Prop. 1995/96:111

Finansiering av en världskongress år 1996 om kommersiell sexuell exploatering av barn

Regeringens proposition 1995/96:111

Finansiering av en världskongress år 1996 om kommersiell sexuell exploatering av barn

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 november 1995

Ingvar Carlsson

Marita Ulvskog

(Civildepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att regeringen skall medges rätt att använda vissa medel i statsbudgeten för innevarande budgetår för genomförandet av en världskongress år 1996 om kommersiell sexuell exploatering av barn.

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

medger att medel under första huvudtitelns anslag Regeringskansliet m.m. och trettonde huvudtitelns anslag EU:s utbytesprogram Ungdom för Europa får användas för att genomföra en världskongress i Sverige under år 1996 om kommersiell sexuell exploatering av barn.

Ärendet och dess beredning

Sedan år 1991 drivs i 28 länder en kampanj under beteckningen The International Campaign to End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT). Vid en konferens i Bangkok i juni 1994, med deltagande av representanter för regeringar, organisationer, FN:s barnfond (UNICEF) och INTERPOL (International Criminal Police Organization) med flera, fattades beslut om att ta initiativ till en världskongress i ämnet år 1996. Dess syfte skall vara att söka finna vägar till ett slut på den omfattande kommersiella sexuella exploateringen av barn i världen.

ECPAT har vänt sig till den svenska regeringen med en förfrågan om intresse att svara för värdskapet för en sådan världskongress. Regeringen har åtagit sig detta och har den 12 januari 1995 beslutat att tillsätta en nationalkommitté med uppgift att förbereda en världskongress i Stockholm år 1996 (C 1995:01).

Kommittén har överlämnat en arbetsplan till regeringen och till denna fogat vissa kostnadsberäkningar för kommitténs arbete med att förbereda kongressen liksom beträffande kostnaderna för genomförandet. Kommittén förordar en kostnadsnivå som innebär att det totala antalet deltagare (inklusive funktionärer) inte överstiger 1300.

Behovet av en världskongress

FN:s barnkonvention har i oktober 1995 ratificerats av 178 stater. I konventionens artikel 34 garanteras barnets rätt till skydd mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. I artikeln sägs vidare att konventionsstaterna särskilt skall vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra att ett barn förmås eller tvingas att delta i en sexuell handling.

En utbredning av kommersiell sexuell exploatering av barn har kunnat konstateras till bl.a. Östeuropa, Brasilien och vissa nordafrikanska länder. De s.k. Huddinge­ och Norrköpingshärvorna med barnpornografi och domen mot en svensk turist efter ett besök i Bangkok, Thailand nyligen gör ämnet aktuellt också i vårt land. Trots att barnkonventionen

har ratificerats av så många stater förekommer alltså kommersiell sexuell exploatering av barn i stor utsträckning. Sverige bör följa sin tradition och gå i spetsen för ett brett internationellt samarbete på områden som värnar om de svagas rättigheter och som sätter barns och ungdomars bästa i fokus. Syftet med

kongressen är att finna vägar för att det skydd som finns i barnkonventionen skall bli så effektivt som möjligt.

För att kongressens resultat skall bli framåtsyftande och praktiskt tillämpbart avser regeringen att bjuda in företrädare för regeringar, FN­organ, andra internationella organisationer samt icke­statliga organisationer till kongressen. Målet för kongressen är att anta en heltäckande handlingsplan som bl.a. innefattar ett system för uppföljning av insatser mot kommersiell sexuell exploatering av barn.

Förberedelsearbetet

Den av regeringen tillkallade nationalkommittén är ett samordnande organ för såväl förberedelser inför som genomförande av kongressen. Kommittén skall vidare svara för de internationella kontakterna inför kongressen.

I syfte att svara för de internationella kontakterna har kommittén tillsatt en internationell planeringskommitté med företrädare också för ECPAT, UNICEF och de icke­statliga organisationernas grupp för konventionen om barnets rättigheter. Kommittén har också inrättat en internationell redaktionskommitté för arbetet med ett förslag till uttalande vid kongressen och till en handlingsplan. Till den internationella planeringskommittén finns ett antal arbetsgrupper knutna med företrädare för bl.a. International Labour Organization (ILO), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) och INTERPOL samt vissa enskilda organisationer. Arbetsgrupperna skall ge underlag till arbetet med handlingsplanen och ta fram rapporter till kongressen. Kostnaderna för detta arbete bärs av de deltagande organisationerna.

I förberedelsearbetet ingår också särskilda informationsinsatser mot kommersiell sexuell exploatering av barn och om kongressen i Stockholm som avses bli genomförd den 27 ­ 31 augusti 1996. Vissa informativa insatser kommer också att genomföras i samarbete med bl.a. UNICEF.

Finansiering

Regeringens förslag: Kostnaderna för att anordna en världskongress i Sverige år 1996 om kommersiell sexuell exploatering av barn täcks genom att befintliga medel på statsbudgeten omfördelas. Riksdagen ger regeringen de medgivanden till anslagsdispositioner som behövs som komplement till

vad regeringen själv kan besluta om.

Skälen för regeringens förslag: Förberedelsearbetet inför kongressen består av flera delmoment varvid ECPAT, UNICEF och de icke­statliga organisationernas grupp för konventionen om barnets rättigheter avser att svara för kostnader för sina åtganden i fråga om förberedelsearbetet. De gemensamma kostnaderna för världskongressen och dess förberedelser i Sverige bör dock till stor del bäras av Sverige.

De kostnader för världskongressens genomförande som Sverige bör svara för beräknas uppgå till sammanlagt högst 10 miljoner kronor. Med hänsyn till det statsfinansiella läget begär inte regeringen att nya medel anvisas av riksdagen. Regeringen föreslår i stället att vissa befintliga anslag belastas. Detta kräver till vissa delar riksdagens godkännande.

Ämnet för världskongressen griper över flera departements verksamhetsområden och kan därmed inte hänföras till någon speciell huvudtitel på statsbudgeten. De departement vilkas verksamhetsområden närmast berörs är Justitie­, Utrikes­, Social­ och Civildepartementen. Samordnande departement för frågor kring kongressen är Civildepartementet och det är chefen för Civildepartementet som av regeringen har bemyndigats att tillkalla nationalkommitténs ledamöter m.m. Kostnaderna för nationalkommittén betalas med de medel för utredningar m.m. som Civildepartementet disponerar ur anslaget Regeringskansliet.

Under Civildepartementets huvudtitel på statsbudgeten för budgetåret 1995/96 (trettonde huvudtiteln) finns uppfört ett anslag till EU:s utbytesprogram Ungdom för Europa. Detta anslag är uppfört med 7 841 000 kronor och avsikten med anslaget var att därur bekosta Sveriges avgift för medverkan i Ungdom för Europa­programmet. Genom att medlemsavgiften kommer att betalas i annan ordning inom ramen för EG­budgeten kommer anslaget inte att utnyttjas. Regeringen föreslår att 3 miljoner kronor av anslaget får tas i anspråk för att bekosta den nu aktuella världskongressen.

Mot bakgrund av att kongressen i betydande omfattning kommer att beröra situationen i u­länderna och att kongressens resultat förhoppningsvis verksamt skall kunna bidra till en positiv utveckling för barnen i tredje världen anser regeringen det befogat att ta i anspråk medel ur tredje huvudtitelns anslag Bidrag till internationella biståndsprogram. Från detta anslag är det enligt regeringens mening möjligt att använda 3 miljoner kronor för kostnader i samband med världskongressen. Något medgivande från riksdagens sida behövs inte i denna del.

Genom den avsedda användningen av de båda nu nämnda anslagen kommer huvuddelen av de beräknade kostnaderna för kongressen att kunna täckas. I resterande delar ­ högst 4 miljoner kronor ­ anser regeringen det motiverat att använda medel som riksdagen anvisat under första huvudtitelns anslag Regeringskansliet m.m. Skälet till detta är att de närmast berörda departementen

i viss omfattning kan komma att bli engagerade i såväl förberedelsearbetet som genomförandet av kongressen. Eftersom anslaget är avsett att bekosta regeringskansliet och viss därtill anknuten verksamhet vill regeringen få riksdagens medgivande att, i den begränsade omfattning som är aktuell, få använda anslaget Regeringskansliet m.m. inte bara för kostnader som direkt gäller nationalkommitténs verksamhet utan också själva genomförandet av kongressen.

Härutöver avser regeringen att inför världskongressen ge stöd ur Allmänna arvsfonden till nationell informationsverksamhet och opinionsbildning i frågor som rör kommersiell sexuell exploatering av barn och ungdomar.

Regeringen kan avslutningsvis konstatera att merparten av de kostnader som världskongressen medför kommer att betalas på annat sätt än över den svenska statsbudgeten. Deltagarnas resor till världskongressen samt deras logi i Stockholm svarar respektive delegation själv för. För att underlätta för deltagarna från tredje världen att delta trots dessa kostnader har ECPAT tagit vissa initiativ för att söka finansiellt stöd från andra länder. Vidare bidrar de samverkande internationella organisationerna såväl personellt som ekonomiskt till det internationella förberedelsearbetet inför världskongressen.

Civildepartementet Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 november 1995

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sahlin, Hjelm­ Wallén, Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Schori, Heckscher, Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Ulvskog

Regeringen beslutar proposition 1995/96:111 Finansiering av en världskongress år 1996 om kommersiell sexuell exploatering av barn.