Prop. 1996/97:133

Domstols sammansättning m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 1997

Lena Hjelm­Wallén

Laila Freivalds

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att tingsrätten i brottmål skall bestå av en juristdomare och två nämndemän. Detsamma skall gälla i de familjerättsliga tvistemål där nämndemän medverkar i avgörandet. Om en av nämndemännen får förhinder sedan huvudförhandlingen påbörjats skall rätten ändå vara domför.

Möjligheten för tingsrätt att utöka antalet juristdomare till två utvidgas. Om antalet juristdomare utökas skall antalet nämndemän alltid utökas till tre.

Länsrättens sammansättning skall vara en juristdomare och två nämndemän. Om en av nämndemännen får förhinder sedan handlägg­ ningen påbörjats skall rätten ändå vara domför.

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till målets omfattning eller svårighetsgrad skall länsrätten kunna bestå av två juristdomare och tre nämndemän.

Vidare införs för länsrätterna en generell regel att mål av enkel beskaffenhet skall kunna avgöras slutligt av en juristdomare ensam. Denna regel ersätter gällande regler om ensamdomarbehörighet i vissa uppräknade fall. Dessutom utökas ensamdomarbehörigheten till att avse ytterligare vissa målkategorier. Gränsen för ensamdomarbehörighet i mål som avser fråga om inkomstbeskattning höjs också från 5 000 kr till ett halvt basbelopp.

Hovrätten föreslås kunna fortsätta och avsluta en påbörjad huvud­ förhandling även om en av juristdomarna eller en av nämndemännen får förhinder.

Vidare föreslås att nämndemän skall anses ha sitt tjänsteställe i bostaden. Det innebär att nämndemännens resor mellan bostaden och domstolen betraktas som tjänsteresor och att deras reseersättning därmed inte beskattas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 1997.