Prop. 1993/94:155

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia

Regeringens proposition.

1993/941155

ww

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Bolivia Prop.

1993/94:155

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 mars 1994

Carl Bildt Bo Lundgren (F inansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll"

I propositionen föreslås riksdagen godkänna ett dubbelbeskatmingsavtal mellan Sverige och Bolivia och anta en lag om avtalet. Avtalet har tagits in i lagen som en bilaga. Det avses bli tillämpligt på "inkomst som för- ' värvas efter utgången av det år då avtalet träder i kraft.

Sverige har för närvarande inget dubbelbeskattningsavtal med Bolivia.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

l. godkänner avtalet mellan Sverige och Bolivia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skattetlykt beträffande skatter på inkomst,

2. antar regeringens förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia

Härigenom föreskrivs följande

1 5 Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skattenykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Bolivia under- tecknade den 14 januari 1994 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. ' '

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 & Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 5 Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelse i avtalet beskattas endast i Bolivia skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 1993/94: 155

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REPUBLIKEN BOLIVIAS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

Konungariket Sverige och Republiken Boli- via.lsom önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande ' av skatteflykt beträffande skatter på inkomst. har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av- talsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet 1. De skatter'på vilka detta avtal tillämpas är a) i Bolivia:

1) _komple'tteringsskatten till mer- ' värdeskatten.

2) skatten på bolags schablonmäs- sigt beräknade inkomst,

3) skatten på schablonmässigt be-

räknad inkomst av fastighet,

4) omsättningsskatten på viss egen- dom. och

Prop. l993/94:155 Bilaga

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BOLIVIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Kingdom of Sweden and The Republic of Bolivia. desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on Income. have agreed as follows:

Article 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

(1) The taxes'to which this Convention shall apply are: (a) ln Bolivia:

(i) the VAT comlementary system (elRégimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado); (ii) the tax on companies' presumed income (el Impuesto a la

' Renta Presunta de Empresas); (iii) the tax on the presumed income of properties” owners (el Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes); (iv) the tax on transactions (el Impuesto a las Transacciones); and *

5) skatten på vinst vid utvinning av kolväte;

(i det följande benämnda "boli- viansk skattf'); b) iSverige: 1) den statliga inkomstskatten. Sjö? mansskattcn och kupongskatten däri inbegripna, ' '

2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta.

3) den särskilda inkomstskattcn'för utomlands bosatta artister m.fl.: och

4) den kommunala inkomstskatten;

(i det följande "svensk skatt"). Vid tillämpningen av detta avtal skall de skatter som anges i denna. punkt anses vara skatter på inkomst.. .

benämnda

2. Avtalet tillämpas även på'skatter'av samma eller i huvudsak likartat slag. som efter under- tecknandet av detta avtal påförs vid sidan av eller istället för delskatter som anges i punkt 1. . . . De behöriga'myndigheterna i de avtalsslu- tande staterna skall meddela varandra de vä- sentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.l

Prop. 1993/94:155

(v) the tax on profit obtained from hydrocarbons exploitation (el Impuesto a las utilidades obten- idas de la Explotaciön de Hidro- carburos y/o Minerales):' _ (hereinafter referred to as "Bolivian tax");

(b) in Sweden:

(i) the national income tax (den statliga inkomstskatten). includ- ing the tax for employees at sea (sjömansskatten) and the with- holding tax .. on dividends (kupongsk'atten); ' _ (ii) the income tax for non-residents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta): (iii) the income tax for non-resident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.): and ' (iv) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten): (hereinafter referred to as "Swedish tax").

All the taxes'referred to in this paragraph shall for the purposes of this Convention be considered as taxes 'on income.

(2) The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to. or in place of. the taxes referred to m paragraph (1).

The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

Artikel 3

Allmänna definitioner

]. Om inte sammanhanget föranleder annat. har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

21)

b)

f)

"Bolivia" åsyftar Republiken Bolivia och innefattar när uttrycket används i geografisk betydelse det område över vilket Republiken Bolivias skattelagar är tillämpliga; . "Sverige" åsyftar Konungariket Sve- rige och innefattar. när uttrycket an- vänds i geografisk betydclse. Sveriges territorium. Sveriges tcrritorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige. i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion; "en avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten" åsyftar Bolivia eller Sverige. beroende på sammanhanget: "person" inbegriper fysisk person. bo- lag och annan sammanslutning;

"bolag" åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behand- las säsom juridisk person;

"företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra m'talsslutande staten" åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslu- tande stat respektive företag som be- drivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten; "internationell trafik" åsyftar trans- port ined skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat. utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

Prop. 1993/941155

Article 3

General definitions

(1) For the purposes of this Convention. unless the context otherwise requires:

(a)

(b)

(C.)

((1)

(e)

( f)

(g)

the term "Bolivia" means The Repub- lic of Bolivia. as the context requires and. when used in a geographical sense. the area in which the taxation laws of The Republic of Bolivia apply; thelterm "Sweden" means the King- dom of Sweden and. when used in a geographical includes the national territory. the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accord- ance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction; the terms "”a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Bolivia or Sweden. as the context requires;

sense,

the term "person" includes an indi- vidual. a.company and any other body of persons; the term "company" means any jurid- ical person as well as any body corpor- ate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes: thc terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried 'on by a resident of a Contracting State and an enter- prise carried on by a resident of the other Contracting State; the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State. except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State:

h) "medborgare" åsyftar: 1) en fysisk person som är medbor- gare i en avtalsslutande stat.

2) juridisk person. handelsbolag och annan Sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat:

i) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Bolivia. "Ministro de Hacienda y Desarrollo Econömico". dess befullmi-iktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid till- lämpningen av detta avtal. 2) i Sverige. finansministern, hans befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid till— lämpningen av detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses. såvida inte sammanhanget föranleder annat. varje uttryck som inte definierats i avta- let ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skat- ter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hem vist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut- trycket "person med hemvist i en avtalsslu- tande stat" person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av do— mkh.-bosättning. plats för företagsledning el- ler annan liknande omständighet. Uttrycket "person med hemvist i en avtals- slutande stat" inbegripcr inte person som är

Prop. 1993/94:155

(h) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State; (ii) any legal person. partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

(i) the term *"competent authority" means: (i) in Bolivia. the "Ministro de Haci- enda y Desarrollo Econömico". its authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention:

(ii) in Sweden. the Minister of Finance. his authorized representative or the authority which is designated as a compet- ent authority for the purposes of this Convention.

(2) As regards the application of the Conven- tion by a Contracting State. any term not defined therein shall. unless the context other- wise requires. have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

Resident

(1) For the purposes of this Convention. the term "resident of a Contracting State" means any person who. under the laws of that State. is liablc to tax therein by reason of his domi- cile. residence. place of management or any other criterion of a similar nature.

The term "resident of a Contracting State" does not include any person who is liable to tax

skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat. Dock skall uttrycket in- begripa varje person som är bosatt och skatt- skyldig i Bolivia enligt boliviansk lagstiftning.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt ] fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna. bestäms hans hemvist på följande sätt:

at) han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en ,sådan bostad i båda staterna. anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska för- bindelser är starkast (centrum för lcv- nadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsin- tressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigva- rande står till hans förfogande. anses han ha hemvist i den stat där han sta- digvarande vistas:

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas sta- digvarande i någon av dem. anses han ha hemvist i den stat där han är med- borgare; d") om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i nå- gon av dem. avgör de behöriga myn- digheterna i de avtalsslutande sta- terna frågan genom ömsesidig över- enskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt [ annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna. anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

Prop. 1993/94:155

in that State in respect only of income from sources in that State. however, this term does include any person resident in Bolivia who is liable to tax under Bolivian laws.

(2) Where by reason of the provisions of para- graph (1) an individual is a resident of both Contracting States. then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States. he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be deter- mined. or if he has not a permanent home available to him in either State. he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode: (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them. he shall be deemed to be a resident of the State of Which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them. the competent auth- orities of the Contracting States shall settle the question by mutual agree- ment.

(3) Where by reason of the provisions of para- graph (1) a person other than an individual is a resident of both Contracting States. then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Artikel 5 Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut- trycket "fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet. från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

IJ Uttrycket "fast driftställe" innefattar

bland annat: '

a) plats för företagsledning.

b) filial,

c) kontor.

d) fabrik.

e) verkstad.

f) lantbruk eller plantage. och

g) gruva. olje- eller gaskälla. sten- brott eller annan plats för utvin- ning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-. anläggnings-. monte- rings- eller installationsverksamhet eller verk- samhet som består av övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe endast om verk- samheten pågår under en tidrymd som översti- ger sex månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket "fast driftställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu- tande för Iagring. utställning eller ut- lämnande av företaget tillhöriga va- ror.

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring. ut- ' ställning eller utlämnande.

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg.

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för in-

Prop. 1993/94:155

Article 5

Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention. the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the busi- ness of an enterprise is wholly or partly carried on.

(2) The term "permanent establishment" includes among other: (a) a place of management; (b) a branch: (c) an office; (d) a factory; (e) a workshop; (f) a farm or plantation; and (g) a mine. an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

(3) A building site or a construction. assembly or installation project or supcrvisory activities in connection therewith constitutes a perman- ent establishment only if such site. project or activities continue for a period of more than six months.

(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article. the term "permanent establish- ment" shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage. display or delivery of goods or merchandise lweloitgiitg to the enterprise; (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enter- prise solely for the purpose of storage. display or delivery; (c) the maintenance ofa stock of goods or merchandise belonging to the enter- prise solely for the purpose of processing by another enterprise; ((1) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of

köp av varor eller inhämtande av upp- lysningar för företaget.

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksam- het av förberedande eller biträdande art.

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a)—e), under förutSättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för af- färsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

5. Om ett företag för inköp av mineralpro- dukter till företaget innehar en stadigvarande plats för affärsverksamhet i en avtalsslutande stat skall — utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 i denna artikel sådan stadigvarande plats anses utgöra fast driftställe.

6. Om en person (som inte är sådan obe- roende representant på vilken punkt 7 tilläm- pas) är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten. an- ses dctta företag utan hinder av bestämmel- serna i punkterna 1 och 2 — ha fast driftställe i den förstnämnda avtalsslutande staten beträf- fande varje verksamhet som denna person be- driver för företagct om sådan person har ochi denna stat regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets nanm såvida inte verk- samheten är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som — om den bedrevs från en sta- digvarande plats för affärsverksamhet — inte skulle göra denna stadigvarande plats för af- färsverksamhet till fast driftställe enligt be- stämmelserna i nämnda punkt.

Prop. 1993/942155

purchasing goods or merchandise or of collecting information. for. the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise. any other activity of a preparatory .or auxiliary character; (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-para- graphs (a) to (e). provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combina- tion is of a preparatory or auxiliary character.

(5) Notwithstanding the provisions of para- graph (4) of this Article where an enterprise has a fixed place of business in a Contracting State for the purpose of purchasing mineral products for the enterprise. such fixed place shall be considered as a permanent establish- ment.

(6) Notwithstanding the provisions of para— graphs (1) and (2). where a person other than an agent of an independent status to whom paragraph (7) applies is acting in a Contracting State. on behalf of an enterprise of the other Contracting State. that enterprise shall be deemed to have a permanent estab- lishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise. if such a person has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph (4) which. if exercised through a fixed place of business. would not make this fixed place of business a permanent establish- ment under the provisions of that paragraph.

9

7. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedri- ver affärsverksamhet i denna stat genom för- medling av mäklare. kommissionär eller an- nan oberoende representant, under förutsätt- ning att sådan person därvid bedriver sin sed- vanliga affärsverksamhet.

8. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el- ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt). medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

]. Inkomst, som person med hemvist i en av- talsslutande stat förvärvar av fast egendom (inbegripet inkomst av lantbruk eller skogs- bruk) belägen i den andra avtalsslutande sta— ten. får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den bety- delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är be- lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe- hör till fast egendom. levande och döda inven- tarier i lantbruk och skogsbruk. rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas. byggnader. nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga el- ler fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralftiärekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp. båtar och luftfar- tyg anses inte vara fast egendom.

Prop. 1993/94:155

(7) An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establish- ment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker. general commission agent or any other agent of an independent status. provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

(8) The fact that a company which is a resid- ent of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State. or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or other- wise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

("l) lncome derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other Statd.

(2) The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property. livestock and equipment used in agriculture and forestry. rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. buildings. usufruct of immov- able property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of. or the right to work. mineral deposits. sources and other natural resources: ships. boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

10

3. Bestämmelserna i punkt ] tillämpas på in- komst som förvärvas genom omedelbart bru- kande. genom uthyrning eller annan använd- ning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tilläm- pas även på inkomst av fast egendom som till- hör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

5. Ingenting i detta avtal hindrar Bolivia från att ta ut "skatten på schablonmässigt beräknad inkomst av fastighet" på fast egendom belägen i Bolivia.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

I. Inkomst av rörelse. som företag i en avtals- slutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat. såvida inte företaget bedriver rö- relse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt. får företagets in- komst beskattas i den andra staten. men en- dast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat. i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället (len inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat. om det varit ett fristående företag. som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affä- rer med det företag till vilket driftstället hör.

Prop. "1993/94: 155

(3) The provisions of paragraph (I) shall apply to income derived from the direct use. letting. or use in any other form of immovable property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance" of independent personal services.

(5) Nothing in this Convention shall prevent Bolivia from levying "the tax on presumed income of properties” owners" on immovable property situated in Bolivia.

Article 7

Business profits

(I) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid. the profits of the enterprise may—be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph (E'). where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situ- ated therein. there shall in each Contracting State be attributed to that permanent estab- lishment the profits which it might be expected to make if it were zrdistinct and separate enter- prise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enter- prise of which it is a permanent establishment.

11

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in- komst medges avdrag för utgifter som upp- kommit för det fasta driftstället. härunder in- begripna utgifter för företagets ledning och all- männa förvaltning. oavsett om utgifterna upp- kommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast drift- ställe brukat i en avtalsslutande stat bestäm- mas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget. hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel. '

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe en- dast av den anledningen att varor inköps ge- nom det fasta driftställets försorg för företa- get. Det angivna begränsar inte Bolivias rätt att beskatta ett fast driftställe -i det fall ett före- tag förvärvar mineralprodukter genom det fasta driftstället.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år. såvida inte goda och tillräckliga skäl föran- leder annat.

7. lngår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta av- tal. berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

Prop. I993/94:155

(3) In the determination of the profits of a permanent establishment. there shall be allowed asdeductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment. including executive and general administrative expenses so incurred. whether in the State in which the permanent establishment is situated or else- where.

(4) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts. nothing in paragraph (2) shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall. however. be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

(5) No profits shall be attributed to a perman- ent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise. This does not limit the right of Bolivia to tax a permanent establishment in case where the enterprise is purchasing mineral products through the permanent establishment.

(6) For the purposes of the preceding para- graphs. the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

(7) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention. then the provi- sions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

12

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag—i en av- talsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartygi internationell trafik be- skattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträf- fande inkomst som förvärvas av luftfartskon- sortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA). den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en inter- nationell driftsorganisation. '

Artikel 9

Företag med intressegetnenskap

]. I fall då a) ett företag i en avtalsslutande stat di- rekt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital. eller b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som-ett företag i den andra avtals- slutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital.- iakttas föl- jande. . Om mellan företagen i fråga om-handelsför- bindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor. som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra obe- roende företag. får all inkomst. som utan så-

Prop. I993/94:155

Article 8

Shipping and air transport

(I) Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

(2) With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph (1) shall apply only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA). the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

(3) The provisions of paragraph (I) shall also apply to profits from the participation in a pool. a joint business or an international oper- ating agency.

Article 9 Associated enterprises

(1) Where:

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State. or (b) the same persons participate directly or indirectly in the management. control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises. then any profits

13

.r—

dana villkor skulle ha tillkommit det ena före- taget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag. inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstäm- melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat inräknar — och i överensstämmelse därmed beskattar in- komst. för vilken ett företag i den andra avtals- slutande staten beskattats i denna andra stat. samt den sålunda inräknade inkomsten är så- dan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag. skall denna andra stat. om den anser att det är berättigat att inkomsten inräknats på angivet sätt. genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestäm- melser i detta avtal och de behöriga myndighe- terna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10 Utdelning

I. Utdelning från bolag med hemvist i en av- talsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får emellertid utdelningen beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar ut- delningen har hemvist. enligt lagstiftningen i denna stat. men om mottagaren har rätt till ut- delningen får skatten inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp. Om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med un- dantag för handelsbolag) som innehar minst 25 procent av det utbetalande bolagets kapital.

Prop. 1993/941155

which would. but for those conditions. have accrued to one of the enterprises. but. by reason of those conditions. have not so accrued. may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State and taxes accordingly — profits on which an enter- prise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included arc profits which would have accrued to the enterprise of the first- mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between inde- pendent enterprises. then that other State. if it agrees with the inclusion. shall make an appro- priate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determin— ing such adjustment. due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10 Di vide/ids

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of para- graph (_l). such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and accord- ing to the laws ofthat State. but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends. However. if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds at least 25 per cent of

14

undantas utdelningen från beskattning i den stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt- ning för vinst av vilken utdelningen betalats.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättighe- ter. som inte är fordringar. med rätt till andel i vinst. samt inkomst av andra andelar i bolag som enligt lagstiftningen i den stat där det ut- delande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av ak- mer.

4. Bestämmelserna i punkterna I och 2 tilläm- pas inte. om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutamle stat och bedri- ver rörelse i den andra avtalsslutande staten. där bolaget som betalar utdelningen har hem- vist. från där beläget fast driftställe eller ut- övar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande an- ordning. samt den andel på grund av vilken ut- delningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm— melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtals— slutande staten. får denna andra stat inte be— skatta utdelning som bolaget betalar. utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat. och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade vinst. även om utdelningen eller den icke utde-

Prop. l993/94:155

the capital of the company paying the divi- dends. the dividends should be exempt from tax in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends arc paid.

(3) The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights. not being debt-claims. participating in profits. as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the dividends. being a resident of a Contracting State. carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident. through a permanent establishment situated therein. or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein. and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. ln such case the provisions of Article 7 or Article 14. as the case may be. shall apply.

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State. that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company. except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State. nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits

15

lade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

Artikel ]]

Ränta

]. Rä'nta. som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra stat i enlighet med lagstiftningen där.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör. en- ligt lagstiftningen i denna stat. men om motta— garen har rätt till räntan får skatten inte över- stiga 15 procent av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall ränta som anges i punkt I beskattas en- dast i den avtalsslutande stat där mottagaren till räntan har hemvist om något av följande krav uppfylls:

a) räntan betalas till regeringen i en av- talsslutande stat. centralbanken i en avtalsslutande stat. politisk underav- delning eller till en lokal myndighet i en sådan stat. '

b) räntan betalas av sådan person som anges i a. .

c) räntan betalas med anledning av ett lån beviljat eller garanterat av en fi- nansiell institution av offentligrättslig karaktär med syfte att främja export och utveckling om krediten beviljats eller garanterats på särskilt förmän.- liga villkor. eller (I) räntan betalas med anledning av kre- ditförsäljning av ett företag i en avtals-

Prop. 1993/94:155

even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

Interest

(I) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. accord- ing to its laws. '

(2) However. such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State. but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

(3) Notwithstanding the provisions of para- graph (2). interest mentioned in paragraph (I) shall be taxable only in the Contracting State where the recipient of the interest is a resident if one of the following requirements is fulfilled:

(a) the recipient thereof is the govern- ment of a Contracting State. the Cent— ral Bank of a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof; (b) the interest is paid by such a person mentioned in sub—paragraph (a); (c) the interest is paid in respect of a loan granted or guaranteed by a financial institution of a public character with the objective to promote exports and development if the credit is granted or guaranteed on preferential condi- tions; or . ((I) the interest is paid, with respect to indebtedness arising on the sale on

16

slutande stat av varor eller industriell. kommersiell eller vetenskaplig utrust- ning till ett företag i den andra avtals- slutande staten.

4. De avtalsslutande staterna är överens om att beträffande punkt 3 i denna artikel innefat- tar uttrycket "finansiell institution av offentlig- rättslig karaktär” i Sverige SWEDECORP (Styrelsen för internationellt näringslivsbi- stånd) och Swedfund International AB eller varje svensk institution som upprättas av den svenska regeringen för att fullgöra samma än- damål som de förut nämnda institutionerna.

5. Med uttrycket "ränta" förstås i denna arti- kel inkomst av varje slags fordran. antingen den säkerställts genom inteckning i fast egen— dom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper. som utfärdats av staten. och inkomst av obligatio- ner eller debentures. däri inbegripna agiobe- lopp och vinster som hänför sig till sådana vär- depapper. obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna arti- kel.

6. Bestämmelserna i punkterna ]. 2 och 3 till- lämpas inte. om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten. från vilken räntan härrör. från där beläget fast - driftställe eller utövar självständig yrkesverk- samhet i denna andra stat från där belägen sta- digvarande anordning. samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigva- rande anordningen. I sådant fall tillämpas be- stämmelserna i artikcl 7 respektive artikel 14.

Prop. 1993/94:155

credit. by an enterprise of a Contracting State. of any merchand- ise or industrial. commercial or scientific equipment to ”an enterprise of the other Contracting State.

(4) In respect of paragraph (3) of this Article it is understood that the term "financial institu- tion of a public character”, in the case of Sweden. includes SWEDECORP (Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd) and Swedfund International AB or any Swedish institution that may be founded by the Swedish Government to fulfill the same purposes as the said institutions.

(5) The term "interest" as used in this Article means income from debt—claims of every kind. whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits. and in particular. income from government securities and income from bonds or debentures. including premiums and prizes attaching to such securities. bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

(6) The provisions of paragraphs (1). (2) and (3) shall not apply if the beneficial owner of the interest. being a resident of a Contracting State. carries on business in the other Contracting State in which the interest arises. through a permanent establishment situated therein. or performs in that other State inde- pendent personal services from a fixed base situated therein. and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. ln such case" the provisions of Article 7 or Article 14. as the case may be. shall apply.

17

7. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten-själv. politisk underavdelning. lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan. antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte. i en avtalsslutande'stat har fast driftställe eller sta- digvarande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit på vilken räntan beta- las. och räntan belastar det fasta driftstället el- ler den stadigvarande anordningen. anses rän- tan härröra från den stat där det fasta driftstäl- let eller den stadigvarande anordningen finns.

8. Då på grund av särskilda förbindelser mel- lan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person rän- tebeloppet. med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas. överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbin- delser inte förelegat. tillämpas bestämmel- serna i denna artikel endast på sistnämnda be- lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be- lopp enligt'lagstiftningen i vardera avtalsslu- tande staten med iakttagande av övriga be- stämmelser i detta avtal.

Artikel 12 Royalty

I. Royalty. som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten-. får beskattas i denna andra stat i enlighet med lagstiftningen där.

2: Royaltyn-fär emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör. en'ligt lagstiftningen i denna stat. men om mot- tagaren har rätt till royaltyn. får skatten inte

Prop. 1993/94:155

(7) Interest shall be deemed to arise. in a Contracting State when the payer is that State itself. a political subdivision. a local authority or a resident Of that State. Where. however. the person paying the interest. whether he is a resident of a Contracting State or not. has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtednesson which the interest is paid was incurred. and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base. then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(8) Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person. the amount of the interest. having regard to the debt-claim'for which it is paid. exceeds the amount'which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship. the provisions of this Article shall apply only to the last- mentioned amount." ln such case. the excess part of the payments Shall remain taxable according to the laws of each Contracting State. due regard being had to the other provi- sions of this Convention.

Article 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. accord- ing to its laWs.

(2) However. such royalties may'also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State. but if the recipient is the beneficial owner of the

18

överstiga 15 procent av royaltyns bruttobe- lopp.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna ar- tikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt. konstnärligt el- ler vetenskapligt verk. häri inbegripet biograf- film och film eller band för radio- eller televi- sionsutsändning. patent. varumärke. mönster eller modell. ritning. hemligt recept eller hem- lig tillverkningsmetod. '

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm- pas intc. om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten. från vilken royaltyn härrör. från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverk- samhet i denna andra stat från där belägen sta- digvarande anordning. samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstäl- let eller den stadigvarande anordningen. I så- dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu- tande stat om utbetalaren är staten själv. poli- tisk underavdelning. lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emeller- tid den person som betalar royaltyn. antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte. i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband var- med skyldigheten att betala royaltyn uppkom- mit. och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anord- ningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mel- lan utbetalaren och den som har rätt till royal-

Prop. l993/94:155

royalties the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties.

(3) The term "royalties" as used inlthis Article means payments of any kind received as & consideration for the use of. or the right to use. any copyright of literary. artistic or scientific

'work including cinematograph films and films

or tapes for radio or television broadcasting. any patent. trade mark. design or model. plan. secret formula or process.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the royalties. being a resident of a Contracting State. carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise. through a permanent establishment situated therein. or performs in that other State inde- pendent personal services from a fixed base situated therein. and the right or property in respect of which the royalties are paid is effect- ively connected with such permanent estab- lishment or fixed base. ln such case the provi- sions of Article 7 or Article 14. as the case may be. shall apply.

(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself. a political subdivision. a local authority or a resident of that State. Where. however. the person paying the royalties. whether he is a resident of a Contracting State or not. has in a Contracting State a permanent establish- ment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred. and such royalties are borne by such perman- ent establishment or fixed base. then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(6) Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or

19

tyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet. med hänsyn till det nytt- jande. den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas. överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindel- ser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp en- ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta- ten mcd iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Realisations vinst

]. Vinst. som person med hemvist i en avtals- slutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande sta- ten. eller på grund av överlåtelse av andelar i ett bolag vars tillgångar huvudsakligen består av sådan egendom. får beskattas i denna andra Stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen- dom. som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe. vilket ett företag i en avtalsslu- tande stat har i den andra avtalsslutande sta- ten. eller av lösegendom. hänförlig till stadig- varande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet. som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtals- slutande statcn. får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av över- låtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst som person med hemvist i en avtals- slutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i interna- tionell trafik eller av lös egendom som är hän-

Prop. 1993/94:155

between both of them and some other person. the amount of the royalties. having regård to the use. right or information for which they are paid. exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the benefi- cial owner in the absence of such relationship. the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. ln such case. the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State. due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13 Capital gains

(1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State. or from the alienation of shares in a company the assets of which consist principally of such property. may be taxed in that other State.

(2) Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enter- prise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resid- ent of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services. including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base. may be taxed in that other State.

(3) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation

20

förlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg. beskattas endast i denna stat. Be— stämmelserna i denna punkt tillämpas beträf- fande vinst som förvärvas av luftfartskonsor- tiet Scandinavian Airlines System (SAS) en- dast i fråga om den del av vinsten som motsva- rar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA). den svenske del— ägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1—3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där ("överlåtaren har hemvist.

5. Vinst på grund av avyttring av andelar eller andra rättigheter i ett bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna som förvärvas av en fysisk person som har haft hemvist i denna stat och fått hemvist i den andra avtalsslutande staten får — utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 — beskattas i den förstnämnda avtals— slutande staten om avyttringen av andelarna eller rättigheterna inträffar vid något tillfälle under de fetn är som följer närmast efter den tidpunkt då den fysiska personen upphört att ha hemvist i den f("irstnämnda staten.

Artikel 14 Sjiilvstäm'lig yrkesutövning

l. Inkomst. som en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att ut- öva fritt yrke eller annan självständig verk- samhet. beskattas endast i denna stat såvida han inte har en stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfogande i den andra avtalsslutande staten föratt utöva verk- samheten. Om han har en sådan stadigvarande

Prop. 1993/942155

of such ships or aircraft. shall be taxable only in that State.

With respect to gains derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS). the provisions of this para- graph shall apply only to such portion of the gains as corresponds to the. participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA). the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

(4) Gains from the alienation of any property other than those referred to in paragraphs (I). (2) and (3) shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

(5) Notwithstanding the provisions of para- graph (4). gains from the alienation of shares or other corporate rights of a company which is a resident of one of the Contracting States derived by an individual who has been a resid- ent of that State and who has become a resid- ent of the other Contracting State. may be taxed in the first-mentioned State ifthe aliena- tion of the shares or other corporate rights occur at any time during the five years next following the date on which the individual has ccased to be a resident of the first—mentioned State.

Article 14 Independent personal services

(l) Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unlesshe has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. lf he has such a fixed base. the income may be

21

anordning får inkomsten beskattas i den andra staten. men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt självständig vetenskaplig. litterär och konst- närlig verksamhet. uppfostrings- och undervis- ningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare. advokat. ingenjör. ar- kitekt. tandläkare och ekonomisk rådgivare utövar.

Artikel 15 Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16. 18 och 19 föranleder annat. beskattas lön och an- nan liknande ersättning som person med hem- vist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat. såvida inte ar- betet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat. får er- sättning som ' uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1. beskattas ersättning. som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande statemen- dast i den förstnämnda staten. om

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt-inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod. och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra sta-

' ten eller på dennes vägnar. samt

c) ersättningen inte belastar fast drift- ställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra sta- ten.

Prop. l993/94:155

taxed in the other State but only so much thereof as is attributable to that fixed base.

(2) The term "professional services'T includes especially independent scientific. literary. artistic. educational or teaching activities as well as the independent activities of physi- cians. lawyers. engineers. architects. dentists and economic advisers.

Article 15

Dapcndent personal services

(1) Subject to the provisions of Articles 16. 18 and 19. salarics. wages and other similar remu- neration derived by a resident of a Contracting State in respeCt of an employment shall be taxable only in that State unless the employ- ment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised. such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of para- graph (l). remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employ— ment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(at) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period: and (b) the remuneration is paid by. or on behalf of. an employer who is not a resident of the other State; and (c) the retnuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete. som ut- förs ombord pä skepp eller luftfartyg som an- vänds i internationell trafik av ett'företag i en avtalsslutande stat. beskattas i denna stat. om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av "arbete. vilket utförs ombord på ett luftfar- tyg som används i internationell trafik av luft- fartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS). beskattas inkomsten endast i Sverige.

Artikel 16 Styrelscarvadc

Styrelsearvode och annan liknande ersättning. som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten. fär beskattas i denna andra stat.

Artikel 17.

Artister och idrottsmän

1. Utan hinderav bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst. som person med hem- vist i cn avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtals- slutande staten i egenskap av artist. såsom tea- ter— eller filmskådespelare. radio- eller televi— sionsartist eller'musiker. eller av idrottsman. beskattas i denna andra stat.

2. Ifall då inkomst genom personlig verksam- het. som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap. inte tillfaller artisten eller idrotts- mannen själv utan annan person. får denna in- komst. utan hinder av bestämmelserna i artik- larna 7. 14 och 15. beskattas-i den avtalsslu- tande stat där artisten eller idrottsmannen ut- Övar Verksamheten. '

Prop. 1993/94:155

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article. remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of & Contracting State may be taxed in that State. 'Where a resident o'f Sweden'derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS). such remuneration shall'be taxable only in Sweden.

Article 16

Directors" fees

Directors” fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Entertainers und sportsman

(l) Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15. income-derived by a resident of a Contracting State as an entertainer. such as a theatre. motion picture. radio or television artist. or a musician. or as a sportsman. from his personal activities as such exercised in the other Contracting State. may be taxed in that other State. _' I

(2) Where income in respect of personal activ- ities exercised by an entertainer or a sports- man in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person. that income may. notwith- standing the provisions of Articles 7. 14 and 15. be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

23

Artikel 18

Pension. livränta och liknande ersättning

[. Pension och annan liknande ersättning. ut- betalning enligt socialförsäkringslagstiftning- en och livränta. vilka härrör från en avtalsslu- tande stat och betalas till person med hemvist iden andra avtalsslutande staten. får beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten.

2. Med uttrycket "livränta" förstås ett fast- ställt belopp. som utbetalas periodiskt på fast- ställda tider under en persons livstid eller un- der angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verk- ställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlagi penningar el- ler penningars värde.

Artikel 19 Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen- sion). som betalas av en avtalsslu- tande stat. dess politiska underavdel- ningar eller lokala myndigheter till fy- sisk person på grund av arbete som ut- förs i denna stats. dess politiska un-l deravdelningars eller lokala myndig- heters tjänst. beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande sta- ten. om arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har hetnvist i denna stat och 1) är medborgare i denna stat. eller 2) inte fick hemvist i denna stat ute-

slutande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 till- lämpas på ersättning som betalas på grund av

Prop. l993/94:155

Article 18

Pensions. unnuities and similar payments

(1) Pensions and other similar remuneration. disbursements under the Social Security legis- lation and annuities arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first- mentioned Contracting State. '

(2) The term "annuity" tneans a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adcquate and full consideration in money or money's worth.

Article 19 Public services

(1)(a) Remuneration. other than a pension. paid by a Contracting State or a political subdivision or a local auth- ority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However. such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

(2) The provisions of Articles 15 and 16 shall apply to rcmuncratitm in respect of services

24

arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat. dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

Artikel 20

Studerande

1. Studerande eller affärspraktikant. som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslu— tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu— tande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande'för sin undervisning eller utbildning. beskattas inte i denna stat för be— lopp som han erhåller för sitt uppehälle. sin undervisning eller utbildning. under förutsätt— ning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

2. Såvitt avser bidrag. stipendier och anställ— ningsinkomst som inte omfattas av bestäm- melserna i punkt 1. skall en student eller af- färspraktikant sotn avses i nämnda punkt un- der det undervisningen eller utbildningen på- går vara berättigad till samma befrielse. lättna- der och fi'irmåner vid beskattningen som gäller för en person med hemvist i den avtalsslutande stat som han vistas i.

3. Punkt "2 är endast tillämplig om studenten eller affärspraktikanten stannar i mer än sex månader i den avtalsslutande stat i vilken han vistas för sin undervisning eller utbildning.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en av- talsslutande stat förvärvar och som inte be- handlas i föregående artiklar av detta avtal be- skattas endast i denna stat. oavsett varifrån in- komsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst. med undantag för inkomst av fast

Prop. 1993/941155

rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivi- sion or a local authority thereof.

Article 20

' Students

(1) Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance. education or training shall not be taxed in that State. provided that such payments arise from sources outside that State.

(2) ln respect of grants. scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph 1. a student o'r business apprentice described in paragraph 1 shall. in addition. be entitled during such education or training to the same exemptions. reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of the State which he is visiting.

(3) Paragraph 2 only applies if the student or apprentice stays more than six months in the Contracting State he is visiting.

Article Z] Other income

(1) ltems of income of a resident of a Contracting State. Wherever arising. not dealt with in the foregoing Articles of this Conven- tion shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall not apply to income. other titan income from

ro 'JT

egendom som avses i artikel 6 punkt 2. om mottagaren av inkomsten har hemvist i en av- talsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkes- verksamhet i denna andra stat från där belä- gen stadigvarande anordning. samt den rättig- het eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anord- ningen. [ sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

Artikel 22

Undmtröjunde av dubbelbeskattning

l. Beträffande Bolivia skall dubbelbeskatt- ning undvikas på följande sätt:

a) Svensk skatt som erläggs enligt svensk lagstiftning 'och i enlighet med be- stämmelserna i detta avtal på inkomst med källa iSverige — antingen betal- ningen sker direkt eller genom av- drag — skall (med undantag beträf- fande utdelning för skatt som skall be- talas pä den vinst av vilken utdelning betalas) skall avräknas från den boli- vianska skatt pä samma inkomst som den svenska skatten har beräknats.

b) När bolag med hemvist i Sverige beta- lar utdelning till bolag med hemvist i Bolivia vilket bolag direkt eller indi- rekt kontrollerar minst 10 procent av det utbetalande bolagets samman- lagda röstvärde. skall den skatt som skall avräknas (utöver den svenska skatt för vilken avräkning kan medges i enlighet med a i denna punkt) även

' omfatta (len svenska skatt som erlagts

Prop. 1993/94:155

immovable property as defined in paragraph (2) ofArticle 6. ifthe recipient of such income. being'a resident of a Contracting State. carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. or performs in that other State inde- pendent personal services from a fixed base situated therein. and the right or property in respect ofwhieh the income is paid is effect- ively connected with such permanent estab- lishment or fixed base. ln such case the provi- sions of Article 7 or Article 14. as the case may be, shall apply.

Article 22

Eliminution of double taxation

(l) ln the case of Bolivia. double taxation shall be avoided as follows: . .

(a) Swedish tax payable under the laws of Sweden and in accordance with this Conventum. whether directly or by deduc'tilon. on. profits. income or chargeable gains from sources within Sweden (excluding in the case of a dividend. tax payable in respect ofthe

' profits out of which the dividend -is paid) shall be allowed as a credit against any Bolivian tax computed by reference to the same profits. income or chargeahle gains by reference to which the Swedish tax is computed.

(b) In the case of a dividend paid by a company which is a resident .of Sweden to a company which isa resid- ent of Bolivia and which controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividend. the credit shall take into account (in addi- tion to any Swedish tax for which credit may be allowed under the

26

på bolagets bakomliggande vinst av vilken utdelningen betalas.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt- ning undvikas på följande sätt:

a)

h)

d)

Om person med hemvist i Sverige för- värvar inkomst som enligt boliviansk lagstiftning och i.enlighet mcd be- stämmelserna i detta avtal får beskat- tas i Bolivia. skall Sverige — med beak- tande av bestämmelserna i svensk lag- stiftning beträffande avräkning av ut- ländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som an- ges här ändras) - från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett be- lopp motsvarande den skatt som er- lagts i Bolivia för inkomsten. Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst. som enligt bestäm- melserna i detta avtal. beskattas en- dast i Bolivia. får Sverige vid faststäl- landet av skattesatsen för svensk pro- gressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast i Bolivia.

Utan hinder av bestämmelserna i a är utdelning frän bolag med hemvist i Bolivia till bolag med hemvist i Sve- rige undantagen frän svensk skatt en- ligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som eri hälles av svenska bolag frän dotterbo- lag utomlands.

Vid tillämpningen av a anses "den skatt som erlagts i Bolivia" innefatta bolivianska skatter som anges i punkt

Prop. 1993/94:155

provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph). the Swedish tax payable by the company in respect of the profits out of which such dividend is paid. '

(2) ln'the case of Sweden. double taxation shall be avoided as follows:

( a)

(b)

( d')

Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Boli- via and in accordance with the provi- sions of this Convention may be taxed in Bolivia. Sweden shall allow subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) as a deduction from the tax on such income. an amount equal to the Bolivian tax paid in respect of such income.

Where a resident of Sweden derives income which. in accordance with the provisions of this Convention. shall be taxable only in Bolivia. Sweden may. when determining the graduated rate of Swedish tax. take into account the income which shall be taxable only in Bolivia.

Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph. dividends paid by a company which is a resident of Bolivia to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law govern- ing the exemption of tax on dividends paid to Swedish subsidiarics abroad.

companies by

For the purposes of sub-paragraph (a) of this paragraph the term ”Bolivian tas paid" shall be deemed to include

1 a i artikel "2. även om sådana skatter uttagits på grundval av en schablon- mässigt beräknad inkomst. Vid till- lämpningen av c skall en skatt på 15 procent på ett underlag beräknat efter svenska regler anses ha erlagts. om den vinst från vilken utdelningen be- talas härrör från någon av följande ak- tiviteter och verksamheten har bedri- vits i Bolivia: lndustriell verksamhet eller tillverkningsverksamhet eller jordbruk (däri inbegripet boskaps- uppff'idning). skogsbruk. fiske. turism (däri inbegripet restaurang- och ho- tellverksamhet). gruv- och stcnbryt- ning. oljerelaterad verksamhet samt byggnadsverksamhet (däri inbegripet anläggning av vägar).

e) Bestämmelserna i (] gäller under de tio första åren under vilka detta avtal till- lämpas. Denna period kan förlängas genom en ömsesidig överenskom- melse mellan de behöriga myndighe- terna."

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

l. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli före- mål för beskattning eller därmed samman- hängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sam- manhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestäm- melserna i artikel 1 tillämpas denna bestäm— melse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i häda avtalsslutande staterna.

Prop. 1993/94:155

the Bolivian taxes enumeratcd in paragraph (1) (a) of Article 2 even when such taxes have been levied in respect of presumed income. For the purposes of sub-paragraph (c) of this paragraph a tax of 15 per cent calcu- lated on a Swedish tax base shall be considered to have been paid, if the profits out of which the dividends are paid are derived from any of the following activities. provided that the activities have been carried out in

Bolivia: Industrial and manufacturing activities as well 'as agriculture

(including cattle raising). forestry. fishing. tourism (including restaurants and hotels). mining and quarrying.

oilrclatcd activities as well as construction (including road construc- tion).

(e) The provisions of paragraph (d) shall apply only for the first ten years during which this Convention is effective. This may be extended by a mutual agreement

period

between the competent authorities.

Article 23

Non-di.verimination

(l) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith. which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall. notwithstanding the provisions of Article 1. also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. '

2. Beskattningen av fast driftställe. som före- tag i en avtalsslutande stat har i den andra av- talsslutande staten. skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat. som bedriver verksamhet av samma slag.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt '1. artikel 11 punkt 8 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas. är ränta. royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtals- slutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid be- stämmandet av sådant företags beskattnings- bara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda sta- ten.

4. Företag i en avtalsslutande stat. vars kapi- tal helt eller delvis ägs eller kontrolleras. di- rekt eller indirekt. av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten. skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhäng- ande krav som är av annat slag eller mer tyng- ande än den beskattning och därmed samman- hängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli under- kastat.

5." Ingenting i denna artikel anses medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge fysisk person som saknar hemvist i denna stat sådant personligt avdrag vid beskattningen. sådan skattebefrielse eller skattenedsättning som medges fysisk person som har sådan hem- vrst.

Prop. 1993/94:155

(2) The taxation on a permanent establish- ment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

(3) Exccpt where the provisions of paragraph (1) of Article 9, paragraph (8) of Article 11. or paragraph (6) of Article 12. apply. interest. royalties and other disburscments paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall. for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise. be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resid- ent ofthe first-mentioned State. Similarly. any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall. for the purpose of determining the. taxable capital of such enterprise. be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State. the capital of which is wholly or partly owned or controlled. directly or indirectly. by one or more residents of the other Contracting State. shall not be subject in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensorne than the taxation and connected requirements to which other similar enter- prises of the first-mentioned State are or may be subject.

(5) Nothing contained in this Article shall be construed as obliging either Contracting State to grant to individuals not resident in that State any of the personal allowances. reliefs and reductions for tax purposes which are granted to individuals so resident.

29

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande arti- kel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot be- stämmelserna i detta avtal. kan han. utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning. framlägga saken för den behö- riga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller. om fråga är om tillämp- ning av artikel "23 punkt 1. i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall fram- läggas inom tre är från den tidpunkt då perso- nen i fråga fick vetskap om den åtgärd som gi- vit upphov till beskattning som strider mot be- stämmelserna i avtalet.

2. ()m den behöriga myndigheten finner in- vändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning. skall myn- digheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndig- heten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avta- let. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu— tande staterna skall genom ömsesidig överens- kommelse söka avgöra svårigheter eller.tvi- velsmäl som uppkommer . i fråga om tolk- ningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbe- skattning i fall som inte omfattas av avtalet.

Prop. l993/94:155

(6) The provisions of this Article shall. notwithstanding the provisions of Article 2. apply to taxes of every kind and description.

Article 24

M urual agreement procedure

("l) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accord- ance with the provisions of this Convention. he may. irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States. present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or. if his case comes under paragraph (1) of Article 23. to_that of the Contracting State of which he is a national. The. case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

(2) The competent authority shall endeavour. ifthe objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution. to resolve the case by mutual agree— ment with the competent authority of the other Contracting State. with a view to the avoidance of taxation which is not in accord- ance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

(3)- The competent authorities of the Contracting-States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

30

4. De behöriga myndigheterna i-de avtalsslu- tande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskom— melse i de fall som angivits i föregående punk- ter.

Artikel 25 Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu- tande staterna skall utbyta sådana upplys- ningar som är nödvändiga för att tillämpa be- stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu- tande staternas interna lagstiftning. i fråga om skatter som omfattas av avtalet i den mån be- skattningen enligt denna lagstiftning inte stri- der mot avtalet. Utbytet av upplysningar bc- gränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas så- som hcmliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och administrativa myndigheter) som faststäl- ler. uppbär'eller indriver de skatter som omfat- tas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna en- dast för sädana ändamål. De får yppa upplys- ningarna vid offentliga rättegångar elleri dom- stolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt ] anses inte med- föra skyldighet för en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avvi- ker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten.

h) lämna upplysningar som inte är till- gängliga enligt lagstiftning eller sed-

Prop. 1993/94:155

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 25

Exchange of information

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention. insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The' exchange of information'is no't restricted by Article l. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assess- ment or collection of. the enforcement or prosecution in respect of.' or the determination of appeals in relation to. the taxes covered by the Convention. "Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

(2) ln no case shall the provisions of para- graph (1) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and adminis- trative practice of that or of the other Contracting State; (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the

31

vanlig administrativ praxis i denna av- talsslutande stat eller i den andra av- talsslutande staten.

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet. industri-. handels- eller yrkeshemlighet eller i närings- verksamhet nyttjat fi'irfaringssätt eller upplysningar. vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

Artikel 26

Diplomatiska företrädare och konsulära tjäns- temän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de pri- vilegier vid beskattningen som enligt folkrät- tens allmänna regler eller bestämmelser i sär- skilda överenskommelser tillkommer diplo- matiska företrädare eller konsulära tjänste- män.

Artikel 27

Ikraftträdande

1. Var och en av de avtalsslutande staterna skall underrätta den andra avtalsslutande sta- ten när de åtgärder vidtagits som krävs enligt lagstiftningen i den egna staten för att detta av- tal skall träda i kraft.

2. Avtalet skall träda i kraft trettio dagar efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och avtalets bestämmelser tillämpas där- efter på inkomst beträffande vilken skatt tas ut för beskattningsperiod som börjar den 1 ja- nuari det år som följer närmast efter det är då avtalet träder i kraft eller senare.

Artikel 28 Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det upp- sägs av en avtalsslutande stat. Vardera avtals-

Prop. 1993/94:155

normal course of the administration of that or of the other Contracting State:

(c) to supply information which would disclose any trade. business. indus— trial. commercial or professional secret or trade process, or informa- tion. the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 26

Diplomalic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the fiscal'privileges of diplomatic agents or consu— lar officers under the general rules of interna- tional law or under the provisions of special agreements.

Article 27

Entry into force

(1) Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Convention.

(2) The Convention shall enter into force on the thirtieth day after the later of these notiv fications and shall thereupon have effect on income derived in respect of taxes levied for a fiscal period beginning on or after the first day of January of the year next following that of the entry into force of the Convention.

Article 28

Tcrmination

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either

slutande staten kan på diplomatisk väg. skrift- ligen uppsäga avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av nå- got kalenderår som följer efter en tidrymd av fem är från den dag då avtalet trätt i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla på inkomst beträffande vilken skatt tas ut för beskattningsperiod som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då uppsägningen skedde eller senare. '

Till bekräftelse härav har undertecknade. där- till vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 14 januari 1994. i två exemplar på spanska, svenska och eng- elska språken. För den händelse att tvist upp- kommer vid tolkningen skall den engelska tex- ten äga företräde.

För Konungariket Sveriges regering

För Republiken . Bolivias regering

Bo Lundgren ]. Medardo Navin

Quiroga

Prop. 1993/94:155

Contracting State may terminate the Conven- tion, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least ' six months before the end of any' calendar year after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force. ln such case, the Convention shall cease to have effect in respect of income derived in respect of taxes levied for a fiscal period beginning on or after the first day of January of the year next follow- ing that in which the notice of termination is given.

In Witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed this Protocol.

Done at Stockholm. this l4th day of January 1994, in duplicate in the Spanish, Swedish and English languages. ln case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Bolivia

For the Government of the Kingdom of Sweden

] . Medan/o Navia Quiroga

Bo Lundgren

33

PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet mellan Ko- nungariket Sveriges regering och Republiken Bolivias regering för undvikande av dubbelbe- skattning och förhindrande av skattet1ykt be- träffande skatter på inkomst, har underteck- nade kommit överens om att följande bestäm- melser skall utgöra en del av avtalet.

]. Till samtliga bestämmelser i avtalet

Om (med undantag för artikel 10) en avtals- slutande stats rätt att beskatta inkomst enligt avtalet är begränsad och inkomsten enligt lag- stiftningen i den andra avtalsslutande staten anses härröra från källa i utlandet och därför undantagen från beskattning i denna andra stat. får den förstnämnda avtalsslutande sta- ten — i syfte att förhindra skatteundandra- gande — beskatta sådan inkomst utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal.

2. Till artiklarna 11 och 12

Om Bolivia i ett ikraftvunnet avtal för und- vikande av dubbelbeskattning med något an- nat land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling över- enskommit att tillämpa en lägre skattesats på ränta och royalty än den som anges i artiklarna 11 och "12. skall denna lägre skattesats ersätta den skattesats som anges i angivna artiklar och tillämpas från den dag då det avtalet träder i kraft.

Till bekräftelse härav har undertecknade, där- till vederbörligen bemyndigade. undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 14 januari 1994. i två exemplar på spanska, svenska och eng- elska språken. För den händelse att tvist upp- kommer vid tolkningen skall den engelska tex- ten äga företräde.

Prop. 1993/94:155

PROTOCOL

At the signing of the Convention. between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Bolivia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income. the undersigned have agreed to the following provisions which shall form an integral part of the Convention.

(l) With reference to the Convention

If according to any provisions of this Convention — except for Article 10 — the right of a Contracting State to tax income is limited and according to the tax laws of the other Contracting State the income is regarded as income from foreign sources and therefore is exempt from tax in that other State, the first- mentioned State may — for the purpose of preventing any avoidance of taxation — tax such income notwithstanding any other provi- sions of this Convention.

(2) With reference to Articles 11 and 12

lf Bolivia has agreed in a Convention for the elimination of double taxation in force between it and any other member country of the Organisation for Economic Co-operation and Development to apply a lower rate of taxation to interests or royalties than that specified in Articles 11 and 12 respectively. that lower rate shall be substituted for the rate specified in those Articles with effect from the date when that Convention enters into force.

ln witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed this Protocol.

Done at Stockholm. this l4th day of January 1994. in duplicate in the Spanish. Swedish and English languages. In case of any divergence' of interpretation the English text shall prevail.

För Konungariket Sveriges regering

Bo Lundgren

För Republiken Bolivias regering

]. Medardo Novia Quiroga

For the Government of the Kingdom of Sweden

Bo" Lundgren

Prop. 1993/941155

For the Government- of the Republic of Bolivia

] . Mcdardo Navid Quiroga

3. Ärendet och dess beredning

På initiativ av Bolivia ägde förhandlingar om ett dubbelbeskatmingsavtal rum i La Paz den 20-22 september 1993. Ett utkast till dubbelbeskatt- ningsavtal paraferades sistnämnda _dag. Det paraferade utkastet var upp- rättat på spanska och engelska. En svensk text har därefter upprättats och tillsammans med den engelska texten remitterats till Kammarrätten i Jönköping och till Riksskatteverket. Förutom önskemål om vissa klarlägganden i propositionen har remissinstansema inte haft något att erinra. Avtalet undertecknades den 14 januari 1994. Ett förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal har upprättats inom Finansdepartementet.

Lagrådet

Såsom framgår av 2 5 i den föreslagna lagen skall avtalets beskattnings- regler tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skatt- skyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Regeringen anser på grund härav och på gnmd av förslagets beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Lagförslaget

Lagförslaget består dels av paragraferna 1-3, dels av en bilaga som innehåller avtalstextema på svenska och engelska.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet skall gälla som lag här i landet (1 5). Vidare regleras där frågan om förhållandet mellan de regler i avtalet som föreskriver att beskattning skall ske och annan skattelag (2 5). Bestämmelsen innebär att beskattning inte kan ske på grund av avtalets regler. Endast om det i annan skattelag som kommunalskatte- lagen (1928:370), KL, lagen (1947z576) om statlig inkomstskatt, SIL, etc. föreskrivits en skattskyldighet kan beskattning komma i fråga. I 3 5 i förslaget föreskrivs att då en här bosatt person uppbär inkomst som enligt avtalet endast skall beskattas i Bolivia skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen här, dvs. någon progressionsuppräkning skall då inte ske. Sverige avstår numera regelmässigt från att utnyttja den rätt till progressionsuppräkning som ges i dubbelbeskattningsavtalen. Avsikten är således att ett sådant avstående skall ske även i detta fall.

Enligt art. 27 träder avtalet i kraft trettio dagar efter den dag då den sista underrättelsen om att de avtalsslutande staterna vidtagit de åtgärder som krävs för att avtalet skall kunna träda i kraft tagits emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 1993/941155

36

5. Översiktligt om skattesystemet i Bolivia

Inkomstskatten för fysiska personer i Bolivia utgör ett komplement till

mervärdeskatten. Endast inkomster som anses ha källa i Bolivia beskat- - tas. För person som inte är" bosatt där utgår skatten på bruttoinkomsten. En person anses bosatt i Bolivia om han vistas där mer än 180 dagar under kalenderåret. Skattesatsen är 13 % vilket också är skattesatsen för mervärdeskatten. På royalty, ränta och utdelning till persön som inte är bosatt i Bolivia utgår skatten i form av en definitiv källskatt som inne- hålls av utbetalaren. Från sammanlagda beloppet av olika inkomster får en person som är bosatt i Bolivia dra av ett belopp motsvarande två'

minimilöner (minimilönen per månad är för närvarande Bs 135). Dess- utom får avdrag göras för erlagda socialForsäkringsavgiRer. En i Bolivia bosatt person får också skattereduktion för erlagd mervärdeskatt och för ett belopp motsvarande 13 % av två minimilöner.

Skatten på bolags schablonmässigt beräknade inkomst utgår på rörel-'

sens nettovärde. Skatten utgör 3 % av detta värde som beräknas med ledning av bolagets bokslut. Inventarier värderas i princip till anskaff- ningspriset minskat med avskrivningar baserade på inventariernas antagna livslängd. Lager värderas till det lägre av återköpspriset eller marknads- priset. Tillgångar i utländsk valuta beräknas enligt officiell valutakurs på '

bokslutsdagen. Alla övriga tillgångar värderas till faktisk anskaffnings- kostnad. Aktieinnehav i bolag som själva beskattas med denna skatt ingår dock inte i underlaget.

Även på fastigheter utgår en- skatt avsedd att beskatta inkomst av fastighet som beräknas schablonmässigt beroende på fastighetens kom- mersiella värde. Skatten utgår med 0,35 %-4 % av detta värde. Förutom punktskatter på vissa konsumtionsvaror utgår en omsättningsskatt med- 2 % på bruttoinkomsten vid alla affärstransaktioner och överlåtelser av varor, byggnader etc.

Bolag som bedriver utvinning av kolväten beskattas inte med skatten på bolags schablonmässigt beräknade inkomst. I stället utgår då en skatt med 40 % på nettoinkomsten. Dessutom skall sammanlagt 31 % av värdet av produktionen betalas till det allmänna (en del till provinsen i fråga och en del till staten). Vid beräkningen av skatten på nettoinkoms- ten medges avräkning av skatten" på produktionen. Vid beräkningen av skatten på nettoinkomsten medges avdrag för alla kostnader för inkoms- ' tens förvärvande liksom för produktionsskatten. Förluster får utnyttjas mot framtida vinster utan begränsning. -

6. Dubbelbeskattningsavtalets innehåll

6.1. Bakgrund

Avtalet ansluter nära till den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderat för bilaterala dubbel- beskattningsavtal, men det är också präglat av att Bolivia är mindre

Prop. 1993/94:155

37

utvecklat än Sverige i industriellt hänseende. Således har Sverige godtagit regler i avtalet om s.k. matching exempt (art. 22 punkt 2 c och d). Detta betyder att Sverige i vissa tilll medger skattefrihet för mottagen utdelning trots att det normala kravet för skattefrihet i sådant fall - en beskattning på minst 15 % beräknat på ett svenskt underlag - inte har uppfyllts.

6.2. Avtalets tillämpningsområde

Art. I anger de personer som omfattas av avtalet. I enlighet med denna artikel, som överensstämmer med OECD:s modellavtal, skall avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. För att avtalet skall vara tillämpligt krävs dels att fråga är om sådan person som avses i art. 3 punkt 1 (I eller e, dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i art. 4 punkt 1 har hemvist i en avtalsslutande stat, dvs. enligt den interna lagstiftningen i en avtals- slutande stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet.

Avtalet är inte tillämpligt på person som är skattskyldig endast för inkomst från källa i en avtalsslutande stat, se art. 4 punkt 1. Uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" inbegriper sålunda i princip endast person som är oinskränkt skattskyldig i staten i fråga. Den skatt- skyldighet som avses här är inte någon formell skattskyldighet. Personen skall vara skyldig att normalt erlägga skatt för de olika inkomster denne kan uppbära såväl från bosättningsstaten som från andra stater. Såsom framgått av redogörelsen för skattesystemet i Bolivia beskattas även person som är bosatt där endast för inkomst som anses ha källa där. Därför har särskilt angivits i art. 4 punkt 1 att uttrycket inbegriper varje person som är bosatt och skattskyldig i Bolivia enligt boliviansk lagstift- ning. Det bör dock i detta sammanhang framhållas att de förmåner som följer av bestämmelserna i art. 6-21 i vissa fall begränsas genom bestäm— melsen i punkt 1 i protokollet.

Art. 2 upptar de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. Av punkt 2 . framgår att avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som i framtiden påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 1. Utan hinder av art. 2 tillämpas bestämmel- serna om förbud mot diskriminering (art. 23) även på andra skatter än de som anges i art. 2, exempelvis på mervärdeskatt. Såsom framgått av den översiktliga beskrivningen av Bolivias skattesystem är de flesta skatter som utgår i Bolivia av annat slag än traditionella inkomstskatter. För att uppnå ett undvikande av dubbelbeskattning och en rimlig uppdelning av beskattningsrätten skall de angivna bolivianska skatterna vid tillämp- ningen av avtalet anses vara skatter på inkomst (art. 2 punkt 1 och art. 22 punkt 2 d).

Prop. 1993/94:155

38

6.3. Definitioner m.m.

Art. 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Innehållet i artikeln överensstämmer i huvudsak med OECD:s modellav- tal. Definitioner förekommer även i andra artiklar t.ex. art. 10, 11 och 12, där den inkomst som behandlas i resp. artikel definieras.

När det gäller tolkning av dubbelbeskattningsavtal och då bl.a. den i art. 3 punkt 2 intagna bestämmelsen får jag hänvisa till vad som anförts i propositionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. 1989/90:33 s. 42 ff.).

Art. 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person skall anses ha hemvist vid tillämpningen av avtalet. Reglerna brukar i bland benämnas tiebreak-regler och är avsedda att lösa fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fastställa var en person skall anses ha hemvist när reg- lerna i avtalet skall tillämpas.

Hemvistreglema i avtalet har således inte någon betydelse för var en person skall anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning, utan regle- rar endast frågan om hemvist vid tillämpning av avtalet. Det angivna innebär t.ex. att avtalets hemvistregler saknar relevans bl.a. då det gäller att avgöra huruvida utdelning från svenska bolag skall beläggas med kupongskatt. Utdelning från svenskt bolag till en fysisk person som i skattehänseende anses bosatt i Sverige enligt intern svensk skattelagstift- ning, men som har hemvist i ett annat land enligt ett dubbelbeskattnings- avtal, skall således inte beläggas med kupongskatt.

Punkterna 2 och 3 reglerar fall av dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt reglerna för beskattning i Bolivia anses bosatt i Bolivia. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt avtalet. En person som anses bosatt i såväl Sverige som Bolivia enligt resp. stats interna lagstiftning, men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Bolivia skall således i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätten enligt avtalet, vid taxeringen i Sverige beskattas enligt de regler som gäller för här bosatta, vilket medför rätt till t.ex. grundavdrag och allmänna avdrag.

Art. 5 definierar "fast driftställe". Uttrycket har i förevarande avtal fått ett innehåll som i huvudsak överensstämmer med det i OECD:s modell- avtal. Punkt 2 innehåller endast en uppräkning - på intet sätt uttömmande - av exempel, som vart och ett kan utgöra fast driftställe. Dessa exempel bör läsas mot bakgrund av den allmänna defrnitionen i punkt 1. De uttryck som räknas upp i punkt 2 "plats för företagsledning", "filial", "kontor", "lantbruk eller plantage" osv. bör därför tolkas på sådant sätt att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de uppfyller villkoren i punkt 1. I punkt 4 anges vissa aktiviteter som trots att de bedrivs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet ändå inte skall anses bedrivna från fast driftställe. I punkt 4 d anges bl.a. att innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor för företaget inte skall innefattas i uttrycket fast drift-

Prop. 1993/94:155

39

ställe. I punkt 5 har intagits ett undantag från denna regel beträffande företag som bedriver inköp av mineralprodukter. Även om sådant företag inte bedriver annan verksamhet i Bolivia är det ändock skattskyldigt enligt boliviansk lagstiftning. Såsom framgått tidigare utgår flera av de bolivianska skatterna på annat underlag än nettovinst. Undantaget innebär att Bolivia är bibehållet rätten att beskatta sådan verksamhet.

Bestämmelserna om "fast driftställe'i svensk lagstiftning finns i punkt 3 av anvisningarna till 53 & KL. För att ett företag i Bolivia skall kunna beskattas för inkomst av rörelse från fast driftställe i Sverige i enlighet med art. 7 i avtalet krävs att sådant driftställe föreligger enligt bestäm- melserna i avtalet. Givetvis förutsätter detta att skattskyldighet föreligger även enligt svensk skattelagstiftning (ifr 2 5 i den föreslagna lagen" om dubbelbeskattningsavtal med Bolivia). I de flesta fall torde fast driftställe i den angivna situationen föreligga även enligt bestämmelserna i KL.

6.4. Avtalets beskattningsregler

Art. 6-21 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse vid tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag och vilken förvärvskälla inkomsten skall hän- föras enligt svensk intern skattelagstiftning. _När beskattningsrätten väl fördelats enligt avtalet sker beskattning i Sverige enligt svensk lagstift- ning. Har rätten att beskatta viss inkomst i Sverige enligt svensk skatte- lagstiftning inskränkts genom avtal måste denna begränsning iakttas.

I de fall en inkomst "får beskattas" i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i art. 6-21, innebär detta inte att den andra staten från- tagits rätten att beskatta inkomsten. Beskattning får i sådana fall ske även i den andra staten, om det är möjligt enligt dess interna skattelagstiftning, men den dubbelbeskattning som uppkommer måste i sådana fall undan- röjas. Hur undanröjande av dubbelbeskattning sker ! detta avtal framgår av art. 22.

Inkomst av fast egendom får enligt art. 6 beskattas i den stat där egendomen" ar belägen. Enligt svensk lagstiftning beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av- näringsverksamhet. Vid tillämpning av avtalet bestäms dock rätten att beskatta inkomst av fastig- het med utgångspunkt från art. 6, dvs. den stat i vilken fastigheten är belägen får beskatta inkomsten. Detta hindrar dock inte Sverige från att beskatta inkomsten som inkomst av näringsverksamhet vid taxeringen här. Royalty från first egendom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja mineralf'orekomst, källa eller annan naturtillgång behandlas också som inkomst av fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt art. 12. I punkt 5 har intagits en bestämmelse av inne- börd att Bolivia har rätt ta ut "skatten på schablonmässigt beräknad inkomst av fastighet" på fast egendom i Bolivia. Såsom Kammarrätten i Jönköping påpekat följer detta redan av punkt 1. De bolivianska förhand- lama ville dock ha detta förtydligande.

Prop. 1993/94:155

40

Art. 7 innehåller regler om beskattning av röreLveinkomst. Sådan in- komst beskattas enligt huvudregeln i punkt ] endast i den stat där före- taget är hemmahörande. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället beskattas i denna stat. "Fast driftställe" är med andra ord beteckningen för en sådan närvaro som ger källstaten rätt enligt avtalet att beskatta ett företag hemmahörande i den andra staten (jfr art. 5).

Vid bestämmandet av fördelningen av inkomster mellan fast driftställe .

och huvudkontor skall arm's length-principen användas, dvs. till det fasta driftstället skall hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha för- värvat om det - i stället för att avsluta affärer med huvudkontoret - hade avslutat affärer med ett helt fristående företag som bedrivit verk- samhet av samma eller liknande” slag under samma eller liknande villkor och avslutat affärer på normala marknadsmässiga villkor (punkt 2).

Punkt 3 innehåller vissa regler för hur utgifter som uppkommit för ett fast driftställe skall behandlas. Därvid klargörs att t.ex. allmänna förvalt- ningskostnader som uppkommit .hos företagets huvudkontor för ett fast driftställe är en utgift som får dras av hos det fasta driftstället.

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar i detta avtal regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda artiklarna (punkt 7).

Art. 8 behandlar beskattning av inkomst av näringsverksamhet i form av .sy'ö— och lig/ipn i intemationell-trafik. Sådana inkomster beskattas enligt punkt 1 endast i den stat där det företag som bedriver angiven verksamhet har hemvist. Detta gäller med andra ord oavsett om företaget har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten. De särskilda reglerna för SAS i punkt 2 innebär att avtalet endast reglerar beskattningen av den del av SAS inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren.

Art. 9 innehåller sedvanliga regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap. De i punkt 1 angivna reglerna innebär inte någon begränsning eller utvidgning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat utan anger endast i vilka fall den i punkt 2 angiv- na justeringen är avsedd att göras. Bestämmelsen i punkt 2 innehåller ett förtydligande av motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtalgenom att kraVet på godkännande för att justering skall vidtas explicit anges.

Art. 10 behandlar beskattningen av utdelningsinkomster. Definitionen av uttrycket "utdelning", som återfinns i punkt 3, överensstämmer i huvudsak med den i OECD:s modellavtal. Definitionen gäller som bruk- ligt endast vid tillämpning av art. 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en annan betydelse. För att utdelning från bolag i Bolivia skall vara skattefri för ett svenskt bolag, krävs exempelvis att fråga är om utdelning enligt svensk skattelagstiftning (jfr art. 22 punkt 2 c). Art. 10 eller motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal kan således inte användas för att avgöra innebörden av uttrycket i andra sammanhang. Anledningen till att uttrycket definierats i art. 10 är att de betalningar beträffande vilka rätt föreligger att ta ut en skatt enligt de i artikeln angivna skattesatserna måste kunna avgränsas från andra betal-

Prop. 1993/94:155

41

ningar. Samma princip gäller även för ränta och royalty (se art. 11 och 12).

Enligt punkt 2 får utdelning från bolag med hemvist' r en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas även i den stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist (käll- staten). Skatten får dock enligt punkt 2 inte överstiga 15 % av utdel- ningens bruttobelopp, om mottagaren har rätt till utdelningen. Om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som innehar minst 25 % av det utbetalande bolagets kapital skall emeller- tid källskatt inte alls tas ut.

De nu redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt beträf- fande utdelning gäller endast då "mottagaren har rätt till utdelningen". Av detta villkor, vilket även uppställs i fråga om ränta (art. ll punkt 2), och royalty (art. 12 punkt 2), följer att den angivna begränsningen av skatten i källstaten inte gäller när en mellanhand, exempelvis en repre- sentant eller en ställföreträdare, sätts in mellan inkomsttagaren och utbetalaren. Villkoret tar sikte på fall där den som har rätt- till utdel- ningen inte har hemvist i den andra avtalsslutande staten.

I vissa fall skall rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning av avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse eller av själv- ständig yrkesutövning. Dessa fall anges i punkt 4.

Punkt 5 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av utdelning (beträffande detta slag av beskattning se punkterna 33-39 i kommentaren till art. 10 punkt 5 i OECD:s modellavtal).

Art. ]] behandlar ränta. Enligt punkt 1 får ränta beskattas i den stat där mottagaren har hemvist. Vad som här menas med ränta framgår av punkt 5 (ifr vad som angetts beträffande utdelning under art. 10). Även källstaten får enligt punkt 2 beskatta räntan, men skatten får 1 sådant fall inte överstiga 15 % av räntans bruttobelopp. I vissa fall avstår källstaten från att ta ut skatt. Dessa fall anges i punkt 3 och avser bl.a. när räntan betalas av regering eller centralbank i en avtalsslutande stat. I punkt 3 d återfinns en bestämmelse som undantar ränta som utgår vid kreditförsälj- ning från källskatt.

Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte i de fall som avses i punkt 6, dvs. då räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall skall beskattningsrätten till räntan i stället fördelas med tillämpning av art. 7 resp. art. 14 som behandlar inkomst av rörelse resp. självständig yrkes- utövning. Enligt svensk intern skattelagstiftning utgör såväl inkomst 'av rörelse som inkomst av självständig yrkesutövning i allmänhet inkomst av näringsverksamhet. Den här beskrivna beskattningsrätten för källstaten kan bli tillämplig i Sverige - i de fall bosättning i Sverige enligt interna beskattningsregler inte föreligger - endast om räntan skall hänföras till intäkt av näringsverksamhet. Dessutom fordras att fast driftställe före- ligger enligt intern svensk rätt eller att inkomsten hänför sig till här be— lägen fastighet (53 5 1 mom. a KL och 6 & 1 mom. SIL).

Prop. 1993/94:155

42

Roya'lty SOm avses i art. 12 punkt 3 och som härrör från en avtals- slutande stat (källstaten) och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Definitionen av uttrycket "royalty" (jfr vad som angetts beträffirnde utdelning under art. 10) omfattar liksom motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal från 1992 inte leasingavgifter. Enligt punkt 2 får också källstaten ta ut skatt på royaltybetalningar men denna skatt får inte överstiga 15 % av royaltyns bruttobelopp om mottagaren har rätt till royaltyn. Royalty som utbetalas från Sverige till person med hemvist i Bolivia får således beskattas här, men skatten får inte överstiga 15 % av royaltyns bruttobelopp.

Från de redovisade bestämmelserna i punkterna 1 och 2 görs i punkt 4 undantag för sådana &11 då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas, har verkligt samband med fast driftställe eller stadig- varande anordning som den som har rätt till royaltyn har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall fördelas beskattningsrätten till royaltyn mellan staterna med tillämpning av bestämmelserna i art. 7 resp. art. 14 som behandlar inkomst av rörelse resp. självständig yrkesutövning.

I protokollet har intagits en "mest gynnad nationsklausul" av innebörd att om Bolivia med annan medlemsstat i OECD överenskommet om lägre skattesats beträffande ränta eller royalty än i förevarande avtal, skall denna lägre skattesats automatiskt tillämpas även gentemot Sverige.

Art. 13 behandlar beskattning av realisationsvinst. Bestämmelserna skiljer sig något från motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal. Bestämmelsen i punkt 5 möjliggör för en avtalsslutande stat att beskatta fysisk person för realisationsvinster som härrör från överlåtelse av an- delar m.m. i bolag i staten i fråga om överlåtelsen sker under de fem år som följer närmast efter det att personen i fråga upphört att ha hemvist i denna stat.

Enligt art. 14 beskattas inkomst av självständig yrkesutövning i regel endast där yrkesutövaren har hemvist. Utövas verksamheten från en stadigvarande anordning i den andra staten som regelmässigt står till hans förfogande får dock inkomsten även beskattas i verksamhetsstaten. Den del av inkomsten som i sådana fall får beskattas i verksamhetsstaten är dock begränsad till vad som är hänförligt till den stadigvarande anord- ningen.

Innebörden av uttrycket "fritt yrke" belyses i punkt 2 med några typiska exempel. Denna uppräkning är endast förklarande och inte ut- tömmande. Det bör observeras att denna artikel behandlar "fritt yrke eller annan självständig verksamhet". Artikeln skall sålunda inte tillämpas när fråga är om anställning, t.ex. läkare som tjänstgör som anställd tjänsteläkare eller ingenjör som är anställd i ett av honom ägt aktiebolag. Artikeln är inte heller tillämplig på sådan självständig verksamhet som artister eller idrottsmän utövar. Sådan verksamhet omfattas av art. 17.

Arr. 15 behandlar beskattning av enskild tjänst. Punkt ] innebär att sådan inkomst i regel får beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsätt- ningar som anges i punkt 2. I sådana fall sker beskattning endast i in-

Prop. l993/94:155

43

komsttagarens hemviststat. I punkt 3 har intagits särskilda regler om beskattning av arbete ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

StyreLrearwden och annan liknande ersättmng får enligt art. 16 beskat- " tas i den stat där bolaget” 1 fråga har hemvist.

Beskattning av inkomst som artister och idrottsmän uppbär genom sin verksamhet regleras i art. 17; Sådan inkomst får beskattas i den stat där verksamheten utövas (punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten för- värvats under utövande av fritt yrke eller enskild tjänst. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten, även om ersättningen utbetalas till en annan person (t. ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen" ar anställd)" an artisten eller idrottsmannen själv.

Art. 18 behandlar beskattning av pension” och liknande ersättningar - samt utbetalningar enligt socialförsälo'ingslagstifiningen och livränta. Sådana ersättningar får beskattas i utbetalarstaten. Beträffande pension gäller detta alla pensioner oavsett om pensionen härrör från privat eller offentlig tjänst.

Inkomst av offentlig tjänst - med undantag för pension - beskattas enligt art. 19 i regel endast i den stat som betalar ut inkomsten i fråga (punkt 1 a). Under vissa i punkt 1 b angivna förutsättningar beskattas dock sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat. Enligt punkt 2 beskattas i vissa fall ersättning av offentlig tjänst enligt reglerna i art. 15 (Enskild tjänst) resp. art. 16 (Styrelsearvoden). - =

Art. 20 innehåller regler för studerande och a_[i'ärspraktikanten Inkomst som inte behandlas särskilt i art. 6-20 får enligt art. 21 (Annan inkomst) beskattas endast i inkomsttagarens hemviststat utom i de fall som anges i punkt 2 resp. punkt 1 i protokollet.

Punkt 1 i protokollet innehåller en bestämmelse enligt vilken de förmåner som följer av avtalet begränsas. Bestämmelsen har tillkommit med anledning av att endast inkomst som anses ha sin källa i Bolivia beskattas där. Den angivna bestämmelsen tar sikte på fall då en person uppbär inkomst från källa i en annan stat än Bolivia och sådan inkomst är undantagen från beskattning i Sverige eller då Sveriges rätt att beskatta inkomsten på annat sätt begränsats enligt detta avtal. Sverige får i sådant fall beskatta inkomsten enligt intern svensk lagstiftning om inkomsten är undantagen från beskattning i Bolivia därför att den enligt boliviansk lag anses ha källa i utlandet.

6.5. Metoder för att undanröja dubbelbeskattning

Bestämmelserna som anger metoderna för att undanröja dubbelbeskatt- ning finns i art. 22. Såväl Bolivia som Sverige tillämpar avräknings- metoden ("credit of tax") som huvudmetod för att undvika dubbelbeskatt- ning.

Innebörden av avräkningsmetoden är för svensk del att en person med hemvist i Sverige taxeras här även för sådan inkomst som enligt avtalet

Prop. 1993/94:155

får beskattas i Bolivia. Den uträlcnade svenska skatten minskas därefter - i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i Bolivia. Avräk— ning medges för bolivianska skatter som omfattas av avtalet även om de uttagits på grundval av en schablonmässigt beräan inkomst (punkt 2 d). Vid avräkningen tillämpas bestämmelserna i lagen- (1986. 468) om av-. räkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på in- komsten på vanligt sätt.

I likhet med de flesta andra avtal med utvecklingsländer innehåller detta avtal regler om att mottagen utdelning i vissa fall är skattefri i mottagande bolags hand trots att normala krav för att erhålla skattefrihet inte har uppfyllts. Bestämmelserna återfinns i punkt 2 c resp. d. Reglerna gäller under de tio första åren under vilka avtalet tillämpas. Denna period kan förlängas genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna (punkt e). Förslag om förlängningkommer. om sådan

överenskommelse träffas, att i överensstämmelse med vad riksdagen med' anledning av motion 1988/89:Sk35 givit regeringen till känna (SkU25), föreläggas riksdagen för godkännande.

6.6. Särskilda bestämmelser

I art. 23 återfinns bestämmelser om förbud i vissa fall mot diskriminering vid beskattningen. Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i art. 24 och bestämmelserna om utbyte av upplysningar finns i art. 25. I art. 26 finns vissa föreskrifter beträffande diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän. Bestämmelserna i art. 23-26 överensstämmer i allt väsentligt med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal.

6.7. Slutbeståmmelser

Art. 27 och 28 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den dag då de avtalsslutande staterna underrättat varandra att de åtgärder vidtagits som enligt resp. stats lagstiftning krävs för att avtalet skall kunna träda i kraft. Avtalet är avsett att tillämpas på beskattningsperiod som börjar 1 januari året närmast efter ikraftträdandet eller senare. Avtalet kan sägas upp först sedan fem år förflutit sedan ikraftträdandet.

_Prop. 1993/94:155

45

Finansdepartementet Prop. 1993/94;155

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 mars 1994

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B." Westerberg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, VVrbble, Björck, Könberg, Lundgren, Unckel, P. Westerberg -

Föredragande: statsrådet Lundgren

Regeringen beslutar proposition 1993/94:155 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia. -