Prop. 1996/97:174

Lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 juni 1997

Margot Wallström

Anders Sundström

(Närings­ och handelsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en lag som syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG av den 3 september 1996 om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk.

I lagen föreskrivs att nya nätanslutna kylskåp och frysar, även i kombination (nedan kylskåp och frysar) för hushållsbruk får släppas ut på marknaden endast om de uppfyller vissa krav beträffande högsta tillåtna elförbrukning. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilka kylskåp och frysar som skall undantas från lagen. Kylskåp och frysar som släpps ut på marknaden skall vara märkta som ett bevis på att de uppfyller de föreskrivna energieffektivitetskraven. Den myndighet som regeringen bestämmer skall utöva tillsyn över lagens efterlevnad. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 1998. Under en övergångstid t.o.m. den 2 september 1999 skall det dock vara tillåtet att släppa ut kylskåp och frysar på marknaden även om de inte uppfyller de föreskrivna kraven på energieffektivitet.

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar;

Härigenom föreskri vs2 följande.

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 § Denna lag skall tillämpas på nya nätanslutna kylskåp och frysar, även i kombination, för hushållsbruk.

2 § Lagen gäller inte apparater som även kan utnyttja andra energikällor än el, apparater som bygger på absorptionsprincipen eller apparater som tillverkas enligt särskilda specifikationer.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilka apparater som skall undantas från lagens tillämpning.

3 § Kyl­ och frysapparater som omfattas av lagen får släppas ut på marknaden endast om de uppfyller de krav och villkor som uppställs enligt 4 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. Apparaterna skall även vara märkta enligt 5 §.

Den som tillverkar eller importerar kyl­ och frysapparater ansvarar för att apparaterna uppfyller kraven enligt första stycket.

Elförbrukning

4 § För kyl­ och frysapparater skall en högsta tillåtna elförbrukning gälla.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. högsta tillåtna elförbrukning för olika kyl­ och frysapparater, samt

2. vilka metoder som skall användas för att bestämma en apparats elförbrukning.

Märkning

5 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om CE­märkning av kyl­ och frysapparater, som överensstämmer med denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG av den 3 september 1996 om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk (EGT nr L 236, 18.9.96, s. 36, Celex 396L0057).

För CE­märkning gäller bestämmelserna i lagen (1992:1534) om CE­ märkning.

Tillsyn m.m.

6 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall se till att denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs.

7 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall följas. Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite.

8 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. att en näringsidkare är skyldig att betala kostnader för provtagning och undersökning av prov, samt

2. att en näringsidkare är skyldig att lämna tillsynsmyndigheten de upplysningar, handlingar, varuprov och liknande som behövs för tillsynen.

Överklagande

9 § Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. _______

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

2. Kyl­ och frysapparater som omfattas av denna lag får släppas ut på marknaden till den 3 september 1999 även om de inte uppfyller de krav som uppställs i lagen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen

Remissinstanser

Hovrätten för nedre Norrland Kammarrätten i Jönköping Närings­ och teknikutvecklingsverket Konsumentverket Konkurrensverket Kommerskollegium Sveriges Industriförbund Grossistförbundet Svensk Handel EHL ­ Elektriska Hushållsapparat Leverantörer Styrelsen för Teknisk Ackreditering, SWEDAC Electrolux AB SEMKO AB

Vid remissmötet den 26 maj 1997 deltog representanter från Närings­ och teknikutvecklingsverket, Konsumentverket, Konkurrensverket, EHL ­ Elektriska Hushållsapparat Leverantörer och SWEDAC. Kommerskollegium och Electrolux AB har inkommit med skriftliga synpunkter.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar;

Härigenom föreskri vs3 följande.

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 § Denna lag skall tillämpas på nya nätanslutna kylskåp, frysar, samt kyl­ och frysenheter för hushållsbruk (kylskåp och frysar).

2 § Lagen tillämpas inte på kylskåp och frysar som även kan utnyttja andra energikällor än el, kylskåp och frysar som bygger på absorptionsprincipen eller kylskåp och frysar som tillverkas enligt särskilda specifikationer.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilka kylskåp och frysar som skall undantas från lagens tillämpning.

3 § Kylskåp och frysar som omfattas av lagen får släppas ut på marknaden endast om de uppfyller de krav och villkor som ställs enligt 4 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. De skall även vara CE­märkta.

Den som tillverkar eller importerar kylskåp och frysar ansvarar för att de uppfyller kraven enligt första stycket.

Elförbrukning

4 § För kylskåp och frysar skall en högsta tillåtna elförbrukning gälla.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. högsta tillåtna elförbrukning för olika kylskåp och frysar, och

2. de metoder som skall användas för att bestämma deras elförbrukning.

Märkning

5 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om CE­märkning av sådana kylskåp och frysar, som är utformade i enlighet med denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

För CE­märkning gäller bestämmelserna i lagen (1992:1534) om CE­ märkning.

3 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG av den 3 september 1996 om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk (EGT nr L 236, 18.9.96, s. 36, Celex 396L0057).

Tillsyn m.m.

6 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall se till att denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs.

7 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall följas. Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite.

8 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att

1. näringsidkare är skyldiga att betala kostnader för provtagning och undersökning av prov,

2. näringsidkare är skyldiga att lämna tillsynsmyndigheten de upplysningar, handlingar, varuprov och liknande som behövs för tillsynen, och

3. tillsynsmyndigheten skall ha rätt att för tillsynen få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

Överklagande

9 § Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. _______

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

2. Kylskåp och frysar som omfattas av denna lag får släppas ut på marknaden till och med den 2 september 1999 även om de inte uppfyller de krav som ställs i lagen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997­06­12

Närvarande: justitierådet Staffan Magnusson, f.d. presidenten i Försäkringsöverdomstolen Leif Ekberg, regeringsrådet Leif Lindstam.

Enligt en lagrådsremiss den 5 juni 1997 (Närings­ och handelsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Marinette Andersson.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet.

Enligt 5 § första stycket i den föreslagna lagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om CE­ märkning av sådana kylskåp och frysar som är utformade i enlighet med lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lagrummet har ett samband med 3 § första stycket, där det sägs att kylskåp och frysar som omfattas av lagen får släppas ut på marknaden endast om de uppfyller de krav och villkor som ställs enligt 4 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Det sägs också i 3 § första stycket att kylskåpen och frysarna skall vara CE­märkta.

Meningen torde vara att kylskåp och frysar som omfattas av lagen skall få CE­märkas endast om de uppfyller de krav och villkor som ställs upp i lagen eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Detta bör enligt Lagrådets mening komma till uttryck i 5 § första stycket. Lagrummet bör även i övrigt justeras något i förhållande till det remitterade förslaget.

Lagrådet föreslår att 5 § första stycket får följande lydelse:

”Kylskåp och frysar får CE­märkas endast om de uppfyller de krav och villkor som ställs upp i 4 § eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om CE­märkning av kylskåp och frysar.”

I 8 § har tagits in bestämmelser om att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att betala kostnader för provtagning och undersökning av prov, om skyldighet för näringsidkare att lämna tillsynsmyndigheten

upplysningar, varuprov m.m. och om rätt för tillsynsmyndigheten att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

Enligt Lagrådets mening bör skyldigheten att lämna upplysningar, varuprov m.m. liksom rätten för tillsynsmyndigheten att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen regleras direkt i lagen. 8 § bör därvid delas upp i tre paragrafer, 8­10 §§, som kan ges följande lydelse:

”8 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover eller liknande som behövs för myndighetens tillsyn enligt denna lag.

9 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prov.”