Prop. 1990/91:30

om vissa befogenheter för ett nytt statligt förvaltningsbolag

Regeringens proposition

1990/91; 30

om vissa befogenheter för ett nytt statligt

förvaltningsbolag I1,92318291-30

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollct den 4 oktober 1990.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson Rune Molin

Propositionens huvudsakliga innehåll

Riksdagen beslutade i maj 1990 att ett statligt förvaltningsbolag skall bildas. till vilket statens aktieinnehav i vissa bolag skall överföras. Riks- dagen ansåg att vissa preciseringar behövde göras av regeringen i fråga om riksdagens fortsatta inflytande på vissa beslut om förändringar i förvalt- ningsbolagets aktieinnehav.

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ändring av gällande riktlinjer för i vilka fall det nybildade statliga förvaltningsbolaget utan att riksdagen hörs kan minska sin ägarandel i hel- eller delägda bolag. Förslaget innebär att riksdagen skall höras om förvaltningsbolaget skall frånhända sig röstmajoriteten i bolag som nu är helägda. För de delägda bolagen sätts gränsen vid en tredjedel av rösterna.

] Riksdagen [OOO/9]. [mm/. Nr 30

Industridepartementet Prop. l990/9lz30

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträdc den 4 oktober 1990

Närvarande: statsministern Carlsson. ordförande. och statsråden Eng- ström. Hjelm-Wallén. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson, Hellström. Johansson. Lindqvist. G. Andersson. Lönnqvist. Thalén, Freivalds. Wallström. Lööw. Persson. Molin. Sahlin. Larsson, Åsbrink

Föredragande: statsrådet Molin

Proposition om vissa befogenheter för ett nytt statligt förvaltningsbolag

1. Inledning

År 1983 lade riksdagen fast nytt mål för den statliga konkurrensutsatta företagsamheten (prop. l982/83:68. NU 25, rskr. 105). Målet skulle nu vara att under krav på lönsamhet öka företagens effektivitet och konkur- renskraft och därmed deras expansionsförmåga. Åtgärder som inte var förenliga med rent företagsekonomiska intressen skulle regleras genom särskilda avtal. Detta innebar att de statliga företagens villkor jämställdes med dem som gäller för resten av det svenska näringslivet.

! prop. l989/90:88 om vissa näringspolitiska frågor föreslog regeringen att ett nytt statligt förvaltningsbolag skall bildas och att statens aktieinnehav i tio konkurrensutsatta företag skulle överföras till bolaget.

Avsikten med bolaget är bl.a. att aktivera det statliga ägandet så att staten som ägare kan agera på ett effektivt sätt. I detta sammanhang pekades också på att staten som industriägare bör kunna spela en väsentlig roll i nödvändiga strukturella förändringar i enskilda branscher.

Under överskådlig tid kommer tyngdpunkten i förvaltningsbolagets ak- tieportfölj att representeras av de idag kapitalmässigt dominerande inne- haven. På meddcllång sikt bör strävan vara att uppnå en mer avvägd riskprofil. I vissa fall kan ändringar i innehavet av aktier i de aktuella före- tagen vara nödvändiga. Regeringen föreslog att regeringen skulle höra riksdagen innan beslut fattas i bolaget om att det inte längre skall inneha röstmajoriteten i något av de nu helägda bolagen. För de mark- nadsnoterade bolagen föreslog regeringen att den skulle höra riksdagen om förvaltningsbolaget inte längre kommer att ha ett avgörande inflytande i något av bolagen.

Näringsutskottet tillstyrkte att ett nytt förvaltningsbolag bildades. Där- emot ansåg utskottet att det erfordrades klarare riktlinjer för i vilka fall förvaltningsbolaget utan riksdagens hörande kan förändra sitt aktieinne- hav. Näringsutskottet ansåg att regeringen borde återkomma till riksdagen med en precisering av de riktlinjer som regeringen anser bör gälla för

lx)

förvaltningsbolaget i fråga om dess möjligheter att avyttra aktier utan Prop. 1990/91130 beslut av riksdagen. Riksdagen beslutade i enlighet med näringsutskottets förslag (NU 1989/90: 35. rskr. 249). Jag vill nu ta upp frågan om sådana mer preciserade riktlinjer.

2. Överväganden

Förvaltningsbolagcts uppgift är att aktivera ägarfunktionen och utveckla den statsägda delen av svensk industri. Det är en uppgift som kräver ekonomiska satsningar och som vid behov bör kunna ske i samverkan med andra företag. Om förvaltningsbolaget skall kunna utföra sin uppgift på ett effektivt sätt måste bolaget i rimlig omfattning kunna disponera sina resurser genom egna beslut. Skulle detta inte bli fallet kommer den statliga företagsgruppen att få en betydande nackdel gentemot sina privata kon- kurrenter. Detta kan innebära att bolagen får sämre utvecklingsmöjlighe— ter. Riksdagen måste dock som den yttersta representanten för ägaren staten ha möjlighet till inflytande i vissa avgörande frågor. Givetvis skall riksdagen fortlöpande informeras av regeringen om förändringar i förvalt- ningsbolagets aktieinnehav. Även i övrigt skall riksdagen på samma sätt som nu ha insyn i de aktuella företagen och i enlighet med nuvarande system kunna diskutera frågor i anslutning till detta.

Vad gäller riktlinjer för riksdagens medverkan till beslut om minskad röstandel för förvaltningsbolaget i de berörda bolagen förordarjag följan- de.

Regeringen skall inhämta riksdagens ställningstagande innan beslut fattas som innebär att förvaltningsbolaget frånhänder sig röstmajoriteten i något av de nu helägda bolagen.

Regeringen skall inhämta riksdagens ställningstagande innan beslut fattas som innebär att förvaltningsbolagets andel av rösterna i något av de nu delägda bolagen minskar så att den inte längre överstiger en tredjedel. Ak- tiebolagslagen har ett betydande minoritetsskydd vid denna nivå. Bl. a. kan bolagsordningen t.ex. vad gäller bolagets vcrksamhetsinriktning. aktie- kapitalets storlek, antalet styrelseledamöter m.m. inte ändras utan att ett beslut härom biträds av minoritetsägaren.

Om riksdagen godkänner de av mig förordade riktlinjerna ankommer det på regeringen att. såsom företrädare för staten som ägare. se till att riktlin- jerna följs.

3. Hemställan

Med hänvisning till vadjag har anfört hemställerjag att regeringen föreslår riksdagen att godkänna de riktlinjer för riksdagens medverkan vid beslut om minskningar i det nybildade statliga förvaltningsbolagets aktieinnehav i hel- och delägda bolag. som jag har förordat. 3

4. Beslut Prop. 1990/91:30

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan- den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1990