprättat i Stockholm den 27 oktober [983 i två exemplar på franska och svenska språ- ken, vilka båda texter har lika giltighet.

För Konungariket Sveriges regering Carl Johan ÅBERG Statssekreterare för utrikeshandclsfrågor

För Franska Republikens regering

Jacques CA MPET, Tullgeneraldircktör