Prop. 1985/86:53

om ändrad beskattning av gasol

Regeringens proposition & 1985/86: 53

om ändrad beskattning av gasol

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 31 oktober 1985.

På regeringens vägnar

Olof Palme Kjell-Olof Feldt

Propositionens huvudsakliga innehåll

] propositionen föreslås att skatten på den gasol som används för annat än motordrift och sladsgasframställning skall höjas till 220 kr. per ton fr.o.m. den ljanuari år 1986 och till 370 kr. per ton fr.o.m. den ljanuari l987.

] Riksdagen 1985/86. ] saml. Nr 53

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1957: 262) om allmän energiskatt

Härigenom föreskrivs att bilaga 1 till lagen (1957: 262) om allmän energi- skatt' skall ha följande lydelse.

Bilaga 1 till lagen (1.957: 262) om allmän energiskatt Nuvarande lydelse

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiska" skall erläggas

Tulltaxc- Bränsle Skattesats nummer ur 27.01 . 27.02 eller 27.0-l Kolbränslen .......................... 140 kr. per ton ur 27.10 Fotogen med tillsats som möjliggör drift av snabbgående dieselmotorer ............. 41 1 kr. per m] ur 27.10 Motorbrännoljor. eldningsoljor och bunker— oljor ................................. 411 kr. per m3 ur 27.11 Naturgas ............................. 308 kr. per 1000 m3 ur 27.1 1 eller 38.19 Gasol som används för a) motordrift ....................... 92 öre per liter b) framställning av stadsgas .......... 24 kr. per ton e) annat ändamål än motordrift eller stadsgasframställning ................ 70 kr. per ton Anm. Skatten på oljor beräknas efter va- rans fakturerade volym. Kan skatten icke beräknas på sådant sätt eller sker fakture- ring annorledes än enligt vedertagna grun- der, äger beskattningsmyndighcten faststäl- la grunder för beräkning av volymen.

' Lagen omtryckt 1984z994. Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 272.

Föreslagen lydelse

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiska" skall erläggas

'liulltaxe- Bränsle Skattesats nummer ur 27.01, 27.02 eller 27.04 Kolbränslcn .......................... 140 kr. per ton ur 27.10 Fotogen med tillsats som möjliggör drift av snabbgående dieselmotorer ......................... 411 kr. per m3 ur 27.10 Motorbrännoljor. eldningsoljor och bunkeroljor ....................... 411 kr. per mJ ur 27.1 1 Naturgas ............................. 308 kr. per 1 000 m3 ur 27.11 eller 38.19 Gasol som används för a) motordrift ....................... 92 öre per liter b) framställning av stadsgas .......... 24 kr. per ton c) annat ändamål än motordrift eller stadsgasframställning ................ 370 kr. per ton Anm. Skatten på oljor beräknas efter va- rans fakturerade volym. Kan skatten icke beräknas på sådant sätt eller sker fakture- ring annorledes än enligt vedertagna grun- der. äger beskattningsmyndigheten faststäl— la grunder för beräkning av volymen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Under år 1986 skall dock skatten för gasol som används för annat ändamål än motordrift eller stadsgasframställning utgå med 220 kr. per ton.

Finansdepartementet Prop. 1985/86: 53

Utdrag ur protokoll vid rcgeringssammanträde den 31 oktober" 1985

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden ]. Carlsson. Lundkvist. Feldt. Sigurdsen. Leijon. Hjelm-Wallén. Andersson. Görans- son. Dahl. R. Carlsson. Holmberg. Hellström. Wickbom. Johansson. Hul— tcrström. Lindqvist

l'—"öredragande: statsrådet Feldt

Proposition om ändrad beskattning av gasol

Inledning

1 prop. 1984/85: 64 om ändringar i energibeskattningcn angav jag att skat- ten pä den gasol som används för annat än motordrift och stadsgasfram— ställning bör relateras till skatten pä naturgas. dvs. per energienhet mot- svara tre fjärdedelar av skatten på olja. Med hänsyn till energiinnehället i gasol skulle skatten då bestämmas till ca 370 kr. per ton. inledningsvis borde dock skatten inte utgå med mer än 70 kr. per ton för att successivt höjas till i nivå med skatten på naturgas. Jag redovisade min avsikt att är 1985 återkomma med förslag till ny höjning av skatten på denna gasol. Förslaget godtogs av riksdagen (.SkU 1984/85: 19. rskr 79).

Jag avser nu efter samråd med statsrådet Dahl att ta upp frågan om skatten på gasol.

Föredragandens överväganden

Såsom redovisades i den nämnda propositionen bör skatten på den gasol som används för annat än motordrift och stadsgasframställning höjas till 370 kr. per ton. Denna höjning bör dock genomföras i två steg. Skatten bör utgå med 220 kr. per ton under år 1986 och med 370 kr. per ton från den 1 januari 1987.

En ändring i lagen (1957: 262") om allmän cnergiskatt bör göras i enlighet härmed.

Den nu föreslagna ändringen i beskattningen av gasol kan beräknas medföra en inkomstförstärkning på statsbudgeten om ca 20 milj. kr. under är 1986 och ca 40 milj. kr. under år 1987.

Lagrådets hörande

Med hänsyn till lagstiftningsfrågans enkla beskaffenhet anscrjag att något yttrande från lagrådet inte behöver inhämtas.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslär riksdagen att anta ett inom finansdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen (1957: 262) om allmän energiskatt. Ärendet bör. med hänsyn till det föreslagna ikraftträdandet. behandlas under innevarande höst.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan- den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985