Prop. 1996/97:160

Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 maj 1997

Göran Persson

Ines Uusmann

(Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen en förändring i Dennisöverenskom­ melsens vägdel i riktning mot en långsiktigt hållbar trafiklösning för Stockholmsregionen. Förslaget innefattar en förändrad omfattning och en ändrad finansiering av den överenskommelse om miljö och trafik i Stockholmsregionen som slöts under år 1992 och skall ses mot bakgrund av bl.a. önskemål om en mer miljöinriktad trafiklösning. Österleden och Västerleden med anslutningar mellan väg E 4 söder om Stockholm och väg E 4 norr om Stockholm utgår ur trafiklösningen. Beslut om genom­ förande och finansiering av Västerleden med anslutningar fattas mot bakgrund av trafikutvecklingen och värderas i den normala infrastruktur­ planeringen. Det planerade vägtullssystemet med vägtullar utanför Ringen genomförs inte. Drift och underhåll av de nya vägarna i Stockholmsregionen skall finansieras med ordinarie anslag för drift och underhåll av vägar. De statliga bidragen till Stockholms läns landsting skall utbetalas i enlighet med den ursprungliga överenskommelsen.

Förslaget till trafiklösning för Göteborg avser investeringar till samma omfattning som den ursprungliga överenskommelsen men som ändrats enligt följande –1 de ursprungliga väginvesteringarna har reducerats med 2 900 miljoner

kronor

–2 ökade satsningar på miljö­ och säkerhetsåtgärder, trafikantinformatik

för 1 300 miljoner kronor

–3 ytterligare satsning på kollektivtrafikåtgärder för 1 600 miljoner

kronor. Det planerade vägtullssystemet i Göteborg genomförs inte. I avvaktan på utredningar om regional finansiering skall kostnaderna för de aktuella projekten i Stockholmsregionen och Göteborgsregionen finansieras med anslag anvisade över statsbudgeten fr.o.m. år 1999. Därigenom kan på­ gående och planerade projekt komma till byggstart utan ytterligare förse­ ning, vilket skapar förutsättningar för sysselsättning, tillväxt och förbätt­ rad miljö. Den nationella finansieringen kommer att omprövas när förut­ sättningarna för regional finansiering föreligger.

kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Lidingö kommun, Nacka kommun, Norrtälje kommun, Nynäshamns kommun, Salems kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Solna kommun, Stock­ holms kommun, Sundbybergs kommun, Södertälje kommun, Tyresö kommun, Täby kommun, Upplands­Bro kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms kommun, Värmdö kommun, Österåkers kommun, Göteborgs kommun, Lerums kommun, Ale kom­ mun, Kungsbacka kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Mölndals kommun, Partille kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun, Öckerö kommun, Göteborgs och Bohus läns landsting, De Handikappades Riksförbund, Svenska Åkeriförbundet, Tjänstemännens Centralorganisation, Kommunikationsforskningsberedningen, Statens väg­ och transportforskningsinstitut, Boverket, Landstingsförbundet, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Industriförbund, Landsorganisationen i Sverige, Svenska Lokaltrafikföreningen, Sveriges Köpmannaförbund, Naturskyddsföreningen, Miljöförbundet, Gröna Bilister, Kungl Automo­ bil Klubben, Motormännens Riksförbund, Statens naturvårdsverk, Motormännens Helnykterhetsförbund, OK­Bilisterna, Stockholms Natur­ skyddsförening, Aktionsgruppen Nej till Västerleden, Djurgården – Lilla Värtans Miljöskyddsförening, Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen, Stockholms Handelskammare, Stockholms Köpmannaförbund, Stock­ holms Hantverksförening, Svenska Petroleum Institutet, Bilister i Väst.

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 maj 1997

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Peterson, Freivalds, Wallström, Tham, Åsbrink, Schori, Andersson, Winberg, Uusmann, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson, von Sydow, Klingvall, Åhnberg, Pagrotsky, Östros, Messing

Föredragande: statsrådet Uusmann

Regeringen beslutar proposition 1996/97:160 Långsiktigt hållbara tra­ fiklösningar i Stockholm och Göteborg.