Prop. 1995/96:67

Användningen av vissa medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 september 1995

Mona Sahlin

Jörgen Andersson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att upp till 500 miljoner kronor av de medel som under tionde huvudtitelns reservationsanslag Arbetsmarknadspolitiska åtgärder har beräknats för investeringsbidrag till nyproduktion av bostäder i stället får användas för bidrag till bostadsförbättringsåtgärder enligt de regler som sedan tidigare gäller för sådana åtgärder. Förslaget föranleds av den stora efterfrågan på stöd för bostadsförbättringsåtgärder. Sysselsättningen inom byggsektorn kommer härigenom att öka tidigare och med en jämnare fördelning över landet än vad som annars skulle bli fallet.

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

godkänner vad regeringen förordar om användningen av tionde huvudtitelns reservationsanslag Arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Överväganden

Regeringens förslag: Upp till 500 miljoner kronor av de medel som under anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder har beräknats till investeringsbidrag för nyproduktion av bostäder får användas för bidrag till bostadsförbättringsåtgärder.

Skälen för regeringens förslag: Hösten 1994 anvisade riksdagen på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1994/95 under tionde huvudtiteln ett reservationsanslag till

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder om 3 070 948 000 kronor (prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145). Beslutet grundades på regeringens förslag om ökade insatser inom bl.a. arbetsmarknadsutbildningen samt om ett investeringsprogram avsett att minska arbetslösheten inom byggnadsindustrin. I investeringsprogrammet, som bl.a. omfattade stöd till egentliga byggnadsarbeten om totalt drygt 2,3 miljarder kronor, ingick ett extra statligt stöd för förbättring av bostäder till en beräknad kostnad av 1,5 miljarder kronor. Det extra stödet för bostadsförbättring lämnas som engångsbidrag för åtgärder som påbörjas före den 1 oktober 1995 och avslutas senast under år 1996.

Till följd av regeringens förslag i prop. 1994/95:218 om en effektivare arbetsmarknadspolitik m.m. beräknade riksdagen därefter under anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för budgetåret 1995/96 ytterligare 4 miljarder kronor i stöd till egentliga byggnadsarbeten, varav 2 miljarder kronor till ett tidsbegränsat investeringsbidrag för ökad nyproduktion av bostäder (bet. 1994/95:BoU21, rskr. 1994/95:396 samt bet. 1994/95: AU15, rskr. 1994/95:398). Bidraget avser arbeten som utförs under tiden den 20 april 1995 - den 31 december 1996. Ansökan om stöd skall ha gjorts senast den 1 oktober 1995.

Efterfrågan på stöd till bostadsförbättringsåtgärder har - efter en svag inledning under våren - stigit kraftigt under sommaren 1995. Under tre månader tredubblades då antalet ansökningar om stöd. Vid utgången av augusti omfattade de över 550 000 lägenheter enbart i hyres- och bostadsrättshus. Mot denna bakgrund bedömer vi att anspråken på bidrag kommer att väsentligt överstiga det belopp om 1,5 miljarder kronor som låg till grund för riksdagens beslut om anslag på tilläggsbudget

hösten 1994.

Stödet till bostadsförbättring ingår i de olika investeringsprogram som beslutades av riksdagen under budgetåret 1994/95 i syfte att skapa nya arbetstillfällen inom byggnadsindustrin. Programmen omfattar, som framgått, bl.a. bidrag till egentliga byggnadsarbeten med över 6,3 miljarder kronor. Statistik från Svenska Byggnadsarbetareförbundet visar att antalet arbetslösa medlemmar i arbetslöshetskassan vid utgången av augusti hade minskat med nära 6 300 personer jämfört med samma tidpunkt ett år tidigare. Fortfarande stod dock över 33 000 byggnadsarbetare - eller 28 % av kassans medlemmar - utanför den reguljära arbetsmarknaden, jämfört med 33 % ett år tidigare. Man bör också notera att mer än hälften av minskningen av antalet arbetslösa kassamedlemmar hänför sig till avgångar ur yrket.

Mot den redovisade bakgrunden är det angeläget att sådana byggprojekt som redan på kort sikt kan ge väsentliga bidrag till byggsysselsättningen nu genomförs utan onödig fördröjning. Enligt regeringens uppfattning bör därför ytterligare medel ställas till förfogande för bidrag till bostadsförbättring.

Som framhölls redan i anslutning till förslagen om stöd för miljöinvesteringar i prop. 1994/95:218 om en effektivare arbetsmarknadspolitik m.m. är det emellertid av statsfinansiella skäl utomordentligt viktigt att kostnaderna för de samlade investeringsprogrammen kan begränsas till vad som slutligt är finansierat genom riksdagens beslut över 1995 års kompletteringsproposition. Regeringen förordar därför att ytterligare medel ställs till förfogande för stöd till bostadsförbättring genom att medel omfördelas inom anslaget. Upp till 500 miljoner kronor av den ram om 2 miljarder kronor som har beslutats för investeringsbidrag för ökad nyproduktion av bostäder bör sålunda få användas för bidrag till bostadsförbättringsåtgärder enligt de regler som gäller för detta senare stöd.

Bostadsförbättringsverksamheten pågår över hela landet. Nyproduktion av bostäder sker däremot för närvarande i första hand på de mer utpräglade tillväxtorterna. En omfördelning som görs på det sätt som vi förordar kan därför väntas medföra inte bara att byggsysselsättningen ökar tidigare, utan även att den sprids jämnare över landet än vad som annars skulle följa.

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 28 september 1995

Närvarande: statsrådet Sahlin, ordförande, och statsråden Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Schori, Blomberg, Heckscher, Hedborg, Andersson, Winberg, Nygren, Ulvskog, Sundström Lindh

Föredragande: statsrådet Andersson

Regeringen beslutar proposition 1995/96:67 Användningen av vissa medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.