Prop. 1984/85:15

om ändring av bestämmelserna om markvillkoret för statliga bostadslån

Prop. 1984/85: 15

Regeringens proposition 1984/85: 15

om ändring av bestämmelserna om markvillkoret för statliga bo- stadslån;

beslutad den 27 september 1984.

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar INGVAR CARLSSON

HAN S GUSTAFSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

Markvillkoret i samband med statlig bostadslångivning innebäri princip att bostadslån lämnas endast om kommunen har förmedlat den mark på vilken byggnadsföretaget skall genomföras. Bostadslån får dock lämnas utan hinder av markvillkorct. om kommunen för särskilt fall tillstyrker det.

Bostadslån för småhus som skall bebos av lånesökanden — s.k. stycke- byggda småhus — är f. n. tillfälligt undantagna från markvillkoret. Undan- taget, som nu gäller under tiden fram till den ljuli l985. föreslås i proposi- tionen förlängt med två år.

1 Riksdagen [984/85. [ saml. Nr 15

Prop. 1984/85: 15

In)

Utdrag BOSTADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde [984-09-27

Närvarande: statsrådet l. Carlsson, ordförande. och statsråden Lundkvist. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon, Hjelm-Wallén. Peterson. Andersson. Gö- ransson. Gradin. R. Carlsson, Holmberg, l-lcllström. Thunborg. Wickbom

Föredragande: statsrådet Gustafsson.

Proposition om ändring av bestämmelserna om markvillkoret för statliga bostadslån.

Markvillkoret i samband med statlig bostadslångivning innebär att bo- stadslån i princip bara beviljas om kommunen har förmedlat den mark på vilken byggnadsföretaget skall genomföras. Bostadslån får dock lämnas utan hinder av markVillkoret_ om kommunen för särskilt fall tillstyrker det.

1 6.5 bostadsftnansieringsförordningen (l974: 946) föreskrivs bl. a. ifråga om bostadslån till småhus som skall bebos av lånesökanden, s.k. stycke- byggda småhus. att markvillkoret gäller bara om förvärvet av mark är förenat med villkor om leverans av material och byggnadsarbeten från viss byggintressent. Regeln innebär således ett förbud mot 5. k. kopplade avtal. F.n. gäller emellenid enligt förordningen (l982:427) om undantag från markvillkoret för bostadslån i vissa fall att bestämmelserna om markvill- koret inte gäller i fråga om lån för styckebyggda småhus. Undantaget infördes år 1981 (prop. 1980/81: 194. CU 40, rskr 400) för tiden den 1 juli l98l—den 30 juni 1982. Undantaget förlängdes först till den 30 juni l983 (prop. l98l/82: 100 bil. 16. CU 24, rskr 238) och senare till den 30juni 1985 (prop. 1982/83: ] l8. CU 25. rskr 275). Undantaget har motiverats av beho- vet att stimulera bostadsinvesteringarna samt av sysselsättningsläget inom trähusindustn'n.

Det ansträngda sysselsättningsläget inom trähusindustrin motiverar en- ligt min mening en ytterligare förlängning av undantaget.

Inför den senaste förlängningen (prop. 1982/83: l18) bedömde jag att undantaget inte skulle komma att påverka prisnivån nämnvärt med hänsyn till den kraftigt dämpade efterfrågan på småhus. Denna bedömning visade sig vara riktig. och jag gör samma bedömning i dag. Jag vill i sammanhang- et nämna att kommunen har möjlighet att inom bostadslångivningens ram förhindra projekt som enligt kommunens bedömning är för dyra. Jag föror- dar således att nuvarande undantag från markvillkoret i fråga om lån för

Prop. 1984/85: 15 3

styckebyggda småhus förlängs. Undantaget bör förlängas med två år och gälla i ärenden i vilka ansökan kommer in till förmedlingsorganet i kom- munen före utgången av juni 1987. Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att godkänna den förlängning av undantaget från markvillkoret som jag har förordat.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984