Prop. 1995/96:185

Europa- Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Israel

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 1996

Lena Hjelm-Wallén

Mats Hellström (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Israel å den andra. Avtalet innehåller bestämmelser om bl.a. politisk dialog, frihandel samt ekonomiskt och socialt samarbete. Syftet med avtalet är bl.a. att inom ramen för EG:s nya Medelhavspolitik bidra till stabilitet och en positiv ekonomisk och social utveckling i regionen. Genom avtalet inrättas vissa organ som skall övervaka avtalets tillämpning.

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och staten Israel å andra sidan.

Ärendet och dess beredning

I enlighet med rådets beslut av den 20 december 1993 inledde kommissionen förhandlingar om ett nytt avtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och staten Israel å den andra. Förhandlingarna fördes av kommissionen i samråd med medlemsstaterna. Sverige har deltagit aktivt i arbetet från och med medlemskapet den 1 januari 1995. Synpunkter har löpande inhämtats från de närmast berörda myndigheterna, nämligen Kommerskollegium och Statens jordbruksverk. Förhandlingarna avslutades under hösten 1995 och avtalet undertecknades den 20 november 1995. Innan avtalet kan träda i kraft skall det godkännas av de avtalsslutande parterna.

Avtalet i svensk text fogas som bilaga till propositionen.

Den ekonomiska utvecklingen i Israel

Den israeliska ekonomin har uppvisat en hög tillväxt under de senaste åren. Tillväxten under år 1995 beräknas ha uppgått till 7 procent och årets utveckling tyder på en fortsatt hög nivå.

En bidragande faktor till denna positiva utveckling har varit en ökad liberalisering av den israeliska handelsregimen. Noteras kan att tullavvecklingen inom ramen för EG:s gamla frihandelsavtal med Israel var slutförd år 1989, och att ett frihandelsavtal mellan Israel och EFTA trädde i kraft år 1993. Tullavvecklingen inom ramen för det israelisk-amerikanska frihandelsavtalet var slutförd år 1995.

Fredsprocessen har skapat än större dynamik i den israeliska ekonomin och förhoppningar och ambitioner om att skapa en framtida marknad i hela Mellanöstern och Nordafrika för israeliska produkter är klart uttalade. Möjligheterna att etablera israelisk-arabiska samriskföretag hör också till framtidsbilden. Utlandsinvesteringarna i Israel har redan uppvisat en ökning och antalet nya utländska affärsrelationer är likaså påtagligt. Det finns således grund för fortsatta positiva förväntningar på den israeliska ekonomin.

Israel är anslutet till Allmänna tull- och handelsavtalet, GATT och medlem i världshandelsorganisationen WTO. Från GATT:s sida har granskningen av den israeliska handelsregimen lett till flera kommentarer. Å ena sidan uppskattas de liberaliseringar

som har genomförts. Å andra sidan påpekas att en rad reformer bör genomföras för att uppnå de kriterier som uppställts. Det handlar om fortsatta avregleringar inom ekonomin, däribland minskat statsstöd, borttagande av exportsubventioner och en neutralisering av inköpsskatterna "tama" vad gäller importerade produkter visavi inhemska. Från israelisk sida har fortsatta justeringar av dess handelsregim utlovats.

Sveriges och EG:s handelsförbindelser med Israel

Den svensk-israeliska handeln före Sveriges EU-inträde

Sverige har länge haft ett handelsöverskott med Israel. Den svenska exporten till Israel uppgick åren 1993 och 1994 till 2 007 miljoner kronor respektive 2 251 miljoner kronor, medan den svenska importen från Israel uppgick till 483 miljoner kronor respektive 665 miljoner kronor. Siffror för det första halvåret 1995 visar på en nedgång i den svenska exporten till 1 140 miljoner kronor jämfört med 1 281 samma period 1994. Importen har under samma period ökat från 269 miljoner kronor första halvåret 1994 till 400 miljoner kronor samma period 1995.

Den svenska exporten till Israel utgjordes till mer än en tredjedel av lastbilar under åren 1993 och 1994. Andra viktiga exportprodukter är papper, maskiner och apparater, personbilar och kemiska produkter. Ungefär en tredjedel av importen från Israel utgörs av maskiner och apparater. Drygt 20 procent är frukter och köksväxter, varav nästan hälften citrusfrukter.

Handeln mellan EG och Israel

EG:s export till Israel är mer än dubbelt så stor som importen därifrån. EG:s export till Israel uppgick åren 1993 och 1994 till 7 567 miljoner ecu respektive 8 958 miljoner ecu, medan EG:s import från Israel uppgick till 3 438 miljoner ecu respektive 4 143 miljoner ecu.

Bland EG:s viktigare exportvaror till Israel märks diamanter, maskiner och apparater samt fordon. Knappt 20 procent av EG:s import från Israel utgörs av jordbruksprodukter, en ungefär lika stor andel utgörs av maskiner och apparater. Tekoprodukter är också en viktig importvara.

Förhandlingarnas bakgrund

EG:s handelspolitik när det gäller länderna kring Medelhavet har länge baserats på en kombination av associerings- och frihandelsavtal samt samarbetsavtal med ensidiga handelspreferenser. Riktlinjerna för Medelhavspolitiken har återkommande presenterats i särskilda program. Avtalen har innehållit tre viktiga beståndsdelar: upprättandet av institutioner för politiskt samarbete, handelsförmåner, särskilda protokoll för tekniskt och ekonomiskt samarbete som återkommande förnyats. Inom ramen för nämnda protokoll har ramkrediter och biståndsmedel angivits.

I oktober 1994 presenterade EG-kommissionen riktlinjer för en ny fördjupad Medelhavsstrategi, vilka godkändes vid Europeiska rådets möte i Essen i december 1994. Strategin fastställdes i april 1995. Medelhavsstrategin syftar till att säkra stabilitet och utveckling i Europa och Medelhavsområdet. Strategin vilar på tre pelare, där den första utgörs av nya former för ett fördjupat politiskt samarbete, den andra utgörs av ett s.k. euromediterrant frihandelsområde, och den tredje av ett biståndspaket.

Det euromediterrana frihandelsområdet skall vara utbyggt till år 2010, och baseras på bilaterala avtal slutna mellan EG och de icke-europeiska Medelhavsländerna samt mellan de ickeeuropeiska medelshavsländerna inbördes. Förutom frihandel rymmer avtalen frågor om EG-bistånd för modernisering av Medelhavsländernas ekonomier, bekämpandet av terrorism, organiserad brottslighet, narkotikasmuggling m.m. Bland annat nämns vikten av ökade utländska investeringar i omstrukturerings- processen, finansiellt bistånd för att underlätta liberaliseringen av de berörda ländernas ekonomier och social utveckling.

Som ett delmål på vägen mot att etablera frihandelsområdet ses bl.a. att sluta associeringsavtal med de icke-europeiska länderna runt Medelhavet. Tidigare har ett Europa-Medelhavsavtal slutits med Tunisien. Ett avtal har också förhandlats fram med Marocko och kommer enligt planerna att undertecknas under våren 1996. Dessutom pågår förhandlingar med Egypten, Jordanien och Libanon.

Innehållet i avtalet

Genom Europa-Medelhavsavtalet upprättas en associering mellan Israel och Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater. Avtalet omfattar 85 artiklar indelade i nio avdelningar med följande rubriker: politisk dialog (I), fri rörlighet för varor (II), etableringsrätt och tillhandahållande av tjänster (III), kapitalrörelser, betalningar, offentlig upphandling, konkurrensbestämmelser och immateriell äganderätt (IV), vetenskapligt och tekniskt samarbete (V), ekonomiskt samarbete (VI), samarbete om audiovisuella och kulturella

frågor, information och kommunikation (VII), sociala frågor (VIII), institutionella och allmänna bestämmelser samt slutbestämmelser (IX). Avtalet omfattar även sju bilagor och fem protokoll. Bilagorna och protokollen utgör en integrerad del av avtalet. I slutakten, som även den utgör en integrerad del av avtalet, anges att parterna har antagit dels gemensamma förklaringar, dels ensidiga förklaringar samt att parterna har beaktat skriftväxlingar mellan sig.

Ingressen

I avtalets ingress hänvisas bl.a. till de traditionella banden mellan parterna och de värderingar som de delar. Vidare erinras om principen om ekonomisk frihet och om principerna i FN:s stadga, särskilt respekten för mänskliga rättigheter och demokrati, som utgör grunden för associeringen. Hänvisning sker också till behovet av gemensamma ansträngningar för att stärka den politiska stabiliteten och den ekonomiska utvecklingen.

Syftet

Artiklarna 1 och 2

Genom avtalet upprättas en associering mellan gemenskaperna och dess medlemsländer och Israel. Dess syfte är att tillhandahålla en lämplig ram för politisk dialog, att genom en utvidgning av samarbetet på en rad områden främja en harmonisk utveckling av de ekonomiska relationerna mellan parterna, att uppmuntra regionalt samarbete och att främja samarbete inom andra områden av ömsesidigt intresse. Förbindelserna mellan parterna och bestämmelserna i avtalet grundas på respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska principer.

Politisk dialog

Artiklarna 3–5

Genom avtalet etableras en politisk dialog mellan parterna som skall gälla alla frågor av gemensamt intresse. Dialogen skall stärka förbindelserna mellan parterna och bidra till att utveckla ett varaktigt partnerskap, förbättra den ömsesidiga förståelsen och solidariteten. Dialogen skall i huvudsak föras på ministernivå, på högre tjänstemannanivå, genom ett fullständigt utnyttjande av diplomatiska kanaler, genom att

tillhandahålla den andra parten information om utrikes- och säkerhetspolitik, genom dialog mellan Europaparlamentet och Knesset samt genom alla andra medel som kan bidra till att konsolidera, utveckla och vidga dialogen.

Fri rörlighet för varor

Artiklarna 6–9

Genom bestämmelserna i avtalet och genom de bestämmelser som anges i GATT och andra multilaterala avtal om varuhandel som utgör bilagor till avtalet om upprättandet av WTO skall frihandelsområdet mellan Israel och gemenskapen stärkas. I handeln mellan parterna är import- och exporttullar och avgifter med motsvarande verkan förbjudna. Avtalet utesluter inte att parterna behåller ett visst skydd för jordbruksråvaran i vissa livsmedel vid import av produkter som för gemenskapens del finns angivna i bilaga II och för Israels del i bilaga IV. Israel har möjlighet att utöka listan i bilaga IV under förutsättning att produkterna ingår i bilaga II, men inte i bilaga V. Parterna får också tillämpa de tullar som anges för respektive produkt i bilagorna III och V. I bilaga VI återfinns de koncessioner, i form av en sänkt jordbruksrelaterad del, dvs. en sänkning av skyddet för jordbruksråvaran i vissa livsmedel som gäller i handeln mellan parterna.

Artiklarna 10–15

Handeln med jordbruksprodukter mellan gemenskapen och Israel skall successivt liberaliseras. Bestämmelser om vad som gäller vid import av jordbruksvaror till Israel respektive gemenskapen finns i protokollen 1–3. Parterna skall från och med den 1 januari år 2000 granska situationen för att fastställa vilka åtgärder som skall gälla från och med den 1 januari 2001. Dessutom skall Israel och gemenskapen i associeringsområdet undersöka möjligheterna för varje produkt att bevilja varandra ytterligare koncessioner. Senast tre år efter avtalets ikraftträdande skall möjligheterna att bevilja varandra koncessioner i handeln med fiskeriprodukter undersökas.

Artiklarna 16–20

Enligt de gemensamma bestämmelserna i avtalet är kvantitativa import- respektive exportrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan förbjudna i handeln mellan parterna. Produkter med ursprung i Israel får inte ges en mer gynnsam behandling vid import till gemenskapen än vad som tillämpas mellan medlemsstaterna. Parterna förbinder sig att inte vidta någon åtgärd av intern fiskal karaktär som innebär att varor

med ursprung på den ena partens område diskrimineras vid import till den andra parten. Det är möjligt att ändra reglerna i avtalet om ändringar sker i någon av parternas jordbrukspolitik. I dessa fall skall hänsyn tas till den andra partens intressen och samråd ske i associeringsrådet.

Artikel 21

Avtalet hindrar inte att tullunioner och frihandelsområden upprätthålls eller upprättas. Samråd skall ske i associeringskommittén när sådana skall upprättas, särskilt om ett tredje land ansluter sig till gemenskapen.

Artiklarna 22–27

Enligt den antidumpningsklausul som finns i avtalet kan parterna vidta åtgärder mot antidumpning i enlighet med artikel VI i GATT och relevant inhemsk lagstiftning. Åtgärder får också vidtas om en produkt importeras i så stora mängder att den orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för tillverkare av likande produkter hos den importerande motparten. Detsamma gäller om en ökning av importen av en viss produkt orsakar allvarliga störningar i en ekonomisk sektor eller en allvarlig försämring av det ekonomiska läget i en region. Parterna får vidta skyddsåtgärder om en produkt som exporteras riskerar att vidareexporteras till ett land gentemot vilket den part som ursprungligen exporterade produkten har exportbegränsningar eller om det exporterande landet riskerar en allvarlig brist av varan. Skyddsåtgärder får också vidtas om någon av parterna har svårigheter med sin betalningsbalans. Avtalet utesluter inte heller att parterna tillämpar förbud eller restriktioner av hänsyn bl.a. till allmän moral, ordning och säkerhet, skydd för människors och djurs hälsa och liv, bevarande av växter och skydd för vissa nationella kulturella tillgångar.

Artikel 28

De ursprungsregler som gäller återfinns i protokoll 4.

Etableringsrätt och tillhandahållande av tjänster

Artiklarna 29 och 30

Associeringsrådet skall utfärda nödvändiga rekommendationer för att avtalets tillämpningsområde skall utvidgas till att omfatta etableringsrätt på den andra partens territorium och liberalisering vid tillhandahållande av tjänster. Senast tre år efter avtalets ikraftträdande skall förverkligandet av detta mål

granskas av associeringsrådet. I ett första steg skall gemenskapen respektive Israel bekräfta sina skyldigheter enligt Allmänna tjänstehandelsavtalet, GATS, särskilt behandlingen som mest gynnad nation.

Kapitalrörelser, betalningar, offentlig upphandling, konkurrens- bestämmelser och immateriell äganderätt

Artiklarna 31–34

Inom ramen för bestämmelserna i avtalet får inga restriktioner förekomma mellan parterna när det gäller kapitalrörelser. Diskriminering får inte ske på grund av nationalitet, bostadsort eller var kapitalet investeras. Det får inte heller finnas restriktioner för löpande betalningar i samband med rörligheten för varor, personer, tjänster eller kapital inom ramen för avtalet. Dessa bestämmelser påverkar dock inte tillämpningen av restriktioner mellan parterna vid avtalets ikraftträdande i fråga om kapitalrörelser som omfattar direkta investeringar eller medgivande av säkerheter för kapitalmarknaden.

Om kapitalrörelserna hotar att skapa eller skapar svårigheter för växelkurs- eller valutapolitiken för någon av parterna får skyddsåtgärder vidtas i högst sex månader och i enlighet med villkoren inom ramen för GATS och Internationella valutafonden, IMF.

Artikel 35

Förutom att parterna följer det statliga upphandlingsavtal som har slutits inom ramen för WTO skall de göra sina marknader för statlig upphandling och upphandling av allmännyttiga företag tillgängliga för köp av varor, arbeten och tjänster.

Artiklarna 36–38

Enligt avtalet är konkurrensbegränsande avtal, missbruk av dominerande ställning och konkurrenssnedvridande offentliga stödåtgärder inte förenligt med avtalets funktion, om det påverkar handeln mellan gemenskapen och Israel. Vad gäller offentligt stöd skall parterna bl.a. årligen rapportera till varandra om omfattning och fördelning av det stöd som ges. Fem år efter avtalets ikraftträdande skall medlemsstaterna och Israel gradvis ha anpassat alla statliga handelsmonopol så att deras verksamhet inte bedrivs på ett diskriminerande sätt. Efter den tidpunkten får inte heller offentliga företag eller företag med särskilda rättigheter vidta eller bibehålla åtgärder som stör handeln mellan parterna.

Artikel 39

Israel och gemenskapen skall säkerställa ett skydd för immateriella, industriella och kommersiella rättigheter i överensstämmelse med högsta internationella standard.

Vetenskapligt och tekniskt samarbete

Artikel 40

Parterna åtar sig att fördjupa det vetenskapliga och tekniska samarbetet. Separata avtal skall ange hur detta samarbete skall fördjupas.

Ekonomiskt samarbete

Artiklarna 41–57

Det ekonomiska samarbetet skall inriktas på sektorer som är viktiga för ett närmande av parternas ekonomier till varandra eller på sektorer som skapar tillväxt och sysselsättning. Hänsyn skall tas till bevarandet av miljön och den ekologiska balansen. En rad samarbetsområden räknas upp i avtalet. Samarbetet skall bl.a. ske genom ekonomisk dialog, utbyte av information och idéer, rådgivning, utbildning, genomförande av gemensamma åtgärder samt tekniskt, administrativt och juridiskt bistånd. De samarbetsområden som räknas upp i avtalet är: regionalt samarbete, industriellt samarbete, jordbruk, standarder, finansiella tjänster, tull, miljö, energi, infrastruktur på informationsområdet och telekommunikation, transport, turism, tillnärmning av lagstiftning, droger och tvättning av pengar samt migration. Avtalets protokoll 5 behandlar ömsesidigt bistånd mellan administrativa myndigheter i tullfrågor.

Samarbete om audiovisuella och kulturella frågor, information och kommunikation

Artiklarna 58–62

Enligt avtalet skall parterna främja samarbetet på det audiovisuella området och försöka att finna ett sätt att länka Israel till gemenskapens initiativ på området. Samarbete skall också främjas inom områden som utbildning och ungdomsutbyte, kulturellt samarbete samt verksamhet av gemensamt intresse inom informations- och kommunikationsområdet. Samarbetet skall främst ske genom regelbunden

dialog och utbyte av information och idéer mellan parterna, rådgivning, expertutlåtanden, utbildning, genomförande av gemensamma åtgärder, tekniskt, administrativt och juridiskt bistånd samt genom spridning av information om samarbetsinitiativen.

Sociala frågor

Artiklarna 63–66

En dialog skall föras mellan parterna i form av expertmöten, seminarier och workshops. Man skall där ta upp alla frågor av gemensamt intresse, särskilt frågor som rör de sociala problemen i de postindustriella samhällena.

I avtalet anges bestämmelser som bör tillämpas för att samordna de sociala trygghetssystemen i medlemsstaterna för israeliska arbetstagare som är lagligt anställda och deras familjer som är lagligt bosatta i någon medlemsstat. Bland annat skall försäkrings-, anställnings- eller bosättningsperioder i olika medlemsstater läggas ihop vid beräkning av pensioner, bidrag och sjukersättningar. Pensioner och vissa bidrag skall utan restriktioner betalas till personer som är bosatta i Israel och dessutom skall arbetstagare få familjebidrag för familjemedlemmar bosatta inom unionen. Rätt att fritt föra ut pensioner och vissa bidrag och att få bidrag för familjemedlemmar skall även gälla EU-medborgare som är lagligt anställda i Israel.

Institutionella och allmänna bestämmelser samt slutbestämmelser

Artiklarna 67–75

Ett associeringsråd inrättas som skall sammanträda på ministernivå minst en gång om året. Det skall behandla problem inom ramen för avtalet och kan också ta upp andra frågor av gemensamt intresse. Associeringsrådet skall ha befogenhet att fatta beslut i syfte att förverkliga avtalets mål. Associeringsrådet kan delegera befogenheter till den associeringskommitté som inrättas på tjänstemannanivå.

Artiklarna 76–79

I avtalet regleras också bl.a. frågor rörande parternas säkerhetsintressen, produktion och handel med krigsmateriel, icke-diskriminering, direkt beskattning och underlåtenhet att fullgöra åtaganden enligt avtalet.

Artiklarna 80–85

Associeringsavtalet ingås på obestämd tid. Det har en uppsägningstid på sex månader och kan sägas upp av endera parten. Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att alla parter har anmält att de har godkänt det. Associeringsavtalet ersätter avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och staten Israel samt avtalet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och staten Israel, vilka undertecknades den 11 maj 1975.

Godkännande av avtalet

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner Europa-

Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och staten Israel å den andra.

Skälen för regeringens förslag:

Gemenskapens

Medelhavsstrategi syftar till att ge en ny dimension till relationerna med de icke-europeiska Medelhavsländerna och understödja den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i dessa länder. Målsättningen är att säkerställa en fredlig utveckling i Medelhavsområdet samt att främja stabilitet och en positiv ekonomisk och social utveckling. Inom ramen för denna nya Medelhavsstrategi är associeringsavtalet med Israel det andra avtalet som sluts med ett icke-europeiskt Medelhavsland. Avtalet ger ramar för en politisk dialog, definierar ett brett spektrum av samarbetsområden och öppnar vägen för frihandel med industriprodukter och en liberalisering av handeln med jordbruksprodukter. Genom frihandelskomponenten i avtalet kommer ytterligare impulser att ges i den pågående omstruktureringen och modernisering av den israeliska ekonomin.

Associeringsavtalet med Israel utgör ett ytterligare steg på vägen mot ett utökat partnerskap mellan EG och länderna kring Medelhavets östra och södra strand, och kommer på ett positivt sätt att fördjupa och utöka de europeisk-israeliska förbindelserna.

I avtalet är det Europeiska gemenskapen och Europeiska koloch stålgemenskapen och medlemsstaterna som är avtalsparter på den ena sidan. Avtalet är därmed ett s.k. blandat avtal. Avtalet reglerar bl.a. frågor inom den gemensamma handelspolitikens område.

Av artikel 113 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och EG-domstolens praxis framgår att Europeiska gemenskapens traktatkompetens inom den gemensamma handelspolitiken är exklusiv. Kompetensen att ingå associeringsavtal är också i princip exklusiv. Det nu

aktuella avtalet reglerar emellertid också förhållanden som ligger utanför gemenskapens kompetens och därmed inom ramen för medlemsländernas kompetens (t.ex. politisk dialog, socialt och finansiellt samarbete samt brottsbekämpning).

Som har redovisats tidigare innehåller avtalet bestämmelser om olika sociala frågor (artiklarna 63–66). De innebär bl.a. en samordning av de sociala trygghetssystemen för de medborgare i avtalsparternas länder som är anställda inom en medlemsstats eller Israels territorium. Sverige och Israel slöt år 1982 en överenskommelse om social trygghet. För Sveriges del innebär avtalet därför inga nya åtaganden på området.

Eftersom avtalet på de områden som ligger inom medlemsstaternas kompetens enligt regeringens bedömning är av större vikt skall det enligt 10 kap. 2 § regeringsformen godkännas av riksdagen.

EUROPA-MEDELHAVSAVTAL

OM UPPRÄTTANDE AV EN ASSOCIERING

MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

OCH DERAS MEDLEMSSTATER Å ENA SIDAN

OCH STATEN ISRAEL Å ANDRA SIDAN

KONUNGARIKET BELGIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

HELLENSKA REPUBLIKEN,

KONUNGARIKET SPANIEN,

FRANSKA REPUBLIKEN,

IRLAND,

ITALIENSKA REPUBLIKEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

PORTUGISISKA REPUBLIKEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH

NORDIRLAND,

fördragsslutande parter i Fördraget om upprättandet av

Europeiska gemenskapen och Fördraget om upprättandet av

Europeiska kol- och stålgemenskapen, nedan kallade

"medlemsstaterna", och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EUROPEISKA KOL- OCH

STÅLGEMENSKAPEN, nedan kallade "gemenskapen",

å ena sidan, och STATEN ISRAEL, nedan kallad "Israel",

å andra sidan,

SOM BEAKTAR betydelsen av de existerande traditionella

banden

mellan gemenskapen, dess medlemsstater och Israel, och

de värderingar som de har gemensamt,

SOM BEAKTAR att gemenskapen, dess medlemsstater och

Israel önskar stärka dessa band och upprätta bestående

förbindelser som är grundade på ömsesidighet och

partnerskap och främja en fortsatt integration mellan den

israeliska ekonomin och den europeiska ekonomin,

SOM BEAKTAR den betydelse som parterna fäster vid

principen om ekonomisk frihet och principerna i Förenta

nationernas stadga, särskilt iakttagandet av de mänskliga

rättigheterna och de demokratiska principerna, som utgör

grunden för associeringen,

SOM ÄR MEDVETNA om behovet av att förena sina

ansträngningar för att stärka den politiska stabiliteten och

den ekonomiska utvecklingen genom att uppmuntra till

regionalt samarbete,

SOM ÖNSKAR skapa och utveckla en regelbunden politisk

dialog om bilaterala och internationella frågor av ömsesidigt

intresse,

SOM ÖNSKAR bibehålla och fördjupa en dialog rörande

ekonomiska, vetenskapliga, tekniska, kulturella,

audiovisuella och sociala frågor till nytta för parterna,

SOM BEAKTAR gemenskapens och Israels åtaganden att

bedriva frihandel och särskilt att iaktta de rättigheter och

skyldigheter som följer av Allmänna tull- och handelsavtalet

(GATT) i den utformning detta har efter förhandlingarna

inom Uruguayrundan,

SOM ÄR ÖVERTYGADE om att associeringsavtalet kommer

att skapa ett nytt klimat för deras ekonomiska relationer,

särskilt för utvecklingen på handels- och

investeringsområdet och för det ekonomiska och tekniska

samarbetet,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

1. En associering upprättas härmed mellan gemenskapen

och dess medlemsstater, å ena sidan, och Israel, å andra

sidan.

2. Syftet med detta avtal är

att tillhandahålla en lämplig ram för den politiska

dialogen som gör det möjligt att utveckla nära politiska

förbindelser mellan parterna,

att, genom en ökning av bl.a. handeln med varor och

tjänster, en ömsesidig liberalisering av etableringsrätten, en

gradvis ytterligare liberalisering av den offentliga

upphandlingen, kapitalets fria rörlighet och en fördjupning

av samarbetet på området för vetenskap och teknik, främja

en harmonisk utveckling av de ekonomiska relationerna

mellan gemenskapen och Israel för att på så sätt gynna

ekonomisk verksamhet, förbättrade levnads- och

arbetsvillkor, ökad produktivitet och ekonomisk stabilitet i

gemenskapen och Israel,

att uppmuntra regionalt samarbete i syfte att befästa

den fredliga samexistensen och den ekonomiska och

politiska stabiliteten,

att främja samarbete på andra områden som är av

ömsesidigt intresse.

Artikel 2

Förbindelserna mellan parterna och samtliga bestämmelser i

detta avtal grundas på respekten för de mänskliga

rättigheterna och de demokratiska principerna, vilken

vägleder deras inrikes- och utrikespolitik och utgör en

väsentlig beståndsdel av detta avtal.

AVDELNING I

POLITISK DIALOG

Artikel 3

1. En regelbunden politisk dialog skall upprättas mellan

parterna. Den skall stärka deras förbindelser, bidra till att

utveckla ett varaktigt partnerskap och öka den ömsesidiga

förståelsen och solidariteten.

2. Den politiska dialogen och det politiska samarbetet skall

särskilt

utveckla en bättre ömsesidig förståelse och en ökad

samstämmighet såvitt avser ståndpunkter i internationella

frågor, särskilt rörande de frågor som sannolikt kan få

väsentliga följder för någondera parten,

göra det möjligt för vardera parten att ta hänsyn till den

andra partens ståndpunkt och intressen,

öka den regionala säkerheten och stabiliteten

Artikel 4

Den politiska dialogen skall omfatta alla frågor av

gemensamt intresse och syfta till att öppna vägen till nya

former av samarbete i syfte att uppnå gemensamma mål, i

synnerhet fred, säkerhet och demokrati.

Artikel 5

1. Den politiska dialogen skall underlätta fullföljandet av

gemensamma initiativ och den skall i huvudsak föras

a) på ministernivå,

b) på högre tjänstemannanivå mellan företrädare för Israel,

å ena sidan, och rådets ordförandeskap och kommissionen,

å andra sidan,

c) genom att fullt ut dra nytta av alla diplomatiska kanaler,

inbegripet regelbundna orienteringar som ges av

tjänstemän, samråd vid internationella möten och kontakter

mellan diplomatiska företrädare i tredje länder,

d) genom att regelbundet tillhandahålla Israel information

om frågor som har samband med den gemensamma utrikes-

och säkerhetspolitiken; Israel skall i gengäld tillhandahålla

motsvarande information,

e) med alla andra medel som kan ge ett värdefullt bidrag

för att konsolidera, utveckla och intensifiera denna dialog.

2. En politisk dialog skall föras mellan Europaparlamentet

och Israels Knesset.

AVDELNING II

FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

KAPITEL 1

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

Artikel 6

1. Frihandelsområdet mellan gemenskapen och Israel skall

förstärkas enligt de förfaranden som anges i detta avtal och

i enlighet med bestämmelserna i 1994 års Allmänna tull- och

handelsavtal och andra multilaterala avtal om varuhandel

som utgör bilagor till avtalet om upprättandet av

Världshandelsorganisation (WTO), nedan kallat "GATT".

2. Kombinerade nomenklaturen och den israeliska tulltaxan

skall användas för klassificering av varor i handeln mellan

parterna.

KAPITEL 2

INDUSTRIPRODUKTER

Artikel 7

Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas på andra

produkter med ursprung i gemenskapen och Israel än dem

som anges i bilaga II till Fördraget om upprättandet av

Europeiska gemenskapen och på andra produkter med

ursprung i Israel än dem som anges i bilaga I till detta avtal.

Artikel 8

Import- och exporttullar och avgifter med motsvarande

verkan skall vara förbjudna i handelsutbytet mellan

gemenskapen och Israel. Detta skall också gälla tullar av

fiskal natur.

Artikel 9

1. a) Bestämmelserna i detta kapitel utesluter inte att

gemenskapen behåller en jordbruksrelaterad del för

produkter med ursprung i Israel som förtecknas i bilaga II till

detta avtal, med undantag av de produkter som anges i

bilaga III.

b) Denna jordbruksrelaterade del skall beräknas på

grundval av skillnaden mellan priserna på

gemenskapsmarknaden för de jordbruksprodukter, som

anses ha använts vid framställningen av dessa produkter

och priserna för import från tredje land, om den totala

kostnaden för basprodukterna i fråga är högre i

gemenskapen. Den jordbruksrelaterade delen kan vara ett

fast belopp eller en avgift som beräknas på värdet. I fall då

tull lagts på den jordbruksrelaterade delen, skall den

ersättas av en särskild avgift för varje produkt.

2. a) Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte Israel

från att behålla en jordbruksrelaterad del för produkter med

ursprung i gemenskapen som förtecknas i bilaga IV, med

undantag av de produkter som anges i bilaga V.

b) Denna jordbruksrelaterade del beräknas på samma

sätt på grundval av de kriterier som anges i punkt 1 b). Den

kan vara ett fast belopp eller en avgift som beräknas på

värdet.

c) Israel får utöka förteckningen över de produkter på

vilka den jordbruksrelaterade delen är tillämplig, förutsatt

att produkterna är andra än de som är förtecknade i bilaga V

och ingår i bilaga II till detta avtal. Innan den

jordbruksrelaterade delen införs skall den anmälas för

prövning till associeringskommittén som får fatta de beslut

som behövs.

3. Trots vad som sägs i artikel 8 får gemenskapen och Israel

tillämpa de tullar som anges för varje produkt för de varor

som anges i bilagorna III och V.

4. Den jordbruksrelaterade del som tillämpas i enlighet med

punkterna 1 och 2 får – om den avgift som tillämpas på

basjordbruksprodukter i handeln mellan gemenskapen och

Israel sänks eller till följd av ömsesidiga koncessioner för

bearbetade jordbruksprodukter – sänkas.

5. Den sänkning till vilken hänvisning sker i punkt 4,

förteckningen över de berörda produkterna och i tillämpliga

fall de tullkvoter för vilka sänkningen gäller, skall fastställas

av associeringsrådet.

6. Förteckningen över de produkter som är föremål för en

koncession i form av en sänkt jordbruksrelaterad del i

handeln mellan gemenskapen och Israel samt omfattningen

av dessa koncessioner anges i bilaga VI.

KAPITEL 3

JORDBRUKSPRODUKTER

Artikel 10

Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas på de

produkter med ursprung i gemenskapen och Israel vilka

förtecknas i bilaga II till Fördraget om upprättandet av

Europeiska gemenskapen.

Artikel 11

Gemenskapen och Israel skall fortlöpande liberalisera sin

handel med jordbruksprodukter som är av intresse för båda

parter. Från och med den 1 januari 2000 skall gemenskapen

och Israel granska situationen för att fastställa vilka åtgärder

som i enlighet med detta mål skall vidtas av gemenskapen

och Israel från och med den 1 januari 2001.

Artikel 12

De jordbruksprodukter med ursprung i Israel som förtecknas

i protokoll nr 1 och protokoll nr 3 skall vid import till

gemenskapen vara föremål för de ordningar som anges i de

protokollen.

Artikel 13

De jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen som är

förtecknade i protokoll nr 2 och protokoll nr 3 skall vid import

till Israel vara föremål för de ordningar som anges i de

protokollen.

Artikel 14

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 och med

beaktande av omfattningen av handeln med

jordbruksprodukter mellan dem samt dessa produkters

särskilda känslighet, skall gemenskapen och Israel i

associeringsrådet för varje produkt systematiskt och

ömsesidigt undersöka möjligheterna att bevilja varandra

ytterligare koncessioner.

Artikel 15

Gemenskapen och Israel är eniga om att senast tre år efter

det att detta avtal trätt i kraft på grundval av ömsesidighet

och gemensamt intresse undersöka möjligheterna att bevilja

varandra koncessioner i handeln med fiskeriprodukter.

KAPITEL 4

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Artikel 16

Kvantitativa importrestriktioner och alla åtgärder med

motsvarande verkan är förbjudna i handeln mellan

gemenskapen och Israel.

Artikel 17

Kvantitativa exportrestriktioner och alla åtgärder med

motsvarande verkan är förbjudna i handeln mellan

gemenskapen och Israel.

Artikel 18

1. Produkter med ursprung i Israel som importeras till

gemenskapen skall inte beviljas en gynnsammare

behandling än den som tillämpas av medlemsstaterna

sinsemellan.

2. Bestämmelserna i detta avtal gäller utan att påverka

tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 1911/91 av den

26 juni 1991 om tillämpningen av gemenskapsrättens

bestämmelser på Kanarieöarna.

Artikel 19

1. Parterna skall avstå från varje åtgärd eller förfarande av

internt fiskal karaktär som direkt eller indirekt innebär en

diskriminerande behandling av produkter från en av

parterna i förhållande till likadana produkter med ursprung i

den andra partens territorium.

2. För produkter som exporteras till någon parts territorium

får återbetalning av indirekta interna avgifter som är högre

än den indirekta avgift som direkt eller indirekt läggs på

dem inte beviljas.

Artikel 20

1. Om särskilda regler skulle införas till följd av

genomförandet av dess jordbrukspolitik eller om befintliga

regler skulle ändras eller om bestämmelserna om

genomförandet av jordbrukspolitiken skulle ändras eller

utvidgas, får ifrågavarande part ändra de arrangemang som

är ett resultat av detta avtal i fråga om de produkter som

berörs av sådana regler eller ändringar.

2. I sådana fall skall parten i fråga ta vederbörlig hänsyn till

den andra partens intressen. Parterna kan i detta syfte

samråda med varandra i associeringsrådet.

Artikel 21

1. Detta avtal hindrar inte upprätthållandet eller

upprättandet av tullunioner, frihandelsområden eller

ordningar för gränstrafikhandel utom i sådana fall då de

innebär en förändring av den handelsordning som fastställs i

detta avtal.

2. Samråd mellan parterna skall äga rum i

associeringskommittén rörande avtal om upprättande av

sådana tullunioner eller frihandelsområden och, när det

behövs, om andra viktiga frågor rörande respektive parts

handelspolitik med tredje land. Särskilt om ett tredje land

skulle ansluta sig till Europeiska unionen skall sådant

samråd äga rum för att säkerställa att hänsyn kan tas till

gemenskapens och Israels gemensamma intressen.

Artikel 22

Om en av parterna finner att dumpning i den mening som

avses i artikel VI i GATT förekommer i handeln med den

andra parten, får den vidta lämpliga åtgärder mot detta

förfarande i enlighet med överenskommelsen om

genomförande av artikel VI i GATT och med relevant

inhemsk lagstiftning, på de villkor och i enlighet med de

förfaranden som anges i artikel 25.

Artikel 23

Om en produkt importeras i så starkt ökande mängder och

på sådana villkor att detta förorsakar, eller hotar att

förorsaka

allvarlig skada för inhemska producenter av liknande

eller direkt konkurrerande produkter inom en parts

territorium, eller

allvarliga störningar inom någon ekonomisk sektor, eller

svårigheter som kan ge upphov till en allvarlig

försämring av den ekonomiska situationen i en region,

får gemenskapen eller Israel vidta lämpliga åtgärder på

de villkor och i överensstämmelse med de förfaranden som

anges i artikel 25.

Artikel 24

Om efterlevnad av bestämmelserna i artikel 17 medför

i) återexport till ett tredje land gentemot vilket den

exporterande parten för den berörda produkten

upprätthåller kvantitativa exportrestriktioner, exporttullar

eller åtgärder med motsvarande verkan, eller

ii) en allvarlig brist, eller risk härför, på en produkt som är

väsentlig för den exporterande parten,

och om de situationer till vilka ovan hänvisas medför

eller sannolikt kan medföra betydande svårigheter för den

exporterande parten, kan den parten vidta lämpliga

åtgärder på de villkor och i överensstämmelse med de

förfaranden som anges i artikel 25. Åtgärderna skall vara

icke-diskriminerande och avskaffas när omständigheterna

inte längre motiverar att de upprätthålls.

Artikel 25

1. Om gemenskapen eller Israel, på import av produkter

som kan ge upphov till de svårigheter som anges i artikel

23, tillämpar ett administrativt förfarande som syftar till att

snabbt skaffa fram upplysningar med avseende på

handelsströmmarnas utveckling skall den parten underrätta

den andra parten.

2. I de fall som anges i artiklarna 22, 23 och 24 skall den

ifrågavarande parten, innan de åtgärder som anges där

vidtas eller snarast möjligt i de fall som omfattas av punkt 3

d), förse associeringskommittén med alla relevanta

upplysningar som behövs för en grundlig prövning av

situationen i syfte att nå en lösning som är godtagbar för

båda parter.

Vid val av lämpliga åtgärder skall i första hand sådana

som i minsta möjliga omfattning stör avtalets funktion

väljas.

Skyddsåtgärderna skall omedelbart anmälas till

associeringskommittén och åtgärderna skall där bli föremål

för periodiska samråd, särskilt i syfte att avskaffa dem så

snart som omständigheterna tillåter.

3. För genomförandet av punkt 2 gäller följande

bestämmelser:

a) Vad gäller artikel 22 skall associeringskommittén

underrättas om dumpningen så snart som den importerande

partens myndigheter har inlett en undersökning. Om det

inte har lyckats att stoppa dumpningen eller om ingen

annan tillfredsställande lösning har kunnat uppnås inom 30

dagar efter det att anmälan gjordes, får den importerande

parten vidta lämpliga åtgärder.

b) Vad gäller artikel 23 skall de svårigheter som uppstår ur

den situation till vilken hänvisning sker i den artikeln för

granskning hänskjutas till associeringskommittén, som får

fatta de beslut som behövs för att undanröja svårigheterna.

Om associeringskommittén eller den exporterande

parten inom 30 dagar efter frågans hänskjutande inte har

fattat något beslut som undanröjer svårigheterna eller

om ingen annan tillfredsställande lösning har funnits, får

den importerande parten vidta lämpliga åtgärder för att

råda bot på problemet. Dessa åtgärder får inte gå utöver

vad som är nödvändigt för att råda bot på de svårigheter

som har uppstått.

c) Vad gäller artikel 24 skall de svårigheter som uppstår ur

de situationer till vilka hänvisning sker i den artikeln

hänskjutas till associeringskommittén för granskning.

Associeringskommittén får fatta nödvändiga beslut

för att undanröja svårigheterna. Om den inte har fattat

något beslut inom 30 dagar efter frågans hänskjutande,

får den exporterande parten vidta lämpliga åtgärder med

avseende på export av produkten i fråga.

d) När exceptionella omständigheter som kräver

omedelbart ingripande omöjliggör att underrättelse ges eller

granskning görs i förväg, får den berörda parten, i de

situationer som anges i artiklarna 22, 23 och 24, genast

vidta de skyddsåtgärder som är strikt nödvändiga för att

avhjälpa situationen och skall därvid omedelbart underrätta

den andra parten.

Artikel 26

Om en eller flera av gemenskapens medlemsstater eller

Israel har uppenbara svårigheter eller hotas av sådana med

avseende på sin betalningsbalans, får gemenskapen eller

Israel, beroende på vilken part som avses, i

överensstämmelse med de villkor som fastställs inom ramen

för GATT och med artiklarna VIII och XIV i stadgan för

Internationella valutafonden (IMF), för en begränsad period

vidta restriktiva åtgärder, som inte får gå utöver vad som är

nödvändigt för att råda bot på betalningsbalansproblemet.

Gemenskapen eller Israel skall omedelbart underrätta den

andra parten och så snabbt som möjligt överlämna en

tidsplan för avvecklingen av dessa åtgärder.

Artikel 27

Ingenting i detta avtal skall utesluta förbud mot eller

restriktioner för import, export eller transitering av varor,

som grundas på allmän moral, allmän ordning eller allmän

säkerhet, intresset att skydda människors och djurs hälsa

och liv, att bevara växter, att skydda nationella skatter av

konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde, att skydda

immateriell, industriell och kommersiell äganderätt eller på

bestämmelser om guld och silver. Sådana förbud eller

restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig

diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av

handeln mellan parterna.

Artikel 28

Vad gäller tillämpningen av denna avdelning definieras

begreppet "ursprungsprodukter" och de metoder för

administrativt samarbete som har anknytning härtill i

protokoll nr 4.

AVDELNING III

ETABLERINGSRÄTT OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV

TJÄNSTER

Artikel 29

1. Parterna är överens om att utvidga tillämpningsområdet

för avtalet

så att det omfattar en parts företags etableringsrätt på en

annan parts territorium och liberalisering av en parts

företags tillhandahållande av tjänster till konsumenter av

tjänster hos en annan part.

2. Associeringsrådet

skall

utfärda

nödvändiga

rekommendationer för att genomföra det mål som anges i

punkt 1.

När den utarbetar sådana rekommendationer skall

associeringsrådet ta hänsyn till tidigare erfarenheter av

genomförandet av det ömsesidiga beviljandet av behandling

som mest gynnad nation och vardera partens skyldigheter

enligt Allmänna tjänstehandelsavtalet, nedan kallat GATS,

särskilt de i artikel V i det senare.

3. Förverkligandet av detta mål skall bli föremål för en

första bedömning av associeringsrådet senast tre år efter

detta avtals ikraftträdande.

Artikel 30

1. Inledningsvis skall parterna bekräfta sina respektive

skyldigheter på grund av GATS, särskilt skyldigheten att

ömsesidigt bevilja behandling som mest gynnad nation för

de tjänstesektorer som omfattas av denna skyldighet.

2. I enlighet med GATS skall denna behandling inte gälla för

a) förmåner som beviljas av endera parten enligt

bestämmelserna i ett avtal av det slag som definieras i

artikel V i GATS eller för åtgärder som vidtagits på grundval

av ett sådant avtal,

b) andra förmåner som beviljas enligt den förteckning över

mest gynnad nationsundantag som av någondera parten

bifogats GATS.

AVDELNING IV

KAPITALRÖRELSER, BETALNINGAR, OFFENTLIG

UPPHANDLING, KONKURRENSBESTÄMMELSER OCH

IMMATERIELL ÄGANDERÄTT

KAPITEL 1

KAPITALRÖRELSER OCH BETALNINGAR

Artikel 31

Inom ramen för bestämmelserna i detta avtal och i enlighet

med bestämmelserna i artiklarna 33 och 34 får det inte

finnas några restriktioner mellan gemenskapen å ena sidan

och Israel å den andra när det gäller kapitalrörelser och det

får inte förekomma någon diskriminering som grundar sig på

deras medborgares nationalitet eller bostadsort eller på var

kapitalet investeras.

Artikel 32

Löpande betalningar som har samband med rörligheten för

varor, personer, tjänster eller kapital inom ramen för detta

avtal skall vara fria från alla restriktioner.

Artikel 33

Om inte annat följer av andra bestämmelser i detta avtal

och andra internationella åtaganden som gemenskapen och

Israel gjort skall bestämmelserna i artiklarna 31 och 32 inte

påverka tillämpningen av några restriktioner dem emellan

vid tidpunkten för ikraftträdandet av detta avtal såvitt avser

kapitalrörelser mellan dem som rör direkta investeringar,

bl.a. i fast egendom, etablering, tillhandahållande av

finansiella tjänster eller medgivande av säkerheter för

kapitalmarknaden.

Överföring till utlandet av investeringar som gjorts i

Israel av personer bosatta i gemenskapen eller i

gemenskapen av personer bosatta i Israel och vinsterna av

dessa investeringar berörs dock inte.

Artikel 34

Om kapitalrörelserna mellan gemenskapen och Israel under

exceptionella omständigheter orsakar eller hotar att orsaka

allvarliga

svårigheter

för

handhavandet

av

växelkurspolitiken eller valutapolitiken i gemenskapen eller

Israel får gemenskapen eller Israel i enlighet med de villkor

som fastställts inom ramen för GATS och med artiklarna VIII

och XIV i stadgan för Internationella valutafonden (IMF) vidta

skyddsåtgärder i fråga om kapitalrörelser mellan

gemenskapen och Israel under en tid av högst sex månader

om sådana åtgärder är strikt nödvändiga.

KAPITEL 2

OFFENTLIG UPPHANDLING

Artikel 35

Parterna skall vidta åtgärder i syfte att ömsesidigt öppna

sina respektive upphandlingsmarknader för statliga företag

och företag som är verksamma inom försörjningssektorerna

för köp av varor, fabriker och tjänster utöver vad man

ömsesidigt enats om i det avtal om statlig upphandling som

slutits inom ramen för WTO.

KAPITEL 3

KONKURRENSBESTÄMMELSER

Artikel 36

1. Följande är oförenligt med avtalets rätta funktion, i den

utsträckning som det kan påverka handeln mellan

gemenskapen och Israel:

i) Alla avtal mellan företag, beslut av

företagssammanslutningar och samordnade förfaranden

mellan företag som har till ändamål eller verkan att

förhindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.

ii) Ett eller flera företags missbruk av en dominerande

ställning inom gemenskapens eller Israels samtliga

territorier eller en väsentlig del därav.

iii) Allt offentligt stöd som snedvrider eller hotar att

snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller

produktionen av vissa varor.

2. Associeringsrådet skall, inom tre år efter detta avtals

ikraftträdande, anta nödvändiga regler för genomförandet

av punkt 1.

Tills dessa regler har antagits skall bestämmelserna i

avtalet om tolkning och tillämpning av artiklarna VI, XVI och

XXIII i GATT tillämpas som bestämmelser för genomförande

av punkt 1 iii).

3. Vardera parten skall säkerställa möjligheten till insyn på

området för offentligt stöd, bl.a. genom årlig rapportering till

den andra parten om det totala beloppet och fördelningen

av det stöd som ges och genom att på begäran lämna

upplysningar om stödprogram. På begäran av den ena

parten skall den andra parten lämna upplysningar om

särskilda enskilda fall av offentligt stöd.

4. Med avseende på de produkter som avses i avdelning II

kapitel 3 gäller inte bestämmelserna i punkt 1 iii).

5. Om gemenskapen eller Israel finner att ett visst

förfarande är oförenligt med villkoren i punkt 1 och

inte på ett riktigt sätt handlagts enligt de bestämmelser

som avses i punkt 2, eller,

i avsaknad av sådana bestämmelser, och om ett sådant

förfarande är eller riskerar att vara till allvarlig nackdel för

den andra partens intressen eller kan orsaka dess inhemska

industri, inbegripet dess tjänstesektor, påtaglig skada,

kan någon av dem vidta lämpliga åtgärder efter samråd

inom associeringskommittén eller 30 arbetsdagar efter det

att frågan hänsköts för sådant samråd.

Vad gäller förfaranden som är oförenliga med punkt 1 iii)

kan sådana lämpliga åtgärder, när GATT är tillämpligt på

dem, endast antas i enlighet med de förfaranden och på de

villkor som föreskrivs i det avtalet och eventuellt i andra

relevanta instrument som förhandlats fram inom ramen för

GATT och som gäller mellan parterna.

6. Oavsett vilka andra bestämmelser av motsatt innebörd

som antas i överensstämmelse med punkt 2, skall parterna

utbyta information under beaktande av de begränsningar

som tystnadsplikten och skyddet för företagshemligheter

uppställer.

Artikel 37

1. Medlemsstaterna och Israel skall i ökande omfattning

anpassa alla statliga handelsmonopol för att säkerställa att

vid utgången av det femte året efter detta avtals

ikraftträdande ingen diskriminering görs mellan

medlemsstaternas och Israels medborgare såvitt avser

villkoren för anskaffande och saluföring av varor.

2. Associeringskommittén skall underrättas om de åtgärder

som vidtas för att uppnå detta mål.

Artikel 38

Såvitt avser offentliga företag och företag som har beviljats

särskilda rättigheter eller ensamrättigheter skall

associeringsrådet säkerställa att, från och med det femte

året efter avtalets ikraftträdande, ingen åtgärd som stör

handeln mellan gemenskapen och Israel vidtas eller

bibehålls, i den mån denna strider mot parternas intressen.

Denna bestämmelse hindrar inte det rättsliga eller faktiska

genomförandet av de särskilda uppgifter som tilldelats

dessa företag.

KAPITEL 4

IMMATERIELL, INDUSTRIELL OCH KOMMERSIELL

ÄGANDERÄTT

Artikel 39

1. Enligt bestämmelserna i denna artikel och i bilaga VII

skall parterna bevilja och säkerställa ett adekvat och

effektivt skydd för immateriell, industriell och kommersiell

äganderätt i enlighet med högsta internationella standard,

inbegripet effektiva medel för att genomdriva tillämpningen

av sådana rättigheter.

2. Tillämpningen av denna artikel och bilaga VII skall

regelbundet granskas av parterna. Om sådana svårigheter

på området för immateriell, industriell och kommersiell

äganderätt som påverkar villkoren för handeln skulle

uppkomma skall på begäran av någondera parten

brådskande samråd äga rum i associeringskommittén i syfte

att finna lösningar som är ömsesidigt tillfredsställande.

AVDELNING V

VETENSKAPLIGT OCH TEKNISKT SAMARBETE

Artikel 40

Parterna åtar sig att fördjupa det vetenskapliga och tekniska

samarbetet. Hur detta mål närmare skall uppnås skall anges

i separata avtal för detta ändamål.

AVDELNING VI

EKONOMISKT SAMARBETE

Artikel 41

Målsättning

Gemenskapen och Israel åtar sig att främja ekonomiskt

samarbete för ömsesidig nytta och på en grundval av

samförstånd i enlighet med de övergripande målen i avtalet.

Artikel 42

Räckvidd

1. Samarbetet skall framförallt inriktas på sektorer som är

av betydelse för att närma gemenskapens och Israels

ekonomier till varandra eller på sektorer som skapar tillväxt

eller sysselsättning. De huvudsakliga samarbetsområdena

anges i artiklarna 44–57, utan att detta påverkar

möjligheterna att inkludera samarbete på andra områden

som är av intresse för parterna.

2. Vid genomförandet av det ekonomiska samarbetet inom

olika sektorer skall hänsyn tas till bevarandet av miljön och

den ekologiska jämvikten.

Artikel 43

Metoder och förfaringssätt

Ekonomiskt samarbete skall främst ske genom

a) en regelbunden ekonomisk dialog mellan parterna som

täcker alla områden av den ekonomiska politiken, särskilt

skattepolitiken, betalningsbalanspolitiken och valutapolitiken

och som skall öka det nära samarbetet mellan de

myndigheter som handhar den ekonomiska politiken, var

och en inom sitt kompetensområde, inom associeringsrådet

eller något annat forum som associeringsrådet utser,

b) ett regelbundet utbyte av information och idéer inom

varje samarbetsområde, inbegripet möten med tjänstemän

och experter,

c) rådgivning, expertutlåtanden och utbildning,

d) genomförande av gemensamma åtgärder, t.ex.

seminarier och

workshops,

e) tekniskt, administrativt och juridiskt bistånd,

f) spridning av information om samarbetet.

Artikel 44

Regionalt samarbete

Parterna skall uppmuntra åtgärder som är avsedda att

främja regionalt samarbete.

Artikel 45

Industriellt samarbete

Parterna skall främja samarbetet inom främst följande

områden:

Industriellt samarbete mellan ekonomiska aktörer i

gemenskapen och Israel, inbegripet tillgång för Israel till

gemenskapsnätverk för närmande mellan företag och till

decentraliserat samarbete.

Diversifiering av industriproduktionen i Israel.

Samarbete mellan små och medelstora företag i

gemenskapen och

Israel.

Lättare tillgång till investeringsfinansiering.

Information och stöd.

Uppmuntran till nyskapande verksamhet.

Artikel 46

Jordbruk

Parterna skall främst inrikta samarbetet på

stöd till den politik som de infört för att diversifiera

produktionen,

främjande av ett miljövänligt jordbruk,

närmare relationer mellan affärsgrupperingar och

organisationer som företräder handels- och yrkeslivet i Israel

och gemenskapen på frivillig grund,

tekniskt stöd och utbildning,

harmonisering av standarder på veterinär- och

växtskyddsområdena,

en integrerad landsbygdsutveckling, inbegripet en

förbättring av de grundläggande tjänster och utveckling av

ekonomisk verksamhet i samband därmed,

samarbete mellan landsbygdsregioner, utbyte av

erfarenheter och kunnande om landsbygdsutvecklingen.

Artikel 47

Standarder

Parterna skall sträva efter att minska skillnaderna vad gäller

standardisering och bedömning av överensstämmelse. De

skall i detta syfte då så är lämpligt sluta avtal om ömsesidigt

erkännande inom området för bedömning av

överensstämmelse.

Artikel 48

Finansiella tjänster

Parterna skall samarbeta, när det är lämpligt genom att ingå

avtal, om att anta gemensamma regler och normer bl.a för

redovisning och för system för övervakning och reglering

inom bank- och försäkringsväsen och andra finansiella

områden.

Artikel 49

Tull

1. Parterna skall åta sig att utveckla tullsamarbetet för att

säkerställa att handelsreglerna iakttas. I detta syfte skall de

inleda en dialog om tullfrågor.

2. Samarbetet skall främst vara inriktat på att förenkla och

datorisera tullförfarandena. Det skall särskilt ske i form av

informationsutbyte mellan experter och yrkesutbildning.

3. Utan att det påverkar andra samarbetsformer enligt

detta avtal, och särskilt inte dem som avser kampen mot

droger och penningtvätt, skall de administrativa

myndigheterna hos parterna lämna ömsesidigt bistånd

enligt bestämmelserna i protokoll 5.

Artikel 50

Miljö

1. Parterna skall främja samarbete när det gäller att

förhindra en försämring av miljön, kontrollera föroreningarna

och säkerställa ett rationellt utnyttjande av naturresurserna i

syfte att säkerställa en hållbar utveckling och främja

regionala miljöprojekt.

2. Samarbetet skall särskilt avse

ökenspridning,

Medelhavets vattenkvalitet samt kontroll och

förhindrande av havsföroreningar,

avfallshantering,

försaltning,

miljövård avseende känsliga kustområden,

miljöutbildning och miljömedvetenhet,

utnyttjande av avancerade verktyg inom miljövården,

metoder för miljötillsyn och miljöövervakning, inbegripet

utnyttjande av miljöinformationssystemen (EIS) och

miljökonsekvensbedömningar,

den industriella utvecklingens påverkan på miljön i

allmänhet och säkerhet hos industriella anläggningar i

synnerhet,

jordbrukets påverkan på mark- och vattenkvaliteten.

Artikel 51

Energi

1. Parterna anser att global uppvärmning och förbrukningen

av de fossila bränslekällorna är ett allvarligt hot mot

mänskligheten. Parterna skall därför samarbeta för att

utveckla förnybara energikällor och säkerställa en

bränsleanvändning som syftar till att begränsa

miljöföroreningarna och främja hushållning med energin.

2. Parterna skall sträva efter att uppmuntra åtgärder som är

avsedda att gynna regionalt samarbete i sådana frågor som

överföring av gas, olja och elektricitet.

Artikel 52

Infrastruktur på informationsområdet och

telekommunikation

Parterna skall främja samarbete när det gäller utveckling av

infrastruktur

informationsområdet

och

telekommunikationer till parternas ömsesidiga fördel.

Samarbetet skall främst inriktas på att fullfölja åtgärder som

har samband med forskning och teknisk utveckling,

harmonisering av standarder och modernisering av tekniken.

Artikel 53

Transport

1. Parterna skall främja samarbetet på transportområdet

och därtill anknuten infrastruktur för att effektivisera

passagerares och varors rörlighet, både på bilateral och

regional nivå.

2. Samarbetet skall främst inriktas på

att uppnå en hög säkerhetsstandard för sjö- och

flygtransporter; parterna skall i detta syfte genomföra

samråd på expertnivå för att utbyta information,

att standardisera den tekniska utrustningen, särskilt när

det gäller kombinerade transporter som utnyttjar flera

transportslag och omlastning,

att främja gemensamma tekniska program och

forskningsprogram.

Artikel 54

Turism

Parterna skall utbyta informationer om den planerade

utvecklingen av turismen och marknadsföringsprojekt,

visningar, utställningar, konferenser och publikationer som

gäller turismen.

Artikel 55

Tillnärmning av lagstiftning

Parterna skall på bästa sätt sträva efter att tillnärma sina

respektive lagar i syfte att underlätta genomförandet av

detta avtal.

Artikel 56

Droger och penningtvätt

1. Parterna skall samarbeta särskilt med syfte att

förbättra effektiviteten i politiken och åtgärderna för att

motverka tillgång på och olaglig handel med narkotika och

psykotropa ämnen och för att minska missbruket av dessa

produkter,

uppmuntra ett gemensamt angreppssätt för att minska

efterfrågan,

förhindra att parternas finansiella system används för att

tvätta kapital som kommer från brottslig verksamhet i

allmänhet och narkotikahandel i synnerhet.

2. Samarbetet skall ske i form av utbyte av information och

när det är lämpligt i form av gemensamma åtgärder vad

gäller

förslag till och genomförande av nationell lagstiftning,

övervakning av handeln med prekursorer,

inrättande av social- och hälsovårdsinstitutioner och

informations-system samt genomförande av projekt med

denna inriktning, inbegripet utbildnings- och

forskningsprojekt,

genomförande av högsta möjliga internationella

standarder såvitt avser kampen mot penningtvätt och

missbruk av kemiska prekursorer, framför allt de standarder

som antagits av Financial Action Task Force (FATF) och

Chemical Action Task Force (CATF).

3. Parterna skall tillsammans i enlighet med respektive

lagstiftning besluta om vilka strategier och

samarbetsmetoder som är lämpliga för att nå dessa mål.

Deras åtgärder skall när de inte vidtas gemensamt vara

föremål för samråd och en nära samordning.

Relevanta offentliga och privata institutioner som arbetar

tillsammans med behöriga organ i Israel, gemenskapen och

medlemsstaterna får i enlighet med sina egna befogenheter

delta i dessa aktioner.

Artikel 57

Migration

Parterna skall samarbeta särskilt med syfte att

ange områden av ömsesidigt intresse på

immigrationspolitikens område,

effektivisera de åtgärder som syftar till att förhindra eller

tygla illegala migrationsströmmar.

AVDELNING VII

SAMARBETE OM AUDIOVISUELLA OCH KULTURELLA FRÅGOR,

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Artikel 58

1. Parterna skall till sin ömsesidiga fördel åta sig att främja

samarbetet på det audiovisuella området.

2. Parterna skall försöka finna sätt att anknyta Israel till

gemenskapsinitiativ inom detta område för att på så sätt

möjliggöra samarbete på sådana områden som

samproduktion, utbildning, utveckling och distribution.

Artikel 59

Parterna skall främja samarbete om utbildning,

yrkesutbildning och ungdomsutbyte. Samarbetet kan särskilt

omfatta ungdomsutbyte, samarbete mellan universitet och

andra utbildnings- eller yrkesutbildningsinstitutioner,

språkutbildning, översättning och andra sätt att främja en

större förståelse för de respektive kulturerna.

Artikel 60

Parterna skall främja kulturellt samarbete. Samarbetet kan

särskilt avse översättning, utbyte av konstverk och

konstnärer, bevarande och restaurering av historiska och

kulturella minnesmärken och platser, utbildning av personer

som arbetar inom kulturområdet, anordnande av kulturella

evenemang med europeisk anknytning, en ökad ömsesidig

medvetenhet och spridning av information om betydelsefulla

kulturella evenemang.

Artikel 61

Parterna skall främja verksamheter av gemensamt intresse

inom informations- och kommunikationsområdet.

Artikel 62

Samarbetet skall främst genomföras med hjälp av

a) en regelbunden dialog mellan parterna,

b) ett regelbundet utbyte av information och idéer inom

varje samarbetsområde, inbegripet möten för tjänstemän

och experter,

c) rådgivning, expertutlåtanden och utbildning,

d) genomförande av gemensamma åtgärder, t.ex.

seminarier och workshops,

e) tekniskt och administrativt bistånd samt bistånd såvitt

avser föreskrivande verksamhet,

f) spridning av information om samarbetsinitiativen.

AVDELNING VIII

SOCIALA FRÅGOR

Artikel 63

1. Parterna skall föra en dialog som täcker alla aspekter av

gemensamt intresse. Dialogen skall framför allt omfatta

frågor som rör de sociala problemen i de postindustriella

samhällena, t. ex. arbetslöshet, rehabilitering av

handikappade, lika behandling av män och kvinnor,

förhållandet

mellan

arbetsmarknadens

parter,

yrkesutbildning, säkerhet och hygien på arbetsplatsen osv.

2. Samarbetet skall ske i form av expertmöten, seminarier

och workshops.

Artikel 64

1. För att samordna de sociala trygghetssystemen för de

israeliska arbetstagare som är lagligen anställda inom en

medlemsstats territorium och för medlemmar av deras

familjer som är lagligen bosatta där, bör följande

bestämmelser tillämpas, med förbehåll för de villkor och

bestämmelser som gäller i varje medlemsstat:

Alla försäkrings-, anställnings- eller bosättningsperioder

som har fullgjorts i olika medlemsstater skall för dessa

arbetstagare läggas samman vid beräkning pensioner och

bidrag vid ålderdom och invaliditet och till änkor samt av

sjukersättningar för dem själva och deras familjer.

Alla pensioner och bidrag vid ålderdom, till änkor, vid

olycksfall i arbetet, arbetssjukdom eller av sådan sjukdom

orsakad invaliditet med undantag av ersättningar som utges

oberoende av om avgifter erlagts, skall fritt och med den

ersättningsnivå som den eller de utbetalande

medlemsstaternas lagstiftning föreskriver kunna överföras

till Israel.

De berörda arbetstagarna skall erhålla familjebidrag för

de familjemedlemmar som avses ovan.

2. Israel skall ge de arbetstagare som är medborgare i en

medlemsstat och som är lagligen anställda inom Israels

territorium och de familjemedlemmar som är lagligen

bosatta där en behandling som är likvärdig med den som

anges i punkt 1 andra och tredje strecksatserna, med

förbehåll för de villkor och bestämmelser som gäller i Israel.

Artikel 65

1. Associeringsrådet skall anta bestämmelser om

uppfyllande av målen enligt artikel 64.

2. Associeringsrådet skall anta bestämmelser för ett

administrativt samarbete som säkerställer den ledning och

kontroll som är nödvändig för tillämpningen av

bestämmelserna i punkt 1.

Artikel 66

De bestämmelser som associeringsrådet antar i enlighet

med artikel 65 skall inte i något avseende påverka de

rättigheter och skyldigheter som följer av bilaterala avtal

mellan Israel och medlemsstaterna, i den mån dessa avtal

ger israeliska medborgare eller medborgare i

medlemsstaterna en gynnsammare behandling.

AVDELNING IX

INSTITUTIONELLA OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

SAMT SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 67

Härmed inrättas ett associeringsråd som en gång om året

samt vid behov skall sammanträda på ministernivå på

initiativ av sin ordförande i enlighet med de villkor som

anges i dess arbetsordning. Det skall behandla

betydelsefulla frågor som uppkommer inom ramen för

avtalet och alla andra bilaterala eller internationella frågor

av gemensamt intresse.

Artikel 68

1. Associeringsrådet skall bestå av Europeiska unionens

råds medlemmar och av medlemmar av Europeiska

gemenskapernas kommission, å ena sidan, och av

medlemmar av staten Israels regering, å andra sidan.

2. Associeringsrådet skall självt fastställa sin arbetsordning.

3. Associeringsrådets medlemmar kan låta sig

representeras på de villkor som skall fastställas i dess

arbetsordning.

4. Ordförandeskapet i associeringsrådet skall utövas i tur

och ordning av en medlem av Europeiska unionens råd och

en medlem av staten Israels regering i enlighet med

bestämmelser som skall fastställas i dess arbetsordning.

Artikel 69

1. Associeringsrådet skall i syfte att uppnå avtalets mål ha

befogenhet att fatta beslut i de fall som anges i detta.

Dessa beslut skall vara bindande för parterna som skall

vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra

dem. Associeringsrådet kan även avge lämpliga

rekommendationer.

2. Associeringsrådet skall utarbeta sina beslut och

rekommendationer genom överenskommelse mellan

parterna.

Artikel 70

1. Härmed inrättas en associeringskommitté som skall

förvalta avtalet med förbehåll för de befogenheter som

tillerkänns associeringsrådet.

2. Associeringsrådet kan till kommittén delegera alla eller

en del av sina befogenheter.

Artikel 71

1. Associeringskommittén skall sammanträda på

tjänstemannanivå och bestå av, å ena sidan, företrädare för

medlemmarna av Europeiska unionens råd och Europeiska

gemenskapernas kommission och, å andra sidan, företrädare

för staten Israels regering.

2. Associeringskommittén skall själv fastställa sin

arbetsordning.

3. Ordförandeskapet i kommittén skall utövas i tur och

ordning av en företrädare för Europeiska unionens råds

ordförandeskap och en företrädare för staten Israels

regering.

Artikel 72

1. Associeringskommittén skall ha befogenhet att besluta

om förvaltningen av avtalet liksom att fatta beslut på de

områden inom vilka associeringsrådet har delegerat sina

befogenheter till den.

Dessa beslut skall vara bindande för parterna som skall

vidta de åtgärder som är nödvändiga för deras

genomförande.

2. Associeringskommittén skall utarbeta sina beslut i

samförstånd mellan parterna.

Artikel 73

Associeringsrådet får besluta att inrätta arbetsgrupper eller

organ som är nödvändiga för att genomföra avtalet.

Artikel 74

Associeringsrådet skall vidta alla lämpliga åtgärder för att

underlätta samarbetet och kontakterna mellan

Europaparlamentet och staten Israels Knesset, liksom

mellan gemenskapens Ekonomiska och sociala kommitté och

Israels Ekonomiska och sociala råd.

Artikel 75

1. Varje part kan till associeringsrådet hänskjuta alla tvister

avseende tillämpningen eller tolkningen av detta avtal.

2. Associeringsrådet kan avgöra tvisten genom ett beslut.

3. Varje part är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för

att genomföra det beslut som avses i punkt 2.

4. Om det inte är möjligt att avgöra tvisten i enlighet med

punkt 2, får någondera parten underrätta den andra parten

om att den utsett en skiljeman. Den andra parten måste då

utse en andra skiljeman inom två månader. Såvitt avser

tillämpningen av detta förfarande skall gemenskapen och

medlemsstaterna anses som en enda part i tvisten.

Associeringsrådet skall utse en tredje skiljeman.

Skiljemännens beslut skall fattas med enkel majoritet.

Varje part i tvisten är skyldig att vidta de åtgärder som

krävs för att följa skiljemännens beslut.

Artikel 76

Ingenting i detta avtal skall hindra en part att vidta åtgärder

som

a) den anser nödvändiga för att förhindra yppande av

information som kan skada dess väsentliga säkerhets-

intressen,

b) rör produktionen av, eller handeln med, vapen,

ammunition eller krigsmateriel eller forskning, utveckling

eller produktion som är nödvändig för försvarsändamål,

under förutsättning att dessa åtgärder inte försämrar

konkurrensvillkoren för de produkter som inte är avsedda för

särskilda militära ändamål,

c) den anser väsentliga för sin egen säkerhet i händelse av

allvarliga inre störningar som påverkar upprätthållandet av

lag och ordning, krig eller allvarlig internationell spänning

som utgör ett krigshot eller för att uppfylla skyldigheter som

den har godtagit i syfte att upprätthålla fred och

internationell säkerhet.

Artikel 77

Inom de områden som omfattas av detta avtal och utan att

det påverkar några särskilda bestämmelser i detta

får de ordningar Israel tillämpar med avseende på

gemenskapen inte ge upphov till någon diskriminering

mellan medlemsstaterna, deras medborgare eller deras

bolag,

får de ordningar som gemenskapen tillämpar med

avseende på Israel inte ge upphov till någon diskriminering

mellan israeliska medborgare eller bolag.

Artikel 78

När det gäller direkt beskattning får ingenting i avtalet leda

till

en utvidgning av de skattemässiga förmåner som

beviljas av någondera parten i ett internationellt avtal eller

arrangemang som binder denna part,

hinder för någondera parten att anta eller tillämpa

åtgärder som syftar till att förhindra skatteplanering eller

skatteflykt,

ett motarbetande av någondera partens rätt att tillämpa

sina skattebestämmelser på skattepliktiga vilkas situation

när det gäller bostadsort inte är identisk.

Artikel 79

1. Parterna skall vidta alla allmänna eller särskilda åtgärder

som fordras för att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. De

skall se till att de mål som anges i avtalet uppnås.

2. Om den ena parten anser att den andra parten har

underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt avtalet, får den

vidta lämpliga åtgärder. Dessförinnan skall den, utom i

särskilt brådskande fall, förse associeringsrådet med alla

relevanta upplysningar som behövs för en grundlig

undersökning av situationen i syfte att finna en för parterna

godtagbar lösning.

Vid val av åtgärder skall sådana som minst stör avtalets

funktion prioriteras.

Dessa åtgärder skall omedelbart meddelas

associeringsrådet och skall på begäran av den andra parten

bli föremål för samråd inom associeringsrådet.

Artikel 80

Protokollen 1–5 och bilagorna I–VII skall utgöra en integrerad

del av detta avtal. Förklaringarna och skriftväxlingarna skall

ingå i slutakten, som skall utgöra en integrerad del av

avtalet.

Artikel 81

I detta avtal avses med "parterna" å ena sidan

gemenskapen eller medlemsstaterna, eller gemenskapen

och dess medlemsstater enligt deras respektive

befogenheter, och å andra sidan Israel.

Artikel 82

Detta avtal skall ingås på obestämd tid.

Varje part kan säga upp detta avtal genom att underrätta

den andra parten. Avtalet skall upphöra att gälla sex

månader efter dagen för sådan underrättelse.

Artikel 83

Detta avtal gäller, å ena sidan, de territorier där fördragen

om upprättandet av Europeiska gemenskapen och

Europeiska kol- och stålgemenskapen tillämpas enligt dessa

fördrags villkor och, å andra sidan, staten Israels territorium.

Artikel 84

Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, engelska,

finska, franska, grekiska, italienska, nederländska,

portugisiska, spanska, svenska, tyska och hebreiska, vilka

samtliga texter är lika giltiga. Avtalet skall deponeras i

Europeiska unionens råds generalsekretariat.

Artikel 85

Detta avtal skall godkännas av parterna enligt deras egna

förfaranden.

Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra

månaden efter den dag då parterna till varandra anmäler att

de förfaranden som avses i första stycket är avslutade.

När detta avtal träder i kraft skall det ersätta avtalet

mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och staten

Israel samt avtalet mellan Europeiska kol- och

stålgemenskapen och staten Israel, vilka undertecknades i

Bryssel den 11 maj 1975.

BILAGA I

Varor som avses i artikel 7

KN-NR

VARUSLAG

ur 3502

Albuminer,albuminater och andra albuminderivater:

ur 3502 10

– Äggalbumin:

–– Annat:

3502 10 91

––– torkat (t.ex. i ark, fjäll, flingor eller pulver)

3502 10 99

––– Annat

ur 3502 90

– Annat:

–– Albuminer, andra än äggalbuminer:

––– Mjölkalbumin (laktalbumin):

3502 90 51

–––– torkat (t.ex. i ark, fjäll, flingor eller pulver)

5502 90 59

–––– Annat

___________________

BILAGA II

Varor som avses i artikel 9

KN-NR

VARUSLAG

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk

och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel,

smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

0403 10 51–

0403 10 99

– Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao

0403 90 71– 0403 90

99

– Andra, smaksatta eller innehållande frukt, nötter eller kakao

0710 40 00

Sockermajs, även ångkokt eller kokt i vatten, fryst

0711 90 30

Sockermajs, tillfälligt konserverad (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake,

svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för

direkt konsumtion i detta tillstånd

ur 1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska

fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra

än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516:

1517 10 10

– Margarin, med undantag av flytande margarin, med en

mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst

15 viktprocent

1517 90 10

– Andra, med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men

högst 15 viktprocent

ur 1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao, med undantag

av extrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser,

enligt nr 1704 90 10

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

ur 1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte

innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 viktprocent kakaopulver, inte

nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt

nr 04010404, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10

viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, med

undantag av beredningar enligt nr 1901 90 91

ur 1902

Pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda enligt nr 1902 20 10 och 1902

20 30; couscous, även beredd

1903

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller

spannmålsprodukter (t. ex. cornflakes); andra slag än majs, förkokta eller på annat

sätt beredda

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd,

tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk,

sigilloblater och liknande produkter

2001 90 30

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad med ättika eller

ättiksyra

2001 90 40

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5

viktprocent stärkelse, beredd eller konserverad med ättika eller ättiksyra

2004 10 91

Potatis, i form av mjöl eller flingor, beredd eller konserverad på annat sätt än med

ättika eller ättiksyra, fryst

2004 90 10

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på annat sätt än

med ättika eller ättiksyra, fryst

2005 20 10

Potatis, i form av mjöl eller flingor, beredd eller konserverad på annat sätt än med

ättika eller ättiksyra, inte fryst

2005 80 00

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på annat sätt än

med ättika eller ättiksyra, inte fryst

2008 92 45

Beredningar av musli–typ baserade på orostade spannmålsflingor

2008 92 85

Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata) beredd på annat

sätt, utan tillsats av socker eller alkohol

2008 99 91

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar innehållande minst 5

viktprocent stärkelse, beredd på annat sätt, utan tillsats av socker eller alkohol

2101 10 98

Beredningar baserade på kaffe

2101 20 98

Beredningar baserade på te eller maté

2101 30 19

Andra rostade kaffesurrogat än rostad cikoriarot

2101 30 99

Extrakter, essenser och koncentrat av andra rostade kaffesurrogat än rostad

cikoriarot

2102 10 31–

2102 10 39

Bagerijäst

ur 2103

Såser och beredningar därav

–– Majonnäs

2105

Glassvaror, även innehållande kakao

ur 2106

Andra livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans än

enligt nr 2106 10 20 och 2106 90 92 och andra än aromatiserade eller färgade

sockerlösningar

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Icke-alkoholhaltiga drycker, med undantag av frukt- eller grönsakssaft enligt nr

2009, innehållande varor enligt nr 0401 0404 eller innehållande fett av varor enligt

nr 04010404

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ur 3505 10

Dextrin och annan modifierad stärkelse, med undantag av företrad och förestrad

stärkelse enligt nr 3505 10 50

3505 20

Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

3809 10

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen

samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag

som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande

industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

3823 60

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44

BILAGA III

Varor som avses i artikel 9

KN-NR

VARUSLAG

TULLSATSE R

1

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat;

kaseinlim:

3501 10

– Kasein:

3501 10 10

–– För tillverkning av renegatfibrer(2)

0 %

3501 10 50

–– För industriellt bruk med undantag av tillverkning av

livsmedel och foder

2

3 %

3501 10 90

– Annat

12%

1Om de tullsatser som anges i denna kolumn överstiger de tullsatser som

anmälts till GATT skall de senare tullsatserna gälla.

2För tillämpning av detta undernummer fordras att villkoren i särskilda

gemenskapsbestämmelser är uppfyllda.

3501 90

– Andra slag:

3501 90 90

–– Andra

8 %

___________________

BILAGA IV

Varor som avses i artikel 9.2

KN-NR

VARUSLAG

1902

Pasta och couscous:

A

– Av durumvete

B

– Andra

1905 10

Knäckebröd

1905 20 90

Pepparkakor o.d., inte avsedda för diabetiker:

A

– Innehållande minst 15 viktprocent av annat mjöl än vete i förhållande till det totala

innehållet av mjöl

B

– Andra

ur 3000 A

– Våfflor och rån:

A1

–– Ofyllda, även överdragna:

A1a

–––

Innehållande minst 15 viktprocent av annat mjöl än vete i förhållande till det

totala innehållet av mjöl

A1b

––– Andra

A2

–– Andra

A2a

–––

Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett eller minst 2,5 viktprocent

mjölkproteiner

A2b

––– Andra

1905 40 10

Skorpor, med tillsats av socker, honung, annat sötningsmedel, ägg, fett, ost, frukt,

kakao o.d.:

A

– Innehållande minst 15 viktprocent av annat mjöl än vete i förhållande till det totala

innehållet av mjöl

B

– Andra

1905

ur 3000)B

+ 9019)

– Andra bagerivaror, med tillsats av socker, honung, annat sötningsmedel, ägg, fett,

ost, frukt, kakao o.d.:

B1

–– Innehållande tillsats av ägg, minst 10 viktprocent

B2

–– Innehållande tillsats av torkad frukt eller nötter:

B2a

–––

Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett eller minst 2,5 viktprocent

mjölkproteiner, se bilaga V

B2b

––– Andra:

B3

–– Innehållande mindre än 10 viktprocent tillsatt socker men

inte innehållande tillsats av ägg; torkad frukt och nötter:

B3a i)

–––– Innehållande minst 15 viktprocent av annat mjöl än vete i förhållande till det totala

innehållet av mjöl

B3a ii)

–––– Andra

B3b

––– Andra slag:

B3b i)

–––– Innehållande minst 15 viktprocent av annat mjöl än vete i förhållande till det totala

innehållet av mjöl

B3b ii)

–– Andra

B4

–– Andra slag:

B4a

––– Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett eller minst 2,5 viktprocent

mjölkproteiner, se bilaga V

B4b

––– Andra

2105

Glassvaror, även innehållande kakao

A

– Inte innehållande mjölkfett eller innehållande mindre än 3 viktprocent mjölkfett

B

– Innehållande mjölkfett till en mängd av minst 3 men mindre än 7 viktprocent

C

– Innehållande mjölkfett till en mängd av minst 7 viktprocent

ur 2207 10 50

Alkohol framställd av druvor eller druvvin med alkoholhalt av minst 80 volymprocent

som används för framställning av alkoholhaltiga drycker

ur 1099

Annan alkohol framställd av druvor eller druvvin med alkoholhalt av minst 80

volymprocent

2208 20 90

Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor med ett pris

på högst 0,05 USD per cl, med en alkoholhalt av mindre än 17 %

3502 10 00

Äggalbumin:

A

Torkat

B

Annat

___________________

BILAGA V

Varor som avses i artikel 9

NR I ISRAELS TULLTAXA

VARUSLAG

TULLSAT S

3

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande

kakao:

1704 10

Tuggummi, även överdraget med socker:

––

Innehållande minst 60 viktprocent sackaros

(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)

–– Annat

0,075 USD/kg

4

1704 90

Annat

–– Andra slag

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao 0 %

ur

1901

ur

2004

ur

2005

ur

2103

ur 2104

Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt,

avsedda för barn eller för dietisk kost eller matlagning,

innehållande mindre än 50 viktprocent kakaopulver, med

undantag av dietisk kost som beretts av soyamjöl,

innehållande soyabönolja och annan vegetabilisk olja,

kolhydrater och salt, och dietisk kost baserad på glutenfritt

mjöl:

1901 10 20

1901 20 20

1901 90 30

– av mjöl, stärkelse eller maltextrakt

– av mjöl, stärkelse eller maltextrakt

– av mjöl, stärkelse eller maltextrakt

8 %

8 %

8 %

2004 10 10

2004 90 10

– mjölprodukter

– mjölprodukter

8 %

8 %

2005 20 10

2005 40 10

2005 59 10

2005 90 10

– mjölprodukter

– mjölprodukter

– mjölprodukter

– mjölprodukter

8 %

8 %

8 %

8 %

2103 90 20

2104 10 10

– av mjöl, stärkelse eller maltextrakt

– av mjöl, stärkelse eller maltextrakt

8 %

8 %

NR I ISRAELS TULLTAXA

VARUSLAG

TULLSAT S

5

1904 10

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller

rostning av spannmål eller spannmålsprodukter

8 %

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse ( t. ex. förklistrad eller

förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse,

dextrin eller annan modifierad stärkelse, med undantag av

stärkelse:

3505 10

3505 10 30

3505 10 90

– Dextrin och annan modifierad stärkelse:

–– Företrad eller förestrad stärkelse

–– Annan modifierad stärkelse och dextrin

8 %

8 %

3Om de tullsatser som anges i denna kolumn överstiger de tullsatser som anmälts

till GATT skall de senare tullsatserna gälla.

4För en årlig kvot på 5 000 ton utgår en till 0,0375 USD/kg nedsatt avgift.

5Om de tullsatser som anges i denna kolumn överstiger de tullsatser som

anmälts till GATT skall de senare tullsatserna gälla.

3505 20 00

–– Lim och klister

8 %

___________________

BILAGA VI

Förteckning över produkter som är föremål för koncessioner som avses i Artikel 9.6

Tabell 1:Vid import till gemenskapen av följande varor med ursprung i Israel skall de koncessioner som anges nedan

gälla

KN-nr

Varuslag

Årlig kvot

1 000 kg

Koncessioner inom ramen

för kvoten

0710 40 00

2004 90 10

Sockermajs, fryst

10 600

6

30-procentig nedsättning av

den jordbruksrelaterade delen

0711 90 30

2001 90 30

2005 80 00

Sockermajs, ej fryst

5 400

7

30-procentig nedsättning av

den jordbruksrelaterade delen

1704 90 30

Vit choklad

100

30-procentig nedsättning av

den jordbruksrelaterade delen

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar

innehållande kakao

2 500

15-procentig nedsättning av

den jordbruksrelaterade delen

ur 1901

ur 2106

Barnmat innehållande mjölk och

mjölkprodukter

100

30-procentig nedsättning av

den jordbruksrelaterade delen

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom

svällning eller rostning av spannmål eller

spannmålsprodukter (t. ex. cornflakes);

andra slag än majs, förkokta eller på annat

sätt beredda

200

30-procentig nedsätt-ning av

den jordbruks-relaterade delen

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även

innehållande

kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar

av sådana slag som är lämpliga för

farmaceutiskt bruk, sigilloblater och

liknande produkter

3 200

30-procentig nedsättning av

den jordbruksrelaterade delen

Tabell 2: Vid import till Israel av följande varor med ursprung i gemenskapen skall de koncessioner som anges nedan

gälla

KN-nr

Varuslag

Årlig kvot

1 000 kg

Koncessioner inom ramen

för kvoten

1902

Pasta

obegränsat

Den jordbruksrelaterade

delen bunden till 0,25 USD/kg

ur 1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även

innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma

oblatkapslar av sådana slag som är

lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater

och liknande produkter

Inte innehållande mjölkprodukter

obegränsat

Bunden till 0,10 USD/kg

ur 1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även

innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma

oblatkapslar av sådana slag som är

lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater

och liknande produkter

– Innehållande mjölkprodukter

obegränsat

Bunden till 0,25 USD/kg

2105

Glassvaror

500

30-procentig nedsättning av

6Denna kvot sänks till 9 275 ton under det första året då koncessionen tillämpas

och till 9 940 ton under det andra året.

7Denna kvot sänks till 4 725 ton under det första året då koncessionen tillämpas

och till 5 060 ton under det andra året.

den jordbruksrelaterade delen

ur 2207 10

Odenaturerad etylalkohol framställd av

druvor eller druvvin med alkoholhalt av

minst 80 volymprocent, även av sådana

slag som används för framställning av

alkoholhaltiga drycker

obegränsat

Bunden till 2,75 USD/liter

alkohol

ur 2208 20

Sprit erhållen genom destillering av

druvvin eller pressåterstoder av druvor med

alkoholhalt av minst 17 volymprocent, till

ett pris av högst 0,05 USD/cl.

obegränsat

Bunden till 2,75 USD/liter

alkohol

KN-nr

Varuslag

Årlig kvot

1 000 kg

Koncessioner inom ramen

för kvoten

ur 2208 20

Sprit erhållen genom destillering av

druvvin eller pressåterstoder av druvor med

alkoholhalt av minst 17 volymprocent, till

ett pris som är högre än 0,05 USD/cl.

2000 hra

8

Bunden till 0 %

3205 10

Äggalbumin

50

obegränsat

Befriad från den

jordbruksrelaterade delen

Bunden till 2 USD/kg

BILAGA VII

Immateriell, industriell och kommersiell äganderätt till vilken

hänvisning sker i artikel 39

1. Före utgången av det tredje året efter detta avtals

ikraftträdande skall Israel ansluta sig till följande

multilaterala konventioner om immateriell, industriell och

kommersiell äganderätt i vilka medlemsstaterna är parter

eller som de faktiskt tillämpar:

– Bernkonventionen för skydd av litterära och

konstnärliga verk (Paristexten, 1971).

– Madridöverenskommelsen

om

internationell

registrering av varumärken (Stockholmstexten, 1967,

ändrad 1979).

– Protokollet till Madridöverenskommelsen om

internationell registrering av varumärken (Madrid,1989).

– Budapestkonventionen om internationellt erkännande

av deponering av mikroorganismer för patentändamål

(1977, ändrad 1980).

– Konventionen om patentsamarbete (Washington,

1970, ändrad 1979, reviderad 1984).

8Hektoliter ren alkohol

Associeringsrådet får besluta att denna punkt skall gälla

andra multilaterala konventioner inom detta område.

2. Israel skall vid slutet av det andra året efter det att detta

avtal trätt i kraft ratificera den internationella konventionen

om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram

och radioföretag (Rom, 1961).

3. Parterna bekräftar att de fäster vikt vid att de

skyldigheter som anges i följande multilaterala konventioner

iakttas:

– Pariskonventionen om industriellt rättsskydd

(Stockholmstexten, 1967, ändrad 1979).

– Nice-överenskommelsen

om

internationell

klassificering av varor och tjänster vid registrering av

varumärken (Genève, 1977, ändrad 1979).

– Internationella konventionen om skydd för

växtförädlings- produkter (Genèveakten, 1991).

PROTOKOLL NR 1

OM DEN ORDNING SOM SKALL TILLÄMPAS VID IMPORT

TILL GEMENSKAPEN AV JORDBRUKSPRODUKTER MED

URSPRUNG I ISRAEL

1. De produkter som förtecknas i bilagan och som har sitt

ursprung i Israel får importeras till gemenskapen på de villkor

som anges nedan samt i bilagan.

2. a) Importtullarna skall antingen avskaffas eller sättas ned

på sätt som anges i kolumn ”A”.

b) I fråga om vissa produkter för vilka Gemensamma

tulltaxan föreskriver tillämpning av en värdetull och en

särskild tull skall nivåerna på de nedsättningar som anges i

kolumnerna ”A” och ”C” endast tillämpas på värdetullen. I

fråga om de produkter som motsvarar nr 0207 22, 0207 42

och 2204 21 skall dock de nedsättningar tillämpas som anges

i kolumn ”E”.

3.

I fråga om vissa produkter skall tullarna avskaffas inom

ramen för de tullkvoter som anges i kolumn ”B” för var och

en av dessa produkter.

För de kvantiteter som importeras utöver kvoterna skall

tullarna enligt Gemensamma tulltaxan, beroende på vilken

produkt som avses, tas ut i sin helhet eller nedsättas på sätt

som anges i kolumn ”C”.

4.

För vissa produkter som är befriade från tull har

referenskvantiteter fastställts och angivits i kolumn ”D”.

Om importvolymen för en produkt överstiger

referenskvantiteten får gemenskapen, med beaktande av den

årliga översyn av handelsströmmarna som den skall

genomföra, tilldela ifrågavarande produkt en

gemenskapstullkvot vars volym skall motsvara

referenskvantiteten. I sådana fall skall tullen enligt

Gemensamma tulltaxan, beroende på vilken produkt som

avses, tas ut i sin helhet eller nedsättas med det procenttal

som anges i kolumn ”C” för de kvantiteter som importeras

utöver kvoten.

5.

För vissa produkter som anges i punkt 3 och i kolumn ”E”

skall kvoterna höjas i fyra lika stora etapper på 3 % varje år

från och med den 1 januari 1997 till och med

den 1 januari 2000.

6.

För vissa andra produkter än dem som anges i punkterna

3 och 4 och i kolumn ”E” får gemenskapen fastställa en

referenskvantitet i enlighet med punkt 4 om den, mot

bakgrund av den årliga översyn av handelsströmmarna som

den skall genomföra, konstaterar att de importerade

kvantiteterna av en eller flera produkter hotar att skapa

svårigheter på gemenskapsmarknaden. Om en produkt till

följd därav tilldelas en tullkvot på de villkor som anges i punkt

4 skall tullen enligt Gemensamma tulltaxan, beroende på

vilken produkt som avses, tas ut i sin helhet eller nedsättas

på sätt som anges i kolumn ”C” för de kvantiteter som

importeras utöver kvoten.

A

B

C

D

E

K-nr(2)(3)

Varuslag(3)

Nedsättning av

MFN-tullen(1)

%

Tullkvot

Volym

(ton)

Nedsättning av

tullen på

kvantiteter utöver

befintliga eller

eventuella

tullkvoter(1)

%

Referenskvantitet

(ton)

Särskilda bestämmelser

0207 22 10

0207 22 90

0207 42 21

0207 42 31

0207 42 41

0207 42 51

0207 42 59

Kalkoner ostyckade, frysta

Styckningsdelar av kalkoner samt andra ätbara

slaktbiprodukter än lever, frysta

se kolumn E

1 400

0

-

För 1 400 ton skall följande tullsatser gälla:

170 ecu/t

186 ecu/t

134 ecu/t

93 ecu/t

339 ecu/t

127 ecu/t

230 ecu/t

0207 31 10

Fet gåslever

100

-

0

-

0601

0602

Lökar o. d. och andra levande växter

100

-

0

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll 1

0603 10

Snittblommor och blomknoppar, friska

100

19 500

0

.

Enligt de villkor som man enats om genom

skriftväxlingen

ur 0603 10 69

Andra snittblommor och blomknoppar, friska,

under tiden 1 november - 15 april

100

5 000

0

-

0603 90 00

Torkade blommor

100

100

0

-

ur 0604 10 90 Andra

mossor och lavar än

renlav, friska

100

-

0

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll 1

0604 91

Blad, kvistar och andra växtdelar, friska

100

-

0

.

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll 1

0604 99 10

Blad, endast torkade

100

-

0

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll 1

ur 0701 90 51

Nyskördad potatis,

under tiden 1 januari - 31 mars

100

20 000

0

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-5 i protokoll 1

0702 00

Tomater, färska eller kylda

100

1 000

0

-

(1) Nedsättningen avser endast värdetullen med undantag av produkter enligt följande nr: 0207 22, 0207 42 och 2204 21.

(2) K-nummer i enlighet med förordning (EG) nr 1359/95, L 142 av den 26 juni 1995.

(3) Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall beskrivningen av produkterna inte anses som något annat än ett riktmärke då förmånsordningen fastställs inom ramen för den här bilagan genom att omfattas av K-nr.

När ”ur” K-nr anges innebär det att förmånsordningen skall bestämmas genom tillämpning av K-nr och motsvarande beskrivning tillsammans.

A

B

C

D

E

K-nr(2)(3)

Varuslag(3)

Nedsättning av

MFN-tullen(1)

%

Tullkvot

Volym

(ton)

Nedsättning av

tullen på

kvantiteter utöver

befintliga eller

eventuella

tullkvoter(1)

%

Referenskvantitet

(ton)

Särskilda bestämmelser

ur 0703 10 11

ur 0703 10 19

ur 0709 90 90

Lök, under tiden 15 februari - 15 maj

Vild lök (Muscari comosum),

under tiden 15 februari - 15 maj

100

13 400

60

-

ur 0704 90 90

Kinakål, under tiden 1 november - 31 mars

100

1 000

0

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-5 i protokoll

1

ur 0705 11

Huvudsallat,

under tiden 1 november - 31 mars

100

300

0

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-5 i protokoll

1

ur 0706 10 00

Morötter, under tiden 1 januari - 30 april

100

6 100

40

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-5 i protokoll

1

ur 0709 30 00

Auberginer, under tiden 1 december - 30 april

100

-

60

1 440

ur 0709 40 00

Bladselleri, under tiden 1 januari - 30 april

100

13 000

50

-

0709 60 10

Paprika

100

8 900

40

-

0709 90 90

0810 90 85

Andra frukter och grönsaker

100

2 000

0

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-5 i protokoll

1

0709 90 71

ur 0709 90 73

ur 0709 90 79

Zucchini, under tiden 1 december till slutet av februari

100

-

60

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

(1) Nedsättningen avser endast värdetullen med undantag av produkter enligt följande nr: 0207 22, 0207 42 och 2204 21.

(2) K-nummer i enlighet med förordning (EG) nr 1359/95, L 142 av den 26 juni 1995.

(3) Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall beskrivningen av produkterena inte anses som något annat än ett riktmärke då förmånsordningen fastställs inom ramen för den här bilagan genom att omfattas av K-nr.

När ”ur” K-nr anges innebär det att förmånsordningen skall bestämmas genom tillämpning av K-nr och motsvarande beskrivning tillsammans.

A

B

C

D

E

K-nr(2 )(3)

Varuslag(3)

Nedsättning av

MFN-tullen(1)

%

Tullkvot

Volym

(ton)

Nedsättning av

tullen på

kvantiteter utöver

befintliga eller

eventuella

tullkvoter(1)

%

Referenskvantitet

(ton)

Särskilda bestämmelser

ur 0710 80 59

Frukter av släktet Capiscum,

under tiden 15 november - 30 april

100

-

30

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

Torkade tomater

Torkade morötter

Andra torkade grönsaker

100

100

0

-

0804 10 00

Dadlar

100

-

0

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

0804 40

Avokado

100

-

80

37 200

0804 50 00

Guava, mango och mangostan

100

-

40

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

ur 0805 10

Apelsiner, färska

100

290 000

60

-

0805 20

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner,

wilkings och liknande citrushybrider, färska

100

21 000

60

-

ur 0805 20 21

ur 0805 20 23

ur 0805 20 25

ur 0805 20 27

ur 0805 20 29

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner,

wilkings och liknande citrushybrider, färska,

under tiden 15 mars - 30 september

100

14 000

0

-

ur 0805 30

Citroner, färska

100

7 700

40

-

ur 0805 30 90

Limefrukter, färska

100

1 000

0

-

ur 0805 40

Grapefrukter, färska

100

-

80

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

(1) Nedsättningen avser endast värdetullen med undantag av produkter enligt följande nr: 0207 22, 0207 42 och 2204 21.

(2) K-nummer i enlighet med förordning (EG) nr 1359/95, L 142 av den 26 juni 1995.

(3) Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall beskrivningen av produkterena inte anses som något annat än ett riktmärke då förmånsordningen fastställs inom ramen för den här bilagan genom att omfattas av K-nr.

När ”ur” K-nr anges innebär det att förmånsordningen skall bestämmas genom tillämpning av K-nr och motsvarande beskrivning tillsammans.

A

B

C

D

E

K-nr(2)(3)

Varuslag(3)

Nedsättning av

MFN-tullen(1)

%

Tullkvot

Volym

(ton)

Nedsättning av

tullen på

kvantiteter utöver

befintliga eller

eventuella

tullkvoter(1)

%

Referenskvantitet

(ton)

Särskilda bestämmelser

ur 0805 90 00

Kumquat

100

-

0

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

ur 0806 10 29

Bordsdruvor, färska,

under tiden 15 maj - 11 juli

100

-

0

2 280

ur 0807 10 10

Vattenmeloner, under tiden 1 april - 15 juni

100

9 400

50

-

ur 0807 10 90

Meloner, under tiden 1 november - 31 maj

100

11 400

50

-

ur 0810 10 90

Jordgubbar,

under tiden 1 november - 31 mars

100

2 600

60

-

ur 0810 90 10

Kiwifrukter, under tiden 1 januari - 30 april

100

-

0

240

ur 0810 90 85

Granatäpplen

100

-

0

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

ur 0810 90 85

Persimoner, under tiden,

1 november - 31 juli

100

-

0

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

ur 0811 90 19

Grapefrukt, klyftor

80

-

-

-

ur 0811 90 39

Grapefrukt, klyftor

80

-

-

-

ur 0811 90 85

Dadlar, frysta

100

-

0

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

ur 0811 90 95

Grapefrukt, klyftor, frysta

100

-

80

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

ur 0812 90 20

Apelsiner, krossade, tillfälligt konserverade

100

10 000

80

-

ur 0812 90 95

Andra citrusfrukter, krossade, tillfälligt konserverade

100

-

80

1 320

(1) Nedsättningen avser endast värdetullen med undantag av produkter enligt följande nr: 0207 22, 0207 42 och 2204 21.

(2) K-nummer i enlighet med förordning (EG) nr 1359/95, L 142 av den 26 juni 1995.

(3) Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall beskrivningen av produkterena inte anses som något annat än ett riktmärke då förmånsordningen fastställs inom ramen för den här bilagan genom att omfattas av K-nr.

När ”ur” K-nr anges innebär det att förmånsordningen skall bestämmas genom tillämpning av K-nr och motsvarande beskrivning tillsammans.

A

B

C

D

E

K-nr(2)(3)

Varuslag(3)

Nedsättning av

MFN-tullen(1)

%

Tullkvot

Volym

(ton)

Nedsättning av

tullen på

kvantiteter utöver

befintliga eller

eventuella

tullkvoter(1)

%

Referenskvantitet

(ton)

Särskilda bestämmelser

0904 12 00

Peppar, krossad eller mald

100

-

30

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

0904 20 10

Paprika, varken krossad eller mald

100

-

0

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

ur 0904 20 39

Kryddpeppar, varken krossad eller mald,

under tiden 15 november - 30 april

100

-

30

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

ur 0904 20 90

Kryddpeppar, krossad eller mald

100

-

30

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

1302 20

Pektinämnen, pektinater och pektater

100

-

25

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

1602 31

Berett eller konserverat kalkonkött

se kolumn E

300

0

-

Tullsats: 8,5 % för en tullkvot på 300 t

ur 2001 20 00

ur 2001 90 96

Smålök med en diameter på högst 30 mm och okra, beredda

eller konserverade med ättika eller ättikssyra

100

-

0

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

ur 2001 90 20 Frukter

av släktet Capiscum,

Frukter av släktet Capiscum

under tiden 15 november - 30 april

100

.

30

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

2002 10 10

Skalade tomater

100

3 500

30

-

ur 2004 90 99

Annan rotselleri än i blandningar

100

-

30

.

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

2004 90 99

Andra grönsaker, frysta

100

1 000

0

-

ur 2005 10 00

ur 2005 90 80

Rotselleri, kål (med undantag av blomkål), gumbo, okra, andra

än i blandningar

100

-

30

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

ur 2005 90 10

Frukter av släktet Capiscum,

under tiden 15 november - 30 april

100-

-

30

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

(1) Nedsättningen avser endast värdetullen med undantag av produkter enligt följande nr: 0207 22, 0207 42 och 2204 21.

(2) K-nummer i enlighet med förordning (EG) nr 1359/95, L 142 av den 26 juni 1995.

(3) Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall beskrivningen av produkterena inte anses som något annat än ett riktmärke då förmånsordningen fastställs inom ramen för den här bilagan genom att omfattas av K-nr.

När "ur” K-nr anges innebär det att förmånsordningen skall bestämmas genom tillämpning av K-nr och motsvarande beskrivning tillsammans.

A

B

C

D

E

K-nr(2)(3)

Varuslag(3)

Nedsättning av

MFN-tullen(1)

%

Tullkvot

Volym

(ton)

Nedsättning av

tullen på

kvantiteter utöver

befintliga eller

eventuella

tullkvoter(1)

%

Referenskvantitet

(ton)

Särskilda bestämmelser

2008 11 91

Jordnötter

100

-

0

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

2008 30 51

2008 30 71

Grapefrukt, klyftor

100

-

80

16 440

ur 2008 30 55

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner,

wilkings och liknande citrushybrider, krossade

100

-

80

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

ur 2008 30 59

Grapefrukt, ej i klyftor

Krossade apelsiner och citroner

100

-

80

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

ur 2008 30 75

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner,

wilkings och liknande citrushybrider, krossade

100

-

80

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

ur 2008 30 79

Grapefrukt, ej i klyftor

100

-

80

2 400

ur 2008 30 79

Krossade apelsiner och citroner

100

-

80

-

(1) Nedsättningen avser endast värdetullen med undantag av produkter enligt följande nr: 0207 22, 0207 42 och 2204 21.

(2) K-nummer i enlighet med förordning (EG) nr 1359/95, L 142 av den 26 juni 1995.

(3) Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall beskrivningen av produkterena inte anses som något annat än ett riktmärke då förmånsordningen fastställs inom ramen för den här bilagan genom att omfattas av K-nr.

När "ur" K-nr anges innebär det att förmånsordningen skall bestämmas genom tillämpning av K-nr och motsvarande beskrivning tillsammans.

A

B

C

D

E

K-nr(2)(3)

Varuslag(3)

Nedsättning av

MFN-tullen(1)

%

Tullkvot

Volym

(ton)

Nedsättning av

tullen på

kvantiteter utöver

befintliga eller

eventuella

tullkvoter(1)

%

Referenskvantitet

(ton)

Särskilda bestämmelser

ur 2008 30 91

Grapefrukt, klyftor

100

-

80

3 480

ur 2008 30 91

Grapefrukt, ej i klyftor

100

-

60

ur 2008 30 91 Fruktkött

av citrusfrukter

100

-

40

ur 2008 30 91

Krossade citrusfrukter

100

-

80

ur 2008 30 99

Grapefrukt, klyftor

100

-

80

5 000

ur 2008 30 99

Grapefrukt, ej i klyftor

Krossade citrusfrukter

80

-

-

-

ur 2008 40 71

ur 2008 50 71

ur 2008 70 71

ur 2008 92 74

ur 2008 92 78

ur 2008 99 68

Skivade päron,stekta i olja

Skivade aprikoser,stekta i olja

Skivade persikor,stekta i olja

Blandningar av skivad frukt,stekt i olja

Blandningar av skivad frukt,stekt i olja

Skivade äpplen,stekta i olja

100

100

0

-

2008 50 61

Aprikoser

100

-

20

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

2008 50 69

Andra

100

-

20

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

ur 2008 50 92

ur 2008 50 94

Aprikoshalvor

100

-

20

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

ur 2008 50 92

ur 2008 50 94

Fruktkött av aprikos

100

180

0

-

ur 2008 92 51

ur 2008 92 59

ur 2008 92 72

ur 2008 92 74

ur 2008 92 76

ur 2008 92 78

Blandningar av frukt

100

250

0

-

(1 ) Nedsättningen avser endast värdetullen med undantag av produkter enligt följande nr: 0207 22, 0207 42 och 2204 21.

(2) K-nummer i enlighet med förordning (EG) nr 1359/95, L 142 av den 26 juni 1995.

(3) Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall beskrivningen av produkterena inte anses som något annat än ett riktmärke då förmånsordningen fastställs inom ramen för den här bilagan genom att omfattas av K-nr.

När "ur" K-nr anges innebär det att förmånsordningen skall bestämmas genom tillämpning av K-nr och motsvarande beskrivning tillsammans.

A

B

C

D

E

Nedsättning av

MFN-tullen(1)

%

Tullkvot

Volym

(ton)

Nedsättning av

tullen på

kvantiteter utöver

befintliga eller

eventuella

tullkvoter(1)

%

Referenskvantitet

(ton)

Särskilda bestämmelser

2009 11 11

2009 11 19

2009 11 91

2009 11 99

2009 19 11

2009 19 19

2009 19 91

2009 19 99

Apelsinsaft

100

92 600,

varav högst

22 400 i

förpackningar på

högst 2 ton

70

-

2009 20 11

2009 20 19

2009 20 99

Grapefruktsaft

100

-

70

34 440

2009 20 91

Grapefruktsaft

70

-

-

-

2009 30 11

Oblandad saft av andra citrusfrukter

100

-

60

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

ur 2009 30 31

ur 2009 30 39

Oblandad saft av andra citrusfrukter, med en densitet av högst

1,33 g/cm3 vid 20oC, med ett värde per 100 kg netto av mer än

30 ecu, med undantag av citronsaft

100

-

60

-

Enligt bestämmelserna i punkterna 1-6 i protokoll

1

2009 30 19

Annan oblandad saft av andra citrusfrukter

60

-

-

-

2009 50

Tomatsaft

100

10 200

60

-

2204 21

Annat vin

100

1 610 hl

0

-

För 1 610 hl: 100-procentig nedsättning av den

särskilda tullen

(1) Nedsättningen avser endast värdetullen med undantag av produkter enligt följande nr: 0207 22, 0207 42 och 2204 21.

(2) K-nummer i enlighet med förordning (EG) nr 1359/95, L 142 av den 26 juni 1995.

(3) Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall beskrivningen av produkterena inte anses som något annat än ett riktmärke då förmånsordningen fastställs inom ramen för den här bilagan genom att omfattas av K-nr.

När "ur" K-nr anges innebär det att förmånsordningen skall bestämmas genom tillämpning av K-nr och motsvarande beskrivning tillsammans.

PROTOKOLL NR 2

OM DEN ORDNING SOM SKALL TILLÄMPAS VID IMPORT

TILL ISRAEL AV

JORDBRUKSPRODUKTER MED URSPRUNG I

GEMENSKAPEN

1. De produkter som förtecknas i bilagan och som har sitt

ursprung i gemenskapen får importeras till Israel på de

villkor som anges nedan och i bilagan.

2. Importtullarna skall antingen avskaffas eller sättas ned

till den nivå som anges i kolumn ”A” inom ramen för den

tullkvot som anges i kolumn ”B” och i enlighet med de

särskilda bestämmelser som anges i kolumn ”C”.

3. För de kvantiteter som importeras utöver kvoterna skall

de tullar gälla enligt allmänna tulltaxan som tillämpas på

tredje land i enlighet med de särskilda bestämmelser som

anges i kolumn ”C”.

4. För vissa produkter som inte har någon fastställd

tullkvot har referenskvantiteter fastställts och angivits i

kolumn ”C”.

Om importen av en av produkterna överstiger

referenskvantiteten får Israel, med beaktande av en årlig

översyn av handelsströmmarna om en sådan genomförs,

tilldela den produkten en tullkvot vars volym skall motsvara

referenskvantiteten. I sådana fall skall den tull som avses i

punkt 3 tillämpas för de kvantiteter som importeras utöver

kvoten.

5. För produkter som inte har någon fastställd tullkvot eller

referenskvantitet får Israel fastställa en referenskvantitet i

enlighet med punkt 4, om Israel, mot bakgrund av en årlig

översyn av handelsströmmarna, konstaterar att de

importerade kvantiteterna av en eller flera produkter hotar

att skapa svårigheter på den israeliska marknaden. Om en

produkt till följd därav tilldelas en tullkvot på de villkor som

anges i punkt 4 skall bestämmelserna i punkt 3 tillämpas.

6. För ost och ostmassa höjs tullkvoten från den 1 januari

1997 till den 1 januari 2000 i fyra lika stora etapper, var och

en motsvarande 10 % av volymen.

BILAGA

A

B

C

Israels tulltaxe-

nummer

Varuslag

Tullsats

(%)

Tullkvot

(t)

Särskilda bestämmelser

0202 30

Kött av nötkreatur, benfritt, fryst

0 %

6 000

0206 29

Andra ätbara slaktbiprodukter av

nötkreatur, frysta

0 %

500

0402 10

Mjölkpulver, fetthalt<1,5 %

1,5 $/kg

3 000

0402 21

Mjölkpulver, fetthalt>1,5 %, inte

försatt med socker

3 500

0404

Vassle

0 %

500

0405 00

Smör och andra fetter framställda av

mjölk

1,6 $/kg

350

0406

Ost och ostmassa

4 $/kg

200

Enligt punkterna 1.6

0601

Lökar, stamknölar...., växter och

rötter av cikoriaarter

0%

Enligt punkterna 1.5

0602

Andra levande växter

Enligt punkterna 1.5

0603 10

Snittblommor, friska

Ref. kvant: 1 000 t

0603 90

Torkade blommor

50

ur 0604 10

Mossa och lavar, friska

Enligt punkterna 1.5

0604 91

Blad, kvistar och andra växtdelar,

friska

Enligt punkterna 1.5

ur 0604 99

Blad , endast torkat

Enligt punkterna 1.5

0701 10

Utsädespotatis

0 %

8 000

0701 90

Annan potatis

2 500

0703 20 00

Vitlök

25-procentig

nedsättning av

tullsatsen

A

B

C

Israels

tulltaxe-nummer

Varuslag

Tullsats

(%)

Tullkvot

(t)

Särskilda bestämmelser

0710 21

Ärter, frysta

14 %

700

0710 22

Bönor, frysta

250

0710 29

Andra baljväxter, frysta

350

0710 30

Spenat, fryst

300

0710 80

Andra grönsaker, frysta

500

0712 90

Andra torkade grönsaker och

blandningar av grönsaker

16 %

200

0713 33

Trädgårdsbönor, inbegripet vita

bönor, torkade

0 %

100

0713 39

Andra bönor, torkade

150

0713 50

Bondbönor och hästbönor, torkade

2 500

0713 90

Andra torkade baljväxter

100

över kvoten en

15-procentig nedsättning

av tullsatsen

0802 90

Andra nötter

0 %

500

över kvoten en

15-procentig nedsättning

av tullsatsen

0804 20 90

Fikon, torkade

0 %

500

över kvoten en

20-procentig nedsättning

av tullsatsen

0806 20

Vindruvor, torkade

25-procentig

nedsättning av

tullsatsen

0808 10

Äpplen

0 %

750

0808 20 90

Kvittenfrukter

500

1001 10

Durumvete

0 %

9 500

1001 90

Annat vete och blandsäd

150 000

A

B

C

Israels

tull-taxenummer

Varuslag

Tullsats

(%)

Tullkvot

(t)

Särskilda bestämmelser

1002 00

Råg

0 %

10 000

1003 00

Korn

0 %

210 000

1005 90

Annan majs än utsädesmajs

0 %

11 000

1006 30

Helt eller delvis slipat ris

3,75 %

25 000

1103 13

Krossgryn

0 %

235 000

1103 29

Pelletar av annat spannmål

7 500

1104 12 10

Valsad havre

10 %

Enligt punkt 1.5

1107 10

Malt, orostat

0 %

7 500

1108

Stärkelse, inulin

25-procentig

nedsättning av

tullsatsen

1208 10

Mjöl av sojabönor

0 %

400

A

B

C

1209 91

Grönsaksfrön

0 %

500

1209 99

Andra frön

500

1214 10

Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa)

0 %

1 500

1404 20

Bomullslinters

0 %

1 000

A

B

C

Israels tulltaxe-

nummer

Varuslag

Tullsats

(%)

Tullkvot

(t)

Särskilda bestämmelser

1507 10

Oraffinerad sojabönolja

13 %

7 000

1507 90

Andra slag av sojabönolja

4 000

1512 11

Oraffinerad solrosolja eller safflorolja 9 %

1 500

1512 19

Andra slag av solrosolja eller

safflorolja

1 500

1512 21

Annan bomullsfröolja

500

1514 10

Oraffinerad rapsolja

13 %

3 000

1514 90

Andra slag av rapsolja

1515 19

Andra slag av linolja

0 %

150

1515 29

Andra slag av majsolja

9 %

600

1604 13 00

1604 14 00

Sardiner i hermetiskt tillslutna

förpackningar

Tonfisk i hermetiskt tillslutna

förpackningar

0 %

300

1701

Socker från sockerrör eller

sockerbetor och sackaros

1701 91

Andra slag än råsocker med tillsats

av aromämnen

0 %

265 000

1701 99

Andra slag än råsocker, annat

1702 30

Glukos < 20 viktprocent fruktos

0,1 $/kg

1 200

15-procentig nedsättning

av tullsatsen

1702 60

Annan fruktos > 50 viktprocent

fruktos

0 %

200

2002 90 20/3

Tomater i pulverform

6 %

100

2003 10 00

Svamp

10 %

5 000

2004 90 10

Andra beredda grönsaker, frysta

7,50 %

300

2004 90 90

Andra beredda grönsaker, frysta

10,5 %

A

B

C

Israels tulltaxe-

nummer

Varuslag

Tullsats

(%)

Tullkvot

(t)

Särskilda bestämmelser

2007 99

Sylter och geléer

10 %

500

2008 50 10

Aprikoser

12 %

150

2008 50 20/90

Aprikoser

13,5 %

2008 70 10

Persikor

12,0 %

1 600

2008 70 30/90

Persikor

13,5 %

2008 92 20

Blandningar (utan jordgubbar,

nötter och citrusfrukter)

12 %

500

2008 92 30/90

Blandningar (utan jordgubbar,

nötter och citrusfrukter)

13 5 %

0 %

750

2009 70

Koncentrerad äppelsaft, i

förpackningar > 100 l

2207 10

Odenaturerad etylalkohol,

> 80 % alkohol

2,75 $/liter

alkohol

3 000

2301 10

Mjöl eller pelletar av kött eller

slaktbiprodukter

0 %

14 000

2303 10

Återstoder av stärkelseframställning 0 %

2 200

A

B

C

Israels

tulltaxe-nummer

Varuslag

Tullsats

(%)

Tullkvot

(t)

Särskilda bestämmelser

2304 10

Oljekakor av sojabönolja

10 %

1 800

2306 40

Av rapsfrön

10 %

3 500

2309 10 10

Hundkex

25 %

1 700

2309 10 20

Innehållande 15 - 35 % proteiner

och minst 4 % fett

8 %

2309 10 90

Annat hund- och kattfoder

2 %

2309 90 10

Hundkex

25 %

7 000

2309 90 20

Innehållande 15 - 35 % proteiner

och minst 4 % fett

8 %

2309 90 30

Foder för akvariefiskar och fåglar

40 %

2309 90 90

Annat djurfoder

2 %

2401 10

Tobak, ostripad

0,07nis/k

1700

2401 20

Tobak, helt eller delvis stripad

PROTOKOLL NR 3

OM VÄXTSKYDD

Utan att det påverkar bestämmelserna i avtalet om

tillämpning av åtgärder för sundhetskontroll, som utgör en

bilaga till Avtalet om upprättandet av WTO, särskilt

artiklarna 2 och 6 i detta, är parterna eniga om att följande

villkor skall gälla i deras ömsesidiga handel från och med

detta avtals ikraftträdande:

a)

Krav på sundhetscertifikat skall gälla

i fråga om snittblommor

– – endast för släktena Dendranthema, Dianthus och

Pelargonium vid införsel till gemenskapen

– – och endast för Rosa, Dendranthema, Dianthus,

Pelargonium, Gysophilia och Anemone vid införsel till Israel,

och

i fråga om frukter

– – endast för citrusfrukter, Fortunella, Poncirus och deras

hybrider Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera,

Passiflore, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzygium

och

Vaccinum vid införsel till gemenskapen,

– – och för alla släktena för införsel till Israel.

b)

I den ömsesidiga handeln skall kravet på

sundhetstillstånd vid införsel av växter eller växtprodukter

endast tillämpas för att möjliggöra införsel av de

växter

eller växtprodukter som annars skulle ha varit förbjuden på

grund av en analys av riskerna för skadedjur.

c)

Om en part planerar att införa nya åtgärder för

sundhetskontroll som skulle kunna påverka främst den

befintliga handeln mellan parterna negativt, skall den parten

i samråd med den andra parten granska de planerade

åtgärderna och deras effekter.

PROTOKOLL NR 4

OM DEFINITIONEN AV "URSPRUNGSVAROR”

OCH METODER FÖR

ADMINISTRATIVT SAMARBETE

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I detta protokoll används följande beteckningar med de

betydelser som här anges:

a)

tillverkning: alla slag av bearbetning eller förädling

inbegripet sammansättning eller särskilda processer,

b)

material: alla ingredienser, råvaror, beståndsdelar eller

delar etc. som används vid framställningen av produkten,

c)

produkt: den produkt som framställs, även om den är

avsedd för senare användning i en annan

tillverkningsprocess,

d)

varor: både material och produkter,

e)

tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med

Avtalet om tillämpning av artikel VII i Allmänna tull- och

handelsavtalet 1994 (Överenskommelse om tullvärdet i

WTO),

f)

pris fritt fabrik: det pris som betalas för produkten till

den tillverkare i vars företag den sista bearbetnings- eller

förädlingsprocessen ägde rum eller till den person som

föranstaltade om att den sista bearbetnings- eller

förädlingsprocessen ägde rum utanför parternas territorier,

inbegripet värdet på allt använt material, minskat med alla

inhemska skatter som skall eller får återbetalas när den

framställda produkten exporteras,

g)

materialvärde: tullvärdet vid tidpunkten för import av

det icke-ursprungsmaterial som används eller, om värdet

inte är känt eller inte kan konstateras, det första

konstaterbara pris som betalas för materialet på det berörda

området,

h)

ursprungsmaterials värde: tullvärdet på sådant material

i enlighet med definitionen i g) som också skall tillämpas,

i)

kapitel och tulltaxenummer: de kapitel och

tulltaxenummer (med fyrsiffrig kod) som används i den

nomenklatur som utgör Systemet för harmoniserad

varubeskrivning och kodifiering, i detta protokoll kallat

Harmoniserade systemet eller HS,

j)

klassificeras: avser klassificeringen av en produkt eller

ett material enligt ett visst tulltaxenummer,

k)

parti: varor som antingen sänds samtidigt från en

exportör till en mottagare eller som omfattas av ett enda

transportdokument för hela transporten från exportören till

mottagaren eller, om ett sådant dokument saknas, av en

enda faktura,

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET ”URSPRUNGSVAROR"

Artikel 2

Ursprungskriterier

Vid tillämpningen av avtalet och utan att det påverkar

bestämmelserna i artikel 3 i detta protokoll avses med

1.

produkter med ursprung i gemenskapen:

a)

produkter som helt framställts inom gemenskapen i

enlighet med artikel 4 i detta protokoll,

b)

produkter som framställts inom gemenskapen och som

innehåller material som inte helt framställts där, förutsatt att

dessa varor har genomgått tillräcklig bearbetning och

förädling inom gemenskapen i enlighet med artikel 5 i detta

protokoll.

2.

produkter med ursprung i Israel:

a)

produkter som helt framställts i Israel i enlighet med

artikel 4 i detta protokoll,

b)

produkter som framställts i Israel och som innehåller

material som inte helt framställts där, förutsatt att dessa

varor har genomgått tillräcklig bearbetning och förädling i

enlighet med artikel 5 i detta protokoll.

Artikel 3

Bilateral kumulering

1.

Trots bestämmelserna i artikel 2.1 b skall material som

enligt detta protokoll har sitt ursprung i Israel anses vara

varor med ursprung i gemenskapen, och det är inte

nödvändigt att sådant material har genomgått tillräcklig

bearbetning eller förädling.

2.

Trots bestämmelserna i artikel 2.2 b skall material som

enligt detta protokoll har sitt ursprung i gemenskapen anses

som varor med ursprung i Israel, och det är inte nödvändigt

att sådant material har genomgått tillräcklig bearbetning

eller förädling.

Artikel 4

Helt framställda produkter

1.

Följande produkter skall anses vara helt framställda

antingen inom gemenskapen eller i Israel:

a)

mineraliska produkter som utvunnits ur deras jord eller

havsbotten,

b)

vegetabiliska produkter som skördats där,

c)

levande djur som fötts och uppfötts där,

d)

produkter som erhållits från levande djur som uppfötts

där,

e)

produkter från jakt eller fiske som utövats där,

f)

produkter från havsfiske och andra produkter som

hämtats ur havet av deras fartyg,

g)

produkter som framställts ombord på deras

fabriksfartyg av produkter till vilka hänvisning sker i f,

h)

begagnade föremål som tillvaratagits där och som

endast kan användas för återvinning av råvaror, inbegripet

begagnade bildäck som endast kan användas för

regummering eller som avfall,

i)

avfall och skrot som uppkommit vid

tillverkningsprocesser som bedrivs där,

j)

produkter som utvunnits från eller under havsbotten

utanför deras territorialvatten, förutsatt att de har ensamrätt

till den havsbottnen eller till lager som ligger under denna,

k)

varor som framställts uteslutande av de produkter som

anges i a–j.

2.

Med uttrycken ”deras fartyg” och ”deras fabriksfartyg” i

punkterna 1 f och g avses endast fartyg

som är registrerade eller anmälda för registrering i

någon av gemenskapens medlemsstater, eller i Israel,

som för en medlemsstats eller Israels flagg,

som till minst 50 procent ägs av medborgare i

medlemsstaterna eller Israel, eller av ett bolag med

huvudkontor i en medlemsstat eller i Israel, och vars direktör

eller direktörer, styrelseordförande, samt majoriteten av

styrelseledamöter är medborgare i en av gemenskapens

medlemsstater eller i Israel och vidare, i fråga om

handelsbolag eller aktiebolag, för vilka minst hälften av

kapitalet tillhör medlemsstater eller Israel, deras offentliga

organ eller deras medborgare,

vars befälhavare och övriga befäl är medborgare i

gemenskapens medlemsstater eller i Israel,

vars besättning till minst 75 % består av medborgare i

medlemsstater eller i Israel,

3.

Begreppen ”gemenskapen” och ”Israel” skall också

omfatta gemenskapens medlemsstaters och Israels

territorialvatten.

Havsgående fartyg, inklusive fabriksfartyg, på vilka den

fångade fisken bereds eller förädlas skall anses utgöra en

del av gemenskapens eller Israels territorium, förutsatt att

de uppfyller villkoren i punkt 2.

Artikel 5

Tillräckligt bearbetade eller förädlade varor

1.

För tillämpningen av artikel 2 skall produkter som inte

är fullständigt framställda i gemenskapen eller Israel anses

vara tillräckligt bearbetade eller förädlade där om villkoren i

förteckningen i bilaga II och anmärkningarna i bilaga I är

uppfyllda.

Dessa villkor anger, i fråga om alla produkter som

omfattas av detta avtal, den bearbetning eller förädling som

måste utföras på det icke-ursprungsmaterial som används

vid tillverkningen av dessa varor och tillämpas endast med

avseende på sådana material. Av detta följer att om en

produkt, som har fått ursprungsstatus genom att uppfylla

villkoren i förteckningen för den produkten, används vid

tillverkningen av en annan produkt, är de tillämpliga

villkoren för den produkt i vilken den införlivas inte

tillämpliga på den, och ingen hänsyn skall tas till det icke-

ursprungsmaterial som kan ha använts vid tillverkningen.

2.

Trots bestämmelserna i punkt 1 och utom i de fall som

anges i artikel 12.4 får dock icke-ursprungsmaterial som

enligt villkoren i förteckningen för en viss produkt inte bör

användas vid tillverkningen av denna produkt användas

förutsatt att

a)

deras totala värde inte överstiger 10 % av produktens

pris fritt fabrik,

b)

om i förteckningen ett eller flera procenttal har angetts

för icke-ursprungsmaterialets högsta värde och dessa

procenttal inte överskrids vid tillämpningen av denna punkt,

Denna punkt skall inte tillämpas på de produkter som

omfattas av kapitel 50–63 i

Harmoniserade

systemet.

3.

Punkterna 1 och 2 skall tillämpas utom i de fall som

anges

i artikel 6.

Artikel 6

Otillräckliga bearbetnings- eller förädlingsåtgärder

Följande åtgärder för bearbetning eller förädling anses

otillräckliga för att ge status som ursprungsvaror, oavsett

om villkoren i artikel 5 är uppfyllda:

a)

behandling i syfte att säkerställa att produkterna

bevaras i gott skick under transport och lagring (luftning,

utspridning, torkning, kylning, inläggning i saltvatten,

svavelsyrlighetsvatten eller i andra konserverande

vattenlösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande

åtgärder),

b)

enkel behandling bestående i avlägsnande av damm,

siktning eller sållning, sortering, klassificering, hoppassning

(inklusive sammanföring av varusatser), tvättning, målning

eller delning,

c)

i)

ompackning, uppdelning eller sammanföring av

kollin,

ii)

förpackning på flaskor, i säckar, fodral eller askar,

på plattor m.m. samt alla andra enkla

förpackningsåtgärder.

d)

anbringande av märken, etiketter eller liknande

kännetecken på varor eller förpackningar,

e)

enkel blandning av varor, även av skilda slag, om en

eller flera i blandningen ingående beståndsdelar inte

uppfyller villkoren i detta protokoll för att kunna anses ha

ursprung i gemenskapen eller Israel,

f)

Enkel sammansättning av delar av artiklar i avsikt att

framställa en komplett artikel.

g)

En kombination av två eller flera av de åtgärder som

anges

under a-f.

h)

Slakt av djur.

Artikel 7

Kvalificerande enhet

1. Den kvalificerande enheten för tillämpning av

bestämmelserna i detta protokoll skall vara varje produkt

som används som basenhet vid fastställandet av

klassificering i enlighet med Harmoniserade systemets

nomenklatur.

Av detta följer att

a)

när en produkt, som är sammansatt av en grupp eller

en samling artiklar, klassificeras under ett enda

tulltaxenummer i Harmoniserade systemet utgör helheten

den kvalificerande enheten,

b)

då ett parti består av ett antal identiska varor som

klassificeras enligt samma tulltaxenummer i Harmoniserade

systemet skall varje produkt beaktas individuellt vid

tillämpning av bestämmelserna i detta protokoll.

2.

Om förpackningarna vid tillämpningen av den allmänna

regeln 5 i Harmoniserade systemet klassas tillsammans med

den produkt som de innehåller, bör de anses såsom

utgörande en helhet tillsammans med produkten vid

ursprungsbestämningen.

Artikel 8

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans

med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon

skall tillsammans med dessa anses som en enhet när de

utgör standardutrustning och ingår i priset för ifrågavarande

utrustning, maskin, apparat eller fordon eller inte har

fakturerats särskilt.

Artikel 9

Satser

Varor i satser, i den mening som avses i allmänna regeln 3 i

Harmoniserade systemet, anses som ursprungsvaror under

förutsättning att alla i satsen ingående komponenter utgör

ursprungsvaror. Varor i satser som består av såväl

ursprungsvaror som icke-ursprungsvaror skall dock i sin

helhet anses vara ursprungsvaror, förutsatt att värdet av

icke-ursprungsvarorna inte överskrider 15 % av satsens pris

fritt fabrik.

Artikel 10

Neutrala element

För att avgöra om en produkt har ursprung i gemenskapen

eller i Israel skall det bortses från om elektrisk energi,

bränsle, anläggningar och utrustning liksom maskiner och

verktyg som använts för framställning av denna produkt,

eller om någon vara som använts under produktionen och

som inte ingått och som inte var avsedd att ingå i den

slutliga sammansättningen av produkten, är ursprungsvaror

eller ej.

AVDELNING III

TERRITORIELLA VILLKOR

Artikel 11

Territorialitetsprincip

De villkor i avdelning II som gäller förvärv av

ursprungsstatus skall uppfyllas utan avbrott inom

gemenskapen eller i Israel. Ett avbrott när det gäller förvärv

av ursprungsstatus skall anses ha skett om de varor som

bearbetats eller förädlats hos parten i fråga lämnat dess

territorium, om inte annat följer av bestämmelserna i

artiklarna 12 och 13.

Artikel 12

Bearbetning eller förädling utanför någon av parternas

territorium

1. Förvärv av ursprungsstatus hos en av parterna enligt

villkoren i avdelning II skall inte påverkas av den

bearbetning eller förädling som skett utanför denna parts

territorium av material som sedan återinförs dit, förutsatt att

a)

materialen är helt framställda hos parten i fråga eller

har undergått bearbetning eller förädling där före utförsel

som går utöver de otillräckliga åtgärder som förtecknats i

artikel 6, och

b)

det på ett tillfredsställande sätt kan visas för

tullmyndigheterna att

i)

de återinförda varorna är resultatet av

bearbetningen eller förädlingen av de utförda materialen,

och

ii)

det totala mervärde som uppstått utanför parten i

fråga genom tillämpningen av denna artikel inte överstiger

10 % av priset fritt fabrik för den slutliga produkt för vilken

ursprungsstatus yrkas.

2.

Vid tillämpningen av punkt 1 skall villkoren enligt

avdelning II för erhållandet av ursprungsstatus inte gälla i

förhållande till den bearbetning eller förädling som utförs

utanför parten i fråga. Dock får, i de fall en regel i

förteckningen i bilaga II föreskriver ett högsta värde av alla

använda icke-ursprungsmaterial vid bestämningen av den

berörda slutliga produktens ursprungsstatus, det

sammanlagda värdet av icke-ursprungsmaterial som

använts hos parten i fråga och det sammanlagda mervärde

som förvärvats utanför parten genom tillämpning av denna

artikel tillsammans inte överstiga den föreskrivna

procentsatsen.

3.

Vid tillämpning av punkterna 1 och 2 skall med ”det

sammanlagda mervärdet” avses alla kostnader som

ackumulerats utanför parten i fråga, inbegripet hela värdet

av de material som tillförts där.

4.

Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas på produkter som

inte uppfyller villkoren som anges i förteckningen och som

endast kan anses som tillräckligt bearbetade eller förädlade

genom tillämpning av den allmänna toleransregeln i artikel

5.2.

5.

Punkterna 1 och 2 gäller inte för produkter enligt kapitel

50–63 i Harmoniserade systemet.

Artikel 13

Återimport av varor

Varor som exporteras från gemenskapen eller Israel till ett

tredje land och sedan återsänds skall aldrig anses ha lämnat

den berörda parten om det på ett för tullmyndigheterna

tillfredsställande sätt kan visas

a)

att de återsända varorna är samma varor som de som

exporterades, och

b)

att de inte har undergått någon åtgärd utöver den som

var nödvändig för att bevara dem i gott skick medan de var i

det landet eller under export.

Artikel 14

Direkttransport

1.

Den förmånsbehandling som avses i detta avtal gäller

endast för produkter eller material som transporteras mellan

gemenskapens och Israels territorier utan att föras in på

något annat territorium. Varor med ursprung i Israel eller i

gemenskapen som bildar en enda försändelse som inte

delas upp får emellertid transporteras genom andra

territorier än gemenskapens och Israels, i förekommande fall

med omlastning eller tillfällig lagring på de territorierna, i

den mån varorna har stått under uppsikt av

tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet och de inte

har undergått annan behandling än lossning och omlastning,

eller någon åtgärd för att bevara dem i gott skick.

Varor med ursprung i Israel eller inom gemenskapen får

transporteras i rörledning genom annat territorium än

gemenskapens eller Israels.

2.

För att styrka att villkoren i punkt 1 har uppfyllts får för

tullmyndigheterna i importlandet uppvisas

a)

antingen ett enda, i exportlandet utfärdat

transportdokument som gäller för transporten genom

transitlandet,

b)

eller ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i

transitlandet innehållande

i)

en noggrann produktbeskrivning,

ii)

uppgift om datum för varornas lossning och

omlastning samt, i förekommande fall, namnet på det fartyg

som används,

iii) uppgift om de villkor under vilka varorna befunnit

sig i transitlandet,

c)

eller, i avsaknad härav, annat skriftligt underlag.

Artikel 15

Utställningar

1.

Produkter som har sänts från en av parterna till en

utställning i tredje land och som efter utställningen har sålts

för att importeras till en annan part skall vid importen dra

fördel av bestämmelserna i avtalet, förutsatt att produkterna

uppfyller villkoren i detta protokoll för att anses ha ursprung

inom gemenskapen eller i Israel och att det för

tullmyndigheten på ett tillfredsställande sätt styrks

a)

att en exportör har sänt produkterna från en av

parterna till utställningslandet och ställt ut dem där,

b)

att den exportören har sålt eller på annat sätt avyttrat

produkterna till en person hos någon annan part,

c)

att produkterna under utställningen eller omedelbart

därefter har sänts till den senare parten i samma skick som

de sändes till utställningen, och

d)

att produkterna, sedan de sändes till utställningen, inte

har använts för annat ändamål än för demonstration på

utställningen.

2.

Ett ursprungsintyg skall på vanligt sätt utfärdas eller

upprättas i enlighet med bestämmelserna i avdelning V och

uppvisas för tullmyndigheterna i den importerande staten.

Beteckning för och adress till utställningen skall tydligt

anges på intyget. Vid behov får ytterligare skriftliga bevis

om produkternas art och de villkor på vilka de har ställts ut

krävas.

3.

Bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga på alla

handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar

samt på mässor eller offentliga visningar av liknande

karaktär under vilka varorna förblir under tullkontroll, dock

med undantag för sådana som i privat syfte anordnas i

butiker eller affärslokaler för försäljning av utländska varor.

AVDELNING IV

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

Artikel 16

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar

1. Icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkning av

produkter som har ursprung i gemenskapen eller i Israel i

den mening som avses i detta protokoll och för vilka

ursprungsintyg utfärdas eller upprättas enligt

bestämmelserna i avdelning V får inte bli föremål hos någon

part för restitution av eller befrielse från tull av något slag.

2.

Förbudet i punkt 1 skall gälla i fråga om varje

föranstaltande om återbetalning eller efterskänkande, helt

eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan

som tillämpas av någon av parterna för material som

används i tillverkningen, såvida sådan återbetalning eller

sådan efterskänkning uttryckligen eller faktiskt tilllämpas, i

de fall de med detta material framställda produkterna

exporteras men inte om de behålls för inhemsk förbrukning

hos denna part.

3.

En exportör av produkter som täcks av ursprungsintyg

skall vara beredd att vid varje tillfälle, på begäran av

tullmyndigheterna, förete alla dokument som visar att ingen

tullrestitution har erhållits i fråga om de icke-

ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av

ifrågavarande produkter och att tullar och avgifter med

motsvarande verkan vilka är tillämpliga i fråga om sådant

material faktiskt har betalats.

4.

Föreskrifterna i punkterna 1–3 skall också tillämpas i

fråga om emballage i den mening som avses i artikel 7.2,

tillbehör, reservdelar och verktyg i den mening som avses i

artikel 8 och produkter i en sats i den mening som avses i

artikel 9, när sådana artiklar inte är ursprungsvaror.

5.

Föreskrifterna i punkterna 1–4 skall endast tillämpas i

fråga om material som är av sådant slag som omfattas av

avtalet.

AVDELNING V

URSPRUNGSINTYG

Artikel 17

Allmänna krav

1.

Ursprungsvaror enligt detta protokoll skall vid import till

någon av parterna åtnjuta förmånerna enligt avtalet mot

företeende av antingen

a)

ett varucertifikat EUR.1 vars formulär framgår av bilaga

III, eller

b)

i de fall som anges i artikel 22.1, en deklaration, vars

text framgår av bilaga IV, avgiven av exportören på en

faktura, packsedel eller någon annan kommersiell handling

med tillräckligt detaljerad beskrivning av produkterna för att

göra det möjligt att identifiera dem (i det följande benämnd

”fakturadeklaration”).

2.

Trots vad som sägs i punkt 1 skall ursprungsvaror i den

mening som avses i detta protokoll i de fall som anges i

artikel 27 åtnjuta förmånerna enligt avtalet utan att någon

av de handlingar som anges ovan behöver företes.

Artikel 18

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

1.

Ett varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av

tullmyndigheterna i den exporterande staten på skriftlig

ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av

dennes godkände företrädare.

2.

För det ändamålet skall exportören eller dennes

godkände företrädare fylla i både varucertifikat EUR.1 och

ansökningsblanketten, för vilka förlagor finns i bilaga III.

Dessa blanketter skall fyllas i på något av de språk som

avtalet har upprättats på, i enlighet med bestämmelserna i

exportlandets nationella lagstiftning. Om blanketterna fylls i

för hand skall detta ske med bläck och tryckbokstäver.

Uppgift om varuslag skall anges i det fält som är reserverat

för det ändamålet varvid alla rader skall fyllas i. Om ett fält

inte fylls i fullständigt skall en vågrät linje dras under sista

raden under varuslag och det tomma utrymmet korsas över.

3.

En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1

skall vara beredd att när som helst på begäran av

tullmyndigheterna i exportlandet där varucertifikatet EUR.1

utfärdas uppvisa alla relevanta handlingar som styrker de

berörda varornas ursprungsstatus samt att övriga krav i

detta protokoll är uppfyllda.

4.

Varucertifikatet EUR.1 skall utfärdas av

tullmyndigheterna i en av Europeiska gemenskapens

medlemsstater om de varor som skall exporteras kan anses

vara varor med ursprung i gemenskapen i enlighet med

artikel 2.1 i detta protokoll. Varucertifikat EUR.1 skall

utfärdas av tullmyndigheterna i Israel om de varor som skall

exporteras kan anses vara varor med ursprung i Israel i

enlighet med artikel 2.2 i detta protokoll.

5.

Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 3 får

tullmyndigheterna i medlemsstaten eller i Israel utfärda

varucertifikat EUR.1 enligt villkoren i detta protokoll om de

varor som skall exporteras kan anses vara varor med

ursprung i enlighet med detta protokoll och förutsatt att de

varor som omfattas av varucertifikat EUR.1 befinner sig i

gemenskapen eller i Israel.

I dessa fall skall varucertifikat EUR.1 utfärdas mot

uppvisande av ett tidigare utfärdat eller upprättat

ursprungsintyg.

Detta

ursprungsintyg

måste

tullmyndigheterna i exportlandet behålla i minst tre år.

6.

Exportlandets tullmyndighet som utfärdar varucertifikat

EUR.1 skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera

varornas ursprungsstatus och att övriga krav i detta

protokoll är uppfyllda. För det ändamålet skall de ha rätt att

begära alla slag av bevisning och att utföra alla slags

kontroller av exportörens räkenskaper, eller varje annan

kontroll som de bedömer lämplig.

De tullmyndigheter som har till uppgift att utfärda

varucertifikat EUR.1 skall också säkerställa att de blanketter

som avses i punkt 2 är vederbörligen ifyllda. De skall särskilt

kontrollera om utrymmet för varubeskrivningen har fyllts i

på ett sådant sätt att det utesluter varje möjlighet till

bedrägliga tillägg.

7.

Dagen för utfärdande av varucertifikat EUR.1 skall

anges i det fält på certifikatet som är reserverat för

tullmyndigheterna.

8.

Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna

i exportlandet när de berörda varorna exporteras. Det skall

ställas till exportörens förfogande så snart utförseln ägt rum

eller garanteras.

Artikel 19

Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand

1.

Trots vad som sägs i artikel 18.8 får varucertifikat EUR.1

undantagsvis utfärdas efter exporten av produkterna i

följande fall:

a)

det utfärdades inte vid tidpunkten för exporten på

grund av misstag, förbiseende eller särskilda

omständigheter,

b)

det har på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande

sätt visats att ett varucertifikat EUR.1 utfärdades men inte

godtogs vid importen av tekniska skäl.

2

För tillämpningen av punkt 1 skall exportören i denna

ansökan ange plats och tidpunkt för exporten av de varor

som EUR.1-certifikatet avser och ange skälen för ansökan.

3.

Tullmyndigheten får utfärda varucertifikat EUR.1 i

efterhand endast efter att ha kontrollerat att de uppgifter

som lämnas i exportörens ansökan stämmer överens med

uppgifterna i motsvarande dokument.

4. EUR.1-certifikat som utfärdas i efterhand måste förses

med en av följande påskrifter:

”NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”,

”DÉLIVRÉ A POSTERIORI”,

”RILASCIATO A POSTERIORI”,

”AFGEGEVEN A POSTERIORI”,

”ISSUED RETROSPECTIVELY”,

”UDSTEDT EFTERFØLGENDE”,

”EKΔΟΘEN EK TΩN YΣTEPΩN”,

”EXPEDIDO A POSTERIORI”,

”EMITADO A POSTERIORI”,

”ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”,

”UTFÄRDAT I EFTERHAND”.

[hebreisk version]

5. Den påskrift som avses i punkt 4 skall föras in i fältet

”Anmärkningar” på varucertifikatet EUR.1.

Artikel 20

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

1.

Vid stöld, förlust eller förstöring av ett varucertifikat

EUR.1 får exportören vända sig till den tullmyndighet som

utfärdat det och skriftligen ansöka om ett duplikat som

upprättas på grundval av de exportdokument som finns hos

tullmyndigheterna.

2.

Ett duplikat som utfärdas på detta sätt måste förses

med en av följande påskrifter:

”DUPLIKAT”, ”DUPLICATA”, ”DUPLICATO”, ”DUPLICAAT”,

”DUPLICATE”,

” ANTIΓPAΦO”, ”DUPLICADO”,

”SEGUNDA VÍA”, ”KAKSOISKAPPALE”,

[hebreisk

version]

3.

Den påskrift som avses i punkt 2 samt utfärdandedagen

och ursprungscertifikatets löpnummer skall föras in i fältet

”Anmärkningar” på varucertifikatet EUR.1.

4.

Duplikatet skall ha samma utfärdandedag som det

ursprungliga varucertifikatet EUR.1 och gälla från och med

samma dag.

Artikel 21

Ersättning av certifikat

1.

Det skall när som helst vara möjligt att ersätta ett eller

flera varucertifikat EUR.1 med ett eller flera andra certifikat,

förutsatt att detta görs av det tullkontor som ansvarar för

varukontrollerna.

2.

Vid tillämpningen av detta protokoll, inklusive

bestämmelserna i denna artikel, skall ersättningscertifikatet

betraktas som ett varucertifikat EUR.1.

3.

Ersättningscertifikatet skall utfärdas på grundval av en

skriftlig ansökan som görs av återexportören efter det att de

berörda myndigheterna har kontrollerat de uppgifter som

har lämnats i ansökan. Datum och löpnummer för det

ursprungliga varucertifikatet EUR.1 skall anges i fält 7.

Artikel 22

Villkor för utfärdande av fakturadeklaration

1.

Fakturadeklaration som avses i artikel 17 b får utfärdas

a)

av en godkänd exportör i den mening som avses i

artikel 23,

b)

av vilken exportör som helst för vilken försändelse som

helst som består av ett eller flera kollin innehållande

ursprungsvaror vars totala värde inte överstiger 6 000 ecu.

2.

Fakturadeklaration får utfärdas om ifrågavarande

produkter kan anses som produkter med ursprung hos en av

parterna och uppfyller övriga krav i detta protokoll.

3.

Den exportör som upprättar en fakturadeklaration skall

vara beredd att när som helst, på begäran av

tullmyndigheterna i exportlandet, förete all tillämplig

dokumentation som visar de berörda produkternas

ursprungsstatus liksom att de uppfyller övriga krav i detta

protokoll.

4.

Fakturadeklaration skall upprättas av exportören med

maskinskrift, stämpling eller tryck på fakturan, packsedeln

eller annan kommersiell handling, enligt formuläret i bilaga

IV med användning av en av de språkversioner som anges i

den bilagan enligt bestämmelserna i exportlandets

nationella lag. Deklarationen får också skrivas för hand; i

sådant fall skall den skrivas med bläck med tryckbokstäver.

5.

Fakturadeklarationer skall undertecknas för hand av

exportören.

En godkänd exportör i den mening som avses i artikel

23 behöver dock inte underteckna sådana deklarationer,

förutsatt att han lämnar en skriftlig förbindelse till

tullmyndigheterna i exportlandet att han ikläder sig fullt

ansvar för varje fakturadeklaration som identifierar honom

som om den undertecknats av honom för hand.

6.

En fakturadeklaration får utfärdas av exportören när de

produkter som den avser exporteras (eller i undantagsfall

efter export). Om fakturadeklarationen utfärdas efter det att

de produkter till vilka den hänför sig har anmälts hos

tullmyndigheterna i importlandet, måste den innehålla en

hänvisning till de dokument som redan avlämnats till dessa

myndigheter.

Artikel 23

Godkänd exportör

1.

Tullmyndigheterna i exportlandet kan ge tillstånd till en

exportör, nedan kallad ”godkänd exportör”, som ofta

exporterar produkter enligt avtalet och som lämnar de

garantier som tullmyndigheterna anser nödvändiga för att

styrka produkternas ursprungsstatus liksom att övriga krav i

detta protokoll är uppfyllda, att upprätta

fakturadeklarationer oavsett de berörda produkternas värde.

2.

Tullmyndigheterna får medge tillstånd som godkänd

exportör på de villkor som den anser lämpliga.

3.

Tullmyndigheterna skall tilldela den godkände

exportören ett tillståndsnummer som skall anges i

fakturadeklarationen.

4.

Tullmyndigheterna skall ha tillsyn över användningen av

den godkände exportörens tillstånd.

5.

Tullmyndigheterna kan återkalla tillståndet när som

helst. Den skall göra det när den godkände exportören inte

längre lämnar de garantier som avses i punkt 1, inte

uppfyller villkoren som avses i punkt 2 eller på annat sätt

använder tillståndet på ett oriktigt sätt.

Artikel 24

Varucertifikatens giltighetstid

1.

Ett varucertifikat EUR.1 skall gälla i fyra månader räknat

från utfärdandedagen i exportlandet och visas upp för

tullmyndigheterna i importlandet inom den tiden.

En fakturadeklaration skall gälla i fyra månader från den

dag då den upprättades av exportören och skall visas upp

för tullmyndigheterna i importlandet inom den tiden.

2.

Varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer som

lämnas in till tullmyndigheterna i importlandet efter sista

dagen för uppvisande enligt punkt 1 får godkännas för

förmånsbehandling om underlåtenheten att lämna in dessa

handlingar senast den föreskrivna slutdagen beror på force

majeure eller exceptionella omständigheter.

3.

I andra fall av försenat uppvisande får

tullmyndigheterna i importlandet godkänna varucertifikaten

EUR.1 eller fakturadeklarationer om varorna har lämnats in

till dem före nämnda slutdag.

Artikel 25

Uppvisande av varucertifikat

Varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer skall uppvisas

för tullmyndigheterna i importlandet i enlighet med de

bestämmelser som gäller i den staten. De nämnda

myndigheterna kan begära en översättning av ett

varucertifikat EUR.1 eller av en fakturadeklaration. De kan

också kräva att importanmälan åtföljs av ett intyg från

importören om att produkterna uppfyller de villkor som

gäller för tillämpningen av avtalet.

Artikel 26

Import av delleveranser

När en isärtagen eller inte ihopsatt produkt, i den mening

som dessa begrepp har i den allmänna regeln 2 a i

Harmoniserade systemet som omfattas av avdelningarna 16

och 17 eller rubrikerna nr 7308 och 9406 i Harmoniserande

systemet, på begäran av importören och på de villkor som

har fastställts av de behöriga myndigheterna i importlandet

importeras genom delleveranser får ett varucertifikat

lämnas in till tullmyndigheterna för hela produkten vid

import av den första delleveransen.

Artikel 27

Undantag från ursprungsintyg

1.

Varor som sänds som småpaket från privatpersoner till

privatpersoner eller ingår i en resandes personliga bagage

skall godtas som ursprungsvaror utan att ett ursprungsintyg

behöver uppvisas, förutsatt att importen av sådana

produkter inte har någon kommersiell karaktär och att

varorna har deklarerats uppfylla kraven i detta protokoll

samt att det inte finns något tvivel om riktigheten i en sådan

förklaring. I fråga om postpaket kan denna försäkran göras

på tullblankett C2/CP3 eller på ett papper som biläggs den

blanketten.

2.

Import som har tillfällig karaktär och uteslutande avser

produkter för mottagarens, den resandes eller deras

familjers personliga bruk skall inte anses vara import av

kommersiell karaktär, förutsatt att det på grund av

produktens art och mängd är uppenbart att syftet inte är

kommersiellt.

3.

Dessutom får det sammanlagda värdet av dessa

produkter inte överstiga 500 ecu ifråga om småpaket eller 1

200 ecu ifråga om varor som ingår i en resandes personliga

bagage.

Artikel 28

Bevarande av ursprungsintyg och underlag

1.

Den exportör som ansökt om varucertifikat EUR.1 skall

under minst tre år bevara de handlingar som anges i artikel

18.3.

2.

Den exportör som upprättat en fakturaförklaring skall

bevara en kopia av denna under minst tre år liksom de

handlingar som anges i artikel 22.3.

3.

Tullmyndigheten i exportlandet som utfärdar ett

varucertifikat EUR.1 skall bevara den ansökningsblankett

som anges i artikel 18.2 under minst tre år.

4.

Tullmyndigheten i importlandet skall bevara

varucertifikaten EUR.1 och fakturaförklaringarna under minst

tre år.

Artikel 29

Avvikelser och formella fel

1.

Upptäckten av mindre avvikelser mellan uppgifterna i

varucertifikatet EUR.1 eller fakturaförklaringen och

uppgifterna i de handlingar som lämnats in till

tullmyndigheten med avseende på formaliteterna vid

importen av produkterna medför inte i sig att

varucertifikatet EUR.1 eller fakturaförklaringen blir ogiltiga,

förutsatt att det vederbörligen fastställs att dokumentet

svarar mot de inlämnade produkterna.

2.

Uppenbara formella fel såsom skrivfel i ett varucertifikat

EUR.1 eller en fakturadeklaration skall inte leda till att

dokumentet inte tas emot, om felen inte är av den arten att

det uppstår tvivel om att uppgifterna i dokumentet är

riktiga.

Artikel 30

Belopp i ecu

1.

Belopp i exportlandets nationella valuta som motsvarar

belopopen uttryckta i ecu skall fastställas av exportlandet

och meddelas de övriga parterna.

Om beloppen överstiger motsvarande belopp som

fastställts av importlandet, skall importlandet godta dem om

varorna faktureras i exportlandets valuta.

Om varan faktureras i en annan medlemsstats valuta,

skall importlandet godkänna det belopp som har anmälts av

det berörda landet.

2.

Fram till och med den 30 april 2000 skall de belopp som

skall användas i varje angiven valuta utgöra motvärdet i

denna nationella valuta till de i ecu uttryckta beloppen per

den 1 oktober 1994.

För varje följande femårsperiod skall de i ecu uttryckta

beloppen och dessas motvärde i medlemsstaternas

nationella valuta ses över av associeringsrådet på grundval

av ecuns växelkurser den första arbetsdagen i oktober

månad det år som omedelbart föregår den femårsperioden.

Vid denna översyn skall associeringsrådet säkerställa

att ingen sänkning sker av de belopp som skall användas i

nationell valuta och skall dessutom beakta önskemål om att

bevara effekten av berörda gränser i reella termer. För det

ändamålet får associeringsrådet besluta om att ändra de i

ecu uttryckta beloppen.

AVDELNING VI

METODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 31

Meddelande om stämplar och adresser

Tullmyndigheterna i medlemsstaterna och i Israel skall

genom Europeiska gemenskapernas kommission förse

varandra med prov på de stämplar som används vid deras

tullkontor vid utfärdande av varucertifikat EUR.1 och med

adresserna till de tullmyndigheter som är behöriga att

utfärda varucertifikat EUR.1 och att kontrollera certifikaten

och fakturaförklaringen.

Artikel 32

Kontroll av varucertifikat EUR.1

1.

Efterföljande kontroll av varucertifikat EUR.1 och

fakturaförklaringar skall utföras stickprovsvis eller så snart

som tullmyndigheten i importlandet på goda grunder hyser

tvivel om dokumentets äkthet eller om riktigheten av

uppgifterna rörande produkternas ursprungsstatus eller om

att kraven i detta protokoll har uppfyllts.

2.

För tillämpningen av punkt 1 skall tullmyndigheten i

importlandet återsända varucertifikat EUR.1 och fakturan,

om den inlämnats, eller fakturadeklarationen eller en kopia

av dessa handlingar till tullmyndigheterna i exportlandet

och, i tillämpliga fall, ange de sakliga eller formella skälen

för en undersökning.

Till stöd för begäran om efterföljande kontroll skall de

vidarebefordra alla de handlingar och upplysningar som de

erhållit och som tyder på att uppgifterna i varucertifikat

EUR.1 eller fakturadeklarationen inte är riktiga.

3.

Kontrollen skall genomföras av exportlandets

tullmyndigheter. För det ändamålet skall dessa ha rätt att

begära alla slag av bevisning och att utföra alla slags

kontroller av exportörens räkenskaper, eller varje annan

kontroll som de bedömer lämplig.

4.

Om tullmyndigheterna i importlandet beslutar att

uppskjuta beviljandet av förmånsbehandling för den berörda

produkten i avvaktan på resultatet av kontrollen, skall de

erbjuda importören att produkterna utlämnas, med förbehåll

för de säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga.

5.

De tullmyndigheter som begär kontrollen skall så snart

som möjligt och senast inom tio månader underrättas om

resultatet av denna. Resultatet måste klart utvisa om

dokumenten är äkta och om de berörda varorna kan anses

vara ursprungsvaror och uppfyller kraven i detta protokoll.

När bestämmelserna om kumulering i artiklarna 3.2 och

18.4 har tillämpats skall svaret innefatta en kopia av det

eller de varucertifikat eller den eller de fakturadeklarationer

som ligger till grund härför.

6.

Om i fall av rimligt tvivel inget svar erhålls före

utgången av tiomånadersperioden, eller om svaret inte

innehåller tillräckliga uppgifter för att avgöra om

dokumentet i fråga är äkta eller produkternas verkliga

ursprung, skall de tullmyndigheter som begär kontrollen

vägra förmånsbehandling, utom i fall av force majeure eller

under exceptionella omständigheter.

Artikel 33

Tvistlösning

Om det i samband med de kontrollförfaranden som avses i

artikel 31 uppstår tvister som inte kan lösas mellan de

tullmyndigheter som begär kontroll och de tullmyndigheter

som ansvarar för utförandet av denna kontroll eller leder till

frågor angående tolkningen av detta protokoll skall dessa

överlämnas till tullsamarbetskommittén.

Tvister mellan importören och tullmyndigheterna i

importlandet skall avgöras enligt lagstiftningen i den staten.

Artikel 34

Sanktioner

Sanktioner skall åläggas varje person som upprättar, eller

låter upprätta, en handling som innehåller oriktiga

upplysningar i syfte att erhålla förmånsbehandling för

produkter.

Artikel 35

Frizoner

1.

Gemenskapens medlemsstater och Israel skall vidta alla

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkter med

vilka handel sker på grundval av ett varucertifikat EUR.1,

och som under transporten lagras i en frizon på deras

territorier, inte ersätts med andra varor och att de inte

undergår någon hantering annan än normala förfaranden för

att hindra att de försämras.

2.

Med undantag från bestämmelserna i punkt 1 skall, när

produkter med ursprung i gemenskapen eller i Israel

importeras till en frizon på grundval av ett varucertifikat

EUR.1 och där genomgår bearbetning eller förädling, de

berörda myndigheterna på exportörens begäran utfärda ett

nytt varucertifikat EUR.1, om den genomförda

bearbetningen eller förädlingen är förenlig med

bestämmelserna i detta protokoll.

AVDELNING VII

CEUTA OCH MELILLA

Artikel 36

Tillämpning av protokollet

1.

Begreppet ”gemenskapen” som används i detta

protokoll omfattar inte Ceuta och Melilla. Begreppet

”produkter med ursprung i gemenskapen” omfattar inte

produkter med ursprung i dessa zoner.

2.

Detta protokoll skall tillämpas på motsvarande sätt på

produkter med ursprung i Ceuta och Melilla, men endast

enligt de särskilda villkor som anges i artikel 37.

Artikel 37

Särskilda villkor

1.

Följande bestämmelser skall tillämpas istället för

artiklarna 2, 3.1 och 3.2 och hänvisningar till dessa artiklar

skall på motsvarande sätt tillämpas på den här artikeln.

2.

Förutsatt att varorna har transporterats direkt i enlighet

med bestämmelserna i artikel 14, skall följande anses som

1)

produkter med ursprung i Ceuta eller Melilla:

a)

produkter helt framställda i Ceuta eller Melilla,

b)

produkter framställda i Ceuta och Melilla vid vilkas

tillverkning andra produkter än de som avses i a har

använts, förutsatt att

i)

dessa produkter har undergått tillräcklig bearbetning

eller förädling i enlighet med artikel 5 i detta protokoll,

eller att

ii)

produkterna enligt detta protokoll har sitt ursprung i

Israel eller i gemenskapen, förutsatt att de har överlämnats

till bearbetning eller förädling i högre grad än den

otillräckliga bearbetning eller förädling som avses i artikel 6.

2)

produkter med ursprung i Israel:

a)

produkter helt framställda i Israel,

b)

produkter framställda i Israel vid vilkas tillverkning

andra produkter än de som avses i a har använts, förutsatt

att

i)

dessa produkter har undergått tillräcklig bearbetning

eller förädling i enlighet med artikel 5 i detta protokoll, eller

att

ii)

produkterna enligt detta protokoll har sitt ursprung i

Ceuta och Melilla eller i gemenskapen, förutsatt att de har

överlämnats till bearbetning eller förädling i högre grad än

den otillräckliga bearbetning eller förädling som avses i

artikel 6.

3.

Ceuta och Melilla skall anses som ett enda territorium.

4.

Exportören eller hans representant skall ange ”Israel”

och ”Ceuta och Melilla” i fält 2 på varucertifikat EUR.1.

Avseende produkter som har sitt ursprung i Ceuta eller

Melilla, skall detta dessutom anges i fält 4 på varucertifikat

EUR.1.

5.

De spanska tullmyndigheterna skall ansvara för

tillämpningen av detta protokoll i Ceuta och Melilla.

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 38

Ändringar i protokollet

Associeringsrådet kan besluta att ändra tillämpningen av

bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 39

Tullsamarbetskomitté

1.

Härmed inrättas en tullsamarbetskommitté med ansvar

för administrativt samarbete med avseende på en riktig och

enhetlig tillämpning av detta protokoll, vilken kommitté

också skall utföra alla andra uppgifter på tullområdet som

kan komma att anförtros den.

2.

Kommittén skall vara sammansatt av, å ena sidan,

experter från medlemsstaterna och tjänstemän från

Europeiska gemenskapernas kommissions enheter med

ansvar för tullfrågor och, å andra sidan, experter som utses

av Israel.

Artikel 40

Bilagor

Bilagorna till detta protokoll skall utgöra en integrerad del av

protokollet

Artikel 41

Genomförande av protokollet

Både gemenskapen och Israel skall vidta de åtgärder som är

nödvändiga för genomförandet av detta protokoll.

Artikel 42

Varor under transit eller i lager

Bestämmelserna i avtalet får tillämpas på varor som

uppfyller villkoren i detta protokoll och som den dag då

avtalet träder i kraft antingen befinner sig under transit eller

är tillfälligt lagrade i tullager eller i frizoner i gemenskapen

eller i Israel, förutsatt att ett varucertifikat EUR.1, som i

efterhand har godkänts av de behöriga myndigheterna i

exportlandet, inom fyra månader från den dagen

överlämnas till tullmyndigheterna i importlandet

tillsammans med handlingar som visar att varorna har

transporterats direkt.

BILAGA I

INLEDANDE ANTECKNINGAR

Förhandsanmärkningar

Bestämmelserna i denna förteckning gäller endast produkter

som omfattas av avtalet.

Anmärkning 1

1.1 I förteckningens första två kolumner beskrivs den

framställda produkten. Den första kolumnen innehåller det

tulltaxe- eller kapitelnummer som används i Harmoniserade

systemet och den andra kolumnen innehåller den

varubeskrivning som används i detta system för detta

tulltaxenummer eller kapitel. För varje uppgift i de första två

kolumnerna finns en regel angiven i kolumn 3 eller 4. Om en

post i den första kolumnen föregås av ordet ”ur”, betyder

detta att regeln i kolumn 3 eller 4 endast gäller för den del

av numret eller kapitlet som anges i kolumn 2.

1.2 Om flera tulltaxenummer är grupperade tillsammans i

kolumn 1, eller ett kapitelnummer angivits och

beskrivningen av produkten i kolumn 2 därför angivits i

allmänna termer, gäller den motsvarande regeln i kolumn 3

eller 4 för alla de produkter som enligt Harmoniserade

systemet klassificeras enligt de olika numren i kapitlet eller

enligt något av de tulltaxenummer som är grupperade i

kolumn 1.

1.3 Om olika regler i listan gäller för olika produkter inom

samma tulltaxenummer, innehåller varje strecksats beskriv-

ningen av den del av tulltaxenumret för vilken bred-

vidstående regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller.

1.4 Om en regel är föreskriven både i kolumnerna 3 och 4

för en position i de två första kolumnerna, kan exportören

välja alternativt den regel som föreskrivs i kolumn 3 eller

den som föreskrivs i kolumn 4. Om ingen ursprungsregel

meddelas i kolumn 4, skall den regel som meddelas i kolumn

3 tillämpas.

Anmärkning 2

2.1 Den bearbetning eller förädling som krävs enligt en

regel i kolumn 3 skall utföras endast såvitt avser de icke-

ursprungsmaterial som används. På samma sätt tillämpas

de begränsningar som anges i kolumn 3 endast på det icke-

ursprungsmaterial som används.

2.2 Om en regel anger att material enligt vilket

tulltaxenummer som helst kan användas, kan också material

som anges under samma tulltaxenummer som produkten

användas, dock under förutsättning av särskilda

begränsningar som också kan anges i regeln. Uttrycket

”tillverkad av material enligt vilket tulltaxenummer som

helst, inklusive andra material enligt tulltaxenummer ...”

innebär att endast material som klassificeras enligt samma

tulltaxenummer som en produkt i en annan beskrivning än

den produkt som anges i kolumn 2 i förteckningen får

användas.

2.3 Om en produkt, som är gjord av icke-ursprungsmaterial,

och som har uppnått ursprungsstatus under tillverkningen

genom tillämpning av regeln om ändring av tulltaxenummer

eller den regel i förteckningen som avser den produkten,

används som material under en annan produkts

tillverkningsprocess, är inte reglerna rörande den produkt

som den ingår i tillämpliga på den.

Exempel:

En motor enligt tulltaxenummer 8407, för vilken regeln

föreskriver att värdet av det icke-ursprungsmaterial

som ingår inte får överstiga 40 % av priset fritt fabrik,

är tillverkad av ”annat legerat stål, grovt tillformat

genom smidning” enligt tulltaxenummer 7224.

Om detta smide har smitts i det berörda landet av ett

göt med icke-ursprungsstatus, har det redan fått

ursprungsstatus med stöd av regeln för tulltaxenummer

ur 7224 i förteckningen. Smidet kan sedan räknas som

ursprungsvara vid beräkningen av värdet på motorn,

utan hänsyn till om det framställts i samma fabrik eller i

en annan. Värdet av götet med icke-ursprungsstatus

skall därför inte räknas med när värdet av icke-

ursprungsmaterial som använts läggs samman.

2.4 Regeln i förteckningen anger den minsta bearbetning

eller förädling som fordras och ytterligare bearbetning eller

förädling ger också ursprungsstatus. Däremot kan

utförandet av mindre bearbetning eller förädling inte ge

ursprungsstatus. Om en regel alltså fastslår att icke-

ursprungsmaterial i ett visst tillverkningsstadium får

användas, är användning av sådana material i ett tidigare

tillverkningsstadium tillåten medan användningen av sådana

material i ett senare tillverkningsstadium inte är tillåten.

2.5 Om en regel i förteckningen anger att en produkt får

tillverkas av mer än ett material, innebär detta att vilket

eller vilka som helst av dessa material får användas. Det

krävs inte att alla material används.

Exempel:

Regeln för tyger i ur kapitel 50–55 anger att naturliga

fibrer får användas och att bl.a. kemiska material också

får användas. Denna regel innebär inte att både

naturfibrer och kemiska material måste användas. Det

är möjligt att använda det ena eller andra av dessa

material eller båda.

2.6 Om en regel i förteckningen anger att en produkt måste

tillverkas av ett särskilt material, hindrar villkoret självklart

inte användning av andra material som, på grund av sin

beskaffenhet, inte kan uppfylla det villkoret (se också

anmärkning 5.2 nedan i samband med textilier).

Exempel:

Regeln för livsmedelsberedningar enligt nr 1904, som

uttryckligen utesluter användning av spannmål eller av

varor härledda från spannmål, hindrar inte användning

av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatsämnen

som inte har framställts av spannmål.

Detta gäller dock inte produkter vilka, trots att de

inte kan tillverkas av det speciella material som anges i

listan, kan tillverkas av material av samma slag i ett

tidigare tillverkningsstadium.

Exempel:

I fråga om ett klädesplagg enligt 62 kap. tillverkat av

bondad duk, om endast garn som utgör icke-ur-

sprungsvara är tillåtet utgångsmaterial, är det inte

möjligt att utgå från bondad duk som utgör icke-

ursprungsvara – även om bondad duk normalt inte kan

tillverkas av garn. I sådana fall skulle utgångsmaterialet

normalt befinna sig på stadiet före garnstadiet, dvs.

fiberstadiet.

2.7 Om två eller flera procentsatser anges i en regel i

förteckningen för det högsta värdet för icke-

ursprungsmaterial som kan användas, får dessa

procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-

ursprungsmaterial som används får med andra ord aldrig

överstiga den högsta av de angivna procentsatserna.

Dessutom får de enskilda procentsatserna för de särskilda

material som de är tillämpliga på inte överskridas.

Anmärkning 3

3.1 Begreppet ”naturfibrer” används i förteckningen för att

ange andra fibrer än konst- eller syntetfibrer och är

begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inklusive

avfall, och, om inte annat anges, inbegriper begreppet

”naturfibrer” sådana fibrer som har kardats, kammats eller

beretts på annat sätt, men inte spunnits.

3.2 Begreppet ”naturfibrer” inbegriper tagel enligt nr 0503,

natursilke enligt nr 5002 och 5003 samt ullfibrer, fina eller

grova djurhår enligt nr 5101–5105, bomullsfibrer enligt

nr 5201–5203 och andra vegetabiliska fibrer enligt nr 5301–

5305.

3.3 Begreppen ”textilmassa”, ”kemiska material” och

”material för papperstillverkning” används i förteckningen

för att ange de material som inte klassificeras i kapitel 50–

63 och som kan användas för tillverkning av syntet-, konst-

eller pappersfibrer eller-garn.

3.4 Begreppet ”konststapelfibrer” används i förteckningen

för att ange fiberkabel av syntetfilament eller av

regenatfilament, stapelfibrer eller avfall enligt nr 5501–5507.

Anmärkning 4

4.1 Om det i fråga om en viss produkt i förteckningen görs

en hänvisning till denna anmärkning, skall inte villkoren i

kolumn 3 i förteckningen tillämpas på bastextilmaterial som

används vid tillverkning av denna produkt, som sammanlagt

utgör 10 % eller mindre av totalvikten på alla de

bastextilmaterial som har använts (se också anmärkning 4.3

och 4.4 nedan).

4.2 Denna tolerans gäller emellertid endast för blandvaror

som har tillverkats av två eller flera bastextilmaterial.

Följande är bastextilmaterial:

– silke,

– ull,

– grova djurhår,

– fina djurhår,

– tagel,

– bomull,

– material för papperstillverkning och papper,

– lin,

– mjukhampa,

– jute och andra bastfibrer för textilt ändamål,

– sisal och andra textilfibrer från växter av släktet

Agave,

kokosfibrer, manillahampa, rami och andra

vegetabiliska textilfibrer,

– syntetkonstfilament,

– regenatkonstfilament,

– syntetkonststapelfibrer,

– regenatkonststapelfibrer.

Exempel:

Ett garn enligt nr 5205 tillverkat av bomullsfibrer enligt

nr 5203 och syntetstapelfibrer enligt nr 5506 är ett

blandgarn. Därför får syntetiska stapelfibrer som inte

uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning

från kemiska material eller textilmassa) användas upp

till 10 % av garnets vikt.

Exempel:

Ett tyg av ull enligt nr 5112 tillverkat av ullgarn enligt nr

5107 och syntetiskt garn av stapelfibrer enligt nr 5509

är ett blandat tyg. Syntetiskt garn som inte uppfyller

ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från

kemiska material eller textilmassa) eller garn av ull som

inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver

tillverkning från naturfibrer, inte kardade eller

kammade eller på annat sätt förberedda för spinning)

eller en kombination av de två kan användas upp till 10

% av tygets vikt.

Exempel:

En tuftad duk av textilmaterial enligt nr 5802 tillverkad

av bomullsgarn enligt nr 5205 och bomullsvävnader

enligt nr 5210 är en blandprodukt endast om

bomullstyget självt är ett blandtyg gjort av garn som

klassificeras enligt två skilda tulltaxenummer, eller om

de använda bomullsgarnerna själva är blandningar.

Exempel:

Om den tuftade dukvaran av textilmaterial varit

tillverkad av bomullsgarn enligt nr 5205 och syntetiskt

tyg enligt nr 5407 är de använda garnerna två skilda

bastextilmaterial och den tuftade dukvaran av

textilmaterialet är följaktligen en blandprodukt.

Exempel:

En tuftad matta tillverkad av både regenatgarn och

bomullsgarn och på baksidan förstärkt med jute är en

blandprodukt eftersom tre bastextilmaterial använts.

Allt icke-ursprungsmaterial som använts i ett senare

tillverkningsstadium än vad regeln tillåter får således

användas, förutsatt att dess sammanlagda vikt inte

överstiger 10 % av textilmaterialens vikt i mattan. Både

den juteförstärkta baksidan och regenatgarnet skulle

kunna importeras på detta stadium, förutsatt att

viktvillkoren är uppfyllda.

4.3 I fråga om tyger som innehåller ”garn av segmenterad

polyuretan med mjuka segment av polyeter, även

överspunnet” är denna tolerans 20 % för sådant garn.

4.4 I fråga om tyger som innehåller remsor som utgörs av

en kärna, bestående av antingen aluminiumfolie eller av

plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med

en bredd som inte överstiger 5 mm, och som är

sammanfogad mellan två plastfilmer med hjälp av klister, är

denna tolerans 30 % för sådana remsor.

Anmärkning 5

5.1 Ifråga om de textilvaror i förteckningen som är märkta

med en fotnot som hänvisar till denna anmärkning, får

textilmaterial, med undantag av foder och mellanfoder, som

inte uppfyller regeln i kolumn 3 i förteckningen för de

berörda konfektionsvarorna användas, förutsatt att de

klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än varan och

att deras värde inte överstiger 8 % av varans pris fritt fabrik.

5.2 Material som inte klassificeras enligt kapitel 50–63 får

användas fritt, oavsett om de innehåller textilmaterial.

Exempel:

Om en bestämmelse i förteckningen anger att garn

skall användas för en viss beklädnadsprodukt, t.ex.

byxor, förhindrar inte detta användandet av

metallföremål som t.ex. knappar, eftersom knappar inte

klassificeras enligt kapitel 50–63. Av samma skäl

förhindras inte användandet av blixtlås även om blixtlås

normalt innehåller textilmaterial.

5.3 Då en procentregel gäller, måste hänsyn tas till värdet

av de material som inte är klassificerade enligt kapitel 50–63

vid beräkningen av värdet av ingående icke-

ursprungsmaterial.

Anmärkning 6

6.1 I fråga om numren ur 2707, 2713–2715, ur 2901, ur

2902 och ur 3403 avses med ”särskilda processer” följande:

a)

vakuumdestillation,

b)

omfattande fraktionerad omdestillation

9

,

c)

krackning,

d)

reformering,

e)

extraktion med selektiva lösningsmedel,

f)

den process som omfattar alla följande behandlingar:

behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande

svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande

neutralisering med alkali samt blekning och rening med

naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol

eller bauxit,

g)

polymerisation,

h)

alkylering,

i)

isomerisering.

6.2 Med ”särskild process” enligt nr 2710, 2711 och 2712

förstås följande:

a)

vakuumdestillation,

b)

omfattande fraktionerad omdestillation,

c)

krackning,

d)

reformering,

e)

extraktion med selektiva lösningsmedel,

f)

den process som omfattar alla följande behandlingar:

behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande

svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande

9Se Kompletterande anmärkning 4.b till kapitel 27 i

Kombinerade nomenklaturen.

neutralisering med alkali samt blekning och rening med

naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol

eller bauxit,

g)

polymerisering,

h)

alkylering,

i)

isomerisering,

j)

endast för tungoljor enligt nr 2710: avsvavling med

väte om de bearbetade produkternas svavelinnehåll

reduceras med minst 85 % (ASTM D 126659 T),

k)

endast för tungoljor enligt nr 2710: avparaffinering på

annat sätt än genom enkel filtrering.

l)

endast för tungoljor enligt nr 2710: vätebehandling,

annan än avsvavling, vid vilken väte vid ett tryck över 20

bar och en temperatur över 250

o

C aktivt deltar i en kemisk

reaktion med hjälp av en katalysator. Efterföljande hydrering

av smörjoljor enligt nr 2710 (t.ex. hydrofinishing eller

avfärgning) för att framför allt förbättra färg eller stabilitet

skall emellertid inte räknas som en särskild process,

m) endast för eldningsoljor enligt nr 2710; atmosfärisk

destillation om mindre än 30 volymprocent destillat

(inklusive destillationsförluster) erhålls vid 300

o

C enligt

ASTM D 86,

n)

endast för andra tungoljor än dieselbrännoljor och

eldningsoljor enligt nr 2710: bearbetning vid elektrisk

högfrekvensurladdning.

6.3 I fråga om numren ur 2707, 2713–2715, ur 2901, ur

2902 och ur 3403 medför enkel behandling bestående i

rengöring, dekantering, avsaltning, vattenseparering,

filtrering, färgning, ett svavelinnehåll som är resultatet av

att produkter med olika svavelinnehåll blandas eller någon

kombination av dessa behandlingar inte ursprungsstatus.

___________________

BILAGA II

Förteckning över den behandling och bearbetning av

icke-ursprungsmaterial som måste utföras för att den

tillverkade produkten skall få ursprungsstatus

HS-nr

(1)

Varuslag

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsvaror som

ger status av ursprungsvara

(3) eller (4)

Kapitel 01

Levande djur

10

ur kapitel 02

Kött och ätbara

slaktbiprodukter, med

undantag av nr 0201,

0202 och 0210 för vilka de

tillämpliga reglerna anges

nedan

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerad enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

0201

Kött av nötkreatur eller

andra oxdjur, färskt eller

kylt

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer utom kött av

nötkreatur eller andra

oxdjur, fryst enligt nr 0202

0202

Kött av nötkreatur eller

andra oxdjur, fryst

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer utom kött av

nötkreatur eller andra

oxdjur, färskt eller kylt

enligt nr 0201

0206

Andra ätbara slaktbi-

produkter av nötkreatur,

andra oxdjur, svin, får,

get, häst, åsna, mula eller

mulåsna, färska, kylda

eller frysta

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer utom kroppar

enligt nr 02010205

0210

Kött och andra ätbara

slaktbiprodukter, saltade,

torkade eller rökta; ätbart

mjöl av kött eller

slaktbiprodukter

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer utom kött och

slaktbiprodukter enligt

nr 02010206 och 0208

eller lever av fjäderfä

enligt nr 0207

ur kapitel 03

Levande fisk och kräftdjur,

blötdjur och andra

ryggradslösa vattendjur

(1)

0302 till

0305

Annan fisk än levande fisk Tillverkning vid vilken alla

använda material enligt

kapitel 3 redan måste ha

ursprungsstatus

ur 0306

Kräftdjur, med undantag

av levande kräftdjur

Tillverkning vid vilken alla

använda material enligt

kapitel 3 redan måste ha

ursprungsstatus

ur 0307

Blötdjur, andra

ryggradslösa vattendjur

än kräftdjur och blötdjur

med undantag av levande

blötdjur

Tillverkning vid vilken alla

använda material enligt

kapitel 3 redan måste ha

ursprungsstatus

ur kapitel 04

Mejeriprodukter med

undantag av produkter

enligt nr 0402, 0403,

0404–0406; ätbara

produkter av animaliskt

ursprung, inte nämnda

eller inbegripna någon

annanstans

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

10Kriteriet ”ursprungsstatus” i artikel 4 gäller alltid för dessa produkter.

0402

0404 till 0406

Mejeriprodukter

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer utom mjölk eller

grädde enligt nr 0401 eller

0402

0403

Kärnmjölk, filmjölk,

gräddfil, yoghurt, kefir och

annan fermenterad eller

syrad mjölk och grädde,

även koncentrerade,

försatta med socker eller

annat sötningsmedel,

smaksatta eller

innehållande frukt, bär

eller kakao

Tillverkning vid vilken

– alla använda material

enligt kapitel 4 redan

måste ha ursprungsstatus,

– all frukt- och bärsaft

(utom saft av ananas, lime

eller grapefrukt) enligt

nr 2009 redan måste ha

ursprungsstatus,

– värdet på använda

material enligt kapitel 17

inte överstiger 30 % av

produktens pris fritt fabrik

0407

Fågelägg i skal, färska,

konserverade eller kokta

11

0408

Fågelägg utan skal samt

äggula, färska, torkade,

ångkokta eller kokta i

vatten, gjutna, frysta elle

på annat sätt

konserverade, även

försatta med socker eler

annat sötningsmedel

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer utom fågelägg

enligt nr 0407

0409

Naturlig honung

(1)

ur kapitel 05

Produkter av animaliskt

ursprung, inte nämnda

eller inbegripna någon

annanstans, med

undantag av produkter

enligt nr ur 0502, och ur

0506 för vilka de

tillämpliga reglerna anges

nedan

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur 0502

Borst och andra hår av

svin, hår av grävling,

bearbetade

Rengöring, desinficering,

sortering och uträtning av

borst och andra hår

ur 0506

Ben och kvicke,

obearbetade

Tillverkning vid vilken alla

använda material enligt

kapitel 2 redan måste ha

ursprungsstatus

Kapitel 06

Vegetabiliska produkter

(1)

ur kapitel 07

Ätbara grönsaker samt

vissa ätbara rötter eller

stam- och rotknölar, med

undantag av produkter

enligt nr 0710–0713 för

vilka de tillämpliga

reglerna anges nedan

(1)

ur 0710 till

ur 0713

Ätliga grönsaker, frysta

eller torkade, tillfälligt

konserverade, med

undantag av nr ur 0710

och 0711 för vilka de

tillämpliga reglerna anges

nedan

Tillverkning vid vilken alla

använda material redan

måste ha ursprungsstatus

11Kriteriet ”ursprungsstatus” i artikel 4 gäller alltid för dessa produkter.

ur 0710

Sockermajs (även

ångkokad eller kokad i

vatten), fryst

Tillverkning på grundval

av färsk eller kyld

sockermajs

ur 0711

Sockermajs, tillfälligt

konserverad

Tillverkning på grundval

av färsk eller kyld

sockermajs

ur kapitel 08

Ätbar frukt samt ätbara

bär och nötter; skal av

citrusfrukter eller meloner,

med undantag av nr 0811,

0812. 0813 och 0814 för

vilka de tillämpliga

reglerna anges nedan

(1)

0811

Frukt, bär och nötter (även

ångkokta eller kokta i

vatten), frysta, med eller

utan tillsats av socker eller

annat sötningsmedel:

– Med tillsats av socker

Tillverkning vid vilken

värdet på använda

material enligt kapitel 17

inte överstiger 30 % av

produktens pris fritt fabrik

– Andra

Tillverkning vid vilken alla

frukter, bär och nötter

redan måste ha

ursprungsstatus

0812

Frukt, bär och nötter,

tillfälligt konserverade

(t.ex. med svaveldioxidgas

eller i saltvatten, svavel-

syrlighetsvatten eller

andra konserverade

lösningar) men olämpliga

för direkt konsumtion i

detta tillstånd

Tillverkning vid vilken alla

frukter, bär och nötter

redan måste ha

ursprungsstatus

0813

Frukt och bär, torkade,

med undantag av frukt

enligt nr 08010806;

blandningar av nötter eller

av torkad frukt eller

torkade bär enligt detta

kapitel

Tillverkning vid vilken alla

frukter, bär och nötter

redan måste ha

ursprungsstatus

0814

Skal av citrusfrukter eller

meloner, färska, frysta,

torkade eller tillfälligt

konserverade i saltvatten,

svavelsyrlighetsvatten

eller andra konserverande

lösningar

Tillverkning vid vilken alla

frukter, bär och nötter

redan måste ha

ursprungsstatus

Kapitel 09

Kaffe, te, maté och

kryddor, med undantag av

kryddblandningar nr 0010

för vilka den tillämpliga

regeln anges nedan

12

ur 0910

Blandningar enligt not 1 b

i detta kapitel

Tillverkning vid vilken alla

använda material redan

måste ha ursprungsstatus

Kapitel 10

Spannmål

(1*)

ur kapitel 11

Produkter av kvarn-

industrin; malt; stärkelse;

Tillverkning vid vilken alla

använda spannmålsslag,

12Kriteriet ”ursprungsstatus” i artikel 4 gäller alltid för dessa produkter.

inulin; vetegluten, med

undantag av nr ur 1106

för vilka den tillämpliga

regeln anges nedan

ätliga grönsaker, rötter

och knölar enligt nr 0714

eller frukter redan måste

ha ursprungsstatus

ur 1106

Mjöl av torkade och

spritade baljväxtfrön enligt

nr 0713

Torkning och malning av

baljfrukter och

baljväxtfrön enligt nr 0708

Kapitel 12

Oljeväxtfrön och

oljehaltiga frukter; diverse

andra frön och frukter;

växter för industriellt eller

medicinskt bruk; halm och

foderväxter, med

undantag av mjöl av andra

oljeväxtfrön eller

oljehaltiga frukter än av

senapsfrön för vilket den

tillämpliga regeln anges

nedan

1208

Annat mjöl av oljeväxtfrön

eller oljehaltiga frukter än

av senapsfrön

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur kapitel 13

Schellack o.d.; naturliga

gummiarter och hartser

samt andra växtsafter och

växtextrakter, med

undantag av nr 1301 för

vilket den tillämpliga

regeln anges nedan

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

1301

Schellack o.d.; naturliga

gummiarter, hartser,

gummihartser och

balsamer

Tillverkning vid vilken

värdet på använda

material enligt nr 1301

inte får överstiga 50 % av

produktens pris fritt fabrik

Kapitel 14

Vegetabiliska

flätningsmaterial;

vegetabiliska produkter,

inte nämnda eller

inbegripna någon

annanstans

13

ur kapitel 15

Animaliska och

vegetabiliska fetter och

oljor samt

spaltningsprodukter av

sådana fetter och oljor;

beredda ätbara fetter;

animaliska och

vegetabiliska vaxer, med

undantag av nr 1501,

1502, 1504, ur 1505,

1506, ur 1507-1515, ur

1516, ur 1517 och ur 1519

för vilka de tillämpliga

reglerna anges nedan

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

1501

Ister; annat grisfett och

fjäderfäfett, utsmälta,

även utpressade eller

extraherade med

lösningsmedel:

– Fett från ben eller avfall Tillverkning på grundval

13Kriteriet ”ursprungsstatus” i artikel 4 gäller alltid för dessa produkter.

av material enligt alla

nummer utom nr 0203,

0206 eller 0207 eller ben

enligt nr 0506

– Annat

Tillverkning på grundval

av kött eller ätliga

slaktbiprodukter av svin

enligt nr 0203 eller 0206

eller av kött och ätbara

slaktbiprodukter av

fjäderfä enligt nr 0207

1502

Fetter av nötkreatur,

andra oxdjur, får eller

getter, råa eller utsmälta,

även utpressade eller

extraherade med

lösningsmedel:

– Fett från ben eller avfall Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer utom nr 0201,

0202, 0204 eller 0206

eller ben enligt nr 0506

– Annat

Tillverkning vid vilken alla

använda animaliematerial

enligt kapitel 2 redan

måste ha ursprungsstatus

1504

Fetter och oljor av fisk

eller havsdäggdjur samt

fraktioner av sådana fetter

eller oljor, även

raffinerade men inte

kemiskt modifierade:

– Fasta fraktioner av

fiskoljor och fetter och

oljor av havsdäggdjur

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer, inklusive andra

material enligt nr 1504

– Annnat

Tillverkning vid vilken alla

använda animaliematerial

enligt kapitel 2 och 3

redan måste ha

ursprungsstatus

ur 1505

Raffinerad lanolin

1506

Andra animaliska fetter

och oljor samt fraktioner

av sådana fetter eller

oljor, även raffinerade

men inte kemiskt

modifierade:

Tillverkning på grundval

av rått ullfett enligt

nr 1505

– Fasta fraktioner

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer inklusive andra

material enligt nr 1506

– Andra slag

Tillverkning vid vilken alla

använda animaliematerial

enligt kapitel 2 redan

måste ha ursprungsstatus

ur 1507 till

1515

Vegetabiliska oljor och

fraktioner av dessa oljor,

även raffinerade men inte

kemiskt modifierade:

– Fasta fraktioner, med

Tillverkning på grundval

undantag av jojobaolja

av andra material enligt

nr 1507–1515

Tillverkning vid vilken alla

använda grönsaksmaterial

redan måste ha

ursprungsstatus

– Andra slag, med

undantag av:

Tillverkning vid vilken alla

använda animalie- och

grönsaksmaterial redan

måste ha ursprungsstatus

– Tungolja; myrtenvax

och japanvax

– För tekniskt eller

industriellt bruk, med

undantag av tillverkning

av livsmedel

ur 1516

Animaliska eller

vegetabiliska fetter och

oljor samt fraktioner av

sådana fetter eller oljor,

som omförestrats (även

internt), även raffinerade

men inte vidare

bearbetade

Tillverkning vid vilken alla

använda grönsaksmaterial

redan måste ha

ursprungsstatus

1517

Ätbara flytande

blandningar av

vegetabiliska oljor enligt

nr 1507–1515

Tillverkning vid vilken alla

använda grönsaksmaterial

redan måste ha

ursprungsstatus

1519

Tekniska fettalkoholer

med samma karaktär som

konstgjorda vaxer

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

rubriker, inklusive

fettsyror enligt nr 1519

1601

Korv och liknande

produkter av kött,

slaktbiprodukter eller blod;

beredningar av dessa

produkter

Tillverkning på grundval

av animalier enligt kapitel

1

1602

Kött, andra slaktbi-

produkter och blod,

beredda eller

konserverade på annat

sätt

Tillverkning på basis av

animalier enligt kapitel 1

1603

Extrakter och safter av

kött, fisk, kräftdjur,

blötdjur eller andra

ryggradslösa vattendjur

Tillverkning på grundval

av animalier enligt kapitel

1. All använd fisk, alla

använda kräftdjur, blötdjur

eller andra ryggradslösa

djur måste redan ha

ursprungsstatus

1604

Fisk, beredd eller

konserverad; kaviar och

kaviarersättning som

framställts av fiskrom

Tillverkning vid vilken all

använd fisk eller kaviar

redan måste ha

ursprungsstatus

1605

Kräftdjur, blötdjur och

andra ryggradslösa

vattendjur beredda eller

konserverade

Tillverkning vid vilken alla

använda kräftdjur, blötdjur

eller andra ryggradslösa

djur redan måste ha

ursprungsstatus

ur 1701

Socker från sockerrör eller

sockerbetor samt kemiskt

ren sackaros, i fast form,

utan tillsats av

aromämnen eller

färgämnen

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur 1701

Socker från sockerrör eller

sockerbetor samt kemiskt

ren sackaros, i fast form,

med tillsats av

aromämnen eller

färgämnen

Tillverkning vid vilken

värdet på använda

material enligt kapitel 17

inte överstiger 30 % av

produktens pris fritt fabrik

1702

Annat socker, inbegripet

kemiskt ren laktos, maltos,

glukos och fruktos, i fast

form; sirap och andra

sockerlösningar utan

tillsats av aromämnen

eller färgämnen;

konstgjord honung, även

blandad med naturlig

honung; sockerkulör:

– Kemiskt ren maltos och

fruktos

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer inklusive andra

material enligt nr 1702

– Annat socker i fast form

med tillsats av

aromämnen eller

färgämnen

Tillverkning vid vilken

värdet på använda

material enligt kapitel 17

inte överstiger 30 % av

produktens pris fritt fabrik

– Annat

Tillverkning vid vilken alla

använda material redan

måste ha ursprungsstatus

ur 1703

Melass erhållen vid

utvinning eller raffinering

av socker, med tillsats av

aromämnen eller

färgämnen

Tillverkning vid vilken

värdet på använda

material enligt kapitel 17

inte överstiger 30 % av

produktens pris fritt fabrik

ur 1703

Melass erhållen vid

utvinning eller raffinering

av socker, utan tillsats av

aromämnen eller

färgämnen

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

1704

Sockerkonfektyr

(inbegripet vit choklad),

inte innehållande kakao

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer,

förutsatt att värdet på de

använda materialen enligt

kapitel 17 inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 18

Kakao och

kakaoberedningar, med

undantag av nr 1801 och

1806 för vilka de

tillämpliga reglerna anges

nedan

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

1801

Kakaobönor, hela eller

krossade, även rostade

14

1806

Choklad och andra

livsmedelsberedningar

innehållande kakao

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer,

förutsatt att värdet på de

14Kriteriet ”ursprungsstatus” i artikel 4 gäller alltid för dessa produkter.

använda materialen enligt

kapitel 17 inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

1901

Maltextrakt;

livsmedelsberedningar av

mjöl, stärkelse eller

maltextrakt, som inte

innehåller kakaopulver

eller innehåller mindre än

50 viktprocent

kakaopulver, inte nämnda

eller inbegripna någon

annanstans; livsmedels-

beredningar av varor

enligt nr 0401 04 04, som

inte innehåller

kakaopulver eller

innehåller mindre än 10

viktprocent kakaopulver,

inte nämnda eller

inbegripna någon

annanstans:

– Maltextrakt

Tillverkning på grundval

av spannmål enligt kapitel

10

– Annat

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer,

förutsatt att värdet på de

använda materialen enligt

kapitel 17 inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

1902

Pastaprodukter, såsom

spagetti, makaroner,

nudlar, lasagne, gnocchi,

ravioli och cannelloni,

även kokta, fyllda (med

kött eller andra

födoämnen) eller på annat

sätt beredda; couscous,

även beredd

Tillverkning vid vilken all

spannmål (utom

durumvete), allt kött, alla

slaktbiprodukter, all fisk,

alla kräftdjur eller blötdjur

som använts redan måste

ha ursprungsstatus

1903

Tapioka och produkter som

ersätter tapioka,

framställda av stärkelse, i

form av flingor, gryn o.d.

Tillverkning på basis av

material enligt alla

nummer utom

potatisstärkelse enligt

nr 1108

1904

Livsmedelsberedningar

erhållna genom svällning

eller rostning av spannmål

eller spannmålsprodukter

(t.ex. majsflingor);

spannmål, annan än majs,

i form av korn, förkokt

eller på annat sätt beredd:

– Inte innehållande

kakao:

Tillverkning vid vilken

– all använd spannmål

och allt använt mjöl (utom

majs av arten Zea

indurata och durumvete

och produkter erhållna av

dessa) måste vara helt

framställda,

och

– värdet på de använda

materialen i kapitel 17 inte

överstiger 30 % av priset

på produkten fritt fabrik

– Innehållande kakao:

Tillverkning på grundval

av material som inte är

klassificerade enligt

nummer 1806, förutsatt

att värdet på de använda

materialen enligt kapitel

17 inte överstiger 30 % av

produktens pris fritt fabrik

1905

Bakverk, även innehållan-

de kakao; nattvardsbröd,

tomma oblatkapslar av

sådana slag som är

lämpliga för farmaceutiskt

bruk, sigilloblater och

liknande produkter

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer utom nummer

enligt kapitel 11

2001

Grönsaker, frukt, bär,

nötter och andra ätbara

växtdelar, beredda eller

konserverade med ättika

eller ättiksyra

Tillverkning vid vilken alla

använda frukter, bär,

nötter eller grönsaker

redan måste ha

ursprungsstatus

2002

Tomater, beredda eller

konserverade på annat

sätt än med ättika eller

ättiksyra

Tillverkning vid vilken alla

använda tomater redan

måste ha ursprungsstatus

2003

Svampar och tryffel,

beredda eller

konserverade på annat

sätt än med ättika eller

ättiksyra

Tillverkning vid vilken all

använd svamp och tryffel

redan måste ha

ursprungsstatus

2004 och

2005

Andra grönsaker, beredda

eller konserverade på

annat sätt än med ättika

eller ättiksyra, fysta eller

ofrysta

Tillverkning vid vilken alla

använda grönsaker redan

måste ha ursprungsstatus

2006

Frukt, bär, nötter, fruktskal

och andra växtdelar,

kanderade, glaserade eller

på liknande sätt beredda

med socker

Tillverkning vid vilken

värdet på använda

material enligt kapitel 17

inte överstiger 30 % av

produktens pris fritt fabrik

2007

Sylter, frukt- och

bärgeléer, marmelader,

mos och pastor av frukt,

bär eller nötter, beredda

genom kokning eller

annan värmebehandling,

med eller utan tillsats av

socker eller annat

Tillverkning vid vilken

värdet på de använda

materialen i kapitel 17 inte

överstiger 30 % av

produktens pris fritt fabrik

sötningsmedel

2008

Frukt, bär, nötter och

andra växtdelar, på annat

sätt beredda eller

konserverade, med eller

utan tillsats av socker,

annat sötningsmedel eller

alkohol, inte nämnda eller

inbegripna någon

annanstans:

– Fukt, bär och nötter,

kokta på annat sätt än

genom ångkokning eller

kokning i vatten, utan

tillsats av socker, frysta

Tillverkning vid vilken alla

använda frukter, bär och

nötter redan måste ha

ursprungsstatus

– Nötter, utan tillsats av

socker eller alkohol

Tillverkning vid vilken

värdet på använda nötter

och oljeväxtfrön enligt

nr 0801, 0802 och 1202

1207 överstiger 60 % av

produktens pris fritt fabrik

– Andra

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer,

förutsatt att värdet på

använda material enligt

kapitel 17 inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 2009

Grönsakssaft, ojäst och

utan tillsats av alkohol,

även med tillsats av

socker eller annat

sötningsmedel

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur 2009

Frukt- och bärsaft

(inbegripet druvmust),

ojäst och utan tillsats av

alkohol, även med tillsats

av socker eller annat

sötningsmedel

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer,

förutsatt att värdet på

använda material enligt

kapitel 17 inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 21

Diverse ätbara

beredningar, med

undantag av nr ur 2101,

ur 2103, 2104 och ur 2106

för vilka de tillämpliga

reglerna anges nedan

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur 2101

Rostad cikoriarot och

extrakter, essenser och

koncentrat av denna

Tillverkning vid vilken all

använd cikoriarot redan

måste ha ursprungsstatus

ur 2103

Såser samt beredningar

för tillredning av såser;

blandningar för

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

smaksättningsändamål

annat nummer än pro-

duktens nummer. Senaps-

pulver och beredd senap

får emellertid användas

Beredd senap

Tillverkning på grundval

av senapspulver

ur 2104

Soppor och buljonger samt

beredningar för tillredning

av dessa

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer, utom beredda

eller konserverade grön-

saker enligt nr 2002 20 05

ur 2104

Homogeniserade

sammansatta livsmedels-

beredningar

Den bestämmelse, som

avser det nummer enligt

vilket produkten är

klassificerad i bulk, skall

tillämpas

ur 2106

Sockerlösningar,

aromatiserade eller

färgade

Tillverkning vid vilken

värdet på de använda

materialen enligt kapitel

17 inte får överstiga 30 %

av produktens pris fritt

fabrik

ur kapitel 22

Drycker, sprit och ättika,

med undantag av nr 2201,

2202, ur 2204, 2205, ur

2207, ur 2208, ur 2209 för

vilka de tillämpliga

reglerna anges nedan

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

2201

Vatten, inbegripet

naturligt eller konstgjort

mineralvatten samt

kolsyrat vatten, utan

tillsats av socker eller

annat sötningsmedel eller

av aromämne; is och snö

Tillverkning vid vilken allt

använt vatten redan

måste ha ursprungsstatus

2202

Vatten, inbegripet

mineralvatten och kolsyrat

vatten, med tillsats av

socker eller annat

sötningsmedel eller av

aromämne, samt andra

alkoholfria drycker, med

undantag av frukt- och

bärsaft samt grönsakssaft

enligt nr 2009

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer,

förutsatt att värdet på

använt material enligt

kapitel 17 inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik och all använd

frukt- och bärsaft (utom

saft av ananas, lime och

grapefrukt) redan måste

ha ursprungsstatus

ur 2204

Vin av färska druvor,

inbegripet vin som gjorts

starkare genom tillsats av

alkohol, och druvmust

med tillsats av alkohol

Tillverkning på grundval

av annan druvmust

2205

ur 2207,

ur 2208

och

ur 2209

Följande innehållande

material av druvor:

Vermouth och annat vin av

färska druvor, smaksatt

med växter eller

aromatiska ämnen; etyl-

alkohol och annan sprit,

denaturerade eller

odenaturerade; sprit, likör

och andra spritdrycker;

sammansatta

alkoholhaltiga beredningar

av sådana slag som

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer, utom druvor

eller material härlett av

druvor

används för framställning

av drycker; ättika

ur 2208

Whisky med en verklig

alkoholhalt av mindre än

50 volymprocent

Tillverkning vid vilken

värdet på de använda

spannmålsbaserade

spritdryckerna inte

överstiger 15 % av

produktens pris fritt fabrik

ur kapitel 23

Återstoder och avfall från

livsmedelsindustrin;

beredda fodermedel, med

undantag av nr ur 2303,

ur 2306, 2309 för vilka de

tillämpliga reglerna anges

nedan

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur 2303

Återstoder från

framställning av

majsstärkelse (med

undantag av koncentrerat

majsstöpvatten), med ett

proteininnehåll beräknat

på torrsubstansen av mer

än 40 viktprocent

Tillverkning vid vilken all

använd majs redan måste

ha ursprungsstatus

ur 2306

Oljekakor och andra fasta

återstoder från utvinning

av olivolja, innehållande

mer än 3 % olivolja

Tillverkning vid vilken alla

använda oliver redan

måste ha ursprungsstatus

2309

Beredningar av sådana

slag som används vid

utfodring av djur

Tillverkning vid vilken all

spannmål, allt socker, all

melass, must eller mjölk

som använts redan måste

ha ursprungsstatus

2401

Råtobak; tobaksavfall

15

2402

Cigarrer, cigariller och

cigaretter av tobak eller

tobaksersättning

Tillverkning vid vilken

minst 70 viktprocent av

den använda råtobaken

eller det använda

tobaksavfallet enligt

nr 2401 redan måste ha

ursprungsstatus

ur 2403

Röktobak

Tillverkning vid vilken

minst 70 viktprocent av

den använda råtobaken

eller det använda

tobaksavfallet enligt

nr 2401 redan måste ha

ursprungsstatus

ur 2403

Andra varor tillverkade av

tobak eller

tobaksersättning;

”homogeniserad” eller

”rekonstituerad” tobak;

tobaksextrakt

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur kapitel 25

Salt, svavel, jord och sten,

gips, kalk och cement med

undantag av följande

nummer: ur 2504, ur

2515, ur 2516, ur 2518, ur

2519, ur 2520, ur 2524, ur

2525 och ur 2530, för vilka

tillämpliga regler anges

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

15Kriteriet ”ursprungsstatus” i artikel 4 gäller alltid för dessa produkter.

nedan

ur 2504

Naturlig kristallgrafit, med

anrikat kolinnehåll, renad

och malen

Anrikning av kolinnehållet,

rening och malning av

obearbetad kristallgrafit

ur 2515

Marmor, enkelt

sönderdelad, genom

sågning eller på annat

sätt, till block eller plattor

av kvadratisk eller

rektangulär form, med en

tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom

sågning eller på annat

sätt, av marmor (även om

den redan är sågad) med

en tjocklek av mer än 25

cm

ur 2516

Granit, porfyr, basalt,

sandsten och annan

monument- eller

byggnadssten, enkelt

sönderdelade, genom

sågning eller på annat

sätt, till block eller plattor

av kvadratisk eller

rektangulär form, med en

tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom

sågning eller på annat

sätt, av marmor (även om

den redan är sågad) med

en tjocklek av mer än 25

cm

ur 2518

Bränd dolomit

Bränning av obränd

dolomit

ur 2519

Krossat naturligt

magnesiumkarbonat

(magnesit) i hermetiskt

förslutna behållare och

magnesiumoxid, även

rent, annat än smält

magnesia eller dödbränd

(sintrad) magnesia

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Naturligt

magnesiumkarbonat

(magnesit) får emellertid

användas

ur 2520

Bränd gips framställd

speciellt för tandläkaryrket

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 2524

Naturliga asbestfibrer

Tillverkning på grundval

av koncentrat av asbest

ur 2525

Glimmerpulver

Malning av glimmer eller

glimmeravfall

ur 2530

Jordpigment, bränt eller

pulveriserat

Bränning eller malning av

jordpigment

Kapitel 26

Malm, slagg och aska

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur kapitel 27

Mineraliska bränslen,

mineraloljor och

destillationsprodukter av

dessa; bituminösa ämnen;

mineralvaxer med

undantag av produkter

med numren ur 2707 och

27092715 för vilka

tillämpliga regler anges

nedan:

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur 2707

Oljor som liknar

mineraloljor och i vilka de

Raffinerig eller annan

aromatiska

beståndsdelarnas vikt

överstiger de icke-

aromatiska

beståndsdelarnas vikt,

framställda genom

destillation av

högtemperaturtjära från

stenkol, som ger mer än

65 volymprocent destillat

vid en temperatur på upp

till 250 C (inklusive

blandningar av

apoteksbensin och

bensen) avsedda att

användas som drivmedel

eller bränsle

bearbetning

16

Andra förfaranden vid

vilka de använda

materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Ibland kan material enligt

samma nummer användas

förutsatt att deras värde

inte överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

ur 2709

Råolja erhållen ur

bituminösa mineral

Nedbrytande destillering

av bituminösa ämnen

2710 till

2712

Oljor erhållna ur

petroleum eller ur

bituminösa mineral, andra

än råolja, inte nämnda

eller inbegripna någon

annanstans, innehållande

som karaktärsgivande

beståndsdel minst 70

viktprocent oljor erhållna

ur petroleum eller ur

bituminösa mineral

Petroleumgaser och andra

gasformiga kolväten

Vaselin, paraffin,

mikrovax, ”slack wax”,

ozokerit, montanvax

(lignigtvax), torvvax,

andra mineralvaxer och

liknande produkter

erhålna genom syntes

eller genom andra

proceser, även färgade

Raffinerig eller annan

bearbetning

17

Andra förfaranden vid

vilka de använda

materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Ibland kan material enligt

samma nummer användas

förutsatt att deras värde

inte överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

2713 till 2715 Petroleumkoks,

petroleumbitumen (asfalt)

och andra återstoder från

oljor erhållna ur petroleum

eller ur bituminösa

mineral

Naturlig bitumen och

naturasfalt; bituminösa

skiffrar och oljeskiffrar

samt naturlig

bitumenhaltig sand;

asfaltit och asfaltsten

Bituminösa blandningar

baserade på naturasfalt,

naturlig bitumen,

Raffinering eller annan

bearbetning(1*)

Annan bearbetning där allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än själva

varan. Material som

klassificeras enligt samma

nummer får dock

användas om deras värde

inte överstiger 50 % av

varans pris fritt fabrik

16Se inledande anmärkning 6 - Bilaga I.

17Se inledande anmärkning 6 - Bilaga I.

petroleumbitumen,

mineraltjära eller

mineraltjärbeck

ur kapitel 28

Oorganiska kemikalier;

organiska och oorganiska

föreningar av ädla

metaller, av sällsynta

jordartsmetaller, av

radioaktiva grundämnen

och av isotoper; med

undantag av nr ur 2805,

ur 2811, ur 2833 och ur

2840 för vilka det finns

följande regler

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Material som är klassifice-

rade enligt samma

nummer får emellertid

användas, förutsatt att

deras värde inte översti-

ger 20 % av produktens

pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 2805

”Mischmetall”

Tillverkning genom

värmebehandling eller

elektrolytisk behandling

genom vilken värdet på de

använda materialen inte

får överstiga 50 % av

produktens pris fritt fabrik

ur 2811

Svaveltrioxid

Tillverkning på grundval

av svaveldioxid

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 2833

Aluminiumsulfat

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 2840

Natriumperborater

Tillverkning på grundval

av dinatriumtertraborta

(renad borax)

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 29

Organiska kemikalier, med

undantag av nr ur 2901,

ur 2902, ur 2905, 2915, ur

2932, 2933 och 2934, för

vilka det gäller följande

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Material som är

klassificerade enligt

samma nummer får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 2901

Acykliska kolväten

avsedda att användas som

drivmedel eller bränsle

Raffinering eller annan

bearbetning

18

Andra förfaranden vid

vilka de använda

materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

18Se inledande anmärkning 6 - Bilaga I.

Ibland kan material enligt

samma nummer användas

förutsatt att deras värde

inte överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

ur 2902

Cyklaner och cyklener

(andra än azulen), bensen,

toluen, xylen, avsedda att

användas som drivmedel

eller bränsle

Raffinering eller annan

bearbetning(1)

Andra förfaranden vid

vilka de använda

materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Ibland kan material enligt

samma nummer användas

förutsatt att deras värde

inte överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

ur 2905

Metallalkoholater av

alkoholer enligt detta

nummer och av etanol

eller glycerol

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer, inklusive andra

material enligt nr 2905.

Metallalkoholater enligt

detta nummer får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

2915

Mättade acykliska

monokarboxylsyror samt

deras anhydrider,

halogenider, peroxider och

peroxisyror; halogen-,

sulfo-, nitro- och

nitrosoderivat av sådana

föreningar

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer. Värdet på alla

använda material enligt

nr 2915 och 2916 får inte

överstiga 20 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

2932

Heterocykliska föreningar

med enbart syre som

heteroatom(er):

– Inre etrar samt

halogen-, sulfo-, nitro- och

nitrosoderivat av sådana

föreningar

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer. Värdet på alla

använda material enligt

nr 2909 får inte överstiga

20 % av produktens pris

fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

– Cykliska acetaler och

inre hemiacetaler, samt

halogen-, sulfo-, nitro- och

nitrosoderivat av sådana

föreningar

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

– Andra

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Material som är

klassificerade enligt

samma nummer får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

2933

Heterocykliska föreningar

med enbart nitrogen som

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

heteroatom(er);

nukleinsyror och salter av

nukleinsyror

nummer. Värdet på alla

använda material enligt

nr 2932 och 2933 får inte

överstiga 20 % av

produktens pris fritt fabrik

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

2934

Andra heterocykliska

föreningar

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer. Värdet på alla

använda material enligt

nr 2932, 2933 och 2934

får inte överstiga 20 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 30

Farmaceutiska produkter,

med undantag av nr 3002,

3003 och 3004, för vilka

det gäller följande

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Material som är

klassificerade enligt

samma nummer får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

3002

Människoblod; djurblod

berett för terapeutiskt,

profylaktiskt eller

diagnostiskt bruk;

immunsera och andra

fraktioner av blod;

vacciner, toxiner, kulturer

av mikroorganismer (med

undantag av jäst) och

liknande produkter:

– Medikamenter bestående

av två eller flera

beståndsdelar som har

blandats med varandra för

terapeutiskt eller

profylaktiskt bruk eller

oblandade produkter för

terapeutiskt eller

profylaktiskt bruk, som

föreligger i avdelade doser

eller i former eller

förpackningar för

försäljning i detaljhandeln

– Andra:

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer, inklusive andra

material enligt nr 3002.

Materialen i denna

beskrivning får också

användas, förutsatt att

deras värde inte

överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

–– Människoblod

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer, inklusive andra

material enligt nr 3002.

Materialen i denna

beskrivning får också

användas, förutsatt att

deras värde inte

överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

–– Djurblod berett för

terapeutiskt eller

profylaktiskt bruk

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer, inklusive andra

material enligt nr 3002.

Materialen i denna

beskrivning får också

användas, förutsatt att

deras värde inte

överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

–– Fraktioner av blod andra

än immunsera:

hemoglobin och

serumglobulin

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer, inklusive andra

material enligt nr 3002.

Materialen i denna

beskrivning får också

användas, förutsatt att

deras värde inte

överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

–– Hemoglobin,

blodglobulin och

serumglobulin

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer, inklusive andra

material enligt nr 3002.

Materialen i denna

beskrivning får också

användas, förutsatt att

deras värde inte

överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

–– Andra

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer, inklusive andra

material enligt nr 3002.

Materialen i denna

beskrivning får också

användas, förutsatt att

deras värde inte

överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varuslag

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsvaror som

ger status av ursprungsvara

(3) eller (4)

3003 och

3004

Medikamenter (med

undantag av varor enligt

nr 3002, 3005 och 3006)

Tillverkning vid vilken

– alla använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Material enligt nr 3003

eller 3004 får emellertid

användas, förutsatt att

deras värde sammanlagt

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– värdet på de använda

materialen inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 31

Gödselmedel med

undantag av nr ur 3105

för vilket följande gäller:

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Material som är

klassificerade enligt

samma nummer får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 31

Gödselmedel med

undantag av nr ur 3105

för vilket det gäller

följande

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Material som är

klassificerade enligt

samma nummer får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 3105

Mineraliska eller kemiska

gödselmedel som

innehåller två eller tre av

grundämnen nitrogen

(kväve), fosfor och kalium;

andra gödselmedel; varor

enligt detta kapitel i

tablettform eller liknande

former eller i

förpackningar med en

bruttovikt av högst 10 kg,

med undantag av:

– Natriumnitrat

– Kalciumcyanamid

– Kaliumsulfat

– Magnesium kaliumsulfat

Tillverkning vid vilken:

– alla använda material

är klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Material som är

klassificerade enligt

samma nummer får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– värdet på de använda

materialen inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 32

Garvämnes- och

färgämnesextrakter;

garvsyror och derivat av

garvsyror; pigment och

andra färgämnen;

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

målningsfärger och lacker;

kitt och andra tätnings-

och utfyllningsmedel;

tryckfärger, bläck och

tusch; med undantag av

nr ur 3201 och 3205, för

vilket det gäller följande:

Material som är

klassificerade enligt

samma nummer får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

ur 3201

Garvsyror (tanniner) samt

salter, etrar, estrar och

andra derivat av garvsyror

Tillverkning på grundval

av garvsyraextrakt med

vegetabiliskt ursprung

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

3205

Substratpigment; preparat

enligt anm. 3 till detta

kapitel på grundval av

substratpigment

19

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer, utom nr 3203,

3204 och 3205 förutsatt

att värdet på alla de

material som klassificeras

enligt nr 3205 inte

överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 33

Eteriska oljor och

resinoider;

parfymeringsmedel,

kosmetiska preparat och

toalettmedel; med

undantag av nr 3301, för

vilket det gäller följande

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Material som är

klassificerade enligt

samma nummer får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

3301

Eteriska oljor (även

terpenfria), inbegripet

”concretes” och

”absolutes”; resinoider;

koncentrat av eteriska

oljor i fett, icke flyktig olja,

vax e.d., erhållna genom

s.k. enfleurage eller

maceration; terpenhaltiga

biprodukter erhållna vid

avterpenisering av

eteriska oljor; vatten från

destillation av eteriska

oljor och vattenlösningar

av sådana oljor

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer, inklusive

material ur en annan

”grupp”

20

enligt detta

nummer. Material som är

klassificerade enligt

samma nummer får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 34

Tvål och såpa, organiska

ytaktiva ämnen,

tvättmedel, beredda

smörjmedel, konstgjorda

vaxer, beredda vaxer,

puts- och skurmedel, ljus

och liknande artiklar,

modelleringspastor, s.k.

dentalvax samt

dentalpreparat på

grundval av gips; med

undantag av nr ur 3403

och 3404, för vilket det

gäller följande

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Material som är

klassificerade enligt

samma nummer får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

19Enligt not 3 i kapitel 32 är dessa preparat sådana som används för att

färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid

tillverkning av färgberedningar, förutsatt att de inte är klassificerade

enligt ett annat nummer i kapitel 32.

20En grupp anses vara en del av ett nummer som är skild från resten med

hjälp av semikolon.

ur 3403

Beredda smörjmedel

innehållande oljor erhållna

ur petroleum eller ur

bituminösa mineraler,

förutsatt att de utgör

mindre än 70 % av vikten

Raffinering eller annan

bearbetning

21

Annan

beabetning där allt använt

material klassificeras

enligt ett annat nummer

än själva varan. Material

som klassificeras enligt

samma nummer får dock

användas förutsatt att

deras värde inte

överstiger 50 % av varans

pris fritt fabrik

3404

Konstgjorda vaxer och

beredda vaxer:

Med en grundval av

paraffin, petroleumvax,

vax erhållna ur bituminösa

mineraler, ”slack wax”

eller ”scale wax”

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Material som är

klassificerade enligt

samma nummer får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

– Andra

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer, utom:

– hydrerade oljor med

karaktär av vax enligt

nr 1516,

– icke kemiskt definierade

fettsyror, eller tekniska

fettalkoholer med karaktär

av vax enligt nr 1519

– material enligt nr 3404.

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

Dessa material får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

ur kapitel 35

Proteiner; modifierad

stärkelse; lim och klister;

enzymer; med undantag

av nr 3505 och ur 3507 för

vilka det gäller följande:

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Material som är

klassificerade enligt

samma nummer får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

3505

Dextrin och annan

modifierad stärkelse (t.ex.

förklistrad eller förestrad

stärkelse); lim och klister

på grundval av stärkelse,

dextrin eller annan

modifierad stärkelse:

21Se anmärkning 6 - bilaga I.

– Företrad eller förestrad

stärkelse

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer, inklusive andra

material enligt nr 3505

– Annan

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer, utom material

enligt nr 1108

ur 3507

Enzympreparat, inte

nämnda eller inbegripna

någon annanstans

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

Kapitel 36

Krut och sprängämnen;

pyrotekniska produkter;

tändstickor; pyrofora

legeringar; vissa

brännbara produkter

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Material som är

klassificerade enligt

samma nummer får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 37

Varor för foto- eller

kinobruk; med undantag

av nr 3701, 3702 och

3704 för vilka det gäller

följande

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Material som är

klassificerade enligt

samma nummer får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

3701

Fotografiska plåtar och

fotografisk bladfilm,

strålningskänsliga,

oexponerade, av annat

material än papper, papp

eller textilvara; bladfilm,

strålningskänslig,

oexponerad, avsedd för

omedelbar

bildframställning, även i

form av filmpaket

– Färgfilm avsedd för

omedelbar

bildframställning

Tillverkning vid vilken alla

de använda materialen

klassificeras enligt ett

annat nummer än

nummer 3701 eller 3702.

Ibland kan material ur

nr 3702 användas

förutsatt att deras värde

inte överstiger 30 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

– Andra

Tillverkning vid vilken alla

de använda materialen

klassificeras enligt ett

annat nummer än

nummer 3701 eller 3702.

Ibland kan material ur

nr 3701 och 3702

användas förutsatt att

deras värde inte

överstiger 20 % av

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

produktens pris fritt fabrik

3702

Fotografisk film i rullar,

strålningskänslig,

oexponerad, av annat

material än papper, papp

eller textilvara; film i

rullar, strålningskänslig,

oexponerad, avsedd för

omedelbar

bildframställning

Tillverkning vid vilken alla

de använda materialen

klassificeras enligt ett

annat nummer än 3701

eller 3702

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

3704

Fotografiska plåtar, foto-

grafisk film, fotografiskt

papper, fotografisk papp

och fotografisk textilvara,

exponerade men inte

framkallade

Tillverkning vid vilken alla

de använda materialen

klassificeras enligt ett

annat nummer än

37013704

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 38

Diverse kemiska

produkter; med undantag

av nr ur 3801, ur 3803, ur

3805, ur 3806, ur 3807,

38083814, 38183820,

3822 och 3823 för vilka

det gäller följande

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Material som är

klassificerade enligt

samma nummer får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

3801

Konstgjord grafit; kollodial

och halvkolloidal grafit;

preparat på grundval av

grafit eller annat kol, i

pastaform eller i form av

blok, plattor eller andra

halvfabrikat

Kolloidal grafit

suspenderad i olja;

halvkolloidal grafit;

kolhaltig elektrodmassa

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

Grafit i pastaform, som är

en blandning av mer än 30

viktprocent grafit med

mineraloljor

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen enligt nr 3403

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

Andra slag

Tillverkning vid vilken alla

de använda materialen

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produkten. Ibland kan

material ur ur samma

nummer som proudkten

användas förutsatt att

deras värde inte

överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 3803

Raffinerad tallolja

Raffinering av rå tallolja

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 3805

Alkoholer av

sulfatterpentin, renad

Rening genom destillation

eller raffinering av råa

alkoholer av

sulfatterpentin

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 3806

Estrar bildade av

hartssyror och glycerol

eller annan polyol

Tillverkning på grundval

av hartssyror

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur3807

Trätjära (beck)

Destillation av trätjära

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

3808

Insekts-, svamp- och

ogräsbekämpningsmedel,

groningshindrande medel,

tillväxtreglerande medel

för växter, desinfektions-

medel,

bekämpningsmedel mot

gnagare och liknande

produkter, föreliggande i

former eller förpackningar

för försäljning i detaljhan-

deln eller som preparat

eller utformade artiklar

(t.ex. band, vekar och ljus,

preparerade med svavel,

samt flugpapper):

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt

material inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

3809

Appreturmedel, preparat

för påskyndande av

färgning eller för fixering

av färgämnen samt andra

produkter och preparat

(t.ex. glättmedel och

betmedel), av sådana slag

som används inom textil- ,

pappers- eller

läderindustrin eller inom

liknande industrier, inte

nämnda eller inbegripna

någon annanstans:

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt

material inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

3810

Betmedel för metaller;

flussmedel och andra

preparat, utgörande

hjälpmedel vid lödning

eller svetsning; pulver och

pastor för lödning eller

svetsning, bestående av

metall och andra ämnen;

preparat av sådana slag

som används för fyllning

eller beläggning av

svetselektroder eller

svetstråd

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt

material inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

3811

Preparat för motverkande

av knackning, oxidation,

korrosion eller

hartsbildning,

viskositetsfärbättrande

preparat och andra

beredda tillsatsmedel för

mineraloljor (inbegripet

bensin) eller för andra

vätskor som används för

samma ändamål som

mineraloljor:

– Tillsatsmedel för

smörjoljor innehållande

oljor erhållna ur petroleum

eller ur bituminösa

mineral

Tillverkning vid vilket

värdet av det använda

materialet ur nr 3811 inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

– Andra

Tillverkning vid vilken

värdet av det använda

materialet inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

3812

Beredda vulkningsacce-

leratorer; sammansatta

mjukningsmedel för

gummi eller plast, inte

nämnda eller inbegripna

någon annanstans; anti-

oxidanter och andra

sammansatta

stabiliseringsmedel för

gummi eller plast

Tillverkning vid vilken

värdet av det använda

materialet inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

3813

Preparat och laddningar

till brandsläckningsappa-

rater; brandsläcknings-

bomber

Tillverkning vid vilken

värdet av det använda

materialet inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

3814

Sammansatta organiska

lösnings- och

spädningsmedel, inte

nämnda eller inbegripna

någon annanstans;

beredda färg- eller

lackborttagningsmedel

Tillverkning vid vilken

värdet av det använda

materialet inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

3818

Kemiska grundämnen,

dopade för användning

inom elektroniken, i form

av skivor, plattor eller

liknande former; kemiska

föreningar, dopade för

användning inom

elektroniken

Tillverkning vid vilken

värdet av det använda

materialet inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

3819

Hydrauliska bromsvätskor

och andra beredda vätskor

för hydraulisk

kraftöverföring, inte

innehållande oljor erhållna

ur petroleum eller ur

bituminösa mineral eller

innehållande mindre än 70

viktprocent sådana oljor.

Tillverkning vid vilken

värdet av det använda

materialet inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

3820

Frysskyddsmedel och

beredda flytande

avisningsmedel

Tillverkning vid vilken

värdet av det använda

materialet inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

3822

Sammansatta reagens för

diagnostiskt bruk eller

laboratoriebruk, andra än

sådana som omfattas av

nr 3002 eller 3006

Tillverkning vid vilken

värdet av det använda

materialet inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

3823

Beredda bindemedel för

gjutformar eller

gjutkärnor; kemiska

produkter samt preparat

från kemiska eller

närstående industrier

(inbegripet sådana som

består av blandningar av

naturprodukter), inte

nämnda eller inbegripna

någon annanstans;

restprodukter från

kemiska eller närstående

industrier inte nämnda

eller inbegripna någon

annanstans:

– följande produkter:

– Beredda bindemedel för

gjutformar eller gjutkärnor

på grundval av naturligt

kådaktiga produkter

– Enolösliga salter av

naftensyror samt estrar av

naftensyror

– Sorbitol, annan än

sorbitol enligt nr 2905

– Petroleumsulfonater med

undantag av

petroleumsulfonater av

alkalimetaller, av

ammonium eller av

etanolaminer;

tiofenhaltiga sulfonsyror

av oljor ur bituminösa

mineral och salter av

dessa syror

– Jonbytare

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än produk-

tens nummer. Material

som är klassificerade

enligt samma nummer får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

– Getter för vakumrör

– Alkalisk järnoxid för

rening av gas

– Flytande ammoniak och

förbrukad oxid från

kolgasrening

– Svavelnaftensyror,

vattenolösliga salter samt

estrar av dessa

– Finkelolja och dippelolja

– Föroreningar av salter

med olika joner

– Kopieringsklister

förstärkta med papper

eller textmaterial

– Andra

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen i kapital 39 inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

ur 3901 till

3915

Plaster i obearbetad form,

avklipp och annat avfall av

plast samt plastskrot; med

undantag av nr ur 3907

för vilket det gäller

följande:

– Homopolymerisa-tioner

Tillverkning vid

vilkenvärdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik,

ochvärdet på alla de

använda materialen i

kapitel 39 inte överstiger

20 % av produktens pris

fritt fabrik

22

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

– Andra

Tillverkning vid vilken

värdet på de använda

materialen i kapitel 39 inte

överstiger 20 % av

produktens pris fritt

fabrik(1)

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 3907

Sampolymerer av

akrylnitril, butadien och

styren (ABS)

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Material som är

klassificerade enligt

samma nummer får

emellertid användas,

förutsatt att deras värde

inte överstiger 50 % av

produktens pris fritt

fabrik(1)

ur 3916 till

3921

Halvfabrikat av plast och

andra plastvaror, utom

nr ur 3916, ur 3917 och ur

3920 för vilka det gäller

följande:

– Platta produkter, vidare

bearbetade än endast

ytbehandlade eller

nedskurna till annan än

kvadratisk eller

rektangulär form; andra

produkter, vidare

bearbetade än endast

ytbehandlade

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen i kapitel 39 inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

22Rörande produkter som är sammansatta av material klassificerade både

enligt nr 3901 39 06 å ena sidan och enligt nr 3907 39 11 å andra sidan, är

denna inskränkning tillämplig endast på den grupp av material som i vikt

dominerar produkten.

– Andra:

– Homopolymerisa-tioner

Tillverkning vid vilken

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– värdet på alla de

använda materialen i

kapitel 39 inte överstiger

20 % av produktens pris

fritt fabrik(1)

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

– Andra

Tillverkning vid vilken

värdet på de använda

materialen i kapitel 39 inte

överstiger 20 % av

produktens pris fritt

fabrik

23

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 3916 och

ur 3917

Profilerade stänger,

strängar och rör

Tillverkning vid vilken

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– värdet på alla de

material som klassificeras

enligt samma nummer

som produkten inte

överstiger 20 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 3920

Duk eller film av jonomer

Tillverkning på grundval

av ett termoplastiskt

partiellt salt som är en

sampolymer av eten och

metacrylsyra delvis

neutraliserat med

metalljoner,

huvudsakligen zink och

natrium

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 3921

Metalliska remsor i

plastmaterial

Tillverkning med

genomskinliga remsor i

polyester med en tjockleck

på mindre än 23 micron

som bas

24

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

3922 till 3926 Varor av plast

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 40

Gummi och gummivaror

med undantag av nr 4001,

4005, 4012 och ur 4017

för vilka reglerna anges

nedan

Tillverkning vid vilken det

använda materialet

klassificeras under ett

annat nummer än

produkten

ur 4001

Laminerade plattor av

kräppgummi för skor

Laminering av

naturgummiark

23Rörande produkter som är sammansatta av material klassificerade både

enligt nr 3901 39 06 å ena sidan och enligt nr 3907 39 11 å andra sidan, är

denna inskränkning tillämplig endast på den grupp av material som i vikt

dominerar produkten.

24Remsorna anses som starkt genomskinliga; remsor för vilka den optiska

störningen mätt enligt ASTMD 100316 (störningsfaktor) är mindre än 2 %.

4005

Ovulkat gummi med

inblandning av tillsats-

ämnen, i obearbetad form

eller i form av plattor, duk

eller remsor

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

4012

Regummerade eller

begagnade däck, andra än

massivdäck, av gummi;

massivdäck, utbytbara

slitbanor samt fälgband,

av gummi

– Regummerade däck och

fälgband (med luft och

utan luft) av gummi

Regummering av begag-

nade däck eller fälgband

(med eller utan luft)

– Andra

Tillverkning med material

från alla nummer utom

material under nr 4011

eller 4012

ur 4017

Varor av hårdgummi ur

kapitel 41

Tillverkning på grundval

av hårdgummi

Oberedda hudar (annat än

pälsskinn)och hudar med

undantag av produkterna

under ur nr 4102,

41044107 och 4109 för

vilka reglerna anges

nedan

Tillverkning av allt

material klassificeras

under ett annat nummer

än produkten

ur 4102

Oberedda skinn av får och

lamm, utan ullbeklädnad

Avlägsnande av ull från

får- och lammskinn, med

ullbeklädnad

4104 till 4107 Hudar eller läder, utan

ullbeklädnad annat än

hudar och läder enligt

nr 4108 eller 4109

Eftergarvning av förgarvat

läderellerTillverkning vid

vilken alla använda

material är klassificerade

enligt ett annat nummer

än produktens nummer

4109

Lackläder och laminerat

lackläder; metalliserat

läder

Tillverkning på grundval

av läder enligt

nr 41044107, förutsatt att

dess värde inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

Kapitel 42

Lädervaror; sadelmakeri-

arbeten; reseeffekter,

handväskor och liknande

artiklar; varor av tarmar

Tillverkning vid vilken allt

använt material

klassificeras under ett

annat nummer än

produkten

ur kapitel 43

Garvade eller på annat

sätt beredda pälsskinn,

hopfogade: med undantag

av produkterna ur nr 4302

och 4303, för vilka tillämp-

liga regler anges nedan

Tillverkning vid vilken allt

använt material

klassificeras under ett

annat nummer än

produkten

ur 4302

Garvade eller på annat

sätt behandlade pälsskin,

hopfogade

– Plattor, kors och liknande

former

Blekning eller färgning,

samt klippning och

ihopfogning av icke-

hopfogade, garvade eller

på annat sätt beredda

pälsskinn

– Andra

Tillverkning på grundval

av icke-hopfogade,

garvade eller på annat

sätt beredda pälsskinn

4303

Kläder och tillbehör till

kläder samt andra varor

av pälsskinn

Tillverkning på grundval

av icke-hopfogade,

garvade eller på annat

sätt beredda pälsskinn

enligt nr 4302

ur kapitel 44

Trä, träkol och varor av trä

med undantag av

produkter under följande

nummer ur 4403, ur 4407,

ur 4408, 4409, ur 4410ur

4413, ur 4415, ur 4416,

4418 och ur 4421 för vilka

tillämpliga regler anges

nedan

Tillverkning vid vilken allt

använt material

klassificeras under ett

annat nummer än

produkten

ur 4403

Virke, grovt sågat på två

eller fyra sidor

Tillverkning på grundval

av obearbetat virke,

avbarkat eller obarkat

eller endast tillyxat

ur 4407

Virke, sågat eller kluvet i

längdriktningen eller

skuret eller svarvat till

skivor, med en tjocklek av

mer än 6 mm, hyvlat,

slipat eller fingerskarvat

Hyvling, slipning och

fingerskarvning

ur 4408

Fanér, med en tjocklek av

högst 6 mm, skuret till

skivor, och annat virke,

sågat i längdriktningen,

skuret eller svarvat till

skivor, med en tjocklek av

högst 6 mm, hyvlat, slipat

eller fingerskarvat

Skarvning, hyvling,

slipning eller

fingerskarvning

4409

Virke (inbegripet icke

sammansatt parkettstav),

likformigt bearbetat

utefter hela längden

(spontat, falsat, fasat,

försett med pärlstav,

profilerat, bearbetat till

rund form e.d.) på kanter

eller sidor, även hyvlat,

slipat eller fingerskarvat:

– Slipat eller fingerskarvat

Slipning eller

fingerskarvning

– Profilerat virke

Profilering

– Andra

Tillverkning vid vilken allt

använt material

klassificeras under ett

annat nummer än

produktens nummer

ur 4410 till

ur 4413

Profilerat virke, inbegripet

formade lister och andra

formade plattor,

inredningsdekor, rör för el

och liknande

Profilering

ur 4415

Packlådor,

förpackningsaskar, häckar,

tunnor och liknande

förpackningar av trä

Tillverkning på grundval

av brädor som inte är

tillsågade i färdiga längder

ur4416

Fat, tunnor, kar, baljor och

andra tunnbinderiarbeten

samt delar till sådana

arbeten, av trä

Tillverkning på grundval

av ämnen till tunnstav,

inte vidare behandlade än

sågade på de två

huvudsidorna

4418

Byggnadssnickerier och

timmermansarbeten av

trä:

– Byggnadssnickerier och

timmermansarbeten av trä

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer.

Cellplattor och vissa

takspån (”shingles” och

”shakes”) får emelletid

användas.

– Profilerat virke

Profilering

– Andra

Tillverkning vid vilken allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur 4421

Ämnen till tändstickor;

träpligg till skodon

Tillverkning på grundval

av virke enligt alla

nummer utom träsplint

enligt nr 4409

ur kapitel 45

Kork och varor av kork

med undantag av

produkter enligt nr 4503

för vilka tillämpliga regler

anges nedan

Tillverkning vid vilken allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

4503

Varor av naturkork

Tillverkning på grundval

av kork enligt nr 4501

Kapitel 46

Varor av halm, esparto

eller andra

flätningsmaterial;

korgmakeriarbeten

Tillverkning vid vilken allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

Kapitel 47

Massa av ved eller andra

fibriga cellulosahaltiga

material; avfall och

förbrukade varor av

papper eller papp

Tillverkning vid vilken allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

Kapitel 48

Papper och papp; varor av

pappersmassa eller papp

med undantag av

produkter enligt följande

nr: ur 4811, 4816, 4817,

ur 4818, ur 4819, ur 4820,

ur 4823 för vilka

tillämpliga regler anges

nedan

Tillverkning vid vilken allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur 4811

Papper och papp, endast

linjerat eller rutat

Tillverkning på grundval

av material för

papperstillverkning enligt

kapitel 47

4816

Karbonpapper,

självkopierande papper

och annat kopierings- eller

övertryckspapper (med

undantag av papper enligt

nr 4809), pappersstenciler

och offsetplåtar av

papper, även förpackade i

askar

Tillverkning på grundval

av material för

papperstillverkning enligt

kapitel 47

4817

Kuvert, kortbrev, brevkort

med enbart postalt tryck

samt korrespondenskort,

av papper eller papp;

askar, mappar o.d. av

papper eller papp,

innehållande ett sortiment

av brevpapper,

papperskuvert e.d.

Tillverkning vid vilkenalla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer,

ochvärdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

ur 4818

Toalettpapper

Tillverkning på grundval

av material för

papperstillverkning enligt

kapitel 47

ur 4819

Kartonger, askar, lådor,

säckar, påsar och andra

förpackningar av papper,

papp, cellulosavadd eller

duk av cellulosafibrer

Tillverkning vid vilkenalla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer,

ochvärdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

ur 4820

Brevpapper i block

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

50 % av produktens värde

fritt fabrik

ur 4823

Andra slag av papper,

papp, cellulosavadd och

duk av cellulosafibrer,

tillskurna till bestämd

storlek eller form

Tillverkning på grundval

av material för

papperstillverkning enligt

kapitel 47

ur kapitel 49

Tryckta böcker, tidningar,

bilder och andra produkter

från den grafiska

industrin; handskrifter;

maskinskrivna texter samt

ritningar med undantag av

produkter enligt följande

nr: 4909 och 4910 för vilka

tillämpliga regler anges

nedan

Tillverkning vid vilken allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

4909

Brevkort och vykort, med

bildtryck eller annat tryck;

tryckta kort med

personliga hälsningar,

meddelanden eller

tillkännagivanden, även

med bildtryck, med eller

utan kuvert eller utstyrsel

Tillverkning på grundval

av material som inte är

klassificerade enligt

nr 4909 eller 4911

4910

Almanackor av alla slag,

tryckta, inbegripet

almanacksblock

– Almanackor av den

”eviga” sorten eller med

utbytbara block fastsatta

på en bakgrund av annat

material än papper eller

papp

Tillverkning vid vilkenalla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer,

ochvärdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

– Andra

Tillverkning på grundval

av material som inte är

klassificerade enligt

nr 4909 eller 4911

ur kapitel 50

Siden; med undantag av

produkter enligt ur 5003,

5004ur 5006 och 5007 för

vilka tilämpliga regler

anges nedan

Tillverkning vid vilken allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur 5003

Avfall av natursilke

(inbegripet silkeskokonger,

inte lämpliga för

avhaspling, garnavfall

samt rivet avfall och riven

lump), okardat och

okammat

Kardning eller kamning av

avfall av natursilke

5004 till ur

5006

Garn av natursilke och

garn spunnet av avfall av

natursilke

Tillverkning av

25

:

– råsilke eller avfall av

natursilke, kardat eller

kammat eller på annat

sätt bearbetat för spånad,

– andra naturfibrer icke

kardade eller kammade

eller på annat sätt

bearbetade för spånad,

– kemiska material eller

textilmassa eller

– material för

papperstillverkning

5007

Vävnader av natursilke

eller av avfall av

natursilke:

– Innehållande gummitråd Tillverkning på grundval

av enkel tråd(1)

– Andra

Tillverkning på grundval

av(1):

– kokosfibergarn,

– naturfibrer

– syntetfibrer eller

konstfiber kardade eller

kammade eller på annat

sätt bearbetade för

spånad,

– kemiska material eller

textilmassa eller

– pappersmassa eller

Tryckning tillsammans

25De särskilda villkor som gäller för produkter som utgörs av en blandning av

olika textilmaterial som anges i anmärkning till inledande anmärkning 4.

med minst två

förberedande eller

avslutande förfaranden

(såsom tvättning,

blekning, mercerisering,

värmefixering, sträckning,

mangling, behandling mot

krympning, bearbetning,

dekatering, impregnering,

stoppning och noppning)

varvid värdet på det

otryckta tyget inte

överstiger 47,5 % av

produktens pris fritt fabrik

ur kapitel 51

Ull samt fina eller grova

djurhår; garn och

vävnader av tagel med

undantag av produkterna

under nr 51065110 och

51115113 för vilka

tillämpliga regler anges

nedan

Tillverkning vid vilken alla

använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

5106 till 5110 Ull samt fina eller grova

djurhår, kardade eller

kammade

Tillverkning på grundval

av

26

:

– råsilke, avfall av silke,

kardat eller kammat eller

på annat sätt bearbetat

för spinning,

– andra naturfibrer, inte

kardade, kammade eller

på annat sätt bearbetade

för spinning,

– kemiska material eller

textilmassa, eller

– pappersmassa

5111 till 5113 Garn av ull eller fina eller

grova djurhår eller tagel:

– Med invävda

gummitrådar

Tillverkning på grundval

av enkelt garn(1):

– Andra

Tillverkning på grundval

av(1):

– kokosgarn,

– naturfibrer,

– konststapelfibrer, inte

kardade eller kammade

eller på annat sätt

bearbetade för spinning,

– kemiska material eller

26För särskilda villkor rörande produkter gjorda av blandningar av

textilmaterial, se anm. 4.

textilmassa, eller

– papp

eller

Tryckning tillsammans

med minst två

förberedande eller

avslutande förfaranden

(så som tvättning,

blekning, mercerisering,

värmefixering, sträckning,

mangling, bearbetning

mot krympning,

bearbetning,dekatering,

impregnering, stoppning

och noppning) varvid

värdet på det otryckta

tyget inte överstiger

47,5 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 52

Bomull med undantag av

produkterna under

nr 52045207 och

52085212 för vilka

tillämpliga regler anges

nedan

Tillverkning vid vilken allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat tullnummer än

produktens nummer

5204 till 5207 Sytråd av bomull

Tillverkning på grundval

av

27

:

– råsilke, avfall av silke,

kardat eller kammat eller

på annat sätt bearbetat

för spinning,

– andra naturfibrer, inte

kardade, kammade eller

på annat sätt bearbetade

för spinning,

– kemiska material eller

textilmassa, eller

– pappersmassa

5208 till 5212 Vävnader av bomull:

– Med inblandning av

gummitråd

TIllverkning på grundval

av enkel tråd(1)

– Andra

Tillverkning på grundval

av(1):

– kokosfibergarn,

– naturfibrer,

– konststapelfibrer, inte

kardade eller kammade

27För särskilda villkor rörande produkter gjorda av blandningar av

textilmaterial, se anm. 4.

eller på annat sätt

bearbetade för spinning

– kemiska material eller

textilmassa, ellermaterial

för papperstillverkning

eller

Tryckning tillsammans

med minst två

förberedande eller

avslutande förfaranden

(så som kvättning,

blekning, mercerisering,

värmefixering, sträckning,

mangling, behandling mot

krympning, bearbetning,

dekatering,dekatering,

impregnering, stoppning

och noppning) varvid

värdet på det otryckta

tyget inte överstiger

47,5 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 53

Andra vegetabiliska

textilfibrer; pappersgarn

och vävnader av

pappersgarn med

undantag av produkterna

under nr 5306– 5308 och

5309–5311 för vilka

tillämpliga regler anges

nedan:

Tillverkning vid vilken allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

5306 till 5308 Garn av andra

vegetabiliska fibrer;

pappersfibrer

Tillverkning av:

28

– råsilke eller avfall av

natursilke, kardat eller

kammat eller på annat

sätt bearbetat för spånad,

– andra naturfibrer icke

kardade eller kammade

eller på annat sätt

bearbetade för spånad,

– kemiska material eller

textilmassa eller

– material för

papperstillverkning

5309 till 5311 Vävnader av andra

vegetabiliska textilfibrer:

vävnader av pappersgarn:

– med inblandning av

gummitråd

Tillverkning på grundval

av enkel tråd(1):

– Andra

Tillverkning på grundval

28För särskilda villkor rörande produkter gjorda av blandningar av

textilmaterial, se anm. 4.

av

29

:

– kokosfibergarn,

– naturfibrer,

– kemiska material eller

textilmassa, eller

– material för

papperstillverkning

eller

Tryckning tillsammans

med minst två

förberedande eller

avslutande förfaranden

(såsom tvättning,

blekning, mercerisering,

värmefixering, sträckning,

mangling, behandling mot

krympning, bearbetning,

dekatering, impregnering,

stoppning och noppning)

varvid värdet på det

otryckta tyget inte

överstiger 47,5 % av

produktens pris fritt fabrik

5401till 5406

Sytråd av

konststapelfibrer

Tillverkning på grundval

av(1).

– råsilke eller avfall av

natursilke, kardat eller

kammat eller på annat

sätt bearbetat för spånad,

– andra naturfibrer icke

kardade eller kammade

eller på annat sätt

bearbetade för spånad,

– kemiska material eller

textilmassa eller

– material för

papperstillverkning

5407och 5408 Vävnader av

syntetstapelfibrer

– med inblandning av

gummitråd

Tillverkning på grundval

av enkel tråd(1)

– Andra

Tillverkning på grundval

av

30

:

– kokosfibergarn,

– naturfibrer,

– kemiska material eller

textilmassa, eller

– material för

papperstillverkning

eller

29För särskilda villkor rörande produkter gjorda av blandningar av

textilmaterial, se anm. 4.

30För särskilda villlkor rörande produkter gjorda av blandningar av

textilmaterial, se anm. 4.

Tryckning tillsammans

med minst två

förberedande eller

avslutande förfaranden

(såsom tvättning,

blekning, mercerisering,

värmefixering, sträckning,

mangling, behandling mot

krympning, bearbetning,

dekatering, impregnering,

stoppning och noppning)

varvid värdet på det

otryckta tyget inte

överstiger 47,5 % av

produktens pris fritt fabrik

5501 till 5507 Tråd av konststapelfibrer

Tillverkning på grundval

av kemiska material eller

textilmassa

5508 till 5511 Sytråd

Tillverkning på grundval

av(1):

– råsilke eller avfall av

natursilke,

– kardat eller kammat eller

på annat sätt bearbetat

för spånad,

– andra naturfibrer icke

kardade eller kammade

eller på annat sätt

bearbetade för spånad,

– kemiska material eller

textilmassa eller

– material för

papperstillverkning

5512 till 5516 Vävnader av

syntetstapelfibrer

– med inblandning av

gummitråd

Tillverkning på grundval

av enkel tråd

31

– Andra

Tillverkning på grundval

av(1):

– kokosfibergarn,

– naturfibrer,

– kemiska material eller

textilmassa, eller

– material för

papperstillverkning

eller

Tryckning tillsammans

med minst två

förberedande eller

avslutande förfaranden

(såsom tvättning,

blekning, mercerisering,

värmefixering, sträckning,

mangling, behandling mot

krympning, bearbetning,

dekatering, impregnering,

31För särskilda villkor rörande produkter gjorda av blandningar av

textilmaterial, se anm. 4.

stoppning och noppning)

varvid värdet på det

otryckta tyget inte

överstiger 47,5 % av

produktens pris fritt fabrik

ur kapitel 56

Vadd, filt och bondad duk;

specialgarner;

surrningsgarn och tågvirke

samt varor av sådana

produkter med undantag

av nr 5602, 5604, 5605

och 5606, för vilka det

gäller följande:

Tillverkning på grundval

av(1):

– kokosfibergarn,

– naturfibrer,

– kemiska material eller

textilmassa, eller

– material för

papperstillverkning

5602

Filt, även impregnerad,

överdragen, belagd eller

laminerad:

– Nålfilt

Tillverkning på grundval

av

32

:

– naturfibrer,

– kemiska material eller

textilmassa

Förutsatt att värdet inte

överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik

fritt emellertid följande

användas, förutsatt att

varje enskilt filament eller

varje enskild fiber är

mindre än 9 decitex:

– filament av polypropen

enligt nr 5402,

– fibrer av polypropen

enligt nr 5503 eller 5506,

eller

– fiberkabel av polypropen

enligt nr 5501

– Andra

Tillverkning på grundval

av(1):

– naturfibrer,

– konststapelfibrer av

kasein, eller

– kemiska material eller

textilmassa

5604

Tråd och rep av gummi,

textilöverdragna;

textilgarn samt remsor

o.d. enligt nr 5404 eller

5405, impregnerade,

överdragna eller belagda

med gummi eller plast

eller försedda med hölje

av gummi eller plast:

– Tråd och rep av gummi,

textilöverdragna

Tillverkning på grundval

av gummitråd eller snöre,

inte överdragen med

textilmaterial

– Andra

Tillverkning på grundval

av

33

:

32För särskilda villkor rörande produkter gjorda av blandningar av

textilmaterial, se anm. 4.

33För särskilda villkor rörande produkter gjorda av blandningar av

textilmaterial, se anm. 4.

– naturfibrer, inte kardade

eller kammade eller på

annat sätt bearbetade för

spinning,

– kemiska material eller

textilmassa, eller

– material för tillverkning

av papper

5605

Metalliserat garn (även

överspunnet), dvs.

textilgarn eller remsor o.d.

enligt nr 5404 eller 5405, i

förening med metall i form

av tråd eller pulver eller

överdragna med metall

Tillverkning på grundval

av(1)

– naturfibrer,

– konststapelfibrer, inte

kardade eller kammade

eller på annat sätt

bearbetade för spinning

– kemiska material eller

textilmassa, eller

– material för tillverkning

av papper

5606

Överspunnet garn samt

remsor o.d. enligt nr 5404

eller 5405, överspunna

(dock inte garn enligt

nr 5605 och överspunnet

tagelgarn); sniljgarn

(inbegripet sniljgarn

framställt av textilflock);

chainettegarn

Tillverkning på grundval

av(1):

– naturfibrer,

– konststapelfibrer, inte

kardade eller kammade

eller på annat sätt

bearbetade för spinning

– kemiska material eller

textilmassa, eller

– material för tillverkning

av papper

kapitel 57

Mattor och annan

golvbeläggning av

textilmaterial:

– Av nålfilt

Tillverkning på grundval

av(1):

– naturfibrer,

– kemiska material eller

textilmassa

Förutsatt att värdet inte

överstiger 40 % av

produktens pris från fabrik

får emellertid följande

användas, förutsatt att

varje enskilt filament eller

varje enskild fiber är

mindre än 9 decitex:

– filament av polypropen

enligt nr 5402, fibrer av

polypropen enligt nr 5503

eller 5506, eller

– fiberkabel av polypropen

enligt nr 5501

– Av annan filt

Tillverkning på grundval

av

34

:

– konststapelfibrer, inte

kardade eller kammade

eller på annat sätt

bearbetade för spinning,

– kemiska material eller

textilmassa

– Av andra

Tillverkning på grundval

av(1):

– kokosgarn,

– garn av syntetfilament

34För särskilda villlkor rörande produkter gjorda av blandningar av

textilmaterial, se anm. 4.

eller av regenatfilament

– naturfibrer, eller

– konststapelfibrer, inte

kardade eller kammade

eller på annat sätt

bearbetade för spinning,

ur kapitel 58

Speciella vävnader;

tuftade dukvaror av

textilmaterial; spetsar;

tapisserier;

snörmakeriarbeten;

broderier med undantag

av nr 5805 och 5810;

regeln för nr 5810 gäller

som följande:

– Kombinerad med

gummitråd

Tillverkning på grundval

av enkelt garn(1):

– Andra

Tillverkning på grundval

av

35

:

– naturfibrer,

– konststapelfibrer, inte

kardade eller kammade

eller på annat sätt

bearbetade för spinning

– kemiska material eller

textilmassa,

eller

Tryckning tillsammans

med minst två

förberedande eller

avslutande förfaranden

(såsom tvättning,

blekning, mercerisering,

värmefixering, sträckning,

mangling, behandling mot

krympning, bearbetning,

dekatering, impregnering,

stoppning och noppning)

varvid värdet på det

otryckta tyget inte

överstiger 47,5 % av

produktens pris fritt fabrik

5805

Handvävda tapisserier av

typerna Gobelins,

Flandern, Aubusson,

Beauvais och liknande

samt handbroderade

tapisserier (t.ex. med petit

point eller korsstygn),

även

konfektionstillverkade

Tillverkning vid vilken allt

använt material

klassificeras enligt annat

nummer än produktens

nummer

35För särskilda villlkor rörande produkter gjorda av blandningar av

textilmaterial, se anm. 4.

HS-nr

(1)

Varuslag

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsvaror som

ger status av ursprungsvara

(3) eller (4)

5810

Broderier som längdvara

eller i form av motiv

Tillverkning vid vilken

– alla använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer, och

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

5901

Textilvävnader överdragna

med gummi arabicum e.d.

eller med

stärkelseprodukter, av

sådana slag som används

till bokpärmar o.d.;

kalkerväv; preparerad

målarduk; kanfas och

liknande styva

textilvävnader av sådana

slag som används till

hattstommar

Tillverkning på grundval

av garn

5902

Kordväv av högstyrkegarn

av nylon eller andra

polyamider, polyestrar

eller viskos:

– Innehållande högst 90

viktprocent textilmaterial

Tillverkning på grundval

av garn

– Andra

Tillverkning på grundval

av kemiska material eller

textilmassa

5803

Textilvävnader,

impregnerade,

överdragna, belagda eller

laminerade med plast,

andra än vävnader enligt

nr 5902

Tillverkning på grundval

av garn

5904

Linoleummattor o.d., även

i tillskurna stycken;

golvbeläggning bestående

av en textilbotten med

överdrag eller beläggning,

även i tillskurna stycken

Tillverkning på grundval

av garn

36

5905

Textiltapeter:

– Impregnerade,

överdragna, belagda eller

laminerade med gummi,

plast eller annat material

Tillverkning på grundval

av garn

– Andra

Tillverkning på grundval

av

37

:

– kokosgarn

– naturfibrer,

– konststapelfibrer, inte

kardade eller kammade

eller på annat sätt

bearbetade för spinning,

36För särskilda villkor rörande produkter gjorda av blandningar av

textilmaterial, se anm. 4.

37För särskilda villlkor rörande produkter gjorda av blandningar av

textilmaterial, se anm. 4.

– kemiska material eller

textilmassa,

eller

Tryckning tillsammans

med minst två

förberedande eller

avslutande förfaranden

(så som tvättning,

blekning, mercerisering,

värmefixering, sträckning,

mangling, behandling mot

krympning, bearbetning,

dekatering, impregnering,

stoppning och noppning)

varvid värdet på det

otryckta tyget inte

överstiger 47,5 % av

produktens pris fritt fabrik

5906

Gummibehandlade

textilvävnader, andra än

vävnader enligt nr 5902:

– Trikå

Tillverkning på grundval

av(1):

– naturfibrer,

– konststapelfibrer, inte

kardade eller kammade

eller på annat sätt

bearbetade för spinning,

– kemiska material eller

textilmassa

– Andra vävnader gjorda

av garn av syntetfilament,

innehållande mer än 90

viktprocent textilmaterial

Tillverkning på grundval

av kemiska material

– Andra

Tillverkning på grundval

av garn

5907

Textilvävnader med annan

impregnering, annat

överdrag eller annan

beläggning; målade

teaterkulisser, ateljéfonder

o.d., av textilvävnad

Tillverkning på grundval

av garn

5908

Vekar av vävt, flätat eller

stickat textilmaterial, för

lampor, kaminer, tändare,

ljus e.d.; glödstrumpor och

rundstickad

glödstrumpsväv, även

impregnerade

– Glödstrumpor,

impregnerade

Tillverkning på grundval

av rundstickad

glödstrumpsväv

– Andra

Tillverkning vid vilken det

använda materialet

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

5909 till 5911 Textilvaror av sådana slag

som används för

industriellt bruk:

– Polerskivor eller ringar,

andra än av filt enligt

nr 5911

Tillverkning på grundval

av garn eller av avfallsväv

eller lump enligt nr 6310

– Andra

Tillverkning på grundval

av

38

– kokosgarn

– naturfibrer,

– konststapelfibrer, inte

kardade eller kammade

eller på annat sätt

bearbetade för spinning,

– kemiska material eller

textilmassa

kapitel 60

Dukvaror av trikå

Tillverkning på grundval

av

39

– naturfibrer,

– konststapelfibrer, inte

kardade eller kammade

eller på annat sätt

bearbetade för spinning,

– kemiska material eller

textilmassa

kapitel 61

Kläder och tillbehör till

kläder, av trikå:

– Framställda genom

ihopsömnad eller

ihopfogning på annat sätt

av två eller flera delar av

dukvaror av trikå, som

antingen har klippts eller

framställts till en lämplig

form

Tillverkning på grundval

av garn(1)

40

– Andra

Tillverkning på grundval

av(1)

– naturfibrer,

– konststapelfibrer, inte

kardade eller kammade

eller på annat sätt

bearbetade för spinning,

38För särskilda villlkor rörande produkter gjorda av blandningar av

textilmaterial, se anm. 4.

39För särskilda villlkor rörande produkter gjorda av blandningar av

textilmaterial, se anm. 4.

40Se anmärkn. 5.

– kemiska material eller

textilmassa

ur kapitel 62

Kläder och tillbehör till

kläder, av annan textilvara

än trikå, med undantag av

nr ur 6202, ur 6204, ur

6206, ur 6209, ur 6210,

6213, 6214, ur 6216 och

6217 för vilka det gäller

följande:

Tillverkning på grundval

av garn(1 )(2)

ur 6202

ur 6204

ur 6206

och

ur 6209

Damkläder, flickkläder och

babykläder och tillbehör

till sådana kläder,

broderade

Tillverkning på grundval

av garn(2)

eller

Tillverkning på grundval

av obroderat tyg, förutsatt

att värdet på det

obroderade tyget inte

överstiger 40 % av

produktens pris fritt

fabrik(2)

ur 6210

och

ur 6216

Brandsäker utrustning av

textilvaror med en

beläggning av aluminerad

polyesterfolie

Tillverkning på grundval

av garn(2)

eller

Tillverkning på grundval

av oöverdraget tyg,

förutsatt att värdet på det

oöverdragna tyget inte

överstiger 40 % av

produktens pris fritt

fabrik(2)

6213 och

6214

Näsdukar, sjalar, scarfar,

halsdukar, mantiljer, slöjor

o.d:

– Broderade

Tillverkning på grundval

av oblekt enkelt

garn

4142

eller

Tillverkning på grundval

av obroderat tyg, förutsatt

att värdet på det

obroderade tyget inte

överstiger 40 % av

produktens pris fritt

fabrik(1)

– Andra

Tillverkning på grundval

av oblekt enkelt garn(1)(2)

6217

Andra

konfektionstillverkade

tillbehör till kläder; delar

till kläder eller till tillbehör

till kläder, andra än

sådana enligt nr 6212:

– Broderade

Tillverkning på grundval

41För särskilda villkor rörande produkter gjorda av blandningar av

textilmaterial, se anm. 4.

42Se anmärkn. 5.

av garn

eller

Tillverkning på grundval

av obroderat tyg, förutsatt

att värdet på det

obroderade tyget inte

överstiger 40 % av

produktens pris fritt

fabrik(1)

– Brandsäker utrustning

av textilvaror med en

beläggning av aluminerad

polyesterfolie

Tillverkning på grundval

av garn

43

eller

Tillverkning på grundval

av oöverdraget tyg,

förutsatt att värdet på det

oöverdragna tyget inte

överstiger 40 % av

produktens pris fritt

fabrik(1)

– Mellanfoder för kragar

och ärmuppslag, urklippta

Tillverkning vid vilken:

– allt använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer och

– värdet av allt använt

material inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

– Andra

Tillverkning på grundval

av tråd(1)

ur kapitel 63

Andra konfektionerade

textilvaror;

handarbetssatser;

begagnade kläder och

andra begagnade

textilvaror; lump med

undantag av följande

nr 63016304, 6305,6306,

ur 6307 och 6308 för vilka

tillämpliga regler anges

nedan

Tillverkning vid vilken allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

6301 till 6304 Res- och sängfiltar,

sänglinne etc.; gardiner,

etc.; och andra

inredningsartiklar:

– Av filt, av bondad duk

Tillverkning på grundval

av

44

– naturfibrer, eller

– kemiska material eller

textilmassa

– Andra:

– Broderade

Tillverkning på grundval

av oblekt enkelt garn

4546

eller

tillverkning på grundval av

obroderat tyg (annat än

trikå), förutsatt att värdet

på det obroderade tyget

inte överstiger 40 % av

43För särskilda villkor rörande produkter gjorda av blandningar av

textilmaterial, se anm. 4.

44Se anmärkn. 5

45För särskilda villkor rörande produkter gjorda av blandningar av

textilmaterial, se anmärkn. 4.

46Se anmärkn. 5.

produktens pris fritt fabrik

– Andra

Tillverkning på grundval

av oblekt enkelt garn(1)(2)

6305

Säckar och påsar av

sådana slag som används

för förpackning av varor

Tillverkning på grundval

av(1)

– naturfibrer,

– konststapelfibrer, inte

kardade eller kammade

eller på annat sätt

bearbetade för spinning,

– kemiska material eller

textilmassa

6306

Presenningar och

markiser; tält; segel till

båtar, segelbrädor eller

fordon; campingartiklar

– Av bondad duk

Tillverkning på grundval

av(1)

– naturfibrer, eller

– kemiska material eller

textilmassa

– Andra

Tillverkning på grundval

av oblekt enkelt garn(1)

6307

Andra

konfektionstillverkade

artiklar, inbegripet

tillskärningsmönster

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

6308

Satser bestående av

vävnadsstycken och garn,

med eller utan tillbehör,

och avsedda för

tillverkning av mattor,

tapisserier, broderade

borddukar eller servetter

eller liknande artiklar av

textilmaterial samt

föreliggande i detalj-

handelsförpackningar

Varje föremål i satsen

måste uppfylla den

bestämmelse som skulle

vara tillämplig på det om

det inte ingick i en sats.

Icke-ursprungsartiklar får

emellertid ingå, förutsatt

att deras totala värde inte

överstiger 15 % av

satsens pris fritt fabrik

6401 till 6405 Skodon

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer utom

hopsättningar där

överdelar är fästade vid

innersulor eller vid andra

suldelar enligt nr 6406

6406

Delar till skodon; lösa

innersulor, lösa korkhälar

och liknande lösa artiklar;

damasker, benvärmare

och liknande artiklar samt

delar till dessa

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur kapitel 65

Huvudbonader och delar

av huvudbonader

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

6503

Filthattar och andra

huvudbonader av filt,

tillverkade av hattstumpar

eller plana hattämnen

enligt nr 6501, även

ofodrade och ogarnerade

Tillverkning på grundval

av garn eller av

textilfibrer

47

47Se anmärkn, 5.

6505

Hattar och andra

huvudbonader, av trikå

eller tillverkade av

spetsar, filt eller annan

textilvara i längder (dock

inte av band eller remsor),

även ofodrade och

ogarnerade; hårnät av alla

slags material, även

fodrade och garnerade

Tillverkning på grundval

av garn eller av

textilfibrer(1)

ur kapitel 66

Paraplyer, parasoller,

promenadkäppar,

sittkäppar, piskor och

ridspön samt delar till

sådana artiklar

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

6601

Paraplyer och parasoller

(inbegripet käpparaplyer,

trädgårdsparasoller och

liknande parasoller)

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

Kapitel 67

Bearbetade fjädrar och

dun samt varor tillverkade

av fjädrar eller dun;

konstgjorda blommor;

varor av människohår

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur kapitel 68

Varor av sten, gips,

cement, asbest, glimmer

eller liknande material

med undantag av följande

nr: ur 6803, ur 6812 och

ur 6814 för vilka tillämp-

liga regler anges nedan

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur 6803

Varor av skiffer eller

agglomererad skiffer

Tillverkning på grundval

av bearbetat skiffer

ur 6812

Varor av asbest eller av

blandningar på grundval

av asbest eller på

grundval av asbest och

magnesiumkarbonat

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer

ur 6814

Varor av glimmer,

inbegripet agglomererad

eller rekonstruerad

glimmer på underlag av

papper, papp eller annat

material

Tillverkning på grundval

av bearbetad glimmer

(inklusive agglomererad

eller rekonstruerad

glimmer)

Kapitel 69

Keramiska produkter

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur kapitel 70

Glas och glasvaror utom

nr 7006, 7007, 7008,

7009, 7010, 7013 och ur

7019, för vilka de gällande

reglerna anges nedan

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

7006

Glas enligt nr 7003, 7004

eller 7005, böjt, bearbetat

på kanterna, graverat,

borrat, emaljerat eller på

annat sätt bearbetat, men

inte inramat och inte i

förening med annat

material

Tillverkning på grundval

av material enligt nr 7001

7007

Säkerhetsglas bestående

av härdat eller laminerat

glas

Tillverkning på grundval

av material enligt nr 7001

7008

Flerväggiga isolerrutor av

glas

Tillverkning på grundval

av material enligt nr 7001

7009

Speglar av glas, inbegripet

backspeglar, även

inramade

Tillverkning på grundval

av material enligt nr 7001

7010

Damejeanner, flaskor,

burkar, krukor, ampuller

och andra behållare av

glas, av sådana slag som

används för transport eller

förpackning av varor;

konserveringsburkar av

glas; proppar, lock och

andra tillslutningsanord-

ningar av glas

Tillverkning vid vilken alla

de använda materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produkten

eller

Nedskärning av glas,

förutsatt att värdet på det

oskurna glaset inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

7013

Glasvaror av sådana slag

som används som bords-,

köks-, toalett- eller kon-

torsartiklar, för prydnads-

ändamål inomhus eller för

liknande ändamål (andra

än sådana som omfattas

av nr 7010 eller 7018)

Tillverkning vid vilken alla

de använda materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produkten

eller

Nedskärning av glas,

förutsatt att värdet på det

oskurna glaset inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

eller

Dekorering för hand (utom

silk screen-tryckning) av

blåsta glasvaror, förutsatt

att värdet på de blåsta

glasvarorna inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 7019

Varor av glasfibrer, andra

än garn

Tillverkning på grundval

av

– ofärgad roving och

andra fiberknippen, även

huggna; annat garn, eller

– glasull

ur kapitel 71

Naturpärlor och odlade

pärlor, ädelstenar och

halvädelstenar, ädla

metaller och metaller med

plätering av ädel metall

samt varor av sådana

produkter; oäkta smycken;

mynt, medundantag av

följande nr: ur 7102, ur

7103, ur 7104, 7106, ur

7107, 7108, ur 7109,

7110, ur 7111, 7116 och

7117

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur 7102

ur 7103

Bearbetade ädelstenar

och halvädelstenar,

Tillverkning på grundval

av obearbetade

och

ur 7104

(naturliga, syntetiska eller

rekonstruerade)

ädelstenar och

halvädelstenar

7106

7108

och

7110

Ädla metaller:

– Obearbetade

Tillverkning på grundval

av material som inte är

klassificerade enligt

nr 7106, 7108 eller 7110

eller

Elektrolytisk, termisk eller

kemisk separering av ädla

metaller enligt nr 7106,

7108 eller 7110

eller

Legering av ädla metaller

enligt nr 7106, 7108 eller

7110 med varandra eller

med oädla metaller

– I form av halvfabrikat

eller pulver

Tillverkning på grundval

av obearbetade ädla

metaller

ur 7107

ur 7109

och

ur 7111

Metall med plätering av

ädla metaller, halvfabrikat

Tillverkning på grundval

av metaller som har en

plätering av ädla metaller,

obearbetade

7116

Varor bestående av

naturpärlor eller odlade

pärlor eller av ädelstenar

eller halvädelstenar

(naturliga, syntetiska eller

rekonstruerade)

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

7117

Bijouterivaror

Tillverkning vid vilken alla

de använda materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produkten

eller

tillverkning på grundval av

oädla metalldelar,

förutsatt att värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

ur kapitel 72

Järn och stål med

undantag av följande nr:

7207, 72087216, 7217, ur

7218, 72197222, 7223, ur

7224, 72257227, 7228

och 7229 för vilka

tillämpliga regler anges

nedan

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

7207

Halvfärdiga produkter av

järn eller olegerat stål

Tillverkning på grundval

av material enligt nr 7201,

7202, 7203, 7204 eller

7205

7208 till 7216 Valsade platta produkter,

stång av järn, profiler av

järn eller olegerat stål

Tillverkning på grundval

av göt eller andra

obearbetade former enligt

nr 7206

7217

Tråd av järn eller olegerat

stål

Tillverkning på grundval

av halvfärdiga material

enligt nr 7207

ur 7218, 7219

till

7222

Halvfärdiga produkter,

valsade platta produkter,

stång av järn, profiler av

rostfritt stål

Tillverkning på grundval

av göt eller andra

obearbetade former enligt

nr 7218

7223

Tråd av rostfritt stål

Tillverkning på grundval

av halvfärdiga material

enligt nr 7218

ur 7224,

7225 till 7227

Halvfärdiga produkter,

valsade platta produkter,

stång av järn, i

oregelbundet upprullade

ringar, av annat legerat

stål

Tillverkning på grundval

av göt eller andra

obearbetade former enligt

nr 7224

7228

Annan stång av annat

legerat stål; profiler av

annat legerat stål; ihåligt

borrstål av legerat eller

olegerat stål

Tillverkning på grundval

av göt eller andra

obearbetade former enligt

nr 7206, 7218 eller 7224

7229

Tråd av annat legerat stål

Tillverkning på grundval

av halvfärdiga material

enligt nr 7224

ur kapitel 73

Varor av järn eller stål

med undantag av följande

nr: 7301, 7302, 7304,

7305, 7306, ur 7307, 7308

och ur 7315 för vilka

tillämpliga regler anges

nedan

Tillverkning vid vilket allt

använt material

kassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur 7301

Spont

Tillverkning på grundval

av material enligt nr 7206

7302

Banbyggnadsmaterial av

järn eller stål för järnvägar

eller spårvägar, nämligen

räler, moträler och

kuggskenor, växeltungor,

spårkorsningar, växelstag

och andra delar till

spårväxlar, sliprar,

rälskarvjärn, rälstolar,

rälstolskilar,

underläggsplattor,

klämplattor, spårhållare,

spårplattor och annan

speciell materiel för

sammanbindning eller

fästande av räler

Tillverkning på grundval

av material enligt nr 7206

7304, 7305

och 7306

Rör och ihåliga profiler, av

järn (annat än gjutjärn)

eller stål

Tillverkning på grundval

av material enligt nr 7206,

7207, 7218 eller 7224

ur 7307

Rördelar av rostfritt stål

ISO nr X 5 CrNiMo 1712)

som består av flera delar

Tillverkning genom

svarvning, genomborrning,

slätborrning, gängning,

avgjutning och tandning

av smidda rörämnen

7308

Konstruktioner (med

undantag av monterade

eller monteringsfärdiga

byggnader enligt nr 9406)

och delar till konstruk-

tioner (t.ex. broar,

brosektioner, slussportar,

torn, fackverksmaster, tak,

fackverk till tak, dörrar,

Tillverkning vid vilken alla

de använda materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produkten. Profiler

framställda genom

svetsning enligt nr 7301

får emellertid inte

användas

fönster, dörr- och

fönsterkarmar, dörrtrösk-

lar, fönsterluckor, räcken

och pelare) av järn eller

stål; plåt, stång, profiler,

rör o.d. av järn eller stål,

bearbetade för

användning i

konstruktioner

ur 7315

Snökedjor o.d.

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen enligt nr 7315

inte överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

ur kapitel 74

Koppar och varor av

koppar, med undantag av

nr 74017405; regeln för

nr ur 7403 är följande

Tillverkning vid vilken

– alla de använda

materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produkten, och

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

7401

Kopparskärsten;

cementkoppar (utfälld

koppar)

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

7402

Oraffinerad koppar;

kopparanoder för

elektrolytisk raffinering

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

7403

Raffinerad koppar och

kopparlegeringar, i

oarbetad form

– Raffinerad koppar

Tillverkning vid vilken alla

använda material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

– Kopparlegeringar

Tillverkning på grundval

av raffinerad koppar,

obearbetad, eller av avfall

och skrot

7404

Avfall och skrot av koppar

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

7405

Kopparförlegeringar

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur kapitel 75

Nickel och varor av nickel,

med undantag av

nr 75017503 för vilka

tillämpliga regler anges

nedan

Tillverkning vid vilken

– alla de använda

materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produkten, och

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

7501 till 7503 Nickelskärsten,

nickeloxidsinter och andra

mellanprodukter för

framställning av nickel;

nickel i obearbetad form;

avfall och skrot av nickel

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur kapitel 76

Aluminium och varor av

aluminium, med undantag

av nr 7601, 7602 och ur

7616; regeln för nr 7601

och ur 7616 är följande

Tillverkning vid vilken

– alla använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer, och

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

7601

Obearbetat aluminium

Tillverkning genom

smältning eller elektrolys

av olegerad aluminium

eller av avfall och skrot av

aluminium

7602

Avfall och skrot av

aluminium

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur 7616

Varor av aluminium av

andra slag än duk, galler,

nät av aluminiumtråd och

liknande materiel

(inbegripet ändlösa band)

av aluminiumtråd, samt

sträckmetall av aluminium

Tillverkning vid vilken

– alla använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer. Duk,

galler, nät av

aluminiumtråd och

liknande materiel

(inbegripet ändlösa band)

av aluminiumtråd, samt

sträckmetall får emellertid

användas

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

ur kapitel 78

Bly och varor av bly, med

undantag av nr 7801 och

7802; regeln för nr 7801

är följande

Tillverkning vid vilken

– alla använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer, och

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

7801

Bly i obearbetad form:

– Raffinerat bly

Tillverkning på grundval

av ”bullion”- eller ”work”-

bly

– Annat

Tillverkning vid vilken alla

de använda materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produkten. Avfall och skrot

enligt nr 7802 får

emellertid inte användas

7802

Avfall och skrot av bly

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur kapitel 79

Zink och varor av zink,

med undantag av nr 7901

och 7902, regeln för

nr 7901 är följande

Tillverkning vid vilken

– alla använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer, och

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

7901

Zink i obearbetad form

Tillverkning vid vilken alla

de använda materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produkten. Avfall och skrot

enligt nr 7902 får

emellertid inte användas

7902

Avfall och skrot av zink

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur kapitel 80

Tenn och varor av tenn,

med undantag av nr 8001,

8002 och 8007, regeln för

nr 8001 är följande

Tillverkning vid vilken

– alla använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer, och

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

8001

Tenn i obearbetad form

Tillverkning vid vilken alla

de använda materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produkten. Avfall och skrot

enligt nr 8002 får

emellertid inte användas

8002 och

8007

Avfall och skrot av tenn;

andra artiklar av tenn

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

kapitel 81

Andra oädla metaller;

kermeter; varor av dessa

material

– Andra oädla metaller;

varor av andra oädla

metaller

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de material

som är klassificerade

enligt samma nummer

som de använda

produkterna inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

– Andra slag

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur kapitel 82

Verktyg, redskap, knivar,

skedar och gafflar av

oädel metall; delar av

oädel metall till sådana

artiklar med undantag av

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

följande nr: 8206, 8207,

8208, ur 8211, 8214 och

8215 för vilka tillämpliga

regler anges nedan

8206

Satser av handverktyg

enligt två eller flera av

numren 82028205,

föreliggande i detalj-

handelsförpackningar

Tillverkning vid vilken alla

de använda materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

nr 82028205. Verktyg

enligt nr 82028205 får

emellertid ingå i satsen

förutsatt att deras värde

inte överstiger 15 % av

satsens pris fritt fabrik

8207

Utbytbara verktyg för

handverktyg, även

mekaniska, eller för

verktygsmaskiner (t.ex.

för pressning, stansning,

gängning, borrning,

arborrning, driftning,

fräsning, svarvning eller

skruvdragning), inbegripet

dragskivor för dragning

och matriser för

strängpressning av metall,

samt verktyg för berg-

eller jordborrning

Tillverkning vid vilken

– alla använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer, och

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik

8208

Knivar och skärstål för

maskiner eller mekaniska

apparater

Tillverkning vid vilken

– alla använda material är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer, och

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik

ur 8211

Knivar med skärande egg,

även tandad (inbegripet

trädgårdsknivar) av annat

slag än under 8208

Tillverkning vid vilken alla

de använda materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produkten. Kniveggar och

handtag får emellertid

användas

8214

Andra skär- och

klippverktyg (t.ex.

hårklippningsmaskiner,

huggknivar och

hackknivar för slakterier

och charkuterier eller för

hushållsbruk,

pappersknivar); artiklar

och satser av artiklar för

manikyr eller pedikyr

(inbegripet nagelfilar)

Tillverkning vid vilken alla

de använda materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produkten. Handtag av

oädla metaller får

emellertid användas

8215

Skedar, gafflar, slevar,

tårtspadar, fiskknivar,

smörknivar, sockertänger

och liknande köks- och

bordsartiklar

Tillverkning vi vilken alla

de använda materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produkten. Handtag av

oädla metaller får

emellertid användas

ur kapitel 83

Diverse varor av oädel

metall med undantag av

produkter ur 8306 för vilka

tillämpliga regler anges

Tillverkning vid vilket allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

nedan

produktens nummer

ur 8306

Statyetter och andra

prydnadsföremål av oädel

metall

Tillverkning vid vilken alla

de använda materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produkten. De andra

materialen enligt nr 8306

får emellertid användas

förutsatt att deras värde

inte överstiger 30 % av

produktens pris fritt fabrik

ur kapitel 84

Kärnreaktorer, ångpannor,

maskiner och apparater

samt mekaniska redskap;

delar till sådana varor;

med undantag av nr:

8401, 8402, 8403, ur

8404, 8406, 8409, 8411,

8412, 8413, 8414, 8415,

8418, ur 8419, 8420, 8425

84 30, ur 8431, 8439,

8441, 8444 84 47, ur

8448, 8452, 8456, 8466,

8469, 8472, 8480, 8484

och 8485 för vilka det

gäller följande

Tillverkning

– vid vilken allt använt

material klassificeras

enligt ett annat nummer

än produktens nummer

och

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik, och

ur 8401

Delar till kärnreaktorer

48

Tillverkning vid vilken allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt

fabrik

8402

Ångpannor och andra

ånggeneratorer (andra än

sådana varmvattenpannor

för centraluppvärmning

som också kan producera

lågtrycksånga);

hetvattenpannor

Tillverkning

– vid vilken allt använt

material klassificeras

enligt ett annat nummer

än produktens nummer

och

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

8403 och

ur 8404

Värmepannor för

centraluppvärmning,

andra än sådana enligt

nr 8402, och

hjälpapparater för

värmepannor för

centraluppvärmning

Tillverkning vid vilken alla

de använda materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än nr 8403

eller 8404. Material som är

klassificerade enligt

nr 8403 eller 8404

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8406

Ångturbiner

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8407

Förbränningskolvmotore

r med gnisttändning och

med fram- och återgående

eller roterande kolvar

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8408

Förbränningskolvmotore

r med

kompressionständning

(diesel- eller

semidieselmotorer

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

48Regeln är tillämplig till och med den 31 december 1998.

8409

Delar som är lämpliga att

användas uteslutande

eller huvudsakligen till

motorer enligt nr 8407

eller 8408

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8411

Turbojetmotorer,

turbopropmotorer och

andra gasturbinmoter

Tillverkning vid vilket

– allt använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer och

– värdet på all använt

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på allt använt

material inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

8412

Andra motorer

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 8413

Vätskepumpar, även

försedda

Tillverkning

– vid vilket allt använt

material klassificeras

enligt ett annat nummer

än produktens nummer

och

– värdet på all använt

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på allt använt

material inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 8414

Industrifläktar och

liknande

Tillverkning

– vid vilket allt använt

material klassificeras

enligt ett annat nummer

än produktens nummer

och

– värdet på all använt

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på allt använt

material inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

8415

Luftkonditionerings-

apparater bestående av

en motordriven fläkt samt

anordningar för reglering

av temperatur och

fuktighet, inbegripet

sådana apparater i vilka

fuktigheten inte kan

regleras separat

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8418

Kylskåp, frysar och annan

kyl- eller frysutrustning,

elektriska och andra;

värmepumpar, andra än

luftkonditioneringsappar

ater enligt nr 8415

Tillverkning vid vilken –

värdet på allt använt

material klassificeras

enligt ett annat nummer

än produktens nummer

och

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik

och

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

utan ursprungsstatus inte

överstiger värdet på de

använda materialen med

ursprungsstatus

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 8419

Maskiner för trä-,

pappersmassa- och

pappindustrin

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

Tillverkning vid vilken

värdet på allt använt

material inte överstiger

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken, inom

ovannämnda gräns, de

material som är

klassificerade enligt

samma nummer som

produkten används endast

upp till ett värde av 25 %

av produktens pris fritt

fabrik

30 % av produktens pris

fritt fabrik

8420

Kalandrar och andra

valsmaskiner, andra än

maskiner för bearbetning

av metall eller glas, samt

valsar till sådana maskiner

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken, inom

ovannämnda gräns, de

material som är

klassificerade enligt

samma nummer som

produkten används endast

upp till ett värde av 25 %

av produktens pris fritt

fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på allt använt

material inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

8423

Vågar (med undantag av

vågar känsliga för 0,05 g

eller mindre), inbegripet

räkne- och kontrollvågar;

vikter av alla slag för

vägar

Tillverkning

– vid vilken värdet på allt

använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer och

– värdet på allt använt

materia inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på allt använt

material inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

8425 till 8428 Maskiner och apparater

för lyftning eller annan

hantering, lastning,

lossning eller transport

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken, inom

ovannämnda gräns, de

material som är

klassificerade enligt

nr 8431 används endast

upp till ett värde av 10 %

av produktens pris fritt

fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på allt använt

material inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

8429

Självgående

bladschaktmaskiner,

väghyvlar, skrapor,

grävmaskiner, lastare,

stampmaskiner och

vägvältar:

– Vägvältar

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

– Andra

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

– vid vilken, inom

ovannämnda gräns, de

material som är

klassificerade enligt

nr 8431 används endast

upp till ett värde av 10 %

av produktens pris fritt

fabrik

8430

Andra maskiner och

apparater för grävning,

hyvling, planering,

stampning, tillpackning,

schaktning, borrning eller

brytning av jord, sten,

mineral eller malm;

pålningsmaskiner och

påluppdragnings-

maskiner; snöplogar och

snöslungor

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken, inom

ovannämnda gräns, de

material som är

klassificerade enligt

nr 8431 används endast

upp till ett värde av 10 %

av produktens pris fritt

fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 8431

Delar till vägvältar

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8439

Maskiner och apparater

för tillverkning av massa

av fibrösa cellulosahaltiga

material eller för

tillverkning eller

efterbehandling av papper

eller papp

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken, inom

ovannämnda gräns, de

material som är

klassificerade enligt

samma nummer som

produkten används endast

upp till ett värde av 25 %

av produktens pris fritt

fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

8441

Andra maskiner och

apparater för bearbetning

av pappersmassa, papper

eller papp, inbegripet

skärmaskiner av alla slag

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken, inom ovan-

nämnda gräns, de

material som är

klassificerade enligt

samma nummer som

produkten används endast

upp till ett värde av 25 %

av produktens pris fritt

fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

8444 till 8447 Maskiner enligt dessa

nummer som används i

textilindustrin

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 8448

Hjälpmaskiner och

hjälpapparater för

användning tillsammans

med maskiner enligt

nr 8444 och 8445

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8452

Symaskiner, andra än

trådhäftmaskiner enligt

nr 8440; möbler, stativ

och överdrag, speciellt

konstruerade för

symaskiner;

symaskinsnålar:

– Symaskiner (endast

skyttelmaskiner) vilkas

överdel har en vikt av

högst 16 kg utan motor

eller 17 kg med motor

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

utan ursprungsstatus vid

hopsättningen av

överdelen (utan motor)

inte överstiger värdet på

de använda materialen

med ursprungsstatus, och

– vid vilken de använda

mekanismerna för tråd-

spänning, fasthållning och

sicksack redan har

ursprungsstatus

– Andra

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8456 till 8466 Verktygsmaskiner och

maskiner och deras delar

och tillbehör enligt

nr 8456 till 8466

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8469 till 8472 Kontorsmaskiner (t.ex.

skrivmaskiner,

räknemaskiner, datorer,

dupliceringsmaskiner,

häftapparatere)

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8480

Formflaskor för

metallgjuterier;

bottenplattor till

gjutformar; gjutmodeller;

gjutformar och andra

formar för metall (andra

än götkokiller),

hårdmetall, glas,

mineraliska ämnen,

gummi eller plast

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

50 % av produktens pris

fritt fabrik

8482

Kullager och rullager

Tillverkning

– vid vilken alla devända

materialen klassificeras

enligt ett annat nummer

än produktens nummer

och

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

8484

Packningar av metallplåt i

förening med annat

material eller av två eller

flera skikt av metall;

satser av packningar av

skilda material, i påsar,

kuvert eller liknande

förpackningar

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8485

Delar till maskiner och

apparater, inte försedda

med elektriska

kopplingsanordningar,

isolatorer, spolar,

kontaktelement eller

andra elektriska

anordningar, inte nämnda

eller inbegripna någon

annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 85

Elektriska maskiner och

apparater, elektrisk

materiel samt delar till

sådana varor; apparater

för inspelning eller

återgivning av ljud,

apparater för inspelning

eller återgivning av bilder

och ljud för television

samt delar och tillbehör till

sådana apparater; med

undantag av nr 8501,

8502, ur 8518, 8519 8529,

8535, 8537, 8542,

8544, 8546 och 8548 för

vilka det gäller följande

Tillverkning

– alla de använda

materialen klassificeras

enligt ett annat nummer

än produktens nummer

och

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

HS-nr

(1)

Varuslag

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsvaror som

ger status av ursprungsvara

(3) eller (4)

8501

Elektriska motorer och

generatorer (med

undantag av

generatoraggregat)

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken, inom

ovannämnda gräns, de

material som är

klassificerade enligt

nr 8503 används endast

upp till ett värde av 10 %

av produktens pris fritt

fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

8502

Elektriska

generatoraggregat och

roterande omformare

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken, inom

ovannämnda gräns, de

material som är

klassificerade enligt

nr 8501 och 8503 används

endast upp till ett värde

av 10 % av produktens

pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 8518

Mikrofoner och

mikrofonstativ; högtalare,

med eller utan hölje;

tonfrekvensförstärkare;

elektriska

ljudförstärknings-

anläggningar

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

utan ursprungsstatus inte

överstiger värdet på de

använda materialen med

ursprungsstatus

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

8519

Skivspelare, elektriska

skivspelare,

kassettbandspelare och

andra apparater för

ljudåtergivning, inte

försedda med anordning

för ljudinspelning

– Elektriska grammofoner Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

utan ursprungsstatus inte

överstiger värdet på de

använda materialen med

ursprungsstatus

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

– Andra

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

utan ursprungsstatus inte

överstiger värdet på de

använda materialen med

ursprungsstatus

30 % av produktens pris

fritt fabrik

8520

Bandspelare och andra

apparater för

ljudinspelning, även

innehållande anordning för

ljudåtergivning

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

utan ursprungsstatus som

inte överstiger värdet på

de använda materialen

med ursprungsstatus

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

8521

Apparater för inspelning

eller återgivning av

videosignaler, även med

inbyggd videotuner

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

utan ursprungsstatus inte

överstiger värdet på de

använda materialen med

ursprungsstatus

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

8522

Delar och tillbehör till

apparater enligt

nr 8519–8521

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens värde

fritt fabrik

8523

Beredda oinspelade media

för inspelning av ljud eller

för liknande inspelning av

andra fenomen, andra än

produkter enligt 37 kap.

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens värde

fritt fabrik

8524

Grammofonskivor,

inspelade band och andra

media med inspelningar

av ljud eller av andra

fenomen, inbegripet

matriser för tillverkning av

grammofonskivor men

inte produkter enligt 37

kap.:

– Matriser för tillverkning

av grammofonskivor

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens värde

fritt fabrik

– Andra

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken, inom ovan-

nämnda gräns, de

material som är klas-

sificerade enligt nr 8523

används endast upp till ett

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

värde av 10 % av

produktens pris fritt fabrik

8525

Apparater för sändning av

radiotelefoni,

radiotelegrafi, rundradio

eller television, även med

inbyggd utrustning för

mottagning, ljudinspelning

eller ljudåtergivning;

televisionskameror

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

utan ursprungsstatus inte

överstiger värdet på de

använda materialen med

ursprungsstatus

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

8526

Radarapparater, apparater

för radionavigering samt

apparater för radiomanöv-

rering eller radiostyrning

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

utan ursprungsstatus inte

överstiger värdet på de

använda materialen med

ursprungsstatus

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

8527

Apparater för mottagning

av radiotelefoni,

radiotelegrafi eller

rundradio, även med

inbyggd utrustning för

inspelning eller

återgivning av ljud eller

med inbyggt ur

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda icke-

ursprungsmaterialen inte

överstiger värdet på de

material med

ursprungsstatus som

används

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

8528

Televisionsmottagare

(inbegripet videomonitorer

och videoprojektorer),

även med inbyggd

rundradiomottagare,

inbyggd utrustning för

inspelning eller

återgivning av ljud eller

inbyggd utrustning för

inspelning eller

återgivning av

videosignaler

– Apparater för inspelning

eller återgivning av

videoljud med inyggd

utrustning för inspelning

och återgivning av

videosignaler

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda icke-

ursprungsmaterialen inte

överstiger värdet på de

material med

ursprungsstatus som

används

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

– Andra

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda icke-

ursprungsmaterialen inte

överstiger värdet på de

material med

ursprungsstatus som

används

30 % av produktens pris

fritt fabrik

8529

Delar som är lämpliga att

användas uteslutande

eller huvudsakligen till

apparater enligt

nr 85258528

– lämpliga att användas

uteslutande eller

huvudsakligen till

utrustning för inspelning

eller återgivning av

videosignaler

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

– Andra

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda icke-

ursprungsmaterialen inte

överstiger värdet på de

material med

ursprungsstatus som

används

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

8535 och

8536

Elektriska apparater och

andra artiklar för brytning,

omkoppling eller

skyddande av elektriska

kretsar eller för

åstadkommande av

anslutning till eller

förbindelse i elektriska

kretsar

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken, inom

ovannämnda gräns, de

material som är

klassificerade enligt

nr 8538 används endast

upp till ett värde av 10 %

av produktens pris fritt

fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

8537

Tavlor, paneler, hyllor,

bänkar, skåp o.d.

(inbegripet styrskåp för

numeriska styrsystem),

utrustade med två eller

flera apparater eller andra

artiklar enligt nr 8535 eller

8536 och avsedda att

tjänstgöra som elektriska

manöver- eller

kopplingsorgan, inbegripet

sådana tavlor etc. som

innehåller instrument eller

apparater enligt kap. 90,

dock inte

kopplingsanordningar

enligt nr 8517

Tillverkning vid vilken

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken, inom

ovannämnda gräns, de

material som är

klassificerade enligt

nr 8538 används endast

upp till ett värde av 10 %

av produktens pris fritt

fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 8541

Dioder, transistorer och

liknande

Tillverkning vid vilken

– alla använda material

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

havledarkomponenter

eller havledarelement med

undantag av skivor

(wafers) ännu inte

uppdelade i mikroskivor

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer och

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik

materialen inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

8542

Elektroniska integrerade

kretsar och andra

elektroniska mikrokretsar

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken, inom

ovannämnda gräns, de

material som är

klassificerade enligt

nr 8541 eller 8542

används endast upp till ett

värde av 10 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

8544

Isolerad (inbegripet

lackerad eller

anodoxiderad) tråd och

kabel (även koaxialkabel)

och andra isolerade

elektriska ledare, även

försedda med

kopplingsanordningar;

optiska fiberkablar, i vilka

varje enstaka fiber är

försedd med eget hölje,

även i förening med

elektriska ledare eller

försedda med

kopplingsanordningar

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8545

Kolelektroder, kolborstar,

lampkol, kol för galvaniska

element och andra artiklar

av grafit eller annat kol,

även i förening med

metall, av sådana slag

som används för elektriskt

ändamål

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8546

Elektriska isolatorer,

oavsett materialet

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8547

Isolerdetaljer (med

undantag av isolatorer

enligt nr 8546) för

elektriska maskiner eller

apparater eller för annat

elektriskt ändamål,

utgörande detaljer helt av

isolermaterial bortsett från

mindre metalldelar (t.ex.

gängade hyslor) som

ingjutits eller inpressats i

massan i samband med

tillverknignen och som är

avsedda uteslutande för

sammanfogning;

elektriska isolerrör samt

förbidningsdetaljer till

sådana, av oädel metall,

invändigt belagda med

isolermaterial

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8548

Elektriska delar till

maskiner och apparater,

inte nämnda eller

inbegripna någon

annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8601 till 8607 Delar till lok eller annan

rullande järnvägs- eller

spårvägsmateriel

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8608

Stationär järnvägs- och

spårvägsmateriel;

mekanisk (inbegripet

elektromekanisk)

signalerings-, säkerhets-

och trafikövervaknings-

utrustning för järnvägar,

spårvägar, landsvägar,

gator, inre vattenvägar,

parkeringsplatser,

hamnanläggningar eller

flygfält; delar till sådan

materiel och utrustning

Tillverkning vid vilken

– allt använt material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer och

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

8609

Godsbehållare

(containrar), inbegripet

sådana för transport av

vätskor, speciellt

konstruerade och

utrustade för befordran

med ett eller flera slag av

transportmedel

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 87

Fordon, andra än rullande

järnvägs- eller

spårvägsmateriel, samt

delar och tillbehör till

dessa; med undantag av

nr 8709 87 11, ur 8712,

8715 och 8716 för vilka

det gäller följande

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8709

Truckar, inte försedda med

lyft- eller hanterings-

utrustning, av sådana slag

som används i fabriker,

magasin, hamnområden

eller på flygplatser för

korta transporter av gods;

dragtruckar av sådana

slag som används på

järnvägsperronger; delar

till i detta nummer

nämnda fordon

Tillverkning vid vilken

– alla använda material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer och

– värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik,

8710

Stridsvagnar och andra

motordrivna pansrade

stridsfordon, även

utrustade med vapen,

samt delar till sådana

fordon

Tillverkning vid vilken

– alla använda material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer och

– värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

8711

Motorcyklar (inbegripet

mopeder) samt cyklar

försedda med hjälpmotor,

med eller utan sidvagn;

sidvagnar

– Med förbrännings-

kolvmotor med fram- och

återgående kolv eller

kolvar och med en

cylindervolym

– Av högst 50 cm3

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda icke-

ursprungsmaterialen inte

överstiger värdet på de

material med

ursprungsstatus som

används

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

20 % av produktens pris

fritt fabrik

– Av mer än 50 cm3

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda icke-

ursprungsmaterialen inte

överstiger värdet på de

material med

ursprungsstatus som

används

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

– Andra

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda icke-

ursprungsmaterialen inte

överstiger värdet på de

material med

ursprungsstatus som

används

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 8712

Tvåhjuliga cyklar utan

kullager

Tillverkning på grundval

av material som inte är

klassificerade enligt

nr 8714

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

8715

Barnvagnar och delar till

barnvagnar

Tillverkning vid vilken

– alla använda material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer, och

– värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

8716

Släpfordon och

påhängsvagnar; andra

fordon, utan mekanisk

framdrivningsanordning;

delar till fordon enligt

detta nummer

Tillverkning vid vilken

– alla använda material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer, och

– värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 88

Luftfartyg och

rymdfarkoster samt delar

Tillverkning vid vilken alla

använda material

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

till sådana

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 8804

Rotochute

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer inklusive andra

material enligt nr 8804

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

8805

Startanordningar för

luftfartyg;

inbromsningsanordninga

r av sådana slag som

används på hangarfartyg

samt liknande utrustning;

markträningsapparater för

flygutbildning; delar till i

detta nummer nämnda

varor

Tillverkning vid vilken alla

använda material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

kapitel 89

Fartyg samt annan

flytande materiel

Tillverkning vid vilken alla

de använda materialen är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produkten. Fartygsskrov

enligt nr 8906 får

emellertid inte användas

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 90

Optiska instrument och

apparater, foto- och

kinoapparater, instrument

och apparater för mätning

eller kontroll, medicinska

och kirurgiska instrument

och apparater; delar och

tillbehör till sådana

artiklar; med undantag av

nr 9001, 9002, 9004, ur

9005, ur 9006, 9007,

9011, ur 9014, 9015 90 20

och 9024 90 33 för vilka

det gäller följande

Tillverkning vid vilken

– alla använda material

klassificeras enligt ett

annat nummer än

produktens nummer, och

– värdet på alla använda

material inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik, och

Tillverkning vid vilken

värdet på alla använda

material inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

9001

Optiska fibrer och optiska

fiberknippen; optiska

fiberkablar, andra än

sådana enligt nr 8544;

skivor och plattor av

polariserande material;

linser (inbegripet

kontaktlinser), prismor,

speglar och andra optiska

element, oavsett

materialet, omonterade,

andra än sådana element

av glas som inte är optiskt

bearbetade

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

9002

Linser, prismor, speglar

och andra optiska

element, oavsett

materialet, monterade,

utgörande delar eller

tillbehör till instrument

eller apparater, andra än

sådana element av glas

som inte är optiskt

bearbetade

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

9004

Glasögon o.d., avsedda för

synkorrektion, som skydd

för ögonen eller för annat

ändamål

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 9005

Kikare (monokulära och

binokulära), inbegripet

teleskop, samt stativ till

sådana; med undantag av

astronomiska instrument

och stativ till sådana

Tillverkning

– vid vilken alla använda

material klassificeras

enligt ett annat nummer

än produktens nummer

och

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda icke-

ursprungsmaterialen inte

överstiger värdet på de

material med

ursprungsstatus som

används

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

ur 9006

Stillbildskameror;

blixtljusapparater och

blixtlampor, för

fotografiskt bruk, andra än

elektriskt tända

blixtlampor

Tillverkning

– vid vilken alla använda

material klassificeras

enligt ett annat nummer

än produktens nummer

och

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda icke-

ursprungsmaterialen inte

överstiger värdet på de

material med

ursprungsstatus som

används

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

9007

Kinokameror och

kinoprojektorer, även med

inbyggd utrustning för

inspelning eller

återgivning av ljud

Tillverkning

– vid vilken alla använda

material klassificeras

enligt ett annat nummer

än produktens nummer

och

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda icke-

ursprungsmaterialen inte

överstiger värdet på de

material med

ursprungsstatus som

används

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

9011

Optiska mikroskop,

inbegripet sådana för

fotomikrografi,

kinefotomikrografi eller

mikroprojektion

Tillverkning

– vid vilken alla använda

material klassificeras

enligt ett annat nummer

än produktens nummer

och

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda icke-

ursprungsmaterialen inte

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

överstiger värdet på de

material med

ursprungsstatus som

används

ur 9014

Andra instrument och

apparater för navigering

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

9015

Instrument och appparater

för geodesi (inbegripet

fotogrammetrisk geodesi),

lantmäteri, hydrografi,

oceanografi, hydrologi,

meteorologi eller geofysik,

med undantag av

kompasser;

avståndsmätare

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

9016

Vågar känsliga för 0,05 g

eller mindre, även med

tillhörande vikter

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

9017

Ritinstrument,

ritinstrument och

räkneinstrument (t.ex.

ritapparater, pantografer,

gradskivor, ritbestick,

räknestickor och

räkneskivor); instrument

som hålls i handen för

längdmätning (t.ex.

mätstockar, mätband,

mikrometrar och

skjutmått), inte nämnda

eller inbegripna någon

annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

9018

Instrument och apparater

som används för

medicinskt, kirurgiskt,

dentalt eller veterinärt

bruk, inbegripet

scintigrafer, andra

elektromedicinska

apparater samt

instrument för

synprovning:

– Tandläkarstolar med

apparater för tandläkeri

Tillverkning på grundval

av material enligt alla

nummer, inklusive andra

material enligt nr 9018

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

– Andra

Tillverkning

– vid vilken alla använda

material klassificeras

enligt ett annat nummer

än produktens nummer

och

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produkten pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

9019

Apparater för

mekanoterapi;

massageapparater;

apparater för

psykotekniska

Tillverkning

– vid vilken alla använda

material klassificeras

enligt ett annat nummer

än produktens nummer

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

undersökningar; apparater

för ozonterapi, syreterapi,

aerosolterapi eller

konstgjord andning samt

andra andningsapparater

för terapeutiskt bruk

vid vilken värdet på

alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produkten pris

fritt fabrik

9020

Andra andningsapparter,

inbgripet gasmasker men

inte sådana enkla

skyddsmasker som varken

har mekaniska delar eller

utbytbart filter

Tillverkning

– vid vilken alla använda

material klassificeras

enligt ett annat nummer

än produktens nummer

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produkten pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

25 % av produktens pris

fritt fabrik

9024

Maskiner och apparater

för provning av hårdhet,

hållfasthet,

sammanpressbarhet,

elasticitet eller andra

mekaniska egenskaper

hos material (t.ex.

metaller, trä, textilvaror,

papper eller plast)

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

9025

Areometrar och liknande

instrument, termometrar,

pyrometrar, barometrar,

hygrometrar och

psykrometrar, även

registrerande, samt alla

slags kombinationer av

dessa instrument

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

9026

Instrument och apparater

för mätning eller kontroll

av gasers eller vätskors

strömning, nivå, tryck e.d.

(t.ex. genomströmnings-

mätare, nivåmätare,

manometrar och

värmeförbrukningsmäta

re), med undantag av

instrument och apparater

enligt nr 9014, 9015, 9028

eller 9032

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

9027

Instrument och apparater

för fysikalisk eller kemisk

analys (t.ex. polarimetrar,

refraktometrar,

spektrometrar samt gas-

eller rökanalysapparater);

instrument och apparater

för mätning eller kontroll

av viskositet, porositet,

dilatation, ytspänning e.d.;

instrument och apparater

för mätning eller kontroll

av värmemängd, ljudnivå

eller ljusintensitet

(inbegripet

exponeringsmätare);

mikrotomer

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

9028

Förbruknings- och

produktionsmätare för

gaser, vätskor eller

elektricitet, inbegripet

kalibreringsmätare för

sådana instrument:

– Delar och tillbehör

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

– Andra

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda icke-

ursprungsmaterialen inte

överstiger värdet på de

material med

ursprungsstatus som

används

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

9029

Varvräknare,

produktionsräknare,

taxametrar, vägmätare,

stegräknare o.d.;

hastighetsmätare och

takometrar, andra än

artiklar enligt nr 9015;

stroboskop

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

9030

Oscilloskop,

spektrumanalysapparate

r samt andra instrument

och apparater för mätning

eller kontroll av elektriska

storheter; instrument och

apparater för mätning

eller påvisande av alfa-,

beta-, gamma eller

röntgenstrålning, kosmisk

strålning eller annan

joniserande strålning

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

9031

Instrument, apparater och

maskiner för mätning eller

kontroll, inte nämnda eller

inbegripna någon

annanstans i detta kapitel;

profilprojektorer

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

9032

Instrument och apparater

för automatisk reglering

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

9033

Delar och tillbehör (inte

nämnda eller inbegripna

någon annanstans i detta

kapitel) till maskiner,

instrument och apparater

enligt kap. 90

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

ur kapitel 91

Ur och delar till ur; med

undantag av nr 9105,

9109 till 9113 för vilka det

gäller följande

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens pris

fritt fabrik

9105

Andra ur

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken värdet på alla

de använda icke-

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

ursprungsmaterialen inte

överstiger värdet på de

material med

ursprungsstatus som

används

9109

Andra urverk, kompletta

och sammansatta

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens värde fritt

fabrik, och

– vid vilken värdet på alla

de använda icke-

ursprungsmaterialen inte

överstiger värdet på de

material med

ursprungsstatus som

används

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

9110

Kompletta urverk, inte

sammansatta eller delvis

sammansatta

(urverkssatser);

ofullständiga urverk,

sammansatta; råurverk

Tillverkning

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik,

och

– vid vilken, inom

ovannämnda gräns, de

material som är

klassificerade enligt

nr 9114 används endast

upp till ett värde av 10 %

av produktens pris fritt

fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

9111

Boetter till ur samt delar

till sådana

Tillverkning

– vid vilken använda

material klassificeras

enligt ett annat nummer

än produktens nummer

och

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

9112

Urfoder och andra höljen

till varor enligt detta

kapitel samt delar till

sådana

Tillverkning

– vid vilken använda

material klassificeras

enligt ett annat nummer

än produktens nummer

och

– vid vilken värdet på alla

de använda materialen

inte överstiger 40 % av

produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

30 % av produktens pris

fritt fabrik

9113

Urarmband och delar till

urarmband:

– Av oädel metall, även

med plätering av ädel

metall

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens värde

fritt fabrik

– Andra

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

50 % av produktens värde

fritt fabrik

kapitel 92

Musikinstrument; delar

och tillbehör till

musikinstrument

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

40 % av produktens värde

fritt fabrik

kapitel 93

Vapen och ammunition;

delar och tillbehör till

vapen och ammunition

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

50 % av produktens värde

fritt fabrik

ur kapitel 94

Möbler; sängkläder,

madrasser, resårbottnar

till sängar, kuddar och

liknande stoppade

inredningsartiklar;

belysningsarmatur och

andra belysningsartiklar,

inte nämnda eller

inbegripna någon

annanstans; ljusskyltar,

namnplåtar med

belysning, o.d; monterade

eller monteringsfärdiga

byggnader

Tillverkning vid vilken alla

material som används är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens

ur 9401

och

ur 9403

Möbler av oädel metall,

som en del av vilka

ostoppat bomullstyg med

en vikt av högst 300 g/m2

ingår

Tillverkning vid vilken alla

material som används är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

eller

Tillverkning på grundval

av tyg av bomull färdigt

att användas enligt

nummer 9401 eller 9403,

förutsatt att

– tygets värde inte

överstiger 25 % av

produktens värde fritt

fabrik, och

– alla de andra använda

materialen har

ursprungsstatus och är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

nummer 9401 eller 9403

9405

Belysningsarmatur och

andra belysningsartiklar

(inbegripet strålkastare)

samt delar till sådana

artiklar, inte nämnda eller

inbegripna någon

annanstans; ljusskyltar,

namnplåtar med

belysning, o.d. med fast,

varaktigt monterad

ljuskälla samt delar till

sådana artiklar, inte

nämnda eller inbegripna

någon annanstans

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

50 % av produktens värde

fritt fabrik

9406

Monterade eller

monteringsfärdiga

byggnader

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

50 % av produktens värde

fritt fabrik

ur kapitel 95

Leksaker, spel och

sportartiklar; delar till

sådana artiklar

Tillverkning vid vilken alla

material som används är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens

9503

Andra leksaker; skalenliga

modeller och liknande

modeller för förströelse,

mekaniska eller icke

mekaniska; pussel av alla

slag

Tillverkning vid vilken

– alla material som

används är klassificerade

enligt ett annat nummer

än produktens nummer,

och

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 50 % av

produktens värde fritt

fabrik

ur 9506

Redskap och annan

utrustning för

kroppsövningar,

gymnastik, idrott, annan

sport (inbegripet

bordtennis), utomhusspel

eller utomhuslek, inte

nämnda eller inbegripna

någon annanstans i detta

kapitel; simbassänger och

plaskdammar

Tillverkning vid vilken alla

material som används är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens. Material för

tillverkning av golfklubbor

får användas

ur kapitel 96

Diverse material med

undantag av följande nu:

ur 9601, ur 9602, ur 9603,

9605, 9696, 9612, ur 2613

och ur 9614 för vilka

tillämpliga regler anges

nedan

Tillverkning vid vilken alla

material som används är

klassificerade enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

ur 9601

och

ur 9602

Varor av animaliska,

vegetabiliska eller

mineraliska

snidningsmaterial

Tillverkning på grundval

av ”behandlade”

snidningsmaterial enligt

samma nummer

ur 9603

Kvastar, viskor, borstar

(med undantag av kvastar

o.d. framställda av mård-

eller ekorrhår), penslar,

mekaniska mattsopare

utan motor, målningsrullar

och målardynor, avtorkare

o.d. av gummi eller annat

mjukt material, moppar

Tillverkning vid vilken

värdet på alla de använda

materialen inte överstiger

50 % av produktens värde

fritt fabrik

9605

Reseetuier med artiklar för

toalettändamål, för

sömnad eller för rengöring

av skor eller kläder

Varje artikel i etuiet måste

uppfylla den bestämmelse

som skulle vara tillämplig

på den om den inte engick

i etuiet. Artiklar utan

ursprungsstatus får

emellertid ingå, förutsatt

att deras totala värde inte

överskrider 15 % av

etuiets värde fritt fabrik

9606

Knappar samt

knappformar och andra

delar till knappar;

knappämnen

Tillverkning vid vilken

– alla material som

används är klassificerade

enligt ett annat nummer

än produktens nummer,

och

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 50 % av

produktens värde fritt

fabrik

9612

Färgband för

skrivmaskiner och

Tillverkning vid vilken

– alla material som

liknande färgband,

indränkta med färg eller

på annat sätt preparerade

för att kunna ge ett

avtryck, även på spolar

eller i patroner; färgdynor

(även sådana som inte är

indränkta med färg), med

eller utan ask

används är klassificerade

enligt ett annat nummer

än produktens nummer,

och

– värdet på alla de

använda materialen inte

överstiger 50 % av

produktens pris fritt fabrik

ur 9613

Cigarettändare med

elektriskt tändsystem

Tillverkning vid vilken

värdet av allt material

som används enligt

nummer 9613 inte

överstiger 30 % av priset

fritt fabrik

ur 9614

Rökpipor eller piphuvuden Tillverkning på grundval

av grovt formade block

kapitel 97

Konstföremål,

samlarobjekt eller

antikviteter

Alla material som används

är klassificerde enligt ett

annat nummer än

produktens nummer

BILAGA III

VARUCERTIFIKAT EUR.1

1. Varucertifikat EUR.1 skall upprättas på en blankett

motsvarande förlagan i denna bilaga. Blanketten skall

tryckas på ett eller flera av de språk som avtalet är avfattat

på. Varucertifikatet skall fyllas i på ett av dessa språk och i

överensstämmelse med bestämmelserna i den interna

lagstiftningen i den stat eller på det territorium från vilket

export sker. Om det fylls i för hand skall detta göras med

bläck och versaler.

2. Certifikatets format skall vara 210 x 297 mm, med en

tillåten avvikelse på längden på minus 5 mm eller plus 8

mm. Det papper som används skall vara vitt, lämpligt att

skriva på, fritt från mekanisk pappersmassa och väga minst

25 g/m

2

. Det skall vara försett med guillocherad botten i

grön färg för att göra en förfalskning på mekanisk eller

kemisk väg uppenbar för ögat.

3. De behöriga myndigheterna i gemenskapens

medlemsstater och i Israel får förbehålla sig rätten att själva

trycka certifikat eller låta trycka sådana i ett godkänt

tryckeri. I det senare fallet skall varje blankett förses med en

uppgift om godkännandet. Varje blankett skall vara försedd

med en uppgift om tryckeriets namn och adress eller med

tecken som möjliggör identifiering av tryckeriet. För

särskiljande av certifikaten skall varje certifikat dessutom

genom tryck eller på annat sätt förses med ett serienummer.

VARUCERTIFIKAT

1. Exportör

(namn, fullständig adress, land)

EUR.1

Nr A

000.000

Se anvisningar på omstående sida innan blanketten

ifylles

2. Certifikat

för

användning

i

den

förmånsberättigade handeln mellan

3. Mottagare

(namn, fullständig adress, land) (uppgiften ej

obligatorisk)

och

(ange berörda länder, grupper av länder eller områden)

4. Land, grupp av

länder eller territorium

där varorna anses ha sitt

ursprung

5. Mottagande land,

grupp av länder eller

territorium

6. Upplysningar om transporten

(uppgiften ej obligatorisk)

7. Anmärkningar

8. Positionsnummer; kollis märke och nummer, antal och sl ag

49

; varuslag

9. Bruttovikt

(kg) eller annan

kvantitet (l, m 3

etc.)

10.

Fakturor

(uppgiften ej obli-

gatorisk)

49För oemballerade varor anges alltefter omständigheterna antalet artiklar eller ”i bulk”.

11. TULLMYNDIGHETENS INTYG

Deklarationen granskad utan anmärkning

Exporthandling

50

Blankettnr

Tullanstalt

Utfärdande land eller område

.

Datum

.

(Namnteckning)

Stämpel

12. EXPORTÖRENS DEKLARATION

Undertecknad försäkrar härmed att ovan

angivna varor uppfyller villkoren för

certifikatets erhållande

Ort och datum

.

(Namnteckning)

50Ifylles endast i de fall då det exporterande landets eller territoriets bestämmelser så erfordrar.

13. Begäran om kontroll, till

14. Resultat av kontrollen

Vid den undersökning som verkställts har befunnits att detta

certifikat(*)

utfärdats av angivet tullkontor och att de uppgifter som det

innehåller är riktiga.

ej uppfyller de fastställda villkoren på riktighet (se bifogade

anmärkningar).

Anhållan om kontroll av riktigheten av detta certifikat

(Ort och datum)

Stämpel

(Namnteckning)

(Ort och datum)

Stämpel

(Namnteckning)

________________________

(*) Sätt kryss i tillämplig ruta

ANVISNINGAR

1. Certifikatet får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Ändringar som utförs skall göras genom

överstrykning av de felaktiga uppgifterna, i förekommande fall med angivande av de riktiga uppgifterna. Varje

sådan ändring skall signeras av den som upprättat certifikatet och bestyrkas av tullmyndigheten i det

utfärdande landet eller området.

2. Mellanrum får inte lämnas mellan varuposterna på certifikatet och varje varupost skall föregås av ett

positionsnummer. Omedelbart under sista textraden skall en horisontell linje dragas. Outnyttjat utrymme skall

spärras på sådant sätt att ytterligare tillägg ej kan göras.

3. Varorna anges enligt handelsbruk och tillräckligt noggrant för att möjliggöra identifiering.

ANSÖKAN OM VARUCERTIFIKAT

1. Exportör

(namn, fullständig adress, land)

EUR.1

Nr A

000.000

Se anvisningar på omstående sida innan blanketten

ifylles

2. Certifikat

för

användning

i

den

förmånsberättigade handeln mellan

3. Mottagare

(namn, fullständig adress, land) (uppgiften ej

obligatorisk)

och

(ange berörda länder, grupper av länder eller områden)

4. Land, grupp av

länder eller territorium

där varorna anses ha sitt

ursprung

5. Mottagande land,

grupp av länder eller

territorium

6.

Upplysningar om transporten

(uppgiften ej obligatorisk)

7. Anmärkningar

8. Positionsnummer; kollis märke och nummer, antal och sl ag

51

; varuslag

9. Bruttovikt

(kg) eller annan

kvantitet

(l,

m 3 ,etc.)

10.

Fakturor

(Uppgiften

ej

obligatorisk)

51För oemballerade varor anges alltefter omständigheterna antalet artiklar eller ”i bulk”.

EXPORTÖRENS DEKLARATION

Undertecknad, exportör av på omstående sida upptagna

varor,

FÖRKLARAR att varorna uppfyller villkoren för erhållande av

bifogade certifikat

ANGER

i det följande de omständigheter som gör att

varorna uppfyller ovannämnda villkor

FÖRETER

följande handlingar till stöd för deklarationen

52

:

ÄR BEREDD att på begäran av vederbörande myndighet

förete den bevisning som den finner nödvändig för att

utfärda bifogade certifikat, och godtar, om så erfordras,

varje kontroll från myndigheten av bokföringen och

omständigheterna kring tillverkningen av varorna.

ANSÖKER OM

utfärdande av bifogade certifikat för varorna.

(Ort och datum)

(Namnteckning)

52Exempelvis importdokument, varucertifikat,

tillverkardeklarationer etc. som är hänförliga till de

produkter som används för tillverkningen eller till de varor som

reexporteras i samma skick.

BILAGA IV

Fakturadeklaration enligt artikel 22(4)

Som exportör av de varor som omfattas av denna handling,

försäkrar jag att varorna, om inte annat anges, uppfyller de

villkor som fastställts för erhållande av ursprungsstatus i

den förmånsberättigade handeln med

Europeiska gemenskapen/Israel(

1

)

och att varornas ursprungsland är

Europeiska gemenskapen/Israel

53

........

.....................................................

(ort

och datum)

........

.....................................................

(underskrift)

(namnförtydligande)

___________________

53Stryk i tillämpliga fall.

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 2

Parterna bekräftar återigen den vikt som de fäster vid

respekten för de mänskliga rättigheterna på sätt som

fastslås i FN-stadgan, inbegripet kampen mot

främlingsrädsla, antisemitism och rasism.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 5

Parterna kan komma överens om att expertmöten i särskilda

frågor bör äga rum.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 6.2

Om den nomenklatur som används för klassificering av

jordbruksprodukter eller förädlade jordbruksprodukter som

inte ingår i bilaga II ändras, är parterna överens om att

samråda för att komma överens om de anpassningar som

kan bli nödvändiga för att behålla befintliga koncessioner.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 9.2

För att det förfarande med anmälan i förväg som anges i

artikel 9.2 i avtalet skall fungera smidigt skall Israel inom en

rimlig tidsperiod före införandet till kommissionen informellt

och konfidentiellt överlämna underlaget för beräkningen av

den jordbruksrelaterade del som skall tillämpas.

Kommissionen skall underrätta Israel om sin bedömning

inom en tidsperiod av 10 arbetsdagar.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 39 OCH BILAGA VII

Med avseende på detta avtal är parterna ense om att

immateriell, industriell och kommersiell äganderätt särskilt

omfattar upphovsrätt, inbegripet upphovsrätt till

dataprogram, och närliggande rättigheter, patent, industriell

formgivning, geografiska beteckningar, inbegripet

ursprungsbeteckningar, varumärken och servicemärken,

kretsmönster i halvledarprodukter liksom skydd mot illojal

konkurrens i enlighet med artikel 10 bis i Pariskonventionen

om skydd av den industriella äganderätten

(Stockholmsakten, 1967) och skydd av förtrolig

information om ”know-how”.

I översättningen av avtalet till hebreiska skall uttrycket ”

immateriell, industriell och kommersiell äganderätt”

översättas till det hebreiska begrepp som motsvarar

”immateriell äganderätt”.

GEMENSAM FÖRKLARING OM AVDELNING VI

Parterna ansvarar var för sig för de ekonomiska kostnaderna

för sitt deltagande i de åtgärder som vidtas i samband med

det ekonomiska samarbetet. Beslut härom fattas från fall till

fall.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 44

Parterna bekräftar återigen sina åtaganden när det gäller

fredsprocessen i Mellanöstern och sin övertygelse om att

freden bör befästas genom regionalt samarbete.

Gemenskapen är beredd att stödja gemensamma

utvecklingsprojekt som föreslås av Israel och dess grannar,

om inte annat följer av gemenskapens tekniska och

budgetära förfaranden.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DECENTRALISERAT

SAMARBETE

Parterna bekräftar återigen den vikt som de fäster vid de

decentraliserade samarbetsprogrammen som ett sätt att

uppmuntra erfarenhetsutbyte och överföring av kunskaper i

Medelhavsområdet och mellan Europeiska gemenskapen

och de länder som den samarbetar med i

Medelhavsområdet.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 68

Associeringsrådets arbetsordning gör det möjligt att fatta

beslut genom ett skriftligt förfarande.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 74

Parterna konstaterar att gemenskapnes Ekonomiska och

sociala kommitté i gemenskapen och det israeliska

Ekonomiska och sociala rådet kan fördjupa sina relationer

genom en återkommande dialog och ett återkommande

samarbete.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 75

När skiljeförfarandet tillämpas avser parterna att eftersträva

att associeringsrådet utser den tredje skiljemannen inom två

månader efter det att den andre skiljemannen utsetts.

GEMENSAM FÖRKLARING OM OFFENTLIG UPPHANDLING

Parterna skall inleda formella förhandlingar inom en rad

områden för att göra sina marknader för statlig upphandling

tillgängliga utöver vad man ömsesidigt enats om i Avtalet

om statlig upphandling som slutits inom ramen för WTO,

nedan kallat GPA. Dessa förhandlingar bör föras på ett

sådant sätt att en överenskommelse kan nås i slutet av

1995.

Parterna är överens om att förhandlingarna skall omfatta

bl.a. upphandling av

– varor, arbeten och tjänster av enheter inom

telekommunikations”- och tätortstransportområdena (med

undantag av bussar),

– tjänster som köps av enheter som omfattas av GPA för att

utvidga gemensamma åtaganden enligt bilaga IV i tillägg I

till GPA.

Parterna skall försöka undvika att införa ytterligare

diskriminerande åtgärder som snedvrider en öppen

upphandling, särskilt nya diskriminerande åtgärder, mot den

andra partens leverantörer när det gäller tung elektrisk och

medicinsk utrustning utöver vad man redan kommit överens

om i GPA.

Parterna skall regelbundet se över tillämpningen av sitt avtal

om statlig upphandling för att främja förhandlingar som

syftar till att utvidga det gemensamma området.

Parterna avser vidare att aktivt stödja liberaliseringen av

tjänstemarknaden för telekommunikationer och delta i GATS

multilaterala förhandlingsgrupp om grundläggande

telekommunikation.

GEMENSAM FÖRKLARING OM VETERINÄRA FRÅGOR

Parterna skall eftersträva att tillämpa sina bestämmelser på

veterinärområdet på ett ”icke”-diskriminerande sätt och att

inga nya åtgärder införs som kan störa handeln på ett

otillbörligt sätt.

GEMENSAM FÖRKLARING OM PROTOKOLL 4

Gemenskapen och Israel är överens om att bearbetning eller

förädling som utförs utanför parterna skall genomföras med

hjälp av passiv förädling eller ett liknande system.

GEMENSAM FÖRKLARING OM

GENOMFÖRANDE I FÖRVÄG

Parterna ger uttryck för sin avsikt att påskynda

genomförandet av avtalets bestämmelser rörande handel

och tullsamarbete med hjälp av ett interimsavtal som om

möjligt skall träda i i kraft den 1 januari 1996.

SKRIFTVÄXLING

MELLAN GEMENSKAPEN OCH ISRAEL

OM OLÖSTA BILATERALA FRÅGOR

A. Skrift från gemenskapen

Gemenskapen och Israel konstaterar att enighet nåtts om

genomförande av en godtagbar lösning på alla fortfarande

olösta bilaterala frågor såvitt avser tillämpningen av 1975

års samarbetsavtal.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering är

införstådd med innehållet i denna skrift.

Med utmärkt högaktning

För Europeiska unionens råd

B. Skrift från Israel

Jag har äran bekräfta mottagandet av Er idag daterade skrift

av följande lydelse:

”Gemenskapen och Israel konstaterar att enighet nåtts

om genomförande av en godtagbar lösning på alla

fortfarande olösta bilaterala frågor såvitt avser

tillämpningen av 1975 års samarbetsavtal.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering är

införstådd med innehållet i denna skrift.”

Jag har äran bekräfta att min regering är införstådd med

innehållet i denna skrift.

Med utmärkt högaktning

För Israels regering

SKRIFTVÄXLING

MELLAN GEMENSKAPEN OCH ISRAEL

RÖRANDE PROTOKOLL 1

OM IMPORT TILL GEMENSKAPEN AV

SNITTBLOMMOR OCH BLOMKNOPPAR

ENLIGT NR 0603 10

I GEMENSAMMA TULLTAXAN

A. Skrift från gemenskapen

Gemenskapen och Israel har enats om följande:

Enligt protokoll 1 skall tullen vid import till gemenskapen av

friska snittblommor och blomknoppar enligt nr 0603 10 i

Gemensamma tulltaxan och med ursprung i Israel avskaffas

för en kvot på 19 500 ton.

Israel åtar sig att uppfylla villkoren nedan vid import till

gemenskapen av rosor och nejlikor för vilka denna tull kan

avskaffas:

– Nivån på priserna vid import till gemenskapen måste

minst motsvara 85 % av gemenskapens prisnivå för samma

produkter under samma perioder.

– Den israeliska prisnivån skall fastställas genom att

priserna på de importerade produkterna noteras på

gemenskapens representativa importmarknader.

– Gemenskapens prisnivå skall baseras på de

producentpriser som noteras på de representativa

marknaderna i de huvudsakliga producentmedlemsstaterna.

– Prisnivåerna skall noteras var fjortonde dag och vägas

efter respektive kvantitet. Detta skall gälla både

gemenskapens priser och de israeliska priserna.

– I fråga om både gemenskapens producentpriser och

importpriserna på de israeliska produkterna skall en skillnad

göras mellan storblommiga och småblommiga rosor och

storblommiga nejlikor och elegancenejlikor.

– Om den israeliska prisnivån för något slag av produkt är

lägre än gemenskapens prisnivå skall förmånstullen tillfälligt

upphävas. Gemenskapen skall återinföra förmånstullen när

en israelisk prisnivå på 85 % eller mer av gemenskapens

prisnivå noteras.

Israel åtar sig vidare att bibehålla den traditionella

uppdelningen av handeln mellan rosor och nejlikor.

Om gemenskapens marknad skulle störas genom en

ändring av denna uppdelning, förbehåller sig gemenskapen

rätten att bestämma proportionerna i enlighet med

traditionella handelsmönster. I sådana fall skulle ett utbyte

av åsikter på lämpligt sätt kunna äga rum.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering är

införstådd med innehållet i denna skrift.

Med utmärkt högaktning

För Europeiska unionens råd

B. Skrift från Israel

Jag har äran bekräfta mottagandet av Er idag daterade skrift

av följande lydelse:

Gemenskapen och Israel har enats om följande:

Enligt protokoll 1 skall tullen vid import till gemenskapen av

friska snittblommor och blomknoppar enligt nr 0603 10 i

Gemensamma tulltaxan och med ursprung i Israel avskaffas

för en kvot på 19 500 ton.

Israel åtar sig att uppfylla villkoren nedan vid import till

gemenskapen av rosor och nejlikor för vilka denna tull kan

avskaffas:

– Nivån på priserna vid import till gemenskapen måste

minst motsvara 85 % av gemenskapens prisnivå för samma

produkter under samma perioder.

– Den israeliska prisnivån skall fastställas genom att

priserna på de importerade produkterna noteras på

gemenskapens representativa importmarknader.

– Gemenskapens prisnivå skall baseras på de

producentpriser som noteras på de representativa

marknaderna i de huvudsakliga producentmedlemsstaterna.

– Prisnivåerna skall noteras var fjortonde dag och vägas

efter respektive kvantitet. Detta skall gälla både

gemenskapens priser och de israeliska priserna.

– I fråga om både gemenskapens producentpriser och

importpriserna på de israeliska produkterna skall en skillnad

göras mellan storblommiga och småblommiga rosor och

storblommiga nejlikor och elegancenejlikor.

– Om den israeliska prisnivån för något slag av produkt

är lägre än gemenskapens prisnivå skall förmånstullen

tillfälligt upphävas. Gemenskapen skall återinföra förmåns-

tullen när en israelisk prisnivå på 85 % eller mer av

gemenskapens prisnivå noteras.

Israel åtar sig vidare att bibehålla den traditionella

uppdelningen av handeln mellan rosor och nejlikor.

Om gemenskapens marknad skulle störas genom en

ändring av denna uppdelning, förbehåller sig gemenskapen

rätten att bestämma proportionerna i enlighet med

traditionella handelsmönster. I sådana fall skulle ett utbyte

av åsikter på lämpligt sätt kunna äga rum.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering är

införstådd med innehållet i denna skrift.

Jag har äran bekräfta att min regering är införstådd med

innehållet i denna skrift.

Med utmärkt högaktning

För Israels regering

SKRIFTVÄXLING

MELLAN GEMENSKAPEN OCH ISRAEL

OM GENOMFÖRANDE AV

AVTALEN I URUGUAYRUNDAN

A. Skrift från gemenskapen

Det avtal som slutits mellan Europeiska gemenskapen och

Israel innehåller inga bestämmelser om den nya ordning

som tillämpas på apelsinimport till gemenskapen. Parterna

kommer att fortsätta förhandlingarna i denna fråga för att

finna en lösning innan regleringsåret 1995–1996 börjar, dvs.

den första december. Gemenskapen har i detta

sammanhang gått med på att Israel inte skall behandlas

mindre gynnsamt än de övriga Medelhavsländer som

gemenskapen samarbetar med.

Om en överenskommelse inte har uppnåtts om

införselpriset på apelsiner senast den 1 december 1995

kommer gemenskapen att vidta alla nödvändiga åtgärder för

att garantera Israel ett införselpris som är tillräckligt och

godtagbart för båda parter. Detta kommer att möjliggöra

import av 200 000 ton apelsiner från Israel, en siffra som

kommer att innebära en minskning med 30 % i förhållande

till den nuvarande tullkvoten för apelsiner från Israel.

Gemenskapen kommer dessutom att vidta lämpliga

åtgärder för att tillåta import till gemenskapen av

traditionella israeliska bearbetade jordbruksprodukter som

inte ingår i bilaga II men som omfattas av koncessionerna i

det nya avtalet.

På liknande sätt kommer Israel vid behov att vidta

parallella åtgärder för att säkerställa gemenskapens

traditionella export av jordbruksprodukter under säsongen

1995–1996.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering är

införstådd med innehållet i denna skrift.

Med utmärkt högaktning

För Europeiska unionens råd

B. Skrift från Israel

Jag har äran bekräfta mottagandet av Er skrivelse av dagens

datum av följande lydelse:

”Det avtal som slutits mellan Europeiska gemenskapen

och Israel innehåller inga bestämmelser om den nya ordning

som tillämpas på apelsinimport till gemenskapen. Parterna

kommer att fortsätta förhandlingarna i denna fråga för att

finna en lösning innan regleringsåret 1995–1996 börjar, dvs.

den första december. Gemenskapen har i detta

sammanhang gått med på att Israel inte skall behandlas

mindre gynnsamt än de övriga Medelhavsländer som

gemenskapen samarbetar med.

Om en överenskommelse inte har uppnåtts om

införselpriset på apelsiner senast den 1 december 1995

kommer gemenskapen att vidta alla nödvändiga åtgärder för

att garantera Israel ett införselpris som är tillräckligt och

godtagbart för båda parter. Detta kommer att möjliggöra

import av 200 000 ton apelsiner från Israel, en siffra som

kommer att innebära en minskning med 30 % i förhållande

till den nuvarande tullkvoten för apelsiner från Israel.

Gemenskapen kommer dessutom att vidta lämpliga

åtgärder för att tillåta import till gemenskapen av

traditionella israeliska bearbetade jordbruksprodukter som

inte ingår i bilaga II men som omfattas av koncessionerna i

det nya avtalet.

På liknande sätt kommer Israel vid behov att vidta

parallella åtgärder för att säkerställa gemenskapens

traditionella export av jordbruksprodukter under säsongen

1995–1996.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering är

införstådd med innehållet i denna skrift.”

Jag har äran bekräfta att min regering är införstådd med

innehållet i denna skrift.

Med utmärkt högaktning

För Israels regering

FÖRKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN

FÖRKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN OM

URSPRUNGSKUMULATION (ARTIKEL 28)

Om och när Israel och en eller flera Medelhavsländer i linje

med den politiska utvecklingen sluter frihandelsavtal, är

Europeiska gemenskapen beredd att tillämpa

ursprungskumulation i sin handel med dessa länder.

FÖRKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN OM

ANPASSNING AV REGLERNA OM URSPRUNG (ARTIKEL 28)

Inom ramen för den pågående harmoniseringen av de regler

om ursprung som gäller mellan gemenskapen och andra

tredje länder, kan gemenskapen komma att till

associeringsrådet överlämna de senare ändringar av

protokoll 4 som kan bli nödvändiga.

FÖRKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN

OM ARTIKEL 36

Gemenskapen förklarar att den, tills associeringsrådet

antagit de genomförandebestämmelser om lojal konkurrens

som avses i artikel 36.2, vid tolkningen av artikel 36.1

kommer att bedöma alla förfaranden som strider mot den

artikeln på grundval av de kriterier som följer av

bestämmelserna i artiklarna 85, 86 och 92 i Fördraget om

upprättandet av Europeiska gemenskapen och, när det

gäller produkter som omfattas av Fördraget om

upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen av

bestämmelserna i artiklarna 65 och 66 i det fördraget samt

gemenskapens bestämmelser om statligt stöd, inbegripet

sekundärlagstiftningen.

När det gäller de jordbruksprodukter som avses i

avdelning II kapitel 3 kommer gemenskapen att bedöma alla

förfaranden som strider mot artikel 36.1 i enligt med de

kriterier som gemenskapen fastställt på grundval av

artiklarna 42 och 43 i Fördraget om upprättandet av

Europeiska gemenskapen, särskilt de som fastställts i rådets

förordning nr 26/62.

FÖRKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN

OM EKONOMISKT SAMARBETE (AVDELNING VI)

Israel kommer att fortsätta att vara berättigad till bidrag från

gemenskapens budget för regionala samarbetsprogram i

Medelhavsområdet och andra relevanta övergripande

budgetposter. Israel kommer också att fortsätta att vara

berättigad till de lån från EIB som beviljas inom ramen för

det övergripande stödet till Medelhavsområdet.

FÖRKLARING AV ISRAEL

FÖRKLARING AV ISRAEL OM ARTIKEL 65

Israel avser att i diskussionerna före associeringsrådets

beslut enligt artikel 65.1 ta upp frågan om bestämmelser för

att undvika dubbla bidrag till en parts arbetstagare som är

bosatta inom den andra partens territorium.

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 2

Parterna bekräftar återigen den vikt som de fäster vid

respekten för de mänskliga rättigheterna på sätt som

fastslås i FN-stadgan, inbegripet kampen mot

främlingsrädsla, antisemitism och rasism.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 5

Parterna kan komma överens om att expertmöten i särskilda

frågor bör äga rum.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 6.2

Om den nomenklatur som används för klassificering av

jordbruksprodukter eller förädlade jordbruksprodukter som

inte ingår i bilaga II ändras, är parterna överens om att

samråda för att komma överens om de anpassningar som

kan bli nödvändiga för att behålla befintliga koncessioner.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 9.2

För att det förfarande med anmälan i förväg som anges i

artikel 9.2 i avtalet skall fungera smidigt skall Israel inom en

rimlig tidsperiod före införandet till kommissionen informellt

och konfidentiellt överlämna underlaget för beräkningen av

den jordbruksrelaterade del som skall tillämpas.

Kommissionen skall underrätta Israel om sin bedömning

inom en tidsperiod av 10 arbetsdagar.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 39

OCH BILAGA VII

Med avseende på detta avtal är parterna ense om att

immateriell, industriell och kommersiell äganderätt särskilt

omfattar upphovsrätt, inbegripet upphovsrätt till

dataprogram, och närliggande rättigheter, patent, industriell

formgivning, geografiska beteckningar, inbegripet

ursprungsbeteckningar, varumärken och servicemärken,

kretsmönster i halvledarprodukter liksom skydd mot illojal

konkurrens i enlighet med artikel 10 bis i Pariskonventionen

om skydd av den industriella äganderätten

(Stockholmsakten, 1967) och skydd av förtrolig information

om ”know-how”.

I översättningen av avtalet till hebreiska skall uttrycket ”

immateriell, industriell och kommersiell äganderätt”

översättas till det hebreiska begrepp som motsvarar

”immateriell äganderätt”.

GEMENSAM FÖRKLARING OM AVDELNING VI

Parterna ansvarar var för sig för de ekonomiska kostnaderna

för sitt deltagande i de åtgärder som vidtas i samband med

det ekonomiska samarbetet. Beslut härom fattas från fall till

fall.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 44

Parterna bekräftar återigen sina åtaganden när det gäller

fredsprocessen i Mellanöstern och sin övertygelse om att

freden bör befästas genom regionalt samarbete.

Gemenskapen är beredd att stödja gemensamma

utvecklingsprojekt som föreslås av Israel och dess grannar,

om inte annat följer av gemenskapens tekniska och

budgetära förfaranden.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DECENTRALISERAT

SAMARBETE

Parterna bekräftar återigen den vikt som de fäster vid de

decentraliserade samarbetsprogrammen som ett sätt att

uppmuntra erfarenhetsutbyte och överföring av kunskaper i

Medelhavsområdet och mellan Europeiska gemenskapen

och de länder som den samarbetar med i

Medelhavsområdet.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 68

Associeringsrådets arbetsordning gör det möjligt att fatta

beslut genom ett skriftligt förfarande.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 74

Parterna konstaterar att gemenskapnes Ekonomiska och

sociala kommitté i gemenskapen och det israeliska

Ekonomiska och sociala rådet kan fördjupa sina relationer

genom en återkommande dialog och ett återkommande

samarbete.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 75

När skiljeförfarandet tillämpas avser parterna att eftersträva

att associeringsrådet utser den tredje skiljemannen inom två

månader efter det att den andre skiljemannen utsetts.

GEMENSAM FÖRKLARING OM OFFENTLIG

UPPHANDLING

Parterna skall inleda formella förhandlingar inom en rad

områden för att göra sina marknader för statlig upphandling

tillgängliga utöver vad man ömsesidigt enats om i Avtalet

om statlig upphandling som slutits inom ramen för WTO,

nedan kallat GPA. Dessa förhandlingar bör föras på ett

sådant sätt att en överenskommelse kan nås i slutet av

1995.

Parterna är överens om att förhandlingarna skall omfatta

bl.a. upphandling av

– varor, arbeten och tjänster av enheter inom

telekommunikations”- och tätortstransportområdena (med

undantag av bussar),

– tjänster som köps av enheter som omfattas av GPA för att

utvidga gemensamma åtaganden enligt bilaga IV i tillägg I

till GPA.

Parterna skall försöka undvika att införa ytterligare

diskriminerande åtgärder som snedvrider en öppen

upphandling, särskilt nya diskriminerande åtgärder, mot den

andra partens leverantörer när det gäller tung elektrisk och

medicinsk utrustning utöver vad man redan kommit överens

om i GPA.

Parterna skall regelbundet se över tillämpningen av sitt avtal

om statlig upphandling för att främja förhandlingar som

syftar till att utvidga det gemensamma området.

Parterna avser vidare att aktivt stödja liberaliseringen av

tjänstemarknaden för telekommunikationer och delta i GATS

multilaterala förhandlingsgrupp om grundläggande

telekommunikation.

GEMENSAM FÖRKLARING OM

VETERINÄRA FRÅGOR

Parterna skall eftersträva att tillämpa sina bestämmelser på

veterinärområdet på ett icke-diskriminerande sätt och att

inga nya åtgärder införs som kan störa handeln på ett

otillbörligt sätt.

GEMENSAM FÖRKLARING

OM PROTOKOLL 4

Gemenskapen och Israel är överens om att bearbetning eller

förädling som utförs utanför parterna skall genomföras med

hjälp av passiv förädling eller ett liknande system.

GEMENSAM FÖRKLARING OM

GENOMFÖRANDE I FÖRVÄG

Parterna ger uttryck för sin avsikt att påskynda

genomförandet av avtalets bestämmelser rörande handel

och tullsamarbete med hjälp av ett interimsavtal som om

möjligt skall träda i i kraft den 1 januari 1996.

SKRIFTVÄXLING

MELLAN GEMENSKAPEN OCH ISRAEL

OM OLÖSTA BILATERALA FRÅGOR

A. Skrift från gemenskapen

Gemenskapen och Israel konstaterar att enighet nåtts om

genomförande av en godtagbar lösning på alla fortfarande

olösta bilaterala frågor såvitt avser tillämpningen av 1975

års samarbetsavtal.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering är

införstådd med innehållet i denna skrift.

Med utmärkt högaktning

För Europeiska unionens råd

B. Skrift från Israel

Jag har äran bekräfta mottagandet av Er idag daterade skrift

av följande lydelse:

”Gemenskapen och Israel konstaterar att enighet nåtts

om genomförande av en godtagbar lösning på alla

fortfarande olösta bilaterala frågor såvitt avser

tillämpningen av 1975 års samarbetsavtal.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering är

införstådd med innehållet i denna skrift.”

Jag har äran bekräfta att min regering är införstådd med

innehållet i denna skrift.

Med utmärkt högaktning

För Israels regering

SKRIFTVÄXLING

MELLAN GEMENSKAPEN OCH ISRAEL

RÖRANDE PROTOKOLL 1

OM IMPORT TILL GEMENSKAPEN AV

SNITTBLOMMOR OCH BLOMKNOPPAR

ENLIGT NR 0603 10

I GEMENSAMMA TULLTAXAN

A. Skrift från gemenskapen

Gemenskapen och Israel har enats om följande:

Enligt protokoll 1 skall tullen vid import till gemenskapen av

friska snittblommor och blomknoppar enligt nr 0603 10 i

Gemensamma tulltaxan och med ursprung i Israel avskaffas

för en kvot på 19 500 ton.

Israel åtar sig att uppfylla villkoren nedan vid import till

gemenskapen av rosor och nejlikor för vilka denna tull kan

avskaffas:

– Nivån på priserna vid import till gemenskapen måste

minst motsvara 85 % av gemenskapens prisnivå för samma

produkter under samma perioder.

– Den israeliska prisnivån skall fastställas genom att

priserna på de importerade produkterna noteras på

gemenskapens representativa importmarknader.

– Gemenskapens prisnivå skall baseras på de

producentpriser som noteras på de representativa

marknaderna i de huvudsakliga producentmedlemsstaterna.

– Prisnivåerna skall noteras var fjortonde dag och vägas

efter respektive kvantitet. Detta skall gälla både

gemenskapens priser och de israeliska priserna.

– I fråga om både gemenskapens producentpriser och

importpriserna på de israeliska produkterna skall en skillnad

göras mellan storblommiga och småblommiga rosor och

storblommiga nejlikor och elegancenejlikor.

– Om den israeliska prisnivån för något slag av produkt är

lägre än gemenskapens prisnivå skall förmånstullen tillfälligt

upphävas. Gemenskapen skall återinföra förmånstullen när

en israelisk prisnivå på 85 % eller mer av gemenskapens

prisnivå noteras.

Israel åtar sig vidare att bibehålla den traditionella

uppdelningen av handeln mellan rosor och nejlikor.

Om gemenskapens marknad skulle störas genom en

ändring av denna uppdelning, förbehåller sig gemenskapen

rätten att bestämma proportionerna i enlighet med

traditionella handelsmönster. I sådana fall skulle ett utbyte

av åsikter på lämpligt sätt kunna äga rum.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering är

införstådd med innehållet i denna skrift.

Med utmärkt högaktning

För Europeiska unionens råd

B. Skrift från Israel

Jag har äran bekräfta mottagandet av Er idag daterade skrift

av följande lydelse:

Gemenskapen och Israel har enats om följande:

Enligt protokoll 1 skall tullen vid import till gemenskapen av

friska snittblommor och blomknoppar enligt nr 0603 10 i

Gemensamma tulltaxan och med ursprung i Israel avskaffas

för en kvot på 19 500 ton.

Israel åtar sig att uppfylla villkoren nedan vid import till

gemenskapen av rosor och nejlikor för vilka denna tull kan

avskaffas:

– Nivån på priserna vid import till gemenskapen måste

minst motsvara 85 % av gemenskapens prisnivå för samma

produkter under samma perioder.

– Den israeliska prisnivån skall fastställas genom att

priserna på de importerade produkterna noteras på

gemenskapens representativa importmarknader.

– Gemenskapens prisnivå skall baseras på de

producentpriser som noteras på de representativa

marknaderna i de huvudsakliga producentmedlemsstaterna.

– Prisnivåerna skall noteras var fjortonde dag och vägas

efter respektive kvantitet. Detta skall gälla både

gemenskapens priser och de israeliska priserna.

– I fråga om både gemenskapens producentpriser och

importpriserna på de israeliska produkterna skall en skillnad

göras mellan storblommiga och småblommiga rosor och

storblommiga nejlikor och elegancenejlikor.

– Om den israeliska prisnivån för något slag av produkt

är lägre än gemenskapens prisnivå skall förmånstullen

tillfälligt upphävas. Gemenskapen skall återinföra förmåns-

tullen när en israelisk prisnivå på 85 % eller mer av

gemenskapens prisnivå noteras.

Israel åtar sig vidare att bibehålla den traditionella

uppdelningen av handeln mellan rosor och nejlikor.

Om gemenskapens marknad skulle störas genom en

ändring av denna uppdelning, förbehåller sig gemenskapen

rätten att bestämma proportionerna i enlighet med

traditionella handelsmönster. I sådana fall skulle ett utbyte

av åsikter på lämpligt sätt kunna äga rum.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering är

införstådd med innehållet i denna skrift.

Jag har äran bekräfta att min regering är införstådd med

innehållet i denna skrift.

Med utmärkt högaktning

För Israels regering

SKRIFTVÄXLING

MELLAN GEMENSKAPEN OCH ISRAEL

OM GENOMFÖRANDE AV

AVTALEN I URUGUAYRUNDAN

A. Skrift från gemenskapen

Det avtal som slutits mellan Europeiska gemenskapen och

Israel innehåller inga bestämmelser om den nya ordning

som tillämpas på apelsinimport till gemenskapen. Parterna

kommer att fortsätta förhandlingarna i denna fråga för att

finna en lösning innan regleringsåret 1995–1996 börjar, dvs.

den första december. Gemenskapen har i detta

sammanhang gått med på att Israel inte skall behandlas

mindre gynnsamt än de övriga Medelhavsländer som

gemenskapen samarbetar med.

Om en överenskommelse inte har uppnåtts om

införselpriset på apelsiner senast den 1 december 1995

kommer gemenskapen att vidta alla nödvändiga åtgärder för

att garantera Israel ett införselpris som är tillräckligt och

godtagbart för båda parter. Detta kommer att möjliggöra

import av 200 000 ton apelsiner från Israel, en siffra som

kommer att innebära en minskning med 30 % i förhållande

till den nuvarande tullkvoten för apelsiner från Israel.

Gemenskapen kommer dessutom att vidta lämpliga

åtgärder för att tillåta import till gemenskapen av

traditionella israeliska bearbetade jordbruksprodukter som

inte ingår i bilaga II men som omfattas av koncessionerna i

det nya avtalet.

På liknande sätt kommer Israel vid behov att vidta

parallella åtgärder för att säkerställa gemenskapens

traditionella export av jordbruksprodukter under säsongen

1995–1996.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering är

införstådd med innehållet i denna skrift.

Med utmärkt högaktning

För Europeiska unionens råd

B. Skrift från Israel

Jag har äran bekräfta mottagandet av Er skrivelse av dagens

datum av följande lydelse:

”Det avtal som slutits mellan Europeiska gemenskapen

och Israel innehåller inga bestämmelser om den nya ordning

som tillämpas på apelsinimport till gemenskapen. Parterna

kommer att fortsätta förhandlingarna i denna fråga för att

finna en lösning innan regleringsåret 1995–1996 börjar, dvs.

den första december. Gemenskapen har i detta

sammanhang gått med på att Israel inte skall behandlas

mindre gynnsamt än de övriga Medelhavsländer som

gemenskapen samarbetar med.

Om en överenskommelse inte har uppnåtts om

införselpriset på apelsiner senast den 1 december 1995

kommer gemenskapen att vidta alla nödvändiga åtgärder för

att garantera Israel ett införselpris som är tillräckligt och

godtagbart för båda parter. Detta kommer att möjliggöra

import av 200 000 ton apelsiner från Israel, en siffra som

kommer att innebära en minskning med 30 % i förhållande

till den nuvarande tullkvoten för apelsiner från Israel.

Gemenskapen kommer dessutom att vidta lämpliga

åtgärder för att tillåta import till gemenskapen av

traditionella israeliska bearbetade jordbruksprodukter som

inte ingår i bilaga II men som omfattas av koncessionerna i

det nya avtalet.

På liknande sätt kommer Israel vid behov att vidta

parallella åtgärder för att säkerställa gemenskapens

traditionella export av jordbruksprodukter under säsongen

1995–1996.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering är

införstådd med innehållet i denna skrift.”

Jag har äran bekräfta att min regering är införstådd med

innehållet i denna skrift.

Med utmärkt högaktning

För Israels regering

FÖRKLARING AV

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

FÖRKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN OM

URSPRUNGSKUMULATION (ARTIKEL 28)

Om och när Israel och en eller flera Medelhavsländer i linje

med den politiska utvecklingen sluter frihandelsavtal, är

Europeiska gemenskapen beredd att tillämpa

ursprungskumulation i sin handel med dessa länder.

FÖRKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN OM

ANPASSNING AV REGLERNA OM URSPRUNG (ARTIKEL 28)

Inom ramen för den pågående harmoniseringen av de regler

om ursprung som gäller mellan gemenskapen och andra

tredje länder, kan gemenskapen komma att till

associeringsrådet överlämna de senare ändringar av

protokoll 4 som kan bli nödvändiga.

FÖRKLARING AV EUROPEISKA

GEMENSKAPEN OM ARTIKEL 36

Gemenskapen förklarar att den, tills associeringsrådet

antagit de genomförandebestämmelser om lojal konkurrens

som avses i artikel 36.2, vid tolkningen av artikel 36.1

kommer att bedöma alla förfaranden som strider mot den

artikeln på grundval av de kriterier som följer av

bestämmelserna i artiklarna 85, 86 och 92 i Fördraget om

upprättandet av Europeiska gemenskapen och, när det

gäller produkter som omfattas av Fördraget om

upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen av

bestämmelserna i artiklarna 65 och 66 i det fördraget samt

gemenskapens bestämmelser om statligt stöd, inbegripet

sekundärlagstiftningen.

När det gäller de jordbruksprodukter som avses i

avdelning II kapitel 3 kommer gemenskapen att bedöma alla

förfaranden som strider mot artikel 36.1 i enligt med de

kriterier som gemenskapen fastställt på grundval av

artiklarna 42 och 43 i Fördraget om upprättandet av

Europeiska gemenskapen, särskilt de som fastställts i rådets

förordning nr 26/62.

FÖRKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN

OM EKONOMISKT SAMARBETE (AVDELNING VI)

Israel kommer att fortsätta att vara berättigad till bidrag från

gemenskapens budget för regionala samarbetsprogram i

Medelhavsområdet och andra relevanta övergripande

budgetposter. Israel kommer också att fortsätta att vara

berättigad till de lån från EIB som beviljas inom ramen för

det övergripande stödet till Medelhavsområdet.

FÖRKLARING AV ISRAEL

FÖRKLARING AV ISRAEL OM ARTIKEL 65

Israel avser att i diskussionerna före associeringsrådets

beslut enligt artikel 65.1 ta upp frågan om bestämmelser för

att undvika dubbla bidrag till en parts arbetstagare som är

bosatta inom den andra partens territorium.

PROTOKOLL 5

OM ÖMSESIDIGT BISTÅND

MELLAN ADMINISTRATIVA MYNDIGHETER

I TULLFRÅGOR

Artikel 1

Definitioner

I detta protokoll avses med

a)

tullagstiftning: bestämmelser som antagits av parterna

och som reglerar import, export, varutransitering och

placering av varor under olika tullförfaranden, inbegripet

åtgärder som innebär förbud, restriktioner och kontroll,

b)

tullar: alla tullar, skatter, taxor och andra avgifter som

debiteras och uppbärs inom parternas territorier vid

tillämpning av tullagstiftning, dock med undantag av taxor

och avgifter som är begränsade till belopp som motsvarar

ungefärliga kostnader för tillhandahållna tjänster,

c)

ansökande myndighet: en behörig administrativ

myndighet som av den ena parten har utsetts för detta

ändamål och som framställer en begäran om bistånd i

tullfrågor,

d)

anmodad myndighet: en behörig administrativ

myndighet som av den ena parten har utsetts för detta

ändamål och som mottar en framställning om bistånd i

tullfrågor,

e)

personuppgifter: uppgifter om en identifierad eller

identifierbar fysisk person.

Artikel 2

Räckvidd

1. Parterna skall inom ramen för sina befogenheter bistå

varandra på det sätt och på de villkor som fastställs i detta

protokoll för att se till att tullagstiftningen tillämpas på ett

riktigt sätt särskilt genom att förebygga, upptäcka och

konstatera överträdelser av denna lagstiftning.

2. Bistånd i tullfrågor i enlighet med detta protokoll är

tillämpligt i fråga om de av parternas administrativa

myndigheter som är behöriga att tillämpa detta protokoll.

Det skall inte påverka bestämmelserna om ömsesidigt

bistånd i brottmål. Det skall heller inte omfatta information

som på grund av befogenheter som utövas av rättsliga

myndigheter erhållits på begäran, om inte myndigheterna

går med på detta.

Artikel 3

Bistånd på begäran

1. På begäran av den ansökande myndigheten skall den

anmodade myndigheten överlämna all relevant information

som gör det möjligt att säkerställa att tullagstiftningen

tillämpas på ett riktigt sätt, inklusive information om

upptäckta eller planerade verksamheter som strider mot

eller skulle kunna strida mot sådan lagstiftning.

2. På begäran av den ansökande myndigheten skall den

anmodade myndigheten informera den förstnämnda om

huruvida varor som har exporterats från en av parternas

territorier har importerats i vederbörlig ordning till den andra

partens territorium, i tillämpliga fall med angivande av det

tullförfarande som tillämpats på varorna.

3. På begäran av den ansökande myndigheten skall den

anmodade myndigheten vidta nödvändiga åtgärder för att

säkerställa att övervakning sker av

a) fysiska eller juridiska personer, om det finns skälig grund

att anta att de överträder eller har överträtt

tullagstiftningen,

b) platser där varor lagras på ett sätt som gör att det finns

anledning anta att de är avsedda att understödja

verksamheter som strider mot tullagstiftningen,

c) anmälda godsförflyttningar som kan ge upphov till

överträdelser av tullagstiftningen,

d) transportmedel, om det finns anledning anta att de har

använts, används eller kan användas i verksamheter som

innebär överträdelser av tullagstiftningen.

Artikel 4

Spontant bistånd

Parterna skall i enlighet med sina lagar och rättsregler ge

varandra bistånd när de anser detta nödvändigt för att

tillämpa tullagstiftningen korrekt, särskilt när de får

information om

verksamhet som innebär eller synes innebära

överträdelser av den lagstiftningen och som kan vara av

intresse för andra parter,

nya medel eller metoder som används vid

genomförandet av sådana verksamheter,

varor som är kända för att vara föremål för överträdelser

av tullagstiftningen.

Artikel 5

Översändande/underrättelse

På begäran av den ansökande myndigheten skall den

anmodade myndigheten i enlighet med sin lagstiftning vidta

alla nödvändiga åtgärder

för att översända alla handlingar,

för att anmäla alla beslut,

som omfattas av detta protokolls räckvidd, till en adressat

som är bosatt eller etablerad inom dess territorium. I sådana

fall är artikel 6.3 tillämplig.

Artikel 6

Biståndsframställningars form och innehåll

1. Framställningar i enlighet med detta protokoll skall göras

skriftligen. Handlingar som är nödvändiga för att tillmötesgå

en sådan framställning skall bifogas denna. I brådskande fall

får muntliga framställningar godtas men de måste bekräftas

skriftligen.

2. Framställningar i enlighet med punkt 1 i denna artikel

skall innehålla information om

a) den ansökande myndigheten,

b) de åtgärder som skall vidtas,

c) föremålet för och skälet till framställningen,

d) de lagar eller andra rättsregler som berörs,

e) så exakta och utförliga uppgifter som möjligt om de

fysiska eller juridiska personer som är föremål för

undersökning,

f) en sammanfattning av relevanta fakta och av de

undersökningar som redan genomförts, med undantag av

fall som avses i artikel 5.

3. Framställningarna skall göras på ett språk som är

officiellt språk för den anmodade myndigheten eller på ett

språk som denna kan godta.

4. Om en framställning inte uppfyller de formella kraven får

rättelse eller komplettering begäras; försiktighetsåtgärder

får dock vidtagas.

Artikel 7

Verkställighet av framställningar om bistånd

1. I syfte att tillmötesgå en framställning om bistånd skall

den anmodade myndigheten eller, om denna inte är

behörig, det administrativa organ till vilket den anmodade

myndigheten vänt sig handla inom ramen för sina

befogenheter och tillgängliga resurser som om den handlade

för egen räkning eller på begäran av andra myndigheter hos

samma part, genom att lämna information som den redan

innehar, eller genom att genomföra eller låta genomföra

lämpliga undersökningar.

2. Framställningar om bistånd skall verkställas i enlighet

med den anmodade partens lagar eller rättsregler.

3. Tjänstemän hos den ansökande parten som är

bemyndigade att undersöka överträdelser av

tullagstiftningen får, i särskilda fall och med samtycke från

den andra berörda parten i gemenskapen respektive Israel

vara närvarande när den andra partens tjänstemän

undersöker överträdelser som rör den ansökande parten och

får begära att den anmodade parten granskar relevanta

böcker, register och andra handlingar eller dataunderlag och

tillhandahåller kopior av dessa eller lämnar alla upplysningar

om överträdelsen.

Artikel 8

Form för meddelande av information

1. Den anmodade myndigheten skall meddela

undersökningarnas resultat till den ansökande myndigheten

i form av handlingar, bestyrkta kopior av handlingar,

rapporter o.d.

2. De handlingar som avses i punkt 1 får ersättas av

datoriserad information i vilken form som helst för samma

ändamål.

Artikel 9

Undantag från skyldigheten att lämna bistånd

1. Parterna får vägra att lämna bistånd i enlighet med detta

protokoll om biståndet

a) skulle kunna skada Israels suveränitet eller

suveräniteten hos en medlemsstat som anmodas lämna

bistånd i enlighet med detta protokoll,

b) skulle kunna orsaka skada såvitt avser allmän ordning,

parternas säkerhet eller andra vitala intressen,

c) rör valuta- eller skattebestämmelser som inte kan

hänföras till bestämmelser om tullar, eller

d) innebär en kränkning av en affärshemlighet eller av

tystnadsplikten.

2. Om den ansökande myndigheten begär bistånd som den

själv inte skulle kunna tillhandahålla på den andra partens

begäran skall den framhålla detta i sin framställning. Det

åligger då den anmodade myndigheten att avgöra hur den

skall förhålla sig till en sådan framställan.

3. Om bistånd fördröjs eller vägras skall den framställande

parten utan dröjsmål skriftligen underrättas om beslutet och

om skälen för detta.

Artikel 10

Skyldighet att iaktta konfidentialitet

1. Varje upplysning som meddelas, i vilken form det än må

vara, i enlighet med detta protokoll skall vara konfidentiell.

Uppgifterna skall omfattas av tystnadsplikt och vara föremål

för det skydd som gäller enligt tillämplig lagstiftning hos den

part som mottog dem och enligt motsvarande tillämpliga

bestämmelser för gemenskapens institutioner.

2. Personuppgifter får endast meddelas om skyddsnivån för

personerna är likvärdig i de båda parternas lagstiftning.

Parterna skall säkerställa en skyddsnivå som minst

motsvarar principerna i Europarådets konvention nr 108 av

den 28 januari 1981 om skydd för enskilda såvitt avser

automatisk databehandling av personuppgifter.

Artikel 11

Användning av uppgifterna

1. Erhållna uppgifter får användas uteslutande för de

ändamål som anges i detta protokoll och får användas av en

part för andra ändamål endast efter skriftligt medgivande av

den administrativa myndighet som lämnat uppgifterna och

med de eventuella förbehåll som denna utfärdar.

2. Punkt 1 får inte förhindra att uppgifterna används i

eventuella rättsliga eller administrativa förfaranden som

inleds till följd av överträdelse av tullagstiftningen.

3. Parterna får i sina protokoll, rapporter, utlåtanden och

vittnesmål liksom vid domstolsförfaranden som bevisning

använda uppgifter som erhållits och handlingar som det

hänvisas till, i enlighet med bestämmelserna i detta

protokoll.

Artikel 12

Experter och vittnen

Tjänstemän vid en anmodad myndighet får, inom ramen för

det beviljade tillståndet, inställa sig som experter eller

vittnen vid rättsliga eller administrativa förhandlingar såvitt

avser frågor som omfattas av detta protokoll inom en annan

parts jurisdiktion och förevisa sådana föremål, handlingar

eller bevittnade kopior av sådana som kan behövas för

förhandlingarna. I en begäran om inställelse skall särskilt

anges om vilka frågor och i vilken funktion eller egenskap

som tjänstemannen skall höras.

Artikel 13

Utgifter för bistånd

Parterna skall avstå från alla krav gentemot varandra på

återbetalning av utgifter som uppstått till följd av

tillämpningen av detta protokoll, i tillämpliga fall med

undantag för ersättningar till experter och vittnen och till

tolkar och översättare som inte är offentligt anställda

tjänstemän.

Artikel 14

Tillämpning

1. Tillämpningen av detta protokoll skall anförtros de

nationella tullmyndigheterna i Israel å ena sidan och de

behöriga avdelningarna hos Europeiska gemenskapernas

kommission och, i tillämpliga fall, tullmyndigheterna i

medlemsstaterna i gemenskapen å andra sidan. De skall

besluta om alla praktiska åtgärder och förfaranden som är

nödvändiga för dess tillämpning, med beaktande av

gällande bestämmelser om dataskydd. De får föreslå de

behöriga myndigheterna de ändringar som de anser bör

göras i det här protokollet.

2. Parterna skall samråda med varandra och därefter hålla

varandra

informerade

om

de

närmare

tillämpningsföreskrifter som antas i enlighet med

bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 15

Kompletterande verkan

1. Detta protokoll skall komplettera och inte på något sätt

hindra tillämpningen av avtal om ömsesidigt bistånd som

har slutits eller kan komma att slutas mellan enskilda eller

flera medlemsstater i Europeiska gemenskapen och Israel.

Det skall inte heller utesluta att ett vidare ömsesidigt

bistånd ges i enlighet med sådana avtal.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 skall

dessa avtal inte påverka gemenskapens bestämmelser om

kommunikation mellan kommissionens behöriga organ och

tullmyndigheterna i medlemsstaterna av information som

erhållits i tullfrågor och som kan ha gemenskapsintresse.

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 mars

1996

Närvarande: statsrådet Hjelm-Wallén, ordförande, och

statsråden

Hellström, Peterson, Thalén, Freivalds, Persson, Tham,

Blomberg, Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren,

Ulvskog, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Hellström

Regeringen beslutar proposition 1995/96:185 Europa-

Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och

deras medlemsstater och Israel.