Prop. 1996/97:126

Om skandinavisk luftfartspolitik och förlängning av SAS-samarbetet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 1997

Lena Hjelm-Wallén

Ines Uusmann (Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår i propositionen att det skandinaviska luftfartssamarbetet förlängs med utgångspunkt i konsortialavtalet från år 1951 rörande Scandinavian Airlines System (SAS). En förlängning föreslås med 15 år från september år 2005 t.o.m. september år 2020. Förlängningen kopplas till vissa nya riktlinjer för den gemensamma skandinaviska luftfartspolitiken, som bör vila på en liberal grundsyn. SAS företrädesrätt bortfaller på i praktiken helt liberaliserade luftfartsmarknader. Regeringen föreslår i propositionen vidare att riksdagen inom vissa ramar bemyndigar regeringen att besluta om en eventuell minskning av statens ägarandel i SAS Sverige AB.

Prop. 1996/97:126