Prop. 1996/97:53

Infrastrukturinriktning för framtida transporter

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 december 1996

Thage G Peterson

Ines Uusmann

(Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår i propositionen en utveckling av transportinfrastrukturen som skall främja ett miljöanpassat och trafiksäkert transportsystem och bidra till tillväxt och sysselsättning i alla delar av landet. Denna inriktning föreslås ligga till grund för trafikverkens infrastrukturplaner för perioden 1998–2007.

Regeringen föreslår vidare att 190 miljarder kronor skall användas för att förverkliga inriktningen under perioden. Av dessa medel skall 98,5 miljarder kronor användas för nyinvesteringar och förbättringar av befintlig infrastruktur, främst vägar och järnvägar. 83 miljarder kronor föreslås användas för drift­ och underhållsåtgärder. Resterande 8,5 miljarder kronor används för infrastrukturanknutna åtgärder som kan minska vägtrafikens miljöpåverkan och öka dess trafiksäkerhet.

Särskilda bidrag föreslås för att stimulera miljö­ och trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunal väghållning samt trafikhuvudmännens åtgärder för att anpassa kollektivtrafiken till de funktionshindrades behov. Infrastrukturen på den nationella nivån planeras i nationella planer för vägar och järnvägar. På regional nivå föreslås en ny form för länsbaserad regional investeringsplanering av samtliga trafikslag och med såväl statliga, kommunala som privata aktörer. Länsstyrelserna, eller i förekommande fall regionala självstyrelseorgan, ges ansvaret att förankra och samordna regionala infrastrukturåtgärder i en s.k. länsplan så att den nationella inriktningen uppnås på regional nivå.

kollektivtrafik, Kooperativa förbundet (KF), Kungl Automobilklubben, Landsorganisationen i Sverige, Landstingsförbundet , Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Motorförarnas helnykterhetsförbund, Motormännens Riksförbund, OK bilisterna, Q 2000, SCA Forest and Timber AB, Skånestyrelsen, SSAB Svenskt Stål AB, Stora Purchasing and Transport AB, Svensk­Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB), Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Kommunförbundet, Svenska Lo­ kaltrafikföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Petroleum Institutet, Svenska Vägföreningen, Svenska Åkeriförbundet, SACO; Sveriges Järnvägars Tjänstemannaförbund, Sveriges Hamn­ och Stuveri­ förbund, Sveriges Industriförbund, Sveriges Redareförening, Tjänste­ männens Centralorganisation (TCO), Trafikflygföretagens Riksförbund, AB Volvo, Västernorrlands Läns Trafik AB, Arkitekt­ och ingenjörsfö­ retagen, Försäkringsförbundet, Aktion Skåne­Miljö, Framtida Järnvägs­ trafik, Skogsindustrierna, Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, Turist­ delegationen.

Dessutom har ett antal organisationer och enskilda personer på eget initiativ kommit in med skrivelser med anledning av Kommunikations­ kommitténs delbetänkande.

Inriktningsproposition med regionala åtgärder

Riksdagsbeslut

Regeringen behandlar över­ klaganden från Vägverket av fastställda LTA­planer samt överklaganden av länsstyrelserna om regional väghållningsplan

Regeringen återrapporterar till Riksdagen i budgetprop. och föreslår anslag för kommande budgetår

Regeringen beslutar om regleringsbrev för Vägverket ang. anslag till LTA­åtgärder och regionala vägåtgärder

Kommuner, Trafikverk, m.fl. lämnar underlag till Vägverket och länsstyrelserna

Vägverket redovisar årligen om genomförandet av LTA­planerna samt de regionala väghållningsplanerna och föreslår anslag för kommande budgetår

Länsstyrelserna upprättar länstrafikanläggningsplaner

Vägverket beslutar om länsvis fördelning för LTA­planerna

Den nuvarande regionala planerings­ och budgetprocessen

Riksdagsbeslut

B ud ge tp ro ce ss B ud ge tp ro ce ss B ud ge tp ro ce ss L ån gs ik tig p la ne ri ng L ån gs ik tig p la ne ri ng L ån gs ik tig p la ne ri ng

Regeringen uppdrar till Vägverket att upprätta och godkänna regionala väghållningsplaner och till länsstyrelserna att upprätta och fastställa länstrafikanläggningsplaner (LTA­planer)

Vägverket upprättar regionala väghållningsplaner

Vägverket godkänner regionala väghållningsplaner

Länsstyrelserna fastställer länstrafikanläggningsplaner

Vägverkets regionindelning

Region Norr: Norrbottens län Västerbottens län

Region Mitt: Jämtlands län Västernorrlands län Gävleborgs län Kopparbergs län

Region Mälardalen: Uppsala län Västmanlands län Örebro län Södermanlands län

Region Stockholm: Stockholms län Gotlands län

Region Väst: Värmlands län Göteborgs och Bohus län Skaraborgs län Älvsborgs län Hallands län

Region Sydöst: Östergötlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Blekinge län

Region Skåne: Kristianstad län Malmöhus län

Inriktningsproposition med regionala åtgärder

Riksdagsbeslut

Regeringen beslutar om regionvis fördelning och utser ordföranden i regionberedningsgrupper där berörda länstyrelser och trafik­ verken skall vara representerade

Regeringen behandlar ev. överklaganden av länsplaner

Regeringen återrapporterar till Riksdagen i budgetprop. och föreslår anslag för kommande budgetår

Regeringen beslutar om regleringsbrev för Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket angående anslag för regionala åtgärder

Regeringen uppdrar till läns­ styrelserna att upprätta och fast­ ställa länsplaner

Trafikverken redovisar årligen i en gemensam rapport och uppdelat på regioner om genomförandet av läns­ planerna samt föreslår anslag för kommande budgetår Regionberedningsgrupperna beslutar om länsvis fördelning av den ekonomiska ramen och länsstyrelserna (alt. reg. själv­ styrelseorgan) upprättar förslag till länsplaner Länsstyrelserna (alt. reg. själv­ styrelseorgan) fastställer länsplanerna och lämnar underlag till trafikverken

Den nya regionala planerings­ och budgetprocessen

Riksdagsbeslut

B ud ge tp ro ce ss B ud ge tp ro ce ss B ud ge tp ro ce ss L ån gs ik tig p la ne ri ng L ån gs ik tig p la ne ri ng L ån gs ik tig p la ne ri ng

Trafikverken, kommunerna, trafikhuvudmän m.fl. lämnar underlag

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 december 1996

Närvarande: statsrådet Peterson, ordförande, och statsråden Freivalds, Tham, Åsbrink, Andersson, Winberg, Uusmann, Ulvskog, von Sydow, Pagrotsky,

Föredragande: statsrådet Uusmann

Regeringen beslutar proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter.