Prop. 1997/98:37

Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 oktober 1997

Leif Blomberg

Jörgen Andersson

(Inrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att de bestämmelser om breddat ägande i allmännyttiga bostadsföretag och om fortsatt räntestöd efter försälj­ ningar av sådana företag eller deras bostäder som gäller för tiden fram till utgången av år 1997 skall fortsätta att gälla även vid ägar­ förändringar och överlåtelser som sker efter denna tidpunkt.

Regeringen avser att i annat sammanhang återkomma till riksdagen med förslag om permanenta bestämmelser i frågor som gäller de allmännyttiga bostadsföretagen. De nuvarande bestämmelserna före­ slås därför tillämpas på ägarförändringar och överlåtelser som sker längst fram till utgången av år 1999.

Inrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 20 oktober 1997

Närvarande: statsrådet Blomberg, ordförande, och statsråden Andersson, Ulvskog, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Andersson

Regeringen beslutar proposition 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag.