Prop. 1986/87:65

om vissa prisreglerande åtgärder på jordbrukets område

%%

Regeringens propos1t1on 1986/87: 65

om vissa prisreglerande åtgärder på Prop jordbrukets område 1986/87: 65

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 13 november 1986.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Mats Hellström

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag om prisregleringen på jordbrukspro- dukter för tiden efter den 17 november 1986. Förslaget innebär bl. a. att det förslag till prisjusteringar som lämnats av statens jordbruksnämnd med anledning av överenskommelsen med Lantbrukarnas förhandlingsdelega- tion ochjordbruksnämndens konsumentdelegation inte träder i kraft förrän den ljuli 1987.

Jordbruket tillförs 555 milj. kr. för perioden den 17 november 1986—den 30juni 1987. Medlen betalas över statsbudgeten. Därav skall 250 milj. kr. användas för att amortera det s.k. historiska underskottet i spannmålsreg- leringen. Samtidigt skall inga prishöjningar på prisreglerade jordbrukspro- dukter ske förrän den ljuli 1987.

! Riksdagen 1986/87. I saml. Nr 65

Jordbruksdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 november 1986

Närvarande: statsministern Carlsson. ordförande. och statsråden Feldt. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon, Peterson. S. Andersson. Bodström. Gö- ransson. Gradin. Dahl. Holmberg. Hellström. Wickbom. Johansson, Hul- terström. Lindqvist, G. Andersson. Lönnqvist

Föredragande: statsrådet Hellström

Proposition om vissa prisreglerande åtgärder på jordbrukets område

Föredragandens överväganden

Riksdagen beslutade våren 1986 om reglering av priserna påjordbrukspro- dukter. m.m. för tiden den ljuli 1986—den 3()juni 1987 (prop. 1985/86: 166. JoU 24. rskr. 344).

Riksdagens beslut innebär bl. a. att regleringsåret 1986/87 skulle delas in i två perioder. nämligen den 1 juli—den 16 november 1986 och den 17 november 1986—den 30 juni 1987. De reglerade priserna skulle hållas oförändrade ttndcr den första perioden. Överläggningar om kostnadskom- pensation och inkomstföljsamhet genom prisändringar från den 17 novem- ber 1986 skulle tas upp under hösten 1986. Det skulle ankomma på rege- ringen att besluta om de pris- och avgiftsändringar m.m. som då kunde bli aktuella.

l skrivelse den 3 november 1986 har statens jordbruksnämnd efter över- läggningar och i samförstånd med Lantbrukarnas förhandlingsdelegation och nämndens konsumentdelegation lagt fram förslag om prisreglerande åtgärder på jordbrukets område fr.o.m. den 17 november 1986. Förslaget innebär bl.a. att jordbruket och viss förädlingsindustri tillerkänns ett be- lopp av 474 milj. kr. per år räknat.

Efter överläggningar mellan företrädare för regeringen och för jord- bruksnäringen träffades den 10 november 1986. under förutsättning av vederbörliga beslut av regeringen och riksdagen, en överenskommelse med bl. a. följande innebörd.

De justeringar av prisnivån som skulle ske den 17 november 1986 skjuts i princip fram till den 1 juli 1987. Jordbruket och viss förädlingsindustri tillförs av medel över statsbudgeten ett engångsbelopp för tiden den 17 november 1986—den 30juni 1987 av 555 milj. kr. Av det sålunda tillförda beloppet skall 250 milj. kr. användas för amortering av det s.k. historiska underskottet i spannmålsregleringen. Återstående del av underskottet inkl. räntekostnader skalljordbruket reglera inom ramen för den amorteringstid som regeringen redan angett. Härigenom är frågan om det historiska un- derskottet slutgiltigt reglerad.

IJ

Sammantaget får överenskommelsen ses som ett väsentligt bidrag i regeringens strävanden att stabilisera samhällsekonomin och är således av stort värde både för konsumenterna och jordbruket. En del hittills olösta frågor på jordbrukets område har härigenom klarats ut. vilket ger goda förutsättningar för att angripa viktiga framtidsfrågor såsom överskotts- problcmatiken och den därmed sammanhängande frågan om en nödvändig anpassning av jordbruksproduktionen.

Regeringen bör därför nu inhämta riksdagens medgivande att bestrida det nu nämnda beloppet av 555 milj. kr. från anslaget Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område.

Jag återkommer till regeringen beträffande de frågor i övrigt i överens- kommelsen som senare kan kräva regeringens eller riksdagens ställningsta- gande.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. godkänna vadjag har förordat om vissa prisreglerande åtgärder på jordbrukets område.

2. medge att kostnaderna för åtgärderna får bestridas från för- slagsanslaget Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område under nionde huvudtiteln.

Jag hemställer vidare att regeringen med hänsyn till ärendets brådskande natur föreslår riksdagen att besluta att förkorta motionstiden till åtta dagar.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986

'...)