Prop. 1998/99:109

Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2000, m.m.2EGERINGENS PROPOSITION 

6ISSA FR¥GOR INF¶R DEN ALLM¤NNA FASTIGHETSTAXERINGEN ¥R  MM

2EGERINGEN ¶VERL¤MNAR DENNA PROPOSITION TILL RIKSDAGEN

3TOCKHOLM DEN APRIL 

'¶RAN 0ERSSON

"OSSE 2INGHOLM

&INANSDEPARTEMENTET	

0ROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEH¥LL

) PROPOSITIONEN F¶RESL¥S VISSA ¤NDRINGAR I BEST¤MMELSERNA OM FASTIGHETS TAXERING INF¶R ¥RS ALLM¤NNA FASTIGHETSTAXERING AV HYRESHUSENHETER INDUSTRIENHETER INKLUSIVE ELPRODUKTIONSENHETER SAMT SPECIALENHETER

)NF¶R TAXERINGEN AV ELPRODUKTIONSENHETER F¶RESL¥S VISSA ¤NDRINGAR MED H¤NSYN TILL ATT ELMARKNADEN HAR AVREGLERATS .¤R DET G¤LLER VATTENKRAFTVERK F¶RESL¥S BLA ATT V¤RDERINGEN SKALL BYGGA P¥ KRAFTVERKETS NORMAL¥RSPRO DUKTION I KILOWATTIMMAR I ST¤LLET F¶R SOM TIDIGARE P¥ DESS INSTALLERADE EFFEKT 6IDARE F¶RESL¥S ATT ELPRODUKTIONSENHETERNA I LAGTEKNISKT H¤NSEENDE BRYTS UT FR¥N INDUSTRIENHETERNA F¶R ATT BILDA EN S¤RSKILD TYP AV TAXERINGS ENHET ) KONSEKVENS H¤RMED F¶RESL¥S ATT EN NY BYGGNADSTYP

BYGGNAD

)NF¶R TAXERINGEN AV HYRESHUSENHETER OCH INDUSTRIENHETER F¶RESL¥S ATT DEFINITIONEN AV DEN SK NORMBYGGNADEN ¤NDRAS

&¶R ATT F¶RENKLA OCH RATIONALISERA BESLUTSHANTERINGEN VID FASTIGHETS TAXERINGEN F¶RESL¥S ATT DE GRUNDL¤GGANDE BESLUTEN OM ALLM¤N FASTIGHETS TAXERING SKALL FATTAS GENOM AUTOMATISK DATABEHANDLING

$E NYA BEST¤MMELSERNA F¶REL¥S TR¤DA I KRAFT DEN JULI OCH TILL L¤MPAS F¶RSTA G¥NGEN VID ¥RS FASTIGHETSTAXERING

0ROP 

0ROP )NNEH¥LLSF¶RTECKNING

 &¶RSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT ,AGTEXT &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	

 &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM STATLIG FASTIGHETSSKATT  &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I KOMMUNALSKATTELAGEN 	 &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ PENSIONSKOSTNADER &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM ¤NDRING I FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	

 RENDET OCH DESS BEREDNING $EN ALLM¤NNA FASTIGHETSTAXERINGEN ¥R  4AXERINGEN AV ELPRODUKTIONSENHETER "AKGRUND

 VERV¤GANDEN OCH F¶RSLAG 

 4AXERINGEN AV HYRESHUS OCH INDUSTRIENHETER !DMINISTRATIVA FR¥GOR MM

 %KONOMISKA EFFEKTER &¶RFATTNINGSKOMMENTAR &¶RSLAGET TILL LAG OM ¤NDRING I FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	

 &¶RSLAGET TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM STATLIG FASTIGHETSSKATT  &¶RSLAGET TILL LAG OM ¤NDRING I KOMMUNALSKATTELAGEN 	 &¶RSLAGET TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ PENSIONSKOSTNADER &¶RSLAGET TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM ¤NDRING AV FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	

"ILAGA 3AMMANFATTNINGEN I PROMEMORIAN "ILAGA ,AGF¶RSLAGEN I PROMEMORIAN "ILAGA &¶RTECKNING ¶VER REMISSINSTANSER "ILAGA ,AGR¥DSREMISSENS LAGF¶RSLAG "ILAGA ,AGR¥DETS YTTRANDE 

5TDRAG UR PROTOKOLL VID REGERINGSSAMMANTR¤DE DEN APRIL 

0ROP  &¶RSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT

2EGERINGEN F¶RESL¥R ATT RIKSDAGEN ANTAR REGERINGENS F¶RSLAG TILL

 LAG OM ¤NDRING I FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	 LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM STATLIG FASTIGHETSSKATT LAG OM ¤NDRING I KOMMUNALSKATTELAGEN 	 LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ PENSIONS KOSTNADER LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM ¤NDRING I FASTIGHETSTAXERINGS LAGEN 	

0ROP  ,AGTEXT

 &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS I FR¥GA OM FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	

DELS ATT KAP OCH gg KAP OCH gg KAP OCH gg KAP

 g KAP g KAP  OCH gg KAP g KAP OCH gg KAP g KAP KAP g OCH KAP g SKALL HA F¶LJANDE LYDELSE

DELS ATT DET I LAGEN SKALL INF¶RAS TV¥ NYA PARAGRAFER KAP g OCH

 KAP A g AV F¶LJANDE LYDELSE

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

 KAP

 g!LLM¤N FASTIGHETSTAXERING SKALL SKE VARTANNAT ¥R ENLIGT BEST¤MMELSERNA I  KAP OCH I F¶LJANDE ORDNING

R OCH D¤REFTER VART SJ¤TTE ¥R TAXERAS HYRESHUSENHETER INDU STRIENHETER INKLUSIVE ELPRODUK TIONSENHETER OCH SPECIALENHETER

R OCH D¤REFTER VART SJ¤TTE ¥R TAXERAS HYRESHUSENHETER INDU STRIENHETER ELPRODUKTIONSENHETER OCH SPECIALENHETER

¥R OCH D¤REFTER VART SJ¤TTE ¥R SM¥HUSENHETER SAMT ¥R OCH D¤REFTER VART SJ¤TTE ¥R LANTBRUKSENHETER "EST¤MMELSER OM F¶RFARANDET VID ALLM¤N FASTIGHETSTAXERING FINNS I  KAP

 g/MR¤KNING SKALL SKE ¥RLIGEN F¶R OLIKA TYPER AV SKATTEPLIKTIGA TAXE RINGSENHETER UTOM INDUSTRIENHETER ENLIGT BEST¤MMELSERNA I ! KAP

/MR¤KNING SKALL SKE ¥RLIGEN F¶R OLIKA TYPER AV SKATTEPLIKTIGA TAXE RINGSENHETER UTOM INDUSTRIENHETER

OCH ELPRODUKTIONSENHETER ENLIGT

BEST¤MMELSERNA I ! KAP

"EST¤MMELSER OM F¶RFARANDET VID OMR¤KNING FINNS I  KAP

 KAP

 g

"YGGNADSTYPEN SKALL BEST¤MMAS MED H¤NSYN TILL DET ¤NDAM¥L SOM BYGGNAD TILL ¶VERV¤GANDE DEL ¤R INR¤TTAD F¶R OCH DET S¤TT SOM BYGGNAD TILL ¶VERV¤GANDE DEL ANV¤NDS P¥

"YGGNAD SOM KAN INDELAS B¥DE SOM SM¥HUS HYRESHUS INDUSTRI BYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD OCH SOM SPECIALBYGGNAD SKALL INDELAS SOM SPECIALBYGGNAD

"YGGNAD SOM KAN INDELAS B¥DE SOM SM¥HUS HYRESHUS KRAFT VERKS

BYGGNAD INDUSTRIBYGGNAD ELLER

¶VRIG BYGGNAD OCH SOM SPECIALBYGGNAD SKALL INDELAS SOM SPECIALBYGGNAD3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP "YGGNAD SOM KAN INDELAS B¥DE SOM SPECIALBYGGNAD OCH EKONOMI BYGGNAD SKALL INDELAS SOM EKONOMIBYGGNAD

 g-ARK SKALL INDELAS I DE ¤GOSLAG SOM ANGES I DET F¶LJANDE -ARK SOM ¤R VATTENT¤CKT SKALL INDELAS ENDAST OM DEN ¤R T¤KTMARK )NDELNINGEN F¥R INTE P¥VERKAS AV F¶REKOMSTEN AV BYGGNAD SOM SKALL RIVAS SANERINGSBYGGNAD	 ELLER AV BYGGNAD ELLER BYGGNADER VARS SAMMANLAGDA BASV¤RDE INTE SKULLE UPPG¥ TILL  KRONOR

4OMTMARK -ARK SOM UPPTAS AV SM¥HUS HYRESHUS

INDUSTRIBYGGNAD SPECIALBYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD SAMT TR¤DG¥RD PARKERINGS PLATS UPPLAGSPLATS KOMMUNIKATIONSUT RYMME MM SOM LIGGER I ANSLUTNING TILL S¥DAN BYGGNAD

-ARK TILL FASTIGHET SOM ¤R BEBYGGD MED SM¥HUS HYRESHUS INDUSTRIBYGGNAD SPECIALBYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD SKALL I SIN HELHET UTG¶RA TOMTMARK OM FASTIG HETEN LIGGER I ETT ¤GOSKIFTE OCH HAR EN TOTAL AREAL SOM INTE ¶VERSTIGER TV¥ HEKTAR $ETTA SKALL DOCK EJ G¤LLA OM FASTIGHETENS MARK TILL N¥GON DEL SKALL TAXERAS TILLSAM MANS MED ANNAN EGENDOM ENLIGT REG LERNA I KAP

4OMTMARK -ARK SOM UPPTAS AV SM¥HUS HYRESHUS

KRAFTVERKSBYGGNAD

INDUSTRIBYGGNAD SPECIALBYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD SAMT TR¤DG¥RD PARKERINGS PLATS UPPLAGSPLATS KOMMUNIKATIONSUT RYMME MM SOM LIGGER I ANSLUTNING TILL S¥DAN BYGGNAD

-ARK TILL FASTIGHET SOM ¤R BEBYGGD MED SM¥HUS HYRESHUS

KRAFTVERKSBYGGNAD

INDUSTRIBYGGNAD SPECIALBYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD SKALL I SIN HELHET UTG¶RA TOMTMARK OM FASTIG HETEN LIGGER I ETT ¤GOSKIFTE OCH HAR EN TOTAL AREAL SOM INTE ¶VERSTIGER TV¥ HEKTAR $ETTA SKALL DOCK EJ G¤LLA OM FASTIGHETENS MARK TILL N¥GON DEL SKALL TAXERAS TILLSAM MANS MED ANNAN EGENDOM ENLIGT REG LERNA I KAP

6AD NU HAR SAGTS OM TOMTMARK SKALL OCKS¥ G¤LLA MARK TILL OBEBYGGD FASTIGHET SOM HAR BILDATS F¶R BYGGNADS¤NDAM¥L UNDER DE SENASTE TV¥ ¥REN (AR FASTIGHETEN BILDATS L¤NGRE TILLBAKA I TIDEN SKALL MARKEN UTG¶RA TOMTMARK ENDAST OM DET ¤R UPPENBART ATT DEN F¥R BEBYGGAS ) ¶VRIGA FALL SKALL OBEBYGGD MARK ANSES SOM TOMTMARK ENDAST OM MARKEN3ENASTE LYDELSE 

0ROP ENLIGT DETALJPLAN UTG¶R KVARTERSMARK F¶R ENSKILT BEBYGGANDE OCH DET INTE ¤R UPPENBART ATT BEBYGGELSEN INTE SKALL GENOM F¶RAS $ETSAMMA G¤LLER OM DET FINNS GILTIGT BYGGLOV ELLER TILLST¥ND ENLIGT ETT F¶RHANDSBESKED ENLIGT PLAN OCH BYGG LAGEN 	 AVSEENDE S¥DAN BYGGNAD SOM ANGES I ANDRA STYCKET

4¤KTMARK -ARK F¶R VILKEN T¤KTTILLST¥ND ENLIGT g NATURV¥RDSLAGEN 	 VATTENLAGEN 	 ELLER MILJ¶BALKEN G¤LLER -ED T¤KTTILLST¥ND SKALL J¤MST¤LLAS P¥G¥ENDE T¤KT "YGGNAD P¥ T¤KTOMR¥DE F¶R T¤KTENS UTNYTTJANDE HINDRAR INTE ATT MARKEN INDELAS SOM T¤KTMARK

KERMARK -ARK SOM ANV¤NDS ELLER L¤MPLIGEN KAN ANV¤NDAS TILL V¤XTODLING ELLER BETE OCH SOM ¤R L¤MPLIG ATT PL¶JAS

"ETESMARK -ARK SOM ANV¤NDS ELLER L¤MPLIGEN KAN ANV¤NDAS TILL BETE OCH SOM INTE ¤R L¤MPLIG ATT PL¶JAS

3KOGSMARK -ARK SOM ¤R L¤MPLIG F¶R VIRKESPRODUKTION OCH SOM INTE I

V¤SENTLIG UTSTR¤CKNING ANV¤NDS F¶R ANNAT ¤NDAM¥L -ARK D¤R DET B¶R FINNAS SKOG TILL SKYDD MOT SAND ELLER JORDFLYKT ELLER MOT ATT FJ¤LLGR¤NSEN FLYTTAS NED

-ARK SOM LIGGER HELT ELLER I HUVUDSAK OUTNYTTJAD SKALL DOCK INTE ANSES SOM SKOGSMARK OM DEN P¥ GRUND AV S¤R SKILDA F¶RH¥LLANDEN INTE B¶R TAS I ANSPR¥K F¶R VIRKESPRODUK TION

-ARK SKALL ANSES L¤MPLIG F¶R VIRKESPRODUKTION OM DEN ENLIGT VEDERTAGNA BED¶MNINGSGRUNDER KAN PRODUCERA I GENOMSNITT MINST EN KUBIKMETER VIRKE OM ¥RET PER HEKTAR

3KOGSIM PEDIMENT

-ARK SOM INTE ¤R L¤MPLIG F¶R VIRKESPRODUKTION UTAN PRO DUKTIONSH¶JANDE ¥TG¤RDER MEN SOM B¤R SKOG ELLER HAR F¶RUTS¤TTNINGAR ATT B¤RA SKOG

VRIG MARK -ARK SOM INTE SKALL UTG¶RA N¥GOT AV DE TIDIGARE N¤MNDA

¤GOSLAGEN

 KAP

 g4AXERINGSENHET SKALL OMFATTA BYGGNADSTYPER OCH ¤GOSLAG ENLIGT EN AV F¶LJANDE KOMBINATIONER OM INTE ANNAT S¤GS I ANDRA OCH TREDJE STYCKENA OCH HA EN AV F¶LJANDE BETECKNINGAR F¶R TYP AV TAXERINGSENHET

 SM¥HUS OCH TOMTMARK F¶R S¥DAN BYGGNAD SM¥HUSENHET	 HYRESHUS OCH TOMTMARK F¶R S¥DAN BYGGNAD HYRESHUSENHET	 INDUSTRIBYGGNAD ¶VRIG BYGGNAD TOMTMARK F¶R S¥DANA BYGGNADER VATTENVERK P¥ ANNANS GRUND SAMT I JORDEBOKEN UPPTAGET FISKERI INDUSTRIENHET	3ENASTE LYDELSE 

0ROP  T¤KTMARK SAMT INDUSTRIBYGGNAD OCH ¶VRIG BYGGNAD P¥ S¥DAN MARK INDUSTRIENHET	

 SPECIALBYGGNAD OCH TOMTMARK F¶R S¥DAN BYGGNAD SPECIALENHET	 EKONOMIBYGGNAD ¥KERMARK BETESMARK SKOGSMARK OCH SKOGSIM PEDIMENT LANTBRUKSENHET	

 KRAFTVERKSBYGGNAD TOMTMARK TILL KRAFTVERKSBYGGNAD OCH FALLR¤TT ELPRODUKTIONSENHET	 3OM ELPRO DUKTIONSENHET BETECKNAS OCKS¥ EN TAXERINGSENHET VARS V¤RDE TILL ¶VER V¤GANDE DEL UTG¶RS AV R¤TT TILL ANDELS ELLER ERS¤TTNINGSKRAFT

3M¥HUS OCH TOMTMARK F¶R S¥DAN BYGGNAD SOM LIGGER P¥ FASTIGHET MED ¥KERMARK BETESMARK SKOGSMARK ELLER SKOGSIMPEDIMENT SKALL ING¥ I DEN LANTBRUKSENHET SOM OMFATTAR MARKEN

3ANERINGSBYGGNAD OCH ¶VRIG MARK KAN ING¥ I SAMTLIGA TAXE RINGSENHETER UNDER PUNKTERNA  I F¶RSTA STYCKET VRIG MARK SKALL I REGEL ING¥ I LANTBRUKSENHET ) ANNAT FALL SKALL ¶VRIG MARK TAXERAS TILL SAMMANS MED DEN TOMTMARK ELLER T¤KTMARK SOM LIGGER N¤RMAST (AR ¶VRIG MARK STOR OMFATTNING OCH SAKNAR DEN SAMBAND MED ANNAN MARK SOM HAR SAMMA ¤GARE SKALL DEN DOCK BILDA EN TAXERINGSENHET 4AXERINGSENHET SOM BEST¥R AV ENDAST ¶VRIG MARK BETECKNAS INDUSTRIENHET OM DEN LIGGER TILL ¶VERV¤GANDE DEL INOM T¤TORT OCH LANTBRUKSENHET OM DEN LIGGER TILL ¶VERV¤GANDE DEL UTANF¶R S¥DAN ORT

3ANERINGSBYGGNAD OCH ¶VRIG MARK KAN ING¥ I SAMTLIGA TAXE RINGSENHETER UNDER PUNKTERNA  I F¶RSTA STYCKET VRIG MARK SKALL I REGEL ING¥ I LANTBRUKSENHET ) ANNAT FALL SKALL ¶VRIG MARK TAXERAS TILL SAMMANS MED DEN TOMTMARK ELLER T¤KTMARK SOM LIGGER N¤RMAST (AR ¶VRIG MARK STOR OMFATTNING OCH SAKNAR DEN SAMBAND MED ANNAN MARK SOM HAR SAMMA ¤GARE SKALL DEN DOCK BILDA EN TAXERINGSENHET 4AXERINGSENHET SOM BEST¥R AV ENDAST ¶VRIG MARK BETECKNAS INDU STRIENHET OM DEN LIGGER TILL ¶VER V¤GANDE DEL INOM T¤TORT OCH LANTBRUKSENHET OM DEN LIGGER TILL ¶VERV¤GANDE DEL UTANF¶R S¥DAN ORT

 g-ARKSAMF¤LLIGHET ELLER ANL¤GGNINGSSAMF¤LLIGHET SKALL UTG¶RA EN TAXE RINGSENHET OM DEN F¶RVALTAS AV JURIDISK PERSON $ETTA G¤LLER DOCK INTE OM FASTIGHETERNA SOM HAR DEL I SAMF¤LLIGHETEN UTESLUTANDE ELLER S¥ GOTT SOM UTESLUTANDE ¤R SM¥HUSFASTIGHETER $ETTA G¤LLER INTE HELLER SAMF¤LLIGHET SOM AVSER ENSKILD V¤G ELLER DIKE ELLER SOM HAR ETT RINGA EKONOMISKT V¤RDE

) EN ELPRODUKTIONSENHET F¥R INTE KRAFTVERKSBYGGNAD MARK ELLER MARKANL¤GGNING ING¥ SOM TILLH¶R MER ¤N ETT AV F¶LJANDE SLAG AV KRAFTVERK VATTENKRAFTVERK K¤RN KRAFTVERK KRAFTV¤RMEVERK KON DENSKRAFTVERK GASTURBIN ELLER VINDKRAFTVERK3ENASTE LYDELSE 

0ROP 2EGLERINGSANL¤GGNING HUVUD SAKLIGEN AVSEDD F¶R VATTENKRAFTS ¤NDAM¥L SKALL INTE UTG¶RA EN TAXERINGSENHET UTAN BEAKTAS VID TAXERINGEN AV DE KRAFTVERK SOM HAR NYTTA AV ANL¤GGNINGEN

2EGLERINGSANL¤GGNING HUVUD SAKLIGEN AVSEDD F¶R VATTEN KRAFTS¤NDAM¥L SKALL INTE UTG¶RA EN TAXERINGSENHET UTAN BEAKTAS VID TAXERINGEN AV DE VATTENKRAFTVERK SOM HAR NYTTA AV ANL¤GGNINGEN

 KAP

 g6ID TAXERINGEN SKALL F¶LJANDE DELV¤RDEN BEST¤MMAS &¶R SM¥HUS  HYRESHUS OCH INDUSTRIENHET

&¶R SM¥HUS  HYRESHUS  IN DUSTRI OCH ELPRODUKTIONSENHET

 "YGGNADSV¤RDE "YGGNADSV¤RDE ¤R V¤RDET AV DE BYGGNADER SOM H¶R TILL TAXERINGSENHET EN

 -ARKV¤RDE -ARKV¤RDE -ARKV¤RDE ¤R V¤RDET AV TAXER INGSENHETENS TOMTMARK T¤KTMARK OCH MARKANL¤GGNINGAR

-ARKV¤RDE ¤R V¤RDET AV TAXER INGSENHETENS TOMTMARK T¤KTMARK

FALLR¤TT OCH MARKANL¤GGNINGAR

&¶R LANTBRUKSENHET "OSTADSBYGGNADSV¤RDE "OSTADSBYGGNADSV¤RDE ¤R V¤RDET AV DE SM¥HUS SOM H¶R TILL TAXERINGS ENHETEN

 %KONOMIBYGGNADSV¤RDE %KONOMIBYGGNADSV¤RDE ¤R V¤RDET AV DE EKONOMIBYGGNADER SOM H¶R TILL TAXERINGSENHETEN

 4OMTMARKSV¤RDE 4OMTMARKSV¤RDE ¤R V¤RDET AV TAXERINGSENHETENS TOMTMARK *ORDBRUKSV¤RDE *ORDBRUKSV¤RDE ¤R V¤RDET AV TAXERINGSENHETENS ¥KERMARK BETESMARK OCH MARKANL¤GGNINGAR SOM ANV¤NDS ELLER BEH¶VS F¶R V¤XTODLING

 3KOGSBRUKSV¤RDE 3KOGSBRUKSV¤RDE ¤R V¤RDET AV TAXERINGSENHETENS SKOGSMARK MED V¤XANDE SKOG OCH MARKANL¤GGNINGAR SOM ANV¤NDS ELLER BEH¶VS F¶R SKOGSBRUK

 3KOGSIMPEDIMENTSV¤RDE 3KOGSIMPEDIMENTSV¤RDE ¤R V¤RDET AV DE SKOGSIMPEDIMENT SOM H¶R TILL TAXERINGSENHETEN

 KAP

 g2EGLER OM V¤RDERINGSENHETER P¥ ELPRODUKTIONSENHET FINNS I KAP

%TT VATTENKRAFTVERK SKALL UTG¶RA EN V¤RDERINGSENHET ) EN S¥DAN V¤RDERINGSENHET SKALL DE ANDELAR I3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP REGLERINGSANL¤GGNINGAR SOM H¶R TILL KRAFTVERKET ING¥

-ARK SOM H¶R TILL ETT VATTEN KRAFTVERK SKALL UTG¶RA EN V¤RDE RINGSENHET TILLSAMMANS MED MARK SOM TAS UPP AV DE MARKANL¤GG NINGAR SOM H¶R TILL KRAFTVERKET ) EN S¥DAN V¤RDERINGSENHET SKALL D¤RUT¶VER FALLR¤TT SOM H¶R TILL KRAFTVERKET ING¥ ) V¤RDERINGS ENHETEN SKALL OCKS¥ ING¥ ANDELAR I DE REGLERINGSANL¤GGNINGAR SOM H¶R TILL KRAFTVERKET TILL DEN DEL DE AVSER MARKANL¤GGNING

 g

&¶R K¤RNKRAFTVERK KRAFTV¤RME VERK KONDENSKRAFTVERK GASTURBIN OCH VINDKRAFTVERK V¤RMEKRAFTVERK	 SKALL DET F¶R VARJE AGGREGAT F¶R PRODUKTION AV ELKRAFT BILDAS EN V¤RDERINGSENHET SOM AVSER BYGG NAD OCH EN V¤RDERINGSENHET SOM AVSER MARK

 KAP

 g&¶R BYGGNADER OCH ¤GOSLAG SOM AVSES I  KAP SKALL BASV¤RDE BEST¤MMAS MED UTG¥NGSPUNKT I RIKTV¤RDEN $ESSA SKALL F¶R VARJE V¤R DERINGSENHET BEST¤MMAS F¶R KOMBINATIONER AV V¤RDEFAKTORER SOM I N¥GON UTSTR¤CKNING VARIERAR INOM V¤RDEOMR¥DET OCH SOM HAR S¤RSKILD BETYDELSE F¶R MARKNADSV¤RDET

&¶R ¶VRIGA V¤RDEFAKTORER SKALL RIKTV¤RDET BEST¤MMAS MED UTG¥NGSPUNKT I F¶RH¥LLANDEN SOM I GENOMSNITT ELLER I HUVUDSAK R¥DER INOM V¤RDE OMR¥DET

6¤RDEFAKTORER SOM S¤RSKILT SKALL BEAKTAS VID RIKTV¤RDETS BEST¤M MANDE SKALL UTOM S¥VITT AVSER DE UNDER PUNKTERNA  ANGIVNA V¤RDEFAKTORERNA INDELAS I KLASSER

6¤RDEFAKTORER SOM S¤RSKILT SKALL BEAKTAS VID RIKTV¤RDETS BEST¤M MANDE SKALL UTOM S¥VITT AVSER DE UNDER PUNKTERNA  ANGIVNA V¤RDEFAKTORERNA INDELAS I KLASSER

 3TORLEK F¶R SM¥HUS INDUSTRIBYGGNAD OCH ¶VRIG BYGGNAD V¤RDERAD ENLIGT AVKASTNINGSMETODEN TOMTMARK ¥KERMARK BETESMARK SKOGSMARK OCH SKOGSIMPEDIMENT

 (YRA F¶R HYRESHUS TERANSKAFFNINGSKOSTNAD F¶R INDUSTRIBYGGNAD OCH ¶VRIG BYGG NAD V¤RDERAD ENLIGT PRODUKTIONS KOSTNADSMETODEN

 TERANSKAFFNINGSKOSTNAD F¶R INDUSTRIBYGGNAD OCH ¶VRIG BYGG NAD P¥ INDUSTRIENHET V¤RDERAD EN LIGT PRODUKTIONSKOSTNADSMETODEN3ENASTE LYDELSE 

0ROP  RLIGT UTTAG AV T¤KTMARK

 .ORMAL¥RSPRODUKTION UT NYTTJANDETID FLER¥RSREGLERING OCH ¥LDER F¶R VATTENKRAFTVERK SAMT EFFEKT F¶R V¤RMEKRAFTVERK

$E UPPGIFTER OM V¤RDENIV¥N MM RIKTV¤RDEANGIVELSE	 SOM INOM VARJE V¤RDEOMR¥DE ERFORDRAS F¶R ATT BEST¤MMA RIKTV¤RDET SKALL REDOVISAS P¥ KARTA I TABELL ELLER P¥ ANNAT S¤TT

2ESULTATET AV KLASSINDELNINGEN KALLAS KLASSINDELNINGSDATA

 g) FR¥GA OM ELPRODUKTIONSENHE TER G¤LLER BEST¤MMELSERNA I KAP I ST¤LLET F¶R VAD SOM S¤GS I  gg

SAMT I OCH KAP

) FR¥GA OM ELPRODUKTIONSENHE TER G¤LLER BEST¤MMELSERNA I KAP I ST¤LLET F¶R VAD SOM S¤GS I 

 gg

 g&¶R EGENDOM SOM ANGES UNDER PUNKTERNA  SKALL INTE BEST¤M MAS N¥GOT V¤RDE

&¶R EGENDOM SOM ANGES UNDER PUNKTERNA  SKALL INTE BEST¤M MAS N¥GOT V¤RDE

 BYGGNAD ELLER BYGGNADER INOM SAMMA TOMT OM BYGGNADSBEST¥NDETS SAMMANLAGDA BASV¤RDE EJ SKULLE UPPG¥ TILL  KRONOR

 ¶VRIG MARK OCH VATTENT¤CKT OMR¥DE SOM INTE ¤R T¤KTMARK MARKANL¤GGNING SOM ANV¤NDS F¶R S¥DANT ¤NDAM¥L SOM AVSES I KAP EGENDOM SOM AVSES I KAP g JORDABALKEN

 EGENDOM SOM AVSES I KAP g JORDABALKEN

 AGGREGAT TILLH¶RANDE KONDENS KRAFTVERK SOM INTE VARIT I DRIFT UNDER ¥RET F¶RE TAXERINGS¥RET ELLER SOM VARAKTIGT TAGITS UR DRIFT

 OUTBYGGD FALLR¤TT F¶R VILKEN DET INTE FINNS TILLST¥ND TILL UT BYGGNAD

 KAP

 g3OM RIKTV¤RDE F¶R EN V¤RDE RINGSENHET AVSEENDE ETT HYRESHUS UPPF¶RT UNDER ANDRA ¥RET F¶RE

TAXERINGS¥RET OCH MED EN HYRA AV

 KRONOR F¥R ENDAST ANGES V¤RDEN I EN FASTST¤LLD V¤RDESERIE

3OM RIKTV¤RDE F¶R EN V¤RDE RINGSENHET AVSEENDE ETT HYRESHUS UPPF¶RT UNDER DET SJUTTONDE ¥RET F¶RE DET ¥R D¥ ALLM¤N FASTIG

HETSTAXERING SKER OCH MED EN HYRA

AV  KRONOR F¥R ENDAST ANGES V¤RDEN I EN FASTST¤LLD V¤RDESERIE

 KAP

 g

3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP )NDUSTRIBYGGNAD SKALL V¤RDERAS ENLIGT AVKASTNINGSMETODEN "YGGNADER SOM HAR ENDAST BEGR¤NSAD ANV¤NDBARHET F¶R ANNAT ¤NDAM¥L ¤N F¶R VILKET DE UTNYTTJAS OCH LIKNANDE SPECIELLA BYGGNADER BENSINSTATIONSBYGGNADER ANDRA BYGGNADER MED OL¤MPLIG UTFORMNING F¶R NORMAL INDUSTRIPRODUKTION SAMT BYGGNADSKONSTRUKTIONER SOM INTE HAR KARAKT¤R AV HUS SKALL DOCK V¤R DERAS ENLIGT PRODUKTIONSKOSTNADSMETODEN

&¶R V¤RDERING AV INDUSTRIBYGG NAD P¥ ELPRODUKTIONSENHET G¤LLER S¤RSKILDA REGLER I KAP

6AD SOM S¤GS I DETTA KAPITEL OM INDUSTRIBYGGNAD G¤LLER ¤VEN ¶VRIG BYGGNAD

 g3OM RIKTV¤RDE F¶R EN V¤RDE RINGSENHET AVSEENDE EN INDUSTRI BYGGNAD UPPF¶RD UNDER ANDRA ¥RET F¶RE TAXERINGS¥RET OCH SOM OM FATTAR  KVADRATMETER PRO DUKTIONSLOKALER AV NORMAL STAN DARD F¥R ENDAST ANGES V¤RDEN I EN FASTST¤LLD V¤RDESERIE

3OM RIKTV¤RDE F¶R EN V¤RDE RINGSENHET AVSEENDE EN INDUSTRI BYGGNAD UPPF¶RD

UNDER DET

SJUTTONDE ¥RET F¶RE DET ¥R D¥ ALL M¤N FASTIGHETSTAXERING SKER OCH

SOM OMFATTAR  KVADRATMETER PRODUKTIONSLOKALER AV NORMAL STAN DARD F¥R ENDAST ANGES V¤RDEN I EN FASTST¤LLD V¤RDESERIE

 KAP

 g2IKTV¤RDET F¶R TOMTMARK F¶R SM¥HUS SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN TOMT ELLER OM S¤RSKILDA SK¤L F¶RELIGGER V¤RDET AV EN KVADRATMETER TOMTMARK

2IKTV¤RDET F¶R TOMTMARK F¶R HYRESHUS INDUSTRIBYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN V¤RDERINGSENHET AVSEENDE TOMTMARK

6¤RDET AV EN KVADRATMETER BYGGR¤TT AVSEENDE TOMTMARK F¶R HYRESHUS OCH V¤RDET AV EN KVADRATMETER TOMTMARK ELLER BYGGR¤TT AVSEENDE TOMT MARK F¶R INDUSTRIBYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD F¥R ANGES ENDAST MED V¤R DEN I EN FASTST¤LLD V¤RDESERIE

&¶R V¤RDERING AV TOMTMARK P¥ EN ELPRODUKTIONSENHET G¤LLER BE ST¤MMELSERNA I KAP

 KAP 6¤RDERING AV ELPRODUK

TIONSENHET

 KAP 2IKTV¤RDE F¶R KRAFTVERKS

BYGGNAD OCH TILLH¶RANDE MARK!LLM¤NT

 g%LPRODUKTIONSENHET ¤R DELS TAXERINGSENHET MED VATTEN KRAFTVERK OCH TILL DETTA H¶RANDE ANDELAR I UTBYGGDA REGLERINGSAN

4ILL ETT VATTENKRAFTVERK H¤NF¶RS KRAFTVERKSBYGGNAD OCH MARK F¶R ELPRODUKTION MED VATTENKRAFT3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP L¤GGNINGAR

DELS TAXERINGSENHET MED OUT BYGGT VATTENFALL SOM ENLIGT VERK ST¤LLBART TILLST¥ND F¥R BYGGAS UT

DELS TAXERINGSENHET VARS HUVUD SAKLIGA V¤RDE UTG¶R V¤RDE AV ANDELS ELLER ERS¤TTNINGSKRAFT

DELS TAXERINGSENHET MED V¤RME KRAFTVERK SOM INR¤TTATS F¶R PRODUK TION AV ELEKTRISK STARKSTR¶M F¶R YRKESM¤SSIG DISTRIBUTION ELLER AN NAN ANL¤GGNING F¶R S¥DANT ¤NDA M¥L

6ID V¤RDERINGEN BEST¤MS F¶RST DET TOTALA V¤RDET I NYBYGGT SKICK AV VARJE ELPRODUKTIONSENHET 4OTAL V¤RDET F¶R VARJE ENHET UPPDELAS D¤REFTER I ETT BYGGNADSV¤RDE OCH ETT MARKV¤RDE "YGGNADSV¤RDET BEST¤MS MED BEAKTANDE AV DEN V¤RDEMINSKNING SOM HAR SKETT EFTER NYBYGGNADS¥RET

4ILL ETT V¤RMEKRAFTVERK H¤NF¶RS KRAFTVERKSBYGGNAD OCH MARK F¶R ELPRODUKTION MED K¤RNKRAFT KRAFT V¤RME KONDENSKRAFT GASTURBIN OCH VINDKRAFT

-ED MARK AVSES I DETTA KAPITEL TOMTMARK ¶VRIG MARK FALLR¤TT OCH MARKANL¤GGNING SOM ING¥R I EL PRODUKTIONSENHET

6¤RDE AV NYBYGGD ELPRODUKTIONS ENHET

6ATTENKRAFTVERK g6¤RDET AV NYBYGGT VATTENKRAFT VERK MED TILLH¶RANDE ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR BEST¤MS SOM PRODUKTEN AV KRAFTVERKETS TAXERINGSEFFEKT I KILOWATT OCH ETT RIKTV¤RDE

2IKTV¤RDET F¶R ETT VATTENKRAFT VERK SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN V¤RDERINGSENHET SOM AVSER S¥DAN EGENDOM

2IKTV¤RDET F¶R MARK SOM H¶R TILL ETT VATTENKRAFTVERK SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN V¤RDERINGSENHET SOM AVSER S¥DAN EGENDOM

2IKTV¤RDET F¶R KRAFTVERKSBYGG NADER SOM H¶R TILL ETT VATTEN KRAFTVERK UTG¶RS AV SKILLNADEN MELLAN RIKTV¤RDENA F¶R VATTEN KRAFTVERKET OCH F¶R MARK SOM H¶R TILL VERKET3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP 2IKTV¤RDEN SKALL BEST¤MMAS UTAN BEAKTANDE AV ANDELS OCH ER S¤TTNINGSKRAFT

 g4AXERINGSEFFEKT ¤R EN EFFEKT SOM ¤R TILLG¤NGLIG I -ELLANSVERIGE UNDER HELA ¥RET $EN BEST¤MS F¶R ETT VATTENKRAFTVERK MED TILLH¶RANDE ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR GENOM ATT DEN UTBYGGDA EFFEKTEN I KILOWATT MULTIPLICERAS MED TRE FAKTORER GENOM VILKA BEAKTAS SKIL DA F¶RH¥LLANDEN BETR¤FFANDE UT NYTTJANDETID REGLERINGSM¶JLIGHET OCH BEL¤GENHET

) EN RIKTV¤RDEANGIVELSE ENLIGT KAP g SKALL V¤RDEN PER KILO WATTIMME ANGES F¶R ETT NORM KRAFTVERK OCH F¶R MARK TILL ETT S¥DANT VERK -ED ETT NORM KRAFTVERK AVSES ETT KRAFTVERK SOM HAR TAGITS I DRIFT UNDER ¥R  SOM HAR EN NORMAL¥RSPRODUKTION P¥ MILJONER KILOWATTIMMAR SOM HAR EN GENOMSNITTLIG UTNYTT JANDETID P¥  TIMMAR PER ¥R OCH SOM SAKNAR M¶JLIGHET TILL FLER ¥RSREGLERING SAMT LEVERERAR SIN ELPRODUKTION TILL STAMN¤TET I INMAT NINGSPUNKT &ORSSE (J¤LTA 6¤R DENA I EN RIKTV¤RDEANGIVELSE F¥R ENDAST BEST¤MMAS TILL BELOPP I EN FASTST¤LLD V¤RDESERIE

5TNYTTJANDE TID

2EGLERINGS M¶JLIGHET

5TNYTTJANDETIDEN ¤R LIKA MED KVOTEN MEL LAN NORMAL¥RSPRODUK TIONEN UTTRYCKT I KILOWATTIMMAR OCH DEN UTBYGGDA EFFEKTEN I KILOWATT

2EGLERINGSM¶JLIGHET EN ANGER DEN UTBYGG DA EFFEKTENS RELATIVA V¤RDE MED H¤NSYN TILL M¶JLIGHETERNA TILL ¥RS REGLERING

"EL¤GENHET "EL¤GENHETEN ANGER

DEN UTBYGGDA EFFEK TENS V¤RDE VID KRAFT VERKET I F¶RH¥LLANDE TILL DESS V¤RDE I -ELLANSVERIGE

 g

3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP 2IKTV¤RDET F¶R ETT VATTENKRAFTVERK MED TILLH¶RANDE ANDELAR I REGLE RINGSANL¤GGNINGAR SKALL UTG¶RA V¤R DET PER KILOWATT TAXERINGSEFFEKT OCH BEST¤MMAS F¶R SKILDA F¶RH¥LLANDEN F¶R V¤RDEFAKTORN GODHET 'ENOM DENNA BEAKTAS OLIKHETER I ¥RSKOST NADERNA BEROENDE P¥ VARIERANDE ANL¤GGNINGSKOSTNADER PER KILOWATT TAXERINGSEFFEKT F¶R KRAFTVERKET

2IKTV¤RDET F¶R ETT VATTENKRAFTVERK BEST¤MS F¶R SKILDA F¶RH¥LLANDEN F¶R EN ELLER FLERA AV F¶LJANDE V¤RDE FAKTORER

2IKTV¤RDET SKALL UTG¶RA DET KA PITALISERADE V¤RDET AV PROCENT AV ¥RSNETTOT F¶R EN TAXERINGSEFFEKT OM EN KILOWATT UNDER ANDRA ¥RET F¶RE TAXERINGS¥RET RSNETTOT BEST¤MS SOM SKILLNADEN MELLAN BRUTTOINT¤K TEN BER¤KNAD MED LEDNING AV DEN PRISS¤TTNING SOM TILL¤MPAS F¶R DET MELLANSVENSKA OMR¥DET OCH ¥RS KOSTNAD F¶R RESPEKTIVE GODHETSKLASS ) ¥RSKOSTNADEN SKALL INR¤KNAS NOR MALA DRIFT  UNDERH¥LLS OCH F¶R NYELSEKOSTNADER $E P¥ DETTA S¤TT FRAMR¤KNADE RIKTV¤RDENA SKALL J¤M KAS MED H¤NSYN TILL L¶NSAMHETEN F¶R DEN TOTALA ELPRODUKTIONEN I LANDET

.ORMAL¥RS PRODUKTION

5TNYTTJANDE TID

-ED NORMAL¥RSPRO DUKTION AVSES DEN I GENOMSNITT PER ¥R TILLG¤NGLIGA PRODUK TIONEN VID KRAFTVERKET .ORMAL¥RSPRODUK TIONEN ANGES I KILO WATTIMMAR

5TNYTTJANDETIDEN GER UTTRYCK F¶R M¶JLIGHE TEN ATT ANPASSA ELPRO DUKTIONEN TILL TIDSPE RIODER MED H¶G EFTER FR¥GAN 5TNYTTJANDE TIDEN BEST¤MS SOM KVOTEN MELLAN NOR MAL¥RSPRODUKTIONEN OCH DEN INSTALLERADE EFFEKTEN I KILOWATT

&LER¥RS REGLERING

-ED FLER¥RSREGLERING AVSES M¶JLIGHETEN ATT GENOM REGLERING F¶R DELA PRODUKTIONEN MELLAN ¥REN 2EGLE RINGSM¶JLIGHETEN BE ST¤MS AV REGLERINGS MAGASINENS VOLYM TILLRINNINGEN TILL MA GASINEN OCH MEDEL VATTENF¶RINGEN VID KRAFTVERKEN

"EL¤GENHET "EL¤GENHETEN GER UT

TRYCK F¶R KOSTNADER F¶R INMATNING AV PRO DUKTIONEN P¥ STAM N¤TET

0ROP LDER LDERN GER UTTRYCK F¶R KRAFTVERKETS SANNOLIKA ¥TERST¥ENDE LIVSL¤NGD LDERN ANGES GENOM DET ¥R D¥ KRAFTVERKET TOGS I DRIFT

 g6¤RDET AV NYBYGGT V¤RMEKRAFT VERK BEST¤MS SOM PRODUKTEN AV KRAFTVERKETS INSTALLERADE EFFEKT I KILOWATT OCH ETT RIKTV¤RDE

2IKTV¤RDET F¶R MARK SOM H¶R TILL ETT VATTENKRAFTVERK BEST¤MS F¶R SKILDA F¶RH¥LLANDEN F¶R DE V¤RDE FAKTORER SOM ANGES I g MED UNDANTAG F¶R V¤RDEFAKTORN ¥LDER

 g2IKTV¤RDET F¶R V¤RMEKRAFTVERK SKALL UTG¶RA V¤RDET PER KILOWATT INSTALLERAD EFFEKT OCH BEST¤MMAS F¶R SKILDA TYPER AV KRAFTVERK

&¶R NORMKRAFTVERKET SKALL V¤RDET PER KILOWATTIMME I EN RIKTV¤RDE ANGIVELSE BEST¤MMAS MED UT G¥NGSPUNKT I ELPRODUKTIONENS L¶N SAMHET OCH MED BEAKTANDE AV PRISERNA VID K¶P AV LIKARTADE VATTENKRAFTVERK ELLER DELAR D¤RAV

2IKTV¤RDENA SKALL BEST¤MMAS MED UTG¥NGSPUNKT I ¥TERANSKAFF NINGSKOSTNADEN F¶R OLIKA TYPER AV KRAFTVERK OCH J¤MKAS MED H¤NSYN TILL L¶NSAMHETEN F¶R DEN TOTALA ELPRODUKTIONEN I LANDET

6¤RDET AV MARKEN TILL NORM KRAFTVERKET I EN RIKTV¤RDEANGIVELSE SKALL BEST¤MMAS MED H¤NSYN TILL HUR STOR DEL AV DET F¶R NORM KRAFTVERKET ANGIVNA V¤RDET SOM MED LEDNING FR¤MST AV KOSTNADERNA ATT UPPF¶RA ETT NYTT KRAFTVERK KAN ANSES BEL¶PA P¥ MARKEN

"YGGNADSV¤RDE OCH MARKV¤RDE F¶R VATTENKRAFTVERK MED TILLH¶RANDE ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR

 g"YGGNADSV¤RDET F¶R ETT VATTEN KRAFTVERK MED TILLH¶RANDE ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR SKALL BE ST¤MMAS TILL DET TEKNISKA NUV¤RDET AV KRAFTVERKET 6¤RDERINGEN SKALL SKE ENLIGT KAP OCH gg 6ID DENNA BER¤KNING F¥R DOCK PRO CENT AV ¥TERANSKAFFNINGSKOSTNADEN INTE ¶VERSTIGA DET TOTALA V¤RDE SOM HAR BER¤KNATS ENLIGT  gg

2IKTV¤RDET F¶R ETT VATTENKRAFT VERK BER¤KNAS SOM PRODUKTEN AV VERKETS NORMAL¥RSPRODUKTION I KILOWATTIMMAR OCH DESS V¤RDE I KRONOR PER KILOWATTIMME $ET SENARE V¤RDET BEST¤MS GENOM ATT DET I RIKTV¤RDEANGIVELSEN F¶R NORM KRAFTVERKET ANGIVNA V¤RDET PER KILOWATTIMME OM DET BEH¶VS KORRIGERAS F¶R DEN INVERKAN P¥ V¤RDET PER KILOWATTIMME SOM BEROR3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP P¥ ATT KRAFTVERKET AVVIKER FR¥N NORMKRAFTVERKET BETR¤FFANDE NORMAL¥RSPRODUKTION UTNYTTJANDE TID FLER¥RSREGLERING BEL¤GENHET ELLER ¥LDER

"YGGNADSV¤RDET F¶R ETT VATTEN KRAFTVERK UNDER UPPF¶RANDE SKALL BEST¤MMAS ENLIGT KAP g

2IKTV¤RDET F¶R MARK BER¤KNAS SOM PRODUKTEN AV KRAFTVERKETS NORMAL¥RSPRODUKTION I KILOWATTIM MAR OCH MARKENS V¤RDE PER KILO WATTIMME $ET SENARE V¤RDET BE ST¤MS GENOM ATT DET I RIKTV¤R DEANGIVELSEN F¶R MARK ANGIVNA V¤RDET PER KILOWATTIMME OM DET BEH¶VS KORRIGERAS F¶R DEN INVER KAN P¥ V¤RDET PER KILOWATTTIMME SOM BEROR P¥ ATT KRAFTVERKET AVVIKER FR¥N NORMKRAFTVERKET BE TR¤FFANDE NORMAL¥RSPRODUKTION UT NYTTJANDETID FLER¥RSREGLERING ELLER BEL¤GENHET

 g-ARKV¤RDET F¶R ETT VATTEN KRAFTVERK MED TILLH¶RANDE ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR SKALL BE ST¤MMAS TILL SKILLNADEN MELLAN DET ENLIGT  gg BER¤KNADE TOTALA V¤RDET OCH PROCENT AV ¥TERAN SKAFFNINGSKOSTNADEN F¶R TAXERINGS ENHETENS BYGGNADER /M PRO CENT AV ¥TERANSKAFFNINGSKOSTNADEN ¶VERSTIGER DET TOTALA V¤RDET SKALL MARKV¤RDET VARA NOLL

6¤RDET AV ANDELSKRAFT F¶R VILKEN MOTTAGAREN HELT ELLER I ALLT V¤SENT LIGT SKALL BETALA SIN ANDEL AV UTTAGSKOSTNADERNA SKALL BEST¤M MAS TILL S¥ STOR DEL AV DET LEVERER ANDE KRAFTVERKETS MARK OCH BYGG NADSV¤RDEN SOM MOTSVARAR ANDEL EN

(AR VATTENKRAFTVERKET INTE TAGITS I BRUK SKALL MARKV¤RDE BER¤KNAT ENLIGT F¶RSTA STYCKET MINSKAS MED EN TREDJEDEL

&¶R DET KRAFTVERK SOM BELASTAS AV ANDELSKRAFT SKALL MARK OCH BYGGNADSV¤RDENA MINSKAS MED ETT BELOPP SOM ¤R LIKA STORT SOM DET BELOPP SOM L¤GGS TILL DEN MOT TAGANDE TAXERINGSENHETEN

6¤RDET AV ERS¤TTNINGSKRAFT F¶R VILKEN MOTTAGAREN HELT ELLER I ALLT V¤SENTLIGT SKALL BETALA UTTAGS KOSTNADEN SKALL BEHANDLAS SOM ANDELSKRAFT %RS¤TTNINGSKRAFTEN SKALL ANGES I PROCENT AV DET LEVERERANDE KRAFTVERKETS BASV¤RDE

!NDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFT3ENASTE LYDELSE 

0ROP  g6¤RDET AV ANDELSKRAFT SKALL BE ST¤MMAS TILL S¥ STOR DEL AV KRAFT VERKETS MARK OCH BYGGNADSV¤RDE SOM MOTSVARAR ANDELEN 2¤TT TILL ANDELSKRAFT SKALL I REGEL UTG¶RA S¤RSKILD TAXERINGSENHET

6¤RDET AV KRAFTVERK SKALL MIN SKAS MED V¤RDET AV F¶REKOMMAN DE ANDELSKRAFT

!NDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFT F¶R VILKA MOTTAGAREN INTE ELLER ENDAST TILL BEGR¤NSAD DEL BETALAR UTTAGS KOSTNADER SKALL ANGES I DET ANTAL KILOWATTIMMAR SOM I GENOMSNITT TAS UT PER ¥R

&¶R DEN TAXERINGSENHET SOM L¤MNAR KRAFT SKALL V¤RDET PER KILO WATTIMME BEST¤MMAS EFTER DET F¶R KRAFTVERKET G¤LLANDE V¤RDET PER KILOWATTIMME F¶RH¶JT MED PROCENT

&¶R DEN MOTTAGANDE TAXERINGS ENHETEN SKALL V¤RDET PER KILOWATT TIMME BEST¤MMAS UTIFR¥N DET V¤RDE ANDELS ELLER ERS¤TTNINGSKRAFTEN HAR F¶R DENNA TAXERINGSENHET

"ELASTNINGEN AV ANDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFT F¶R VILKA MOT TAGAREN INTE BETALAR UTTAGSKOST NADER SKALL I F¶RSTA HAND DRAS AV FR¥N DET LEVERERANDE KRAFTVERKETS MARKV¤RDE OCH I ANDRA HAND FR¥N DESS BYGGNADSV¤RDE &¶RM¥NEN AV S¥DAN KRAFT SKALL L¤GGAS TILL MARK V¤RDET AV DEN TAXERINGSENHET TILL VILKEN F¶RM¥NEN H¶R

6 ¤ R M E K R A F T V E R K

 g%RS¤TTNINGSKRAFT ANGES I KILO WATT TAXERINGSEFFEKT 6¤RDET PER KILOWATT TAXERINGSEFFEKT SKALL F¶R DEN FASTIGHET SOM L¤MNAR KRAFT BE ST¤MMAS MED BEAKTANDE AV DE BEST¤MMELSER SOM G¤LLER F¶R LEVERANSENS FULLG¶RANDE &¶R DEN MOTTAGANDE FASTIGHETEN SKALL V¤R DET PER KILOWATT TAXERINGSEFFEKT BEST¤MMAS UTIFR¥N DET V¤RDE ER S¤TTNINGSKRAFTEN HAR F¶R DEN MOT TAGANDE FASTIGHETEN

2IKTV¤RDET F¶R MARK TILL ETT V¤RMEKRAFTVERK SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN V¤RDERINGSENHET SOM AVSER S¥DAN MARK

"ELASTNINGEN AV ERS¤TTNINGSKRAFT SKALL DRAGAS AV FR¥N KRAFTVERKETS

2IKTV¤RDET F¶R EN KRAFTVERKS BYGGNAD TILL ETT V¤RMEKRAFTVERK3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP MARKV¤RDE S¥ L¥NGT M¶JLIGT I ANNAT FALL FR¥N DESS BYGGNADS V¤RDE &¶RM¥NEN AV ERS¤TTNINGS KRAFT SKALL L¤GGAS TILL MARKV¤RDET AV DEN TAXERINGSENHET TILL VILKEN F¶RM¥NEN H¶R

SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN V¤R DERINGSENHET SOM AVSER S¥DAN BYGGNAD

"YGGNADSV¤RDE OCH MARKV¤RDE F¶R V¤RMEKRAFTVERK

 g-ARKV¤RDET F¶R ETT V¤RMEKRAFT VERK SKALL BEST¤MMAS TILL PROCENT AV KRAFTVERKETS V¤RDE I NYBYGGT SKICK ENLIGT g

) EN RIKTV¤RDEANGIVELSE ENLIGT KAP g SKALL V¤RDEN PER KILO WATT INSTALLERAD EFFEKT ANGES F¶R VAR OCH EN AV DE SKILDA KLASSERNA AV V¤RDEFAKTORN TYP AV V¤RMEKRAFT VERK SOM AVSES I g

"YGGNADSV¤RDET F¶R ETT V¤RME KRAFTVERK ERH¥LLES GENOM ATT RES TERANDE PROCENT AV KRAFTVER KETS V¤RDE I NYBYGGT SKICK MULTIPLICERAS MED EN NEDSKRIVNINGSFAKTOR SOM BEAKTAR DEN V¤RDEMINSKNING SOM HAR UPPKOMMIT MELLAN DET ¥R D¥ ANL¤GGNINGEN KUNDE TAS I BRUK NYBYGGNADS¥RET	 OCH ANDRA ¥RET F¶RE TAXERINGS¥RET

 g

4OTALV¤RDET I NYBYGGT SKICK F¶R ETT V¤RMEKRAFTVERK BEST¤MS F¶R SKILDA F¶RH¥LLANDEN F¶R F¶LJANDE V¤RDEFAKTORER

%FFEKT -ED EFFEKT AVSES AGG REGATETS INSTALLERADE EFFEKT I KILOWATT 4YP AV V¤RME KRAFTVERK

-ED TYP AV V¤RME KRAFTVERK AVSES OM ELPRODUKTIONEN SKER MED K¤RNKRAFT KRAFT V¤RME KONDENSKRAFT GASTURBIN ELLER VIND KRAFT

 g

&¶R ETT NYBYGGT V¤RMEKRAFTVERK SKALL V¤RDET PER KILOWATT INSTAL LERAD EFFEKT I EN RIKTV¤RDEANGIVELSE BEST¤MMAS MED UTG¥NGSPUNKT I3ENASTE LYDELSE 

0ROP ¥TERANSKAFFNINGSKOSTNADEN F¶R KRAFTVERK SOM H¶R TILL DE OLIKA KLASSERNA AV V¤RDEFAKTORN TYP AV V¤RMEKRAFTVERK OCH EFTER J¤MKNING MED H¤NSYN TILL L¶NSAMHETEN F¶R DEN TOTALA ELPRODUKTIONEN I LANDET

 g

4OTALV¤RDET AV ETT NYBYGGT V¤R MEKRAFTVERK BEST¤MS SOM PRO DUKTEN AV KRAFTVERKETS INSTALLERADE EFFEKT I KILOWATT OCH ETT V¤RDE PER KILOWATT INSTALLERAD EFFEKT

 g

2IKTV¤RDET F¶R EN V¤RDERINGS ENHET AVSEENDE MARK TILL ETT V¤RMEKRAFTVERK SKALL BER¤KNAS TILL  PROCENT AV KRAFTVERKETS V¤RDE I NYBYGGT SKICK

2IKTV¤RDET F¶R EN V¤RDERINGS ENHET SOM AVSER KRAFTVERKSBYGG NAD TILL ETT V¤RMEKRAFTVERK BE R¤KNAS GENOM ATT  PROCENT AV KRAFTVERKETS V¤RDE I NYBYGGT SKICK MULTIPLICERAS MED EN NEDSKRIV NINGSFAKTOR SOM BEAKTAR DEN V¤RDEMINSKNING SOM HAR UPP KOMMIT MELLAN DET ¥R D¥ ANL¤GG NINGEN KUNDE TAS I BRUK NYBYGG NADS¥RET	 OCH ANDRA ¥RET F¶RE DET ¥R D¥ ALLM¤N FASTIGHETSTAXERING SKER

 KAP

 g.Y TAXERING AV TAXERINGSENHET SKALL SKE OM UNDER L¶PANDE TAXERINGS PERIOD TAXERINGSENHETENS V¤RDE ¶KAT ELLER MINSKAT

 GENOM BESLUT ATT ANTA ¤NDRA ELLER UPPH¤VA EN DETALJPLAN ELLER OM R¥DESBEST¤MMELSER

 GENOM ANNAT BESLUT AV MYNDIGHET OM BESLUTET INNEB¤R ¤NDRING I R¤TTEN ATT F¶RFOGA ¶VER ELLER I ¶VRIGT ANV¤NDA ENHETEN

 GENOM ATT AVGIFT TILL ALLM¤N VA ANL¤GGNING ELLER ALLM¤N FJ¤RR V¤RMEANL¤GGNING ANSLUTNINGSAV GIFT	 ELLER ERS¤TTNING F¶R GATUKOST NADER ERLAGTS F¶R ENHETEN

 GENOM ATT AVGIFT TILL ALLM¤N VA ANL¤GGNING ELLER ALLM¤N FJ¤RR V¤RMEANL¤GGNING ANSLUTNINGSAV GIFT	 ELLER ERS¤TTNING F¶R GATUKOST NADER ERLAGTS F¶R ENHETEN

GENOM ATT DRIFTSF¶RH¥LLANDENA3ENASTE LYDELSE 

0ROP ¤NDRATS F¶R ETT KONDENSKRAFTVERK

.Y TAXERING SKALL SKE ENDAST OM TAXERINGSENHETENS BASV¤RDE P¥ GRUND AV F¶R¤NDRINGEN B¶R ¤NDRAS MED MINST EN FEMTEDEL DOCK MINST  KRONOR /M F¶R¤NDRINGEN MEDF¶R EN ¶KNING ELLER MINSKNING AV BASV¤RDET MED MINDRE ¤N  KRONOR SKALL NY TAXERING SKE ENDAST EFTER FRAMST¤LLNING AV TAXERINGSENHETENS ¤GARE

 KAP

 A g

'RUNDL¤GGANDE BESLUT OM TAXERING AV EN FASTIGHET F¥R FATTAS GENOM AUTOMATISK DATABEHANDLING I DET FALL SK¤LEN F¶R BESLUTET ENLIGT g F¶RSTA STYCKET F¶RVALTNINGS LAGEN 	 F¥R UTEL¤MNAS

 g) SKATTEMYNDIGHETENS BESLUT OM FASTIGHETSTAXERING SKALL REDOVISAS FASTIGHETENS INDELNING I TAXERINGSENHETER TYP AV TAXERINGSENHET OCH TAXERINGSENHETENS SKATTEPLIKTSF¶RH¥LLANDE SKATTEPLIKTIG ENHETS BASV¤RDE OCH D¤RI ING¥ENDE DELV¤RDE SAMT V¤RDE AV VARJE V¤RDERINGSENHET

 STORLEKEN AV S¥DAN V¤RDEFAKTOR SOM S¤RSKILT ANGES I  KAP STORLEKEN AV RIKTV¤RDE STORLEKEN AV RIKTV¤RDE SAMT

 UTBYGGD EFFEKT TAXERINGS EFFEKT UTNYTTJANDETID REGLERINGS M¶JLIGHET OCH BEL¤GENHET ENLIGT KAP g SAMTSTORLEKSKORREKTION ENLIGT

KAP A g S¤REGET F¶RH¥LLANDE ENLIGT KAP g ELLER ANNAT F¶R H¥LLANDE SOM HAR F¶RANLETT ¤NDRING AV RIKTV¤RDESTORLEKSKORREKTION ENLIGT

KAP A g S¤REGET F¶RH¥LLANDE ENLIGT KAP g ELLER ANNAT F¶R H¥LLANDE SOM HAR F¶RANLETT ¤NDRING AV RIKTV¤RDE

6¤RDET AV EN ENSKILD V¤RDERINGSENHET ANGES I FULLA TUSENTAL KRONOR !VRUNDNING SKER S¥ ATT ¶VERSTIGANDE BELOPP SOM INTE UPPG¥R TILL FULLT TUSENTAL KRONOR FALLER BORT 2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER F¥R F¶RESKRIVA OM DE YTTERLIGARE AVRUNDNINGSREGLER SOM BEH¶VS

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JULI OCH TILL¤MPAS F¶RSTA G¥NGEN VID FASTIGHETSTAXERING ¥R 3ENASTE LYDELSE 

0ROP  &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM STATLIG FASTIGHETSSKATT

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS ATT  OCH gg LAGEN 	 OM STATLIG FASTIGHETSSKATT SKALL HA F¶LJANDE LYDELSE

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

 g4ILL FASTIGHETSSKATT SKATTEPLIKTIGA FASTIGHETER ¤R S¥DANA SOM VID FAS TIGHETSTAXERINGEN BETECKNATS SOM SM¥HUSENHET HYRESHUSENHET IN DUSTRIENHET INKLUSIVE ELPRODUK TIONSENHET ELLER LANTBRUKSENHET OM P¥ LANTBRUKSENHETEN FINNS VAD SOM VID FASTIGHETSTAXERINGEN BETECKNAS SOM SM¥HUS ELLER TOMTMARK F¶R SM¥HUS &R¥N SKATTEPLIKT UNDANTAS FASTIGHET SOM ¥RET F¶RE TAXERINGS ¥RET INTE VARIT SKATTEPLIKTIG ENLIGT FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	

4ILL FASTIGHETSSKATT SKATTEPLIKTIGA FASTIGHETER ¤R S¥DANA SOM VID FAS TIGHETSTAXERINGEN BETECKNATS SOM SM¥HUSENHET HYRESHUSENHET IN DUSTRIENHET ELPRODUKTIONSENHET EL LER LANTBRUKSENHET OM P¥ LANT BRUKSENHETEN FINNS VAD SOM VID FASTIGHETSTAXERINGEN BETECKNAS SOM SM¥HUS ELLER TOMTMARK F¶R SM¥HUS &R¥N SKATTEPLIKT UNDANTAS FASTIGHET SOM ¥RET F¶RE TAXERINGS ¥RET INTE VARIT SKATTEPLIKTIG ENLIGT FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	

5T¶VER VAD SOM S¤GS I F¶RSTA STYCKET ¤R S¥DAN PRIVATBOSTAD SOM AVSES I g KOMMUNALSKATTELAGEN 	 OCH SOM ¤R BEL¤GEN I UTLANDET SKATTEPLIKTIG TILL FASTIGHETSSKATT

 g&ASTIGHETSSKATTEN UTG¶R F¶R VARJE BESKATTNINGS¥R A	  PROCENT AV TAXERINGSV¤RDET AVSEENDE SM¥HUSENHET DET OMR¤KNADE BOSTADSBYGGNADSV¤RDET OCH DET OMR¤KNADE TOMTMARKS V¤RDET AVSEENDE SM¥HUS P¥ LANTBRUKSENHET

 PROCENT AV MARKNADSV¤RDET AVSEENDE PRIVATBOSTAD I UTLANDET B	  PROCENT AV TAXERINGSV¤RDET AVSEENDE HYRESHUSENHET TILL DEN DEL DET AVSER V¤R DERINGSENHET F¶R BOST¤DER V¤RDERINGSENHET F¶R BOST¤DER UNDER UPPF¶R ANDE V¤RDERINGSENHET AVSEENDE TOMTMARK SOM H¶R TILL DESSA BOST¤DER SAMT ANNAN V¤RDERINGSENHET AVSEENDE TOMTMARK SOM ¤R OBEBYGGD

C	  PROCENT AV TAXERINGSV¤RDET AVSEENDE HYRESHUSENHET TILL DEN DEL DET AVSER V¤RDER INGSENHET F¶R LOKALER V¤RDERINGSENHET F¶R LOKALER UNDER UPPF¶RANDE OCH V¤RDERINGSENHET AVSEENDE TOMTMARK SOM H¶R TILL DESSA LOKALER

D	  PROCENT AV TAXERINGSV¤RDET AVSEENDE INDUS TRIENHET INKLUSIVE ELPRODUKTIONSEN HET

D	  PROCENT AV TAXERINGSV¤RDET AVSEENDE INDUS TRIENHET OCH ELPRODUKTIONSENHET3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP )NNEH¥LLER BYGGNADEN P¥ EN FASTIGHET SOM ¤R BEL¤GEN I 3VERIGE BOST¤DER OCH HAR BYGGNADEN BER¤KNAT V¤RDE¥R SOM UTG¶R ¥RET F¶RE DET FASTIGHETSTAXERINGS¥R SOM F¶REG¥TT INKOMSTTAXERINGS¥RET UTG¥R DOCK INGEN FASTIGHETSSKATT P¥ BOSTADSDELEN F¶R DET FASTIGHETSTAXERINGS¥RET OCH DE FYRA F¶LJANDE KALENDER¥REN OCH HALV FASTIGHETSSKATT F¶R DE D¤RP¥ F¶LJANDE FEM KALENDER¥REN ENLIGT VAD SOM N¤RMARE F¶RESKRIVS I FEMTE STYCKET $ET SAMMA G¤LLER F¤RDIGST¤LLD ELLER OMBYGGD S¥DAN BYGGNAD F¶R VILKEN V¤RDE¥R INTE HAR ¥SATTS VID NY FASTIGHETSTAXERING MEN SOM SKULLE HA ¥SATTS ETT V¤RDE¥R MOTSVARANDE ¥RET F¶RE DET FASTIGHETSTAXERINGS¥R SOM F¶REG¥TT INKOMSTTAXERINGS¥RET OM NY FASTIGHETSTAXERING D¥ HADE F¶RETAGITS

&¶R FASTIGHET SOM AVSES I g KOMMUNALSKATTELAGEN 	 SKALL FASTIGHETENS ANDEL AV TAXERINGSV¤RDET P¥ S¥DAN SAMF¤LLIGHET SOM AVSES I A g N¤MNDA LAG INR¤KNAS I UNDERLAGET F¶R FASTIGHETSSKATTEN OM SAM F¤LLIGHETEN UTG¶R EN S¤RSKILD TAXERINGSENHET

(AR BYGGNAD SOM ¤R AVSEDD F¶R ANV¤NDNING UNDER HELA ¥RET P¥ GRUND AV ELDSV¥DA ELLER D¤RMED J¤MF¶RLIG H¤NDELSE INTE KUNNAT UTNYTTJAS UNDER VISS TID ELLER HAR I S¥DAN BYGGNAD F¶R UTHYRNING AVSEDD L¤GENHET INTE KUNNAT UTHYRAS F¥R FASTIGHETSSKATTEN NEDS¤TTAS MED H¤NSYN TILL DEN OM FATTNING VARI BYGGNADEN INTE KUNNAT ANV¤NDAS ELLER UTHYRAS (AR S¥ VARIT FALLET UNDER ENDAST KORTARE TID AV BESKATTNINGS¥RET SKALL N¥GON NED S¤TTNING DOCK INTE SKE

/M FASTIGHETSSKATT SKALL BER¤KNAS ENLIGT OLIKA GRUNDER F¶R SKILDA DELAR AV FASTIGHETEN SKALL UNDERLAGET F¶R BER¤KNINGEN AV FASTIGHETSSKATTEN F¶R DESSA DELAR UTG¶RAS AV DEN DEL AV V¤RDET SOM BEL¶PER P¥ RESPEKTIVE FAS TIGHETSDEL $EN NEDS¤TTNING AV FASTIGHETSSKATTEN SOM F¶RESKRIVS I ANDRA STYCKET SKALL S¥VITT AVSER SM¥HUSENHET BER¤KNAS P¥ DEN DEL AV TAXERINGS V¤RDET SOM BEL¶PER P¥ V¤RDERINGSENHET SOM AVSER SM¥HUSET MED TILL H¶RANDE TOMTMARK OM TOMTMARKEN ING¥R I SAMMA TAXERINGSENHET SOM SM¥HUSET $ETSAMMA G¤LLER I TILL¤MPLIGA DELAR SM¥HUS MED TILLH¶RANDE TOMTMARK P¥ LANTBRUKSENHET &¶R HYRESHUSENHET BER¤KNAS NEDS¤TTNINGEN P¥ DEN DEL AV TAXERINGSV¤RDET SOM BEL¶PER P¥ V¤RDERINGSENHET SOM AVSER BOST¤DER MED TILLH¶RANDE V¤RDERINGSENHET TOMTMARK OM TOMTMARKEN ING¥R I SAMMA TAXERINGSENHET SOM HYRESHUSET

 g"EST¤MMELSERNA I DENNA LAG OM FASTIGHET SOM ¤R SM¥HUSENHET HYRESHUSENHET INDUSTRIENHET ELLER LANTBRUKSENHET G¤LLER OCKS¥ BETR¤F FANDE DEL AV FASTIGHET FLERA FAS TIGHETER ELLER DELAR AV FASTIGHETER SOM UTG¶R S¥DAN ENHET

"EST¤MMELSERNA I DENNA LAG OM FASTIGHET SOM ¤R SM¥HUSENHET HYRESHUSENHET INDUSTRIENHET EL

PRODUKTIONSENHET ELLER LANTBRUKS

ENHET G¤LLER OCKS¥ BETR¤FFANDE DEL AV FASTIGHET FLERA FASTIGHETER ELLER DELAR AV FASTIGHETER SOM UTG¶R S¥DAN ENHET

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JULI OCH TILL¤MPAS F¶RSTA G¥NGEN VID ¥RS TAXERING LDRE BEST¤MMELSER G¤LLER F¶R DEN DEL AV BESKATTNINGS ¥RET SOM INFALLER F¶RE UTG¥NGEN AV ¥R 3ENASTE LYDELSE 

0ROP 0ROP  &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I KOMMUNALSKATTELAGEN 	

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS ATT PUNKT AV ANVISNINGARNA TILL g KOMMUNAL SKATTELAGEN 	 SKALL HA F¶LJANDE LYDELSE

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

!NVISNINGAR

TILL g

!VDRAG F¶R AVGIFT F¶R PENSIONSF¶RS¤KRING MEDGES ENDAST OM F¶R

S¤KRINGEN ¤GS AV DEN SKATTSKYLDIGE !VDRAG MEDGES INTE OM F¶RS¤KRINGEN F¶RV¤RVATS GENOM BODELNING UNDER ¤KTENSKAPET UTAN ATT M¥L OM ¤KTEN SKAPSSKILLNAD P¥G¥TT

!VDRAGET F¥R TILLSAMMANS MED AVDRAG F¶R S¥DAN INBETALNING P¥ PENSIONSSPARKONTO SOM AVSES I PUNKT  INTE ¶VERSTIGA SUMMAN AV

!VDRAGET F¥R TILLSAMMANS MED AVDRAG F¶R S¥DAN INBETALNING P¥ PENSIONSSPARKONTO SOM AVSES I PUNKT  INTE ¶VERSTIGA SUMMAN AV

 DEN SKATTSKYLDIGES INKOMST AV N¤RINGSVERKSAMHET SOM UTG¶R AKTIV N¤RINGSVERKSAMHET ENLIGT KAP g LAGEN 	 OM INKOMST GRUNDAD ¥LDERSPENSION F¶RE AVDRAG ENLIGT PUNKT AV ANVISNINGARNA TILL g F¶RE AVDRAG F¶R S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ PENSIONSKOSTNADER ENLIGT PUNKT AV ANVISNINGARNA TILL g P¥ S¥DAN PENSIONSF¶RS¤KRING SOM AVSES I DENNA ANVISNINGSPUNKT OCH P¥ S¥DAN INBETALNING P¥ PENSIONS SPARKONTO SOM AVSES I PUNKT OCH F¶RE AVDRAG F¶R AVS¤TTNING F¶R EGENAVGIFTER ENLIGT LAGEN 	 OM SOCIALAVGIFTER OCH

 DEN SKATTSKYLDIGES INKOMST AV N¤RINGSVERKSAMHET SOM UTG¶R AKTIV N¤RINGSVERKSAMHET ENLIGT KAP g LAGEN 	 OM INKOMST GRUNDAD ¥LDERSPENSION F¶RE AVDRAG ENLIGT PUNKT AV ANVISNINGARNA TILL g F¶RE AVDRAG F¶R S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ PENSIONSKOSTNADER ENLIGT PUNKT AV ANVISNINGARNA TILL g P¥ S¥DAN PENSIONSF¶RS¤KRING SOM AVSES I DENNA ANVISNINGSPUNKT OCH P¥ S¥DAN INBETALNING P¥ PENSIONS SPARKONTO SOM AVSES I PUNKT OCH F¶RE AVDRAG F¶R AVS¤TTNING F¶R EGENAVGIFTER ENLIGT LAGEN 	 OM SOCIALAVGIFTER OCH

 INKOMST AV TJ¤NST MED BORT SEENDE FR¥N S¥DAN INT¤KT SOM AVSES I g MOM F¶RSTA STYCKET H OCH I

 INKOMST AV TJ¤NST MED BORTSEENDE FR¥N S¥DAN INT¤KT SOM AVSES I g MOM F¶RSTA STYCKET H OCH I

H¤NSYN TILL STORLEKEN AV S¥DAN INKOMST SOM AVSES I OCH OCH F¥R UPPG¥ TILL H¶GST ETT BELOPP SOM MOTSVARAR H¤LFTEN AV DET PRIS BASBELOPP SOM ENLIGT LAGEN 	 OM ALLM¤N F¶RS¤KRING BEST¤MTS F¶R ¥RET N¤RMAST F¶RE TAXERINGS¥RET OCH DESSUTOM I FR¥GA OM3ENASTE LYDELSE 

0ROP A INKOMST AV AKTIV N¤RINGS VERKSAMHET TILL SAMMANLAGT H¶GST PROCENT AV INKOMSTEN F¶RE AVDRAG ENLIGT PUNKT AV ANVIS NINGARNA TILL g F¶RE AVDRAG F¶R S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ PENSIONS KOSTNADER ENLIGT PUNKT AV ANVISNINGARNA TILL g P¥ S¥DAN PENSIONSF¶RS¤KRING SOM AVSES I DENNA ANVISNINGSPUNKT OCH P¥ S¥DAN INBETALNING P¥ PENSIONS SPARKONTO SOM AVSES I PUNKT OCH F¶RE AVDRAG F¶R AVS¤TTNING F¶R EGENAVGIFTER ENLIGT LAGEN OM SOCIALAVGIFTER DOCK H¶GST TIO G¥NGER N¤MNDA PRISBASBELOPP

B INKOMST AV ANST¤LLNING OM DEN SKATTSKYLDIGE HELT SAKNAR PEN SIONSR¤TT I ANST¤LLNING TILL SAM MANLAGT H¶GST PROCENT AV INKOMSTEN DOCK H¶GST TIO G¥NGER N¤MNDA PRISBASBELOPP ELLER

!VDRAGET BER¤KNAS MED H¤NSYN TILL STORLEKEN AV S¥DAN INKOMST SOM AVSES I OCH OCH F¥R UPPG¥ TILL H¶GST ETT BELOPP SOM MOTSVARAR H¤LFTEN AV DET PRISBASBELOPP SOM ENLIGT LAGEN 	 OM ALLM¤N F¶RS¤KRING BEST¤MTS F¶R ¥RET N¤R MAST F¶RE TAXERINGS¥RET OCH DESS UTOM I FR¥GA OM

A INKOMST AV AKTIV N¤RINGS VERKSAMHET TILL SAMMANLAGT H¶GST PROCENT AV INKOMSTEN F¶RE AV DRAG ENLIGT PUNKT AV ANVIS NINGARNA TILL g F¶RE AVDRAG F¶R S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ PENSIONS KOSTNADER ENLIGT PUNKT AV ANVISNINGARNA TILL g P¥ S¥DAN PENSIONSF¶RS¤KRING SOM AVSES I DENNA ANVISNINGSPUNKT OCH P¥ S¥DAN INBETALNING P¥ PENSIONS SPARKONTO SOM AVSES I PUNKT OCH

C ANNAN INKOMST AV TJ¤NST MED BORTSEENDE FR¥N S¥DAN INT¤KT SOM AVSES I g MOM F¶RSTA STYCKET H OCH I TILL H¶GST PROCENT AV DEN DEL AV INKOMSTEN SOM ¶VERSTIGER TIO MEN INTE TJUGO G¥NGER SAMMA PRISBASBELOPP

!VDRAG ENLIGT ANDRA STYCKET BE R¤KNAS I SIN HELHET ANTINGEN P¥ INKOMST SOM SKALL TAS UPP TILL BESKATTNING UNDER BESKATTNINGS¥RET ELLER P¥ INKOMST ¥RET N¤RMAST DESS F¶RINNAN /M DEN SKATTSKYLDIGE HAR INKOMST AV AKTIV N¤RINGSVERK SAMHET FR¥N MER ¤N EN F¶RV¤RVS K¤LLA F¥R AVDRAG BER¤KNAT ENLIGT

ANDRA STYCKET INTE ¶VERSTIGA DET

AVDRAG SOM KUNNAT G¶RAS OM IN KOMSTEN VARIT H¤NF¶RLIG TILL EN OCH SAMMA F¶RV¤RVSK¤LLA (AR DEN SKATTSKYLDIGE INKOMSTER SOM KAN GRUNDA R¤TT TILL AVDRAG ENLIGT ANDRA

STYCKET B¥DE I INKOMSTSLAGET N¤R

INGSVERKSAMHET OCH SOM ALLM¤NT AVDRAG F¥R DEN SKATTSKYLDIGE FRITT F¶RDELA DEN DEL AV AVDRAGET SOM BER¤KNAS P¥ ETT HALVT PRISBASBELOPP MELLAN ALLM¤NT AVDRAG OCH AVDRAG

0ROP F¶RE AVDRAG F¶R AVS¤TTNING F¶R EGENAVGIFTER ENLIGT LAGEN OM SOCIALAVGIFTER DOCK H¶GST TIO G¥NGER N¤MNDA PRISBASBELOPP

B INKOMST AV ANST¤LLNING OM DEN SKATTSKYLDIGE HELT SAKNAR PEN SIONSR¤TT I ANST¤LLNING TILL SAM MANLAGT H¶GST PROCENT AV INKOMSTEN DOCK H¶GST TIO G¥NGER N¤MNDA PRISBASBELOPP ELLER

I N¤RINGSVERKSAMHETEN

C ANNAN INKOMST AV TJ¤NST MED BORTSEENDE FR¥N S¥DAN INT¤KT SOM AVSES I g MOM F¶RSTA STYCKET H OCH I TILL H¶GST PROCENT AV DEN DEL AV INKOMSTEN SOM ¶VERSTIGER TIO MEN INTE TJUGO G¥NGER SAMMA PRISBASBELOPP

DETTA STYCKE BER¤KNAS I SIN HELHET

ANTINGEN P¥ INKOMST SOM SKALL TAS UPP TILL BESKATTNING UNDER BESKATT NINGS¥RET ELLER P¥ INKOMST ¥RET N¤RMAST DESSF¶RINNAN /M DEN SKATTSKYLDIGE HAR INKOMST AV AKTIV N¤RINGSVERKSAMHET FR¥N MER ¤N EN F¶RV¤RVSK¤LLA F¥R AVDRAG BER¤KNAT ENLIGT DETTA STYCKE INTE ¶VERSTIGA DET AVDRAG SOM KUNNAT G¶RAS OM INKOMSTEN VARIT H¤NF¶RLIG TILL EN OCH SAMMA F¶RV¤RVSK¤LLA (AR DEN SKATTSKYLDIGE INKOMSTER SOM KAN GRUNDA R¤TT TILL AVDRAG ENLIGT DETTA

STYCKE B¥DE I INKOMSTSLAGET N¤R

INGSVERKSAMHET OCH SOM ALLM¤NT AVDRAG F¥R DEN SKATTSKYLDIGE FRITT F¶RDELA DEN DEL AV AVDRAGET SOM BER¤KNAS P¥ ETT HALVT PRISBASBELOPP MELLAN ALLM¤NT AVDRAG OCH AVDRAG I N¤RINGSVERKSAMHETEN

/M S¤RSKILDA SK¤L F¶RELIGGER F¥R SKATTEMYNDIGHETEN EFTER ANS¶KAN BESLUTA ATT AVDRAG F¶R AVGIFT F¶R PENSIONSF¶RS¤KRING RESPEKTIVE IN BETALNING P¥ PENSIONSSPARKONTO F¥R MEDGES MED H¶GRE BELOPP ¤N SOM F¶LJER AV BEST¤MMELSERNA I F¶RE

G¥ENDE STYCKE $¤RVID SKALL DOCK

F¶LJANDE G¤LLA &¶R SKATTSKYLDIG SOM REDOVISAR INKOMST SOM ¤R ATT ANSE SOM INKOMST ENDAST AV TJ¤NST MED BORTSEENDE FR¥N S¥DAN INT¤KT

/M S¤RSKILDA SK¤L F¶RELIGGER F¥R SKATTEMYNDIGHETEN EFTER ANS¶KAN BESLUTA ATT AVDRAG F¶R AVGIFT F¶R PENSIONSF¶RS¤KRING RESPEKTIVE IN BETALNING P¥ PENSIONSSPARKONTO F¥R MEDGES MED H¶GRE BELOPP ¤N SOM F¶LJER AV BEST¤MMELSERNA I ANDRA

STYCKET $¤RVID SKALL DOCK F¶LJANDE

G¤LLA &¶R SKATTSKYLDIG SOM REDO VISAR INKOMST SOM ¤R ATT ANSE SOM INKOMST ENDAST AV TJ¤NST MED BORT SEENDE FR¥N S¥DAN INT¤KT SOM AVSES

0ROP SOM AVSES I g MOM F¶RSTA STYCKET H OCH I MEN SOM I HUVUD SAK SAKNAR PENSIONSR¤TT I ANST¤LL NING F¥R AVDRAG MEDGES H¶GST MED BELOPP BER¤KNAT SOM F¶R SKATT SKYLDIG SOM AVSES I ANDRA STYCKET B (AR S¥DAN SKATTSKYLDIG ERH¥LLIT S¤RSKILD ERS¤TTNING I SAMBAND MED ATT ANST¤LLNING UPPH¶RT OCH HAR HAN EJ SKAFFAT SIG ETT BETRYGGANDE PEN SIONSSKYDD F¥R DOCK AVDRAG MED GES MED H¶GRE BELOPP (AR SKATT SKYLDIG SOM

F¶RMEDLING AV JURIDISK PERSON

BEDRIVIT N¤RINGSVERKSAMHET UPP H¶RT MED DRIFTEN I F¶RV¤RVSK¤LLAN OCH HAR HAN UNDER VERKSAMHETS TIDEN EJ SKAFFAT SIG ETT BETRYGGANDE PENSIONSSKYDD F¥R AVDRAG BER¤K NAS ¤VEN P¥ INKOMST AV KAPITAL SOM ¤R H¤NF¶RLIG TILL F¶RS¤LJNING AV F¶RV¤RVSK¤LLAN F¶RE AVDRAGET P¥ INKOMST AV PASSIV N¤RINGSVERK SAMHET ENLIGT LAGEN 	 OM S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ VISSA F¶R V¤RVSINKOMSTER F¶RE AVDRAGET SAMT P¥ S¥DAN INT¤KT AV TJ¤NST SOM AVSES I g MOM F¶RSTA STYCKET H !VDRAGET F¥R I DETTA FALL BER¤KNAS MED BEAKTANDE AV DET ANTAL ¥R DEN SKATTSKYLDIGE DRIVIT N¤RINGSVERK SAMHETEN DOCK H¶GST F¶R TIO ¥R (¤NSYN SKALL VID BED¶MNINGEN AV AVDRAGETS STORLEK TAS TILL DEN SKATT SKYLDIGES ¶VRIGA PENSIONSSKYDD OCH ANDRA M¶JLIGHETER TILL AVDRAG F¶R AVGIFT OCH INBETALNING SOM AV SES I g MOM F¶RSTA STYCKET OCH !VDRAGET F¥R DOCK INTE ¶VERSTIGA ETT BELOPP SOM F¶R VARJE ¥R SOM DRIFTEN P¥G¥TT MOTSVARAR TIO G¥NGER DET PRISBASBELOPP SOM EN LIGT LAGEN OM ALLM¤N F¶RS¤KRING BEST¤MTS F¶R DET ¥R DRIFTEN I F¶R V¤RVSK¤LLAN UPPH¶RT OCH EJ HELLER SUMMAN AV DE BELOPP SOM UNDER BESKATTNINGS¥RET REDOVISATS SOM INKOMST AV F¶RV¤RVSK¤LLAN I F¶RE KOMMANDE FALL F¶RE AVDRAGET F¶RE AVDRAG F¶R S¤RSKILD L¶NESKATT P¥

I g MOM F¶RSTA STYCKET H OCH I MEN SOM I HUVUDSAK SAKNAR PEN SIONSR¤TT I ANST¤LLNING F¥R AVDRAG MEDGES H¶GST MED BELOPP BER¤K NAT SOM F¶R SKATTSKYLDIG SOM AVSES I ANDRA STYCKET B (AR S¥DAN SKATT SKYLDIG ERH¥LLIT S¤RSKILD ERS¤TTNING I SAMBAND MED ATT ANST¤LLNING UPP H¶RT OCH HAR HAN EJ SKAFFAT SIG ETT BETRYGGANDE PENSIONSSKYDD F¥R DOCK AVDRAG MEDGES MED H¶GRE BELOPP (AR SKATTSKYLDIG SOM

SJ¤LV ELLER GENOM F¶RMEDLING AV JURIDISK PERSON

VERKSAMHET UPPH¶RT MED DRIFTEN I F¶RV¤RVSK¤LLAN OCH HAR HAN UNDER VERKSAMHETSTIDEN EJ SKAFFAT SIG ETT BETRYGGANDE PENSIONSSKYDD F¥R AVDRAG BER¤KNAS ¤VEN P¥ INKOMST AV KAPITAL SOM ¤R H¤NF¶RLIG TILL F¶RS¤LJNING AV F¶RV¤RVSK¤LLAN F¶RE AVDRAGET P¥ INKOMST AV PASSIV N¤RINGSVERKSAMHET ENLIGT LAGEN 	 OM S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ VISSA F¶RV¤RVSINKOMSTER F¶RE AVDRAGET SAMT P¥ S¥DAN INT¤KT AV TJ¤NST SOM AVSES I g MOM F¶RSTA STYCKET H !VDRAGET F¥R I DETTA FALL BER¤KNAS MED BEAKTANDE AV DET ANTAL ¥R DEN SKATTSKYLDIGE DRIVIT N¤RINGSVERKSAMHETEN DOCK H¶GST F¶R TIO ¥R (¤NSYN SKALL VID BED¶MNINGEN AV AVDRAGETS STORLEK TAS TILL DEN SKATTSKYLDIGES ¶VRIGA PENSIONSSKYDD OCH ANDRA M¶JLIG HETER TILL AVDRAG F¶R AVGIFT OCH IN BETALNING SOM AVSES I g MOM F¶RSTA STYCKET OCH !VDRAGET F¥R DOCK INTE ¶VERSTIGA ETT BELOPP SOM F¶R VARJE ¥R SOM DRIFTEN P¥G¥TT MOTSVARAR TIO G¥NGER DET PRISBAS BELOPP SOM ENLIGT LAGEN OM ALLM¤N F¶RS¤KRING BEST¤MTS F¶R DET ¥R DRIFTEN I F¶RV¤RVSK¤LLAN UPPH¶RT OCH EJ HELLER SUMMAN AV DE BELOPP SOM UNDER BESKATTNINGS¥RET REDO VISATS SOM INKOMST AV F¶RV¤RVS K¤LLAN I F¶REKOMMANDE FALL F¶RE AVDRAGET F¶RE AVDRAG F¶R S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ PENSIONSKOSTNADER

0ROP PENSIONSKOSTNADER ENLIGT PUNKT AV ANVISNINGARNA TILL g P¥ S¥DAN PENSIONSF¶RS¤KRING SOM AVSES I DENNA ANVISNINGSPUNKT OCH P¥ S¥DAN INBETALNING P¥ PENSIONS SPARKONTO SOM AVSES I PUNKT OCH F¶RE AVDRAG F¶R AVS¤TTNING F¶R EGENAVGIFTER ENLIGT LAGEN OM SOCIALAVGIFTER OCH S¥DAN INKOMST AV KAPITAL SOM ¤R ATT H¤NF¶RA TILL VINST MED ANLEDNING AV ¶VERL¥TELSE AV F¶RV¤RVSK¤LLAN (AR SKATTEMYN DIGHETEN ENLIGT PUNKT TREDJE STYCKET AV ANVISNINGARNA TILL g MEDGIVIT ATT D¶DSBO TAR PENSIONS F¶RS¤KRING ANGER SKATTEMYNDIG HETEN DET H¶GSTA BELOPP VARMED AVDRAG F¶R AVGIFT F¶R F¶RS¤KRINGEN F¥R MEDGES (¤RVID IAKTTAS I TILL L¤MPLIGA DELAR BEST¤MMELSERNA I DETTA STYCKE OM AVDRAG F¶R SKATT SKYLDIG SOM UPPH¶RT MED DRIFTEN I EN F¶RV¤RVSK¤LLA 3KATTEMYNDIGHET ENS BESLUT I FR¥GA SOM AVSES I DETTA STYCKE F¥R ¶VERKLAGAS HOS 2IKSSKATTEVERKET 2IKSSKATTEVER KETS BESLUT F¥R INTE ¶VERKLAGAS

ENLIGT PUNKT AV ANVISNINGARNA TILL g P¥ S¥DAN PENSIONSF¶R S¤KRING SOM AVSES I DENNA ANVIS NINGSPUNKT OCH P¥ S¥DAN INBETAL NING P¥ PENSIONSSPARKONTO SOM AVSES I PUNKT OCH F¶RE AVDRAG F¶R AVS¤TTNING F¶R EGENAVGIFTER ENLIGT LAGEN OM SOCIALAVGIFTER OCH S¥DAN INKOMST AV KAPITAL SOM ¤R ATT H¤N F¶RA TILL VINST MED ANLEDNING AV ¶VERL¥TELSE AV F¶RV¤RVSK¤LLAN (AR SKATTEMYNDIGHETEN ENLIGT PUNKT TREDJE STYCKET AV ANVISNINGARNA TILL g MEDGIVIT ATT D¶DSBO TAR PENSIONSF¶RS¤KRING ANGER SKATTE MYNDIGHETEN DET H¶GSTA BELOPP VARMED AVDRAG F¶R AVGIFT F¶R F¶R S¤KRINGEN F¥R MEDGES (¤RVID IAKTTAS I TILL¤MPLIGA DELAR BEST¤M MELSERNA I DETTA STYCKE OM AVDRAG F¶R SKATTSKYLDIG SOM UPPH¶RT MED DRIFTEN I EN F¶RV¤RVSK¤LLA 3KATTE MYNDIGHETENS BESLUT I FR¥GA SOM AVSES I DETTA STYCKE F¥R ¶VERKLAGAS HOS 2IKSSKATTEVERKET 2IKSSKATTE VERKETS BESLUT F¥R INTE ¶VERKLAGAS

(AR SKATTSKYLDIG ERLAGT AVGIFT ELLER GJORT INBETALNING SOM AVSES I g MOM F¶RSTA STYCKET OCH MEN HAR AVDRAG F¶R AVGIFTEN ELLER INBETAL NINGEN HELT ELLER DELVIS INTE KUNNAT UTNYTTJAS ENLIGT BEST¤MMELSERNA I ANDRA STYCKET MEDGES AVDRAG F¶R EJ UTNYTTJAT BELOPP VID TAXERING F¶R DET P¥F¶LJANDE BESKATTNINGS¥RET 3¥DANT AVDRAG MEDGES DOCK INTE MED BELOPP SOM TILLSAMMANS MED ERLAGD AVGIFT OCH GJORD INBETALNING SISTN¤MNDA ¥R ¶VERSTIGER VAD SOM ANGES I ANDRA STYCKET

/AVSETT F¶RESKRIFTERNA I DE F¶REG¥ENDE STYCKENA MEDGES AVDRAG F¶R AVGIFT ELLER INBETALNING SOM AVSES I g MOM F¶RSTA STYCKET OCH INTE MED H¶GRE BELOPP ¤N SKILLNADEN MELLAN SAMMANLAGDA BELOPPET AV INKOMSTER FR¥N OLIKA F¶RV¤RVSK¤LLOR OCH ¶VRIGA AVDRAG ENLIGT g !V DRAG SOM P¥ GRUND AV VAD NU SAGTS INTE KUNNAT UTNYTTJAS VID TAXERINGEN F¶R DET BESKATTNINGS¥R D¥ AVGIFTEN BETALADES ELLER INBETALNINGEN SKEDDE F¥R UTNYTTJAS SENAST VID TAXERINGEN F¶R SJ¤TTE BESKATTNINGS¥RET EFTER BETALNINGS¥RET )NTE HELLER I SISTN¤MNDA FALL F¥R AVDRAGET ¶VERSTIGA VAD SOM ¥TERST¥R SEDAN ¶VRIGA AVDRAG ENLIGT g GJORTS

/M AVDRAG MEDGES ENLIGT FJ¤RDE STYCKET FEMTE MENINGEN P¥ GRUND AV ATT AKTIER ELLER ANDELAR I F¥MANSF¶RETAG AVYTTRATS SKALL AVDRAGET I F¶RSTA HAND G¶RAS SOM ALLM¤NT AVDRAG !VDRAGET BEGR¤NSAS TILL ETT BELOPP MOT SVARANDE DET L¤GSTA AV DEN DEL AV VINSTEN VID AVYTTRINGEN SOM TAS UPP SOM INT¤KT AV TJ¤NST OCH INKOMSTEN AV TJ¤NST F¶RE AVDRAGET 4ILL DEN DEL AV DRAGET INTE KAN UTNYTTJAS SOM ALLM¤NT AVDRAG F¥R AVDRAG G¶RAS I INKOMST SLAGET KAPITAL ENLIGT g MOM SJ¤TTE STYCKET LAGEN 	 OM STATLIG

0ROP INKOMSTSKATT ) DET FALL AVDRAG MEDGES P¥ GRUND AV ATT ANDELAR I F¥MANS¤GT HANDELSBOLAG AVYTTRATS SKALL AVDRAG G¶RAS I INKOMSTSLAGET KAPITAL ENLIGT g MOM SJ¤TTE STYCKET LAGEN OM STATLIG INKOMSTSKATT

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JULI OCH TILL¤MPAS F¶RSTA G¥NGEN VID ¥RS TAXERING ) FR¥GA OM BESKATTNINGS¥R SOM HAR P¥B¶RJATS F¶RE IKRAFTTR¤DANDET TILL¤MPAS ¤LDRE BEST¤MMELSER P¥ YRKANDE AV DEN SKATT SKYLDIGE

0ROP  &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ PENSIONSKOSTNADER

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS ATT g LAGEN 	 OM S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ PENSIONSKOSTNADER SKALL HA F¶LJANDE LYDELSE

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

 g%N ENSKILD PERSON ELLER ETT D¶DSBO SOM MEDGES AVDRAG F¶R AVGIFT F¶R PENSIONSF¶RS¤KRING ENLIGT PUNKT AV ANVISNINGARNA TILL g KOMMUNAL SKATTELAGEN 	 SKALL F¶R DET BESKATTNINGS¥RET TILL STATEN BETALA S¤R SKILD L¶NESKATT MED  PROCENT P¥ AVGIFTEN

$ETSAMMA G¤LLER F¶R ENSKILD PERSON SOM MEDGES AVDRAG F¶R INBETALNING P¥ PENSIONSSPARKONTO ENLIGT N¤MNDA ANVISNINGSPUNKT

3¤RSKILD L¶NESKATT SKALL DOCK INTE BETALAS TILL DEN DEL AVDRAGET M¥STE G¶RAS FR¥N S¥DAN ERS¤TTNING SOM UTGJORT UNDERLAG F¶R UTTAG AV ARBETSGIVARAVGIFTER ENLIGT KAP g LAGEN 	 OM SOCIAL AVGIFTER ELLER S¤RSKILD L¶NESKATT ENLIGT g F¶RSTA STYCKET LAGEN 	 OM S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ VISSA F¶RV¤RVSINKOMSTER

3¤RSKILD L¶NESKATT SKALL DOCK INTE BETALAS TILL DEN DEL AVDRAGET M¥STE G¶RAS FR¥N S¥DAN ERS¤TTNING SOM UTGJORT UNDERLAG F¶R UTTAG AV ARBETSGIVARAVGIFTER ENLIGT KAP g LAGEN 	 OM SOCIAL AVGIFTER ELLER VAD AVSER ARBETS

TAGARE SOM VID ¥RETS ING¥NG ¤R ¥R ELLER ¤LDRE S¤RSKILD L¶NESKATT

ENLIGT g F¶RSTA STYCKET LAGEN 	 OM S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ VISSA F¶RV¤RVSINKOMSTER

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JULI OCH TILL¤MPAS F¶RSTA G¥NGEN VID ¥RS TAXERING3ENASTE LYDELSE 

0ROP  &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM ¤NDRING I FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS ATT KAP g FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	 I PARAGRAFENS LYDELSE ENLIGT LAGEN 	 OM ¤NDRING I N¤MNDA LAG OCH IKRAFTTR¤DANDEBEST¤MMELSERNA TILL LAGEN 	 SKALL HA F¶LJANDE LYDELSE

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

 KAP

 g"YGGNADER SKALL INDELAS I DE BYGGNADSTYPER SOM ANGES I DET F¶LJANDE

3M¥HUS "YGGNAD SOM ¤R INR¤TTAD TILL BOSTAD ¥T EN ELLER TV¥ FAMILJER 4ILL S¥DAN BYGGNAD SKALL H¶RA KOMPLEMENTHUS S¥SOM GARAGE F¶RR¥D OCH ANNAN MINDRE BYGGNAD

"YGGNAD SOM ¤R INR¤TTAD TILL BOSTAD ¥T MINST TRE OCH H¶GST TIO FAMILJER SKALL TILLH¶RA BYGGNADSTYPEN SM¥HUS OM BYGGNADEN LIGGER P¥ FASTIGHET MED ¥KERMARK BETESMARK SKOGSMARK ELLER SKOGSIMPEDIMENT

(YRESHUS "YGGNAD SOM ¤R INR¤TTAD TILL BOSTAD ¥T MINST TRE FAMILJER ELLER TILL KONTOR BUTIK HOTELL RESTAURANG OCH LIKNANDE "YGGNAD MED F¶RR¥DSUTRYMME SOM LIGGER I ANSLUTNING TILL HYRESHUS OCH SOM BEH¶VS F¶R VERKSAMHETEN SKALL UTG¶RA HYRESHUS

4ILL HYRESHUS SKALL DOCK INTE R¤KNAS BYGGNAD SOM ¤R INR¤TTAD TILL BOSTAD ¥T MINST TRE OCH H¶GST TIO FAMILJER OM DEN ING¥R I LANTBRUKSENHET

%KONOMI BYGGNAD

"YGGNAD SOM ¤R INR¤TTAD F¶R JORDBRUK ELLER SKOGSBRUK OCH SOM INTE ¤R INR¤TTAD F¶R BOSTADS¤NDAM¥L S¥SOM DJURSTALL LOGE LADA MASKINHALL LAGERHUS MAGASIN OCH V¤XTHUS

6¤XTHUS OCH DJURSTALL SOM INTE HAR ANKNYTNING TILL JORDBRUK ELLER SKOGSBRUK

+RAFTVERKS BYGGNAD

"YGGNAD SOM ¤R IN R¤TTAD F¶R KOMMER SIELL PRODUKTION AV ELEKTRISK STARKSTR¶M VEN BYGGNAD F¶R VATTENREGLERING F¶R LAGRING AV BR¤NSLE OCH ANNAN BYGGNAD3ENASTE LYDELSE BET +5

0ROP F¶R PRODUKTIONEN UT G¶R KRAFTVERKSBYGG NAD

)NDUSTRI BYGGNAD

"YGGNAD SOM ¤R IN R¤TTAD F¶R INDUSTRIELL VERKSAMHET

)NDUSTRI BYGGNAD

"YGGNAD SOM ¤R IN R¤TTAD F¶R INDUSTRIELL VERKSAMHET OCH SOM

INTE UTG¶R KRAFTVERKS BYGGNAD

3PECIAL BYGGNAD

-ED SPECIALBYGGNAD AVSES

&¶RSVARS BYGGNAD

"YGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R F¶RSVARS ¤NDAM¥L ELLER EKONOMISK F¶RSVARS BEREDSKAP OM BYGGNADEN INTE ¤R EN FRIST¥ENDE INDUSTRIELL ANL¤GGNING VEN M¤SSBYGGNAD SKALL UTG¶RA F¶RSVARS BYGGNAD

+OMMUNIKA TIONSBYGGNAD

'ARAGE HANGAR LOKSTALL TERMINAL STA TIONSBYGGNAD EXPEDITIONSBYGGNAD V¤NTHALL GODSMAGASIN REPARATIONSVERK STAD OCH LIKNANDE OM BYGGNADEN ANV¤NDS F¶R ALLM¤NNA KOMMUNIKATIONS ¤NDAM¥L

"YGGNAD SOM ANV¤NDS I 3TATENS J¤RN V¤GARS ,UFTFARTSVERKETS "ANVERKETS 3VENSK 2UNDRADIO !KTIEBOLAGS 3VERI GES 2ADIO !KTIEBOLAGS 3VERIGES 4ELE VISION !KTIEBOLAGS OCH 3VERIGES 5T BILDNINGSRADIO !KTIEBOLAGS VERKSAMHET

$ISTRIBUTIONS BYGGNAD

"YGGNAD SOM ING¥R I ¶VERF¶RINGS ELLER DISTRIBUTIONSN¤TET F¶R GAS V¤RME ELEK TRICITET ELLER VATTEN

6¤RME CENTRAL

"YGGNAD F¶R PRODUKTION OCH DISTRI BUTION AV VARMVATTEN F¶R UPPV¤RMNING DOCK EJ S¥DAN ANL¤GGNING SOM ¤VEN ¤R INR¤TTAD F¶R PRODUKTION AV ELEKTRISK STARKSTR¶M F¶R YRKESM¤SSIG DISTRIBUTION

2ENINGS ANL¤GGNING

6ATTENVERK AVLOPPSRENINGSVERK AN L¤GGNING F¶R F¶RVARING AV RADIOAKTIVT AVFALL SOPSTATION OCH LIKNANDE SAMT PUMPSTATION SOM H¶R TILL S¥DAN AN L¤GGNING

6¥RD "YGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R SJUKV¥RD

0ROP BYGGNAD NYKTERHETSV¥RD NARKOMANV¥RD BARNA V¥RD KRIMINALV¥RD ARBETSV¥RD ¥LD RINGSV¥RD ELLER OMSORG OM PSYKISKT UTVECKLINGSST¶RDA !NNAN BYGGNAD ¤N SOM NU HAR N¤MNTS SKALL UTG¶RA V¥RD BYGGNAD OM DEN ANV¤NDS SOM HEM ¥T PERSONER SOM BEH¶VER INSTITUTIONELL V¥RD ELLER TILLSYN

"AD SPORT OCH IDROTTS ANL¤GGNING

"YGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R BAD SPORT IDROTT OCH LIKNANDE OM ALLM¤NHETEN HAR TILLTR¤DE TILL ANL¤GGNINGEN

3KOL BYGGNAD

"YGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R UNDER VISNING ELLER FORSKNING VID

SKOLA SOM ANORDNAS AV STATEN SKOLA SOM ANORDNAS MED STATSBIDRAG OCH

SKOLA VARS UNDERVISNING ST¥R UNDER STATLIG TILLSYN "YGGNAD SOM ANV¤NDS SOM ELEVHEM ELLER SKOLHEM F¶R ELEVER VID S¥DANA SKOLOR

+ULTUR BYGGNAD

"YGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R KULTURELLT ¤NDAM¥L S¥SOM TEATER BIOGRAF MUSEUM OCH LIKNANDE

%CKLESIASTIK BYGGNAD

+YRKA ELLER ANNAN BYGGNAD SOM AN V¤NDS F¶R RELIGI¶S VERKSAMHET "¥RHUS KREMATORIUM OCH BYGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R SK¶TSEL AV BEGRAVNINGS PLATS

!LLM¤N BYGGNAD

"YGGNAD SOM TILLH¶R STATEN KOMMUN ELLER ANNAN MENIGHET OCH SOM ANV¤NDS F¶R ALLM¤N STYRELSE F¶RVALTNING R¤TTS V¥RD ORDNING ELLER S¤KERHET SAMT FRITIDSG¥RD OCH BYGGNAD MED LIKARTAD ANV¤NDNING 3OM ALLM¤N BYGGNAD SKALL INTE ANSES BYGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R STATENS AFF¤RSDRIVANDE VERKSAMHET

VRIG BYGGNAD

"YGGNAD SOM INTE SKALL UTG¶RA N¥GON AV DE TIDIGARE N¤MNDA BYGGNADSTYPERNA

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN 

JANUARI OCH TILL¤MPAS F¶RSTA

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN 

JULI OCH TILL¤MPAS F¶RSTA

0ROP G¥NGEN VID FASTIGHETSTAXERING ¥R 

G¥NGEN VID FASTIGHETSTAXERING ¥R 

0ROP  RENDET OCH DESS BEREDNING

)NF¶R ¥RS ALLM¤NNA FASTIGHETSTAXERING AV HYRESHUSENHETER INDUSTRI ENHETER INKLUSIVE ELPRODUKTIONSENHETER OCH SPECIALENHETER HAR 2IKS SKATTEVERKET 236	 F¶RESLAGIT VISSA ¤NDRINGAR I FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	 $E ¤NDRINGSF¶RSLAG SOM AVSER TAXERINGEN AV ELPRODUK TIONSENHETER HAR TAGITS FRAM UNDER MEDVERKAN AV 2IKSSKATTEVERKETS EXPERTGRUPP F¶R ELPRODUKTION ) DENNA HAR +RAFTVERKSF¶RENINGEN ING¥TT 236S F¶RSLAG HAR SAMMANST¤LLTS I EN PROMEMORIA SOM FINNS TILLG¤NGLIG I ¤RENDET DNR &I 	 0ROMEMORIAN HAR UPPR¤TTATS I SAMARBETE MED ,ANTM¤TERIVERKET %N SAMMANFATTNING AV PROMEMORIANS F¶RSLAG FINNS I

BILAGA OCH LAGF¶RSLAGEN I BILAGA 236S PROMEMORIA HAR REMISS

BEHANDLATS %N F¶RTECKNING ¶VER REMISSINSTANSERNA FINNS I "ILAGA %N SAMMANST¤LLNING AV REMISSYTTRANDENA FINNS TILLG¤NGLIG I LAGSTIFTNINGS ¤RENDET DNR &I 	

) DET F¶LJANDE L¤GGER REGERINGEN FRAM F¶RSLAG TILL ¤NDRINGAR I FASTIGHETS TAXERINGSREGLERNA INF¶R ¥RS ALLM¤NNA FASTIGHETSTAXERING 2EGERING ENS F¶RSLAG GRUNDAR SIG I HUVUDSAK P¥ 236S PROMEMORIA 3OM EN BAK GRUND TILL REGERINGENS F¶RSLAG GES INLEDNINGSVIS I AVSNITT EN SAM MANFATTANDE BESKRIVNING AV REGLERNA F¶R TAXERING AV ELPRODUKTIONSENHETER OCH ELMARKNADEN MM 236S PROMEMORIA HAR LEGAT TILL GRUND F¶R TEXTEN I DETTA AVSNITT

6¥REN TILLKALLADES EN S¤RSKILD UTREDARE F¶R ATT UTV¤RDERA OCH SE ¶VER REGELSYSTEMET F¶R FASTIGHETSTAXERING &ASTIGHETSTAXERINGSUTREDNINGEN &I  DIR 	 ) UPPDRAGET ING¥R ATT UNDERS¶KA OM DE NUVAR ANDE REGLERNA P¥ ETT TILLFREDSST¤LLANDE S¤TT LEDER FRAM TILL ATT TAXERINGS V¤RDENA F¶R ENSKILDA FASTIGHETER ¥TERSPEGLAR MARKNADSV¤RDENA 5TRED NINGSUPPDRAGET SKALL VARA AVSLUTAT VID UTG¥NGEN AV JUNI $E F¶RSLAG UTREDNINGEN KAN KOMMA ATT L¤GGA FRAM HINNER INTE GENOMF¶RAS TILL DEN ALLM¤NNA FASTIGHETSTAXERINGEN ¥R 

,AGR¥DET

2EGERINGEN BESLUTADE DEN MARS ATT INH¤MTA ,AGR¥DETS YTTRANDE ¶VER DE LAGF¶RSLAG SOM FINNS I BILAGA ,AGR¥DETS YTTRANDE FINNS I BILAGA

 ,AGR¥DET HAR I SITT YTTRANDE L¤MNAT SYNPUNKTER AV REDAKTIONELL ART

$ESSA SYNPUNKTER HAR BEAKTATS VID UTFORMNINGEN AV AKTUELLA PARAGRAFER

VRIGA LAGF¶RSLAG ¤R AV S¥DAN ENKEL BESKAFFENHET ATT ,AGR¥DETS H¶RANDE SKULLE SAKNA BETYDELSE .¥GOT YTTRANDE HAR D¤RF¶R INTE INH¤MTATS

2EGERINGEN HAR I PROPOSITIONEN GJORT VISSA REDAKTIONELLA ¤NDRINGAR I F¶RH¥LLANDE TILL LAGR¥DSREMISSEN

0ROP  $EN ALLM¤NNA FASTIGHETSTAXERINGEN ¥R 

 4AXERINGEN AV ELPRODUKTIONSENHETER

 "AKGRUND

!LLM¤NT OM TAXERINGEN AV ELPRODUKTIONSENHETER

$E V¤RDERINGSMETODER SOM ANV¤NDS VID FASTIGHETSTAXERINGEN F¶R ATT BE R¤KNA FASTIGHETERNAS MARKNADSV¤RDEN ¤R ENLIGT KAP g FASTIGHETS TAXERINGSLAGEN 	 &4, I F¶RSTA HAND ORTSPRISMETODEN I ANDRA HAND AVKASTNINGSMETODEN OCH I SISTA HAND PRODUKTIONSKOSTNADSMETODEN /RTSPRISMETODEN GRUNDAS P¥ UNDERS¶KNINGAR AV PRISER P¥ J¤MF¶RBARA FASTIGHETER 3OM BAS F¶R UNDERS¶KNINGEN L¤GGS DE J¤MF¶RELSEPARAMETRAR SOM BED¶MS L¤MPLIGA TEX AREAL V¥NINGSYTA EXPLOATERINGSGRAD HYRES INT¤KTER OD !VKASTNINGSMETODEN INNEB¤R I PRINCIP ATT DET G¶RS EN KAPITALISERING TILL NUTID AV FRAMTIDA INT¤KTER OCH KOSTNADER -ETODEN KR¤VER EN BEST¤MNING I TIDEN AV KOMMANDE INT¤KTER OCH KOSTNADER VID FASTIGHETENS ANV¤NDNING 0RODUKTIONSKOSTNADSMETODEN INNEB¤R ATT V¤RDET AV EN BYGGNAD BER¤KNAS MED UTG¥NGSPUNKT I VAD DET SKULLE KOSTA ATT PRODUCERA EN LIKARTAD BYGGNAD 6ID BER¤KNINGEN BEAKTAS ¤VEN DEN V¤RDE MINSKNING SOM BYGGNADEN HAR UNDERG¥TT GENOM ¥LDER OCH BRUK

%FTER F¶RSLAG AV FASTIGHETSTAXERINGSKOMMITT©N I 3/5 ¤NDRADES REGLERNA F¶R V¤RDERINGEN VID VATTENFALLSTAXERING TILL ¥RS ALLM¤NNA FASTIGHETSTAXERING FR¥N EN I HUVUDSAK TILL¤MPAD PRODUKTIONSKOSTNADS METOD TILL EN AVKASTNINGSMETOD $ENNA BYGGER I PRINCIP P¥ EN KAPITAL ISERING AV DEN FRAMTIDA PRODUKTIONENS NETTOV¤RDE $EN INNEB¤R I HUVUD SAK ATT TOTALV¤RDET AV EN NYBYGGD VATTENKRAFTSANL¤GGNING BER¤KNAS MED LEDNING AV AVKASTNINGEN

"ER¤KNINGEN SKER ENLIGT REGLERNA I &4, GENOM ATT KRAFTVERKSANL¤GG NINGENS P¥ F¶RESKRIVET S¤TT BER¤KNADE EFFEKT I KILOWATT SK TAXERINGS EFFEKT MULTIPLICERAS MED ETT SOM RIKTV¤RDE BETECKNAT V¤RDE PER KILOWATT TAXERINGSEFFEKT SOM BEST¤MS MED H¤NSYN TILL KRAFTANL¤GGNINGENS L¶NSAM HET "YGGNADSV¤RDET BER¤KNAS ENLIGT PRODUKTIONSKOSTNADSMETODEN TILL ¥TERANSKAFFNINGSKOSTNADEN NEDSKRIVEN MED H¤NSYN BLA TILL ¥LDER 6¤R DERINGEN AV VATTENKRAFTSSTATIONER OCH REGLERINGSDAMMAR INOM ETT AVRIN NINGSOMR¥DE HAR SAMORDNATS -ARKV¤RDET BEST¤MS SOM SKILLNADEN MELLAN TOTALV¤RDET OCH ¥TERANSKAFFNINGSKOSTNADEN

6ID DEN ALLM¤NNA FASTIGHETSTAXERINGEN ¥R UTGJORDE REGLERINGS ANL¤GGNINGARNA S¤RSKILDA TAXERINGSENHETER VEN DESSA V¤RDERADES UTIFR¥N EN TAXERINGSEFFEKT $ENNA BER¤KNADES P¥ S¥ S¤TT ATT VARJE KRAFTVERK FICK AVST¥ EN VISS DEL AV SIN PRIM¤RT BER¤KNADE TAXERINGSEFFEKT TILL UPPSTR¶MS BEL¤GNA REGLERINGSANL¤GGNINGAR &ROM ¥RS ALLM¤NNA FASTIGHETS TAXERING UTG¶R INTE REGLERINGSANL¤GGNINGARNA S¤RSKILDA TAXERINGSENHETER 4ILL TAXERINGSENHET SOM OMFATTAR ETT VATTENKRAFTVERK H¶R S¥LEDES NU ¤VEN DESS ANDELAR I UPPSTR¶MS BEL¤GNA REGLERINGSANL¤GGNINGAR

6¤RMEKRAFTVERKEN V¤RDERADES FRAM TILL ¥RS ALLM¤NNA FASTIGHETS TAXERING SOM INDUSTRIENHETER 2EGLER OM TAXERING AV V¤RMEKRAFTVERK TOGS D¥ IN I KAP &4, EFTER F¶RSLAG AV FASTIGHETSTAXERINGSKOMMITT©N I 3/5 &¶R V¤RMEKRAFTVERKEN TILL¤MPAS EN PRODUKTIONSKOSTNADSMETOD

0ROP DVS V¤RDERINGEN G¶RS MED LEDNING AV ANL¤GGNINGSKOSTNADERNA ¥TER ANSKAFFNINGSKOSTNADERNA	 VARVID H¤NSYN TAS TILL V¤RDEMINSKNING ,IKSOM I FR¥GA OM VATTENKRAFTVERKEN UTG¥R V¤RDERINGEN AV V¤RMEKRAFTVERKEN FR¥N ANL¤GGNINGENS V¤RDE I NYBYGGT SKICK $ETTA ERH¥LLS SOM PRODUKTEN AV DEN TOTALA INSTALLERADE EFFEKTEN OCH ETT V¤RDE PER INSTALLERAD EFFEKT I KILOWATT !V DET TOTALA V¤RDET SKALL  BEL¶PA P¥ MARKV¤RDET TERSTODEN  AV TOTALV¤RDET UTG¶R BYGGNADSV¤RDET SEDAN TOTALV¤RDET R¤KNATS NED P¥ GRUND AV ¥LDER MM

&¶R S¥V¤L VATTENKRAFTVERK SOM V¤RMEKRAFTVERK F¶RESKRIVS EN M¶JLIGHET ATT J¤MKA RIKTV¤RDENA MED H¤NSYN TILL L¶NSAMHETEN F¶R DEN TOTALA ELPRO DUKTIONEN I LANDET

3¤RSKILDA REGLER FINNS VIDARE I &4, OM ANDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFT 6¤RDET AV KRAFTEN BER¤KNAD MED UTG¥NGSPUNKT FR¥N PRODUKTIONEN DRAS ENLIGT HUVUDREGELN AV FR¥N DEN GIVANDE ENHETEN OCH P¥F¶RS DEN MOT TAGANDE ENHETEN

+APITEL I &4, OM V¤RDERING AV ELPRODUKTIONSENHET ¤R I HUVUDSAK DISPONERAT ENLIGT F¶LJANDE

) DEN INLEDANDE BEST¤MMELSEN DEFINIERAS VAD SOM ¤R EN ELPRODUKTIONS ENHET 6IDARE ANGES VAD SOM ¤R UTG¥NGSPUNKTEN VID V¤RDERINGEN AV EN ELPRODUKTIONSENHET N¤MLIGEN DET TOTALA V¤RDET I NYBYGGT SKICK AV EN S¥DAN ENHET $¤REFTER REGLERAS RIKTV¤RDEBEST¤MNINGEN UTIFR¥N V¤RDET AV EN NYBYGGD ENHET F¶R ETT VATTENKRAFTVERK 

 OCH gg	 ) DESSA BEST¤MMELSER ANGES FR¤MST VILKA V¤RDEFAKTORER SOM SKALL LIGGA TILL GRUND F¶R V¤RDERINGEN ) OCH gg ANGES HUR RIKTV¤RDET F¶R ETT VATTENKRAFTVERK SKALL F¶RDELAS MELLAN DELV¤RDENA BYGGNADSV¤RDE OCH MARKV¤RDE -OTSVARANDE REGLER I FR¥GA OM V¤RMEKRAFTVERKEN FINNS I g ) OCH gg REGLERAS V¤RDERINGEN AV ANDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFT .¥GRA S¤RSKILDA INDELNINGS OCH KLASSIFIKATIONSREGLER AVSEENDE EGENDOM P¥ ELPRODUKTIONSENHETER FINNS INTE I  OCH KAP OM BYGGNADSTYPER OCH ¤GOSLAG V¤RDERINGSENHETER SAMT UTOM F¶R REGLERINGSANL¤GGNINGAR TAXERINGSENHETER

%LMARKNADEN OCH ELPRODUKTIONEN

$ET FINNS I DAG CA STATLIGT KOMMUNALT OCH PRIVAT¤GDA ELPRODUKTIONS F¶RETAG &¶R DRYGT  AV ELPRODUKTIONEN SVARAR ¥TTA ST¶RRE KRAFTF¶RETAG 6ATTENFALL !" ¤GER CA  AV ELPRODUKTIONSKAPACITETEN

VERF¶RINGEN AV EL FR¥N KRAFTVERKEN TILL F¶RBRUKARNA SKER P¥ STAMN¤TET SP¤NNINGSNIV¥ERNA  K6	 ¶VER HELA LANDET OCH TILL UTLANDET $ET REGIONALA N¤TET  K6	 SOM HUVUDSAKLIGEN ¤GS AV KRAFTF¶RETAGEN KOPPLAR SAMMAN STAMN¤TET MED ST¶RRE MOTTAGARE AV KRAFT $ET LOKALA N¤TET ¤GS AV DRYGT TILL ¶VERV¤GANDE DEL KOMMUNALT ¤GDA DISTRIBUTIONS F¶RETAG SOM DISTRIBUERAR L¥GSP¤NNINGSSTR¶M  K6	 TILL CA  MILJONER KUNDER

%LPRODUKTIONEN I RIKET UPPG¥R TILL CA 47H UNDER ETT NORMAL¥R 6ATTENKRAFTEN OCH K¤RNKRAFTEN UTG¶R N¤RMARE  AV PRODUKTIONEN !V DENNA SVARAR VATTENKRAFTEN OCH K¤RNKRAFTEN F¶R UNGEF¤R H¤LFTEN VAR 2ESTEN PRODUCERAS I ALLT V¤SENTLIGT I KRAFTV¤RMEVERK OCH INOM INDUSTRIN

$EN JANUARI INF¶RDES EN NY ELLAGSTIFTNING SOM INNEB¤R ATT KON KURRENS INF¶RS I HANDEL MED OCH PRODUKTION AV EL VILKET ¶KAR VALFRIHETEN

0ROP F¶R ELKONSUMENTERNA OCH SKAPAR F¶RUTS¤TTNINGAR F¶R EN ¶KAD PRIS OCH KOST NADSPRESS I ELF¶RS¶RJNINGEN &¶RBRUKARE OCH ¥TERF¶RS¤LJARE AV EL SKALL KUNNA V¤LJA MELLAN KONKURRERANDE LEVERANT¶RER 0RODUCENTER OCH ANDRA LEVERANT¶RER ¤R P¥ SAMMA S¤TT MED VISSA UNDANTAG FRIA ATT V¤LJA SINA KUNDER

(UVUDPRINCIPEN I REFORMEN ¤R ATT SKAPA EN KLAR SKILLNAD MELLAN ¥ ENA SIDAN PRODUKTION OCH F¶RS¤LJNING AV EL ¥ ANDRA SIDAN ¶VERF¶RING AV EL N¤TVERKSAMHET	 0RODUKTIONEN OCH F¶RS¤LJNINGEN AV EL SKALL SKE I KON KURRENS MEDAN N¤TVERKSAMHETEN SOM I PRAKTIKEN ¤R ETT NATURLIGT MONO POL OCKS¥ I FORTS¤TTNINGEN M¥STE REGLERAS !FF¤RSVERKET 3VENSKA +RAFTN¤T HAR TILL UPPGIFT ATT F¶RVALTA OCH DRIVA DET SVENSKA STAMN¤TET

 VERV¤GANDEN OCH F¶RSLAG

2EGERINGENS F¶RSLAG 6¤RDERINGSMODELLEN F¶R VATTENKRAFTVERK ¤NDRAS 6¤RDERINGEN UTG¥R FR¥N KRAFTVERKETS NORMAL¥RSPRODUKTION I KILOWATT TIMMAR I ST¤LLET F¶R SOM TIDIGARE FR¥N DESS INSTALLERADE EFFEKT 6IDARE UTG¥R V¤RDERINGSMODELLEN INTE SOM HITTILLS FR¥N ETT NYBYGGT VATTENKRAFT VERK UTAN FR¥N ETT SK NORMKRAFTVERK

2EGLERNA F¶R V¤RDERING AV ANDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFT JUSTERAS $EN LAGTEKNISKA SYSTEMATIKEN ¤NDRAS GENOM ATT ELPRODUKTIONSEN HETERNA BRYTS UT FR¥N INDUSTRIENHETERNA F¶R ATT BILDA EN S¤RSKILD TYP AV TAXERINGSENHET OCH EN NY BYGGNADSTYP

0ROMEMORIANS F¶RSLAG VERENSST¤MMER I HUVUDSAK MED REGERINGENS MEN ¤R MER OMFATTANDE I DET H¤NSEENDET ATT 236 F¶RESL¥R ATT VISSA PRIVAT R¤TTSLIGA AVTAL SKALL BEAKTAS VID FASTIGHETSTAXERINGEN

2EMISSINSTANSERNA +RAFTVERKSF¶RENINGEN ST¶DER I STORT VAD 236 F¶RE SLAGIT OCH G¶R DEN BED¶MNINGEN ATT V¤RDERINGSMODELLEN B¶R LEDA TILL TAXERINGSV¤RDEN SOM B¤TTRE MOTSVARAR VERKLIGA F¶RH¥LLANDEN &ASTIGHETS

TAXERINGSUTREDNINGEN ANSER ATT F¶RSLAGET OM ATT VISSA PRIVATR¤TTSLIGA AVTAL

SKALL BEAKTAS INTE B¶R TAS UPP I DET NU AKTUELLA SAMMANHANGET $ETTA MOTIVERAS MED ATT FR¥GAN HAR VARIT F¶REM¥L F¶R EN T¤MLIGEN ING¥ENDE DISKUSSION I UTREDNINGEN 6IDARE IFR¥GAS¤TTS OM UTFORMNINGEN AV DEN F¶RESLAGNA LAGTEXTEN VAD G¤LLER S¥DANA AVTAL ¤R L¤MPLIG VRIGA REMISSIN STANSER HAR INTE L¤MNAT N¥GRA ERINRINGAR

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG

6¤RDERINGSMODELL F¶R KRAFTVERKEN

&¶R B¥DE VATTENKRAFTVERKEN OCH F¶R V¤RMEKRAFTVERKEN GRUNDAS V¤RDERING EN P¥ DEN EFFEKT SOM VERKEN PRODUCERAR 4AXERINGEN AV VATTENKRAFTVERK INLEDS MED ATT DET TOTALA V¤RDET I NYBYGGT SKICK BEST¤MS &¶R ETT NYBYGGT VATTENKRAFTVERK BEST¤MS V¤RDET MED UTG¥NGSPUNKT FR¥N UTBYGGD EFFEKT $ENNA BETECKNAS TAXERINGSEFFEKT OCH BEST¤MS EFTER SKILDA F¶RH¥LLANDEN BETR¤FFANDE UTNYTTJANDETID REGLERINGSM¶JLIGHET OCH BEL¤GENHET 4AXER

0ROP INGSEFFEKTEN I KILOWATT MULTIPLICERAS MED ETT RIKTV¤RDE SOM I SIN TUR BEST¤MS GENOM EN KAPITALISERING AV DE ¥RSNETTON SOM KAN BER¤KNAS MED LEDNING AV G¤LLANDE TARIFFER (¤NSYN TAS D¤RVID TILL ATT ¥RSKOSTNADERNA VARIERAR MED ANL¤GGNINGSKOSTNADERNA

%FTER DET ATT TAXERINGSENHETENS TOTALV¤RDE HAR ERH¥LLITS UPPDELAS DETTA I ETT BYGGNADSV¤RDE OCH ETT MARKV¤RDE &¶R ETT VATTENKRAFTVERK BEST¤MS BYGGNADSV¤RDET TILL DET TEKNISKA NUV¤RDET ENLIGT VISSA N¤RMARE F¶RESKRIF TER (¤RVID F¥R DOCK INTE  AV ¥TERANSKAFFNINGSKOSTNADEN ¶VERSTIGA ENHETENS TOTALA V¤RDE 6IDARE BEAKTAS DEN V¤RDEMINSKNING SOM HAR SKETT EFTER NYBYGGNADS¥RET

-ARKV¤RDET ¥ ANDRA SIDAN BEST¤MS TILL SKILLNADEN MELLAN ENHETENS TOTALA V¤RDE OCH  AV ¥TERANSKAFFNINGSKOSTNADEN F¶R ENHETENS BYGGNADER 3KULLE  AV ¥TERANSKAFFNINGSKOSTNADEN ¶VERSTIGA DET TOTALA V¤RDET SKALL MARKV¤RDET BEST¤MMAS TILL KR

(¤NSYN TAS OCKS¥ TILL SKILLNADERNA I L¶NSAMHET MELLAN OLIKA VATTENKRAFT ANL¤GGNINGAR &¶REKOMMANDE OLIKHETER I ¥RSKOSTNADERNA BLIR N¤MLIGEN BEAKTADE GENOM DE VARIERANDE ANL¤GGNINGSKOSTNADERNA

236 ANSER ATT MED DEN PRISS¤TTNING P¥ ELLEVERANSER SOM G¤LLER EFTER ELMARKNADENS AVREGLERING ¤R DET ENKLARE ATT BEAKTA SKILLNADER I VATTEN KRAFTVERKENS V¤RDE OM MAN UTG¥R FR¥N KRAFTVERKENS NORMAL¥RSPRODUKTION I KILOWATTIMMAR I ST¤LLET F¶R FR¥N KRAFTVERKENS EFFEKT 6¤RDET PER KILOWATT TIMME ENLIGT RIKTV¤RDEANGIVELSEN B¶R BER¤KNAS MED H¤NSYN TILL NORMAL ¥RSPRODUKTIONENS STORLEK SAMT VERKETS UTNYTTJANDETID M¶JLIGHET TILL FLER¥RSREGLERING BEL¤GENHET OCH ¥LDER F¶R ATT B¤TTRE ¥TERSPEGLA PRODUK TIONENS V¤RDE 6IDARE ANSER 236 ATT DE ¥TERANSKAFFNINGSKOSTNADER SOM HITTILLS HAR BEST¤MTS GENOM UPPR¤KNING AV DE HISTORISKA BYGGNADSKOST NADERNA ¤R F¶GA REALISTISKA OCH KNAPPAST HAR ¥TERSPEGLAT DE KOSTNADER SOM SKULLE UPPKOMMA VID ETT ¥TERUPPF¶RANDE AV KRAFTVERKET %TT YTTERLIGARE SK¤L ATT SE ¶VER G¤LLANDE METOD F¶R V¤RDERINGEN AV VATTENKRAFTEN ¤R ENLIGT 236 ATT DEN UPPFATTAS SOM SV¥RBEGRIPLIG -OT DENNA BAKGRUND F¶RESL¥R 236 D¤RF¶R F¶LJANDE REVIDERADE METOD 6ATTENKRAFTVERKETS TOTALV¤RDE OCH DESS V¤RDE AV MARK SKALL BEST¤MMAS F¶RST 6¤RDET AV KRAFTVERKETS BYGGNADER SKALL BER¤KNAS SOM SKILLNADEN MELLAN DESSA V¤RDEN $ET TOTALA V¤RDET BEST¤MS MED UTG¥NGSPUNKT FR¥N V¤RDET AV NORMAL¥RSPRODUKTIONEN F¶R ETT SK NORMKRAFTVERK SOM DE FINIERATS P¥ VISST S¤TT N¤R DET G¤LLER ¥LDER NORMAL¥RSPRODUKTION UTNYTT JANDETID M¶JLIGHET TILL FLER¥RSREGLERING OCH BEL¤GENHET ) DET F¶LJANDE REDOVISAS N¤RMARE DEN TEKNIK SOM F¶RESL¥S AV 236 F¶R BEST¤MNINGEN AV RIKTV¤RDE DELS F¶R VATTENKRAFTVERKET I DESS HELHET DELS F¶R MARKEN TILL ETT S¥DANT VERK -ED MARK AVSES TOMTMARK ¶VRIG MARK FALLR¤TT OCH MARKANL¤GGNING SOM H¶R TILL VERKET ) EN RIKTV¤RDEANGIVELSE F¶R VATTENKRAFTVERK SKALL V¤RDET PER KILOWATT TIMME ANGES F¶R ETT KRAFTVERK SOM HAR DE PRODUKTIONSF¶RUTS¤TTNINGAR SOM S¥ N¤RA SOM M¶JLIGT ANKNYTER TILL VAD SOM I GENOMSNITT G¤LLER F¶R EL PRODUKTIONEN I LANDET %TT S¥DANT KRAFTVERK KALLAS F¶R NORMKRAFTVERK %TT NORMKRAFTVERK DEFINIERAS N¤RMARE SOM ETT KRAFTVERK SOM

0ROP ) EN RIKTV¤RDEANGIVELSE SKALL V¤RDET PER KILOWATTIMME ANGES F¶R MARK TILLH¶RANDE ETT NORMKRAFTVERK 6¤RDET SKALL BEST¤MMAS MED H¤NSYN TILL HUR STOR DEL AV DET F¶R NORMKRAFTVERKET ANGIVNA V¤RDET SOM MED LEDNING FR¤MST AV KOSTNADERNA ATT UPPF¶RA ETT HELT NYTT KRAFTVERK KAN ANSES BEL¶PA P¥ MARKEN

2IKTV¤RDET F¶R MARK F¶RESL¥S BLI BER¤KNAT SOM PRODUKTEN AV KRAFTVER KETS NORMAL¥RSPRODUKTION I KILOWATTIMMAR OCH MARKENS V¤RDE PER KILO WATTIMME $ET SENARE V¤RDET BEST¤MS GENOM ATT DET I RIKTV¤RDEANGIVELSEN ANGIVNA V¤RDET I KRK7H KORRIGERAS I DE H¤NSEENDEN SOM KRAFTVERKET AV VIKER FR¥N NORMKRAFTVERKET 3AMTLIGA DE V¤RDEFAKTORER SOM KAN P¥VERKA DET TOTALA VATTENKRAFTVERKETS V¤RDE I KRK7H UTOM V¤RDEFAKTORN ¥LDER KAN KOMMA IFR¥GA

236 ANSER ATT DET FINNS SK¤L ATT OCKS¥ I FR¥GA OM V¤RMEKRAFTVERKEN ¶VERV¤GA ATT INF¶RA EN ORTSPRISRELATERAD AVKASTNINGSV¤RDERING GRUNDAD P¥ NORMAL¥RSPRODUKTIONENS V¤RDE AV I PRINCIP MOTSVARANDE INNEH¥LL SOM NU F¶RESL¥S F¶R VATTENKRAFTSTAXERINGEN .¥GOT F¶RSLAG VAD G¤LLER V¤RMEKRAFT VERKEN L¤MNAS DOCK INTE TILL DENNA TAXERING 2EGERINGEN DELAR 236S UPPFATTNING ATT V¤RDERINGSMODELLEN F¶R VATTEN KRAFTVERK B¶R ¤NDRAS P¥ S¤TT SOM F¶RESL¥S I PROMEMORIAN 6AD G¤LLER V¤RMEKRAFTVERKEN SOM I DAG V¤RDERAS ENLIGT EN PRODUKTIONSKOSTNADS METOD HAR 236 INTE F¶RESLAGIT N¥GON ¤NDRING MOTSVARANDE DEN F¶R VATTENKRAFTVERKEN 3VENSKA &J¤RRV¤RMEF¶RENINGEN ANSER ATT DET FINNS AN LEDNING ATT G¶RA JUSTERINGAR I DEN AKTUELLA V¤RDERINGSMODELLEN F¶R V¤RME KRAFTVERK 2EGERINGEN BED¶MER ATT ETT INF¶RANDE AV EN HELT NY V¤RDERINGS METOD F¶R V¤RMEKRAFTVERK KR¤VER YTTERLIGARE ¶VERV¤GANDEN $ETTA G¤LLER ¤VEN ¤NDRINGAR I DEN BEFINTLIGA V¤RDERINGSMODELLEN 6IDARE OMFATTAS FR¥GAN AV &ASTIGHETSTAXERINGSUTREDNINGENS UPPDRAG OCH ENLIGT REGERINGEN B¶R UTREDNINGENS F¶RSLAG AVVAKTAS INNAN LAGSTIFTNINGS¥TG¤RDER VIDTAS P¥ DETTA OMR¥DE 6ID DEN ALLM¤NNA FASTIGHETSTAXERINGEN ¥R KOMMER V¤RDERINGEN AV V¤RMEKRAFTVERK D¤RF¶R I HUVUDSAK ATT SKE ENLIGT SAMMA PRINCIPER SOM TIDIGARE %FTERSOM V¤RMEKRAFTEN BEST¤MS UTIFR¥N EN PRODUKTIONSKOSTNAD FINNS REGLER OM ATT J¤MKNING KAN SKE B¥DE AV V¤RDENA F¶R VATTENKRAFTEN OCH F¶R V¤RMEKRAFTEN MED H¤NSYN TILL L¶NSAMHETEN F¶R DEN TOTALA ELPRODUKTIONEN I LANDET $¥ DEN REVIDERADE AVKASTNINGSMETODEN KOMMER ATT ¥TERGE DEN SAMMANLAGDA L¶NSAMHETEN F¶R DEN ELPRODUKTION SOM SKER VID VATTENKRAFT VERKEN B¶R EN S¥DAN J¤MKNING P¥ S¤TT 236 F¶RESLAGIT BEGR¤NSAS TILL V¤RMEKRAFTVERKEN ) DE AV 236 F¶RESLAGNA REGLERNA F¶R V¤RDERINGEN AV KRAFTVERKEN FINNS EN BEST¤MMELSE OM ATT AGGREGAT TILLH¶RANDE KONDENSKRAFTVERK SOM HAR TAGITS UR DRIFT INTE SKALL ¥S¤TTAS N¥GOT V¤RDE 236 HAR MOTIVERAT DETTA ¤NDRINGSF¶RSLAG MED ATT DE KRAFTVERK SOM INTE VARIT I BRUK UNDER DE SENASTE ¥REN F¶RE TAXERINGS¥RET INTE HAR ¥SATTS N¥GOT TAXERINGSV¤RDE VID

0ROP TAXERINGEN $ETTA HAR FR¤MST G¤LLT KONDENSKRAFTVERK 6¤RDERINGSTEKNISKT HAR DET ¥STADKOMMITS GENOM ATT DET BER¤KNADE RIKTV¤RDET JUSTERATS NED TILL NOLL 3OM S¤REGET F¶RH¥LLANDE HAR ANGETTS ATT KRAFTVERKET VARIT AVST¤LLT 236S F¶RSLAG INNEB¤R S¥LEDES ATT DETTA F¶RFARANDE F¥R LAGST¶D 2EGERINGEN BED¶MER ATT DENNA ¤NDRING KAN GENOMF¶RAS +RAFTVERKSF¶RENINGEN HAR FRAMF¶RT SYNPUNKTEN ATT DEN F¶RESLAGNA REGLERINGEN B¶R OMFATTA ALLA SLAG AV KRAFTPRODUKTION 2EGERINGEN ANSER ATT EN S¥DAN GENERELL BEST¤MMELSE INTE B¶R INF¶RAS UTAN EN N¤RMARE UTREDNING AV HUR F¶RH¥LLANDENA VID DRIFT STOPP SER UT F¶R OLIKA TYPER AV KRAFTVERK 2EGERINGEN ¤R D¤RF¶R INTE BEREDD ATT TILL DEN NU AKTUELLA FASTIGHETSTAXERINGEN ¥R UTVIDGA DEN F¶RE SLAGNA REGLERINGEN TILL ATT OMFATTA ANDRA KRAFTVERK ¤N KONDENSKRAFTVERK VEN N¤R DET G¤LLER DENNA FR¥GA B¶R &ASTIGHETSTAXERINGSUTREDNINGENS FORTSATTA ARBETE AVVAKTAS

!NDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFT

) KAP OCH gg &4, FINNS REGLER OM V¤RDERING AV ANDELSKRAFT RESPEKTIVE ERS¤TTNINGSKRAFT 6ID UPPSKATTNING AV ETT VATTENKRAFTVERKS RIKT V¤RDE BORTSES FR¥N ANDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFTEN %N JUSTERING G¶RS SEDAN AV V¤RDET P¥ KRAFTVERKET SOM EN FORM AV JUSTERING F¶R S¤REGNA F¶R H¥LLANDEN 6¤RDEMINSKNING AV KRAFTVERK SOM L¤MNAR ANDELSKRAFT BEST¤MS TILL S¥ STOR DEL AV KRAFTVERKETS TOTALA V¤RDE SOM SVARAR MOT ANDELSKRAFTENS ANDEL AV DEN TOTALA PRODUKTIONEN 6¤RDETILLSKOTTET F¶R DEN FASTIGHET SOM TAR EMOT ANDELSKRAFTEN TAS UPP MED MOTSVARANDE BELOPP "ELASTNINGEN AV SKYLDIGHET ATT LEVERERA ERS¤TTNINGSKRAFT DRAS I F¶RSTA HAND AV FR¥N DET LEVERERANDE KRAFTVERKETS MARKV¤RDE OCH L¤GGS TILL DEN MOTTAGANDE FASTIG HETENS MARKV¤RDE 6¤RDET AV LEVERANSEN BER¤KNAS I V¤RDE PER KILOWATT TAXERINGSEFFEKT (¤NSYN TAS VID BER¤KNINGEN TILL LEVERANSAVTALETS INNEH¥LL OCH TILL V¤RDET AV ERS¤TTNINGSKRAFTEN F¶R DEN MOTTAGANDE FASTIGHETEN

2EGLERNA OM ANDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFT F¶RESL¥S AV 236 ¤NDRADE I FR¤MST TV¥ AVSEENDEN $ELS F¶REL¥S ATT MOTTAGARENS SKYLDIGHET ATT BETALA UTTAGSKOSTNADER BLIR AVG¶RANDE F¶R OM REGLERNA F¶R ANDELSKRAFT ELLER ERS¤TTNINGSKRAFT SKALL TILL¤MPAS DELS F¶RESL¥S EN M¶JLIGHET ATT BEAKTA AVTAL OM KRAFTLEVERANSER ¤VEN OM DE INTE ¤R AV SERVITUTSNATUR

$EN F¶RSTA F¶RESLAGNA ¤NDRINGEN MEDF¶R ATT ELLEVERANSER F¶R VILKA MOT TAGAREN SKALL BETALA UTTAGSKOSTNADER BEHANDLAS SOM ANDELSKRAFT MEDAN AVTAL SOM INTE INNEB¤R ATT MOTTAGAREN BETALAR UTTAGSKOSTNADER BEHANDLAS SOM ERS¤TTNINGSKRAFT ) SAMTLIGA FALL D¤R MOTTAGARENS TAXERINGSENHET ¤GS AV F¶RETAG SOM ¤GNAR SIG ¥T YRKESM¤SSIG DISTRIBUTION AV ELEKTRISK STARK STR¶M TORDE V¤RDEAVDRAGET RESPEKTIVE V¤RDETILL¤GGET VARA LIKA STORA -OTIVET ¤R ATT ERH¥LLA EN B¤TTRE ¶VERENSST¤MMELSE MED DET VERKLIGA V¤RDET AV ELLEVERANSERNA

$EN ¶KADE UPPGIFTSSKYLDIGHET SOM KAN F¶LJA F¶R KRAFTVERKS¤GARNA SYNES VARA BEGR¤NSAD 236 UTG¥R IFR¥N ATT KRAFTF¶RETAGEN SKALL KOMMA ¶VERENS OM DE JUSTERINGAR AV ANDELSKRAFT I PROCENT OCH AV ERS¤TTNINGSKRAFT I K7H SOM ¤NDRINGEN KAN MEDF¶RA 3¥DANA ¶VERENSKOMMELSER ANSER 236 B¶R KUNNA GODTAS I NORMALFALLET UTAN N¤RMARE UTREDNING EFTERSOM AVDRAGEN F¶R LEVERERANDE KRAFTVERK ¶VERENSST¤MMER MED TILL¤GGET F¶R MOTTAGANDE

0ROP KRAFTVERK NDRINGEN HAR S¥LEDES INTE N¥GON BETYDELSE F¶R STORLEKEN AV DET TOTALT ¥SATTA TAXERINGSV¤RDET

$EN ANDRA F¶RESLAGNA ¤NDRINGEN F¶RANLEDS AV ATT DET I VISS UTSTR¤CKNING F¶RKOMMER AVTAL OM OLIKA FORMER AV VATTENREGLERING OCH ELLEVERANSER MELLAN ¤GARE AV KRAFTVERK UTAN ATT AVTALEN KAN SES SOM ETT SERVITUT I VART FALL INTE I SIN HELHET %NLIGT EN GRUNDL¤GGANDE PRINCIP VID FASTIGHETS TAXERINGEN F¥R INTE ANDRA PRIVATR¤TTSLIGA F¶RPLIKTELSER BEAKTAS ¤N S¥DANA SOM ING¥R I SERVITUT ELLER LIKNANDE $ENNA REGEL FINNS I KAP g &4, ) PRAKTIKEN HAR S¥DANA AVTAL DOCK BEAKTATS I VISS UTSTR¤CKNING %NLIGT 236 F¥R AVTAL AV DETTA SLAG ANSES HA EN S¥DAN BETYDELSE VID KRAFTVERKS TAXERINGEN ATT DE B¶R BEAKTAS 236S F¶RSLAG HAR OCKS¥ UTFORMATS UTIFR¥N DETTA ST¤LLNINGSTAGANDE

2EGERINGEN GODTAR DEN F¶RESLAGNA JUSTERINGEN AV REGLERNA F¶R V¤RDERING AV ANDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFT UTOM I ETT AVSEENDE 6AD G¤LLER M¶JLIG HETEN ATT VID FASTIGHETSTAXERINGEN TA H¤NSYN TILL VISSA PRIVATR¤TTSLIGA AVTAL ANSER REGERINGEN ATT DETTA ¤R EN FR¥GA AV STOR PRINCIPIELL VIKT &R¥GAN OM HUR PRIVATR¤TTSLIGA AVTAL SKALL BEHANDLAS VID TAXERINGEN ¤R INTE AV BETYDEL SE ENBART F¶R ELPRODUKTIONSENHETERNA UTAN OCKS¥ N¤R N¤R DET G¤LLER ANDRA FASTIGHETSSLAG INTE MINST SM¥HUS %NLIGT NUVARANDE BEST¤MMELSER ¤R DET SOM HUVUDREGEL INTE M¶JLIGT ATT VID TAXERINGEN BEAKTA PRIVATR¤TTSLIGA F¶RPLIKTELSER $ETTA ST¤LLNINGSTAGANDE KAN S¤GAS UTG¶RA EN V¤L ETABLERAD FASTIGHETSTAXERINGSR¤TTSLIG PRINCIP ANDRA SIDAN HAR DETTA ST¤LLNINGS TAGANDE IFR¥GASATTS OCH DET HAR I SKILDA SAMMANHANG GJORTS G¤LLANDE ATT ATT REGLERNA B¶R ¤NDRAS 6AD NU 236 F¶RESLAGIT ¤R I LINJE MED DETTA

2EGERINGEN G¶R BED¶MNINGEN ATT FR¥GAN OM HUR MAN SKALL ST¤LLA SIG TILL DE PRIVATR¤TTSLIGA AVTALEN VID TAXERINGEN AV FASTIGHETER B¶R AVG¶RAS I ETT ANNAT OCH ST¶RRE SAMMANHANG ¤N SOM NU ¤R FALLET 236S F¶RSLAG TAR VISSERLIGEN SIKTE P¥ ETT BEGR¤NSAT OMR¥DE MEN ETT GENOMF¶RANDE SKULLE LIKV¤L INNEB¤RA ETT PRINCIPIELLT ST¤LLNINGSTAGANDE SOM ENLIGT REGERINGENS MENING B¶R ANST¥ -OT DENNA BAKGRUND OCH MED H¤NSYN TILL ATT DEN AKTUELLA FR¥GEST¤LLNINGEN BEHANDLAS AV &ASTIGHETSTAXERINGSUTREDNINGEN ANSER REGERINGEN ATT UTREDNINGENS SLUTSATSER B¶R AVVAKTAS .¥GON UTVIDGAD M¶JLIGHET ATT BEAKTA PRIVATR¤TTSLIGA AVTAL F¶RESL¥S D¤RF¶R INTE TILL DEN ALLM¤NNA FASTIGHETSTAXERINGEN ¥R 

3YSTEMATIKEN I &4,

2EGLERNA I &4, BYGGER P¥ EN F¶R ALL FAST EGENDOM LIKARTAD SYSTEMATIK $EN FASTA EGENDOMEN INDELAS I TAXERINGSENHETER SOM ¥S¤TTS ETT V¤RDE &¶R DE OLIKA DELARNA INOM EN TAXERINGSENHET SOM SKALL V¤RDERAS F¶R SIG SK V¤RDERINGSENHETER SKALL F¶R OLIKA SLAG AV EGENDOM BEST¤MMAS RIKTV¤RDEN ENLIGT REGLERNA I  KAP &4, OM V¤RDERINGSMODELLER $E SAMMANLAGDA OCH I S¤RSKILT ANGIVNA FALL JUSTERADE ELLER KORRIGERADE V¤RDENA F¶R EN TAXERINGSENHET UTG¶R DESS BASV¤RDE

6¤RDERINGEN AV ELPRODUKTIONSENHETER REGLERAS I KAP &4, $ETTA KAPITEL HAR EN ANNORLUNDA SYSTEMATIK ¤N DEN SOM HAR LAGF¤STS I  KAP F¶R ANDRA SLAG AV BYGGNADER OCH MARK 3K¤LET TILL DETTA KAN ENLIGT 236 VARA ATT DESSA REGLER TILLKOMMIT VID ANDRA TIDPUNKTER OCH EFTER ANNAT LAG

0ROP STIFTNINGSF¶RARBETE ¤N ¶VRIGA V¤RDERINGSREGLER SAMT ATT PROBLEMATIKEN VID V¤RDERINGEN AV KRAFTVERKEN HAR BED¶MTS VARA S¤RSKILT KOMPLEX

%NLIGT 236S MENING FINNS DET I DAG INTE ANLEDNING ATT BEH¥LLA DESSA SKILLNADER I REGELSYSTEMET F¶R V¤RDERINGEN MELLAN KRAFTVERKEN OCH EGEN DOM ING¥ENDE I ANDRA TYPER AV TAXERINGSENHETER $E GRUNDL¤GGANDE FR¥GORNA OM BYGGNADSTYPER TAXERINGSENHETER OCH V¤RDERINGSENHETER SAMT V¤RDERINGSGRUND V¤RDERINGSMETODER ALLM¤NNA V¤RDERINGSREGLER MED RIKT V¤RDEN MM SAMT VISSA SPECIELLA V¤RDERINGSFR¥GOR TEX BYGGNAD UNDER UPPF¶RANDE	 B¶R LIKSOM F¶R ANDRA SLAG AV EGENDOM SOM SKALL FASTIGHETS TAXERAS I PRINCIP UTT¶MMANDE REGLERAS I  KAP &4, ¤VEN F¶R KRAFT VERKEN 236 F¶RESL¥R D¤RF¶R EN NY LAGTEKNISK SYSTEMATIK F¶R ELPRODUK TIONSENHETERNA SOM BLA INNEB¤R ATT DESSA BRYTS UT FR¥N INDUSTRIENHETERNA F¶R ATT BILDA EN S¤RSKILD TYP AV TAXERINGSENHET %N NY BYGGNADSTYP

VERKSBYGGNAD

2EGERINGEN ANSER ATT &4, F¥R EN ENKLARE OCH MER KONSEKVENT UPPBYGG NAD GENOM DEN F¶RESLAGNA SYSTEMATISKA F¶R¤NDRINGEN 6AD 236 F¶RE SLAGIT I DESSA H¤NSEENDEN B¶R D¤RF¶R GENOMF¶RAS NDRINGARNA MEDF¶R ATT KAPITEL I &4, F¥R EN NY UTFORMNING 6IDARE F¶RANLEDER F¶RSLAGEN ¤ND RINGAR I KAP OCH gg KAP  gg KAP OCH gg KAP g KAP g KAP  OCH gg KAP g KAP g KAP g KAP g SAMT EN NY PARAGRAF KAP g &4, &¶RSLAGEN F¶RANLEDER ¤VEN VISSA REDAKTIONELLA F¶LJD¤NDRINGAR I  OCH gg LAGEN 	 OM STATLIG FASTIGHETSSKATT

 4AXERINGEN AV HYRESHUS OCH INDUSTRIENHETER

2EGERINGENS F¶RSLAG 6ID TAXERINGEN AV HYRESHUS OCH INDUSTRIBYGG NADER ¤NDRAS DEFINITIONEN AV DEN SK NORMBYGGNADEN

0ROMEMORIANS F¶RSLAG 236 F¶RESL¥R ATT VID TAXERING AV HYRESHUS OCH INDUSTRIBYGGNADER SKALL DEN SK NORMBYGGNADEN VARA UPPF¶RD DET SJUTTONDE ¥RET F¶RE EN ALLM¤N FASTIGHETSTAXERING I ST¤LLET F¶R SOM NU TV¥ ¥R F¶RE EN S¥DAN TAXERING 236S F¶RSLAG ¤R I TV¥ H¤NSEENDEN MER OM FATTANDE ¤N REGERINGENS &¶R DET F¶RSTA F¶RESL¥S ATT DE INDUSTRIBYGG NADER SOM SKALL V¤RDERAS ENLIGT PRODUKTIONSKOSTNADSMETODEN AV GR¤NSAS P¥ ETT NYTT S¤TT &¶RSLAGET INNEB¤R ATT BENSINSTATIONSBYGGNADER INTE L¤NGRE ALLTID SKALL V¤RDERAS ENLIGT DENNA METOD &¶R DET ANDRA F¶RESL¥S EN BEST¤MMELSE OM DET ORTSPRISMATERIAL SOM SKALL F¥ ANV¤NDAS VID NIV¥L¤GGNINGEN F¶R HYRESHUS OCH INDUSTRIBYGGNADER INOM ETT V¤RDEOMR¥DE OM ANTALET K¶P INOM OMR¥DET INTE ¤R TILLR¤CKLIGT 6AD SOM F¶RESLAGITS ¤R ATT LEDNING KAN H¤MTAS FR¥N S¥DANA K¶P INOM ANDRA V¤RDEOMR¥DEN D¤R LIKARTADE F¶RUTS¤TTNINGAR F¶R PRISBILDNINGEN KAN ANTAS F¶RELIGGA TEX VAD G¤LLER HYRESNIV¥ER OCH DIREKTAVKASTNINGSKRAV

2EMISSINSTANSERNA $EN F¶RESLAGNA ¤NDRINGEN AV DEN TIDPUNKT D¥ NORMBYGGNADEN SKALL VARA UPPF¶RD HAR TILLSTYRKTS ELLER L¤MNATS UTAN ERINRAN AV REMISSINSTANSERNA 3VERIGES )NDUSTRIF¶RBUND &ASTIGHETS

TAXERINGSUTREDNINGEN OCH .¤RINGSLIVETS N¤MND F¶R REGELGRANSKNING ..2	 ANSER ATT EN NY AVGR¤NSNING AV DE INDUSTRIBYGGNADER SOM SKALL

0ROP V¤RDERAS ENLIGT PRODUKTIONSKOSTNADSMETODEN B¶R UTREDAS YTTERLIGARE AV &ASTIGHETSTAXERINGSUTREDNINGEN ..2 SAKNAR EN PROBLEM OCH KONSEK VENSANALYS SAMT ANSER ATT DE S¤RSKILDA KRAV OCH RESTRIKTIONER SOM OM G¤RDAR BENSINHANTERINGEN TALAR F¶R ATT BENSINSTATIONSBYGGNADER ¤VEN I FORTS¤TTNINGEN SKALL V¤RDERAS ENLIGT PRODUKTIONSKOSTNADSMETODEN &AS TIGHETSTAXERINGSUTREDNINGEN ANSER ATT F¶RSLAGET KR¤VER YTTERLIGARE ¶VER V¤GANDEN OCH ATT EN ¤NDRING INTE B¶R G¶RAS F¶RR¤N UTREDNINGEN HAR GJORT EN MER SAMLAD BED¶MNING AV N¤R AVKASTNINGS RESPEKTIVE PRO DUKTIONSKOSTNADSMETODEN SKALL ANV¤NDAS 3VERIGES &ASTIGHETS¤GARE

F¶RBUND 3VERIGES )NDUSTRIF¶RBUND (YRESG¤STERNAS 2IKSF¶RBUND 2IKS BYGGEN &ASTIGHETSTAXERINGSUTREDNINGEN OCH (3" 2IKSF¶RBUND ANSER

ATT EN BEST¤MMELSE OM VILKET ORTSPRISMATERIAL SOM SKALL F¥ ANV¤NDAS VID NIV¥L¤GGNINGEN F¶R HYRESHUS OCH INDUSTRIBYGGANDER B¶R HANTERAS INOM RAMEN F¶R &ASTIGHETSTAXERINGSUTREDNINGENS ARBETE &ASTIGHETS

TAXERINGSUTREDNINGEN P¥PEKAR BLA ATT LAG¤NDRINGAR S¥V¤L VAD G¤LLER

M¶JLIGHETEN ATT UTNYTTJA ORTSPRISMATERIAL FR¥N ANDRA V¤RDEOMR¥DEN SOM HUR DE OLIKA V¤RDERINGSMETODERNA SKALL DEFINIERAS DISKUTERAS INOM UT REDNINGEN (YRESG¤STERNAS 2IKSF¶RBUND IFR¥GAS¤TTER HYRESNIV¥N OCH DIREKTAVKASTNINGSKRAV SOM PARAMETRAR F¶R ATT HITTA V¤RDEOMR¥DEN MED J¤MF¶RBARA F¶RUTS¤TTNINGAR 3"# KAN ACCEPTERA F¶RSLAGET UNDER F¶RUT S¤TTNING ATT DET KOMBINERAS MED EN S¤RSKILD M¶JLIGHET TILL R¤TTELSE

,ANTM¤TERIVERKET ¤R POSITIVT TILL DE F¶RESLAGNA ¤NDRINGARNA 3VENSKA +OMMUNF¶RBUNDET TILLSTYRKER F¶RSLAGEN

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG %N AV UTG¥NGSPUNKTERNA F¶R V¤RDER INGEN ¤R DEN SK NORMBYGGNADEN $ENNA ANGES F¶R HYRESHUS I KAP g OCH F¶R INDUSTRIBYGGNADER SOM V¤RDERAS ENLIGT AVKASTNINGSMETODEN I KAP g &4, S¥VITT NU ¤R AV INTRESSE SOM EN BYGGNAD UPPF¶RD UNDER ANDRA ¥RET F¶RE TAXERINGS¥RET %NLIGT 236 B¶R NORMBYGGNADEN I ¥LDERS H¤NSEENDE ANKNYTA B¤TTRE TILL BYGGNADSBEST¥NDETS GENOMSNITTLIGA ¥LDER $ET F¶RESL¥S D¤RF¶R ATT NORMBYGGNADEN SKALL HA UPPF¶RTS UNDER DET SJUTTONDE ¥RET F¶RE DET ¥R D¥ ALLM¤N FASTIGHETSTAXERING SKER -OTSVARANDE ¤NDRING HAR REDAN SKETT BETR¤FFANDE SM¥HUSEN INF¶R DENNA ALLM¤NNA FASTIGHETSTAXERINGEN AV SM¥HUS ¥R OCH EN LIKARTAD ¤NDRING F¶RESL¥S I AVSNITT BETR¤FFANDE VATTENKRAFTVERKEN GENOM DE SK NORMKRAFT VERKEN 2EMISSINSTANSERNA HAR INTE INV¤NT MOT F¶RSLAGET -OT DENNA BAK GRUND INST¤MMER REGERINGEN I 236S F¶RSLAG

)NDUSTRIBYGGNAD OCH ¶VRIG BYGGNAD SKALL ENLIGT HUVUDPRINCIPEN I KAP g &4, V¤RDERAS ENLIGT AVKASTNINGSMETODEN ) VISSA FALL SKALL V¤RDERINGEN I ST¤LLET G¶RAS ENLIGT PRODUKTIONSKOSTNADSMETODEN $ETTA G¤LLER BYGGNADER SOM HAR ENDAST BEGR¤NSAD ANV¤NDBARHET F¶R ANNAT ¤NDA M¥L ¤N F¶R DET SOM DE UTNYTTJAS OCH LIKNANDE SPECIELLA BYGGNADER BENSIN STATIONSBYGGNADER ANDRA BYGGNADER MED OL¤MPLIG UTFORMNING F¶R NORMAL INDUSTRIPRODUKTION SAMT BYGGNADSKONSTRUKTIONER SOM INTE HAR KARAKT¤R AV HUS %NLIGT 236 HAR UTVECKLINGEN MEDF¶RT ATT DELAR AV FR¤MST KOMMER SIELLA OCH PRODUKTIONSINRIKTADE BYGGNADER INR¤TTAS OCH ANV¤NDS F¶R OLIKA ¤NDAM¥L $ETTA G¤LLER I H¶G GRAD BENSINSTATIONER SOM NUMERA OFTA ¤R IN R¤TTADE OCH ANV¤NDS F¶R ANNAT ¤NDAM¥L ¤N BENSINF¶RS¤LJNING TEX RES TAURANG LIVSMEDELSF¶RS¤LJNING F¶RS¤LJNING AV BILTILLBEH¶R MM 236 ANSER D¤RF¶R ATT BENSINSTATIONER INTE B¶R ING¥ I UPPR¤KNINGEN I KAP g AV BYGGNADER SOM SKALL V¤RDERAS ENLIGT PRODUKTIONSKOSTNADSMETODEN

0ROP 5NDER F¶RBEREDELSEARBETE PROVV¤RDERING OCH TAXERING VID FLERA ALLM¤N NA FASTIGHETSTAXERINGAR HAR ENLIGT 236 I ¥TSKILLIGA FALL FRAMKOMMIT BEHOV AV ATT UTNYTTJA ORTSPRISMATERIAL OCH NIV¥L¤GGNING F¶R VISST SLAG AV EGEN DOM INOM LIKARTADE V¤RDEOMR¥DEN 236 F¶RESL¥R D¤RF¶R INF¶R TAXERINGEN AV HYRESHUS OCH INDUSTRIENHETER EN BEST¤MMELSE D¤R DET F¶RESKRIVS ATT I DE FALL K¶P AV HYRESHUS OCH INDUSTRIBYGGNADER SAKNAS ELLER ¤R F¶R F¥TALIGA F¶R ATT V¤RDENIV¥N INOM V¤RDEOMR¥DET MED S¤KERHET SKALL KUNNA BEST¤M MAS SKALL LEDNING KUNNA H¤MTAS FR¥N S¥DANA K¶P INOM ANDRA V¤RDE OMR¥DEN $ET SKALL DOCK KUNNA ANTAS ATT LIKARTADE F¶RUTS¤TTNINGAR F¶R PRISBILDNINGEN F¶RELIGGER I DESSA OMR¥DEN TEX VAD G¤LLER HYRESNIV¥ER OCH DIREKTAVKASTNINGSKRAV

%NLIGT REGERINGENS MENING BER¶R S¥V¤L F¶RSLAGET OM EN NY AVGR¤NSNING AV DE INDUSTRIBYGGNADER SOM SKALL V¤RDERAS ENLIGT PRODUKTIONSKOSTNADS METODEN SOM F¶RSLAGET OM VILKET ORTSPRISMATERIAL SOM SKALL F¥ ANV¤NDAS VID NIV¥L¤GGNINGEN F¶R HYRESHUS OCH INDUSTRIBYGGNADER GRUNDL¤GGANDE FR¥GEST¤LLNINGAR INOM FASTIGHETSTAXERINGEN 2EGERINGEN ANSER ATT DESSA FR¥GOR B¶R BEHANDLAS VID EN MER ¶VERGRIPANDE GENOMG¥NG AV FASTIGHETS TAXERINGSREGLERNA ¤N VAD SOM NU ¤R AKTUELLT &ASTIGHETSTAXERINGSUTRED NINGENS ARBETE I DESSA DELAR B¶R AVVAKTAS 2EGERINGEN L¤MNAR S¥LEDES INTE N¥GRA F¶RSLAG TILL DEN ALLM¤NNA FASTIGHETSTAXERINGEN ¥R 

&¶RSLAGET OM DEN TIDPUNKT D¥ DEN SK NORMBYGGNADEN SKALL VARA UPP F¶RD F¶RANLEDER ¤NDRINGAR I KAP g OCH KAP g &4,

 !DMINISTRATIVA FR¥GOR MM

2EGERINGENS F¶RSLAG $E GRUNDL¤GGANDE BESLUTEN OM ALLM¤N FASTIG HETSTAXERING SKALL I FORTS¤TTNINGEN FATTAS GENOM AUTOMATISK DATABE HANDLING

0ROMEMORIANS F¶RSLAG VERENSST¤MMER MED REGERINGENS 2EMISSINSTANSERNA 3VENSKA +OMMUNF¶RBUNDET TILLSTYRKER F¶RSLAGET

&ASTIGHETSTAXERINGSUTREDNINGEN ANSER ATT F¶RSLAGET KR¤VER YTTERLIGARE

¶VERV¤GANDEN VRIGA INSTANSER D¤RIBLAND $ATAINSPEKTIONEN HAR L¤MNAT F¶RSLAGET UTAN ERINRAN

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG 6ID DEN ALLM¤NNA FASTIGHETSTAXERING EN TILLST¤LLS FASTIGHETS¤GAREN ENLIGT KAP OCH gg &4, ETT F¶RSLAG TILL FASTIGHETSTAXERING GRUNDAT P¥ AV SKATTEMYNDIGHETEN K¤NDA UPPGIFTER OM S¥DANA F¶RH¥LLANDEN SOM BEH¶VS F¶R TAXERINGEN $ET INNEH¥LLER F¶RSLAG TILL BASV¤RDE DELV¤RDEN MM (¤REFTER KAN EN SKRIFTV¤XLING F¶LJA MELLAN FAS TIGHETS¤GAREN OCH SKATTEMYNDIGHETEN S¤RSKILT I DE FALL FASTIGHETS¤GAREN VILL ¤NDRA DE UPPGIFTER SOM MYNDIGHETEN TAGIT IN I SITT F¶RSLAG

$EN JUNI UNDER TAXERINGS¥RET SKALL SKATTEMYNDIGHETEN ENLIGT KAP g &4, SENAST MEDDELA GRUNDL¤GGANDE BESLUT F¶R FASTIGHETERNA I L¤NET %NLIGT 236S BED¶MNING BEST¤MS TAXERINGARNA ENLIGT DE URSPRUNGLIGA F¶R SLAGEN I DEN HELT ¶VERV¤GANDE MAJORITETEN AV BESLUTEN ELLER D¥ P¥ PEKANDEN L¤MNATS I ENLIGHET MED DESSA

&¶R DEN ¥RLIGA INKOMSTTAXERINGENS DEL G¤LLER ENLIGT KAP A g TAXER INGSLAGEN 	 FROM ¥RS TAXERING ATT SKATTEMYNDIGHETEN F¥R

0ROP FATTA GRUNDL¤GGANDE BESLUT OM ¥RLIG TAXERING GENOM AUTOMATISK DATA BEHANDLING UNDER F¶RUTS¤TTNING ATT SK¤LEN F¶R BESLUTEN F¥R UTEL¤MNAS ENLIGT g F¶RSTA STYCKET F¶RVALTNINGSLAGEN 	 $EN SISTN¤MNDA BEST¤MMELSEN OMFATTAR DE FALL D¥ BESLUTET INTE G¥R PART EMOT ELLER OM DET AV ANNAN ANLEDNING ¤R UPPENBART OBEH¶VLIGT ATT UPPLYSA OM SK¤LEN

-ED H¤NSYN TILL DEN MASSHANTERING SOM DEN ALLM¤NNA FASTIGHETS TAXERINGEN UTG¶R FINNS DET ENLIGT 236 UTIFR¥N RATIONALITETS  F¶RENKLINGS OCH TIDBESPARINGSASPEKTER STARKA SK¤L ATT INF¶RA SAMMA BEST¤MMELSER F¶R DE GRUNDL¤GGANDE BESLUTEN VID DEN ALLM¤NNA FASTIGHETSTAXERINGEN SOM F¶R DEN ¥RLIGA INKOMSTTAXERINGENS DEL

2EGERINGEN DELAR 236S BED¶MNING ATT ANV¤NDANDET AV AUTOMATISK DATABEHANDLING B¶R MEDF¶RA AVSEV¤RDA F¶RDELAR -ETODEN TILL¤MPAS REDAN VID INKOMSTTAXERINGEN &LERTALET REMISSINSTANSER HAR L¤MNAT F¶RSLAGET UTAN ERINRAN %NLIGT REGERINGEN TALAR D¤RMED ¶VERV¤GANDE SK¤L F¶R ATT INF¶RA EN BEST¤MMELSE F¶R DE GRUNDL¤GGANDE BESLUTEN VID DEN ALLM¤NNA FASTIGHETS TAXERINGEN SOM FINNS I KAP A g TAXERINGSLAGEN 	 F¶R DEN ¥RLIGA INKOMSTTAXERINGENS DEL "EST¤MMELSEN F¶R FASTIGHETSTAXERINGEN KAN TAS IN I EN NY PARAGRAF A g I KAP &4, $ATAREGISTRERINGEN UTG¶R D¥ BESLUTSDOKUMENTATION F¶R GRUNDBESLUTEN UTOM D¥ S¤RSKILT BESLUTS DOKUMENT UPPR¤TTATS

-ED ANLEDNING AV DEN NYA PENSIONSLAGSTIFTNINGEN SOM INF¶RDES ¥R F¶REL¥S EN JUSTERING I g LAGEN 	 OM S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ PEN SIONSKOSTNADER %N JUSTERING F¶RESL¥S ¤VEN I PUNKT AV ANVISNINGARNA TILL g KOMMUNALSKATTELAGEN 	 $ESSA ¤NDRINGAR MOTIVERAS I F¶RFATTNINGSKOMMENTAREN

 %KONOMISKA EFFEKTER

%NLIGT 236 INNEB¤R F¶RSLAGET ATT DET TOTALA TAXERINGSV¤RDET F¶R ELPRO DUKTIONSENHETER INTE KOMMER ATT P¥VERKAS UT¶VER DEN NORMALA NIV¥ JUSTERING SOM SKER I SAMBAND MED EN ALLM¤N FASTIGHETSTAXERING -ED DENNA UTG¥NGSPUNKT BED¶MS F¶RSLAGET INTE HA N¥GRA BUDGETEKONOMISKA KONSEKVENSER

0ROP  &¶RFATTNINGSKOMMENTAR

 &¶RSLAGET TILL LAG OM ¤NDRING I FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	

 KAP

 OCH gg

NDRINGARNA I PARAGRAFERNA ¤R F¶LJD¤NDRINGAR MED ANLEDNING AV DEN NYA LAGTEKNISKA SYSTEMATIKEN I FR¥GA OM ELPRODUKTIONSENHETER SE KAP g

 KAP

 OCH gg

NDRINGARNA I PARAGRAFERNA ¤R F¶LJD¤NDRINGAR MED ANLEDNING AV DEN NYA LAGTEKNISKA SYSTEMATIKEN I FR¥GA OM ELPRODUKTIONSENHETER SE KAP g I F¶RSLAGET TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM ¤NDRING I FASTIGHETS TAXERINGSLAGEN 	

 KAP

 g

&¶R ATT ¥STADKOMMA SAMST¤MMIGHET MED ¶VRIG INDELNING AV EGENDOM I TAXERINGSENHETSTYPER G¶RS ELPRODUKTIONSENHETERNA TILL EN S¤RSKILD TYP AV TAXERINGSENHET $ETTA REGLERAS I EN NY PUNKT I F¶RSTA STYCKET AV DENNA PARAGRAF $EN NYA TAXERINGSENHETEN OMFATTAR KRAFTVERKSBYGGNAD TOMT MARK TILL KRAFTVERKSBYGGNAD OCH FALLR¤TT VEN TAXERINGSENHETER VILKAS V¤RDE TILL ¶VERV¤GANDE DEL UTG¶RS AV R¤TT TILL ANDELS ELLER ERS¤TTNINGSKRAFT SKALL UTG¶RA ELPRODUKTIONSENHETER

 g

&¶R N¤RVARANDE FINNS REGLER I KAP g OM TAXERINGSENHETSINDELNING EN AV REGLERINGSANL¤GGNINGAR 9TTERLIGARE EN INDELNINGSREGEL INF¶RS I ETT NYTT ANDRA STYCKE $EN INNEB¤R ATT INOM EN OCH SAMMA ELPRODUKTIONSEN HET F¥R ING¥ KRAFTVERKSBYGGNAD MARK ELLER MARKANL¤GGNING AV ENDAST ETT AV F¶LJANDE SLAG AV KRAFTVERK VATTENKRAFTVERK K¤RNKRAFTVERK KRAFTV¤RME VERK KONDENSKRAFTVERK GASTURBIN ELLER VINDKRAFTVERK

NDRINGEN I SISTA STYCKET ¤R ETT F¶RTYDLIGANDE

 KAP

 g

NDRINGEN I PARAGRAFEN ¤R EN F¶LJD¤NDRING MED ANLEDNING AV DEN NYA LAGTEKNISKA SYSTEMATIKEN I FR¥GA OM ELPRODUKTIONSENHETER SE KAP g &ALLR¤TTER ING¥R I VATTENKRAFTVERK OCH H¤NF¶RS TILL MARKEN P¥ S¥DANT VERK 6¤RDE AV FALLR¤TT REDOVISAS I DELV¤RDET MARKV¤RDE

 KAP

0ROP  g

0ARAGRAFEN REGLERAR INDELNINGEN I V¤RDERINGSENHETER F¶R VATTENKRAFT VERK (¤NVISNINGEN I PARAGRAFEN TILL KAP ¤R D¤RMED OBEH¶VLIG OCH TAS BORT

) F¶RSTA STYCKET ANGES ATT P¥ EN ELPRODUKTIONSENHET SOM UTG¶RS AV ETT VATTENKRAFTVERK DVS EN KRAFTVERKSANL¤GGNING F¶R ELPRODUKTION MED VATTENKRAFT SKALL VATTENKRAFTVERKET I SIN HELHET VILKET INKLUDERAR SAMT LIGA BYGGNADER OCH MARKANL¤GGNINGAR SAMT MARKEN F¶R ETT S¥DANT VERK UTG¶RA EN V¤RDERINGSENHET ) EN S¥DAN V¤RDERINGSENHET SKALL OCKS¥ ING¥ TILL VATTENKRAFTVERKET H¶RANDE ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR

) ANDRA STYCKET ANGES ATT TOMTMARKEN TILL ETT VATTENKRAFTVERK SKALL UTG¶RA EN V¤RDERINGSENHET TILLSAMMANS MED ¶VRIG MARK OCH MARKANL¤GG NINGAR 6IDARE SKALL FALLR¤TT ING¥ I V¤RDERINGSENHETEN LIKSOM ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR TILL DEN DEL DE AVSER MARKANL¤GGNING

 g

0ARAGRAFEN REGLERAR INDELNINGEN I V¤RDERINGSENHETER F¶R V¤RMEKRAFT VERK

 KAP

 g

3OM EN F¶LJD AV REGLERINGEN AV V¤RDEFAKTORERNA VID KRAFTVERKSV¤RDER INGEN I KAP ANGES I KAP g TREDJE STYCKET I EN NY PUNKT BLAND DE V¤RDEFAKTORER SOM INTE SKALL INDELAS I KLASSER ¤VEN NORMAL¥RSPRODUKTION UTNYTTJANDETID FLER¥RSREGLERING OCH ¥LDER F¶R VATTENKRAFTVERK SAMT EFFEKT F¶R V¤RMEKRAFTVERK 6IDARE G¶RS EN REDAKTIONELL ¤NDRING AV PUNKT SOM UTTRYCKLIGEN SKALL AVSE INDUSTRIENHET

 g

NDRINGEN I PARAGRAFEN ¤R EN F¶LJD¤NDRING MED ANLEDNING AV DEN NYA LAGTEKNISKA SYSTEMATIKEN I FR¥GA OM ELPRODUKTIONSENHETER

 g

4V¥ NYA PUNKTER INF¶RS I PARAGRAFEN ) PUNKT ANGES ATT F¶R AGGREGAT TILLH¶RANDE KONDENSKRAFTVERK SOM INTE VARIT I DRIFT UNDER ¥RET F¶RE TAXERINGS¥RET SKALL INTE BEST¤MMAS N¥GOT V¤RDE $ETSAMMA SKALL G¤LLA OM S¥DANT AGGREGAT VARAKTIGT TAGITS UR DRIFT NDRINGEN HAR MOTIVERATS I AV SNITT ) PUNKT ANGES ATT INTE HELLER OUTBYGGDA FALLR¤TTER SKALL ¥S¤TTAS N¥GOT V¤RDE OM TILLST¥ND TILL UTBYGGNAD SAKNAS

 KAP

 g

NDRINGEN HAR MOTIVERATS I AVSNITT 

 KAP

 g

0ROP !NDRA STYCKET ¤R OBEH¶VLIGT MED DEN NYA LAGTEKNISKA SYSTEMATIKEN I

FR¥GA OM ELPRODUKTIONSENHETER SE KAP g I F¶RSLAGET TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM ¤NDRING I FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	

 g

NDRINGEN HAR MOTIVERATS I AVSNITT 

 KAP

 g

%N ERINRAN OM ATT REGLER OM V¤RDERING AV TOMTMARK P¥ ELPRODUKTIONS ENHET I FORTS¤TTNINGEN FINNS I KAP TAS IN I DENNA PARAGRAF

 KAP

2EGLERNA I 

SYSTEMATIK +APITLETS RUBRIK ¤NDRAS MED ANLEDNING AV DEN NYA LAGTEKNISKA SYSTEMATIKEN I FR¥GA OM ELPRODUKTIONSENHETER $E NUVARANDE UNDERRUB RIKERNA I KAPITLET UTOM RUBRIKEN !LLM¤NT N¤RMAST F¶RE g UTG¥R 5NDER RUBRIKEN !LLM¤NT REGLERAS VAD SOM ING¥R I VATTENKRAFTVERK RESPEKTIVE V¤RMEKRAFTVERK LIKSOM VAD SOM I KAPITLET AVSES MED MARK %FTER EN UNDERRUBRIK BETECKNAD 6ATTENKRAFTVERK REGLERAS V¤RDERINGEN AV DESSA KRAFTVERK I  gg &¶R V¤RMEKRAFTVERKEN FINNS MOTSVARANDE V¤RDERINGS REGLER I  gg EFTER EN UNDERRUBRIK BETECKNAD 6¤RMEKRAFTVERK 2EGLER OM ANDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFT TAS IN I OCH gg UTAN S¤RSKILD UNDER RUBRIK I DET AVSNITT I KAPITLET SOM G¤LLER V¤RDERINGEN AV VATTENKRAFTVERK

 g

) F¶RSTA OCH ANDRA STYCKENA PRECISERAS DE HUVUDGRUPPER SOM I DAG V¤RDERAS ENLIGT REGLER I KAP N¤MLIGEN VATTENKRAFTVERK OCH V¤RMEKRAFT VERK

) TREDJE STYCKET ANGES VAD SOM AVSES MED MARK I KAP

 g

) PARAGRAFEN SL¥S FAST ATT RIKTV¤RDET F¶R DET TOTALA VATTENKRAFTVERKET VILKET S¥LEDES BEST¤MS F¶RST SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN V¤RDERINGSENHET AVSEENDE S¥DAN EGENDOM $¤REFTER ANGES ATT RIKTV¤RDET F¶R MARK TILL ETT VATTENKRAFTVERK SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN V¤RDERINGSENHET S¥DAN EGENDOM OCH ATT RIKTV¤RDET F¶R KRAFTVERKSBYGGNADER TILLH¶RANDE VATTENKRAFTVERK UTG¶R SKILLNADEN MELLAN RIKTV¤RDENA F¶R VATTENKRAFTVERKET OCH F¶R MARK TILLH¶RANDE VERKET

!V FJ¤RDE STYCKET FRAMG¥R ATT RIKTV¤RDE F¶R EGENDOM TILLH¶RANDE VATTEN KRAFTVERK SKALL BEST¤MMAS UTAN ATT ANDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFT BEAKTAS

 g

6¤RDET AV NORMENHETEN UTG¶R UTG¥NGSPUNKTEN F¶R V¤RDERELATIONERNA I SKILDA V¤RDETABELLER OD .ORMENHETEN F¶R VATTENKRAFTVERK BETECKNAS NORMKRAFTVERK OCH BESKRIVS I DENNA PARAGRAF .ORMKRAFTVERKET SKALL VARA

0ROP ETT KRAFTVERK SOM HAR TAGITS I DRIFT UNDER OCH SOM HAR EN NORMAL ¥RSPRODUKTION P¥ MILJONER KILOWATTTIMMAR ) EN RIKTV¤RDEANGIVELSE SKALL V¤RDE PER KILOWATTTIMME ANGES S¥V¤L F¶R VATTENKRAFTVERKET SOM F¶R MARKEN 6IDARE F¶RESKRIVS ATT NORMKRAFTVERKET SKALL HA EN UTNYTTJANDETID P¥  TIMMAR PER ¥R SAKNA M¶JLIGHET TILL FLER¥RSREGLERING OCH LEVERERA SIN PRODUKTION I INMATNINGSPUNKT &ORSSE (J¤LTA

6¤RDENA I EN RIKTV¤RDEANGIVELSE F¶R VATTENKRAFTVERK OCH MARK B¶R LIK SOM G¤LLER F¶R ANDRA BYGGNADSTYPER OCH ¤GOSLAG F¥ ANGES ENDAST MED V¤RDEN I V¤RDESERIE SOM FASTST¤LLS I &4& ELLER AV 236 JFR KAP g	

 g

) DENNA PRAGRAF REGLERAS DE RIKTV¤RDEGRUNDANDE V¤RDEFAKTORERNA F¶R ATT BEST¤MMA RIKTV¤RDET F¶R ETT VATTENKRAFTVERK &¶R VATTENKRAFTVERKEN ¤R V¤RDEFAKTORERNA NORMAL¥RSPRODUKTION UTNYTTJANDETID FLER¥RSREGLERING BEL¤GENHET OCH ¥LDER

 g

!V DENNA PARAGRAF FRAMG¥R ATT F¶R MARKEN TILL ETT VATTENKRAFTVERK SKALL SAMMA V¤RDEFAKTORER SOM F¶R KRAFTVERKET G¤LLA MED UNDANTAG F¶R ¥LDER

 g

5TG¥NGSPUNKTEN F¶R V¤RDERINGEN AV VATTENKRAFTVERKEN SKALL VARA DET V¤RDE PER KILOWATTIMME SOM ANGES I RIKTV¤RDEANGIVELSEN F¶R NORMKRAFT VERKET $ETTA V¤RDE SKALL BEST¤MMAS UTIFR¥N KRAFTVERKETS L¶NSAMHET 0RISER VID K¶P AV LIKARTADE VATTENKRAFTVERK ELLER DELAR D¤RAV SKALL BEAKTAS VID V¤RDERINGEN $ETTA FRAMG¥R AV F¶RSTA STYCKET

&¶R MARKEN TILLH¶RANDE ETT VATTENKRAFTVERK SKALL ENLIGT ANDRA STYCKET UTG¥NGSPUNKTEN F¶R V¤RDERINGEN VARA HUR STOR DEL AV DET F¶R NORMKRAFT VERKET ANGIVNA V¤RDET SOM MED LEDNING AV FR¤MST KOSTNADERNA F¶R ATT UPPF¶RA ETT HELT NYTT KRAFTVERK KAN ANSES BEL¶PA P¥ MARKEN

 g

2EGLER OM BER¤KNINGSG¥NGEN F¶R RIKTV¤RDET F¶R ETT VATTENKRAFTVERK OCH MARKEN TILL ETT S¥DANT VERK FINNS I DENNA PARAGRAF

&¶R ETT VATTENKRAFTVERK UTG¶R ENLIGT F¶RSTA STYCKET RIKTV¤RDET PRODUKTEN AV VERKETS NORMALPRODUKTION I KILOWATTIMMAR OCH DET I RIKTV¤RDEANGIVEL SEN ANGIVNA V¤RDET PER KILOWATTIMME KORRIGERAT MED H¤NSYN TILL AVVIKELSE FR¥N NORMKRAFTVERKET

&¶R MARKEN F¶RESKRIVS I ANDRA STYCKET ATT RIKTV¤RDET UTG¶R PRODUKTEN AV KRAFTVERKETS NORMALPRODUKTION I KILOWATTIMMAR OCH DET I RIKTV¤RDEAN GIVELSEN F¶R MARK ANGIVNA V¤RDET PER KILOWATTIMME KORRIGERAT I ENLIGHET MED VAD SOM ANGES F¶R VATTENKRAFTVERKET I DESS HELHET UTOM S¥VITT G¤LLER V¤RDEFAKTORN ¥LDER

 g

) DENNA PARAGRAF BEHANDLAS V¤RDET AV ANDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFT F¶R VILKA MOTTAGAREN HELT ELLER I ALLT V¤SENTLIGT SKALL BETALA SIN ANDEL AV UTTAGS KOSTNADERNA

0ROP  g

) PARAGRAFEN REGLERAS V¤RDET AV ANDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFT F¶R VILKA MOTTAGAREN INTE ELLER ENDAST TILL BEGR¤NSAD OMFATTNING BETALAR UTTAGSKOST NADER

 g

5TG¥NGSPUNKT F¶R BEST¤MNINGEN AV RIKTV¤RDENA F¶R V¤RMEKRAFTVERKEN SKALL LIKSOM HITTILLS VARA DELS V¤RDET AV ETT NYBYGGT S¥DANT VERK DELS DE V¤RDEFAKTORER SOM SKALL BEAKTAS VID RIKTV¤RDEBEST¤MNINGEN -ED H¤NSYN TILL DE SKILDA V¤RDERINGSMETODERNA SOM SKALL G¤LLA F¶R VATTENKRAFTVERKEN OCH F¶R V¤RMEKRAFTVERKEN SKALL INTE N¥GOT RIKTV¤RDE BER¤KNAS F¶R DET TOTALA V¤RMEKRAFTVERKET ) ST¤LLET F¶RESKRIVS I DENNA PARAGRAF ATT RIKTV¤RDET F¶R MARKEN TILL ETT V¤RMEKRAFTVERK SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN V¤RDERINGS ENHET S¥DAN MARK OCH ATT RIKTV¤RDET F¶R EN KRAFTVERKSBYGGNAD TILL ETT S¥DANT KRAFTVERK SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN V¤RDERINGSENHET AVSEENDE S¥DAN BYGGNAD

 g

) PARAGRAFEN ANGES VAD SOM SKALL ING¥ I RIKTV¤RDEANGIVELSEN F¶R V¤RME KRAFTVERKEN $ETTA ¤R V¤RDEN PER KILOWATT INSTALLERAD EFFEKT F¶R DE OLIKA SLAGEN AV V¤RMEKRAFTVERK

 g

6AD G¤LLER DE V¤RDEFAKTORER SOM TILL¤MPAS VID BEST¤MNING AV RIKTV¤RDE F¶R V¤RMEKRAFTVERK SKALL ENLIGT NUVARANDE REGLER I KAP RIKTV¤RDET BEST¤MMAS F¶R SKILDA TYPER AV KRAFTVERK ) KAP g &4& ANGES I FR¥GA OM V¤RMEKRAFTVERKEN ATT SKILLNAD SKALL G¶RAS VID V¤RDERINGEN AV K¤RNKRAFTVERK KONDENSKRAFTVERK KRAFTV¤RMEVERK GASTURBINER OCH VIND KRAFTVERK ) DENNA PARAGRAF F¶RESKRIVS ATT OLIKA KRAFTVERKSTYPER SKALL UT G¶RA KLASSER AV V¤RDEFAKTORN TYP AV V¤RMEKRAFTVERK $E KLASSER SOM UPPKOMMER ¤R S¥LEDES K¤RNKRAFTVERK KRAFTV¤RMEVERK KONDENSKRAFTVERK GASTURBINER OCH VINDKRAFTVERK

!VG¶RANDE F¶R V¤RDERINGEN ¤R VIDARE KRAFTVERKETS EFFEKT %FFEKTEN F¶RESL¥S D¤RF¶R VARA EN AV DE RIKTV¤RDEGRUNDANDE V¤RDEFAKTORERNA -ED EFFEKT AVSES AGGREGATETS INSTALLERADE EFFEKT I KILOWATT

 g

2IKTV¤RDEANGIVELSEN KAN INNEH¥LLA SKILDA V¤RDEN PER KILOWATT INSTAL LERAD EFFEKT F¶R DE OLIKA SLAGEN AV V¤RMEKRAFTVERK DVS DE OLIKA KLASSERNA AV V¤RDEFAKTORN TYP AV V¤RMEKRAFTVERK $E V¤RDEN PER KILOWATT INSTALLERAD EFFEKT SOM SKALL TAS IN I RIKTV¤RDEANGIVELSEN OCH SOM SKALL AVSE ETT NYBYGGT V¤RMEKRAFTVERK SKALL BEST¤MMAS MED UTG¥NGSPUNKT I DE ¥TERAN SKAFFNINGSKOSTNADER SOM G¤LLER F¶R DE OLIKA SLAGEN AV V¤RMEKRAFTVERK 6IDARE SKALL DESSA V¤RDEN J¤MKAS MED H¤NSYN TILL L¶NSAMHETEN F¶R DEN TOTALA ELPRODUKTIONEN I LANDET $ETTA REGLERAS I DENNA PARAGRAF

 g

6¤RDET AV ETT NYBYGGT V¤RMEKRAFTVERK BEST¤MS ENLIGT NUVARANDE REGLER I KAP OCH gg SOM PRODUKTEN AV KRAFTVERKETS INSTALLERADE EFFEKT OCH

0ROP V¤RDET AV INSTALLERAD EFFEKT F¶R SKILDA TYPER AV KRAFTVERK -OTSVARANDE REGLER F¶RS IN I DENNA PARAGRAF

 g

$¥ DET G¤LLER BER¤KNINGEN AV V¤RDENA P¥ MARK OCH BYGGNADER FINNS I NUVARANDE KAP g EN REGEL OM F¶RDELNING AV DET BER¤KNADE TOTALA V¤RDET AV KRAFTVERKET P¥ MARK OCH BYGGNADER %NLIGT DENNA BEST¤MMELSE SKALL DET TOTALA V¤RDET AV KRAFTVERKET I NYBYGGT SKICK F¶RDELAS MED  P¥ MARKEN OCH  P¥ BYGGNADERNA $ET V¤RDE SOM BEL¶PER P¥ BYGG NADERNA MINSKAS D¤REFTER GENOM TILL¤MPNING AV EN NEDSKRIVNINGSFAKTOR

-OTSVARANDE BEST¤MMELSE F¶RS IN I DENNA PARAGRAF VARI ANGES BER¤K NINGEN AV RIKTV¤RDE F¶R DELS MARK DELS KRAFTVERKSBYGGNAD P¥ V¤RMEKRAFT VERK 4ILL SKILLNAD MOT G¤LLANDE REGLER F¶RDELAS KRAFTVERKETS V¤RDE I NY BYGGT SKICK P¥ MARKEN MED  OCH P¥ KRAFTVERKSBYGGNADERNA MED  &¶R KRAFTVERKSBYGGNADERNA SKALL I RIKTV¤RDET LIKSOM HITTILLS V¤RDEMINSKNING BEAKTAS GENOM TILL¤MPNING AV EN NEDSKRIVNINGSFAKTOR

 KAP

 g

NDRINGEN I PARAGRAFEN INNEB¤R ATT YTTERLIGARE EN NY GRUND F¶R NY TAXERING INF¶RS .Y TAXERING SKALL SKE OM EN TAXERINGSENHETS V¤RDE ¶KAT ELLER MINSKAT P¥ S¤TT F¶RESKRIVS I PARAGRAFEN GENOM ATT DRIFTSF¶RH¥LLANDENA ¤NDRATS F¶R KONDENSKRAFTVERK JFR KAP g

 KAP

 A g

"EST¤MMELSEN HAR MOTIVERATS I AVSNITT 

 g

$ET NUVARANDE INNEH¥LLET I PUNKT KAN UTG¥ MED H¤NSYN TILL DEN NYA V¤RDERINGSMODELLEN F¶R KRAFTVERKEN 5TNYTTJANDETID REGLERINGSM¶JLIGHET OCH BEL¤GENHET UTG¶R S¥DANA V¤RDERINGSFAKTORER SOM OMFATTAS AV PUNKT I PARAGRAFEN .UVARANDE PUNKT BETECKNAS PUNKT 

 &¶RSLAGET TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM STATLIG FASTIGHETSSKATT

 OCH gg

NDRINGARNA I PARAGRAFERNA ¤R F¶LJD¤NDRINGAR MED ANLEDNING AV DEN NYA LAGTEKNISKA SYSTEMATIKEN I FR¥GA OM ELPRODUKTIONSENHETER

 &¶RSLAGET TILL LAG OM ¤NDRING I KOMMUNALSKATTELAGEN 	

!NVISNING TILL g

0ROP 0UNKT 

NDRINGEN I ANVISNINGSPUNKTEN ¤R EN JUSTERING AV STYCKEINDELNINGEN

 &¶RSLAGET TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ PENSIONSKOSTNADER

 g

NDRINGEN I PARAGRAFEN ¤R EN JUSTERING AV EN FELAKTIGT UTFORMAD H¤NVIS NING

 &¶RSLAGET TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM ¤NDRING AV FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	

 KAP

 g

%N NY BYGGNADSTYP INF¶RS KRAFTVERKSBYGGNAD "YGGNAD ING¥ENDE I KRAFTVERK HAR TIDIGARE R¤KNATS TILL BYGGNADSTYPEN INDUSTRIBYGGNAD OCH OM S¥ INTE HAR VARIT FALLET TILL ¶VRIG BYGGNAD $EN NYA BYGGNADSTYPEN BRYTS S¥LEDES UT FR¥N BEGREPPET INDUSTRIBYGGNAD $¤RMED M¥STE ETT UNDANTAG G¶RAS I DEFINITIONEN AV INDUSTRIBYGGNAD 3J¤LVFALLET ANSES INTE EN BOSTADS BYGGNAD SOM BYGGNAD F¶R PRODUKTIONEN AV ELEKTRISK STARKSTR¶M

0ROP "ILAGA 3AMMANFATTNINGEN I PROMEMORIAN NDRINGAR I FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	 INF¶R DEN ALLM¤NNA FASTIGHETSTAXERINGEN ¥R 

!LLM¤N FASTIGHETSTAXERING !&4	 AV HYRESHUS OCH INDUSTRIENHETER SAMT SPECIALENHETER SKALL SKE ¥R !&4	 3ENAST S¥DAN TAXERING ¤GDE RUM VAR ) DENNA 0- F¶RESL¥R 236 ¤NDRINGAR I FASTIGHETSTAXERINGS LAGEN  &4,	 AVSEENDE FR¤MST REGLERNA I KAP OM V¤R DERINGEN AV ELPRODUKTIONSENHETER

6¤RDERING AV INDUSTRIER HYRESHUS OCH SPECIALENHETER 2ESULTATET AV ¥RS !&4 AV INDUSTRIER OCH HYRESHUS HAR BED¶MTS I ALLT V¤SENTLIGT VARA GODTAGBART 236 F¶RESL¥R D¤RF¶R ENDAST N¥GRA SM¤RRE ¤NDRINGAR AVSEENDE DEN EGENTLIGA INDUSTRIV¤RDERINGEN $ESSA AVSER AV GR¤NSNINGEN I FR¥GA OM DE INDUSTRIBYGGNADER SOM ENLIGT KAP SKALL V¤RDERAS ENLIGT PRODUKTIONSKOSTNADSMETODEN ) FR¥GA OM TAXERINGEN AV HYRESHUS LIKSOM F¶R INDUSTRIBYGGNADER F¶RESL¥S ATT NORMBYGGNADEN MED H¤NSYN TILL TILL¤MPNINGEN AV ORTSPRISMATERIALET SKALL VARA UPPF¶RT SJUTTONDE ¥RET F¶RE EN ALLM¤N FASTIGHETSTAXERING I ST¤LLET F¶R SOM NU TV¥ ¥R F¶RE EN S¥DAN TAXERING 6IDARE F¶RESL¥S EN KLARL¤GGANDE REGEL OM DET ORTSPRISMATERIAL SOM SKALL F¥ ANV¤NDAS VID NIV¥L¤GGNINGEN F¶R HYRESHUS OCH INDUSTRIBYGGNADER INOM ETT V¤RDEOMR¥DE D¥ ANTALET K¶P INOM OM R¥DET INTE ¤R TILLR¤CKLIGT -OTSVARANDE REGEL FINNS IDAG BETR¤FFANDE TOMT MARKEN &¶R SPECIALENHETER F¶RESL¥S INTE N¥GRA LAG¤NDRINGAR

6¤RDERING AV ELPRODUKTIONSENHETER %FTER ¥RS !&4 HAR ELMARKNADEN AVREGLERATS OCH EN NY ELLAGSTIFTNING TR¤TT I KRAFT DEN JANUARI 3&3  MFL	 $¤RIGENOM HAR ¤NDRADE F¶RUTS¤TTNINGAR F¶R V¤RDERINGEN AV ELPRODUKTIONS ENHETERNA UPPKOMMIT $E HUVUDSAKLIGA SLAG AV ELPRODUKTIONSENHETER SOM F¶REKOMMER ¤R DELS VATTENKRAFTVERK MED REGLERINGSDAMMAR DELS V¤RMEKRAFTVERK MM 4ILL DET SISTN¤MNDA SLAGET AV KRAFTVERK R¤KNAS VID TAXERINGEN K¤RNKRAFTVERK KRAFTV¤RMEVERK KONDENSKRAFTVERK GASTURBINER OCH VINDKRAFTVERK

&¶R S¥V¤L VATTENKRAFTVERK SOM V¤RMEKRAFTVERK UTG¶R I DAG INSTALLERAD EFFEKT DEN GRUNDL¤GGANDE V¤RDEFAKTORN &¶R VATTENKRAFTVERKEN KORRIGERAS DEN INSTALLERADE EFFEKTEN I &4, BETECKNAD UTBYGGD EFFEKT MED H¤NSYN TILL UTNYTTJANDETID REGLERINGSM¶JLIGHET OCH BEL¤GENHET OCH BEN¤MNS D¤R EFTER TAXERAD EFFEKT $EN F¶R VATTENKRAFTVERKEN TILL¤MPADE METODEN KAN BETECKNAS SOM EN ORTSPRISRELATERAD AVKASTNINGSMETOD OCH DEN F¶R V¤RME KRAFTVERKEN TILL¤MPADE METODEN ¤R EN RENODLAD PRODUKTIONSKOSTNADS METOD 236 OCH VERKETS EXPERTGRUPP F¶R ELPRODUKTIONSENHETER ¤R ENSE OM ATT MAN EFTER AVREGLERINGEN AV ELMARKNADEN F¶R VATTENKRAFTEN B¶R ¤NDRA DEN ORTSPRISRELATERADE AVKASTNINGSMETODEN S¥ ATT DEN UTG¥R FR¥N KRAFTVERKETS NORMAL¥RSPRODUKTION OCH BEAKTAR UTNYTTJANDETIDEN FLER

0ROP "ILAGA ¥RSREGLERING BEL¤GENHET OCH ¥LDER 6IDARE B¶R UPPDELNINGEN AV KRAFT VERKENS TOTALV¤RDEN P¥ BYGGNADSV¤RDEN OCH MARKV¤RDEN SES ¶VER OCH INTE G¶RAS DIREKT BEROENDE AV VERKENS ¥TERANSKAFFNINGSKOSTNADER BED¶MDA MED UTG¥NGSPUNKT I HISTORISKA BYGGNADSKOSTNADER

$E GRUNDL¤GGANDE REGLERNA F¶R EN S¥DAN V¤RDERING AV VATTENKRAFTVERKEN

MED ANDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFT MM ANPASSADE TILL SYSTEMATIKEN I ¶V RIGA DELAR AV &4, F¶RESL¥S BLI INTAGNA I KAP &4, ,IKSOM F¶R ANDRA BYGGNADSTYPER OCH ¤GOSLAG F¶RESL¥S ATT DEN N¤RMARE UTFORMNINGEN AV V¤R DERINGSREGLERNA F¶R KRAFTVERKEN SEDAN F¶RBEREDELSEARBETET F¶R TAXERINGEN FRAMSKRIDIT YTTERLIGARE REGLERAS I FASTIGHETSTAXERINGSF¶RORDNINGEN  &4,	

$¥ DET G¤LLER ATT INF¶RA MOTSVARANDE ¤NDRINGAR AV V¤RDERINGSREGLERNA F¶R V¤RMEKRAFTVERKEN VILKET ENLIGT 236S MENING VARIT L¤MPLIGT I VART FALL VAD G¤LLER K¤RNKRAFTEN HAR REPRESENTANTER F¶R KRAFTVERKSINTRESSENTERNA I 236S EXPERTGRUPP EMELLERTID FR¤MST MED H¤NSYN TILL TIDSASPEKTEN F¶R DELS F¶RBEREDELSERNA OCH PROVV¤RDERINGEN AV DEN NYA V¤RDERINGSMODELL EN DELS LAGSTIFTNINGSARBETET ANSETT ATT YTTERLIGARE UTREDNINGAR B¶R G¶RAS

236 FRAML¤GGER MOT BAKGRUND AV BLAND ANNAT KRAFTVERKSINTRESSENTERNAS ¶NSKEM¥L INTE F¶R N¤RVARANDE N¥GOT F¶RSLAG OM EN AVKASTNINGSBASERAD V¤RDERINGSMETOD F¶R V¤RMEKRAFTVERKEN NDRINGAR F¶RESL¥S DOCK ¤VEN AV REGLERNA F¶R DESSA KRAFTVERK I FR¥GA OM EN ANPASSNING TILL SYSTEMATIKEN I &4, OCH EN F¶RENKLING AV REGLERINGEN

) SAMBAND MED DE ¤NDRINGAR SOM F¶RESL¥S AV V¤RDERINGEN AV KRAFTVERKEN B¶R ENLIGT 236S MENING ELPRODUKTIONSENHETERNA BRYTAS UT FR¥N INDUSTRI ENHETERNA OCH UTG¶RA EN S¤RSKILD TAXERINGSENHETSTYP $ET SKER ENKLAST OM OCKS¥ EN NY BYGGNADSTYP INF¶RS BETECKNAD KRAFTVERKSBYGGNAD OCH OMFATTNINGEN REGLERAS AV VAD SOM SKALL ING¥ I TAXERINGSENHET OCH V¤RDERINGSENHET MED EGENDOM SOM TILLH¶R KRAFTVERK

!DMINISTRATIVA FR¥GOR "ESLUTSHANTERINGEN VID FASTIGHETSTAXERINGEN ¤R OMFATTANDE &¶R ATT F¶RENKLA OCH RATIONALISERA DENNA VERKSAMHET F¶RESL¥S ATT DE GRUNDL¤G GANDE BESLUTEN OM ALLM¤N FASTIGHETSTAXERING SKALL S¥SOM G¤LLER F¶R TEXERINGEN I ¶VRIGT FROM !&4 FATTAS GENOM AUTOMATISK DATA BEHANDLING OCH ATT S¤RSKILD BESLUTSHANDLING BEH¶VER UPPR¤TTAS ENDAST VID AVVIKELSE SOM SKALL MOTIVERAS S¤RSKILT

0ROP "ILAGA ,AGF¶RSLAGEN I PROMEMORIAN NDRINGAR I FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	 INF¶R DEN ALLM¤NNA FASTIGHETSTAXERINGEN ¥R 

&¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS I FR¥GA OM FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	

DELS ATT RUBRIKERNA N¤RMAST F¶RE KAP OCH gg SKALL UPPH¶RA ATT

G¤LLA

DELS ATT KAP OCH gg KAP  gg KAP OCH gg KAP  

OCH gg KAP g KAP  OCH gg KAP g KAP OCH gg KAP g KAP  gg KAP g KAP g SAMT RUBRIK ERNA N¤RMAST F¶RE KAP OCH KAP OCH gg SKALL HA F¶LJANDE LYDEL SE

DELS ATT DET I LAGEN SKALL INF¶RAS NYA BEST¤MMELSER KAP g KAP

 gg OCH KAP A g AV F¶LJANDE LYDELSE

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

 KAP

 g

!LLM¤N FASTIGHETSTAXERING SKALL SKE VARTANNAT ¥R ENLIGT BEST¤MMELSERNA I  KAP OCH I F¶LJANDE ORDNING

R OCH D¤REFTER VART SJ¤TTE ¥R TAXERAS HYRESHUSENHETER INDU STRIENHETER INKLUSIVE ELPRODUK TIONSENHETER OCH SPECIALENHETER

R OCH D¤REFTER VART SJ¤TTE ¥R TAXERAS HYRESHUSENHETER INDU STRIENHETER ELPRODUKTIONSENHETER OCH SPECIALENHETER

R OCH D¤REFTER VART SJ¤TTE ¥R SM¥HUSENHETER SAMT ¥R OCH D¤REFTER VART SJ¤TTE ¥R LANTBRUKSENHETER "EST¤MMELSERNA OM F¶RFARANDET VID ALLM¤N FASTIGHETSTAXERING FINNS I  KAP

 g

/MR¤KNING SKALL SKE ¥RLIGEN F¶R OLIKA TYPER AV SKATTEPLIKTIGA TAXE RINGSENHETER UTOM INDUSTRIENHETER ENLIGT BEST¤MMELSERNA I ! KAP

/MR¤KNING SKALL SKE ¥RLIGEN F¶R OLIKA TYPER AV SKATTEPLIKTIGA TAXE RINGSENHETER UTOM INDUSTRIENHETER

OCH ELPRODUKTIONSENHETER ENLIGT

BEST¤MMELSERNA I ! KAP

"EST¤MMELSER OM F¶RFARANDET VID OMR¤KNING FINNS I  KAP

 KAP

 g

"YGGNADER SKALL INDELAS I DE BYGGNADSTYPER SOM ANGES I DET F¶LJANDE

3M¥HUS "YGGNAD SOM ¤R INR¤TTAD TILL BOSTAD ¥T EN ELLER TV¥ FAMILJER 4ILL S¥DAN BYGGNAD SKALL H¶RA KOMPLEMENTHUS S¥SOM GARAGE F¶RR¥D OCH ANNAN MINDRE BYGGNAD "YGGNAD SOM ¤R INR¤TTAD TILL BOSTAD ¥T MINST TRE OCH H¶GST

0ROP "ILAGA TIO FAMILJER SKALL TILLH¶RA BYGGNADSTYPEN SM¥HUS OM BYGGNADEN LIGGER P¥ FASTIGHET MED ¥KERMARK BETESMARK SKOGSMARK ELLER SKOGSIMPEDIMENT

(YRESHUS "YGGNAD SOM ¤R INR¤TTAD TILL BOSTAD ¥T MINST TRE FAMILJER ELLER TILL KONTOR BUTIK HOTELL RESTAURANG OCH LIKNANDE "YGGNAD MED F¶RR¥DSUTRYMME SOM LIGGER I ANSLUTNING TILL HYRESHUS OCH SOM BEH¶VS F¶R VERKSAMHETEN SKALL UTG¶RA HYRESHUS

4ILL HYRESHUS SKALL DOCK INTE R¤KNAS BYGGNAD SOM ¤R INR¤TTAD TILL BOSTAD ¥T MINST TRE OCH H¶GST TIO FAMILJER OM DEN ING¥R I LANTBRUKSENHET

%KONOMI BYGGNAD

"YGGNAD SOM ¤R INR¤TTAD F¶R JORDBRUK ELLER SKOGSBRUK OCH SOM INTE ¤R INR¤TTAD F¶R BOSTADS¤NDAM¥L S¥SOM DJURSTALL LOGE LADA MASKINHALL LAGERHUS MAGASIN OCH V¤XTHUS

6¤XTHUS OCH DJURSTALL SOM INTE HAR ANKNYTNING TILL JORDBRUK ELLER SKOGSBRUK

+RAFTVERKS BYGGNAD

"YGGNAD SOM ¤R IN R¤TTAD F¶R KOMMER SIELL PRODUKTION AV ELEKTRISK STARKSTR¶M VEN BYGGNAD F¶R VATTENREGLERING F¶R LAGRING AV BR¤NSLE OCH ANNAN BYGGNAD F¶R PRODUKTIONEN UT G¶R KRAFTVERKSBYGG NAD DOCK EJ BOSTADS BYGGNAD

)NDUSTRI BYGGNAD

"YGGNAD SOM ¤R IN R¤TTAD F¶R INDUSTRIELL VERKSAMHET

)NDUSTRI BYGGNAD

"YGGNAD SOM ¤R IN R¤TTAD F¶R INDUSTRIELL VERKSAMHET OCH SOM

INTE UTG¶R KRAFTVERKS BYGGNAD

3PECIAL BYGGNAD

-ED SPECIALBYGGNAD AVSES

&¶RSVARS BYGGNAD

"YGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R F¶RSVARS ¤NDAM¥L ELLER EKONOMISK F¶RSVARS BEREDSKAP OM BYGGNADEN INTE ¤R EN FRIST¥ENDE INDUSTRIELL ANL¤GGNING VEN M¤SSBYGGNAD SKALL UTG¶RA F¶RSVARS BYGGNAD

+OMMUNIKA TIONSBYGGNAD

'ARAGE HANGAR LOKSTALL TERMINAL STA TIONSBYGGNAD EXPEDITIONSBYGGNAD

0ROP "ILAGA V¤NTHALL GODSMAGASIN REPARATIONSVERK STAD OCH LIKNANDE OM BYGGNADEN ANV¤NDS F¶R ALLM¤NNA KOMMUNIKATIONS ¤NDAM¥L

"YGGNAD SOM ANV¤NDS I 3TATENS J¤RN V¤GARS ,UFTFARTSVERKETS "ANVERKETS 3VENSK 2UNDRADIO !KTIEBOLAGS 3VERI GES 2ADIO !KTIEBOLAGS 3VERIGES 4ELE VISION !KTIEBOLAGS OCH 3VERIGES 5T BILDNINGSRADIO !KTIEBOLAGS VERKSAMHET

$ISTRIBUTIONS BYGGNAD

"YGGNAD SOM ING¥R I ¶VERF¶RINGS ELLER DISTRIBUTIONSN¤TET F¶R GAS V¤RME ELEK TRICITET ELLER VATTEN

6¤RMECENTRAL "YGGNAD F¶R PRODUKTION OCH DISTRI BUTION AV VARMVATTEN F¶R UPPV¤RMNING DOCK EJ S¥DAN ANL¤GGNING SOM ¤VEN ¤R INR¤TTAD F¶R PRODUKTION AV ELEKTRISK STARKSTR¶M F¶R YRKESM¤SSIG DISTRIBUTION

2ENINGS ANL¤GGNING

6ATTENVERK AVLOPPSRENINGSVERK AN L¤GGNING F¶R F¶RVARING AV RADIOAKTIVT AVFALL SOPSTATION OCH LIKNANDE SAMT PUMPSTATION SOM H¶R TILL S¥DAN AN L¤GGNING

6¥RDBYGGNAD "YGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R SJUKV¥RD NYKTERHETSV¥RD NARKOMANV¥RD BARNA V¥RD KRIMINALV¥RD ARBETSV¥RD ¥LD RINGSV¥RD ELLER OMSORG OM PSYKISKT UTVECKLINGSST¶RDA !NNAN BYGGNAD ¤N SOM NU HAR N¤MNTS SKALL UTG¶RA V¥RD BYGGNAD OM DEN ANV¤NDS SOM HEM ¥T PERSONER SOM BEH¶VER INSTITUTIONELL V¥RD ELLER TILLSYN "AD SPORT OCH IDROTTS ANL¤GGNING

"YGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R BAD SPORT IDROTT OCH LIKNANDE OM ALLM¤NHETEN HAR TILLTR¤DE TILL ANL¤GGNINGEN

3KOLBYGGNAD "YGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R UNDER VISNING ELLER FORSKNING VID

SKOLA SOM ANORDNAS AV STATEN SKOLA SOM ANORDNAS MED STATSBIDRAG OCH

SKOLA VARS UNDERVISNING ST¥R UNDER STATLIG TILLSYN

"YGGNAD SOM ANV¤NDS SOM ELEVHEM

0ROP "ILAGA ELLER SKOLHEM F¶R ELEVER VID S¥DANA SKOLOR

+ULTURBYGGNAD "YGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R KULTURELLT

¤NDAM¥L S¥SOM TEATER BIOGRAF MUSEUM OCH LIKNANDE

%CKLESIASTIK BYGGNAD

+YRKA ELLER ANNAN BYGGNAD SOM AN V¤NDS F¶R RELIGI¶S VERKSAMHET

0R¤STG¥RD SOM AVSES I KAP KYRKO LAGEN 	

"¥RHUS KREMATORIUM OCH BYGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R SK¶TSEL AV BEGRAVNINGS PLATS

!LLM¤N BYGGNAD

"YGGNAD SOM TILLH¶R STATEN KOMMUN ELLER ANNAN MENIGHET OCH SOM ANV¤NDS F¶R ALLM¤N STYRELSE F¶RVALTNING R¤TTS V¥RD ORDNING ELLER S¤KERHET SAMT FRITIDSG¥RD OCH BYGGNAD MED LIKARTAD ANV¤NDNING 3OM ALLM¤N BYGGNAD SKALL INTE ANSES BYGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R STATENS AFF¤RSDRIVANDE VERKSAMHET

VRIG BYGGNAD "YGGNAD SOM INTE SKALL UTG¶RA N¥GON

AV DE TIDIGARE N¤MNDA BYGGNADSTYPER NA

 g

"YGGNADSTYPEN SKALL BEST¤MMAS MED H¤NSYN TILL DET ¤NDAM¥L SOM BYGGNAD TILL ¶VERV¤GANDE DEL ¤R INR¤TTAD F¶R OCH DET S¤TT SOM BYGGNAD TILL ¶VERV¤GANDE DEL ANV¤NDS P¥

"YGGNAD SOM KAN INDELAS B¥DE SOM SM¥HUS HYRESHUS INDUSTRI BYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD OCH SOM SPECIALBYGGNAD SKALL INDELAS SOM SPECIALBYGGNAD

"YGGNAD SOM KAN INDELAS B¥DE SOM SM¥HUS HYRESHUS KRAFT VERKS

BYGGNAD INDUSTRIBYGGNAD ELLER

¶VRIG BYGGNAD OCH SOM SPECIALBYGGNAD SKALL INDELAS SOM SPECIALBYGGNAD

"YGGNAD SOM KAN INDELAS B¥DE SOM SPECIALBYGGNAD OCH EKONOMI BYGGNAD SKALL INDELAS SOM EKONOMIBYGGNAD

 g

-ARK SKALL INDELAS I DE ¤GOSLAG SOM ANGES I DET F¶LJANDE -ARK SOM ¤R VATTENT¤CKT SKALL INDELAS ENDAST OM DEN ¤R T¤KTMARK )NDELNINGEN F¥R INTE P¥VERKAS AV F¶REKOMSTEN AV BYGGNAD SOM SKALL RIVAS SANERINGSBYGGNAD	 ELLER AV BYGGNAD ELLER BYGGNADER VARS SAMMANLAGDA BASV¤RDE INTE SKULLE UPPG¥ TILL  KRONOR

0ROP "ILAGA 4OMTMARK -ARK SOM UPPTAS AV SM¥HUS HYRESHUS

INDUSTRIBYGGNAD SPECIALBYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD SAMT TR¤DG¥RD PARKERINGS PLATS UPPLAGSPLATS KOMMUNIKATIONS UTRYMME MM SOM LIGGER I ANSLUTNING TILL S¥DAN BYGGNAD

-ARK TILL FASTIGHET SOM ¤R BEBYGGD MED SM¥HUS HYRESHUS INDUSTRIBYGGNAD SPECIALBYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD SKALL I SIN HELHET UTG¶RA TOMTMARK OM FASTIG HETEN LIGGER I ETT ¤GOSKIFTE OCH HAR EN TOTAL AREAL SOM INTE ¶VERSTIGER TV¥ HEKTAR $ETTA SKALL DOCK EJ G¤LLA OM FASTIGHETENS MARK TILL N¥GON DEL SKALL TAXERAS TILLSAM MANS MED ANNAN EGENDOM ENLIGT REG LERNA I KAP

4OMTMARK -ARK SOM UPPTAS AV SM¥HUS HYRESHUS

KRAFTVERKSBYGGNAD

INDUSTRIBYGGNAD SPECIALBYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD SAMT TR¤DG¥RD PARKERINGS PLATS UPPLAGSPLATS KOMMUNIKATIONSUT RYMME MM SOM LIGGER I ANSLUTNING TILL S¥DAN BYGGNAD

-ARK TILL FASTIGHET SOM ¤R BEBYGGD MED SM¥HUS HYRESHUS

KRAFTVERKSBYGGNAD

INDUSTRIBYGGNAD SPECIALBYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD SKALL I SIN HELHET UTG¶RA TOMTMARK OM FAS TIGHETEN LIGGER I ETT ¤GOSKIFTE OCH HAR EN TOTAL AREAL SOM INTE ¶VERSTIGER TV¥ HEKTAR $ETTA SKALL DOCK EJ G¤LLA OM FASTIGHETENS MARK TILL N¥GON DEL SKALL TAXERAS TILLSAM MANS MED ANNAN EGENDOM ENLIGT REG LERNA I KAP

6AD NU HAR SAGTS OM TOMTMARK SKALL OCKS¥ G¤LLA MARK TILL OBEBYGGD FASTIGHET SOM HAR BILDATS F¶R BYGGNADS¤NDAM¥L UNDER DE SENASTE TV¥ ¥REN (AR FASTIGHETEN BILDATS L¤NGRE TILLBAKA I TIDEN SKALL MARKEN UTG¶RA TOMTMARK ENDAST OM DET ¤R UPPENBART ATT DEN F¥R BEBYGGAS ) ¶VRIGA FALL SKALL OBEBYGGD MARK ANSES SOM TOMTMARK ENDAST OM MARKEN ENLIGT DETALJPLAN UTG¶R KVARTERSMARK F¶R ENSKILT BEBYGGANDE OCH DET INTE ¤R UPPENBART ATT BEBYGGELSEN INTE SKALL GENOM F¶RAS $ETSAMMA G¤LLER OM DET FINNS GILTIGT BYGGLOV ELLER TILLST¥ND ENLIGT ETT F¶RHANDSBESKED ENLIGT PLAN OCH BYGG LAGEN 	 AVSEENDE S¥DAN BYGGNAD SOM ANGES I ANDRA STYCKET

4¤KTMARK -ARK F¶R VILKEN G¤LLER T¤KTTILLST¥ND ENLIGT g NATUR V¥RDSLAGEN 	 ELLER VATTENLAGEN 	 -ED T¤KTTILLST¥ND SKALL J¤MST¤LLAS P¥G¥ENDE T¤KT "YGGNAD P¥

0ROP "ILAGA T¤KTOMR¥DE F¶R T¤KTENS UTNYTTJANDE HINDRAR INTE ATT MARKEN INDELAS SOM T¤KTMARK

KERMARK -ARK SOM ANV¤NDS ELLER L¤MPLIGEN KAN ANV¤NDAS TILL V¤XTODLING ELLER BETE OCH SOM ¤R L¤MPLIG ATT PL¶JAS

"ETESMARK -ARK SOM ANV¤NDS ELLER L¤MPLIGEN KAN ANV¤NDAS TILL BETE MEN INTE L¤MPLIG ATT PL¶JAS

3KOGSMARK -ARK SOM ¤R L¤MPLIG F¶R VIRKESPRODUKTION OCH SOM INTE I

V¤SENTLIG UTSTR¤CKNING ANV¤NDS F¶R ANNAT ¤NDAM¥L -ARK D¤R DET B¶R FINNAS SKOG TILL SKYDD MOT SAND ELLER JORDFLYKT ELLER MOT ATT FJ¤LLGR¤NSEN FLYTTAS NED -ARK SOM LIGGER HELT ELLER I HUVUDSAK OUTNYTTJAD SKALL DOCK INTE ANSES SOM SKOGSMARK OM DEN P¥ GRUND AV S¤RSKILDA F¶RH¥LLANDEN INTE B¶R TAS I ANSPR¥K F¶R VIRKESPRODUKTION

-ARK SKALL ANSES L¤MPLIG F¶R VIRKESPRODUKTION OM DEN ENLIGT VEDERTAGNA BED¶MNINGSGRUNDER KAN PRODUCERA I GENOMSNITT MINST EN KUBIKMETER VIRKE OM ¥RET PER HEKTAR

3KOGSIM PEDIMENT

-ARK SOM INTE ¤R L¤MPLIG F¶R VIRKESPRODUKTION UTAN PRO DUKTIONSH¶JANDE ¥TG¤RDER MEN SOM B¤R SKOG ELLER HAR F¶RUTS¤TTNINGAR ATT B¤RA SKOG

VRIG MARK -ARK SOM INTE SKALL UTG¶RA N¥GOT AV DE TIDIGARE N¤MNDA

¤GOSLAGEN

 KAP

 g

4AXERINGSENHET SKALL OMFATTA BYGGNADSTYPER OCH ¤GOSLAG ENLIGT EN AV F¶LJANDE KOMBINATIONER OM INTE ANNAT S¤GS I ANDRA OCH TREDJE STYCKENA OCH HA EN AV F¶LJANDE BETECKNINGAR F¶R TYP AV TAXERINGSENHET

 SM¥HUS OCH TOMTMARK F¶R S¥DAN BYGGNAD SM¥HUSENHET	 HYRESHUS OCH TOMTMARK F¶R S¥DAN BYGGNAD HYRESHUSENHET	 INDUSTRIBYGGNAD ¶VRIG BYGGNAD TOMTMARK F¶R S¥DANA BYGGNADER VATTENVERK P¥ ANNANS GRUND SAMT I JORDEBOKEN UPPTAGET FISKERI INDUSTRIENHET	

 T¤KTMARK SAMT INDUSTRIBYGGNAD OCH ¶VRIG BYGGNAD P¥ S¥DAN MARK INDUSTRIENHET	

 SPECIALBYGGNAD OCH TOMTMARK F¶R S¥DAN BYGGNAD SPECIALENHET	 EKONOMIBYGGNAD ¥KERMARK BETESMARK SKOGSMARK OCH SKOGS IMPEDIMENT LANTBRUKSENHET	

 KRAFTVERKSBYGGNAD TOMTMARK TILL KRAFTVERKSBYGGNAD OCH FALLR¤TT SAMT TAXERINGSENHET VARS V¤RDE TILL ¶VERV¤GANDE DEL UTG¶RS AV R¤TT TILL ANDELS ELLER ERS¤TTNINGSKRAFT EL PRODUKTIONSENHET	

0ROP "ILAGA 3M¥HUS OCH TOMTMARK F¶R S¥DAN BYGGNAD SOM LIGGER P¥ FASTIGHET MED ¥KERMARK BETESMARK SKOGSMARK ELLER SKOGSIMPEDIMENT SKALL ING¥ I DEN LANTBRUKSENHET SOM OMFATTAR MARKEN

3ANERINGSBYGGNAD OCH ¶VRIG MARK KAN ING¥ I SAMTLIGA TAXE RINGSENHETER UNDER PUNKTERNA  I F¶RSTA STYCKET VRIG MARK SKALL I REGEL ING¥ I LANTBRUKSENHET ) ANNAT FALL SKALL ¶VRIG MARK TAXERAS TILL SAMMANS MED DEN TOMTMARK ELLER T¤KTMARK SOM LIGGER N¤RMAST (AR ¶VRIG MARK STOR OMFATTNING OCH SAKNAR DEN SAMBAND MED ANNAN MARK SOM HAR SAMMA ¤GARE SKALL DEN DOCK BILDA EN TAXERINGSENHET 4AXERINGSENHET SOM BEST¥R AV ENDAST ¶VRIG MARK BETECKNAS INDUSTRIENHET OM DEN LIGGER TILL ¶VERV¤GANDE DEL INOM T¤TORT OCH LANTBRUKSENHET OM DEN LIGGER TILL ¶VERV¤GANDE DEL UTANF¶R S¥DAN ORT

3ANERINGSBYGGNAD OCH ¶VRIG MARK KAN ING¥ I SAMTLIGA TAXE RINGSENHETER UNDER PUNKTERNA  I F¶RSTA STYCKET VRIG MARK SKALL I REGEL ING¥ I LANTBRUKSENHET ) ANNAT FALL SKALL ¶VRIG MARK TAXERAS TILL SAMMANS MED DEN TOMTMARK ELLER T¤KTMARK SOM LIGGER N¤RMAST (AR ¶VRIG MARK STOR OMFATTNING OCH SAKNAR DEN SAMBAND MED ANNAN MARK SOM HAR SAMMA ¤GARE SKALL DEN DOCK BILDA EN TAXERINGSENHET 4AXERINGSENHET SOM BEST¥R AV ENDAST ¶VRIG MARK BETECKNAS INDU STRIENHET OM DEN LIGGER TILL ¶VER V¤GANDE DEL INOM T¤TORT OCH LANTBRUKSENHET OM DEN LIGGER TILL ¶VERV¤GANDE DEL UTANF¶R S¥DAN ORT

 g

-ARKSAMF¤LLIGHET ELLER ANL¤GGNINGSSAMF¤LLIGHET SKALL UTG¶RA EN TAXE RINGSENHET OM DEN F¶RVALTAS AV JURIDISK PERSON $ETTA G¤LLER DOCK INTE OM FASTIGHETERNA SOM HAR DEL I SAMF¤LLIGHETEN UTESLUTANDE ELLER S¥ GOTT SOM UTESLUTANDE ¤R SM¥HUSFASTIGHETER $ETTA G¤LLER INTE HELLER SAMF¤LLIGHET SOM AVSER ENSKILD V¤G ELLER DIKE ELLER SOM HAR ETT RINGA EKONOMISKT V¤RDE

) EN ELPRODUKTIONSENHET F¥R INTE ING¥ KRAFTVERKSBYGGNAD MARK ELLER MARKANL¤GGNING TILLH¶RANDE MER ¤N ETT AV F¶LJANDE SLAG AV KRAFTVERK VATTENKRAFTVERK K¤RN KRAFTVERK KRAFTV¤RMEVERK KON DENSKRAFTVERK GASTURBIN OCH VIND KRAFTVERK

2EGLERINGSANL¤GGNING HUVUD SAKLIGEN AVSEDD F¶R VATTENKRAFTS ¤NDAM¥L SKALL INTE UTG¶RA EN TAXERINGSENHET UTAN BEAKTAS VID TAXERINGEN AV DE KRAFTVERK SOM HAR NYTTA AV ANL¤GGNINGEN

2EGLERINGSANL¤GGNING HUVUD SAKLIGEN AVSEDD F¶R VATTEN KRAFTS¤NDAM¥L SKALL INTE UTG¶RA EN TAXERINGSENHET UTAN BEAKTAS VID TAXERINGEN AV DE VATTENKRAFTVERK SOM HAR NYTTA AV ANL¤GGNINGEN

 KAP

 g

-ED MARKNADSV¤RDET F¶R EN TAXERINGSENHET AVSES DET PRIS SOM DEN SANNOLIKT BETINGAR VID EN F¶RS¤LJNING P¥ DEN ALLM¤NNA MARKNADEN

6ID V¤RDERINGEN SKALL INTE BEAKTAS ANDRA PRIVATR¤TTSLIGA F¶R PLIKTELSER ¤N S¥DANA SOM G¤LLER

6ID V¤RDERINGEN SKALL INTE BE AKTAS ANDRA PRIVATR¤TTSLIGA F¶R PLIKTELSER ¤N S¥DANA SOM G¤LLER

0ROP "ILAGA ENLIGT SERVITUT OCH LIKNANDE ELLER SOM ENLIGT TOMTR¤TTSKONTRAKT G¤LLER OM MARKENS UTNYTTJANDE

ENLIGT SERVITUT OCH LIKNANDE ELLER SOM ENLIGT TOMTR¤TTSKONTRAKT G¤LLER OM MARKENS UTNYTTJANDE %TT AVTAL

MELLAN ¤GARE AV VATTENKRAFTVERK OM LEVERANS AV ELKRAFT FR¥N ETT KRAFTVERK TILL ETT ANNAT F¶R ATT KOMPENSERA ETT FAKTISKT UTNYTTJANDE AV FALLR¤TT OCH VATTENFL¶DEN SKALL BEAKTAS ¤VEN OM AVTALET INTE ¤R AV SERVITUTSKARAKT¤R UNDER F¶R UTS¤TTNING OCH I DEN UTSTR¤CKNING SOM AVTALET EFTERLEVS

6¤RDERINGEN SKALL GRUNDAS P¥ DE BEL¥NINGSF¶RH¥LLANDEN SOM NORMALT G¤LLER F¶R LIKARTADE FASTIGHETER

/M TV¥ ELLER FLERA FASTIGHETER I OLIKA KOMMUNER SKULLE HA UTGJORT EN TAXERINGSENHET OM DE HADE LEGAT I SAMMA KOMMUN SKALL DERAS MARKNADSV¤RDE BEST¤MMAS SOM OM DETTA HADE VARIT F¶RH¥LLANDET

 g

6ID TAXERINGEN SKALL F¶LJANDE DELV¤RDEN BEST¤MMAS &¶R SM¥HUS  HYRESHUS OCH INDUSTRIENHET

&¶R SM¥HUS  HYRESHUS  IN DUSTRI OCH ELPRODUKTIONSENHET

 "YGGNADSV¤RDE "YGGNADSV¤RDE ¤R V¤RDET AV DE BYGGNADER SOM H¶R TILL TAXERINGS ENHETEN

 -ARKV¤RDE -ARKV¤RDE -ARKV¤RDE ¤R V¤RDET AV TAXE RINGSENHETENS TOMTMARK T¤KTMARK OCH MARKANL¤GGNINGAR

-ARKV¤RDE ¤R V¤RDET AV TAXE RINGSENHETENS TOMTMARK T¤KT MARK FALLR¤TT OCH MARKANL¤GG NINGAR

&¶R LANTBRUKSENHET "OSTADSBYGGNADSV¤RDE "OSTADSBYGGNADSV¤RDE ¤R V¤RDET AV DE SM¥HUS SOM H¶R TILL TAXERINGS ENHETEN

 %KONOMIBYGGNADSV¤RDE %KONOMIBYGGNADSV¤RDE ¤R V¤RDET AV DE EKONOMIBYGGNADER SOM H¶R TILL TAXERINGSENHETEN

 4OMTMARKSV¤RDE 4OMTMARKSV¤RDE ¤R V¤RDET AV TAXERINGSENHETENS TOMTMARK *ORDBRUKSV¤RDE *ORDBRUKSV¤RDE ¤R V¤RDET AV TAXERINGSENHETENS ¥KERMARK BETESMARK OCH MARKANL¤GGNINGAR SOM ANV¤NDS ELLER BEH¶VS F¶R V¤XTODLING

 3KOGSBRUKSV¤RDE 3KOGSBRUKSV¤RDE ¤R V¤RDET AV TAXERINGSENHETENS SKOGSMARK MED V¤XANDE SKOG OCH MARKANL¤GGNINGAR SOM ANV¤NDS ELLER BEH¶VS F¶R SKOGSBRUK

 3KOGSIMPEDIMENTSV¤RDE 3KOGSIMPEDIMENTSV¤RDE ¤R V¤RDET AV DE SKOGSIMPEDIMENT SOM H¶R TILL TAXERINGSENHETEN

0ROP "ILAGA  g

6ARJE DELV¤RDE SKALL BEST¤MMAS F¶R SIG MED TILL¤MPNING AV I  gg ANGIVNA GRUNDER

6ID BEST¤MMANDE AV DELV¤RDE F¶R LANTBRUKSENHET F¥R DOCK AVVIKELSE SKE FR¥N g VID STORLEKSKORREKTION ENLIGT KAP A g

3UMMAN AV DELV¤RDENA UTG¶R TAXERINGSENHETENS BASV¤RDE 6ID BEST¤MMANDE AV DELV¤RDE F¶R TOMTMARK I S¥DANA FALL D¥ F¶RS¤LJ NINGAR AV OBEBYGGD TOMTMARK INOM V¤RDEOMR¥DET INTE GER DEN LEDNING SOM BEH¶VS SKALL VIDARE IAKTTAS ATT DELV¤RDET BEST¤MS MED LEDNING AV DEN MARKNADSV¤RDENIV¥ F¶R OBEBYGGD TOMTMARK SOM NORMALT F¶REKOMMER INOM V¤RDEOMR¥DEN D¤R MARKNADSV¤RDENIV¥N F¶R BEBYGGDA FASTIGHETER ¤R DENSAMMA SOM F¶R V¤RDEOMR¥DET I FR¥GA

6ID BEST¤MMANDE AV DELV¤RDET BYGGNADSV¤RDE F¶R HYRESHUSENHET OCH INDUSTRIENHET I S¥DANA FALL D¥ K¶P AV HYRESHUS OCH INDUSTRI BYGGNADER SAKNAS ELLER ¤R F¶R F¥ TALIGA INOM ETT V¤RDEOMR¥DE F¶R ATT V¤RDENIV¥N INOM OMR¥DET F¶R S¥DAN EGENDOM MED S¤KERHET SKALL KUNNA BEST¤MMAS SKALL LEDNING H¤MTAS FR¥N S¥DANA K¶P INOM ANDRA V¤RDEOMR¥DEN D¤R LIK ARTADE F¶RUTS¤TTNINGAR F¶R PRIS BILDNINGEN KAN ANTAS F¶RELIGGA

 KAP

 g

2EGLER OM V¤RDERINGSENHETER P¥ ELPRODUKTIONSENHET FINNS I KAP

%TT VATTENKRAFTVERK SKALL UTG¶RA EN V¤RDERINGSENHET ) EN S¥DAN V¤RDERINGSENHET SKALL ING¥ TILL KRAFTVERKET H¶RANDE ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR

-ARK TILLH¶RANDE ETT VATTEN KRAFTVERK SKALL UTG¶RA EN V¤RDE RINGSENHET TILLSAMMANS MED MARK SOM UPPTAS AV TILL KRAFTVERKET H¶RANDE MARKANL¤GGNINGAR ) EN S¥DAN V¤RDERINGSENHET SKALL D¤R UT¶VER ING¥ TILL KRAFTVERKET H¶RANDE FALLR¤TT OCH ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR TILL DEN DEL DE AVSER MARKANL¤GGNING

 g

&¶R K¤RNKRAFTVERK KRAFTV¤RME VERK KONDENSKRAFTVERK GASTURBIN OCH VINDKRAFT V¤RMEKRAFTVERK MM	 SKALL F¶R VARJE AGGREGAT F¶R

0ROP "ILAGA PRODUKTION AV ELKRAFT BILDAS EN V¤RDERINGSENHET AVSEENDE BYGGNAD OCH EN V¤RDERINGSENHET AVSEENDE MARK

 KAP

 g

&¶R BYGGNADER OCH ¤GOSLAG SOM AVSES I  KAP SKALL BASV¤RDE BEST¤MMAS MED UTG¥NGSPUNKT I RIKTV¤RDEN $ESSA SKALL F¶R VARJE V¤RDERINGSENHET BEST¤MMAS F¶R KOMBINATIONER AV V¤RDEFAKTORER SOM I N¥GON UTSTR¤CKNING VARIERAR INOM V¤RDEOMR¥DET OCH SOM HAR S¤RSKILD BETYDELSE F¶R MARKNADSV¤RDET

&¶R ¶VRIGA V¤RDEFAKTORER SKALL RIKTV¤RDET BEST¤MMAS MED UTG¥NGSPUNKT I F¶RH¥LLANDEN SOM I GENOMSNITT ELLER I HUVUDSAK R¥DER INOM V¤RDE OMR¥DET

6¤RDEFAKTORER SOM S¤RSKILT SKALL BEAKTAS VID RIKTV¤RDETS BEST¤M MANDE SKALL UTOM S¥VITT AVSER DE UNDER PUNKTERNA  ANGIVNA V¤RDEFAKTORERNA INDELAS I KLASSER

6¤RDEFAKTORER SOM S¤RSKILT SKALL BEAKTAS VID RIKTV¤RDETS BEST¤M MANDE SKALL UTOM S¥VITT AVSER DE UNDER PUNKTERNA  ANGIVNA V¤RDEFAKTORERNA INDELAS I KLASSER

 3TORLEK F¶R SM¥HUS INDUSTRIBYGGNAD OCH ¶VRIG BYGGNAD V¤RDERAD ENLIGT AVKASTNINGSMETODEN TOMTMARK ¥KERMARK BETESMARK SKOGSMARK OCH SKOGSIMPEDIMENT

 (YRA F¶R HYRESHUS TERANSKAFFNINGSKOSTNAD F¶R INDUSTRIBYGGNAD OCH ¶VRIG BYGG NAD V¤RDERAD ENLIGT PRODUKTIONS KOSTNADSMETODEN

 TERANSKAFFNINGSKOSTNAD F¶R INDUSTRIBYGGNAD OCH ¶VRIG BYGG NAD P¥ INDUSTRIENHET V¤RDERAD EN LIGT PRODUKTIONSKOSTNADSMETODEN

 RLIGT UTTAG AV T¤KTMARK

 .ORMAL¥RSPRODUKTION UTNYTT JANDETID FLER¥RSREGLERING BEL¤G ENHET OCH ¥LDER F¶R VATTENKRAFTVERK SAMT EFFEKT F¶R V¤RMEKRAFTVERK

$E UPPGIFTER OM V¤RDENIV¥N MM RIKTV¤RDEANGIVELSE	 SOM INOM VARJE V¤RDEOMR¥DE ERFORDRAS F¶R ATT BEST¤MMA RIKTV¤RDET SKALL REDOVISAS P¥ KARTA I TABELL ELLER P¥ ANNAT S¤TT

 g

) FR¥GA OM ELPRODUKTIONSENHE TER G¤LLER BEST¤MMELSERNA I KAP I ST¤LLET F¶R VAD SOM S¤GS I  gg

SAMT I OCH KAP

) FR¥GA OM ELPRODUKTIONSENHE TER G¤LLER BEST¤MMELSERNA I KAP I ST¤LLET F¶R VAD SOM S¤GS I 

 gg

 g

&¶R EGENDOM SOM ANGES UNDER PUNKTERNA  SKALL INTE BEST¤M MAS N¥GOT V¤RDE

&¶R EGENDOM SOM ANGES UNDER PUNKTERNA  SKALL INTE BEST¤M MAS N¥GOT V¤RDE

 BYGGNAD ELLER BYGGNADER INOM SAMMA TOMT OM BYGGNADSBEST¥NDETS SAMMANLAGDA BASV¤RDE EJ SKULLE UPPG¥ TILL  KRONOR

 ¶VRIG MARK OCH VATTENT¤CKT OMR¥DE SOM INTE ¤R T¤KTMARK

0ROP "ILAGA  MARKANL¤GGNING SOM ANV¤NDS F¶R S¥DANT ¤NDAM¥L SOM AVSES I KAP EGENDOM SOM AVSES I KAP g JORDABALKEN

 AGGREGAT TILLH¶RANDE KON DENSKRAFTVERK SOM INTE VARIT I DRIFT UNDER ¥RET F¶RE TAXERINGS¥RET ELLER SOM VARAKTIGT TAGITS UR DRIFT

 OUTBYGGD FALLR¤TT F¶R VILKEN TILLST¥ND TILL UTBYGGNAD INTE F¶RE LIGGER

 KAP

 g

3OM RIKTV¤RDE F¶R EN V¤RDE RINGSENHET AVSEENDE ETT HYRESHUS UPPF¶RT UNDER ANDRA ¥RET F¶RE

TAXERINGS¥RET OCH MED EN HYRA AV

 KRONOR F¥R ENDAST ANGES V¤RDEN I EN FASTST¤LLD V¤RDESERIE

3OM RIKTV¤RDE F¶R EN V¤RDE RINGSENHET AVSEENDE ETT HYRESHUS UPPF¶RT UNDER DET SJUTTONDE ¥RET F¶RE DET ¥R D¥ ALLM¤N FASTIG

HETSTAXERING SKER OCH MED EN HYRA

AV  KRONOR F¥R ENDAST ANGES V¤RDEN I EN FASTST¤LLD V¤RDESERIE

 KAP

 g

)NDUSTRIBYGGNAD SKALL V¤RDERAS ENLIGT AVKASTNINGSMETODEN "YGG NADER SOM HAR ENDAST BEGR¤NSAD ANV¤NDBARHET F¶R ANNAT ¤NDAM¥L ¤N F¶R VILKET DE UTNYTTJAS OCH LIKNANDE

SPECIELLA BYGGNADER BENSINSTA TIONSBYGGNADER ANDRA BYGGNADER

MED OL¤MPLIG UTFORMNING F¶R NORMAL INDUSTRIPRODUKTION SAMT BYGGNADSKONSTRUKTIONER SOM INTE HAR KARAKT¤R AV HUS SKALL DOCK V¤RDERAS ENLIGT PRODUKTIONSBYGG NADSMETODEN

)NDUSTRIBYGGNADER SKALL V¤RDERAS ENLIGT AVKASTNINGSMETODEN &¶LJ

ANDE INDUSTRIBYGGNADER SKALL DOCK

V¤RDERAS ENLIGT PRODUKTIONSKOST NADSMETODEN

 "YGGNADER SOM HAR ENDAST BEGR¤NSAD ANV¤NDBARHET F¶R ANNAT ¤NDAM¥L ¤N F¶R VILKET DE UPPF¶RTS

S¥ KALLADE SKR¤DDARSYDDA BYGGNA DER

 "YGGNADER MED OL¤MPLIG UTFORMNING F¶R NORMAL INDUSTRIPRO DUKTION FR¤MST I FR¥GA OM PLAN

L¶SNINGEN

 "YGGNADSKONSTRUKTIONER SOM INTE HAR KARAKT¤R AV HUS

&¶R V¤RDERING AV INDUSTRIBYGG NAD P¥ ELPRODUKTIONSENHET G¤LLER S¤RSKILDA REGLER I KAP

6AD SOM S¤GS I DETTA KAPITEL OM INDUSTRIBYGGNAD G¤LLER ¤VEN ¶VRIG BYGGNAD

 g

3OM RIKTV¤RDE F¶R EN V¤RDE RINGSENHET AVSEENDE EN INDUSTRI BYGGNAD UPPF¶RD UNDER ANDRA ¥RET F¶RE TAXERINGS¥RET OCH SOM OM FATTAR  KVADRATMETER PRO

3OM RIKTV¤RDE F¶R EN V¤RDE RINGSENHET AVSEENDE EN INDUSTRI BYGGNAD UPPF¶RD

UNDER DET

SJUTTONDE ¥RET F¶RE DET ¥R D¥ ALL M¤N FASTIGHETSTAXERING SKER OCH

0ROP "ILAGA DUKTIONSLOKALER AV NORMAL STAN DARD F¥R ENDAST ANGES V¤RDEN I EN FASTST¤LLD V¤RDESERIE

SOM OMFATTAR  KVADRATMETER PRODUKTIONSLOKALER AV NORMAL STAN DARD F¥R ENDAST ANGES V¤RDEN I EN FASTST¤LLD V¤RDESERIE

 KAP

 g

2IKTV¤RDET F¶R TOMTMARK F¶R SM¥HUS SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN TOMT ELLER OM S¤RSKILDA SK¤L F¶RELIGGER V¤RDET AV EN KVADRATMETER TOMTMARK

2IKTV¤RDET F¶R TOMTMARK F¶R HYRESHUS INDUSTRIBYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN V¤RDERINGSENHET AVSEENDE TOMTMARK

6¤RDET AV EN KVADRATMETER BYGGR¤TT AVSEENDE TOMTMARK F¶R HYRESHUS OCH V¤RDET AV EN KVADRATMETER TOMTMARK ELLER BYGGR¤TT AVSEENDE TOMTMARK F¶R INDUSTRIBYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD F¥R ANGES ENDAST MED V¤RDEN I EN FASTST¤LLD V¤RDESERIE

&¶R V¤RDERING AV TOMTMARK P¥ ELPRODUKTIONSENHET G¤LLER S¤RSKIL DA REGLER I KAP

 KAP 6¤RDERING AV ELPRODUK

TIONSENHETER

 KAP 2IKTV¤RDE F¶R KRAFT

VERKSBYGGNAD OCH TILLH¶RANDE MARK

!LLM¤NT

 g

%LPRODUKTIONSENHET ¤R DELS TAXERINGSENHET MED VATTEN KRAFTVERK OCH TILL DETTA H¶RANDE ANDELAR I UTBYGGDA REGLERINGS ANL¤GGNINGAR

DELS TAXERINGSENHET MED OUT BYGGT VATTENFALL SOM ENLIGT VERKST¤LLBART TILLST¥ND F¥R BYGGAS UT

DELS TAXERINGSENHET VARS HUVUD SAKLIGA V¤RDE UTG¶R V¤RDE AV ANDELS ELLER ERS¤TTNINGSKRAFT

DELS TAXERINGSENHET MED V¤RME KRAFTVERK SOM INR¤TTATS F¶R PRODUK TION AV ELEKTRISK STARKSTR¶M F¶R YRKESM¤SSIG DISTRIBUTION ELLER ANNAN ANL¤GGNING F¶R S¥DANT ¤NDAM¥L

+RAFTVERKSBYGGNAD TOMTMARK ¶VRIG MARK FALLR¤TT OCH MARK ANL¤GGNING F¶R ELPRODUKTION MED VATTENKRAFT H¤NF¶RS TILL VATTENKRAFT VERK 4ILL V¤RMEKRAFTVERK MM H¤NF¶RS KRAFTVERKSBYGGNAD TOMT MARK OCH ¶VRIG MARK F¶R ELPRODUK TION MED K¤RNKRAFT KRAFTV¤RME KONDENSKRAFT GASTURBIN OCH VIND KRAFT

6ID V¤RDERINGEN BEST¤MS F¶RST DET TOTALA V¤RDET I NYBYGGT SKICK AV VARJE ELPRODUKTIONSENHET 4OTAL V¤RDET F¶R VARJE ENHET UPPDELAS D¤REFTER I ETT BYGGNADSV¤RDE OCH

-ED MARK AVSES I DETTA KAPITEL TOMTMARK ¶VRIG MARK FALLR¤TT OCH MARKANL¤GGNING ING¥ENDE I EL PRODUKTIONSENHET

0ROP "ILAGA ETT MARKV¤RDE "YGGNADSV¤RDET BEST¤MS MED BEAKTANDE AV DEN V¤RDEMINSKNING SOM HAR SKETT EFTER NYBYGGNADS¥RET

6¤RDE AV NYBYGGD ELPRODUK TIONSENHET

6ATTENKRAFTVERK

g

6¤RDET AV NYBYGGT VATTENKRAFT VERK MED TILLH¶RANDE ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR BEST¤MS SOM PRODUKTEN AV KRAFTVERKETS TAXERINGSEFFEKT I KILOWATT OCH ETT RIKTV¤RDE

2IKTV¤RDET F¶R ETT VATTENKRAFT VERK SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN V¤RDERINGSENHET AVSEENDE S¥DAN EGENDOM

2IKTV¤RDET F¶R MARK TILLH¶RANDE ETT VATTENKRAFTVERK SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN V¤RDERINGSENHET AVSEENDE S¥DAN EGENDOM

2IKTV¤RDET F¶R KRAFTVERKSBYGG NADER TILLH¶RANDE ETT VATTEN KRAFTVERK UTG¶R SKILLNADEN MELLAN RIKTV¤RDENA F¶R VATTENKRAFTVERKET OCH F¶R MARK TILLH¶RANDE VERKET

 g

4AXERINGSEFFEKT ¤R EN EFFEKT SOM ¤R TILLG¤NGLIG I -ELLANSVERIGE UNDER HELA ¥RET $EN BEST¤MS F¶R ETT VATTENKRAFTVERK MED TILLH¶RANDE ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR GENOM ATT DEN UTBYGGDA EFFEKTEN I KILOWATT MULTIPLICERAS MED TRE FAKTORER GENOM VILKA BEAKTAS SKILDA F¶RH¥LLANDEN BETR¤FFANDE UTNYTTJANDETID REGLERINGSM¶JLIGHET OCH BEL¤GENHET

) RIKTV¤RDEANGIVELSE ENLIGT KAP g SKALL V¤RDEN PER KILO WATTIMME ANGES F¶R ETT NORM KRAFTVERK OCH F¶R MARK TILL S¥DANT VERK -ED ETT NORMKRAFTVERK AVSES ETT KRAFTVERK SOM TAGITS I DRIFT UNDER ¥R  HAR EN NORMAL¥RS PRODUKTION AV MILJONER KILO WATTIMMAR HAR EN GENOMSNITTLIG UTNYTTJANDETID AV  TIMMAR PER ¥R OCH SAKNAR M¶JLIGHET TILL FLER¥RSREGLERING SAMT LEVERERAR SIN ELPRODUKTION TILL STAMN¤TET I INMAT NINGSPUNKT &ORSSE (J¤LTA 6¤R DENA I RIKTV¤RDEANGIVELSE F¥R EN DAST BEST¤MMAS TILL BELOPP I EN FASTST¤LLD V¤RDESERIE

5TNYTTJANDE TID

5TNYTTJANDETIDEN ¤R LIKA MED KVOTEN MEL LAN NORMAL¥RSPRODUK TIONEN UTTRYCKT I KILOWATTIMMAR OCH DEN UTBYGGDA EFFEKTEN

0ROP "ILAGA I KILOWATT

2EGLERINGS M¶JLIGHET

2EGLERINGSM¶JLIGHET ERNA ANGER DEN UT BYGGDA EFFEKTENS RE LATIVA V¤RDE MED H¤NSYN TILL ¥RSREG LERING

"EL¤GENHET "EL¤GENHETEN ANGER

DEN UTBYGGDA EFFEK TENS V¤RDE VID KRAFT VERKET I F¶RH¥LLANDE TILL DESS V¤RDE I -ELLANSVERIGE

 g

2IKTV¤RDET F¶R ETT VATTENKRAFTVERK MED TILLH¶RANDE ANDELAR I REGLE RINGSANL¤GGNINGAR SKALL UTG¶RA V¤R DET PER KILOWATT TAXERINGSEFFEKT OCH BEST¤MMAS F¶R SKILDA F¶RH¥LLANDEN F¶R V¤RDEFAKTORN GODHET 'ENOM DENNA BEAKTAS OLIKHETER I ¥RSKOST NADERNA BEROENDE P¥ VARIERANDE ANL¤GGNINGSKOSTNADER PER KILOWATT TAXERINGSEFFEKT F¶R KRAFTVERKET

2IKTV¤RDET F¶R VATTENKRAFTVERK BEST¤MS F¶R SKILDA F¶RH¥LLANDEN F¶R EN ELLER FLERA AV F¶LJANDE V¤RDE FAKTORER

2IKTV¤RDET SKALL UTG¶RA DET KA PITALISERADE V¤RDET AV PROCENT AV ¥RSNETTOT F¶R EN TAXERINGSEFFEKT OM EN KILOWATT UNDER ANDRA ¥RET F¶RE TAXERINGS¥RET RSNETTOT BEST¤MS SOM SKILLNADEN MELLAN BRUTTOINT¤K TEN BER¤KNAD MED LEDNING AV DEN PRISS¤TTNING SOM TILL¤MPAS F¶R DET MELLANSVENSKA OMR¥DET OCH ¥RS KOSTNAD F¶R RESPEKTIVE GODHETSKLASS ) ¥RSKOSTNADEN SKALL INR¤KNAS NOR MALA DRIFT  UNDERH¥LLS OCH F¶R NYELSEKOSTNADER $E P¥ DETTA S¤TT FRAMR¤KNADE RIKTV¤RDENA SKALL J¤M KAS MED H¤NSYN TILL L¶NSAMHETEN F¶R DEN TOTALA ELPRODUKTIONEN I LANDET

.ORMAL¥RS PRODUKTION

-ED NORMAL¥RSPRO DUKTION AVSES DEN VID KRAFTVERKET I GENOM SNITT PER ¥R TILLG¤NG LIGA PRODUKTIONEN .ORMAL¥RSPRODUK TIONEN ANGES I KILO WATTIMMAR

5TNYTTJANDE TID

5TNYTTJANDETIDEN GER UTTRYCK F¶R M¶JLIGHE TEN ATT ANPASSA ELPRO DUKTIONEN TILL TIDSPE RIODER MED H¶G EFTER FR¥GAN 5TNYTTJANDE

0ROP "ILAGA TIDEN BEST¤MS SOM KVOTEN MELLAN NOR MAL¥RSPRODUKTIONEN OCH DEN INSTALLERADE EFFEKTEN I KILOWATT

&LER¥RS REGLERING

-ED FLER¥RSREGLERING AVSES M¶JLIGHETEN ATT GENOM REGLERING F¶R DELA PRODUKTIONEN MELLAN ¥REN 2EGLE RINGSM¶JLIGHETEN BE ST¤MS AV REGLERINGS MAGASINENS VOLYM TILLRINNINGEN TILL MA GASINEN OCH MEDEL VATTENF¶RINGEN VID KRAFTVERKEN

"EL¤GENHET "EL¤GENHETEN GER UT

TRYCK F¶R KOSTNADER F¶R INMATNING AV PRO DUKTIONEN P¥ STAM N¤TET

LDER LDERN GER UTTRYCK F¶R KRAFTVERKETS SANNOLIKA ¥TERST¥ENDE LIVSL¤NGD LDERN ANGES GENOM DET ¥R D¥ KRAFTVERKET TOGS I DRIFT

 g

6¤RDET AV NYBYGGT V¤RMEKRAFT VERK BEST¤MS SOM PRODUKTEN AV KRAFTVERKETS INSTALLERADE EFFEKT I KILOWATT OCH ETT RIKTV¤RDE

2IKTV¤RDET F¶R MARK TILLH¶RANDE ETT VATTENKRAFTVERK BEST¤MS F¶R SKILDA F¶RH¥LLANDEN AV DE V¤RDE FAKTORER SOM ANGES I g MED UNDANTAG F¶R V¤RDEFAKTORN ¥LDER

 g

2IKTV¤RDET F¶R V¤RMEKRAFTVERK SKALL UTG¶RA V¤RDET PER KILOWATT INSTALLERAD EFFEKT OCH BEST¤MMAS F¶R SKILDA TYPER AV KRAFTVERK

&¶R NORMKRAFTVERKET SKALL V¤RDET PER KILOWATTIMME I EN RIKTV¤RDE ANGIVELSE BEST¤MMAS MED UT G¥NGSPUNKT I ELPRODUKTIONENS L¶NSAMHET OCH MED BEAKTANDE AV DE PRISER SOM ERLAGTS VID K¶P AV LIKARTADE VATTENKRAFTVERK ELLER DELAR D¤RAV

2IKTV¤RDENA SKALL BEST¤MMAS MED UTG¥NGSPUNKT I ¥TERANSKAFF

6¤RDET AV MARKEN TILL NORM KRAFTVERK I EN RIKTV¤RDEANGIVELSE

0ROP "ILAGA NINGSKOSTNADEN F¶R OLIKA TYPER AV KRAFTVERK OCH J¤MKAS MED H¤NSYN TILL L¶NSAMHETEN F¶R DEN TOTALA ELPRODUKTIONEN I LANDET

SKALL BEST¤MMAS MED H¤NSYN TILL HUR STOR DEL AV DET F¶R NORM KRAFTVERKET ANGIVNA V¤RDET SOM MED LEDNING FR¤MST AV KOSTNADERNA ATT UPPF¶RA ETT HELT NYTT KRAFTVERK KAN ANSES BEL¶PA P¥ MARKEN

2IKTV¤RDEN SKALL BEST¤MMAS UTAN BEAKTANDE AV ANDELS OCH ER S¤TTNINGSKRAFT SAMT S¥DANT KOM PENSATIONSAVTAL SOM S¤GS I KAP g ANDRA STYCKET

"YGGNADSV¤RDE OCH MARKV¤RDE F¶R VATTENKRAFTVERK MED TILLH¶RANDE ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR

 g

"YGGNADSV¤RDET F¶R ETT VATTEN KRAFTVERK MED TILLH¶RANDE ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR SKALL BE ST¤MMAS TILL DET TEKNISKA NUV¤RDET AV KRAFTVERKET 6¤RDERINGEN SKALL SKE ENLIGT KAP OCH gg 6ID DENNA BER¤KNING F¥R DOCK PRO CENT AV ¥TERANSKAFFNINGSKOSTNADEN INTE ¶VERSTIGA DET TOTALA V¤RDE SOM HAR BER¤KNATS ENLIGT  gg

2IKTV¤RDET F¶R ETT VATTENKRAFT VERK BER¤KNAS SOM PRODUKTEN AV VERKETS NORMAL¥RSPRODUKTION I KILOWATTIMMAR OCH DESS V¤RDE I KRONOR PER KILOWATTIMME $ET SENARE V¤RDET BEST¤MS GENOM ATT DET I RIKTV¤RDEANGIVELSEN F¶R NORM KRAFTVERKET ANGIVNA V¤RDET PER KILOWATTIMME OM S¥ ERFORDRAS KORRIGERAS F¶R DEN INVERKAN P¥ V¤RDET PER KILOWATTIMME SOM BEROR P¥ ATT KRAFTVERKET AVVIKER FR¥N NORMKRAFTVERKET BETR¤FFANDE NORMAL¥RSPRODUKTION UTNYTTJANDE TID FLER¥RSREGLERING BEL¤GENHET OCH ¥LDER

"YGGNADSV¤RDET F¶R ETT VATTEN KRAFTVERK UNDER UPPF¶RANDE SKALL BEST¤MMAS ENLIGT KAP g

2IKTV¤RDET F¶R MARK BER¤KNAS SOM PRODUKTEN AV KRAFTVERKETS NORMAL¥RSPRODUKTION I KILOWATTIM MAR OCH MARKENS V¤RDE PER KILO WATTIMME $ET SENARE V¤RDET BE ST¤MS GENOM ATT DET I RIKTV¤R DEANGIVELSEN F¶R MARK ANGIVNA V¤RDET PER KILOWATTIMME OM S¥ ERFORDRAS KORRIGERAS F¶R DEN INVERKAN P¥ V¤RDET PER KILO WATTIMME SOM BEROR P¥ ATT KRAFTVERKET AVVIKER FR¥N NORM KRAFTVERKET BETR¤FFANDE NORMAL ¥RSPRODUKTION UTNYTTJANDETID FLER ¥RSREGLERING OCH BEL¤GENHET

 g

0ROP "ILAGA -ARKV¤RDET F¶R ETT VATTEN KRAFTVERK MED TILLH¶RANDE ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR SKALL BE ST¤MMAS TILL SKILLNADEN MELLAN DET ENLIGT  gg BER¤KNADE TOTALA V¤RDET OCH PROCENT AV ¥TERAN SKAFFNINGSKOSTNADEN F¶R TAXERINGS ENHETENS BYGGNADER /M PRO CENT AV ¥TERANSKAFFNINGSKOSTNADEN ¶VERSTIGER DET TOTALA V¤RDET SKALL MARKV¤RDET VARA NOLL

6¤RDET AV ANDELSKRAFT F¶R VILKEN MOTTAGAREN HELT ELLER I ALLT V¤SENT LIGT HAR ATT BETALA SIN ANDEL I UTTAGSKOSTNADERNA SKALL BEST¤MM AS TILL S¥ STOR DEL AV DET LEVERER ANDE KRAFTVERKETS MARK OCH BYGGNADSV¤RDEN SOM MOTSVARAR ANDELEN

(AR VATTENKRAFTVERKET INTE TAGITS I BRUK SKALL MARKV¤RDE BER¤KNAT ENLIGT F¶RSTA STYCKET MINSKAS MED EN TREDJEDEL

-ARK OCH BYGGNADSV¤RDENA F¶R DET KRAFTVERK SOM BELASTAS AV ANDELSKRAFT SKALL MINSKAS MED SAMMA BELOPP SOM TILL¤GGS MOT TAGANDE TAXERINGSENHET

%RS¤TTNINGSKRAFT F¶R VILKEN MOT TAGAREN HAR ATT HELT ELLER I ALLT V¤SENTLIGT BETALA UTTAGSKOSTNADEN F¶R ERS¤TTNINGSKRAFTEN SKALL VID FASTIGHETSTAXERING BEHANDLAS SOM ANDELSKRAFT %RS¤TTNINGSKRAFTEN SKALL OMR¤KNAS OCH ANGES I PRO CENT AV DET LEVERERANDE KRAFTVER KETS BASV¤RDE

!NDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFT

 g

6¤RDET AV ANDELSKRAFT SKALL BE ST¤MMAS TILL S¥ STOR DEL AV KRAFT VERKETS MARK OCH BYGGNADSV¤RDE SOM MOTSVARAR ANDELEN 2¤TT TILL ANDELSKRAFT SKALL I REGEL UTG¶RA S¤RSKILD TAXERINGSENHET

!NDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFT F¶R VILKEN MOTTAGAREN INTE ELLER ENDAST TILL BEGR¤NSAD DEL BETALAR UT TAGSKOSTNADER ANGES I DET ANTAL KILOWATTIMMAR SOM I GENOMSNITT UTTAS PER ¥R 6¤RDET PER KILO WATTIMME SKALL F¶R DEN TAXE RINGSENHET SOM L¤MNAR KRAFT BEST¤MMAS EFTER DET F¶R KRAFT VERKET G¤LLANDE V¤RDET PER KILO WATTIMME F¶RH¶JT MED PROCENT

6¤RDET AV KRAFTVERK SKALL MIN SKAS MED V¤RDET AV F¶REKOMMAN DE ANDELSKRAFT

&¶R DEN MOTTAGANDE TAXERINGS ENHETEN SKALL V¤RDET PER KILO WATTIMME BEST¤MMAS UTIFR¥N DET V¤RDE ERS¤TTNINGSKRAFTEN HAR F¶R DENNA TAXERINGSENHET

"ELASTNINGEN AV ERS¤TTNINGS KRAFT F¶R VILKEN MOTTAGAREN INTE BETALAR UTTAGSKOSTNADER SKALL DRA GAS AV FR¥N DET LEVERERANDE KRAFTVERKETS MARKV¤RDE S¥ L¥NGT

0ROP "ILAGA M¶JLIGT I ANNAT FALL FR¥N DESS BYGGNADSV¤RDE &¶RM¥NEN AV S¥ DAN ERS¤TTNINGSKRAFT SKALL L¤GGAS TILL MARKV¤RDET AV DEN TAXERINGS ENHET TILL VILKEN F¶RM¥NEN H¶R

 g

%RS¤TTNINGSKRAFT ANGES I KILO WATT TAXERINGSEFFEKT 6¤RDET PER KILOWATT TAXERINGSEFFEKT SKALL F¶R DEN FASTIGHET SOM L¤MNAR KRAFT BE ST¤MMAS MED BEAKTANDE AV DE BEST¤MMELSER SOM G¤LLER F¶R LEVERANSENS FULLG¶RANDE &¶R DEN MOTTAGANDE FASTIGHETEN SKALL V¤R DET PER KILOWATT TAXERINGSEFFEKT BEST¤MMAS UTIFR¥N DET V¤RDE ER S¤TTNINGSKRAFTEN HAR F¶R DEN MOT TAGANDE FASTIGHETEN

!VTAL OM LEVERANS AV ELKRAFT SOM AVSES I KAP g TREDJE STYCKET SKALL OAVSETT OM MOTTAGAREN BETALAR UTTAGSKOSTNADER ELLER EJ MEDF¶RA LIKA STORA TILL¤GG TILL DEN MOTTAGANDE TAXERINGSENHETENS MARK OCH BYGGNADSV¤RDEN SOM DE AVDRAG SOM LEVERANSSKYLDIGHETEN MEDF¶RT FR¥N DET LEVERERANDE VATTENKRAFTVERKETS MARK OCH BYGG NADSV¤RDEN

"ELASTNINGEN AV ERS¤TTNINGSKRAFT SKALL DRAGAS AV FR¥N KRAFTVERKETS MARKV¤RDE S¥ L¥NGT M¶JLIGT I ANNAT FALL FR¥N DESS BYGGNADS V¤RDE &¶RM¥NEN AV ERS¤TTNINGS KRAFT SKALL L¤GGAS TILL MARKV¤RDET AV DEN TAXERINGSENHET TILL VILKEN F¶RM¥NEN H¶R

"YGGNADSV¤RDE OCH MARKV¤RDE F¶R V¤RMEKRAFTVERK

6¤RMEKRAFTVERK MM

 g

-ARKV¤RDET F¶R ETT V¤RMEKRAFT VERK SKALL BEST¤MMAS TILL PROCENT AV KRAFTVERKETS V¤RDE I NYBYGGT SKICK ENLIGT g

2IKTV¤RDET F¶R MARKEN TILL ETT V¤RMEKRAFTVERK SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN V¤RDERINGSENHET AVSEENDE S¥DAN MARK

"YGGNADSV¤RDET F¶R ETT V¤RME KRAFTVERK ERH¥LLES GENOM ATT RES TERANDE PROCENT AV KRAFTVER KETS V¤RDE I NYBYGGT SKICK MULTIPLICERAS MED EN NEDSKRIVNINGSFAKTOR SOM BEAKTAR DEN V¤RDEMINSKNING SOM HAR UPPKOMMIT MELLAN DET ¥R D¥ ANL¤GGNINGEN KUNDE TAS I BRUK NYBYGGNADS¥RET	 OCH ANDRA ¥RET F¶RE TAXERINGS¥RET

2IKTV¤RDET F¶R EN KRAFTVERKS BYGGNAD TILL ETT V¤RMEKRAFTVERK SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN V¤R DERINGSENHET AVSEENDE S¥DAN BYGGNAD

 g

) EN RIKTV¤RDEANGIVELSE ENLIGT KAP g SKALL V¤RDEN PER IN

0ROP "ILAGA STALLERAD EFFEKT ANGES F¶R VAR OCH EN AV DE SKILDA KLASSERNA AV V¤RDEFAKTORN TYP AV V¤RMEKRAFT VERK SOM F¶RESKRIVS I g

 g

4OTALV¤RDET I NYBYGGT SKICK F¶R V¤RMEKRAFTVERK MM BEST¤MS F¶R SKILDA F¶RH¥LLANDEN F¶R F¶LJANDE V¤RDEFAKTORER

%FFEKT -ED EFFEKT AVSES AGG REGATETS INSTALLERADE EFFEKT I KILOWATT 4YP AV V¤RME KRAFTVERK

-ED TYP AV KRAFT VERK AVSES OM ELPRO DUKTIONEN SKER MED K¤RNKRAFT KRAFTV¤RME KONDENSKRAFT GASTUR BIN ELLER VINDKRAFT

 g

&¶R ETT NYBYGGT V¤RMEKRAFTVERK SKALL V¤RDET PER KILOWATTIMME I EN RIKTV¤RDEANGIVELSE BEST¤MMAS MED UTG¥NGSPUNKT I ¥TERANSKAFFNINGS KOSTNADEN F¶R KRAFTVERK TILLH¶RANDE DE OLIKA KLASSERNA AV V¤RDEFAKTORN TYP AV V¤RMEKRAFTVERK OCH EFTER J¤MKNING MED H¤NSYN TILL L¶NSAM HETEN F¶R DEN TOTALA ELPRODUK TIONEN I LANDET

 g

4OTALV¤RDET AV NYBYGGT V¤RME KRAFTVERK BEST¤MS SOM PRODUKTEN AV KRAFTVERKETS INSTALLERADE EFFEKT I KILOWATT OCH ETT V¤RDE PER KILOWATT INSTALLERAD EFFEKT

 g

2IKTV¤RDET F¶R EN V¤RDERINGS ENHET AVSEENDE MARK TILL ETT V¤RMEKRAFTVERK SKALL BER¤KNAS TILL  PROCENT AV KRAFTVERKETS V¤RDE I NYBYGGT SKICK

2IKTV¤RDET F¶R EN V¤RDERINGS ENHET AVSEENDE KRAFTVERKSBYGGNAD TILL ETT V¤RMEKRAFTVERK BER¤KNAS GENOM ATT  PROCENT AV KRAFT VERKETS V¤RDE I NYBYGGT SKICK

0ROP "ILAGA MULTIPLICERAS MED EN NEDSKRIV NINGSFAKTOR SOM BEAKTAR DEN V¤RDEMINSKNING SOM HAR UPP KOMMIT MELLAN DET ¥R D¥ ANL¤GG NINGEN KUNDE TAS I BRUK NYBYGG NADS¥RET	 OCH ANDRA ¥RET F¶RE TAXERINGS¥RET

 KAP

 g

.Y TAXERING AV TAXERINGSENHET SKALL SKE OM UNDER L¶PANDE TAXERINGS PERIOD TAXERINGSENHETENS V¤RDE ¶KAT ELLER MINSKAT

 GENOM BESLUT ATT ANTA ¤NDRA ELLER UPPH¤VA EN DETALJPLAN ELLER OM R¥DESBEST¤MMELSER

 GENOM ANNAT BESLUT AV MYNDIGHET OM BESLUTET INNEB¤R ¤NDRING I R¤TTEN ATT F¶RFOGA ¶VER ELLER I ¶VRIGT ANV¤NDA ENHETEN

 GENOM ATT AVGIFT TILL ALLM¤N VA ANL¤GGNING ELLER ALLM¤N FJ¤RRV¤RME ANL¤GGNING ANSLUTNINGSAVGIFT	 ELLER ERS¤TTNING F¶R GATUKOSTNADER ERLAGTS F¶R ENHETEN

GENOM ATT DRIFTSF¶RH¥LLANDENA ¤NDRATS F¶R KONDENSKRAFTVERK

.Y TAXERING SKALL SKE ENDAST OM TAXERINGSENHETENS BASV¤RDE P¥ GRUND AV F¶R¤NDRINGEN B¶R ¤NDRAS MED MINST EN FEMTEDEL DOCK MINST  KRONOR /M F¶R¤NDRINGEN MEDF¶R EN ¶KNING ELLER MINSKNING AV BASV¤RDET MED MINDRE ¤N  KRONOR SKALL NY TAXERING SKE ENDAST EFTER FRAMST¤LLNING AV TAXERINGSENHETENS ¤GARE

 KAP

 A g

'RUNDL¤GGANDE BESLUT OM TAXERING AV FASTIGHET F¥R FATTAS GENOM AUTOMATISK DATABEHANDLING I DET FALL SK¤LEN F¶R BESLUTET ENLIGT g F¶RSTA STYCKET F¶RVALT NINGSLAGEN 	 F¥R UTE L¤MNAS

 g

) SKATTEMYNDIGHETENS BESLUT OM FASTIGHETSTAXERING SKALL REDOVISAS FASTIGHETENS INDELNING I TAXERINGSENHET TYP AV TAXERINGSENHET OCH TAXERINGSENHETENS SKATTEPLIKTSF¶RH¥LLAN DEN

 SKATTEPLIKTIG ENHETS BASV¤RDE OCH D¤RI ING¥ENDE DELV¤RDE SAMT V¤RDE AV VARJE V¤RDERINGSENHET

 STORLEKEN AV S¥DAN V¤RDEFAKTOR SOM S¤RSKILT ANGES I  KAP STORLEKEN AV RIKTV¤RDE

 UTBYGGD EFFEKT TAXERINGS EFFEKT UTNYTTJANDETID REGLERINGS M¶JLIGHET OCH BEL¤GENHET ENLIGT KAP g SAMT

0ROP "ILAGA 

STORLEKSKORREKTION ENLIGT

KAP A g S¤REGET F¶RH¥LLANDE ENLIGT KAP g ELLER ANNAT F¶R H¥LLANDE SOM HAR F¶RANLETT ¤NDRING AV RIKTV¤RDESTORLEKSKORREKTION ENLIGT

KAP A g S¤REGET F¶RH¥LLANDE ENLIGT KAP g ELLER ANNAT F¶R H¥LLANDE SOM HAR F¶RANLETT ¤NDRING I RIKTV¤RDE

6¤RDET AV EN ENSKILD V¤RDERINGSENHET ANGES I FULLA TUSENTAL KRONOR !VRUNDNING SKER S¥ ATT ¶VERSTIGANDE BELOPP SOM INTE UPPG¥R TILL FULLT TUSENTAL KRONOR FALLER BORT 2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER F¥R F¶RESKRIVA OM DE YTTERLIGARE AVRUNDNINGSREGLER SOM BEH¶VS

0ROP "ILAGA &¶RTECKNING ¶VER REMISSINSTANSER

%FTER REMISS HAR YTTRANDE ¶VER PROMEMORIAN INKOMMIT FR¥N $ATAINSPEK TIONEN ,ANTM¤TERIVERKET 3VENSKA +OMMUNF¶RBUNDET 3VENSKA +RAFT VERKSF¶RENINGEN 3VERIGES &ASTIGHETS¤GAREF¶RBUND 3VERIGES )NDUSTRI F¶RBUND 3VERIGES "OSTADSR¤TTSF¶RENINGARS #ENTRALORGANISATION 3"#	 (YRESG¤STERNAS 2IKSF¶RBUND 2IKSBYGGEN &ASTIGHETSTAXERINGSUTREDNING EN &I 	 .¤RINGSLIVETS N¤MND F¶R REGELGRANSKNING ..2	 (3" 2IKSF¶RBUND

9TTRANDE HAR OCKS¥ INKOMMIT FR¥N 3VENSKA &J¤RRV¤RMEF¶RENINGEN

0ROP "ILAGA ,AGR¥DSREMISSENS LAGF¶RSLAG

&¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS I FR¥GA OM FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	DELS ATT RUBRIKERNA N¤RMAST F¶RE KAP  OCH gg SKALL UPPH¶RA ATT

G¤LLA

DELS ATT KAP OCH gg KAP OCH gg KAP OCH gg KAP

 g KAP g KAP  OCH gg KAP g KAP OCH gg KAP g KAP  gg KAP g KAP g SAMT RUBRIKEN TILL KAP OCH RUBRIKEN N¤RMAST F¶RE KAP g SKALL HA F¶LJANDE LYDELSE

DELS ATT DET I LAGEN SKALL INF¶RAS NYA BEST¤MMELSER KAP g KAP

 gg OCH KAP A g SAMT EN NY RUBRIK F¶RE KAP g AV F¶LJANDE LYDELSE

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

 KAP

 g!LLM¤N FASTIGHETSTAXERING SKALL SKE VARTANNAT ¥R ENLIGT BEST¤MMELSERNA I  KAP OCH I F¶LJANDE ORDNING

R OCH D¤REFTER VART SJ¤TTE ¥R TAXERAS HYRESHUSENHETER INDU STRIENHETER INKLUSIVE ELPRODUK TIONSENHETER OCH SPECIALENHETER

R OCH D¤REFTER VART SJ¤TTE ¥R TAXERAS HYRESHUSENHETER INDU STRIENHETER ELPRODUKTIONSENHETER OCH SPECIALENHETER

¥R OCH D¤REFTER VART SJ¤TTE ¥R SM¥HUSENHETER SAMT ¥R OCH D¤REFTER VART SJ¤TTE ¥R LANTBRUKSENHETER "EST¤MMELSER OM F¶RFARANDET VID ALLM¤N FASTIGHETSTAXERING FINNS I  KAP

 g/MR¤KNING SKALL SKE ¥RLIGEN F¶R OLIKA TYPER AV SKATTEPLIKTIGA TAXE RINGSENHETER UTOM INDUSTRIENHETER ENLIGT BEST¤MMELSERNA I ! KAP

/MR¤KNING SKALL SKE ¥RLIGEN F¶R OLIKA TYPER AV SKATTEPLIKTIGA TAXE RINGSENHETER UTOM INDUSTRIENHETER

OCH ELPRODUKTIONSENHETER ENLIGT

BEST¤MMELSERNA I ! KAP

"EST¤MMELSER OM F¶RFARANDET VID OMR¤KNING FINNS I  KAP

 KAP3ENASTE LYDELSE AV RUBRIKEN N¤RMAST F¶RE KAP g  KAP g 3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA  g

"YGGNADSTYPEN SKALL BEST¤MMAS MED H¤NSYN TILL DET ¤NDAM¥L SOM BYGGNAD TILL ¶VERV¤GANDE DEL ¤R INR¤TTAD F¶R OCH DET S¤TT SOM BYGGNAD TILL ¶VERV¤GANDE DEL ANV¤NDS P¥

"YGGNAD SOM KAN INDELAS B¥DE SOM SM¥HUS HYRESHUS INDUSTRI BYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD OCH SOM SPECIALBYGGNAD SKALL INDELAS SOM SPECIALBYGGNAD

"YGGNAD SOM KAN INDELAS B¥DE SOM SM¥HUS HYRESHUS KRAFT VERKS

BYGGNAD INDUSTRIBYGGNAD ELLER

¶VRIG BYGGNAD OCH SOM SPECIALBYGGNAD SKALL INDELAS SOM SPECIALBYGGNAD

"YGGNAD SOM KAN INDELAS B¥DE SOM SPECIALBYGGNAD OCH EKONOMI BYGGNAD SKALL INDELAS SOM EKONOMIBYGGNAD

 g-ARK SKALL INDELAS I DE ¤GOSLAG SOM ANGES I DET F¶LJANDE -ARK SOM ¤R VATTENT¤CKT SKALL INDELAS ENDAST OM DEN ¤R T¤KTMARK )NDELNINGEN F¥R INTE P¥VERKAS AV F¶REKOMSTEN AV BYGGNAD SOM SKALL RIVAS SANERINGSBYGGNAD	 ELLER AV BYGGNAD ELLER BYGGNADER VARS SAMMANLAGDA BASV¤RDE INTE SKULLE UPPG¥ TILL  KRONOR

4OMTMARK -ARK SOM UPPTAS AV SM¥HUS HYRESHUS

INDUSTRIBYGGNAD SPECIALBYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD SAMT TR¤DG¥RD PARKERINGS PLATS UPPLAGSPLATS KOMMUNIKATIONSUT RYMME MM SOM LIGGER I ANSLUTNING TILL S¥DAN BYGGNAD

-ARK TILL FASTIGHET SOM ¤R BEBYGGD MED SM¥HUS HYRESHUS INDUSTRIBYGGNAD SPECIALBYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD SKALL I SIN HELHET UTG¶RA TOMTMARK OM FASTIG HETEN LIGGER I ETT ¤GOSKIFTE OCH HAR EN TOTAL AREAL SOM INTE ¶VERSTIGER TV¥ HEKTAR $ETTA SKALL DOCK EJ G¤LLA OM FASTIGHETENS MARK TILL N¥GON DEL SKALL TAXERAS TILLSAM

4OMTMARK -ARK SOM UPPTAS AV SM¥HUS HYRESHUS

KRAFTVERKSBYGGNAD

INDUSTRIBYGGNAD SPECIALBYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD SAMT TR¤DG¥RD PARKERINGS PLATS UPPLAGSPLATS KOMMUNIKATIONSUT RYMME MM SOM LIGGER I ANSLUTNING TILL S¥DAN BYGGNAD

-ARK TILL FASTIGHET SOM ¤R BEBYGGD MED SM¥HUS HYRESHUS

KRAFTVERKSBYGGNAD

INDUSTRIBYGGNAD SPECIALBYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD SKALL I SIN HELHET UTG¶RA TOMTMARK OM FASTIG HETEN LIGGER I ETT ¤GOSKIFTE OCH HAR EN TOTAL AREAL SOM INTE ¶VERSTIGER TV¥ HEKTAR $ETTA SKALL DOCK EJ G¤LLA OM FASTIGHETENS MARK TILL N¥GON DEL3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA MANS MED ANNAN EGENDOM ENLIGT REG LERNA I KAP

SKALL TAXERAS TILLSAM MANS MED ANNAN EGENDOM ENLIGT REG LERNA I KAP

6AD NU HAR SAGTS OM TOMTMARK SKALL OCKS¥ G¤LLA MARK TILL OBEBYGGD FASTIGHET SOM HAR BILDATS F¶R BYGGNADS¤NDAM¥L UNDER DE SENASTE TV¥ ¥REN (AR FASTIGHETEN BILDATS L¤NGRE TILLBAKA I TIDEN SKALL MARKEN UTG¶RA TOMTMARK ENDAST OM DET ¤R UPPENBART ATT DEN F¥R BEBYGGAS ) ¶VRIGA FALL SKALL OBEBYGGD MARK ANSES SOM TOMTMARK ENDAST OM MARKEN ENLIGT DETALJPLAN UTG¶R KVARTERSMARK F¶R ENSKILT BEBYGGANDE OCH DET INTE ¤R UPPENBART ATT BEBYGGELSEN INTE SKALL GENOM F¶RAS $ETSAMMA G¤LLER OM DET FINNS GILTIGT BYGGLOV ELLER TILLST¥ND ENLIGT ETT F¶RHANDSBESKED ENLIGT PLAN OCH BYGG LAGEN 	 AVSEENDE S¥DAN BYGGNAD SOM ANGES I ANDRA STYCKET

4¤KTMARK -ARK F¶R VILKEN T¤KTTILLST¥ND ENLIGT g NATURV¥RDSLAGEN 	 VATTENLAGEN 	 ELLER MILJ¶BALKEN G¤LLER -ED T¤KTTILLST¥ND SKALL J¤MST¤LLAS P¥G¥ENDE T¤KT "YGGNAD P¥ T¤KTOMR¥DE F¶R T¤KTENS UTNYTTJANDE HINDRAR INTE ATT MARKEN INDELAS SOM T¤KTMARK

KERMARK -ARK SOM ANV¤NDS ELLER L¤MPLIGEN KAN ANV¤NDAS TILL V¤XTODLING ELLER BETE OCH SOM ¤R L¤MPLIG ATT PL¶JAS

"ETESMARK -ARK SOM ANV¤NDS ELLER L¤MPLIGEN KAN ANV¤NDAS TILL BETE OCH SOM INTE ¤R L¤MPLIG ATT PL¶JAS

3KOGSMARK -ARK SOM ¤R L¤MPLIG F¶R VIRKESPRODUKTION OCH SOM INTE I

V¤SENTLIG UTSTR¤CKNING ANV¤NDS F¶R ANNAT ¤NDAM¥L -ARK D¤R DET B¶R FINNAS SKOG TILL SKYDD MOT SAND ELLER JORDFLYKT ELLER MOT ATT FJ¤LLGR¤NSEN FLYTTAS NED

-ARK SOM LIGGER HELT ELLER I HUVUDSAK OUTNYTTJAD SKALL DOCK INTE ANSES SOM SKOGSMARK OM DEN P¥ GRUND AV S¤R SKILDA F¶RH¥LLANDEN INTE B¶R TAS I ANSPR¥K F¶R VIRKESPRODUK TION

-ARK SKALL ANSES L¤MPLIG F¶R VIRKESPRODUKTION OM DEN ENLIGT VEDERTAGNA BED¶MNINGSGRUNDER KAN PRODUCERA I GENOMSNITT MINST EN KUBIKMETER VIRKE OM ¥RET PER HEKTAR

3KOGSIM PEDIMENT

-ARK SOM INTE ¤R L¤MPLIG F¶R VIRKESPRODUKTION UTAN PRO DUKTIONSH¶JANDE ¥TG¤RDER MEN SOM B¤R SKOG ELLER HAR F¶RUTS¤TTNINGAR ATT B¤RA SKOG

VRIG MARK -ARK SOM INTE SKALL UTG¶RA N¥GOT AV DE TIDIGARE N¤MNDA

¤GOSLAGEN

 KAP

0ROP "ILAGA  g4AXERINGSENHET SKALL OMFATTA BYGGNADSTYPER OCH ¤GOSLAG ENLIGT EN AV F¶LJANDE KOMBINATIONER OM INTE ANNAT S¤GS I ANDRA OCH TREDJE STYCKENA OCH HA EN AV F¶LJANDE BETECKNINGAR F¶R TYP AV TAXERINGSENHET

 SM¥HUS OCH TOMTMARK F¶R S¥DAN BYGGNAD SM¥HUSENHET	 HYRESHUS OCH TOMTMARK F¶R S¥DAN BYGGNAD HYRESHUSENHET	 INDUSTRIBYGGNAD ¶VRIG BYGGNAD TOMTMARK F¶R S¥DANA BYGGNADER VATTENVERK P¥ ANNANS GRUND SAMT I JORDEBOKEN UPPTAGET FISKERI INDUSTRIENHET	

 T¤KTMARK SAMT INDUSTRIBYGGNAD OCH ¶VRIG BYGGNAD P¥ S¥DAN MARK INDUSTRIENHET	

 SPECIALBYGGNAD OCH TOMTMARK F¶R S¥DAN BYGGNAD SPECIALENHET	 EKONOMIBYGGNAD ¥KERMARK BETESMARK SKOGSMARK OCH SKOGSIM PEDIMENT LANTBRUKSENHET	

 KRAFTVERKSBYGGNAD TOMTMARK TILL KRAFTVERKSBYGGNAD OCH FALLR¤TT SAMT TAXERINGSENHET VARS V¤RDE TILL ¶VERV¤GANDE DEL UTG¶RS AV R¤TT TILL ANDELS ELLER ERS¤TTNINGSKRAFT EL PRODUKTIONSENHET	

3M¥HUS OCH TOMTMARK F¶R S¥DAN BYGGNAD SOM LIGGER P¥ FASTIGHET MED ¥KERMARK BETESMARK SKOGSMARK ELLER SKOGSIMPEDIMENT SKALL ING¥ I DEN LANTBRUKSENHET SOM OMFATTAR MARKEN

3ANERINGSBYGGNAD OCH ¶VRIG MARK KAN ING¥ I SAMTLIGA TAXE RINGSENHETER UNDER PUNKTERNA  I F¶RSTA STYCKET VRIG MARK SKALL I REGEL ING¥ I LANTBRUKSENHET ) ANNAT FALL SKALL ¶VRIG MARK TAXERAS TILL SAMMANS MED DEN TOMTMARK ELLER T¤KTMARK SOM LIGGER N¤RMAST (AR ¶VRIG MARK STOR OMFATTNING OCH SAKNAR DEN SAMBAND MED ANNAN MARK SOM HAR SAMMA ¤GARE SKALL DEN DOCK BILDA EN TAXERINGSENHET 4AXERINGSENHET SOM BEST¥R AV ENDAST ¶VRIG MARK BETECKNAS INDUSTRIENHET OM DEN LIGGER TILL ¶VERV¤GANDE DEL INOM T¤TORT OCH LANTBRUKSENHET OM DEN LIGGER TILL ¶VERV¤GANDE DEL UTANF¶R S¥DAN ORT

3ANERINGSBYGGNAD OCH ¶VRIG MARK KAN ING¥ I SAMTLIGA TAXE RINGSENHETER UNDER PUNKTERNA  I F¶RSTA STYCKET VRIG MARK SKALL I REGEL ING¥ I LANTBRUKSENHET ) ANNAT FALL SKALL ¶VRIG MARK TAXERAS TILL SAMMANS MED DEN TOMTMARK ELLER T¤KTMARK SOM LIGGER N¤RMAST (AR ¶VRIG MARK STOR OMFATTNING OCH SAKNAR DEN SAMBAND MED ANNAN MARK SOM HAR SAMMA ¤GARE SKALL DEN DOCK BILDA EN TAXERINGSENHET 4AXERINGSENHET SOM BEST¥R AV ENDAST ¶VRIG MARK BETECKNAS INDU STRIENHET OM DEN LIGGER TILL ¶VER V¤GANDE DEL INOM T¤TORT OCH LANTBRUKSENHET OM DEN LIGGER TILL ¶VERV¤GANDE DEL UTANF¶R S¥DAN ORT

 g-ARKSAMF¤LLIGHET ELLER ANL¤GGNINGSSAMF¤LLIGHET SKALL UTG¶RA EN TAXE RINGSENHET OM DEN F¶RVALTAS AV JURIDISK PERSON $ETTA G¤LLER DOCK INTE OM FASTIGHETERNA SOM HAR DEL I SAMF¤LLIGHETEN UTESLUTANDE ELLER S¥ GOTT SOM3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA UTESLUTANDE ¤R SM¥HUSFASTIGHETER $ETTA G¤LLER INTE HELLER SAMF¤LLIGHET SOM AVSER ENSKILD V¤G ELLER DIKE ELLER SOM HAR ETT RINGA EKONOMISKT V¤RDE

) EN ELPRODUKTIONSENHET F¥R INTE KRAFTVERKSBYGGNAD MARK ELLER MARKANL¤GGNING ING¥ SOM TILLH¶R MER ¤N ETT AV F¶LJANDE SLAG AV KRAFTVERK VATTENKRAFTVERK K¤RN KRAFTVERK KRAFTV¤RMEVERK KON DENSKRAFTVERK GASTURBIN ELLER VINDKRAFTVERK

2EGLERINGSANL¤GGNING HUVUD SAKLIGEN AVSEDD F¶R VATTENKRAFTS ¤NDAM¥L SKALL INTE UTG¶RA EN TAXERINGSENHET UTAN BEAKTAS VID TAXERINGEN AV DE KRAFTVERK SOM HAR NYTTA AV ANL¤GGNINGEN

2EGLERINGSANL¤GGNING HUVUD SAKLIGEN AVSEDD F¶R VATTEN KRAFTS¤NDAM¥L SKALL INTE UTG¶RA EN TAXERINGSENHET UTAN BEAKTAS VID TAXERINGEN AV DE VATTENKRAFTVERK SOM HAR NYTTA AV ANL¤GGNINGEN

 KAP

 g6ID TAXERINGEN SKALL F¶LJANDE DELV¤RDEN BEST¤MMAS &¶R SM¥HUS  HYRESHUS OCH INDUSTRIENHET

&¶R SM¥HUS  HYRESHUS  IN DUSTRI OCH ELPRODUKTIONSENHET

 "YGGNADSV¤RDE "YGGNADSV¤RDE ¤R V¤RDET AV DE BYGGNADER SOM H¶R TILL TAXERINGSENHET EN

 -ARKV¤RDE -ARKV¤RDE -ARKV¤RDE ¤R V¤RDET AV TAXER INGSENHETENS TOMTMARK T¤KTMARK OCH MARKANL¤GGNINGAR

-ARKV¤RDE ¤R V¤RDET AV TAXER INGSENHETENS TOMTMARK T¤KTMARK

FALLR¤TT OCH MARKANL¤GGNINGAR

&¶R LANTBRUKSENHET "OSTADSBYGGNADSV¤RDE "OSTADSBYGGNADSV¤RDE ¤R V¤RDET AV DE SM¥HUS SOM H¶R TILL TAXERINGS ENHETEN

 %KONOMIBYGGNADSV¤RDE %KONOMIBYGGNADSV¤RDE ¤R V¤RDET AV DE EKONOMIBYGGNADER SOM H¶R TILL TAXERINGSENHETEN

 4OMTMARKSV¤RDE 4OMTMARKSV¤RDE ¤R V¤RDET AV TAXERINGSENHETENS TOMTMARK *ORDBRUKSV¤RDE *ORDBRUKSV¤RDE ¤R V¤RDET AV TAXERINGSENHETENS ¥KERMARK BETESMARK OCH MARKANL¤GGNINGAR SOM ANV¤NDS ELLER BEH¶VS F¶R V¤XTODLING

 3KOGSBRUKSV¤RDE 3KOGSBRUKSV¤RDE ¤R V¤RDET AV TAXERINGSENHETENS SKOGSMARK MED V¤XANDE SKOG OCH MARKANL¤GGNINGAR SOM ANV¤NDS ELLER BEH¶VS F¶R SKOGSBRUK

 3KOGSIMPEDIMENTSV¤RDE 3KOGSIMPEDIMENTSV¤RDE ¤R V¤RDET AV DE SKOGSIMPEDIMENT SOM H¶R TILL TAXERINGSENHETEN3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA  KAP

 g2EGLER OM V¤RDERINGSENHETER P¥ ELPRODUKTIONSENHET FINNS I KAP

%TT VATTENKRAFTVERK SKALL UTG¶RA EN V¤RDERINGSENHET ) EN S¥DAN V¤RDERINGSENHET SKALL DE ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR SOM H¶R TILL KRAFTVERKET ING¥

-ARK SOM H¶R TILL ETT VATTEN KRAFTVERK SKALL UTG¶RA EN V¤RDE RINGSENHET TILLSAMMANS MED MARK SOM TAS UPP AV DE MARKANL¤GG NINGAR SOM H¶R TILL KRAFTVERKET ) EN S¥DAN V¤RDERINGSENHET SKALL D¤RUT¶VER FALLR¤TT SOM H¶R TILL KRAFTVERKET ING¥ ) V¤RDERINGS ENHETEN SKALL OCKS¥ ANDELAR I DE REGLERINGSANL¤GGNINGAR SOM H¶R TILL KRAFTVERKET TILL DEN DEL DE AVSER MARKANL¤GGNING ING¥

 g

&¶R K¤RNKRAFTVERK KRAFTV¤RME VERK KONDENSKRAFTVERK GASTURBIN OCH VINDKRAFTVERK V¤RMEKRAFTVERK	 SKALL DET F¶R VARJE AGGREGAT F¶R PRODUKTION AV ELKRAFT BILDAS EN V¤RDERINGSENHET SOM AVSER BYGG NAD OCH EN V¤RDERINGSENHET SOM AVSER MARK

 KAP

 g&¶R BYGGNADER OCH ¤GOSLAG SOM AVSES I  KAP SKALL BASV¤RDE BEST¤MMAS MED UTG¥NGSPUNKT I RIKTV¤RDEN $ESSA SKALL F¶R VARJE V¤R DERINGSENHET BEST¤MMAS F¶R KOMBINATIONER AV V¤RDEFAKTORER SOM I N¥GON UTSTR¤CKNING VARIERAR INOM V¤RDEOMR¥DET OCH SOM HAR S¤RSKILD BETYDELSE F¶R MARKNADSV¤RDET

&¶R ¶VRIGA V¤RDEFAKTORER SKALL RIKTV¤RDET BEST¤MMAS MED UTG¥NGSPUNKT I F¶RH¥LLANDEN SOM I GENOMSNITT ELLER I HUVUDSAK R¥DER INOM V¤RDE OMR¥DET

6¤RDEFAKTORER SOM S¤RSKILT SKALL BEAKTAS VID RIKTV¤RDETS BEST¤M MANDE SKALL UTOM S¥VITT AVSER DE UNDER PUNKTERNA  ANGIVNA V¤RDEFAKTORERNA INDELAS I KLASSER

6¤RDEFAKTORER SOM S¤RSKILT SKALL BEAKTAS VID RIKTV¤RDETS BEST¤M MANDE SKALL UTOM S¥VITT AVSER DE UNDER PUNKTERNA  ANGIVNA V¤RDEFAKTORERNA INDELAS I KLASSER3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA  3TORLEK F¶R SM¥HUS INDUSTRIBYGGNAD OCH ¶VRIG BYGGNAD V¤RDERAD ENLIGT AVKASTNINGSMETODEN TOMTMARK ¥KERMARK BETESMARK SKOGSMARK OCH SKOGSIMPEDIMENT

 (YRA F¶R HYRESHUS TERANSKAFFNINGSKOSTNAD F¶R INDUSTRIBYGGNAD OCH ¶VRIG BYGG NAD V¤RDERAD ENLIGT PRODUKTIONS KOSTNADSMETODEN

 TERANSKAFFNINGSKOSTNAD F¶R INDUSTRIBYGGNAD OCH ¶VRIG BYGG NAD P¥ INDUSTRIENHET V¤RDERAD EN LIGT PRODUKTIONSKOSTNADSMETODEN

 RLIGT UTTAG AV T¤KTMARK

 .ORMAL¥RSPRODUKTION UT NYTTJANDETID FLER¥RSREGLERING OCH ¥LDER F¶R VATTENKRAFTVERK SAMT EFFEKT F¶R V¤RMEKRAFTVERK

$E UPPGIFTER OM V¤RDENIV¥N MM RIKTV¤RDEANGIVELSE	 SOM INOM VARJE V¤RDEOMR¥DE ERFORDRAS F¶R ATT BEST¤MMA RIKTV¤RDET SKALL REDOVISAS P¥ KARTA I TABELL ELLER P¥ ANNAT S¤TT

2ESULTATET AV KLASSINDELNINGEN KALLAS KLASSINDELNINGSDATA

 g) FR¥GA OM ELPRODUKTIONSENHE TER G¤LLER BEST¤MMELSERNA I KAP I ST¤LLET F¶R VAD SOM S¤GS I  gg

SAMT I OCH KAP

) FR¥GA OM ELPRODUKTIONSENHE TER G¤LLER BEST¤MMELSERNA I KAP I ST¤LLET F¶R VAD SOM S¤GS I 

 gg

 g&¶R EGENDOM SOM ANGES UNDER PUNKTERNA  SKALL INTE BEST¤M MAS N¥GOT V¤RDE

&¶R EGENDOM SOM ANGES UNDER PUNKTERNA  SKALL INTE BEST¤M MAS N¥GOT V¤RDE

 BYGGNAD ELLER BYGGNADER INOM SAMMA TOMT OM BYGGNADSBEST¥NDETS SAMMANLAGDA BASV¤RDE EJ SKULLE UPPG¥ TILL  KRONOR

 ¶VRIG MARK OCH VATTENT¤CKT OMR¥DE SOM INTE ¤R T¤KTMARK MARKANL¤GGNING SOM ANV¤NDS F¶R S¥DANT ¤NDAM¥L SOM AVSES I KAP EGENDOM SOM AVSES I KAP g JORDABALKEN

 EGENDOM SOM AVSES I KAP g JORDABALKEN

 AGGREGAT TILLH¶RANDE KONDENS KRAFTVERK SOM INTE VARIT I DRIFT UNDER ¥RET F¶RE TAXERINGS¥RET ELLER SOM VARAKTIGT TAGITS UR DRIFT

 OUTBYGGD FALLR¤TT F¶R VILKEN DET INTE FINNS TILLST¥ND TILL UT BYGGNAD

 KAP

 g3OM RIKTV¤RDE F¶R EN V¤RDE RINGSENHET AVSEENDE ETT HYRESHUS

3OM RIKTV¤RDE F¶R EN V¤RDE RINGSENHET AVSEENDE ETT HYRESHUS3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA UPPF¶RT UNDER ANDRA ¥RET F¶RE

TAXERINGS¥RET OCH MED EN HYRA AV

 KRONOR F¥R ENDAST ANGES V¤RDEN I EN FASTST¤LLD V¤RDESERIE

UPPF¶RT UNDER DET SJUTTONDE ¥RET F¶RE DET ¥R D¥ ALLM¤N FASTIG

HETSTAXERING SKER OCH MED EN HYRA

AV  KRONOR F¥R ENDAST ANGES V¤RDEN I EN FASTST¤LLD V¤RDESERIE

 KAP

 g)NDUSTRIBYGGNAD SKALL V¤RDERAS ENLIGT AVKASTNINGSMETODEN "YGGNADER SOM HAR ENDAST BEGR¤NSAD ANV¤NDBARHET F¶R ANNAT ¤NDAM¥L ¤N F¶R VILKET DE UTNYTTJAS OCH LIKNANDE SPECIELLA BYGGNADER BENSINSTATIONSBYGGNADER ANDRA BYGGNADER MED OL¤MPLIG UTFORMNING F¶R NORMAL INDUSTRIPRODUKTION SAMT BYGGNADSKONSTRUKTIONER SOM INTE HAR KARAKT¤R AV HUS SKALL DOCK V¤R DERAS ENLIGT PRODUKTIONSKOSTNADSMETODEN

&¶R V¤RDERING AV INDUSTRIBYGG NAD P¥ ELPRODUKTIONSENHET G¤LLER S¤RSKILDA REGLER I KAP

6AD SOM S¤GS I DETTA KAPITEL OM INDUSTRIBYGGNAD G¤LLER ¤VEN ¶VRIG BYGGNAD

 g3OM RIKTV¤RDE F¶R EN V¤RDE RINGSENHET AVSEENDE EN INDUSTRI BYGGNAD UPPF¶RD UNDER ANDRA ¥RET F¶RE TAXERINGS¥RET OCH SOM OM FATTAR  KVADRATMETER PRO DUKTIONSLOKALER AV NORMAL STAN DARD F¥R ENDAST ANGES V¤RDEN I EN FASTST¤LLD V¤RDESERIE

3OM RIKTV¤RDE F¶R EN V¤RDE RINGSENHET AVSEENDE EN INDUSTRI BYGGNAD UPPF¶RD

UNDER DET

SJUTTONDE ¥RET F¶RE DET ¥R D¥ ALL M¤N FASTIGHETSTAXERING SKER OCH

SOM OMFATTAR  KVADRATMETER PRODUKTIONSLOKALER AV NORMAL STAN DARD F¥R ENDAST ANGES V¤RDEN I EN FASTST¤LLD V¤RDESERIE

 KAP

 g2IKTV¤RDET F¶R TOMTMARK F¶R SM¥HUS SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN TOMT ELLER OM S¤RSKILDA SK¤L F¶RELIGGER V¤RDET AV EN KVADRATMETER TOMTMARK

2IKTV¤RDET F¶R TOMTMARK F¶R HYRESHUS INDUSTRIBYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN V¤RDERINGSENHET AVSEENDE TOMTMARK

6¤RDET AV EN KVADRATMETER BYGGR¤TT AVSEENDE TOMTMARK F¶R HYRESHUS OCH V¤RDET AV EN KVADRATMETER TOMTMARK ELLER BYGGR¤TT AVSEENDE TOMT MARK F¶R INDUSTRIBYGGNAD ELLER ¶VRIG BYGGNAD F¥R ANGES ENDAST MED V¤R DEN I EN FASTST¤LLD V¤RDESERIE

&¶R V¤RDERING AV TOMTMARK P¥ EN ELPRODUKTIONSENHET G¤LLER BE ST¤MMELSERNA I KAP

 KAP 6¤RDERING AV ELPRODUK

TIONSENHET

 KAP 2IKTV¤RDE F¶R KRAFTVERKS

BYGGNAD OCH TILLH¶RANDE MARK

3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA !LLM¤NT

 g%LPRODUKTIONSENHET ¤R DELS TAXERINGSENHET MED VATTEN KRAFTVERK OCH TILL DETTA H¶RANDE ANDELAR I UTBYGGDA REGLERINGSAN L¤GGNINGAR

DELS TAXERINGSENHET MED OUT BYGGT VATTENFALL SOM ENLIGT VERK ST¤LLBART TILLST¥ND F¥R BYGGAS UT

DELS TAXERINGSENHET VARS HUVUD SAKLIGA V¤RDE UTG¶R V¤RDE AV ANDELS ELLER ERS¤TTNINGSKRAFT

DELS TAXERINGSENHET MED V¤RME KRAFTVERK SOM INR¤TTATS F¶R PRODUK TION AV ELEKTRISK STARKSTR¶M F¶R YRKESM¤SSIG DISTRIBUTION ELLER AN NAN ANL¤GGNING F¶R S¥DANT ¤NDA M¥L

6ID V¤RDERINGEN BEST¤MS F¶RST DET TOTALA V¤RDET I NYBYGGT SKICK AV VARJE ELPRODUKTIONSENHET 4OTAL V¤RDET F¶R VARJE ENHET UPPDELAS D¤REFTER I ETT BYGGNADSV¤RDE OCH ETT MARKV¤RDE "YGGNADSV¤RDET BEST¤MS MED BEAKTANDE AV DEN V¤RDEMINSKNING SOM HAR SKETT EFTER NYBYGGNADS¥RET

4ILL ETT VATTENKRAFTVERK H¤NF¶RS KRAFTVERKSBYGGNAD TOMTMARK ¶VRIG MARK FALLR¤TT OCH MARK ANL¤GGNING F¶R ELPRODUKTION MED VATTENKRAFT

4ILL ETT V¤RMEKRAFTVERK H¤NF¶RS KRAFTVERKSBYGGNAD TOMTMARK OCH ¶VRIG MARK F¶R ELPRODUKTION MED K¤RNKRAFT KRAFTV¤RME KONDENS KRAFT GASTURBIN OCH VINDKRAFT

-ED MARK AVSES I DETTA KAPITEL TOMTMARK ¶VRIG MARK FALLR¤TT OCH MARKANL¤GGNING SOM ING¥R I EL PRODUKTIONSENHET

6¤RDE AV NYBYGGD ELPRODUKTIONS ENHET

6ATTENKRAFTVERKg6¤RDET AV NYBYGGT VATTENKRAFT VERK MED TILLH¶RANDE ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR BEST¤MS SOM PRODUKTEN AV KRAFTVERKETS TAXERINGSEFFEKT I KILOWATT OCH ETT RIKTV¤RDE

2IKTV¤RDET F¶R ETT VATTENKRAFT VERK SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN V¤RDERINGSENHET SOM AVSER S¥DAN EGENDOM

2IKTV¤RDET F¶R MARK SOM H¶R TILL ETT VATTENKRAFTVERK SKALL UTG¶RA3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA V¤RDET AV EN V¤RDERINGSENHET AVSEENDE S¥DAN EGENDOM

2IKTV¤RDET F¶R KRAFTVERKSBYGG NADER SOM H¶R TILL ETT VATTEN KRAFTVERK UTG¶RS AV SKILLNADEN MELLAN RIKTV¤RDENA F¶R VATTEN KRAFTVERKET OCH F¶R MARK SOM H¶R TILL VERKET

2IKTV¤RDEN SKALL BEST¤MMAS UTAN BEAKTANDE AV ANDELS OCH ER S¤TTNINGSKRAFT

 g4AXERINGSEFFEKT ¤R EN EFFEKT SOM ¤R TILLG¤NGLIG I -ELLANSVERIGE UNDER HELA ¥RET $EN BEST¤MS F¶R ETT VATTENKRAFTVERK MED TILLH¶RANDE ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR GENOM ATT DEN UTBYGGDA EFFEKTEN I KILOWATT MULTIPLICERAS MED TRE FAKTORER GENOM VILKA BEAKTAS SKIL DA F¶RH¥LLANDEN BETR¤FFANDE UT NYTTJANDETID REGLERINGSM¶JLIGHET OCH BEL¤GENHET

) EN RIKTV¤RDEANGIVELSE ENLIGT KAP g SKALL V¤RDEN PER KILO WATTIMME ANGES F¶R ETT NORM KRAFTVERK OCH F¶R MARK TILL ETT S¥DANT VERK -ED ETT NORM KRAFTVERK AVSES ETT KRAFTVERK SOM HAR TAGITS I DRIFT UNDER ¥R  SOM HAR EN NORMAL¥RSPRODUKTION P¥ MILJONER KILOWATTIMMAR SOM HAR EN GENOMSNITTLIG UTNYTT JANDETID P¥  TIMMAR PER ¥R OCH SOM SAKNAR M¶JLIGHET TILL FLER ¥RSREGLERING SAMT LEVERERAR SIN ELPRODUKTION TILL STAMN¤TET I INMAT NINGSPUNKT &ORSSE (J¤LTA 6¤R DENA I EN RIKTV¤RDEANGIVELSE F¥R ENDAST BEST¤MMAS TILL BELOPP I EN FASTST¤LLD V¤RDESERIE

5TNYTTJANDE TID

2EGLERINGS M¶JLIGHET

5TNYTTJANDETIDEN ¤R LIKA MED KVOTEN MEL LAN NORMAL¥RSPRODUK TIONEN UTTRYCKT I KILOWATTIMMAR OCH DEN UTBYGGDA EFFEKTEN I KILOWATT

2EGLERINGSM¶JLIGHET EN ANGER DEN UTBYGG DA EFFEKTENS RELATIVA V¤RDE MED H¤NSYN TILL M¶JLIGHETERNA TILL ¥RS REGLERING

"EL¤GENHET "EL¤GENHETEN ANGER3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA DEN UTBYGGDA EFFEK TENS V¤RDE VID KRAFT VERKET I F¶RH¥LLANDE TILL DESS V¤RDE I -ELLANSVERIGE

 g2IKTV¤RDET F¶R ETT VATTENKRAFTVERK MED TILLH¶RANDE ANDELAR I REGLE RINGSANL¤GGNINGAR SKALL UTG¶RA V¤R DET PER KILOWATT TAXERINGSEFFEKT OCH BEST¤MMAS F¶R SKILDA F¶RH¥LLANDEN F¶R V¤RDEFAKTORN GODHET 'ENOM DENNA BEAKTAS OLIKHETER I ¥RSKOST NADERNA BEROENDE P¥ VARIERANDE ANL¤GGNINGSKOSTNADER PER KILOWATT TAXERINGSEFFEKT F¶R KRAFTVERKET

2IKTV¤RDET F¶R ETT VATTENKRAFTVERK BEST¤MS F¶R SKILDA F¶RH¥LLANDEN F¶R EN ELLER FLERA AV F¶LJANDE V¤RDE FAKTORER

2IKTV¤RDET SKALL UTG¶RA DET KA PITALISERADE V¤RDET AV PROCENT AV ¥RSNETTOT F¶R EN TAXERINGSEFFEKT OM EN KILOWATT UNDER ANDRA ¥RET F¶RE TAXERINGS¥RET RSNETTOT BEST¤MS SOM SKILLNADEN MELLAN BRUTTOINT¤K TEN BER¤KNAD MED LEDNING AV DEN PRISS¤TTNING SOM TILL¤MPAS F¶R DET MELLANSVENSKA OMR¥DET OCH ¥RS KOSTNAD F¶R RESPEKTIVE GODHETSKLASS ) ¥RSKOSTNADEN SKALL INR¤KNAS NOR MALA DRIFT  UNDERH¥LLS OCH F¶R NYELSEKOSTNADER $E P¥ DETTA S¤TT FRAMR¤KNADE RIKTV¤RDENA SKALL J¤M KAS MED H¤NSYN TILL L¶NSAMHETEN F¶R DEN TOTALA ELPRODUKTIONEN I LANDET

.ORMAL¥RS PRODUKTION

5TNYTTJANDE TID

-ED NORMAL¥RSPRO DUKTION AVSES DEN I GENOMSNITT PER ¥R TILLG¤NGLIGA PRODUK TIONEN VID KRAFTVERKET .ORMAL¥RSPRODUK TIONEN ANGES I KILO WATTIMMAR

5TNYTTJANDETIDEN GER UTTRYCK F¶R M¶JLIGHE TEN ATT ANPASSA ELPRO DUKTIONEN TILL TIDSPE RIODER MED H¶G EFTER FR¥GAN 5TNYTTJANDE TIDEN BEST¤MS SOM KVOTEN MELLAN NOR MAL¥RSPRODUKTIONEN OCH DEN INSTALLERADE EFFEKTEN I KILOWATT

&LER¥RS REGLERING

-ED FLER¥RSREGLERING AVSES M¶JLIGHETEN ATT GENOM REGLERING F¶R DELA PRODUKTIONEN MELLAN ¥REN 2EGLE RINGSM¶JLIGHETEN BE ST¤MS AV REGLERINGS MAGASINENS VOLYM TILLRINNINGEN TILL MA GASINEN OCH MEDEL3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA VATTENF¶RINGEN VID KRAFTVERKEN

"EL¤GENHET "EL¤GENHETEN GER UT

TRYCK F¶R KOSTNADER F¶R INMATNING AV PRO DUKTIONEN P¥ STAM N¤TET

LDER LDERN GER UTTRYCK F¶R KRAFTVERKETS SANNOLIKA ¥TERST¥ENDE LIVSL¤NGD LDERN ANGES GENOM DET ¥R D¥ KRAFTVERKET TOGS I DRIFT

 g6¤RDET AV NYBYGGT V¤RMEKRAFT VERK BEST¤MS SOM PRODUKTEN AV KRAFTVERKETS INSTALLERADE EFFEKT I KILOWATT OCH ETT RIKTV¤RDE

2IKTV¤RDET F¶R MARK SOM H¶R TILL ETT VATTENKRAFTVERK BEST¤MS F¶R SKILDA F¶RH¥LLANDEN F¶R DE V¤RDE FAKTORER SOM ANGES I g MED UNDANTAG F¶R V¤RDEFAKTORN ¥LDER

 g2IKTV¤RDET F¶R V¤RMEKRAFTVERK SKALL UTG¶RA V¤RDET PER KILOWATT INSTALLERAD EFFEKT OCH BEST¤MMAS F¶R SKILDA TYPER AV KRAFTVERK

&¶R NORMKRAFTVERKET SKALL V¤RDET PER KILOWATTIMME I EN RIKTV¤RDE ANGIVELSE BEST¤MMAS MED UT G¥NGSPUNKT I ELPRODUKTIONENS L¶N SAMHET OCH MED BEAKTANDE AV PRISERNA VID K¶P AV LIKARTADE VATTENKRAFTVERK ELLER DELAR D¤RAV

2IKTV¤RDENA SKALL BEST¤MMAS MED UTG¥NGSPUNKT I ¥TERANSKAFF NINGSKOSTNADEN F¶R OLIKA TYPER AV KRAFTVERK OCH J¤MKAS MED H¤NSYN TILL L¶NSAMHETEN F¶R DEN TOTALA ELPRODUKTIONEN I LANDET

6¤RDET AV MARKEN TILL NORM KRAFTVERKET I EN RIKTV¤RDEANGIVELSE SKALL BEST¤MMAS MED H¤NSYN TILL HUR STOR DEL AV DET F¶R NORM KRAFTVERKET ANGIVNA V¤RDET SOM MED LEDNING FR¤MST AV KOSTNADERNA ATT UPPF¶RA ETT NYTT KRAFTVERK KAN ANSES BEL¶PA P¥ MARKEN

 g"YGGNADSV¤RDET F¶R ETT VATTEN KRAFTVERK MED TILLH¶RANDE ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR SKALL BE ST¤MMAS TILL DET TEKNISKA NUV¤RDET AV KRAFTVERKET 6¤RDERINGEN SKALL SKE ENLIGT KAP OCH gg 6ID

2IKTV¤RDET F¶R ETT VATTENKRAFT VERK BER¤KNAS SOM PRODUKTEN AV VERKETS NORMAL¥RSPRODUKTION I KILOWATTIMMAR OCH DESS V¤RDE I KRONOR PER KILOWATTIMME $ET SENARE V¤RDET BEST¤MS GENOM ATT3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA DENNA BER¤KNING F¥R DOCK PRO CENT AV ¥TERANSKAFFNINGSKOSTNADEN INTE ¶VERSTIGA DET TOTALA V¤RDE SOM HAR BER¤KNATS ENLIGT  gg

DET I RIKTV¤RDEANGIVELSEN F¶R NORM KRAFTVERKET ANGIVNA V¤RDET PER KILOWATTIMME OM DET BEH¶VS KORRIGERAS F¶R DEN INVERKAN P¥ V¤RDET PER KILOWATTIMME SOM BEROR P¥ ATT KRAFTVERKET AVVIKER FR¥N NORMKRAFTVERKET BETR¤FFANDE NORMAL¥RSPRODUKTION UTNYTTJANDE TID FLER¥RSREGLERING BEL¤GENHET ELLER ¥LDER

"YGGNADSV¤RDET F¶R ETT VATTEN KRAFTVERK UNDER UPPF¶RANDE SKALL BEST¤MMAS ENLIGT KAP g

2IKTV¤RDET F¶R MARK BER¤KNAS SOM PRODUKTEN AV KRAFTVERKETS NORMAL¥RSPRODUKTION I KILOWATTIM MAR OCH MARKENS V¤RDE PER KILO WATTIMME $ET SENARE V¤RDET BE ST¤MS GENOM ATT DET I RIKTV¤R DEANGIVELSEN F¶R MARK ANGIVNA V¤RDET PER KILOWATTIMME OM DET BEH¶VS KORRIGERAS F¶R DEN INVER KAN P¥ V¤RDET PER KILOWATTTIMME SOM BEROR P¥ ATT KRAFTVERKET AVVIKER FR¥N NORMKRAFTVERKET BE TR¤FFANDE NORMAL¥RSPRODUKTION UT NYTTJANDETID FLER¥RSREGLERING ELLER BEL¤GENHET

 g-ARKV¤RDET F¶R ETT VATTEN KRAFTVERK MED TILLH¶RANDE ANDELAR I REGLERINGSANL¤GGNINGAR SKALL BE ST¤MMAS TILL SKILLNADEN MELLAN DET ENLIGT  gg BER¤KNADE TOTALA V¤RDET OCH PROCENT AV ¥TERAN SKAFFNINGSKOSTNADEN F¶R TAXERINGS ENHETENS BYGGNADER /M PRO CENT AV ¥TERANSKAFFNINGSKOSTNADEN ¶VERSTIGER DET TOTALA V¤RDET SKALL MARKV¤RDET VARA NOLL

6¤RDET AV ANDELSKRAFT F¶R VILKEN MOTTAGAREN HELT ELLER I ALLT V¤SENT LIGT SKALL BETALA SIN ANDEL AV UTTAGSKOSTNADERNA SKALL BEST¤M MAS TILL S¥ STOR DEL AV DET LEVERER ANDE KRAFTVERKETS MARK OCH BYGG NADSV¤RDEN SOM MOTSVARAR ANDEL EN

(AR VATTENKRAFTVERKET INTE TAGITS I BRUK SKALL MARKV¤RDE BER¤KNAT ENLIGT F¶RSTA STYCKET MINSKAS MED EN TREDJEDEL

&¶R DET KRAFTVERK SOM BELASTAS AV ANDELSKRAFT SKALL MARK OCH BYGGNADSV¤RDENA MINSKAS MED ETT BELOPP SOM ¤R LIKA STORT SOM DET BELOPP SOM L¤GGS TILL DEN MOT TAGANDE TAXERINGSENHETEN

6¤RDET AV ERS¤TTNINGSKRAFT F¶R VILKEN MOTTAGAREN HELT ELLER I ALLT V¤SENTLIGT SKALL BETALA UTTAGS KOSTNADEN SKALL BEHANDLAS SOM3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA ANDELSKRAFT %RS¤TTNINGSKRAFTEN SKALL ANGES I PROCENT AV DET LEVERERANDE KRAFTVERKETS BASV¤RDE

 g6¤RDET AV ANDELSKRAFT SKALL BE ST¤MMAS TILL S¥ STOR DEL AV KRAFT VERKETS MARK OCH BYGGNADSV¤RDE SOM MOTSVARAR ANDELEN 2¤TT TILL ANDELSKRAFT SKALL I REGEL UTG¶RA S¤RSKILD TAXERINGSENHET

!NDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFT F¶R VILKA MOTTAGAREN INTE ELLER ENDAST TILL BEGR¤NSAD DEL BETALAR UTTAGS KOSTNADER SKALL ANGES I DET ANTAL KILOWATTIMMAR SOM I GENOMSNITT TAS UT PER ¥R

&¶R DEN TAXERINGSENHET SOM L¤MNAR KRAFT SKALL V¤RDET PER KILO WATTIMME BEST¤MMAS EFTER DET F¶R KRAFTVERKET G¤LLANDE V¤RDET PER KILOWATTIMME F¶RH¶JT MED PROCENT

6¤RDET AV KRAFTVERK SKALL MIN SKAS MED V¤RDET AV F¶REKOMMAN DE ANDELSKRAFT

&¶R DEN MOTTAGANDE TAXERINGS ENHETEN SKALL V¤RDET PER KILOWATT TIMME BEST¤MMAS UTIFR¥N DET V¤RDE ANDELS ELLER ERS¤TTNINGSKRAFTEN HAR F¶R DENNA TAXERINGSENHET

"ELASTNINGEN AV ANDELS OCH ERS¤TTNINGSKRAFT F¶R VILKA MOT TAGAREN INTE BETALAR UTTAGSKOST NADER SKALL I F¶RSTA HAND DRAS AV FR¥N DET LEVERERANDE KRAFTVERKETS MARKV¤RDE OCH I ANDRA HAND FR¥N DESS BYGGNADSV¤RDE &¶RM¥NEN AV S¥DAN KRAFT SKALL L¤GGAS TILL MARK V¤RDET AV DEN TAXERINGSENHET TILL VILKEN F¶RM¥NEN H¶R

6 ¤ R M E K R A F T V E R K

 g%RS¤TTNINGSKRAFT ANGES I KILO WATT TAXERINGSEFFEKT 6¤RDET PER KILOWATT TAXERINGSEFFEKT SKALL F¶R DEN FASTIGHET SOM L¤MNAR KRAFT BE ST¤MMAS MED BEAKTANDE AV DE BEST¤MMELSER SOM G¤LLER F¶R LEVERANSENS FULLG¶RANDE &¶R DEN MOTTAGANDE FASTIGHETEN SKALL V¤R DET PER KILOWATT TAXERINGSEFFEKT BEST¤MMAS UTIFR¥N DET V¤RDE ER S¤TTNINGSKRAFTEN HAR F¶R DEN MOT

2IKTV¤RDET F¶R MARK TILL ETT V¤RMEKRAFTVERK SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN V¤RDERINGSENHET SOM AVSER S¥DAN MARK3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA TAGANDE FASTIGHETEN

"ELASTNINGEN AV ERS¤TTNINGSKRAFT SKALL DRAGAS AV FR¥N KRAFTVERKETS MARKV¤RDE S¥ L¥NGT M¶JLIGT I ANNAT FALL FR¥N DESS BYGGNADS V¤RDE &¶RM¥NEN AV ERS¤TTNINGS KRAFT SKALL L¤GGAS TILL MARKV¤RDET AV DEN TAXERINGSENHET TILL VILKEN F¶RM¥NEN H¶R

2IKTV¤RDET F¶R EN KRAFTVERKS BYGGNAD TILL ETT V¤RMEKRAFTVERK SKALL UTG¶RA V¤RDET AV EN V¤R DERINGSENHET SOM AVSER S¥DAN BYGGNAD

 g-ARKV¤RDET F¶R ETT V¤RMEKRAFT VERK SKALL BEST¤MMAS TILL PROCENT AV KRAFTVERKETS V¤RDE I NYBYGGT SKICK ENLIGT g

) EN RIKTV¤RDEANGIVELSE ENLIGT KAP g SKALL V¤RDEN PER KILO WATT INSTALLERAD EFFEKT ANGES F¶R VAR OCH EN AV DE SKILDA KLASSERNA AV V¤RDEFAKTORN TYP AV V¤RMEKRAFT VERK SOM AVSES I g

"YGGNADSV¤RDET F¶R ETT V¤RME KRAFTVERK ERH¥LLES GENOM ATT RES TERANDE PROCENT AV KRAFTVER KETS V¤RDE I NYBYGGT SKICK MULTIPLICERAS MED EN NEDSKRIVNINGSFAKTOR SOM BEAKTAR DEN V¤RDEMINSKNING SOM HAR UPPKOMMIT MELLAN DET ¥R D¥ ANL¤GGNINGEN KUNDE TAS I BRUK NYBYGGNADS¥RET	 OCH ANDRA ¥RET F¶RE TAXERINGS¥RET

 g

4OTALV¤RDET I NYBYGGT SKICK F¶R ETT V¤RMEKRAFTVERK BEST¤MS F¶R SKILDA F¶RH¥LLANDEN F¶R F¶LJANDE V¤RDEFAKTORER

%FFEKT -ED EFFEKT AVSES AGG REGATETS INSTALLERADE EFFEKT I KILOWATT 4YP AV V¤RME KRAFTVERK

-ED TYP AV KRAFT VERK AVSES OM ELPRO DUKTIONEN SKER MED K¤RNKRAFT KRAFTV¤RME KONDENSKRAFT GASTUR BIN ELLER VINDKRAFT

 g

&¶R ETT NYBYGGT V¤RMEKRAFTVERK SKALL V¤RDET PER KILOWATT INSTAL LERAD EFFEKT I EN RIKTV¤RDEANGIVELSE3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA BEST¤MMAS MED UTG¥NGSPUNKT I ¥TERANSKAFFNINGSKOSTNADEN F¶R KRAFTVERK SOM H¶R TILL DE OLIKA KLASSERNA AV V¤RDEFAKTORN TYP AV V¤RMEKRAFTVERK OCH EFTER J¤MKNING MED H¤NSYN TILL L¶NSAMHETEN F¶R DEN TOTALA ELPRODUKTIONEN I LANDET

 g

4OTALV¤RDET AV ETT NYBYGGT V¤R MEKRAFTVERK BEST¤MS SOM PRO DUKTEN AV KRAFTVERKETS INSTALLERADE EFFEKT I KILOWATT OCH ETT V¤RDE PER KILOWATT INSTALLERAD EFFEKT

 g

2IKTV¤RDET F¶R EN V¤RDERINGS ENHET AVSEENDE MARK TILL ETT V¤RMEKRAFTVERK SKALL BER¤KNAS TILL  PROCENT AV KRAFTVERKETS V¤RDE I NYBYGGT SKICK

2IKTV¤RDET F¶R EN V¤RDERINGS ENHET SOM AVSER KRAFTVERKSBYGG NAD TILL ETT V¤RMEKRAFTVERK BE R¤KNAS GENOM ATT  PROCENT AV KRAFTVERKETS V¤RDE I NYBYGGT SKICK MULTIPLICERAS MED EN NEDSKRIV NINGSFAKTOR SOM BEAKTAR DEN V¤RDEMINSKNING SOM HAR UPP KOMMIT MELLAN DET ¥R D¥ ANL¤GG NINGEN KUNDE TAS I BRUK NYBYGG NADS¥RET	 OCH ANDRA ¥RET F¶RE DET ¥R D¥ ALLM¤N FASTIGHETSTAXERING SKER

 KAP

 g.Y TAXERING AV TAXERINGSENHET SKALL SKE OM UNDER L¶PANDE TAXERINGS PERIOD TAXERINGSENHETENS V¤RDE ¶KAT ELLER MINSKAT

 GENOM BESLUT ATT ANTA ¤NDRA ELLER UPPH¤VA EN DETALJPLAN ELLER OM R¥DESBEST¤MMELSER

 GENOM ANNAT BESLUT AV MYNDIGHET OM BESLUTET INNEB¤R ¤NDRING I R¤TTEN ATT F¶RFOGA ¶VER ELLER I ¶VRIGT ANV¤NDA ENHETEN

 GENOM ATT AVGIFT TILL ALLM¤N VA ANL¤GGNING ELLER ALLM¤N FJ¤RR V¤RMEANL¤GGNING ANSLUTNINGSAV GIFT	 ELLER ERS¤TTNING F¶R GATUKOST NADER ERLAGTS F¶R ENHETEN

 GENOM ATT AVGIFT TILL ALLM¤N VA ANL¤GGNING ELLER ALLM¤N FJ¤RR V¤RMEANL¤GGNING ANSLUTNINGSAV GIFT	 ELLER ERS¤TTNING F¶R GATUKOST NADER ERLAGTS F¶R ENHETEN3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA GENOM ATT DRIFTSF¶RH¥LLANDENA ¤NDRATS F¶R ETT KONDENSKRAFTVERK

.Y TAXERING SKALL SKE ENDAST OM TAXERINGSENHETENS BASV¤RDE P¥ GRUND AV F¶R¤NDRINGEN B¶R ¤NDRAS MED MINST EN FEMTEDEL DOCK MINST  KRONOR /M F¶R¤NDRINGEN MEDF¶R EN ¶KNING ELLER MINSKNING AV BASV¤RDET MED MINDRE ¤N  KRONOR SKALL NY TAXERING SKE ENDAST EFTER FRAMST¤LLNING AV TAXERINGSENHETENS ¤GARE

 KAP

 A g

'RUNDL¤GGANDE BESLUT OM TAXERING AV EN FASTIGHET F¥R FATTAS GENOM AUTOMATISK DATABEHANDLING I DET FALL SK¤LEN F¶R BESLUTET ENLIGT g F¶RSTA STYCKET F¶RVALTNINGS LAGEN 	 F¥R UTEL¤MNAS

 g) SKATTEMYNDIGHETENS BESLUT OM FASTIGHETSTAXERING SKALL REDOVISAS FASTIGHETENS INDELNING I TAXERINGSENHETER TYP AV TAXERINGSENHET OCH TAXERINGSENHETENS SKATTEPLIKTSF¶RH¥LLANDE SKATTEPLIKTIG ENHETS BASV¤RDE OCH D¤RI ING¥ENDE DELV¤RDE SAMT V¤RDE AV VARJE V¤RDERINGSENHET

 STORLEKEN AV S¥DAN V¤RDEFAKTOR SOM S¤RSKILT ANGES I  KAP STORLEKEN AV RIKTV¤RDE STORLEKEN AV RIKTV¤RDE SAMT

 UTBYGGD EFFEKT TAXERINGS EFFEKT UTNYTTJANDETID REGLERINGS M¶JLIGHET OCH BEL¤GENHET ENLIGT KAP g SAMTSTORLEKSKORREKTION ENLIGT

KAP A g S¤REGET F¶RH¥LLANDE ENLIGT KAP g ELLER ANNAT F¶R H¥LLANDE SOM HAR F¶RANLETT ¤NDRING AV RIKTV¤RDESTORLEKSKORREKTION ENLIGT

KAP A g S¤REGET F¶RH¥LLANDE ENLIGT KAP g ELLER ANNAT F¶R H¥LLANDE SOM HAR F¶RANLETT ¤NDRING I RIKTV¤RDE

6¤RDET AV EN ENSKILD V¤RDERINGSENHET ANGES I FULLA TUSENTAL KRONOR !VRUNDNING SKER S¥ ATT ¶VERSTIGANDE BELOPP SOM INTE UPPG¥R TILL FULLT TUSENTAL KRONOR FALLER BORT 2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER F¥R F¶RESKRIVA OM DE YTTERLIGARE AVRUNDNINGSREGLER SOM BEH¶VS

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JULI OCH TILL¤MPAS F¶RSTA G¥NGEN VID FASTIGHETSTAXERING ¥R 3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM STATLIG FASTIGHETSSKATT

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS ATT  OCH gg LAGEN 	 OM STATLIG FASTIGHETSSKATT SKALL HA F¶LJANDE LYDELSE

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

 g4ILL FASTIGHETSSKATT SKATTEPLIKTIGA FASTIGHETER ¤R S¥DANA SOM VID FAS TIGHETSTAXERINGEN BETECKNATS SOM SM¥HUSENHET HYRESHUSENHET IN DUSTRIENHET INKLUSIVE ELPRODUK TIONSENHET ELLER LANTBRUKSENHET OM P¥ LANTBRUKSENHETEN FINNS VAD SOM VID FASTIGHETSTAXERINGEN BETECKNAS SOM SM¥HUS ELLER TOMTMARK F¶R SM¥HUS &R¥N SKATTEPLIKT UNDANTAS FASTIGHET SOM ¥RET F¶RE TAXERINGS ¥RET INTE VARIT SKATTEPLIKTIG ENLIGT FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	

4ILL FASTIGHETSSKATT SKATTEPLIKTIGA FASTIGHETER ¤R S¥DANA SOM VID FAS TIGHETSTAXERINGEN BETECKNATS SOM SM¥HUSENHET HYRESHUSENHET IN DUSTRIENHET ELPRODUKTIONSENHET EL LER LANTBRUKSENHET OM P¥ LANT BRUKSENHETEN FINNS VAD SOM VID FASTIGHETSTAXERINGEN BETECKNAS SOM SM¥HUS ELLER TOMTMARK F¶R SM¥HUS &R¥N SKATTEPLIKT UNDANTAS FASTIGHET SOM ¥RET F¶RE TAXERINGS ¥RET INTE VARIT SKATTEPLIKTIG ENLIGT FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	

5T¶VER VAD SOM S¤GS I F¶RSTA STYCKET ¤R S¥DAN PRIVATBOSTAD SOM AVSES I g KOMMUNALSKATTELAGEN 	 OCH SOM ¤R BEL¤GEN I UTLANDET SKATTEPLIKTIG TILL FASTIGHETSSKATT

 g&ASTIGHETSSKATTEN UTG¶R F¶R VARJE BESKATTNINGS¥R A	  PROCENT AV TAXERINGSV¤RDET AVSEENDE SM¥HUSENHET DET OMR¤KNADE BOSTADSBYGGNADSV¤RDET OCH DET OMR¤KNADE TOMTMARKS V¤RDET AVSEENDE SM¥HUS P¥ LANTBRUKSENHET

 PROCENT AV MARKNADSV¤RDET AVSEENDE PRIVATBOSTAD I UTLANDET B	  PROCENT AV TAXERINGSV¤RDET AVSEENDE HYRESHUSENHET TILL DEN DEL DET AVSER V¤R DERINGSENHET F¶R BOST¤DER V¤RDERINGSENHET F¶R BOST¤DER UNDER UPPF¶R ANDE V¤RDERINGSENHET AVSEENDE TOMTMARK SOM H¶R TILL DESSA BOST¤DER SAMT ANNAN V¤RDERINGSENHET AVSEENDE TOMTMARK SOM ¤R OBEBYGGD

C	  PROCENT AV TAXERINGSV¤RDET AVSEENDE HYRESHUSENHET TILL DEN DEL DET AVSER V¤RDER INGSENHET F¶R LOKALER V¤RDERINGSENHET F¶R LOKALER UNDER UPPF¶RANDE OCH V¤RDERINGSENHET AVSEENDE TOMTMARK SOM H¶R TILL DESSA LOKALER

D	  PROCENT AV TAXERINGSV¤RDET AVSEENDE INDUS TRIENHET INKLUSIVE ELPRODUKTIONSEN HET

D	  PROCENT AV TAXERINGSV¤RDET AVSEENDE INDUS TRIENHET OCH ELPRODUKTIONSENHET3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA )NNEH¥LLER BYGGNADEN P¥ EN FASTIGHET SOM ¤R BEL¤GEN I 3VERIGE BOST¤DER OCH HAR BYGGNADEN BER¤KNAT V¤RDE¥R SOM UTG¶R ¥RET F¶RE DET FASTIGHETSTAXERINGS¥R SOM F¶REG¥TT INKOMSTTAXERINGS¥RET UTG¥R DOCK INGEN FASTIGHETSSKATT P¥ BOSTADSDELEN F¶R DET FASTIGHETSTAXERINGS¥RET OCH DE FYRA F¶LJANDE KALENDER¥REN OCH HALV FASTIGHETSSKATT F¶R DE D¤RP¥ F¶LJANDE FEM KALENDER¥REN ENLIGT VAD SOM N¤RMARE F¶RESKRIVS I FEMTE STYCKET $ET SAMMA G¤LLER F¤RDIGST¤LLD ELLER OMBYGGD S¥DAN BYGGNAD F¶R VILKEN V¤RDE¥R INTE HAR ¥SATTS VID NY FASTIGHETSTAXERING MEN SOM SKULLE HA ¥SATTS ETT V¤RDE¥R MOTSVARANDE ¥RET F¶RE DET FASTIGHETSTAXERINGS¥R SOM F¶REG¥TT INKOMSTTAXERINGS¥RET OM NY FASTIGHETSTAXERING D¥ HADE F¶RETAGITS

&¶R FASTIGHET SOM AVSES I g KOMMUNALSKATTELAGEN 	 SKALL FASTIGHETENS ANDEL AV TAXERINGSV¤RDET P¥ S¥DAN SAMF¤LLIGHET SOM AVSES I A g N¤MNDA LAG INR¤KNAS I UNDERLAGET F¶R FASTIGHETSSKATTEN OM SAM F¤LLIGHETEN UTG¶R EN S¤RSKILD TAXERINGSENHET

(AR BYGGNAD SOM ¤R AVSEDD F¶R ANV¤NDNING UNDER HELA ¥RET P¥ GRUND AV ELDSV¥DA ELLER D¤RMED J¤MF¶RLIG H¤NDELSE INTE KUNNAT UTNYTTJAS UNDER VISS TID ELLER HAR I S¥DAN BYGGNAD F¶R UTHYRNING AVSEDD L¤GENHET INTE KUNNAT UTHYRAS F¥R FASTIGHETSSKATTEN NEDS¤TTAS MED H¤NSYN TILL DEN OM FATTNING VARI BYGGNADEN INTE KUNNAT ANV¤NDAS ELLER UTHYRAS (AR S¥ VARIT FALLET UNDER ENDAST KORTARE TID AV BESKATTNINGS¥RET SKALL N¥GON NED S¤TTNING DOCK INTE SKE

/M FASTIGHETSSKATT SKALL BER¤KNAS ENLIGT OLIKA GRUNDER F¶R SKILDA DELAR AV FASTIGHETEN SKALL UNDERLAGET F¶R BER¤KNINGEN AV FASTIGHETSSKATTEN F¶R DESSA DELAR UTG¶RAS AV DEN DEL AV V¤RDET SOM BEL¶PER P¥ RESPEKTIVE FAS TIGHETSDEL $EN NEDS¤TTNING AV FASTIGHETSSKATTEN SOM F¶RESKRIVS I ANDRA STYCKET SKALL S¥VITT AVSER SM¥HUSENHET BER¤KNAS P¥ DEN DEL AV TAXERINGS V¤RDET SOM BEL¶PER P¥ V¤RDERINGSENHET SOM AVSER SM¥HUSET MED TILL H¶RANDE TOMTMARK OM TOMTMARKEN ING¥R I SAMMA TAXERINGSENHET SOM SM¥HUSET $ETSAMMA G¤LLER I TILL¤MPLIGA DELAR SM¥HUS MED TILLH¶RANDE TOMTMARK P¥ LANTBRUKSENHET &¶R HYRESHUSENHET BER¤KNAS NEDS¤TTNINGEN P¥ DEN DEL AV TAXERINGSV¤RDET SOM BEL¶PER P¥ V¤RDERINGSENHET SOM AVSER BOST¤DER MED TILLH¶RANDE V¤RDERINGSENHET TOMTMARK OM TOMTMARKEN ING¥R I SAMMA TAXERINGSENHET SOM HYRESHUSET

 g"EST¤MMELSERNA I DENNA LAG OM FASTIGHET SOM ¤R SM¥HUSENHET HYRESHUSENHET INDUSTRIENHET ELLER LANTBRUKSENHET G¤LLER OCKS¥ BETR¤F FANDE DEL AV FASTIGHET FLERA FAS TIGHETER ELLER DELAR AV FASTIGHETER SOM UTG¶R S¥DAN ENHET

"EST¤MMELSERNA I DENNA LAG OM FASTIGHET SOM ¤R SM¥HUSENHET HYRESHUSENHET INDUSTRIENHET EL

PRODUKTIONSENHET ELLER LANTBRUKS

ENHET G¤LLER OCKS¥ BETR¤FFANDE DEL AV FASTIGHET FLERA FASTIGHETER ELLER DELAR AV FASTIGHETER SOM UTG¶R S¥DAN ENHET

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JULI OCH TILL¤MPAS F¶RSTA G¥NGEN VID ¥RS TAXERING LDRE BEST¤MMELSER G¤LLER I FR¥GA OM FASTIGHETSSKATT F¶R DEN DEL AV BESKATTNINGS¥R SOM HAR P¥B¶RJATS F¶RE UTG¥NGEN AV ¥R 3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ PENSIONSKOSTNADER

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS ATT g LAGEN 	 OM S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ PENSIONSKOSTNADER SKALL HA F¶LJANDE LYDELSE

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

g%N ENSKILD PERSON ELLER ETT D¶DSBO SOM MEDGES AVDRAG F¶R AVGIFT F¶R PENSIONSF¶RS¤KRING ENLIGT PUNKT AV ANVISNINGARNA TILL g KOMMUNAL SKATTELAGEN 	 SKALL F¶R DET BESKATTNINGS¥RET TILL STATEN BETALA S¤R SKILD L¶NESKATT MED  PROCENT P¥ AVGIFTEN

$ETSAMMA G¤LLER F¶R ENSKILD PERSON SOM MEDGES AVDRAG F¶R INBETALNING P¥ PENSIONSSPARKONTO ENLIGT N¤MNDA ANVISNINGSPUNKT

3¤RSKILD L¶NESKATT SKALL DOCK INTE BETALAS TILL DEN DEL AVDRAGET M¥STE G¶RAS FR¥N S¥DAN ERS¤TTNING SOM UTGJORT UNDERLAG F¶R UTTAG AV ARBETSGIVARAVGIFTER ENLIGT KAP g LAGEN 	 OM SOCIAL AVGIFTER ELLER S¤RSKILD L¶NESKATT ENLIGT g F¶RSTA STYCKET LAGEN 	 OM S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ VISSA F¶RV¤RVSINKOMSTER

3¤RSKILD L¶NESKATT SKALL DOCK INTE BETALAS TILL DEN DEL AVDRAGET M¥STE G¶RAS FR¥N S¥DAN ERS¤TTNING SOM UTGJORT UNDERLAG F¶R UTTAG AV ARBETSGIVARAVGIFTER ENLIGT KAP g LAGEN 	 OM SOCIAL AVGIFTER ELLER VAD AVSER ARBETS

TAGARE SOM VID ¥RETS ING¥NG ¤R ¥R ELLER ¤LDRE S¤RSKILD L¶NESKATT

ENLIGT g F¶RSTA STYCKET LAGEN 	 OM S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ VISSA F¶RV¤RVSINKOMSTER

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JULI OCH TILL¤MPAS F¶RSTA G¥NGEN VID ¥RS TAXERING3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM ¤NDRING I FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS ATT KAP g FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	 I PARAGRAFENS LYDELSE ENLIGT LAGEN 	 OM ¤NDRING I N¤MNDA LAG OCH IKRAFTTR¤DANDEBEST¤MMELSERNA TILL LAGEN 	 SKALL HA F¶LJANDE LYDELSE

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

 KAP

 g"YGGNADER SKALL INDELAS I DE BYGGNADSTYPER SOM ANGES I DET F¶LJANDE

3M¥HUS "YGGNAD SOM ¤R INR¤TTAD TILL BOSTAD ¥T EN ELLER TV¥ FAMILJER 4ILL S¥DAN BYGGNAD SKALL H¶RA KOMPLEMENTHUS S¥SOM GARAGE F¶RR¥D OCH ANNAN MINDRE BYGGNAD

"YGGNAD SOM ¤R INR¤TTAD TILL BOSTAD ¥T MINST TRE OCH H¶GST TIO FAMILJER SKALL TILLH¶RA BYGGNADSTYPEN SM¥HUS OM BYGGNADEN LIGGER P¥ FASTIGHET MED ¥KERMARK BETESMARK SKOGSMARK ELLER SKOGSIMPEDIMENT

(YRESHUS "YGGNAD SOM ¤R INR¤TTAD TILL BOSTAD ¥T MINST TRE FAMILJER ELLER TILL KONTOR BUTIK HOTELL RESTAURANG OCH LIKNANDE "YGGNAD MED F¶RR¥DSUTRYMME SOM LIGGER I ANSLUTNING TILL HYRESHUS OCH SOM BEH¶VS F¶R VERKSAMHETEN SKALL UTG¶RA HYRESHUS

4ILL HYRESHUS SKALL DOCK INTE R¤KNAS BYGGNAD SOM ¤R INR¤TTAD TILL BOSTAD ¥T MINST TRE OCH H¶GST TIO FAMILJER OM DEN ING¥R I LANTBRUKSENHET

%KONOMI BYGGNAD

"YGGNAD SOM ¤R INR¤TTAD F¶R JORDBRUK ELLER SKOGSBRUK OCH SOM INTE ¤R INR¤TTAD F¶R BOSTADS¤NDAM¥L S¥SOM DJURSTALL LOGE LADA MASKINHALL LAGERHUS MAGASIN OCH V¤XTHUS

6¤XTHUS OCH DJURSTALL SOM INTE HAR ANKNYTNING TILL JORDBRUK ELLER SKOGSBRUK

+RAFTVERKS BYGGNAD

"YGGNAD SOM ¤R IN R¤TTAD F¶R KOMMER SIELL PRODUKTION AV ELEKTRISK STARKSTR¶M VEN BYGGNAD F¶R VATTENREGLERING F¶R LAGRING AV BR¤NSLE OCH ANNAN BYGGNAD3ENASTE LYDELSE PROP 

0ROP "ILAGA F¶R PRODUKTIONEN UT G¶R KRAFTVERKSBYGG NAD

)NDUSTRI BYGGNAD

"YGGNAD SOM ¤R IN R¤TTAD F¶R INDUSTRIELL VERKSAMHET

)NDUSTRI BYGGNAD

"YGGNAD SOM ¤R IN R¤TTAD F¶R INDUSTRIELL VERKSAMHET OCH SOM

INTE UTG¶R KRAFTVERKS BYGGNAD

3PECIAL BYGGNAD

-ED SPECIALBYGGNAD AVSES

&¶RSVARS BYGGNAD

"YGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R F¶RSVARS ¤NDAM¥L ELLER EKONOMISK F¶RSVARS BEREDSKAP OM BYGGNADEN INTE ¤R EN FRIST¥ENDE INDUSTRIELL ANL¤GGNING VEN M¤SSBYGGNAD SKALL UTG¶RA F¶RSVARS BYGGNAD

+OMMUNIKA TIONSBYGGNAD

'ARAGE HANGAR LOKSTALL TERMINAL STA TIONSBYGGNAD EXPEDITIONSBYGGNAD V¤NTHALL GODSMAGASIN REPARATIONSVERK STAD OCH LIKNANDE OM BYGGNADEN ANV¤NDS F¶R ALLM¤NNA KOMMUNIKATIONS ¤NDAM¥L

"YGGNAD SOM ANV¤NDS I 3TATENS J¤RN V¤GARS ,UFTFARTSVERKETS "ANVERKETS 3VENSK 2UNDRADIO !KTIEBOLAGS 3VERI GES 2ADIO !KTIEBOLAGS 3VERIGES 4ELE VISION !KTIEBOLAGS OCH 3VERIGES 5T BILDNINGSRADIO !KTIEBOLAGS VERKSAMHET

$ISTRIBUTIONS BYGGNAD

"YGGNAD SOM ING¥R I ¶VERF¶RINGS ELLER DISTRIBUTIONSN¤TET F¶R GAS V¤RME ELEK TRICITET ELLER VATTEN

6¤RMECENTRAL "YGGNAD F¶R PRODUKTION OCH DISTRI BUTION AV VARMVATTEN F¶R UPPV¤RMNING DOCK EJ S¥DAN ANL¤GGNING SOM ¤VEN ¤R INR¤TTAD F¶R PRODUKTION AV ELEKTRISK STARKSTR¶M F¶R YRKESM¤SSIG DISTRIBUTION

2ENINGS ANL¤GGNING

6ATTENVERK AVLOPPSRENINGSVERK AN L¤GGNING F¶R F¶RVARING AV RADIOAKTIVT AVFALL SOPSTATION OCH LIKNANDE SAMT PUMPSTATION SOM H¶R TILL S¥DAN AN L¤GGNING

6¥RDBYGGNAD "YGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R SJUKV¥RD NYKTERHETSV¥RD NARKOMANV¥RD BARNA

0ROP "ILAGA V¥RD KRIMINALV¥RD ARBETSV¥RD ¥LD RINGSV¥RD ELLER OMSORG OM PSYKISKT UTVECKLINGSST¶RDA !NNAN BYGGNAD ¤N SOM NU HAR N¤MNTS SKALL UTG¶RA V¥RD BYGGNAD OM DEN ANV¤NDS SOM HEM ¥T PERSONER SOM BEH¶VER INSTITUTIONELL V¥RD ELLER TILLSYN

"AD SPORT OCH IDROTTS ANL¤GGNING

"YGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R BAD SPORT IDROTT OCH LIKNANDE OM ALLM¤NHETEN HAR TILLTR¤DE TILL ANL¤GGNINGEN

3KOLBYGGNAD "YGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R UNDER VISNING ELLER FORSKNING VID

SKOLA SOM ANORDNAS AV STATEN SKOLA SOM ANORDNAS MED STATSBIDRAG OCH

SKOLA VARS UNDERVISNING ST¥R UNDER STATLIG TILLSYN

"YGGNAD SOM ANV¤NDS SOM ELEVHEM ELLER SKOLHEM F¶R ELEVER VID S¥DANA SKOLOR

+ULTURBYGGNAD "YGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R KULTURELLT

¤NDAM¥L S¥SOM TEATER BIOGRAF MUSEUM OCH LIKNANDE

%CKLESIASTIK BYGGNAD

+YRKA ELLER ANNAN BYGGNAD SOM AN V¤NDS F¶R RELIGI¶S VERKSAMHET "¥RHUS KREMATORIUM OCH BYGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R SK¶TSEL AV BEGRAVNINGS PLATS

!LLM¤N BYGGNAD

"YGGNAD SOM TILLH¶R STATEN KOMMUN ELLER ANNAN MENIGHET OCH SOM ANV¤NDS F¶R ALLM¤N STYRELSE F¶RVALTNING R¤TTS V¥RD ORDNING ELLER S¤KERHET SAMT FRITIDSG¥RD OCH BYGGNAD MED LIKARTAD ANV¤NDNING 3OM ALLM¤N BYGGNAD SKALL INTE ANSES BYGGNAD SOM ANV¤NDS F¶R STATENS AFF¤RSDRIVANDE VERKSAMHET

VRIG BYGGNAD "YGGNAD SOM INTE SKALL UTG¶RA N¥GON AV DE TIDIGARE

N¤MNDA BYGGNADSTYPERNA

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN 

JANUARI OCH TILL¤MPAS F¶RSTA

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN 

JULI OCH TILL¤MPAS F¶RSTA

0ROP "ILAGA G¥NGEN VID FASTIGHETSTAXERING ¥R 

G¥NGEN VID FASTIGHETSTAXERING ¥R 

0ROP "ILAGA ,AGR¥DETS YTTRANDE

5TDRAG UR PROTOKOLL VID SAMMANTR¤DE  

.¤RVARANDE FD JUSTITIER¥DET 3TAFFAN 6¤NGBY JUSTITIER¥DET 'ERTRUD ,ENNANDER REGERINGSR¥DET +JERSTIN .ORDBORG

%NLIGT EN LAGR¥DSREMISS DEN MARS &INANSDEPARTEMENTET	 HAR REGERINGEN BESLUTAT INH¤MTA ,AGR¥DETS YTTRANDE ¶VER F¶RSLAG TILL

 LAG OM ¤NDRING I FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN 	 LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM STATLIG FASTIGHETSKATT LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM S¤RSKILD L¶NESKATT P¥ PENSIONSKOSTNADER

 LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM ¤NDRING I FASTIGHETSTAXERINGS LAGEN 	

&¶RSLAGEN HAR INF¶R ,AGR¥DET F¶REDRAGITS AV KAMMARR¤TTSASSESSORN #HRISTINA /TTO

&¶RSLAGEN F¶RANLEDER F¶LJANDE YTTRANDE AV ,AGR¥DET

&¶RSLAGET TILL LAG OM ¤NDRING I FASTIGHETSTAXERINGSLAGEN

 KAP g

!V INLEDNINGEN TILL F¶RSTA STYCKET FRAMG¥R ATT TAXERINGSENHET SKALL OMFATTA BYGGNADSTYPER OCH ¤GOSLAG ENLIGT EN AV DE KOMBINATIONER SOM ANGES I PUNKTERNA 

N¤MNDA PUNKTER ANGIVEN BETECKNING F¶R TYP AV TAXERINGSENHET !V PUNKTEN FRAMG¥R ATT KRAFTVERKSBYGGNAD TOMTMARK TILL KRAFTVERKS BYGGNAD OCH FALLR¤TT BETECKNAS ELPRODUKTIONSENHET ) PUNKTEN B¶RJAR EMELLERTID P¥ NYTT TALAS OM TAXERINGSENHET N¤MLIGEN EN S¥DAN VARS V¤RDE UTG¶RS AV R¤TT TILL ANDELS ELLER ERS¤TTNINGSKRAFT 3ISTN¤MNDA BEST¤MMELSE BRYTER ALLTS¥ SYSTEMATIKEN 2¤TTELIGEN BORDE DEN PLACERAS I ETT S¤RSKILT STYCKE VARVID RESERVATIONEN I INLEDNINGEN FICK ¤NDRAS $¤RVID UPPKOM MER EMELLERTID PROBLEM MED H¤NVISNINGAR I SISTA STYCKET ,AGR¥DET ANSER DET GODTAGBART OCH B¤TTRE ¤N F¶RESLAGEN LYDELSE ATT EN NY MENING L¤GGS TILL PUNKTEN  SOM D¥ SKULLE F¥ F¶LJANDE LYDELSE KRAFTVERKSBYGGNAD TOMTMARK TILL KRAFTVERKSBYGGNAD OCH FALLR¤TT ELPRODUKTIONSENHET	 3OM ELPRODUKTIONSENHET BETECKNAS OCKS¥ EN TAXERINGSENHET VARS V¤RDE TILL ¶VERV¤GANDE DEL UTG¶RS AV R¤TT TILL ANDELS ELLER ERS¤TTNINGSKRAFT

 KAP g

%NLIGT SISTA STYCKET SKALL I DETTA KAPITEL MED MARK AVSES TOMTMARK ¶VRIG MARK FALLR¤TT OCH MARKANL¤GGNING SOM ING¥R I ELPRODUKTIONSENHET (¤N VISNINGEN AVSER HELA KAPITLET OCH OMFATTAR ALLTS¥ OCKS¥ g .¤R S¥ ¤R FALLET BEH¶VER INTE DE OLIKA ¤GOSLAGEN ELLER MARKANL¤GGNINGEN R¤KNAS UPP I F¶RSTA OCH ANDRA STYCKENA 0¥ GRUND AV DET ANF¶RDA F¶RESL¥S ATT F¶RSTA OCH ANDRA STYCKENA GES F¶LJANDE LYDELSE

0ROP "ILAGA 4ILL ETT VATTENKRAFTVERK H¤NF¶RS KRAFTVERKSBYGGNAD OCH MARK F¶R ELPRODUKTION MED VATTENKRAFT

4ILL ETT V¤RMEKRAFTVERK H¤NF¶RS KRAFTVERKSBYGGNAD OCH MARK F¶R EL PRODUKTION MED K¤RNKRAFT KRAFTV¤RME KONDENSKRAFT GASTURBIN OCH VIND KRAFT

VRIGA LAGF¶RSLAG

,AGR¥DET L¤MNAR F¶RSLAGEN UTAN ERINRAN

0ROP &INANSDEPARTEMENTET

5TDRAG UR PROTOKOLL VID REGERINGSSAMMANTR¤DE DEN APRIL 

.¤RVARANDE STATSMINISTERN 0ERSSON ORDF¶RANDE OCH STATSR¥DEN (JELM 7ALL©N &REIVALDS 3CHORI 7INBERG 5LVSKOG 3AHLIN VON 3YDOW +LINGVALL 0AGROTSKY STROS -ESSING 2OSENGREN 7¤RNERSSON ,¶VD©N 2INGHOLM

&¶REDRAGANDE STATSR¥DET 2INGHOLM

2EGERINGEN BESLUTAR PROPOSITION 6ISSA FR¥GOR INF¶R DEN ALLM¤NNA FASTIGHETSTAXERINGEN ¥R  MM