Prop. 1994/95:180

Löneskydd vid upprepade konkurser

1994/95zl80

Regeringens proposition & . &

_. 'd k Prop. Lonesky Vl- upprepa e 0 mer 1994/95:180

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 mars 1995

Mona Sahlin

Leif Blomberg (Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ändring av 9 a 5 lönegarantilagen (l992:497).

Enligt regelns nuvarande lydelse har en arbetstagare, som inom två år före konkursbeslutet har beviljats lönegarantiersättning för lönefordringar som har uppstått i huvudsakligen samma verksamhet, rätt till garan- tiersättning i den senare konkursen endast om han har anvisats den an- ställning i vilken fordringarna som prövningen avser har uppstått av en offentlig arbetsförmedling.

Ändringen innebär att det vid regelns tillämpning blir möjligt att ta större hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 1995.

] Riksdagen 1994/95. ] saml. Nr 180

nomiska betydelse för arbetstagaren.

Syttet med ändringen är alltså att ge ökade möjligheter att beakta om- ständigheterna i det enskilda fallet och samtidigt stävja missbruk av lönegarantin. .

Regeländringen bör träda i kraft den 1 juli 1995.

Arbetsmarknadsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 mars 1995

Närvarande: statsrådet Sahlin, ordförande, och statsråden Peterson, Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Schori, Blomberg, Heckscher, Hedborg, Andersson, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Blomberg

Regeringen beslutar proposition 1994/95zl80 Löneskydd vid upprepade konkurser.

gom: 48239. Stockholm 1995