Prop. 1989/90:49

om ändrade regler för räntesubventioner för hyres- och bostadsrättshus

Regeringens proposition 1989/90: 49

om ändrade regler för räntesubventioner för hyres- oeh bostadsrättshus Prop. 1989/90: 49

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 9 november 1989.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Ulf Lönnqvist

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att den garanterade räntan höjs för hyres- och bostadsrättshus som uppförts eller byggts om med stöd av bostadslån. Vidare föreslås att räntestödet vid förbättring av hyres- och bostadsrättshus begrän- sas. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 1990.

Bostadsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 9 november 1989

Närvarande: statsministern Carlsson, statsråden Feldt, Hjelm-Wallén, Göransson, Gradin, R. Carlsson., Hellström, Johansson, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist, Thalén, Nordberg, Engström, Freivalds, Wallström, Lööw, Persson .

Föredragande: statsrådet Lönnqvist

Proposition om ändrade regler för räntesubventioner för hyres- och bostadsrättshus

1. Inledning

Regeringen har tidigarei dag beslutat att föreslå riksdagen att sänka margi- nalskattema för år 1990. En effekt av en sådan åtgärd blir att bostadskost- nadema ökar i egnahem. För att inte neutraliteten i fråga om kapitalutgifter skall försämras mellan upplåtelseformema bör räntesubventionema för hyres- och bostadsrättshus begränsas. Räntesubventioner för sådana hus lämnas i huvudsak i två former, dels räntebidrag vid ny- och ombyggnad, dels ränte- stöd vid bostadsförbättring.

2. Räntebidrag vid ny- och ombyggnad

Mitt förslag: Den garanterade räntan höjs den 1 januari 1990 för hyres- och bostadsrättshus med r'äntebidrag enligt nybyggnadslåneför- ordningen för bostäder (1986: 692), ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986: 693), bostadsft'nansieringsförordningen (1974: 946) eller bostadslånekungörelsen (1967: 552).

Skälen för mitt förslag: De förslag till förändringar i fråga om den statliga inkomstbeskattningen som regeringen idag har beslutat om innebär att marginalskattema sänks avsevärt. Det medför bl. a. att hushållens disponibla inkomster ökar men också att bostadskostnadema ökar i egnahem. Av neutralitetsskäl bör därför räntebidragen vid ny- och ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus begränsas. En strävan bör därvid vara att fördela begränsningarna så att pariteten i fråga om kapitalutgifter för hus av olika ålder förbättras. Hus med räntebidrag som är lägre än den subventionsgrad

Prop. 1989/90: 49

som följer av skattesystemet bör dock i huvudsak undantas från begräns- ningar.

De garanterade räntorna bör höjas på följande sätt för tiden fr. o. m den 1 januari 1990 utöver vad som följer av gällande regler.

Hus färdigställda år Höjning av den garanterade räntan, procentenheter —1974 0,25 1975 0,35 1976—1983 ' 0,55 1984—1985 0,35 1986 0,20

3. Räntestöd vid förbättring av bostadshus

Mitt förslag: Räntebidrag enligt förordningen (1983: 974) om statligt

räntestöd vid förbättring av bostadshus grundas fr. o. m. den 1 januari 1990 på 40 % i stället för 50 % av en på visst sätt beräknad ränta.

Skälen för mitt förslag: För hyrcs- och bostadsrättshus lämnas ränte- bidrag för annat underhåll än lägenhetsunderhåll samt för reparationer och energisparåtgärder. Dessa räntebidrag är skattekompenserande, dvs. mot- svarar i princip den skatteminskning som en genomsnittlig egnahemsägare skulle få efter avdrag för räntor på lån för motsvarande åtgärder. Om margi- nalskattesatsema sänks, bör även räntebidragen för bostadsförbättringsåtgär- der begränsas. Sådana räntebidrag bör för tiden fr.o.m. den 1 januari 1990 grundas på 40 % av en på visst sätt beräknad ränta.

4. Ekonomiska konsekvenser

De förslag i fråga om räntebidrag vid ny- och ombyggnad samt räntestöd vid bostadsförbättring som jag har redovisat leder till att statens utgifter minskar med ca 800 milj. kr. år 1990.

Av minskningen avser ca 350 milj. kr. de allmännyttiga bostadsföretagen. Minskningen motsvarar för dem ökade kapitalutgifter på ca 6.10 kr./m2 år 1990.

5. Hemställan Prop. 1989/90: 49

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som jag har lagt fram i fråga om

1. räntebidrag vid ny- och ombyggnad och

2. räntestöd vid bostadsförbättring.

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragandcn har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1989