Prop. 1994/95:72

Omprövning av beslutet om avreglering av järnvägstrafiken

Regeringens proposition

1994/ 95 :72 %? Omprövning av beslutet om avreglering av PYOP- _ järnvägstrafiken 1994/95.72

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen._

Stockholm den 27 oktober 1994

Ingvar Carlsson

Ines Uusmann (Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att beslutet att avreglera järnvägs- traIiken från och med den 1 januari 1995 och därmed sammanhängande frågor skjuts upp för att regeringen skall få tillfälle att ompröva frågan. Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med-ett förslag till beslut under år 1995 .

l Riksdagen 1994/95. I saml. Nr 72

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

godkänner vad regeringen anför i propositionen om att skjuta upp genomförandet av riksdagens beslut om avreglering av järnvägstrafiken och därmed sammanhängande frågor.

II. Ärendet

Regeringens förslag: Genomförandet av riksdagens beslut att järnvägstrafiken på statens spåranläggningar skall avregleras från och med den 1 januari 1995 och därmed sammanhängande frågor skjuts upp för att regeringen skall få tillfälle att ompröva frågan.

Bakgrund

Riksdagen godkände (prop. 1993/94zl66, bet. 1993/941TU28, rskr. 1993/94z309) under förra riksmötet bl.a. att Statens jämvägars och uaåkhuvudmännens ensamrätter till trafik på det statliga bannätet skall avvecklas från den 1 januari 1995. I stället skall rätten att få ansöka om täglägen öppnas för alla som har ekonomiska förutsättningar för att ansvara för trafik i enlighet med det sökta tratikupplägget. I särskilda fall skall rätten att bedriva jämvägstralik kunna begränsas.

Som en följd av denna avreglering skall enligt riksdagens beslut en särskild tillsynsmyndighet inrättas för att fatta beslut om banfördel— ningen mellan olika trafildntressenter, pröva om den som ansöker om ett tågläge har ekonomiska förutsättningar att upprätthålla den sökta trafiken samt handlägga därtill hörande ärenden. Vidare godkände riksdagen vad regeringen föreslagit avseende rullande materiel och om SJ:s stationer och övriga s.k. gemensamma funktioner. Dessutom god- kände riksdagen vad regeringen föreslog om Banverkets organisation och särskild tillsynsmyndighet (förslagspunktema l 5 i prepositionen).

Den 23 juni 1994 beslutade negeringen kommittédirektiv Banverkets framtida organisation m.m. (dir. l994:70). Någon utredningsman har ännu inte utsetts.

Regeringens överväganden

Regeringen anser att beslutet om avreglering av järnvägstrafiken är baserat på ett otillfredsställande beslutsunderlag. En analys av vad en total avreglering får för effekter på järnvägstrafiken och på samhälls- ekonomin saknas.

Regeringen timer därför att frågan om avreglering av järnvägstra- fiken m.m. i nu nämnda delar bör beredas vidare och bli föremål för noggrann analys och omprövning innan en slutgiltig ståndpunkt fattas. Detta beredningsarbete kommer inte att hinnas med så att alla beslut kan meddelas före den 1 januari 1995 . Regeringen bör därför ges erfor- derlig tid för att bedöma hur arbetet skall bedrivas fortsättningsvis. Genomförandet av punkterna l 5 i propositionen bör därför anstå tills vidare och regeringen får återkomma till riksdagen med en slutlig stånd- punkt under år 1995. Beträffande den redan beslutade översynen av Banverkets organisation kommer dock denna att genomföras. Ett tilläggsdirektiv kommer sannolikt att behövas mot bakgrund av vad som anförts ovan.

Kommunikationsdepartementet Prop. 1994/95:72

Utdrag ur protokoll vid regeringssarnmanträde den 27 oktober 1994

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sahlin, Hjelm-Wallén, Peterson, Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Schori, Blomberg, Heckscher, Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Uusmann

Regeringen beslutar proposition 1994/95:72 Omprövning av beslutet om avreglering av jämvägstrafiken.

gotab 47139, Stockholm 1994 4