Prop. 1998/99:80

Kasinospel i Sverige m.m.2EGERINGENS PROPOSITION 

+ASINOSPEL I 3VERIGE MM

2EGERINGEN ¶VERL¤MNAR DENNA PROPOSITION TILL RIKSDAGEN

3TOCKHOLM DEN MARS 

,AILA &REIVALDS

)NGEGERD 7¤RNERSSON

&INANSDEPARTEMENTET	

0ROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEH¥LL

) PROPOSITIONEN F¶RESL¥S EN KASINOLAG SOM TILL¥TER ATT S¥DANT SPEL SKALL F¥ ANORDNAS I 3VERIGE

4ILLST¥ND TILL KASINOSPEL SKALL ENDAST F¥ GES TILL STATLIGA F¶RETAG $ET SKALL F¥ FINNAS H¶GST SEX KASINON 5NDER DEN F¶RSTA TIDEN AVSES DOCK H¶GST FYRA KASINON F¥ ¶PPNAS ,AGEN F¶RESL¥S OCKS¥ HA BEST¤MMELSER OM EN ¥LDERSGR¤NS OM ¥R F¶R TILLTR¤DE TILL ETT KASINO REGISTRERING VID KASINOBES¶K F¶RBUD MOT KREDITGIVNING TILLSYN AV ,OTTERIINSPEKTIONEN MM

) PROPOSITIONEN F¶RESL¥S VIDARE VISSA ¤NDRINGAR I LOTTERILAGEN 	 BETR¤FFANDE VARUAUTOMATSPEL OCH V¤RDEAUTOMATSPEL

3PEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER SKALL F¥ ANORDNAS ENDAST I SAMBAND MED OFFENTLIG N¶JESTILLST¤LLNING I FORM AV TIVOLI ELLER LIKNANDE 6ARUVINSTER SKALL INTE F¥ L¶SAS IN MOT ANDRA VAROR ELLER MOT KONTANTER

3PEL P¥ V¤RDEAUTOMATER SKALL F¥ ANORDNAS ¤VEN I SAMBAND MED BINGOSPEL (¶GSTA V¤RDET AV SPELARENS INSATS BEGR¤NSAS TILL KRONOR OCH H¶GSTA V¤RDET AV VINSTEN TILL KRONOR (ELA DET BELOPP SOM V¤RDE AUTOMATEN GER UT I FORM AV V¤RDEBEVIS SKALL F¥ L¶SAS IN MOT KONTANTER

) PROPOSITIONEN F¶RESL¥S OCKS¥ ATT LAGEN 	 OM SKATT P¥ SPEL ¤NDRAS S¥ ATT DET INTE L¤NGRE SKALL UTG¥ N¥GON SKATT P¥ SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER OCH ATT LAGEN 	 OM LOTTERISKATT ¤NDRAS S¥ ATT INSATSER OCH VINSTER SOM H¤NF¶R SIG TILL UTL¤NDSKT SPELDELTAGANDE VID VADH¥LLNING I SAMBAND MED H¤STT¤VLINGAR D¤R DELTAGANDE I VADH¥LLNINGEN EFTER TILLST¥ND AV REGERINGEN ¤VEN KAN SKE VIA UTL¤NDSK TRAV ELLER GALOPPORGANISATION INTE SKALL BEAKTAS VID BEST¤MMANDET AV BEH¥LLNINGEN ,AGARNA F¶RESL¥S TR¤DA I KRAFT DEN JULI  F¶RUTOM LAGEN OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM SKATT P¥ SPEL SOM F¶RESL¥S TR¤DA I KRAFT DEN JANUARI

0ROP  $EN DEL ¤NDRINGEN I LOTTERILAGEN 	 SOM G¤LLER V¤RDEAUTOMATER F¶RESL¥S TR¤DA I KRAFT DEN OKTOBER 

0ROP )NNEH¥LLSF¶RTECKNING

 &¶RSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT ,AGTEXT &¶RSLAG TILL KASINOLAG

 &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM SKATT P¥ SPEL  &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM LOTTERISKATT &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LOTTERILAGEN 	 &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM ALLM¤N KAMERA¶VERVAKNING

 RENDET OCH DESS BEREDNING 3PELMARKNADEN  $EN SVENSKA SPELMARKNADEN 

 +ASINON I ANDRA L¤NDER  !UTOMATSPEL I .ORDEN 

 %N SUND SPELMARKNAD 5TG¥NGSPUNKTER 

 &¶RDELNING AV SPEL OCH LOTTERIMARKNADEN MELLAN STATEN OCH FOLKR¶RELSERNA  6INSTDELNINGSSYSTEMET ,OTTERIINSPEKTIONEN  VERDRIVET SPELANDE  TG¤RDER F¶R ¥TERH¥LLSAM MARKNADSF¶RING 

 +ASINO +ASINOSPEL TILL¥TS 

 (UVUDMANNASKAP 4ILLST¥NDSGIVNING ANTAL KASINON 4ILL¥TNA SPELFORMER LDERSGR¤NS F¶R BES¶KARE 2EGISTRERING AV BES¶KARE +AMERA¶VERVAKNING  3PEL P¥ KREDIT MM  VRIGA VILLKOR VERDRIVET SPELANDE  4ILLSYN 

 NDRADE REGLER F¶R AUTOMATSPEL  '¤LLANDE R¤TT

 "EHOVET AV ¤NDRINGAR I LOTTERILAGEN 6ARUSPELSAUTOMATER 0LACERINGEN AV VARUSPELSAUTOMATER MM

 )NL¶SEN AV VARUVINSTER MOT VAROR ELLER KONTANTER

 6¤RDEAUTOMATER 6INSTEN VID V¤RDEAUTOMATSPEL

 6¤RDEAUTOMATER I BINGOHALLAR MM 

0ROP  3KATTEFR¥GOR %KONOMISKA KONSEKVENSER )KRAFTTR¤DANDE OCH ¶VERG¥NGSBEST¤MMELSER &¶RFATTNINGSKOMMENTAR

 &¶RSLAG TILL KASINOLAG &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM SKATT P¥ SPEL  &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM LOTTERISKATT &¶RSLAG TILL ¤NDRING I LOTTERILAGEN 	 &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM ALLM¤N KAMERA¶VERVAKNING

"ILAGA 3AMMANFATTNING AV ARBETSGRUPPENS F¶RSLAG OM INF¶RANDE AV

KASINOSPEL AV INTERNATIONELLT SLAG I 3VERIGE 

"ILAGA !RBETSGRUPPENS F¶RSLAG TILL LAG OM KASINOSPEL "ILAGA &¶RTECKNING ¶VER REMISSINSTANSER +ASINOSPEL	&EL "OKM¤RKET ¤R INTE DEFINIERAT "ILAGA 3AMMANFATTNING AV BET¤NKANDET !UTOMATSPEL "ILAGA 5TREDNINGENS LAGF¶RSLAG !UTOMATSPEL	 "ILAGA &¶RTECKNING ¶VER REMISSINSTANSER !UTOMATSPEL	 "ILAGA ,AGR¥DSREMISSENS LAGF¶RSLAG !UTOMATSPEL	 "ILAGA ,AGR¥DSREMISSENS LAGF¶RSLAG +ASINOSPEL I 3VERIGE	 "ILAGA ,AGR¥DETS YTTRANDE !UTOMATSPEL	 "ILAGA ,AGR¥DETS YTTRANDE +ASINOSPEL I 3VERIGE	 5TDRAG UR PROTOKOLL VID REGERINGSSAMMANTR¤DE DEN MARS 

0ROP  &¶RSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT

2EGERINGEN F¶RESL¥R ATT RIKSDAGEN ANTAR REGERINGENS F¶RSLAG TILL

 KASINOLAG LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM SKATT P¥ SPEL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM LOTTERISKATT LAG OM ¤NDRING I LOTTERILAGEN 	 LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM ALLM¤N KAMERA¶VERVAKNING

0ROP  ,AGTEXT

2EGERINGEN HAR F¶LJANDE F¶RSLAG TILL LAGTEXT

 &¶RSLAG TILL KASINOLAG

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS F¶LJANDE

)NLEDANDE BEST¤MMELSER

 g -ED KASINOSPEL AVSES I DENNA LAG ROULETTSPEL T¤RNINGSSPEL KORTSPEL OCH LIKNANDE SPEL SOM ANORDNAS I LOKALER VILKA HUVUDSAKLIGEN ANV¤NDS F¶R DETTA ¤NDAM¥L ETT KASINO	

 g +ASINOSPEL F¥R INTE ANORDNAS UTAN TILLST¥ND

4ILLST¥ND TILL KASINOSPEL F¥R ¤VEN OMFATTA SPEL P¥ PENNINGAUTOMATER OCH ANDRA AUTOMATSPEL SOM AVSES I g LOTTERILAGEN 	

 g $ET F¥R FINNAS H¶GST SEX KASINON

LDERSGR¤NS OCH LEGITIMATIONSKRAV

 g $EN SOM ¤R UNDER ¥R F¥R INTE GES TILLTR¤DE TILL ETT KASINO

$EN SOM INTE ¤R K¤ND OCH INTE LEGITIMERAR SIG F¥R INTE HELLER GES TILLTR¤DE TILL ETT KASINO

2EGISTRERING

 g $EN SOM ANORDNAR KASINOSPEL SKALL F¶RA ETT REGISTER ¶VER BES¶KARNA P¥ KASINOT I SYFTE ATT F¶REBYGGA OCH AVSL¶JA BROTT

2EGISTRET F¥R F¶RAS MED HJ¤LP AV AUTOMATISERAD BEHANDLING

 g 2EGISTRET SKALL INNEH¥LLA UPPGIFT OM BES¶KARENS NAMN PERSONNUMMER ELLER ANNAT IDENTIFIERINGSNUMMER POSTADRESS SAMT UPPGIFT OM TIDPUNKT F¶R BES¶KET 2EGISTRET SKALL OCKS¥ INNEH¥LLA ETT FOTOGRAFI AV BES¶KAREN

 g "EST¤MMELSERNA I PERSONUPPGIFTSLAGEN 	 OM R¤TTELSE OCH SKADEST¥ND G¤LLER VID BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DENNA LAG

 g %N UPPGIFT ELLER ETT FOTOGRAFI I REGISTRET ¶VER BES¶KARE SKALL GALLRAS SENAST ETT ¥R EFTER DET ATT UPPGIFTEN ELLER FOTOGRAFIET REGISTRERATS

&¶RBUD MOT KREDITGIVNING

 g $EN SOM ANORDNAR KASINOSPEL F¥R INTE L¤MNA KREDIT F¶R INSATSER I SPELET

0ROP &¶RBUD F¶R ANST¤LLDA

 g !NST¤LLDA ELLER FUNKTION¤RER HOS DEN SOM ANORDNAR KASINOSPEL F¥R INTE DELTA I N¥GOT SPEL I ETT KASINO

"ESLUT OM TILLST¥ND OCH ¶VRIGA VILLKOR

 g 4ILLST¥ND ATT ANORDNA KASINOSPEL F¥R ENDAST L¤MNAS TILL F¶RETAG SOM I SIN HELHET DIREKT ELLER INDIREKT ¤GS AV STATEN

 g %TT TILLST¥ND ATT ANORDNA KASINOSPEL SKALL F¶RENAS MED DE S¤RSKILDA VILLKOR SAMT KONTROLL OCH ORDNINGSBEST¤MMELSER SOM BEH¶VS F¶R ATT SPEL VERKSAMHETEN SKALL BEDRIVAS P¥ ETT FR¥N ALLM¤N SYNPUNKT L¤MPLIGT S¤TT

"ESLUTANDE MYNDIGHET

 g 2EGERINGEN PR¶VAR FR¥GOR OM TILLST¥ND ATT ANORDNA KASINOSPEL

2EGERINGEN F¥R ¶VERL¥TA ¥T ,OTTERIINSPEKTIONEN ATT MEDDELA VILLKOR OCH BEST¤MMELSER ENLIGT g

4ILLSYN

 g ,OTTERIINSPEKTIONEN SKALL UT¶VA TILLSYN ¶VER ATT DENNA LAG OCH DE VILLKOR OCH BEST¤MMELSER SOM HAR MEDDELATS MED ST¶D AV LAGEN F¶LJS

TERKALLELSE ELLER ¤NDRING

 g %TT TILLST¥ND ATT ANORDNA KASINOSPEL SAMT VILLKOR OCH BEST¤MMELSER SOM HAR MEDDELATS MED ST¶D AV DENNA LAG F¥R ¥TERKALLAS ELLER ¤NDRAS OM VILLKOREN ELLER BEST¤MMELSERNA INTE F¶LJS ELLER DET ANNARS FINNS SK¤L F¶R DET

&R¥GOR OM ¥TERKALLELSE ELLER ¤NDRING PR¶VAS AV REGERINGEN ELLER OM FR¥GAN AVSER VILLKOR ELLER BEST¤MMELSER SOM HAR MEDDELATS AV ,OTTERI INSPEKTIONEN AV DENNA

!VGIFTER

 g !VGIFTER F¥R TAS UT I ¤RENDEN OM TILLST¥ND OCH TILLSYN ENLIGT DENNA LAG 2EGERINGEN MEDDELAR F¶RESKRIFTER OM AVGIFTERNA

&¶RBUD MOT ¶VERKLAGANDE

 g "ESLUT SOM MEDDELATS MED ST¶D AV DENNA LAG F¥R INTE ¶VERKLAGAS

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JULI 

0ROP  &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM SKATT P¥ SPEL

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS ATT   OCH gg LAGEN 	 OM SKATT P¥ SPEL SKALL HA F¶LJANDE LYDELSE

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

 g3PELSKATT BETALAS ENLIGT DENNA LAG TILL STATEN F¶R S¥DANT ROULETTSPEL

OCH SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER

SOM KR¤VER TILLST¥ND ENLIGT LOTTERILAGEN 	

3PELSKATT BETALAS ENLIGT DENNA LAG TILL STATEN F¶R S¥DANT ROULETTSPEL SOM KR¤VER TILLST¥ND ENLIGT LOTTERI LAGEN 	

+ORTSPEL OCH T¤RNINGSSPEL J¤MST¤LLS I DENNA LAG MED ROULETTSPEL

 g3KATTSKYLDIG ¤R DEN SOM HAR TILLST¥ND SOM AVSES I g ) FR¥GA OM ROULETTSPEL OCH SPEL P¥ VARU

SPELSAUTOMATER MED UTRUSTNING

SOM UPPL¥TS AV N¥GON MED FAST DRIFTST¤LLE INOM LANDET ¤R DOCK DEN SOM UPPL¥TER UTRUSTNINGEN SKATT SKYLDIG

3KATTSKYLDIG ¤R DEN SOM HAR TILLST¥ND SOM AVSES I g ) FR¥GA OM ROULETTSPEL MED UTRUSTNING SOM UPPL¥TS AV N¥GON MED FAST DRIFT ST¤LLE INOM LANDET ¤R DOCK DEN SOM UPPL¥TER UTRUSTNINGEN SKATT SKYLDIG

 g3PELSKATT F¶R ROULETTSPEL TAS UT F¶R VARJE KALENDERM¥NAD D¥ SKATTSKYLDIGHET F¶RELIGGER MED

 KRONOR F¶R TILLST¥ND SOM INNEB¤R R¤TT TILL SPEL P¥ ETT SPELBORD  KRONOR F¶R TILLST¥ND SOM INNEB¤R R¤TT TILL SPEL P¥ TV¥ SPELBORD  KRONOR F¶R TILLST¥ND SOM INNEB¤R R¤TT TILL SPEL P¥ TRE SPELBORD  KRONOR F¶R TILLST¥ND SOM INNEB¤R R¤TT TILL SPEL P¥ FYRA SPELBORD OCH MED

 KRONOR F¶R TILLST¥ND SOM INNEB¤R R¤TT TILL SPEL P¥ FEM SPELBORD &¶RELIGGER R¤TT TILL SPEL P¥ FLERA SPELBORD ¤N FEM TAS SKATTEN F¶R VART OCH ETT AV DESSA BORD UT MED  KRONOR PER M¥NAD

3PELSKATT F¶R SPEL P¥ VARUSPELS AUTOMATER TAS UT MED  KRONOR PER VARUSPELSAUTOMAT F¶R VARJE KALENDERM¥NAD D¥ SKATTSKYLDIGHET F¶RELIGGER3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP  g$EN SOM BEDRIVER ROULETTSPEL

ELLER SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER

MED UTRUSTNING SOM UPPL¥TITS TILL HONOM ¤R ANSVARIG F¶R SPELSKATT F¶R VILKEN SKATTSKYLDIGHET ¥VILAR UPP L¥TAREN OCH SOM DENNE INTE BETALAT .¤R SPELUTRUSTNING UPPL¥TS I FLERA LED G¤LLER MOTSVARANDE F¶R EN UPP L¥TARE SOM SJ¤LV INTE ¤R SKATTSKYL DIG

$EN SOM BEDRIVER ROULETTSPEL MED UTRUSTNING SOM UPPL¥TITS TILL HONOM ¤R ANSVARIG F¶R SPELSKATT F¶R VILKEN SKATTSKYLDIGHET ¥VILAR UPP L¥TAREN OCH SOM DENNE INTE BETALAT .¤R SPELUTRUSTNING UPPL¥TS I FLERA LED G¤LLER MOTSVARANDE F¶R EN UPP L¥TARE SOM SJ¤LV INTE ¤R SKATTSKYL DIG

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JANUARI 3ENASTE LYDELSE 

0ROP  &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM LOTTERISKATT

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS ATT g LAGEN 	 OM LOTTERISKATT SKALL HA F¶LJANDE LYDELSE

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

 g,OTTERISKATT SKALL BETALAS ENLIGT DENNA LAG TILL STATEN F¶R SVENSKT LOTTERI 3KATT TAS UT MED PROCENT AV DEN BEH¥LLNING SOM ¥TERST¥R SEDAN DE SAMMANLAGDA VINSTER SOM BETALATS UT TILL VINNARNA I LOTTERIET R¤KNATS AV FR¥N DE SAMMANLAGDA INSATSERNA

3KATT TAS UT MED PROCENT AV DEN BEH¥LLNING SOM ¥TERST¥R SEDAN DE SAMMANLAGDA VINSTER SOM BETALATS UT TILL VINNARNA I LOTTERIET R¤KNATS AV FR¥N DE SAMMANLAGDA INSATSERNA &¶R VADH¥LLNING I SAM

BAND MED H¤STT¤VLINGAR D¤R DE LTAGANDE I VADH¥LLNINGEN EFTER S¤R SKILT TILLST¥ND AV REGERINGEN ¤VEN KAN SKE VIA EN UTL¤NDSK TRAV ELLER GALOPPORGANISATION SKALL INTE IN SATSER OCH VINSTER SOM H¤NF¶R SIG TILL DET UTL¤NDSKA SPELDELTAGANDET BEAKTAS VID BEST¤MMANDET AV BEH¥LLNINGEN

-ED UTBETALADE VINSTER AVSES DE VINSTER SOM BETALATS UT INOM DAGAR FR¥N SKATTSKYLDIGHETENS INTR¤DE

3KATT SKALL INTE BETALAS F¶R S¥DANT LOTTERI SOM AVSES I LAGEN 	 OM SKATT P¥ SPEL S¥DANT LOTTERI SOM AVSES I LAGEN 	 OM SKATT P¥ VINST SPARANDE MM

 VINSTDRAGNING P¥ H¤R I LANDET UTF¤RDADE PREMIEOBLIGATIONER LOTTERI SOM HAR ANORDNATS AV S¥DAN SAMMANSLUTNING SOM AVSES I g LOTTERILAGEN 	

 LOTTERI SOM HAR ANORDNATS AV

!" 3VENSKA 3PEL ELLER HEL¤GT DOTTERBOLAG TILL DETTA BOLAG ELLER

 S¥DANT LOTTERI OCH S¥DANT SPEL

ENLIGT KASINOLAGEN XXX	 SOM

HAR ANORDNATS AV F¶RETAG SOM I SIN

HELHET DIREKT ELLER INDIREKT ¤GS AV STATEN ELLER

 LOTTERI D¤R VINSTERNA INTE UTG¶RS AV PENGAR "ETECKNINGEN LOTTERI HAR SAMMA BETYDELSE I DENNA LAG SOM I g LOTTERILAGEN 	

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JULI "EST¤MMELSERNA I g ANDRA STYCKET I SIN NYA LYDELSE TILL¤MPAS DOCK F¶R TID FR¥N OCH MED DEN APRIL 3ENASTE LYDELSE 

0ROP  &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LOTTERILAGEN 	

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS I FR¥GA OM LOTTERILAGEN 	

DELS ATT    OCH gg SKALL HA F¶LJANDE LYDELSE DELS ATT DET I LAGEN SKALL INF¶RAS EN NY PARAGRAF A g AV F¶LJANDE

LYDELSE

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

 g

,AGEN G¤LLER INTE SVENSKA STATENS PREMIEOBLIGATIONSL¥N $EN TILL¤MPAS INTE HELLER P¥ AUTOMATSPEL SOM INTE GER VINST ELLER GER VINST BARA I FORM AV FRISPEL &¶RESKRIFTER OM S¥DANT AUTOMATSPEL FINNS I LAGEN 	 OM ANORDNANDE AV VISST AUTOMATSPEL

$EN TILL¤MPAS INTE HELLER P¥ SPEL ENLIGT KASINOLAGEN XXX	

 g4ILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER F¥R L¤MNAS OM SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED

A	 EN OFFENTLIG N¶JESTILLST¤LLNING B	 HOTELL OCH RESTAURANG VERKSAMHET OM DET F¶R R¶RELSEN FINNS TILLST¥ND TILL SERVERING AV SPRITDRYCKER VIN ELLER STARK¶L ENLIGT ALKOHOLLAGEN 	 ELLER OM DET ¤ND¥ KAN ANTAS ATT SPELET UTAN OL¤GENHET KAN ANORD NAS I SAMBAND MED VERKSAMHETEN ELLER

C	 BINGOSPEL

 SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED EN OFFENTLIG N¶JESTILLST¤LLNING I

FORM AV TIVOLI ELLER LIKNANDE

 6¤RDET AV SPELARENS INSATS UPPG¥R TILL H¶GST  BAS BELOPP

 V¤RDET AV SPELARENS INSTATS UPPG¥R TILL H¶GST  BAS BELOPP

 V¤RDET AV H¶GSTA VINSTEN UPPG¥R TILL H¶GST BASBELOPP VARJE SPELAUTOMAT F¶RSES MED TILLST¥NDSHAVARENS NAMN

ELLER

N¥GOT ANNAT K¤NNETECKEN

 VARJE SPELAUTOMAT F¶RSES MED TILLST¥NDSHAVARENS NAMN

 DET KAN ANTAS ATT SPELAUTOMATEN INTE KOMMER ATT ANV¤NDAS F¶R N¥GOT ANNAT ¤NDAM¥L ¤N DEN ENLIGT ANS¶KAN ¤R AVSEDD F¶R OCH

 DET KAN ANTAS ATT GOD ORDNING KOMMER ATT R¥DA INOM DEN LOKAL ELLER P¥ DEN PLATS D¤R SPELET BEDRIVAS

2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER F¥R MEDDELA S¥DANA F¶RESKRIFTER OM SPELPLATS SPELTID OCH M¤RKNING AV SPELAUTOMATERNA SOM AVVIKER FR¥N3ENASTE LYDELSE 

0ROP F¶RSTA STYCKET OCH 

 g4ILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥ V¤RDEAUTOMATER I ANDRA FALL ¤N SOM AVSES I g F¥R GES OM

 SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED HOTELL OCH RESTAURANGVERK SAMHET OM DET F¶R R¶RELSEN FINNS TILLST¥ND TILL SERVERING AV SPRIT DRYCKER VIN ELLER STARK¶L ENLIGT ALKOHOLLAGEN 	

 SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED HOTELL OCH RESTAURANGVERK SAMHET OM DET F¶R R¶RELSEN FINNS TILLST¥ND TILL SERVERING AV SPRIT DRYCKER VIN ELLER STARK¶L ENLIGT ALKOHOLLAGEN 	 ELLER I

SAMBAND MED BINGOSPEL

 V¤RDET AV SPELARENS INSATS UPPG¥R TILL H¶GST  BAS BELOPP PER SPEL

 V¤RDET AV SPELARENS INSATS UPPG¥R TILL H¶GST  BAS BELOPP PER SPEL

 V¤RDET AV H¶GSTA VINSTEN UPPG¥R TILL H¶GST TV¥HUNDRA G¥NGER INSATSEN

 V¤RDET AV H¶GSTA VINSTEN UPPG¥R TILL H¶GST ETTHUNDRA G¥NGER INSATSEN

 H¶GST FEM V¤RDEAUTOMATER PLACERAS P¥ VARJE SPELPLATS

 H¶GST KRONOR AV VINSTENS V¤RDE F¥R V¤XLAS MOT KONTANTER

 V¤RDET AV VINSTERNA I SPELET

MOTSVARAR MINST PROCENT AV IN SATSERNAS V¤RDE

 V¤RDET AV VINSTERNA I SPELET

MOTSVARAR MINST PROCENT AV IN SATSERNAS V¤RDE

 SPELAUTOMATERNA KAN KONT

ROLLERAS GENOM TELE OCH DATABAS ERADE KOMMUNIKATIONSSYSTEM

 SPELAUTOMATERNA KAN KONT

ROLLERAS GENOM TELE OCH DATABAS ERADE KOMMUNIKATIONSSYSTEM

 VARJE SPELAUTOMAT F¶RSES MED

TILLST¥NDSHAVARENS NAMN ELLER N¥ GOT ANNAT K¤NNETECKEN

 VARJE SPELAUTOMAT F¶RSES MED

TILLST¥NDSHAVARENS NAMN ELLER N¥ GOT ANNAT K¤NNETECKEN

 DET KAN ANTAS ATT SPELAUTO

MATEN INTE KOMMER ATT ANV¤NDAS F¶R N¥GOT ANNAT ¤NDAM¥L ¤N DEN ENLIGT ANS¶KAN ¤R AVSEDD F¶R OCH

 DET KAN ANTAS ATT SPEL

AUTOMATEN INTE KOMMER ATT ANV¤N DAS F¶R N¥GOT ANNAT ¤NDAM¥L ¤N DEN ENLIGT ANS¶KAN ¤R AVSEDD F¶R OCH

 DET KAN ANTAS ATT GOD ORDNING

KOMMER ATT R¥DA INOM DEN LOKAL ELLER P¥ DEN PLATS D¤R SPELET SKALL BEDRIVAS

 DET KAN ANTAS ATT GOD ORDNING

KOMMER ATT R¥DA INOM DEN LOKAL ELLER P¥ DEN PLATS D¤R SPELET SKALL BEDRIVAS

4ILLST¥ND ENLIGT F¶RSTA STYCKET F¥R BARA L¤MNAS TILL ETT SPELF¶RETAG SOM ¤GS AV STATEN

 g

0ENNINGAUTOMATER V¤RDEAUTO MATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER F¥R INNEHAS BARA EFTER TILLST¥ND

0ENNINGAUTOMATER V¤RDEAUTO MATER VARUSPELSAUTOMATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER F¥R INNEHAS BARA EFTER TILLST¥ND3ENASTE LYDELSE 

0ROP 3¥DANA AUTOMATER F¥R DOCK INNEHAS UTAN S¤RSKILT TILLST¥ND AV DEN SOM HAR TILLST¥ND ENLIGT ELLER g ATT ANORDNA S¥DANT AUTOMATSPEL OM AUTOMATEN OM FATTAS AV SPELTILLST¥NDET

 AV DEN SOM HAR TILLST¥ND ENLIGT

 ELLER g ATT ANORDNA S¥DANT

AUTOMATSPEL OM AUTOMATEN OM FATTAS AV SPELTILLST¥NDET

 AV AUTOMATINNEHAVARES D¶DSBO UNDER EN TID AV L¤NGST ETT ¥R FR¥N D¶DSFALLET OCH AV AUTOMATINNEHAVARES KONKURSBO L¤NGST INTILL DESS KONKURSEN HAR AVSLUTATS ELLER

 AV DEN SOM HAR F¥TT SITT TILLST¥ND ATT INNEHA AUTOMATEN ¥TERKALLAT TILL DESS ATT TRE M¥NADER HAR F¶RFLUTIT FR¥N DET ATT BESLUTET OM ¥TERKALLELSEN VANN LAGA KRAFT

4ILLST¥ND F¥R F¶RENAS MED S¤RSKILDA VILLKOR SAMT MED KONTROLL OCH ORDNINGSBEST¤MMELSER

 g

)NF¶RSEL TILL LANDET AV PENNING AUTOMATER V¤RDEAUTOMATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER ¤R TILL¥TEN ENDAST F¶R DEN SOM HAR R¤TT ATT ENLIGT g F¶RSTA STYCKET ELLER ANDRA STYCKET INNEHA S¥DAN AUTO MAT

)NF¶RSEL TILL LANDET AV PENNING AUTOMATER V¤RDEAUTOMATER VARU

SPELSAUTOMATER OCH SKICKLIGHETS

AUTOMATER ¤R TILL¥TEN ENDAST F¶R DEN SOM HAR R¤TT ATT ENLIGT g F¶RSTA STYCKET ELLER ANDRA STYCKET INNEHA S¥DAN AUTOMAT

 g

2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER F¥R F¶RESKRIVA UNDANTAG FR¥N g F¶RSTA STYCKET OCH g I FR¥GA OM PENNINGAUTOMATER V¤RDEAUTOMATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER SOM INNEHAS

2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER F¥R F¶RESKRIVA UNDANTAG FR¥N g F¶RSTA STYCKET OCH g I FR¥GA OM PENNINGAUTOMATER V¤RDEAUTO MATER VARUSPELSAUTOMATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER SOM INNEHAS

 P¥ FARTYG I INTERNATIONELL TRAFIK F¶R SPEL P¥ FARTYGET ELLER I YRKESM¤SSIG VERKSAMHET F¶R TILLVERKNING REPARATION ELLER LIK NANDE

 g

) FR¥GA OM R¤TTEN ATT HANTERA OF¶RTULLADE PENNINGAUTOMATER V¤RDEAUTOMATER OCH SKICKLIG HETSAUTOMATER G¤LLER LAGEN 	 OM TRANSPORT F¶RVARING OCH F¶RST¶RING AV INF¶RSELREGLERADE VAROR M M

) FR¥GA OM R¤TTEN ATT HANTERA OF¶RTULLADE PENNINGAUTOMATER V¤RDEAUTOMATER VARUSPELSAUTO

MATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER

G¤LLER LAGEN 	 OM TRANS PORT F¶RVARING OCH F¶RST¶RING AV INF¶RSELREGLERADE VAROR MM

 A g %N VINST SOM BETALAS UT I SAM BAND MED SPEL P¥ EN VARUSPELS AUTOMAT F¥R INTE L¶SAS IN MOT EN ANNAN VARA ELLER MOT KONTANTER AV

 DEN SOM ANORDNAT LOTTERIET

0ROP  DEN SOM INNEHAR DEN PLATS D¤R LOTTERIET TILLHANDAH¥LLS

 DEN SOM BEDRIVER N¤RINGS VERKSAMHET D¤R ELLER

 OMBUD F¶R S¥DANA PERSONER SOM AVSES I 

 g

,OTTERIINSPEKTIONEN PR¶VAR FR¥GOR OM TILLST¥ND ENLIGT g ATT INNEHA PENNINGAUTOMATER V¤RDE AUTOMATER OCH SKICKLIGHETS AUTOMATER

,OTTERIINSPEKTIONEN PR¶VAR FR¥GOR OM TILLST¥ND ENLIGT g ATT INNEHA PENNINGAUTOMATER V¤RDE AUTOMATER

VARUSPELSAUTOMATER

OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER

 g4ILL B¶TER ELLER F¤NGELSE I H¶GST SEX M¥NADER D¶MS DEN SOM UPPS¥TLIGEN ELLER AV GROV OAKTSAMHET

OLOVLIGEN ANORDNAR LOTTERI ELLER

 OLOVLIGEN INNEHAR EN PENNING AUTOMAT V¤RDEAUTOMAT ELLER SKICK LIGHETSAUTOMAT

 OLOVLIGEN ANORDNAR LOTTERI ELLER

 OLOVLIGEN INNEHAR EN PENNING AUTOMAT V¤RDEAUTOMAT VARUSPEL

SAUTOMAT ELLER SKICKLIGHETSAUTO

MAT

4ILL B¶TER ELLER F¤NGELSE I H¶GST SEX M¥NADER D¶MS OCKS¥ DEN SOM I YRKESM¤SSIG VERKSAMHET ELLER ANNARS I F¶RV¤RVSSYFTE UPPS¥TLIGEN FR¤MJAR DELTAGANDE I ETT UTOM LANDET ANORDNAT LOTTERI OM FR¤MJANDET S¤RSKILT AVSER DELTAGANDE FR¥N 3VERIGE

) RINGA FALL D¶MS INTE TILL ANSVAR R BROTTET GROVT D¶MS TILL F¤NGELSE I H¶GST TV¥ ¥R

 $ENNA LAG TR¤DER I KRAFT I FR¥GA OM g DEN OKTOBER  OCH I ¶VRIGT DEN JULI 

 ) FR¥GA OM S¥DANA TILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER SOM HAR BEVILJATS F¶RE DEN JULI G¤LLER ¤LDRE BEST¤MMELSER TILL UT G¥NGEN AV ¥R 

 $EN SOM VID LAGENS IKRAFTTR¤DANDE INNEHAR EN VARUSPELSAUTOMAT MED TILLST¥ND ENLIGT g F¥R INNEHA AUTOMATEN UTAN TILLST¥ND SOM AVSES I g TILL UTG¥NGEN AV ¥R 

 &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM ALLM¤N KAMERA¶VERVAKNING

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS ATT DET I LAGEN 	 OM ALLM¤N KAMERA¶VERVAKNING SKALL INF¶RAS EN NY PARAGRAF A g AV F¶LJANDE LYDELSE3ENASTE LYDELSE 

0ROP .UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

 A g

4ILLST¥ND KR¤VS INTE F¶R ALLM¤N KAMERA¶VERVAKNING I ETT KASINO ENLIGT KASINOLAGEN XXX	 OM ¶VERVAKNINGEN HAR TILL SYFTE ATT F¶REBYGGA ELLER AVSL¶JA BROTT ELLER L¶SA TVISTER OM SPEL MELLAN SPELARE OCH DEN SOM ANORDNAR SPELET

!VLYSSNING ELLER UPPTAGNING AV LJUD F¥R INTE SKE UTAN TILLST¥ND

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JULI 

0ROP  RENDET OCH DESS BEREDNING

+ASINO

&R¥GAN OM ATT INF¶RA KASINON I 3VERIGE HAR UTRETTS FLERA G¥NGER UNDER DET SENASTE DECENNIET

R TILLKALLADES EN PARLAMENTARISKT SAMMANSATT KOMMITT© SOM ANTOG NAMNET ,OTTERIUTREDNINGEN F¶R ATT UTREDA D¥VARANDE LOTTERILAGEN 3YFTET VAR ATT UNDERS¶KA OM FOLKR¶RELSERNA I H¶GRE GRAD ¤N SOM D¥ VAR FALLET KUNDE FINANSIERA SIN VERKSAMHET GENOM ¶KADE INT¤KTER FR¥N SPEL OCH LOTTERIER ,OTTERIUTREDNINGEN UTREDDE MED F¶RTUR FR¥GAN OM KASINOSPEL AV INTERNATIONELLT SLAG KUNDE VARA ETT S¤TT F¶R FOLKR¶RELSERNA ATT FINANSIERA SIN VERKSAMHET R ¶VERL¤MNADES DELRAPPORTEN +ASINOSPELSVERKSAMHET I FOLKR¶RELSERNAS TJ¤NST 3/5 	 5TREDNINGEN ANS¥G ATT DET VID EN SAMLAD BED¶MNING VAR F¶RSVARLIGT ATT ¶VERV¤GA INF¶RANDET AV KASINOSPELSVERSAMHET AV INTERNATIONELLT SLAG I 3VERIGE

0ARALLELLT MED ,OTTERIUTREDNINGENS ARBETE GJORDE EN ARBETSGRUPP INOM &INANSDEPARTEMENTET EN KARTL¤GGNING AV KASINOVERKSAMHETEN I 3VERIGES GRANNL¤NDER ) MARS ¶VERL¤MNADES BET¤NKANDET +ARTL¤GGNING AV KASINOSPEL ENLIGT INTERNATIONELLA REGLER 3/5 	 $ETTA UTRED NINGSARBETE F¶LJDES UPP MED EN DEPARTEMENTSPROMEMORIA 2EGELVERK F¶R KASINOSPEL AV INTERNATIONELLT SLAG I 3VERIGE $S 	 SOM VAR KONCENTRERAD TILL FR¥GOR R¶RANDE DRIFT KONTROLL OCH ORGANISATION /VANN¤MNDA KASINOUTREDNINGAR REMISSBEHANDLADES

) PROPOSITIONEN &¶RS¤LJNING AV !" 4IPSTJ¤NST TILL SVENSKT F¶RENINGSLIV MM GJORDE REGERINGEN BED¶MNINGEN ATT DET FANNS SK¤L ATT AVVAKTA MED EN LEGALISERING AV KASINO MEN ATT DET KUNDE FINNAS SK¤L F¶R REGERINGEN ATT ¥TERKOMMA I FR¥GAN

6¥REN UTTALADE KULTURUTSKOTTET MED ANLEDNING AV TV¥ MOTIONER I ¤MNET ATT DET UTREDNINGSARBETE SOM GJORTS AV ,OTTERIUTREDNINGEN OCH ANDRA I F¶RENING MED TILLG¤NGLIGA REMISSYTTRANDEN BORDE VARA TILL R¤CKLIGT F¶R ATT REGERINGEN P¥ NYTT SKULLE KUNNA TA ST¤LLNING TILL FR¥GAN OM KASINOSPEL AV INTERNATIONELLT SLAG BORDE TILL¥TAS I 3VERIGE BET +R5	 5TSKOTTET ANS¥G ATT REGERINGEN UTAN DR¶JSM¥L BORDE PR¶VA FR¥GAN OCH ATT DET FINNS STARKA SK¤L SOM TALAR F¶R ATT INTERNATIONELLT KASINOSPEL SKALL TILL¥TAS ¤VEN I 3VERIGE OCH ATT DESSA SK¤L HAR BETYDLIGT ST¶RRE TYNGD ¤N DE SK¤L SOM TALAR F¶R ATT DET NUVARANDE F¶RBUDET SKALL BEH¥LLAS 2IKSDAGEN F¶LJDE UTSKOTTET RSKR 	

&INANSDEPARTEMENTET SOM NUMERA HANDL¤GGER ALLA FR¥GOR SOM R¶R SPEL OCH LOTTERIER BILDADE V¥REN EN ARBETSGRUPP MED F¶RETR¤DARE F¶R DEPARTEMENTET OCH ,OTTERIINSPEKTIONEN F¶R ATT L¤MNA UNDERLAG TILL REGERINGEN F¶R BED¶MNING AV KASINOFR¥GAN P¥ NYTT $ENNA ARBETSGRUPP PRESENTERADE I DECEMBER ETT F¶RSLAG OM INF¶RANDE AV KASINOSPEL AV INTERNATIONELLT SLAG I 3VERIGE %N SAMMANFATTNING AV PROMEMORIAN FINNS I

BILAGA !RBETSGRUPPENS LAGF¶RSLAG FINNS ¥TERGIVET I BILAGA 0RO

MEMORIAN HAR REMISSBEHANDLATS %N F¶RTECKNING ¶VER REMISSINSTANSERNA FINNS I BILAGA %N SAMMANST¤LLNING AV REMISSYTTRANDENA FINNS TILL G¤NGLIG HOS &INANSDEPARTEMENTET DNR &I	

0ROP !UTOMATSPEL

$EN OKTOBER BEMYNDIGADE REGERINGEN CHEFEN F¶R &INANS DEPARTEMENTET ATT TILLKALLA EN S¤RSKILD UTREDARE F¶R ATT SE ¶VER LOTTERI LAGSTIFTNINGEN FR¤MST LOTTERILAGEN 	 ) DIREKTIVEN ANGES ATT UTREDAREN F¥R AVG¶RA OM DET ¤R M¶JLIGT ATT MED F¶RTUR UTREDA FR¥GOR SOM R¶R AUTOMATSPEL 5TREDNINGEN HAR ANTAGIT NAMNET ,OTTERILAGSUTREDNINGEN

5TREDNINGEN ¶VERL¤MNADE I NOVEMBER DELBET¤NKANDET !UTO MATSPEL 3/5 	 INNEFATTANDE EN ¶VERSYN AV BEST¤MMELSERNA OM AUTOMATSPEL %N SAMMANFATTNING AV BET¤NKANDET FINNS I BILAGA $E LAGF¶RSLAG SOM LADES FRAM I BET¤NKANDET FINNS I BILAGA "ET¤NKANDET HAR REMISSBEHANDLATS %N F¶RTECKNING ¶VER REMISSINSTANSERNA FINNS I BILAGA %N SAMMANFATTNING AV REMISSVAREN FINNS TILLG¤NGLIG HOS &INANSDEPARTEMENTET DNR &I	

VRIGT

.¤R DET G¤LLER DEN F¶RESLAGNA ¤NDRINGEN I g ANDRA STYCKET LAGEN 	 OM LOTTERISKATT HAR ETT SEDVANLIGT REMISSF¶RFARANDE BED¶MTS VARA OBEH¶VLIGT EFTERSOM F¶RSLAGET G¤LLER EN ENKEL TEKNISK FR¥GA AV BEGR¤NSAD R¤CKVIDD 5NDER HAND HAR SYNPUNKTER INH¤MTATS FR¥N 2IKS SKATTEVERKET OCH !KTIEBOLAGET 4RAV OCH 'ALOPP !4'	

,AGR¥DET

2EGERINGEN BESLUTADE DEN FEBRUARI ATT INH¤MTA ,AGR¥DETS YTTRANDE ¶VER DE LAGF¶RSLAG SOM FINNS I BILAGA OCH DEN MARS ATT INH¤MTA ,AGR¥DETS YTTRANDE ¶VER DE LAGF¶RSLAG SOM FINNS I BILAGA ,AGR¥DETS YTTRANDEN FINNS I BILAGORNA OCH 

,AGR¥DET HAR L¤MNAT DE LAGF¶RSLAG SOM FINNS I BILAGA UTAN ERINRAN .¤R DET G¤LLER DE LAGF¶RSLAG SOM FINNS I BILAGA HAR ,AGR¥DET HAFT VISSA SYNPUNKTER P¥    OCH gg F¶RSLAGET TILL LAG OM KASINOSPEL SAMT LAGF¶RSLAGETS RUBRIK 2EGERINGEN HAR I HUVUDSAK F¶LJT ,AGR¥DETS F¶RSLAG ,AGR¥DETS SYNPUNKTER P¥ g BEHANDLAS I AVSNITT ) ¶VRIGT BEHANDLAS ,AGR¥DETS SYNPUNKTER I F¶RFATTNINGSKOMMENTARERNA TILL RESPEKTIVE PARAGRAF

9TTRANDE FR¥N ,AGR¥DET HAR INTE INH¤MTATS ¶VER F¶RSLAGET TILL ¤NDRING I LAGEN 	 OM LOTTERISKATT TILL DEN DEL DET G¤LLER g ANDRA STYCKET EFTERSOM F¶RSLAGET G¤LLER EN ENKEL TEKNISK FR¥GA AV BEGR¤NSAD R¤CKVIDD $ETTA ¤NDRINGSF¶RSLAG ¤R ENLIGT REGERINGENS BED¶MNING D¤RF¶R AV EN S¥DAN BESKAFFENHET ATT ,AGR¥DETS H¶RANDE SKULLE SAKNA BETYDELSE

0ROP  3PELMARKNADEN

 $EN SVENSKA SPELMARKNADEN

3PEL OCH LOTTERIMARKNADEN I 3VERIGE ¤R I ALLT V¤SENTLIGT F¶RBEH¥LLEN STATEN FOLKR¶RELSERNA OCH H¤STSPORTEN S¥ ATT INKOMSTERNA FR¥N SPEL SKALL KOMMA ALLM¤NNA ELLER ALLM¤NNYTTIGA ¤NDAM¥L TILL GODO +OMMERSIELLA INTRESSEN TILL¥TS INOM RESTAURANGKASINOVERKSAMHET VARUAUTOMATSPEL SAMT MARKNADS OCH TIVOLIN¶JEN $ESSA HAR ANSETTS UTG¶RA SPEL AV F¶RSTR¶ELSE KARAKT¤R D¤R VINSTCHANSEN INTE VARIT DET DOMINERANDE INSLAGET 5TG¥NGS PUNKTEN ¤R ATT LOTTERIER OCH SPEL F¶R ALLM¤NHETEN INTE F¥R ANORDNAS UTAN TILLST¥ND AV MYNDIGHET

+ASINON FINNS P¥ M¥NGA ST¤LLEN UTOMLANDS $¤R F¶REKOMMER ROULETT SPEL KORTSPEL T¤RNINGSSPEL OCH SPEL P¥ OLIKA PENNING OCH VARUSPELSAUTO MATER )NSATSERNA OCH V¤RDET AV VINSTERNA ¤R H¶GA 3PELET SKER OFTAST SAMMANH¥LLET I EN LOKAL SOM ¶VERVAKAS AV KAMEROR OCH ANST¤LLD PERSONAL 6ANLIGTVIS M¥STE MAN BETALA INTR¤DE OCH ¤VEN REGISTRERAS F¶R ATT F¥ TILLTR¤DE TILL LOKALEN .¤R DET I DET F¶LJANDE TALAS OM INTERNATIONELLT KASINO AVSES DENNA TYP AV KASINO SOM INTE F¶REKOMMER I 3VERIGE

) SAMBAND MED OFFENTLIG N¶JESTILLST¤LLNING INOM EN N¶JESPARK ELLER LIKNANDE ANL¤GGNING OCH I SAMBAND MED RESTAURANG OCH HOTELLVERKSAM HET KAN DET I 3VERIGE GES TILLST¥ND ENLIGT LOTTERILAGEN 	 TILL BORDSSPELEN ROULETTSPEL T¤RNINGSSPEL OCH KORTSPEL .¤R S¥DANT SPEL BEDRIVS I SAMBAND MED HOTELL OCH RESTAURANGVERKSAMHET BRUKAR DET BEN¤MNAS RESTAURANGKASINO VEN V¤RDEAUTOMATER OCH VARUSPELSAUTO MATER KAN F¶REKOMMA I ANSLUTNING TILL BORDSSPELEN P¥ EN RESTAURANG 2ESTAURANGKASINO KAN BEDRIVAS SAMLAT ELLER UTSPRITT I LOKALEN OCH ST¥R S¤LLAN UNDER N¥GON S¤RSKILD BEVAKNING F¶RUTOM ATT PERSONALEN NATURLIGTVIS H¥LLER UPPSIKT ¶VER SPELET 6¤RDET AV INSATSER OCH VINSTER ¤R H¶GRE I KASINOSPEL ¤N I RESTAURANGKASINOSPEL (¶GSTA INSATSEN I ROULETT VID RESTAURANGKASINOSPEL ¤R SEX KRONOR ) KASINON I $ANMARK F¥R V¤RDET AV H¶GSTA INSATSEN VARA  DANSKA KRONOR

/MS¤TTNINGEN P¥ DEN SVENSKA SPEL OCH LOTTERIMARKNADEN UPPGICK TILL MILJARDER KRONOR ENLIGT EN SAMMANST¤LLNING SOM ,OTTERI INSPEKTIONEN GJORT

$EN ST¶RSTA AKT¶REN P¥ MARKNADEN ¤R DET STATLIGT ¤GDA F¶RETAGET !" 3VENSKA 3PEL "OLAGET HAR L¥NG OCH BRED ERFARENHET AV ATT ANORDNA SPEL OCH LOTTERIER F¶R ALLM¤NHETEN !" 3VENSKA 3PEL ANORDNAR LOTTERIER NUMMERSPEL VADH¥LLNING P¥ IDROTTST¤VLINGAR SAMT SPEL P¥ V¤RDE AUTOMATER "OLAGET HAR ENLIGT ,OTTERIINSPEKTIONENS PROGNOS DEN FEBRUARI ¶VER SPELMARKNADEN  EN MARKNADSANDEL P¥ PROCENT $EN N¤ST ST¶RSTA SPELANORDNAREN ¤R !" 4RAV OCH 'ALOPP !4'	 MED EN MARKNADSANDEL P¥ PROCENT !4' ANORDNAR VADH¥LLNING P¥ H¤STT¤VLINGAR !4' ¤GS AV 3VENSKA 4RAVSPORTENS #ENTRALF¶RBUND OCH 3VENSKA 'ALOPPSPORTENS #ENTRALF¶RBUND %TT AVTAL MELLAN STATEN OCH ¤GARNA AV !4' REGLERAR RIKTLINJERNA F¶R VERKSAMHETEN !" 3VENSKA 3PEL OCH !4' ANORDNAR SPEL OCH LOTTERI EFTER TILLST¥ND AV REGERINGEN

&OLKR¶RELSERNA ANORDNAR LOTTERIER OCH BINGOSPEL $ERAS MARKNADSANDEL UPPG¥R TILL PROCENT 4ILLST¥ND TILL DESSA LOTTERIER GES VANLIGTVIS AV ,OTTERIINSPEKTIONEN ELLER KOMMUNERNA

0ROP 6¥REN BED¶MDE REGERINGEN ATT FR¥GAN OM INF¶RANDE AV KASINOSPEL I 3VERIGE SKULLE ANST¥ TILL DESS ATT V¤RDEAUTOMATSPELET SOM SKULLE F¥ BEDRIVAS FR¥N OCH MED DEN JANUARI  HADE UTV¤RDERATS OCH ATT DET ¤VEN SKULLE G¶RAS EN BED¶MNING AV OM OMBILDNINGEN AV ,OTTERIN¤MNDEN TILL ,OTTERIINSPEKTION FALLIT V¤L UT PROP 	 !" 3VENSKA 3PEL HAR TILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥  V¤RDEAUTOMATER $ET HAR TAGIT MYCKET L¤NGRE TID ¤N BER¤KNAT ATT ST¤LLA UT DESSA AUTOMATER P¥ SPELPLATSER &¶R N¤RVARANDE HAR N¥GOT MER ¤N H¤LFTEN AV DET TILL¥TNA ANTALET AUTOMATER ST¤LLTS UT .¥GON EGENTLIG UTV¤RDERING HAR ALLTS¥ INTE VARIT M¶JLIG ATT G¶RA 6¤RDEAUTOMATERNA HAR EMELLERTID VARIT UTE P¥ MARKNADEN UNDER GANSKA L¥NG TID OM ¤N INTE I PLANERAD OMFATTNING $E ERFARENHETER SOM HAR GJORTS AV DESSA AUTOMATER ¤R ATT DE INTE MEDF¶RT N¥GRA N¤MNV¤RDA NEGATIVA KONSEKVENSER

,OTTERIINSPEKTIONEN BILDADES DEN JANUARI OCH ¶VERTOG S¥DANA UPPGIFTER SOM TIDIGARE HANDLAGTS AV ,OTTERIN¤MNDEN ,OTTERIINPEKTIONEN HAR SEDAN DEN BILDADES HAFT EN MYCKET AKTIV ROLL F¶R ATT KONTROLLERA LOTTERI OCH SPELMARKNADEN I 3VERIGE $ET FINNS INGET SOM TALAR F¶R ATT ,OTTERI INSPEKTIONEN INTE SKULLE KUNNA UT¶VA ERFORDERLIG TILLSYN ¤VEN ¶VER KASINOVERKSAMHET

 +ASINON I ANDRA L¤NDER

+ASINOSPEL FINNS I N¤STAN ALLA L¤NDER INOM %UROPEISKA UNIONEN %5	 %NDAST I 3VERIGE OCH )RLAND ¤R KASINON F¶RBJUDNA 4OTALT FINNS UPPEMOT KASINON INOM %5 ) (OLLAND &INLAND OCH I VISSA TYSKA F¶RBUNDSSTATER HAR STATLIGA F¶RETAG MONOPOL P¥ KASINOVERKSAMHETEN ) FLERTALET MEDLEMSL¤NDER ¤R DET TILL¥TET F¶R PRIVATA INTRESSENTER ATT ANORDNA KASINOSPEL P¥ KOMMERSIELL GRUND ) SAMTLIGA DESSA L¤NDER SKER EN IN G¥ENDE TILLST¥NDSPR¶VNING OCH TILLSYN AV KASINOSPELET 3PELET BESKATTAS NORMALT MED EN S¤RSKILD SKATT UT¶VER BOLAGSBESKATTNINGEN

!NTALET KASINON VARIERAR I DE OLIKA L¤NDERNA ) $ANMARK FINNS DET SEX I &INLAND ETT I 3TORBRITANNIEN DRYGT ETT HUNDRATAL I 4YSKLAND ETT FYRTIOTAL I STERRIKE ETT TIOTAL OCH I (OLLAND ETT TIOTAL KASINON !NTALET KASINON ¶KAR

6¤RDET AV H¶GSTA TILL¥TNA INSATS OCH V¤RDET AV H¶GSTA VINST ¤R GENERELLT H¶GA I INTERNATIONELLT KASINOSPEL .ORMALT F¥R INSATSEN I ROULETT VARA H¶GRE ¤N I KORTSPEL OCH I SPELAUTOMATER (¶GSTA V¤RDET AV INSATS ELLER VINST BRUKAR ANGES SOM ETT MAXIMIBELOPP OCH DET ¤R INTE ALLTID SOM KASINOF¶RETAGET I SITT SPELREGLEMENTE UTNYTTJAR HELA DET TILL¥TNA UTRYMMET ) KASINOT I &INLAND F¥R V¤RDET AV H¶GSTA INSATSEN UTG¶RA  FINSKA MARK OCH I $ANMARK F¥R H¶GSTA INSATSEN HA ETT V¤RDE AV  DANSKA KRONOR ) HOLL¤NDSKA KASINON F¥R H¶GSTA INSATSEN VARA  HOLL¤NDSKA GULDEN &¶R AUTOMATSPEL I KASINOT I &INLAND ¤R H¶GSTA INSATSEN BEGR¤NSAD TILL FINSKA MARK %N FINSK MARK MOTSVARAR SVENSKA KRONOR EN DANSK KRONA KRONOR OCH EN NEDERL¤NDSK GULDEN KRONOR MARS 	

) S¥V¤L &INLAND SOM $ANMARK REGISTRERAS BES¶KARNA S¥ ATT DE KAN IDENTIFIERAS ) B¥DA L¤NDERNA SKER EN OMFATTANDE KAMERA¶VERVAKNING "¥DE SPELET P¥ BORDEN AUTOMATSPELEN G¤STERNA I LOKALEN OCH DE ANST¤LLDA VIDEOFILMAS

0ROP %RFARENHETERNA UTOMLANDS AV KASINOSPEL ¤R ATT ETT LAGLIGT KASINOSPEL MEDF¶R ATT DET ILLEGALA SPEL SOM F¶REKOMMER MINSKAR I OMFATTNING $¤R SPELET ANORDNAS AV PRIVATA ANORDNARE GER SPELET INKOMSTER TILL STATEN I FORM AV SKATTER MEDAN STATLIGA MONOPOLF¶RETAG LEVERERAR ¶VERSKOTTET FR¥N VERKSAMHETEN TILL STATSKASSAN ELLER TILL ANDRA ALLM¤NNYTTIGA ¤NDAM¥L .ATURLIGTVIS FINNS DET OCKS¥ NEGATIVA EFFEKTER AV KASINOSPEL 6ID DE SAMMANKOMSTER SOM ARBETSGRUPPEN HAR HAFT MED F¶RETR¤DARE F¶R DEPARTEMENT OCH KASINOANORDNARE I TEX $ANMARK &INLAND OCH (OLLAND HAR DET INTE FRAMKOMMIT N¥GRA P¥TAGLIGA NEGATIVA EFFEKTER AV KASINO VERKSAMHETEN I DESSA L¤NDER -AN KAN DOCK INTE BORTSE FR¥N ATT KASINOSPEL KAN ATTRAHERA PERSONER SOM HAR PROBLEM MED SITT SPELANDE ELLER BIDRA TILL ATT S¥DANA PROBLEM UPPKOMMER )NTE HELLER KAN DET BORTSES FR¥N ATT KASINOSPEL KAN F¶RS¶KA UTNYTTJAS AV KRIMINELLA PERSONER F¶R PENNINGTV¤TT

 !UTOMATSPEL I .ORDEN

$ANMARK

!UTOMATER KAN ST¤LLAS UT AV PRIVATA ANORDNARE $ET ¤R TILL¥TET ATT ST¤LLA UT TRE AUTOMATER MED PENNINGVINSTER PER RESTAURANG 6ID UPPST¤LLNING AV FLER AUTOMATER KR¤VS TILLST¥ND FR¥N POLISEN 6ID OFFENTLIGA N¶JESTILLST¤LLNINGAR ¤R DET TILL¥TET MED SPELAUTOMATER DOCK INTE AUTOMATER MED PENNING VINSTER (¶GSTA TILL¥TNA INSATS P¥ RESTAURANGAUTOMATSPELET ¤R DANSKA ¶RE OCH H¶GSTA TILL¥TNA VINST DANSKA KRONOR 6INSTEN UTG¶RS AV POLLETTER SOM I SIN TUR KAN BYTAS UT TILL VARUVINSTER ) PRAKTIKEN L¶SES ENLIGT UPPGIFT VARUVINSTER IN MOT KONTANTER

&INLAND

$EN OFFENTLIGR¤TTSLIGA F¶RENINGEN 0ENNINGAUTOMATF¶RENINGEN HAR MONOPOL P¥ ATT BEDRIVA AUTOMATSPEL I &INLAND 6ERKSAMHETEN REGLERAS I DEN FINSKA LOTTERILAGEN OCH PENNINGAUTOMATF¶RORDNINGEN 6ID UTPLACERING AV AUTOMATER ¤R GRUNDREGELN ATT AUTOMATER ENDAST F¥R PLACERAS D¤R DE KAN KONTROLLERAS $ET FINNS I DAGSL¤GET DRYGT  AUTOMATER I DRIFT I &INLAND 6INST UTBETALAS I KONTANTER (¶GSTA TILL¥TNA INSATS ¤R FINSKA MARK OCH H¶GSTA TILL¥TNA VINST ¤R FINSKA MARK

.ORGE

) .ORGE ¤R AUTOMATSPELET MYCKET UTBRETT !LLA AUTOMATER TYPGODK¤NNS AV *USTITIEDEPARTEMENTET (¶GSTA INSATS ¤R NORSKA KRONOR OCH H¶GSTA VINST NORSKA KRONOR "¥DE KONTANT OCH VARUVINSTER ¤R TILL¥TNA !UTOMAT VERKSAMHETEN KAN DRIVAS AV PRIVATA F¶RETAG MEN DET ¤R ALLTID ALLM¤NNYTTIGA ORGANISATIONER SOM ¤R TILLST¥NDSHAVARE OCH ¶VERSKOTTS MOTTAGARE !UTOMATERNA KAN PLACERAS I PRINCIP VAR SOM HELST OCH DET FINNS UPPSKATTNINGSVIS  AUTOMATER I DRIFT

0ROP  %N SUND SPELMARKNAD

 5TG¥NGSPUNKTER

5TG¥NGSPUNKTEN F¶R REGERINGENS ¶VERGRIPANDE ST¤LLNINGSTAGANDE ANG¥ENDE DEN SVENSKA SPEL OCH LOTTERIMARKNADEN HAR VARIT OCH ¤R FORTFARANDE ATT DET ¶VERSKOTT SOM UPPKOMMER SKALL VARA F¶RBEH¥LLET STATEN F¶RENINGSLIVET OCH H¤STSPORTEN .ETTOINKOMSTERNA SKALL MED ANDRA ORD KOMMA DET ALLM¤NNA ELLER ALLM¤NNYTTIGA ¤NDAM¥L TILL GODO +OMMERSIELLA INTRESSEN TILL¥TS SOM TIDIGARE N¤MNTS INOM SPELVERKSAM HETERNA RESTAURANGKASINO VARUSPELSAUTOMATER SAMT MARKNADS OCH TIVOLIN¶JEN $ESSA HAR ANSETTS UTG¶RA SPEL AV F¶RSTR¶ELSEKARAKT¤R D¤R VINSTCHANSEN INTE HAR VARIT DET DOMINERANDE INSLAGET %N ¶KAD OMS¤TTNING P¥ SPELMARKNADEN SOM INTE LEDER TILL ¶KADE INKOMSTER EFTERSTR¤VAS INTE $ET ¤R ¤VEN VIKTIGT ATT SOCIALA SKYDDSH¤NSYN KONSUMENTINTRESSEN OCH BEDR¤GERIRISKER BEAKTAS N¤R NYA SPELFORMER UTVECKLAS ,OTTERIER F¥R INTE MED VISSA UNDANTAG ANORDNAS UTAN TILLST¥ND FR¥N EN MYNDIGHET

2EGERINGENS AMBITION ¤R ATT AKTIVT VERKA F¶R ATT MARKNADEN L¥NGSIKTIGT UTVECKLAS POSITIVT OCH SUNT F¶R ATT M¶JLIGG¶RA H¶GA INKOMSTER TILL STATEN OCH F¶RENINGSLIVET SAMT M¶JLIGG¶RA EN BRED TRAV OCH GALOPPSPORT AV GOD KVALITET

 &¶RDELNING AV SPEL OCH LOTTERIMARKNADEN MELLAN STATEN OCH FOLKR¶RELSERNA

2EGERINGENS BED¶MNING %N UTREDNING B¶R TILLS¤TTAS MED UPPDRAG ATT TA FRAM F¶RSLAG TILL HUR F¶RENINGSLIVETS ST¤LLNING P¥ DEN SVENSKA SPEL OCH LOTTERIMARKNADEN KAN ST¤RKAS (¤RVID SKALL ¤VEN BEAKTAS DEN BETYDELSE SOM DE STATLIGA SPELEN HAR F¶R STATENS INKOMSTER -¥LET ¤R ATT F¶RSLAGEN TILL F¶R¤NDRINGAR KAN PRESENTERAS UNDER H¶STEN SAMT BEREDAS GEMENSAMT MED ,OTTERILAGSUTREDNINGENS SLUTBET¤NKANDE OCH REGERINGENS PR¶VNING I FR¥GA OM F¶RL¤NGDA TILLST¥ND F¶R SPEL TILL !" 3VENSKA 3PEL OCH !" 4RAV OCH 'ALOPP

3K¤LEN F¶R REGERINGENS BED¶MNING 2IKSDAGEN HAR BESLUTAT ATT F¶RENINGSLIVET SKALL HA EN ACCEPTABEL ANDEL AV SPELMARKNADENS SAMLADE ¶VERSKOTT S¥SOM DELFINANSIERING AV SIN VERKSAMHET PROP  BET +R5 RSKR 	 5PPDRAGET TILL DEN PARLA MENTARISKT SAMMANSATTA ,OTTERIUTREDNINGEN SOM LADE FRAM BET¤NKANDET 6INNA ELLER F¶RSVINNA FOLKR¶RELSERNAS LOTTERIER OCH SPEL I FRAMTIDEN 3/5 	 VAR ATT ST¤RKA F¶RENINGSLIVETS ST¤LLNING P¥ SPELMARKNADEN 5TREDNINGEN L¥G TILL GRUND F¶R DEN NU G¤LLANDE LOTTERILAGEN 	 SOM TR¤DDE I KRAFT DEN JANUARI 

$ET STATLIGA SPELBOLAGET !" 3VENSKA 3PEL OCH !4' ¶KADE SIN SAMMANLAGDA ANDEL AV DEN TOTALA OMS¤TTNINGEN P¥ SPELMARKNADEN FR¥N CA PROCENT TILL CA PROCENT 5NDER SAMMA TIDSPERIOD SJ¶NK F¶RENINGSLIVETS ANDEL FR¥N CA PROCENT TILL CA PROCENT 3/5 S 	 5NDER TALET HAR F¶RENINGSLIVETS ANDEL AV SPELMARKNADEN

0ROP LEGAT MELLAN CA OCH PROCENT ,OTTERIINSPEKTIONENS PUBLIKATION 3PEL OCH LOTTERIMARKNADEN 	 %NLIGT DEN SENASTE RAPPORTEN FR¥N ,OTTERI INSPEKTIONEN HAR F¶RENINGSLIVETS ANDEL MINSKAT MELLAN ¥REN OCH $ET FINNS F¶R N¤RVARANDE INGET SOM TYDER P¥ ATT DENNA NED¥TG¥ENDE TREND F¶R F¶RENINGSLOTTERIERNA KOMMER ATT BRYTAS

$ET ¤R VIKTIGT ATT FOLKR¶RELSERNA SJ¤LVA F¥R M¶JLIGHET ATT BIDRA TILL SIN EGEN FINANSIERING GENOM TILLR¤CKLIGT GODA F¶RUTS¤TTNINGAR ATT ANORDNA LOTTERIER %N UTREDNING B¶R TILLS¤TTAS MED UPPDRAG ATT TA FRAM F¶RSLAG TILL HUR F¶RENINGSLIVETS ST¤LLNING P¥ DEN SVENSKA SPEL OCH LOTTERIMARKNADEN KAN ST¤RKAS $ET ¤R DOCK VIKTIGT ATT BEAKTA DEN BETYDELSE SOM DE STATLIGA SPELEN HAR F¶R STATENS INKOMSTER

2EGERINGENS ANSER OCKS¥ ATT PR¶VNINGEN AV FR¥GORNA OM TILLST¥ND TILL !" 3VENSKA 3PEL OCH !4' B¶R DELEGERAS FR¥N REGERINGEN TILL ,OTTERI INSPEKTIONEN F¶R ATT D¤RIGENOM AVLASTA REGERINGEN OCH F¶RA SAMMAN PR¶VNINGEN AV TILLST¥NDSANS¶KNINGAR OCH ANDRA L¶PANDE F¶RVALTNINGS UPPGIFTER TILL ETT ST¤LLE UTOM I DE FALL D¤R UPPGIFTERNA KAN SK¶TAS P¥ LOKAL NIV¥ $E B¥DA BOLAGENS NUVARANDE LOTTERITILLST¥ND L¶PER UT DEN DECEM BER $ENNA FR¥GA B¶R OCKS¥ UTREDAS

%VENTUELLA F¶RSLAG TILL F¶R¤NDRINGAR I SYFTE ATT ST¤RKA F¶RENINGSLIVETS ST¤LLNING KAN BEREDAS TILLSAMMANS MED ,OTTERILAGSUTREDNINGENS SLUT BET¤NKANDE SOM ENLIGT REGERINGS BESLUT SKALL L¤MNAS I SLUTET AV SOMMAREN  OCH REGERINGENS PR¶VNING I FR¥GA OM F¶RL¤NGDA TILLST¥ND F¶R SPEL TILL !" 3VENSKA 3PEL OCH !" 4RAV OCH 'ALOPP

 6INSTDELNINGSSYSTEMET

2EGERINGENS BED¶MNING $ET SYSTEM F¶R VINSTDELNING F¶R STATEN OCH F¶RENINGSLIVET SOM RIKSDAGEN BESLUTAT B¶R SNARAST INF¶RAS EFTERSOM DET NU ¤R M¶JLIGT ATT G¶RA EN PROGNOS ¶VER V¤RDEAUTOMATERNAS F¶RV¤NTADE ¶VER SKOTT

3K¤LEN F¶R REGERINGENS BED¶MNING $EN NU G¤LLANDE LOTTERILAGEN TR¤DDE I KRAFT DEN JANUARI 2IKSDAGEN BESLUTADE I SAMBAND MED DETTA ATT TILL¥TA EN NY TYP AV AUTOMAT I 3VERIGE V¤RDEAUTOMATEN VERSKOTTET FR¥N DESSA AUTOMATER SKULLE TILLFALLA DET LOKALA F¶RENINGSLIVETS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET $¥VARANDE !" 4IPSTJ¤NST NUMERA !" 3VENSKA 3PEL	 BEVILJADES I JUNI TILLST¥ND AV REGERINGEN ATT ANORDNA SPEL P¥ H¶GST  V¤RDEAUTOMATER 6¥REN BESLUTADE RIKSDAGEN ATT DENNA ¶RONM¤RKNING AV ¶VERSKOTTET SKULLE ERS¤TTAS AV ETT SYSTEM F¶R VINSTDELNING MELLAN STATEN OCH F¶RENINGSLIVET VILKET SKULLE BASERAS P¥ ¶VERSKOTTET FR¥N V¤RDEAUTOMATERNA PROP  BET &I5 RSKR 	

-ED ANLEDNING AV ATT S¤KRA PROGNOSER OM V¤RDEAUTOMATERNAS VINST UTVECKLING HITTILLS HAR SAKNATS HAR INF¶RANDET AV VINSTDELNINGSSYSTEMET F¶RSENATS !" 3VENSKA 3PEL HAR I DAGSL¤GET PLACERAT UT CA  V¤RDE AUTOMATER P¥ RESTAURANGER RUNT OM I 3VERIGE $ET ¤R NU M¶JLIGT ATT G¶RA EN PROGNOS ¶VER V¤RDEAUTOMATERNAS F¶RV¤NTADE ¶VERSKOTT EFTERSOM ETT TILLR¤CKLIGT ANTAL AUTOMATER ¤R UTPLACERADE OCH DET FINNS INFORMATION OM HUR STORA INT¤KTER OCH KOSTNADER SOM ¤R F¶RKNIPPADE MED AUTOMATERNA

0ROP $ETTA ¤R EN F¶RUTS¤TTNING F¶R ATT VINSTDELNINGSSYSTEMET SKALL KUNNA INF¶RAS

 ,OTTERIINSPEKTIONEN

2EGERINGENS BED¶MNING ,OTTERIINSPEKTIONEN B¶R TILLF¶RAS ¶KADE RESURSER 2EGERINGEN HAR F¶R AVSIKT ATT ¥TERKOMMA TILL RIKSDAGEN I BUDGET PROPOSITIONEN F¶R ¥R MED F¶RSLAG OM DETTA

3K¤LEN F¶R REGERINGENS BED¶MNING ,OTTERIINSPEKTIONEN ¤R CENTRAL F¶RVALTNINGSMYNDIGHET F¶R FR¥GOR OM LOTTERIER SOM ANORDNAS F¶R ALLM¤NHETEN -YNDIGHETEN BILDADES DEN JANUARI OCH ERSATTE D¥VARANDE ,OTTERIN¤MNDEN -YNDIGHETEN SKALL I ENLIGHET MED LOTTERILAGEN OCH LOTTERIF¶RORDNINGEN VERKA F¶R EN SUND OCH S¤KER LOTTERI OCH SPELVERKSAMHET I 3VERIGE ,OTTERIINSPEKTIONEN SKALL KONTROLLERA OCH UT¶VA TILLSYN ¶VER SPELMARKNADEN OCH UTBILDA OCH INFORMERA MARKNADENS AKT¶RER 2EGERINGEN SKALL L¶PANDE INFORMERAS OM UTVECKLINGEN P¥ SPEL MARKNADEN $ESSUTOM L¤MNAR ,OTTERIINSPEKTIONEN TILLST¥ND TILL RIKS LOTTERIER DOCK EJ TILL !" 3VENSKA 3PEL ELLER !4' VILKA F¥R TILLST¥ND AV REGERINGEN	 RESTAURANGKASINOSPEL V¤RDEAUTOMATER VARUSPELSAUTOMATER SAMT TILL PENNINGAUTOMATER P¥ FARTYG I INTERNATIONELL TRAFIK

,OTTERIINSPEKTIONEN LEDS AV EN STYRELSE SOM ANSVARAR F¶R VERKSAMHETEN 'ENERALDIREKT¶REN ANSVARAR F¶R OCH LEDER DEN L¶PANDE VERKSAMHETEN ENLIGT STYRELSENS DIREKTIV OCH RIKTLINJER ,OTTERIINSPEKTIONEN HAR ANST¤LLDA OCH VERKSAMHETEN FINANSIERAS I SIN HELHET MED AVGIFTER -YN DIGHETEN DISPONERAR ETT RAMANSLAG OCH LEVERERAR IN AVGIFTSINKOMSTER MOT INKOMSTTITEL !NSLAGET UPPG¥R F¶R BUDGET¥RET TILL  KRONOR

+ONKURRENSEN P¥ DEN SVENSKA SPEL OCH LOTTERIMARKNADEN ¤R H¥RD OCH DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN MYCKET SNABB VILKET ST¤LLER STORA KRAV P¥ ,OTTERIINSPEKTIONEN ATT L¶PANDE ANPASSA TILLSYNS OCH KONTROLLVERKSAM HETEN -OT DEN BAKGRUNDEN ¤R DET N¶DV¤NDIGT ATT F¶RST¤RKA ,OTTERI INSPEKTIONEN $EN B¶R TILLF¶RAS NYA RESURSER F¶R ATT DEN SKALL KUNNA UPPR¤TTH¥LLA EN EFFEKTIV TILLSYN OCH KONTROLL ¶VER SPELMARKNADEN

2EGERINGEN HAR F¶R AVSIKT ATT ¥TERKOMMA TILL RIKSDAGEN I BUDGET PROPOSITIONEN F¶R ¥R MED F¶RSLAG OM DETTA

 VERDRIVET SPELANDE

2EGERINGENS BED¶MNING $ET FINNS ANLEDNING ATT YTTERLIGARE ¶KA INSATSERNA OCH RESURSERNA TILL OLIKA ¥TG¤RDER F¶R ATT F¶REBYGGA OCH MOT VERKA NEGATIVA EKONOMISKA OCH SOCIALA KONSEKVENSER AV SPELANDE 2EGERINGEN AVSER ATT ¥TERKOMMA TILL RIKSDAGEN I BUDGETPROPOSITIONEN F¶R ¥R MED F¶RSLAG

3K¤LEN F¶R REGERINGENS BED¶MNING 3EDAN BUDGET¥RET HAR DET FUNNITS ETT ANSLAG INOM 3OCIALDEPARTEMENTETS BUDGETRAM P¥ TV¥ MILJONER

0ROP KRONOR F¶R FORSKNING OM SPELBEROENDE OCH DESS SOCIALA KONSEKVENSER %N FORSKARGRUPP UTREDER F¶R N¤RVARANDE P¥ UPPDRAG AV 3OCIALDEPARTEMENTET OMFATTNINGEN AV ¶VERDRIVET SPELANDE I 3VERIGE (¶STEN PRESENTERADE GRUPPEN VISSA PRELIMIN¤RA RESULTAT SOM VISAR ATT OMKRING  SVENSKAR HAR N¥GON FORM AV PROBLEM MED SITT SPELANDE VARAV  KAN BEN¤MNAS PATOLOGISKA SPELARE 5NDER KOMMER EN ANDRA FAS AV UNDERS¶KNINGEN ATT GENOMF¶RAS F¶R ATT BLA IDENTIFIERA ORSAKER TILL ATT EN DEL PERSONER SPELAR ALLT F¶R MYCKET

2IKSDAGEN BESLUTADE I DECEMBER P¥ REGERINGENS F¶RSLAG ATT YTTER LIGARE TV¥ MILJONER KRONOR AVS¤TTS F¶R ¥TG¤RDER MOT ¶VERDRIVET SPELANDE UNDER BUDGET¥RET 3AMTIDIGT VIDGAS ANV¤NDNINGSOMR¥DET F¶R MEDLEN TILL ATT UTVECKLA FORMER F¶R F¶REBYGGANDE ARBETE I SYFTE ATT HINDRA ATT M¤NNISKOR FASTNAR I ETT O¶NSKAT SPELBETEENDE

0¥ INITIATIV AV &OLKH¤LSOINSTITUTET OCH ,OTTERIINSPEKTIONEN HAR ETT OBEROENDE BRANSCHR¥D /33 /BEROENDE 3PELSAMVERKAN BILDATS I SYFTE ATT VERKA F¶R EN SUND UTVECKLING AV SPELMARKNADEN OCH F¶R ATT VARA ETT FORUM F¶R FR¥GOR SOM R¶R SPELBEROENDE ) R¥DET ING¥R F¶RUTOM MYNDIG HETSF¶RETR¤DARE DE ST¶RRE AKT¶RERNA I DEN SVENSKA SPELBRANSCHEN 2¥DET HAR UTARBETAT EN INFORMATIONSSTRATEGI F¶R ATT RATIONELLT OCH EFFEKTIVT BESKRIVA OCH INFORMERA OM RISKERNA MED SPELANDE $ET FINNS OCKS¥ L¥NGT G¥ENDE PLANER P¥ ATT INR¤TTA EN TELEFONJOUR DIT PERSONER SOM HAR PROBLEM MED SITT SPELANDE KAN V¤NDA SIG *OUREN SKALL BEMANNAS MED UTBILDADE PSYKOLOGER OCH TERAPEUTER

2EGERINGEN G¶R BED¶MNINGEN ATT YTTERLIGARE INSATSER B¶R G¶RAS F¶R ATT F¶REBYGGA OCH MOTVERKA ATT PERSONER SPELAR ALLTF¶R MYCKET 3OM EXEMPEL P¥ T¤NKBARA ANV¤NDNINGSOMR¥DEN F¶R NYA RESURSER KAN N¤MNAS ST¶D TILL BEHANDLINGSHEM OCH KUNSKAPS OCH KOMPETENSUTVECKLING INOM SOCIAL TJ¤NSTEN BIDRAG TILL L¤NKR¶RELSER SAMT YTTERLIGARE RESURSER TILL FORSKNING OM SPEL I ALLM¤NHET OCH ¶VERDRIVET SPELANDE I SYNNERHET

0ROP  TG¤RDER F¶R ¥TERH¥LLSAM MARKNADSF¶RING

2EGERINGENS BED¶MNING %N KARTL¤GGNING B¶R SKE AV OMFATTNINGEN AV MARKNADSF¶RINGEN AV SPEL OCH LOTTERIER I 3VERIGE +ARTL¤GGNINGEN KAN SEDAN LIGGA TILL GRUND F¶R F¶RSLAG TILL HUR P¥TR¤NGANDE FORMER AV MARK NADSF¶RING EXEMPELVIS GENTEMOT UNGDOMAR KAN UNDVIKAS

3K¤LEN F¶R REGERINGENS BED¶MNING +ONKURRENSEN P¥ DEN SVENSKA SPELMARKNADEN ¤R MYCKET H¥RD OCH OMFATTNINGEN AV MARKNADSF¶RING AV SPEL OCH LOTTERIER ¤R STOR !" 3VENSKA 3PEL OCH !" 4RAV OCH 'ALOPP SAMT ANORDNARE AV F¶RENINGSLOTTERIER L¤GGER NER BETYDANDE RESURSER P¥ MARK NADSF¶RING AV SINA PRODUKTER &¶R ATT N¥ FRAMG¥NG I LANSERINGEN AV EN NY SPELFORM KR¤VS I DAG NORMALT EN OMFATTANDE MARKNADSF¶RING

%TT AV MOTIVEN BAKOM SAMMANSLAGNINGEN AV !" 4IPSTJ¤NST OCH 3VENSKA 0ENNINGLOTTERIET !" VAR ATT D¤MPA KONKURRENSEN P¥ SPELMARK NADEN F¶R ATT D¤RIGENOM BLA MINSKA KOSTNADERNA F¶R MARKNADSF¶RING $ETTA SKULLE OCKS¥ VARA POSITIVT F¶R DE SOCIALA M¥LS¤TTNINGARNA D¥ DET ¤R RIMLIGT ATT ANTA ATT ¶KAD MARKNADSF¶RING LEDER TILL ATT ETT ¶KAT ANTAL PERSONER RISKERAR ATT INTE KUNNA HANTERA SITT SPELANDE

$ET FINNS INGET SOM TYDER P¥ ATT MARKNADSF¶RINGEN AV SPEL OCH LOTTERIER HAR MINSKAT I SAMH¤LLET DE SENASTE ¥REN 4V¤RTOM UPPFATTAR S¤KERT DE FLESTA MEDBORGARNA ATT MARKNADSF¶RINGEN OCH INFORMATIONEN OM SPEL OCH LOTTERIER ¶KAT I OMFATTNING $ETTA F¶RH¥LLANDE F¶RKLARAS AV DEN H¥RDA KONKURRENSEN P¥ SPELMARKNADEN OCH AV ETT ¶KAT MEDIAUTBUD I ALLM¤NHET

-OT DEN BAKGRUNDEN ANSER REGERINGEN ATT DET FINNS ANLEDNING ATT G¶RA EN SAMLAD KARTL¤GGNING AV MARKNADSF¶RINGEN AV SPEL OCH LOTTERIER I 3VERIGE +ARTL¤GGNINGEN KAN SEDAN KOMMA ATT L¤GGAS TILL GRUND F¶R F¶RSLAG SOM LEDER TILL ATT MARKNADSF¶RINGEN BLIR MER ¥TERH¥LLSAM OCH H¤NSYNSFULL ¤N VAD DEN ¤R I DAG

 +ASINO

 +ASINOSPEL TILL¥TS

2EGERINGENS F¶RSLAG +ASINOSPEL F¥R ANORDNAS I 3VERIGE %N KASINOLAG INF¶RS

!RBETSGRUPPENS F¶RSLAG VERENSST¤MMER MED REGERINGENS F¶RSLAG 2EMISSINSTANSERNA $E FLESTA REMISSINSTANSERNA HAR VARIT POSITIVA TILL ELLER INTE HAFT N¥GOT ATT INV¤NDA MOT ATT KASINOSPEL SKALL F¥ ANORDNAS I 3VERIGE 2EMISSINSTANSERNA HAR INTE FRAMF¶RT N¥GRA INV¤NDNINGAR MOT ATT KASINOSPELET REGLERAS I EN SEPARAT LAG "ROTTSF¶REBYGGANDE R¥DET "2 	 HAR AVSTYRKT F¶RSLAGET "2 ANSER ATT SPELSKULDER ¤R EN AV DE VIKTIGASTE BROTTSALSTRANDE FAKTORERNA OCH ANSER ATT F¶RSLAGET INTE INNEB¤R ATT SPELBEROENDE UPPT¤CKS I TID "2 BEFARAR ATT EN LEGALISERING AV EN FARLIG SPELFORM KAN LEDA TILL ILLEGALT SPEL EFTERSOM DEN SOM VANT SIG VID KASINOSPEL KAN S¶KA EFTER MER SP¤NNANDE ILLEGALA	 ALTERNATIV +ONSU

0ROP MENTVERKET ANSER ATT ETT ¶KAT UTBUD AV SPEL MEDF¶R ¶KADE UTGIFTER F¶R

KONSUMENTERNA OCH ATT MAN INTE KAN BORTSE FR¥N RISKEN F¶R O¶NSKADE SOCIALA KONSEKVENSER MED ¶KADE KOSTNADER F¶R SAMH¤LLET SOM F¶LJD

3OCIALSTYRELSEN BEFARAR ATT SPELBEROENDET KAN ¶KA

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG $ET HAR I UTREDNINGSARBETE OM KASINON FRAMH¥LLITS ATT ICKE OBETYDLIGA BELOPP OMS¤TTS INOM OLIKA FORMER AV ILLEGALT SPEL OM PENGAR ,OTTERIUTREDNINGEN BER¤KNADE MED HJ¤LP AV 3TATISTISKA CENTRALBYR¥N ATT OMS¤TTNINGEN P¥ DEN ILLEGALA SPELMARKNADEN INTE UNDERSTEG MILJONER KRONOR VILKET MOTSVARADE CA  AV DEN TOTALA LEGALA SPELMARKNADEN "ER¤KNINGEN BYGGDE INTE P¥ N¥GON TILLF¶RLITLIG STATISTIK UTAN VAR SNARARE EN UPPSKATTNING !NDRA UTREDNINGAR HAR REFERERAT TILL SAMMA BER¤KNING

"LA ,OTTERIUTREDNINGEN HAR ANSETT ATT EN INTRODUKTION AV INTERNATIONELLT KASINOSPEL I 3VERIGE SKULLE KANALISERA OKONTROLLERAT ILLEGALT SPEL TILL ETT LEGALT KONTROLLERAT ALTERNATIV OCH ATT DEN ILLEGALA SPELMARKNADEN D¤RMED SKULLE SANERAS %NLIGT REGERINGENS UPPFATTNING ¤R DETTA ETT V¤L OPTIMISTISKT ANTAGANDE "ETYDANDE EFFEKTER I GYNNSAM RIKTNING B¶R DOCK KUNNA UPPN¥S GENOM ATT EN LEGAL SPELM¶JLIGHET ERBJUDS &¶RST OCH FR¤MST B¶R NYREKRYTERINGEN TILL ILLEGALT SPEL KOMMA ATT MINSKA -EN ¤VEN M¥NGA AV DE MER ELLER MINDRE ERFARNA SPELARNA P¥ DEN ILLEGALA MARKNADEN B¶R P¥VERKAS OM NYA M¶JLIGHETER ¶PPNAS &¶R DETTA TALAR OCKS¥ SOM TIDIGARE BER¶RTS ERFARENHETERNA I B¥DE &INLAND OCH $ANMARK ATT DET ILLEGALA SPELET D¤R HAR MINSKAT SEDAN KASINOSPEL I KONTROLLERADE FORMER TILL¥TITS

.¤R DET G¤LLER DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA AV INF¶RANDE AV KASINO SPEL ST¥R DET KLART ATT KASINOSPEL KAN GE BETYDANDE INKOMSTER TILL STATEN ,OTTERIUTREDNINGEN UPPSKATTADE ATT SVENSK KASINOSPELVERKSAMHET AV INTERNATIONELLT SLAG KAN GENERERA ETT ¥RLIGT ¶VERSKOTT UPPG¥ENDE TILL CA  MILJONER KRONOR $ENNA UPPSKATTNING BYGGER P¥ INTERNATIONELLA J¤MF¶RELSER OCH MED ANTAGANDET ATT DET SKULLE INR¤TTAS TRE STYCKEN KASINON !V STOR BETYDELSE F¶R UTFALLET ¤R S¥DANA FAKTORER SOM TILL¥TNA SPELFORMER LOKALISERING KOMMUNIKATIONER UTFORMNING OCH MARKNADSF¶RING 2EGERINGEN G¶R INGEN ANNAN BED¶MNING I FR¥GA OM STORLEKEN P¥ DET BER¤KNADE ¶VERSKOTTET

$ET B¶R NOTERAS ATT MAN M¥STE R¤KNA MED EN RELATIVT KOSTSAM ETABLERINGSFAS $ET KR¤VS F¶RUTOM INVESTERINGAR I LOKALER OCH UTRUSTNING ¤VEN EN STOR UTBILDNINGSINSATS AVSEENDE PERSONAL $ET OVAN BER¤KNADE ¶VERSKOTTET UPPKOMMER D¤RF¶R KNAPPAST F¶RR¤N TIDIGAST CA TV¥ ¥R EFTER ¶PPNANDET AV KASINONA

+ASINOVERKSAMHET ¤R MYCKET PERSONALINTENSIV %TT ST¶RRE KASINO I EXEMPELVIS 3TOCKHOLM KOMMER ATT KUNNA SYSSELS¤TTA UPPEMOT PERSONER INKLUSIVE KRINGVERKSAMHETER SOM RESTAURANG BAR OCH UNDER H¥LLNING %N FULLT UTBYGGD KASINOVERKSAMHET FEM ELLER SEX KASINON B¶R TOTALT KUNNA SKAPA  ARBETSTILLF¤LLEN I 3VERIGE

) M¥NGA L¤NDER HAR EN ¶NSKAN OM ¶KAD TURISM VARIT DET TYNGSTA ARGUMENTET F¶R ATT INF¶RA KASINOVERKSAMHET ) UTREDNINGARNA OM KASINON HAR MAN EMELLERTID KOMMIT FRAM TILL ATT KASINOSPEL SOM ENSKILD ATTRAKTION INTE ¤R TILLR¤CKLIGT F¶R ATT LOCKA TURISTER OCH UTL¤NDSK VALUTA $¤REMOT BORDE HELHETSBILDEN AV 3VERIGE SOM ETT TURISTLAND MED ETT BRETT UTBUD AV AKTIVITETER F¶RB¤TTRAS P¥ L¤NGRE SIKT 3VENSKARNAS ¶NSKAN ATT

0ROP SPELA P¥ KASINON KAN OCKS¥ UPPFYLLAS INOM LANDET VILKET MARGINELLT KAN F¶RB¤TTRA TURISTNETTOT

)NF¶RANDET AV KASINOSPEL HAR DEN NACKDELEN ATT SOCIALA SKADEVERKNINGAR KAN UPPKOMMA OCKS¥ N¤R DET G¤LLER BROTTSLIGHET &R¤MST KAN RISKEN F¶R ¶VERDRIVET SPELANDE KOMMA ATT ¶KA "2 HAR I DENNA DEL PEKAT P¥ SV¥RIGHETERNA ATT I TID UPPT¤CKA SPELBEROENDE 2EGERINGENS UPPFATTNING ¤R ATT DET ¤R AV STOR BETYDELSE ATT GENOM KONTROLL OCH V¤L GENOMT¤NKTA F¶REBYGGANDE ¥TG¤RDER F¶RS¶KA MOTVERKA NEGATIVA SOCIALA KONSEKVENSER AV SPELANDET $ET ¤R OCKS¥ VIKTIGT OCH N¶DV¤NDIGT ATT DEN SOM I PRAKTIKEN KOMMER ATT SVARA F¶R VERKSAMHETEN BEAKTAR OCH AKTIVT ARBETAR F¶R ATT MOTVERKA DESSA PROBLEM 6IDARE M¥STE DEN SOM SVARAR F¶R VERKSAMHETEN DELS F¶LJA UTVECKLINGEN OCH HA L¶PANDE KONTAKTER MED REPRESENTANTER F¶R ORGANISATIONER SOM ARBETAR MED ¶VERDRIVET SPELANDE OCH ANSVARIGA MYNDIGHETER DELS INF¶RA ETT ¥TG¤RDSPROGRAM MOT ¶VERDRIVET SPELANDE &¶RUTOM MYNDIGHETER SOM UPPM¤RKSAMMAR FR¥GOR OM SPELBEROENDE FINNS DET NUMERA ¤VEN ETT BRANSCHR¥D /BEROENDE 3PELSAMVERKAN /33 SOM ¤R ETT FORUM F¶R FR¥GOR OM SPELBEROENDE OCH SOM BILDATS AV ,OTTERIINSPEKTIONEN OCH &OLKH¤LSOINSTITUTET TILLSAMMANS MED MARKNADENS LEDANDE AKT¶RER INOM LOTTERI OCH SPEL %TT S¥DANT ¥TG¤RDSPROGRAM SOM KASINOF¶RETAGET SKALL TA FRAM KAN INNEH¥LLA INFORMATION OM PROBLEMET OCH VAR MAN KAN F¥ HJ¤LP UTBILDNING AV PERSONAL AKTIV IDENTIFIERING AV SPELARE MED UPPENBARA PROBLEM MM (UR ETT S¥DANT PROGRAM KAN SE UT REDOG¶RS DET F¶R I AVSNITT 

$ET ¤R OCKS¥ VIKTIGT ATT AKTIVT MOTVERKA ATT INF¶RANDE AV KASINOSPEL LEDER TILL ATT DET SKAPAS N¥GON OSUND MILJ¶ F¶R UNGDOMAR ELLER ANDRA ELLER DRAR TILL SIG KRIMINELL VERKSAMHET ) F¶LJANDE AVSNITT BEHANDLAS BLA FR¥GOR OM ¥LDERSGR¤NS LEGITIMATIONSKRAV OCH REGISTRERING AV BES¶KARE

6ID EN AVV¤GNING AV DE F¶RDELAR OCH NACKDELAR SOM KAN ANF¶RAS BETR¤FFANDE KONTROLLERAT KASINOSPEL FINNER REGERINGEN ATT ¶VERV¤GANDE SK¤L TALAR F¶R EN ETABLERING AV S¥DANT SPEL I 3VERIGE 2EGERINGEN HAR DOCK MED H¤NSYN TILL DE RISKER SOM TROTS ALLT ¤R F¶RKNIPPADE MED VERKSAMHETEN F¶R AVSIKT ATT NOGA F¶LJA UTVECKLINGEN N¤R KASINOSPEL INTRODUCERATS I 3VERIGE OCH ATT SEDAN VERKSAMHETEN BEDRIVITS EN TID F¶LJA UPP OCH UTV¤RDERA EFFEKTERNA AV DEN

,AGTEKNISK L¶SNING

,OTTERILAGEN TILL¤MPAS P¥ LOTTERIER SOM ANORDNAS F¶R ALLM¤NHETEN ,OTTERI ¤R ENLIGT LAGEN EN VERKSAMHET D¤R EN ELLER FLERA DELTAGARE MED ELLER UTAN INSATS KAN F¥ EN VINST TILL ETT H¶GRE V¤RDE ¤N VAD VAR OCH EN AV DE ¶VRIGA DELTAGARNA KAN F¥ 4ILL LOTTERI H¤NF¶RS BLA LOTTNING GISSNING VADH¥LLNING OCH LIKNANDE F¶RFARANDEN AUTOMATSPEL ROULETTSPEL T¤RNINGSSPEL KORTSPEL OCH LIKNANDE SPEL 3¥LEDES OMFATTAS ALLA SPEL SOM KAN F¶REKOMMA P¥ ETT KASINO AV LOTTERILAGEN $ET SKULLE VARA LAGTEKNISKT M¶JLIGT ATT REGLERA ¤VEN KASINOVERKSAMHET I LOTTERILAGEN ,OTTERILAGEN ¤R EMELLERTID F¶R N¤RVARANDE F¶REM¥L F¶R ¶VERSYN AV EN S¤RSKILD UTREDARE SOM ENLIGT DIREKTIVEN SKALL OM DET BED¶MS L¤MPLIGT GE F¶RSLAG TILL EN RAMLAG 5TREDAREN BER¤KNAS KUNNA AVSLUTA SITT ARBETE I SLUTET AV SOMMAREN I ¥R -OT DENNA BAKGRUND OCH ATT KASINOVERKSAMHET I FLERA AVSEENDEN SOM TEX I FR¥GA OM NIV¥ER P¥ INSATSER OCH VINSTER SAMT ¶VERVAKNING ¤ND¥ SKULLE BEH¶VA REGLERAS

0ROP UT¶VER VAD SOM REDAN FRAMG¥R AV LOTTERILAGEN ¤R DET L¤MPLIGT ATT BEST¤MMELSER OM KASINOSPEL GES I EN S¤RSKILD LAG $ET KAN SENARE ¶VER V¤GAS ATT F¶RA SAMMAN DE B¤GGE LAGARNA

$EN KASINOLAG SOM F¶RESL¥S NU B¶R INNEH¥LLA DEN GRUNDL¤GGANDE REGLERINGEN EFTER M¶NSTER FR¥N LOTTERILAGEN $EN NYA LAGEN BEH¶VER DOCK INTE VARA LIKA DETALJRIK SOM LOTTERILAGEN MED H¤NSYN TILL ATT KASINOSPEL ¤R EN KLART AVGR¤NSAD VERKSAMHET OCH ATT AVSIKTEN ¤R ATT VERKSAMHETEN ENDAST SKALL F¥ BEDRIVAS AV F¶RETAG SOM I SIN HELHET ¤GS AV STATEN

 (UVUDMANNASKAP

2EGERINGENS F¶RSLAG 4ILLST¥ND ATT ORDNA KASINOSPEL F¥R ENDAST L¤MNAS TILL ETT F¶RETAG SOM I SIN HELHET DIREKT ELLER INDIREKT ¤GS AV STATEN

!RBETSGRUPPENS F¶RSLAG VERENSST¤MMER MED REGERINGENS F¶RSLAG 2EMISSINSTANSERNA %NLIGT +ONKURRENSVERKETS BED¶MNING ANSLUTER SIG F¶RSLAGET TILL DE RIKTLINJER F¶R SPELVERKSAMHET SOM LAGTS FAST AV RIKSDAGEN

,OTTERIINSPEKTIONEN PO¤NGTERAR VIKTEN AV ATT !" 3VENSKA 3PEL ANLITAR

INTERNATIONELLT ERFAREN KOMPETENS 3TATSKONTORET OCH 2IKSREVISIONSVERKET TILLSTYRKER ETT STATLIGT HUVUDMANNASKAP 3VERIGES (OTELL OCH 2ESTAURANG

F¶RETAGARE #HERRYF¶RETAGEN !" OCH +NUTSSONBOLAGEN !" MENAR ATT

VERKSAMHETEN MED F¶RDEL SKULLE KUNNA DRIVAS AV PRIVATA F¶RETAG

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG

%TT STATLIGT HUVUDMANNASKAP

2IKSDAGEN HAR SLAGIT FAST ATT STATEN B¶R ¤GA STYRA ELLER P¥ ANNAT S¤TT HA INSYN I DE STORA AKT¶RERNA P¥ SPELMARKNADEN PROP  BET &I5 RSKR 	 3OCIALA SKYDDSH¤NSYN BEDR¤GERI RISKER OCH KONSUMENTINTRESSEN M¥STE BEAKTAS N¤R SPELFORMER OCH VERK SAMHETER UTVECKLAS $¤RIGENOM GES OCKS¥ STATENS ENGAGEMANG EN ST¶RRE TYDLIGHET AVSEENDE AMBITIONEN ATT BIBEH¥LLA DET NATIONELLA SJ¤LV BEST¤MMANDET P¥ SPELMARKNADEN $ET BETONAS ¤VEN ATT ENDAST STATLIGA BOLAG B¶R GES KONCESSIONER F¶R S¥DANA SPELFORMER SOM KAN BED¶MAS MED F¶RA RISKER AV SOCIAL KARAKT¤R EFTERSOM STATLIG KONTROLL ¶VER S¥DANA SPELFORMER BED¶MS KUNNA ST¤VJA ILLEGALT SPEL I OKONTROLLERADE FORMER

$ET B¶R D¤RF¶R INTE KOMMA I FR¥GA ATT GE TILLST¥ND TILL N¥GON ANNAN ¤N ETT STATLIGT F¶RETAG $ETTA GER VIDARE M¶JLIGHET ATT OM S¥ BED¶MS N¶DV¤NDIGT

GENOM ¤GARDIREKTIV SNABBT STYRA VERKSAMHETEN S¥ ATT NEGATIVA KONSEKVENSER F¶R SPELARNA MOTVERKAS

0¥ SPELMARKNADEN HAR DE STATLIGA INTRESSENA SAMLATS I ETT BOLAG !" 3VENSKA 3PEL SOM ¤R HEL¤GT AV STATEN &¶RTROENDET F¶R BOLAGET HOS ALL M¤NHET OCH MYNDIGHETER ¤R STORT 3EDAN DEN JULI HAR OCKS¥ BOLAGET REGERINGENS TILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥ V¤RDEAUTOMATER !RBETET MED V¤RDEAUTOMATERNA HAR GETT BOLAGET N¶DV¤NDIG KUNSKAP OCH ERFARENHET AV AUTOMATSPEL VILKET ¤R EN VIKTIG DEL I ETT INTERNATIONELLT KASINO 2EDAN

0ROP EXISTERADE SYSTEM F¶R KONTROLL OCH REDOVISNING KAN DESSUTOM TILL VISS DEL ANV¤NDAS ¤VEN I KASINOVERKSAMHETEN

-OT DENNA BAKGRUND ANSER REGERINGEN ATT TILLST¥ND ENDAST B¶R F¥ GES TILL !" 3VENSKA 3PEL ) LAGEN B¶R DOCK INTE BOLAGET PEKAS UT MED H¤NSYN TILL ATT DET INTE KAN UTESLUTAS ATT ORGANISATORISKA F¶R¤NDRINGAR KAN BEH¶VA VIDTAS I FRAMTIDEN

!TT BYGGA UPP ETT KASINO KR¤VER M¥NG¥RIG KUNSKAP OCH KOMPETENS ) N¥GRA ANDRA L¤NDER HAR DEN H¶GSTA OPERATIVA LEDNINGEN F¶R KASINOT INITIALT HYRTS IN FR¥N PROFESSIONELLA ERFARNA OPERAT¶RER 3K¶TSELN HAR SEDAN N¤R DET BED¶MTS L¤MPLIGT SUCCESSIVT ¶VERF¶RTS TILL ANORDNAREN $ETTA F¶RFARINGS S¤TT HAR MED FRAMG¥NG ANV¤NTS I B¥DE (OLLAND OCH &INLAND +ASINO VERKSAMHETEN BEDRIVS ¤VEN I DESSA TV¥ L¤NDER UNDER STATLIGT HUVUD MANNASKAP 2EGERINGEN F¶RUTS¤TTER ATT DET STATLIGA F¶RETAGET ANLITAR OCH SKAFFAR DEN KOMPETENS DET ANSER VARA N¶DV¤NDIG F¶R ATT BYGGA UPP OCH DRIVA VERKSAMHETEN

&¶RH¥LLANDET TILL %' R¤TTEN

3VERIGES MEDLEMSKAP I %UROPEISKA UNIONEN INNEB¤R ATT %' R¤TTEN M¥STE RESPEKTERAS BLA %' F¶RDRAGETS REGLER OM FRI R¶RLIGHET F¶R TJ¤NSTER ARTIKLARNA OCH 	 F¶RBUDET MOT DISKRIMINERING P¥ GRUND AV NATIO NALITET ARTIKEL 	 SAMT DEN FRIA ETABLERINGSR¤TTEN ARTIKLARNA OCH 	 $ET FINNS INGEN %' R¤TTSLIG REGLERING P¥ OMR¥DET SPEL OCH LOTTERI

%' DOMSTOLEN HAR BEHANDLAT LOTTERIERS F¶RH¥LLANDE TILL %' F¶RDRAGET FR¤MST I DEN SK 3CHINDLERDOMEN M¥LET # (ER -AJESTYtS #USTOMS AND %XCISE MOT 'ERHART 3CHINDLER OCH *¶RG 3CHINDLER %#2 S ) %' DOMSTOLEN KONSTATERAR ATT LOTTERIER UTG¶R EN TJ¤NST ENLIGT %' F¶RDRAGET MEN ATT VISSA SKYDDSINTRESSEN BER¤TTIGAR MEDLEMS STATEN ATT INSKR¤NKA DEN FRIA R¶RLIGHETEN AV TJ¤NSTER

%' DOMSTOLEN R¤KNAR UPP FLERA FAKTORER SOM BER¤TTIGAR NATIONELLA MYNDIGHETER ATT HA ETT S¥DANT HANDLINGSUTRYMME &¶RST N¤MNER DOMSTOLEN DE MORALISKA RELIGI¶SA OCH KULTURELLA ASPEKTERNA HOS LOTTERIER OCH ANNAN SPELVERKSAMHET 6IDARE BETONAS DEN STORA RISKEN F¶R BEDR¤GERI OCH ANNAN ILLEGAL VERKSAMHET SOM ¤R F¶RKNIPPAD D¤RMED $¤RUT¶VER F¥R H¤NSYN TAS TILL DE SKADLIGA EFFEKTER SOM SPELANDE KAN F¶RA MED SIG F¶R ENSKILDA INDIVIDER OCH D¤RTILL KNUTNA SOCIALA KONSEKVENSER $OMSTOLEN L¤GGER DESSUTOM VIKT VID ATT LOTTERIER GER BETYDANDE BIDRAG TILL ALLM¤NNA OCH ALLM¤NNYTTIGA ¤NDAM¥L

) M¥LET HADE 'ERHART OCH *¶RG 3CHINDLER ERBJUDIT KUNDER I 3TORBRITANNIEN ATT K¶PA TYSKA SK KLASSLOTTER $ET VAR ALLTS¥ FR¥GA OM ATT TILLHANDAH¥LLA EN TJ¤NST ¶VER NATIONSGR¤NSERNA OCH ARTIKEL OM FRI R¶RLIGHET F¶R TJ¤NSTER VAR TILL¤MPLIG $EN ARTIKELN ¤R DOCK KNAPPAST TILL¤MPBAR SOM S¥DAN P¥ ETABLERING AV KASINOVERKSAMHET EFTERSOM DENNA INTE MEDF¶R N¥GON GR¤NS¶VERSKRIDANDE VERKSAMHET 3NARARE OMFATTAS INR¤TTANDE AV KASINON AV ETABLERINGSREGLERNA I ARTIKEL I %' F¶RDRAGET !RTIKEL TAR SIKTE P¥ ATT AVSKAFFA INSKR¤NKNINGAR F¶R MEDBORGARE I EN MEDLEMSSTAT ATT FRITT ETABLERA SIG P¥ EN ANNAN MEDLEMSSTATS TERRITORIUM I SYFTE ATT UT¶VA N¤RINGSVERKSAMHET P¥ DE VILLKOR SOM G¤LLER F¶R V¤RDLANDETS EGNA MEDBORGARE %TABLERINGSR¤TTEN INNEB¤R EN R¤TT F¶R EN ENSKILD ATT L¤MNA SITT EGET LAND RESA IN I EN ANNAN MEDLEMSSTAT OCH ATT ETABLERA SIG

0ROP D¤R OCH UT¶VA N¤RINGSVERKSAMHET P¥ OBEST¤MD TID FR¥N ETT FAST AFF¤RSST¤LLE UTAN ATT V¤RDMEDLEMSSTATEN DISKRIMINERAR VEDERB¶RANDE P¥ GRUND AV DENNES NATIONALITET ELLER GENOM ATT KR¤VA ATT DENNE M¥STE UPPR¤TTH¥LLA EN ETABLERING I EN ANNAN MEDLEMSSTAT $EN SOM V¤LJER ATT ETABLERA EN PERMANENT VERKSAMHET I EN ANNAN MEDLEMSSTAT KAN KR¤VA SAMMA BEHANDLING SOM SINA LOKALA KONKURRENTER MEN HAR ¥ ANDRA SIDAN SOM UTG¥NGSPUNKT ATT RESPEKTERA DE LAGAR OCH REGLER SOM G¤LLER F¶R LANDETS ¶VRIGA VERKSAMHETER

6ID EN PR¶VNING AV LAGENS F¶RENLIGHET MED %' F¶RDRAGET ¤R DE SKYDDSINTRESSEN SOM KOMMIT TILL UTTRYCK I 3CHINDLERDOMEN OCH SOM ENLIGT DEN DOMEN ANSETTS BER¤TTIGA NATIONELLA MYNDIGHETER ATT F¶RBJUDA OCH BEGR¤NSA SPELVERKSAMHET AV V¤SENTLIG BETYDELSE $ESSA SKYDDSINTRESSEN M¥STE ANSES GE 3VERIGE R¤TT ATT F¶RBEH¥LLA STATEN ATT GENOM ETT STATLIGT F¶RETAG BEDRIVA KASINOVERKSAMHET )NR¤TTANDET AV ETT STATLIGT MONOPOL ¤R ETT ¤NDAM¥LSENLIGT S¤TT ATT SE TILL ATT KASINOSPEL INTE UTNYTTJAS BEDR¤GLIGT F¶R ATT P¥ SPELARNAS BEKOSTNAD GYNNA KOMMERSIELLA INTRESSEN MED NEGATIVA SOCIALA OCH EKONOMISKA KONSEKVENSER F¶R SPELARNA SOM F¶LJD $ETTA F¶LJER TRADITIONEN ATT STATEN GENOM ¤GANDE AV ANORDNAREN AV LOTTERIER OCH SPEL HAR EN AKTIV ROLL ATT VERKA F¶R EN SUND SPELMARKNAD !TT BEDRIVA VERKSAMHETEN ENBART I STATLIG REGI INNEB¤R ATT ALLA N¤RINGSIDKARE BEHANDLAS P¥ SAMMA S¤TT .¥GON DISKRIMINERING AV UTL¤NDSKA PERSONER ¤R DET D¤RF¶R INTE FR¥GA OM

 4ILLST¥NDSGIVNING ANTAL KASINON

2EGERINGENS F¶RSLAG 4ILLST¥ND ATT ANORDNA KASINOSPEL SKALL F¥ GES AV REGERINGEN $ET F¥R FINNAS H¶GST SEX KASINON I 3VERIGE 2EGERINGENS BED¶MNING 2EGERINGEN B¶R AVG¶RA VAR KASINON SKALL LOKALISERAS

!RBETSGRUPPENS F¶RSLAG !RBETSGRUPPEN F¶RESLOG ATT DET SKULLE F¥ FINNAS H¶GST FYRA KASINON I 3VERIGE %NLIGT ARBETSGRUPPEN SKULLE TILLST¥NDSHAVAREN P¥ KOMMERSIELLA GRUNDER AVG¶RA VAR KASINONA SKULLE F¶RL¤GGAS

2EMISSINSTANSERNA -ERPARTEN AV DE REMISSINSTANSER SOM YTTRAT SIG HAR INGA INV¤NDNINGAR MOT DEN F¶RESLAGNA ORDNINGEN F¶R TILLST¥NDS GIVNING DET F¶RESLAGNA ANTALET KASINON ELLER F¶RSLAGET OM LOKALISERING

LANDS +OMMUNALF¶RBUND ¤R KRITISKT TILL ATT ARBETSGRUPPEN INTE BELYST DE

M¶JLIGHETER KASINOETABLERINGAR KAN GE UR ETT REGIONALPOLITISKT H¤NSEENDE ELLER M¶JLIGHETERNA ATT UTVECKLA NYA KONCEPT F¶R DEN SVENSKA TURIST N¤RINGEN I ANSLUTNING TILL KASINON

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG OCH BED¶MNING %N ETABLERING AV KASINOVERKSAMHET KR¤VER AVSEV¤RDA INVESTERINGAR I BLA LOKALER UTRUST NING OCH UTBILDNING $E L¶PANDE DRIFTKOSTNADERNA ¤R OCKS¥ H¶GA EFTERSOM VERKSAMHETEN ¤R MYCKET PERSONALINTENSIV

,OTTERIUTREDNINGEN KOM FRAM TILL ATT KASINOVERKSAMHET INTE B¶R BEDRI VAS P¥ ANDRA ORTER ¤N DE D¤R DET ¥RET OM FINNS TILLR¤CKLIGT BEFOLKNINGS UNDERLAG DVS I STORST¤DERNA !NL¤GGNINGARNA B¶R VARA AV EN VISS STORLEK

0ROP F¶R ATT F¥ VERKLIG ATTRAKTIONSKRAFT 'ODA KOMMUNIKATIONER OCH PARKERINGS M¶JLIGHETER N¤RHET TILL HOTELL RESTAURANGER OCH ANDRA N¶JESETABLISSEMANG ¤R ANDRA F¶RUTS¤TTNINGAR F¶R GOD L¶NSAMHET ,OTTERIUTREDNINGEN GJORDE BED¶MNINGEN P¥ GRUNDVAL AV INTERNATIONELLA J¤MF¶RELSER ATT DET FANNS UTRYMME F¶R TRE L¶NSAMMA KASINON AV INTERNATIONELLT SLAG I 3VERIGE 2EGERINGEN HAR INGEN ANNAN UPPFATTNING ¤N ATT GRUNDERNA F¶R ,OTTERI UTREDNINGENS BED¶MNING ¤R RIKTIG -AN B¶R DOCK BEAKTA ATT ,OTTERI UTREDNINGEN GJORDE SIN BED¶MNING F¶R SJU ¥R SEDAN ¥R  OCH ATT DEN INTERNATIONELLA TRENDEN ¤R ETT ¶KANDE ANTAL KASINON

)NTE MINST INLEDNINGSVIS FINNS DET ANLEDNING ATT G¥ F¶RSIKTIGT FRAM I FR¥GA OM ANTALET KASINON %NDAST ETT F¥TAL H¶GST FYRA KASINON B¶R F¥ ¶PPNAS UNDER EN INLEDANDE PERIOD $¤REFTER F¥R ST¤LLNING TAS TILL HUR M¥NGA KASINON SOM B¶R FINNAS P¥ L¤NGRE SIKT .¤R DET G¤LLER LAG REGLERINGEN FINNS DET INTE SK¤L ATT I LAG NU L¥SA SIG F¶R ETT ANTAL SOM SNART KAN VISA SIG VARA F¶R LITET ,AGEN B¶R KUNNA UTFORMAS S¥ ATT FLER ¤N SEX KASINON INTE F¥R ETABLERAS I 3VERIGE $E TILLST¥ND SOM BEH¶VS B¶R F¥ MEDDELAS AV REGERINGEN

) FR¥GA OM LOKALISERINGEN AV KASINOVERKSAMHETEN BED¶MDE ,OTTERI UTREDNINGEN ATT VERKSAMHETEN INTE B¶R BEDRIVAS P¥ ANDRA ORTER ¤N DE D¤R DET ¥RET OM FINNS ETT TILLR¤CKLIGT BEFOLKNINGSUNDERLAG DVS I STORST¤DERNA %FTERSOM EN KASINOETABLERING SOM OVAN N¤MNTS OCKS¥ F¶RV¤NTAS MEDF¶RA ATT DET ILLEGALA SPELET MINSKAR B¶R KASINON ¤VEN AV DET SK¤LET LOKALISERAS TILL STORST¤DERNA D¤R DET KAN ANTAS ATT DET ILLEGALA SPELET HAR ST¶RST OMFATTNING 2EGERINGEN ¤R AV DEN UPPFATTNINGEN ATT LOKALISERINGEN AV KASINONA FR¤MST B¶R G¶RAS P¥ KOMMERSIELL GRUND OCH MED H¤NSYN TILL OVANN¤MNDA AMBITION ATT MINSKA DET ILLEGALA SPELET $ET KAN EMELLERTID FINNAS SK¤L TEX REGIONALPOLITISKA ATT INR¤TTA KASINON P¥ ANDRA ST¤LLEN /M EN S¥DAN ETABLERING KAN ANTAS VARA L¶NSAM B¶R REGERINGEN KUNNA GE TILLST¥ND ¤VEN TILL ETABLERING P¥ ANDRA ST¤LLEN ¤N I STORST¤DER

 4ILL¥TNA SPELFORMER

2EGERINGENS F¶RSLAG -ED KASINOSPEL AVSES ROULETTSPEL T¤RNINGSSPEL KORTSPEL OCH LIKNANDE SPEL VEN SPEL P¥ PENNINGAUTOMATER OCH ANDRA AUTOMATSPEL F¥R F¶REKOMMA P¥ ETT KASINO

!RBETSGRUPPENS PROMEMORIA VERENSST¤MMER MED REGERINGENS F¶RSLAG

2EMISSINSTANSERNA $E SOM L¤MNAT REMISSYTTRANDEN HAR I PRINCIP INGA KOMMENTARER TILL DETTA F¶RSLAG

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG ) ETT INTERNATIONELLT KASINO FINNS DET F¶RUTOM ROULETT  KORT OCH T¤RNINGSSPEL VANLIGEN OCKS¥ OLIKA SLAGS SPELAUTOMATER MED PENNING ELLER VARUVINSTER $ENNA TYP AV AUTOMATSPEL BIDRAR TILL VERKSAMHETENS L¶NSAMHET $ET FINNS FLERA VARIANTER AV VARJE SPELFORM OCH DET P¥G¥R EN ST¤NDIG UTVECKLING AV DE OLIKA SPELFORMERNA ) LAGEN B¶R D¤RF¶R GES UTRYMME F¶R ATT REGERINGEN UT¶VER DE SPELFORMER SOM N¤MNS KAN GE TILLST¥ND F¶R YTTERLIGARE SPELFORMER OM S¥ BED¶MS ¶NSKV¤RT

0ROP 0ENNINGAUTOMATER ¤R SEDAN F¶RBJUDNA I 3VERIGE MED UNDANTAG F¶R AUTOMATSPEL P¥ FARTYG I INTERNATIONELL TRAFIK 'RUNDEN F¶R F¶RBUDET VAR ATT DETTA SLAGS SPEL INTE KUNDE KONTROLLERAS OCH ANS¥GS MEDF¶RA RISKER F¶R SOCIALA SKADEVERKNINGAR I FORM AV D¥LIGA UNGDOMSMILJ¶ER

,¤GET BLIR ETT ANNAT OM SPEL I KASINON INF¶RS 5NGDOMAR UNDER ¥R SKALL INTE MEDGES TILLTR¤DE +ASINOSPEL SKALL BEDRIVAS I D¤RF¶R S¤RSKILT AVSEDDA LOKALER $ET ¤R F¶RH¥LLANDEVIS ENKELT ATT KONTROLLERA EN S¥DAN MILJ¶ ) FLERA KASINON I ANDRA L¤NDER ¤R PERSONALEN V¤L UTBILDAD I ATT OBSERVERA O¶NSKAT SPELBETEENDE SOM TEX ATT N¥GON ¤R I FAROZONEN F¶R ATT UTVECKLA SPELBEROENDE 3¥DAN UTBILDNING B¶R ¤VEN BEDRIVAS F¶R PERSONAL HOS DET SVENSKA KASINOF¶RETAGET $E SK¤L SOM ANF¶RDES F¶R ATT F¶RBJUDA PENNINGAUTOMATER KAN S¥LEDES INTE G¶RAS G¤LLANDE OM SPELET BEDRIVS INOM ETT KASINO 6IDARE ¤R AUTOMATSPELET L¥NGT MINDRE PERSONALINTENSIVT ¤N VAD BORDSSPEL ¤R VILKET MEDF¶R ATT DETTA SPEL ¤R MER L¶NSAMT F¶R KASINOF¶RETAGET ¤N BORDSSPEL

-OT DENNA BAKGRUND B¶R DESSA AUTOMATSPEL F¥ F¶REKOMMA INOM RAMEN F¶R KASINOVERKSAMHET

%TT KASINO B¶R HA EN TILLR¤CKLIG ANDEL SPELBORD S¥ ATT VERKSAMHETEN INTE F¥R KARAKT¤REN AV ATT VARA EN SPELAUTOMATHALL 2EGERINGEN B¶R D¤RF¶R I SAMBAND MED ATT TILLST¥ND TILL KASINOSVERKSAMHET GES SE TILL ATT S¥DANA VILLKOR MEDDELAS SOM INNEB¤R ATT SVENSKA KASINON F¥R EN RIMLIG OCH V¤L ANPASSAD RELATION MELLAN SPELBORD OCH AUTOMATER

 LDERSGR¤NS F¶R BES¶KARE

2EGERINGENS F¶RSLAG $EN SOM ¤R UNDER ¥R F¥R INTE GES TILLTR¤DE TILL ETT KASINO

!RBETSGRUPPENS F¶RSLAG !RBETSGRUPPEN F¶RESLOG EN ¥LDERSGR¤NS P¥ ¥R

2EMISSINSTANSERNA $E SOM YTTRAT SIG ST¤LLER SIG POSITIVA TILL F¶RSLAGET 6ISSA REMISSINSTANSER F¶RESL¥R ATT ¥LDERSGR¤NSEN H¶JS TILL ¥R ELLER H¶GRE

3K¤LEN F¶R REGERINGEN F¶RSLAG %NLIGT g LOTTERILAGEN F¥R DEN SOM ANORDNAR VADH¥LLNING I SAMBAND MED H¤STT¤VLING ELLER ANORDNAR BINGOSPEL AUTOMATSPEL T¤RNINGSSPEL ELLER KORTSPEL INTE L¥TA N¥GON SOM ¤R UNDER ¥R DELTA I LOTTERIET &¶RBUDET HAR MOTIVERATS AV INTRESSET ATT UNDVIKA SOCIALA SKADEVERKNINGAR F¶R BARN OCH UNGDOMAR

$ET ¤R NATURLIGTVIS ANGEL¤GET ATT UNGA M¤NNISKOR F¶RHINDRAS ATT DELTA I SPEL SOM KAN LEDA TILL ETT O¶NSKAT SPELBETEENDE 2EGERINGEN G¶R BED¶MNINGEN ATT SAMMA ¥LDERSGR¤NS SOM TILL¤MPAS F¶R INK¶P AV ALKOHOL ¤R EN L¤MPLIG MINIMI¥LDER F¶R KASINOSPEL -ED TANKE P¥ DEN STR¤NGA KONTROLL OCH ¶VERVAKNING SOM KOMMER ATT FINNAS I ETT KASINO FINNS DET INTE ANLEDNING ATT BEFARA ATT EN ¥LDERSGR¤NS P¥ ¥R ¤R F¶R L¥G /M DET AV N¥GOT SK¤L SKULLE VISA SIG BEFOGAT MED EN H¶GRE ¥LDERSGR¤NS ¤R DET VIDARE INGET SOM HINDRAR ATT ANORDNAREN SJ¤LV TILL¤MPAR DEN H¶GRE GR¤NS SOM BED¶MS SOM L¤MPLIG

) SAMMANHANGET KAN N¤MNAS ATT DET STATLIGA SPELF¶RETAGET I SIN MARKNADSF¶RING AV VERKSAMHETEN SKALL HA EN INRIKTNING SOM ¤R SOCIALT

0ROP ANSVARSTAGANDE S¥ ATT DEN INTE UPPFATTAS SOM ALLTF¶R P¥TR¤NGANDE $EN F¥R INTE V¤NDA SIG TILL UNGA M¤NNISKOR

 2EGISTRERING AV BES¶KARE

2EGERINGENS F¶RSLAG 6ARJE BES¶KARE AV ETT KASINO SKALL REGISTRERAS 2EGISTRET SKALL INNEH¥LLA UPPGIFT OM BES¶KARENS NAMN PERSONNUMMER ELLER ANNAT IDENTIFIERINGSNUMMER POSTADRESS SAMT TIDPUNKTEN F¶R BES¶KET 2EGISTRET SKALL OCKS¥ INNEH¥LLA ETT FOTOGRAFI AV BES¶KAREN

$EN SOM INTE ¤R K¤ND OCH INTE LEGITIMERAR SIG F¥R INTE GES TILLTR¤DE TILL KASINOT

!RBETSGRUPPENS F¶RSLAG VERENSST¤MMER I HUVUDSAK MED REGE RINGENS F¶RSLAG

2EMISSINSTANSERNA $ATAINSPEKTIONEN TYCKER INTE ATT ARBETSGRUPPEN TILLR¤CKLIGT MOTIVERAT ATT JUST KASINOVERKSAMHET MED DE INTEGRITETSRISKER SOM F¶RSLAGET INNEB¤R BEH¶VER REGLERAS MED REGISTER¶VERVAKNING OCH AVSTYRKER ATT REGISTRERING SKER P¥ F¶RESLAGET S¤TT "ROTTSF¶REBYGGANDE

2¥DET ANSER ATT DET F¶RESLAGNA KONTROLLSYSTEMET MED REGISTRERING INTE GER

N¥GRA M¶JLIGHETER ATT I GOD TID UPPT¤CKA OM EN PERSON ¤R P¥ V¤G IN I ETT SPELBEROENDE ELLER EKONOMISK KATASTROF (OVR¤TTEN ¶VER 3K¥NE OCH

"LEKINGE ANSER ATT F¶RSLAGET ¤R ETT ALLTF¶R L¥NGTG¥ENDE INTR¥NG I DEN PERSON

LIGA INTEGRITETEN 3OCIALSTYRELSEN MENAR ATT AV DET F¶RESLAGNA KRAVET P¥ REGISTRERING B¶R VARA OVILLKORLIGT OM INTERNATIONELLA KASINON ¶VERHUVUD TAGET SKALL INF¶RAS I 3VERIGE 3TATSKONTORET DELAR INTE UPPFATTNINGEN ATT ARGUMENTEN SOM TALAR F¶R EN OMFATTANDE REGISTRERING ¶VERV¤GER RISKEN ATT VISSA M¤NNISKOR AVST¥R FR¥N ATT BES¶KA KASINOT OCH IST¤LLET SPELAR P¥ ILLEGALA ALTERNATIV KLAGARMYNDIGHETEN I 6¤STER¥S IFR¥GAS¤TTER OM MAN ¶VERHUVUDTAGET SKALL INF¶RA EN VERKSAMHET SOM M¥STE F¶RENAS MED DENNA TYP AV VILLKOR F¶R ATT KUNNA BEDRIVAS UTAN ATT BROTT BEG¥S !" 3VENSKA 3PEL ANSER ATT UPPR¤TTANDE AV KUNDREGISTER ¤R EN V¤SENTLIG F¶RUTS¤TTNING F¶R ATT UPPR¤TTH¥LLA GOD ORDNING OCH S¤KERHET I KASINOVERKSAMHETEN +NUTSSON

BOLAGEN !" TILLSTYRKER F¶RSLAGET OM REGISTRERING AV SPELARE MED DE SK¤L

SOM ARBETSGRUPPEN ANF¶R +AMRATF¶RENINGEN 3PELBEROENDE SKRIVER I SITT YTTRANDE ATT OM G¤STEN REGISTRERAS OCH TVINGAS ATT LEGITIMERA SIG INNEB¤R DET ATT VISSA SOM REDAN ¤R KRIMINELLT BELASTADE INTE KOMMER ATT BES¶KA KASINOT

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG ) ANDRA L¤NDER ¤R DET VANLIGT ATT VARJE BES¶KARE AV ETT KASINO M¥STE LEGITIMERA SIG OCH REGISTRERAS INNAN HAN ELLER HON F¥R TILLTR¤DE TILL KASINOLOKALEN 3K¤LEN F¶R DETTA F¶RFARANDE ¤R ATT F¶REBYGGA OCH F¶RHINDRA BLA FALSKSPEL OCH ATT PERSONER SOM F¶RS¶KER TV¤TTA PENGAR BEG¥R BROTT 2EGISTRERING KAN ¤VEN VARA MOTIVERAT AV ORDNINGSSK¤L SAMT TYDLIGG¶RA ATT BES¶KET BYGGER P¥ ETT MEDVETET BESLUT

&¶REBILDEN F¶R ARBETSGRUPPENS F¶RSLAG OM KRAV P¥ LEGITIMERING AVBILDNING OCH REGISTRERING ¤R H¤MTAD FR¥N &INLAND D¤R VARJE BES¶KARE AV KASINOT FOTOGRAFERAS SAMT FYLLER I EN HANDLING MED PERSONUPPGIFTER VILKA REGISTRERAS "ES¶KAREN F¥R ETT LITET KORT SOM G¤LLER SOM IDENTITETSHANDLING I KASINOT +ORTET G¤LLER F¶R ETT ¥R OCH KAN AVL¤SAS VID VARJE BES¶K P¥ KASINOT &INLAND HAR GODA ERFARENHETER AV SITT SYSTEM

0ROP ) ETT KASINO KAN OMS¤TTNINGEN I PENGAR UPPG¥ TILL BETYDANDE BELOPP $ENNA F¶REKOMST AV PENGAR KAN FRESTA TILL BROTT AV OLIKA SLAG

$ET FINNS FLERA METODER ATT F¶RS¶KA F¶REBYGGA OCH AVSL¶JA S¥DANA BROTT SOM KAN BEG¥S P¥ ETT KASINO 2EGISTRERING ¤R EN METOD OCH KAMERA ¶VERVAKNING ¤R EN ANNAN METOD %N KOMBINATION AV B¥DA METODERNA ¤R ¶NSKV¤RD 2EGISTRERINGEN KAN FR¤MST ANTAS FUNGERA SOM BROTTSF¶RE BYGGANDE I DET ATT DEN KAN AVH¥LLA BROTTSBEN¤GNA PERSONER FR¥N ATT BES¶KA KASINOT .ATURLIGTVIS KAN ETT REGISTER ¶VER BES¶KARNA ¤VEN VARA EN HJ¤LP F¶R POLISEN ATT KLARA UPP EVENTUELLA BROTT SOM HAR BEG¥TTS P¥ KASINOT

%NLIGT REGERINGENS UPPFATTNING SKAPAR ETT SYSTEM LIKNANDE DET FINSKA F¶RUTS¤TTNINGAR F¶R EN GOD ORDNING OCH H¶G S¤KERHET I KASINOVERKSAMHET

%TT REGISTRERINGSKRAV ¤R RELATIVT L¥NGTG¥ENDE OCH KAN SOM N¥GON REMISSINSTANS F¶R FRAM LEDA TILL ATT EN DEL PERSONER I ST¤LLET S¶KER SIG TILL ILLEGALA ALTERNATIV $ET SKULLE EMELLERTID F¶RA F¶R L¥NGT ATT AVST¥ FR¥N REGISTRERINGSSYSTEM AV ETT S¥DANT SK¤L 4V¤RT OM B¶R ORDNINGS OCH S¤KERHETSARRANGEMANGEN GES S¥ GODA F¶RUTS¤TTNINGAR SOM M¶JLIGT

%N REGISTRERING V¤CKER OCKS¥ FR¥GAN OM DEN KAN ANSES KR¤NKANDE AV H¤NSYN TILL SKYDDET AV DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN (¤RVID M¥STE FRAMH¥LLAS ATT SAMH¤LLET HAR ETT INTRESSE AV ATT SKYDDA ALLM¤NHETEN MOT BROTT +ASINOVERKSAMHET ¤R VERKSAMHET SOM TYPISKT SETT KAN ATTRAHERA BROTTSLINGAR S¤RSKILT OM KONTROLLEN OCH S¤KERHETSARRANGEMANGEN HAR EN L¥G KVALITETSNIV¥ $ET FRAMST¥R D¤RF¶R SOM KLART ATT DET INTRESSE EN ENSKILD BES¶KARE KAN HA AV ATT INTE BLI REGISTRERAD M¥STE GE VIKA F¶R DET ¶VER GRIPANDE INTRESSET AV REGISTRERING

-OT DEN H¤R BAKGRUNDEN ANSER REGERINGEN ATT DEN SOM ANORDNAR KASINOSPEL SKALL ¥L¤GGAS ATT F¶RA ETT REGISTER ¶VER BES¶KARNA 2EGISTRET B¶R F¥ F¶RAS MED HJ¤LP AV AUTOMATISERAD BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

3YFTET MED REGISTRET SKALL VARA ATT F¶REBYGGA OCH AVSL¶JA BROTT -ED HJ¤LP AV REGISTRET SKALL ALLTS¥ POLISEN N¤R DET BEH¶VS VID UTREDNING AV MISSTANKE OM BROTT KUNNA F¥ TILLF¶RLITLIGA UPPGIFTER OM VILKA PERSONER SOM BES¶KT KASINOT $E UPPGIFTER SOM BEH¶VER REGISTRERAS ¤R BES¶KARENS NAMN PERSONNUMMER POSTADRESS OCH TIDPUNKTEN F¶R BES¶KET ) DE FALL EN BES¶KARE INTE HAR N¥GOT PERSONNUMMER B¶R I ST¤LLET N¥GRA LIKNANDE UPPGIFTER TEX PASSNUMMER REGISTRERAS

2EGISTRERINGEN B¶R OCKS¥ EFTER M¶NSTER FR¥N &INLAND AVSE EN FOTOGRAFERING AV BES¶KAREN ,AGR¥DET HAR ANM¤RKT ATT DET AV LAGR¥DS REMISSEN INTE FRAMGICK OM FOTOT ENDAST SKULLE ANV¤NDAS SOM UNDERLAG F¶R EN IDENTITETSHANDLING F¶R BES¶KAREN VID KOMMANDE BES¶K P¥ KASINOT ELLER OM DET SKULLE F¶RVARAS MED ¶VRIGA REGISTERUPPGIFTER %NLIGT REGERINGENS UPPFATTNING B¶R FOTONA BEHANDLAS P¥ SAMMA S¤TT SOM ¶VRIGA REGISTER UPPGIFTER $E KOMMER D¥ ATT KUNNA SAMLAS IN F¶RVARAS OCH I ¶VRIGT BEHANDLAS INOM RAMEN F¶R BEST¤MMELSERNA I PERSONUPPGIFTSLAGEN 	 OCH DE KOMPLETTERANDE BEST¤MMELSERNA I DEN F¶RESLAGNA KASINOLAGEN $ETTA INNEB¤R BLA ATT FOTONA KOMMER ATT UTPL¥NAS EFTER ETT ¥R

$E UPPGIFTER SOM BES¶KARNA L¤MNAR F¶R REGISTRERING M¥STE SJ¤LVFALLET VARA KORREKTA $ETTA F¶RUTS¤TTER ATT EN BES¶KARE OM HAN ELLER HON INTE ¤R K¤ND VISAR UPP EN LEGITIMATIONSHANDLING VID BES¶K

0ERSONUPPGIFTSLAGEN BLIR SOM OVAN BER¶RTS TILL¤MPLIG P¥ REGISTRET !V DETTA F¶LJER ATT KASINOF¶RETAGET M¥STE L¤MNA BES¶KAREN INFORMATION OM

0ROP BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTERNA %FTERSOM UPPGIFTERNA L¤MNAS VID ETT PERSONLIGT BES¶K P¥ KASINOT ¤R DET NATURLIGT ATT BES¶KAREN INFORMERAS N¤R UPPGIFTERNA L¤MNAS

%NLIGT g PERSONUPPGIFTSLAGEN ¤R DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE VILKEN I DETTA FALL BLIR KASINOF¶RETAGET SKYLDIG ATT P¥ BEG¤RAN AV DEN REGISTRERADE SNARAST R¤TTA BLOCKERA ELLER UTPL¥NA S¥DANA PERSONUPPGIFTER SOM INTE HAR BEHANDLATS I ENLIGHET MED PERSONUPPGIFTSLAGEN ELLER F¶RESKRIFTER SOM HAR MEDDELATS MED ST¶D AV LAGEN %NLIGT g PERSONUPPGIFTSLAGEN SKALL VIDARE DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE ERS¤TTA DEN REGISTRERADE F¶R SKADA OCH KR¤NKNING AV DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN SOM EN BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER I STRID MED LAGEN VID BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER HAR ORSAKAT $ET FINNS ANLEDNING ATT I LAGEN OM KASINOSPEL H¤NVISA TILL DESSA BEST¤MMELSER

 +AMERA¶VERVAKNING

2EGERINGENS F¶RSLAG +ASINOSPELEN OCH LOKALERNA SKALL ¶VERVAKAS MED HJ¤LP AV KAMEROR

!RBETSGRUPPENS F¶RSLAG VERENSST¤MMER MED REGERINGENS F¶RSLAG 2EMISSINSTANSERNA 3TATSKONTORET HAR INGET ATT INV¤NDA MOT F¶RSLAGET OM 46 ¶VERVAKNING AV P¥G¥ENDE SPEL D¥ DET KAN ANV¤NDAS SOM HJ¤LPMEDEL B¥DE F¶R G¤STERNA OCH KASINOT VID EVENTUELL OENIGHET I EN SPELSITUATION OCH F¶R ATT BEIVRA BROTT !" 3VENSKA 3PEL P¥PEKAR ATT ¶VERVAKNING MED 46 KAMEROR ¤R EN V¤SENTLIG F¶RUTS¤TTNING F¶R ATT UPPR¤TTH¥LLA GOD ORDNING OCH S¤KERHET I KASINOVERKSAMHETEN

2IKSPOLISSTYRELSEN BETONAR ATT DEN F¶RESLAGNA TYPEN AV ¶VERVAKNING INTE ¤R

EN POLISI¤R ANGEL¤GENHET OCH DET B¶R ANKOMMA P¥ KASINOT ATT SK¶TA DESSA FR¥GOR

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG %N DEL AV DET MYCKET OMFATTANDE S¤KERHETSSYSTEM SOM I REGEL FINNS P¥ ETT INTERNATIONELLT KASINO ¤R KAMERA¶VERVAKNING ) KASINOVERKSAMHETEN HANTERAS STORA V¤RDEN B¥DE I REDA PENGAR OCH I FORM AV SK MARKER ELLER JETONGER VILKA KAN V¤XLAS MOT PENGAR +AMEROR ANV¤NDS F¶R ATT ¶VERVAKA DELS SJ¤LVA SPELET DELS LOKALEN MED B¥DE BES¶KARE OCH KASINOPERSONAL

$EN JULI TR¤DDE LAGEN 	 OM ALLM¤N KAMERA ¶VERVAKNING I KRAFT $EN ERSATTE D¥ LAGEN 	 OM ¶VERVAKNINGS KAMEROR MM ,AGEN OM ALLM¤N KAMERA¶VERVAKNING BYGGER P¥ PRINCIPEN ATT UPPLYSNING OM ¶VERVAKNINGSKAMEROR M¥STE L¤MNAS OCH ATT EN KAMERA INTE F¥R ANV¤NDAS F¶R ¶VERVAKNING AV UTRYMME SOM ALLM¤NHETEN HAR TILLTR¤DE TILL OM INTE INTRESSET AV ATT TILLGODOSE ¤NDAM¥LET MED ¶VERVAK NINGEN V¤GER TYNGRE ¤N INTEGRITETSINTRESSET

+ASINOVERKSAMHET ¤R SPECIELL I DET AVSEENDET ATT SPELVERKSAMHETEN ¤R KONCENTRERAD TILL EN BEGR¤NSAD YTA OCH ATT INSATSER OCH VINSTER ¤R H¶GRE ¤N VAD SOM NORMALT F¶REKOMMER I SAMH¤LLET I ¶VRIGT 2EGERINGEN BED¶MER ATT DET ¤R EN F¶RUTS¤TTNING F¶R KASINOVERKSAMHET ATT ANORDNAREN F¥R M¶JLIGHET ATT KAMERA¶VERVAKA LOKALEN +AMERA¶VERVAKNING KAN F¶RE BYGGA BROTT OCH MED KAMERA¶VERVAKNING UNDERL¤TTAS M¶JLIGHETEN ATT

0ROP AVSL¶JA BROTT 6IDARE KAN ¶VERVAKNINGEN ANV¤NDAS SOM HJ¤LPMEDEL F¶R BES¶KARNA OCH KASINOF¶RETAGET OM DET UPPST¥R OENIGHET I EN VISS SPELSITUATION !VLYSSNING ELLER UPPTAGNING AV LJUD B¶R DOCK INTE F¥ SKE UTAN TILLST¥ND

+AMERA¶VERVAKNING B¶R SKE AV ALLT SPEL I KASINOLOKALEN ,AGEN OM ALLM¤N KAMERA¶VERVAKNING B¶R ALLTS¥ ¤NDRAS S¥ ATT DEN SOM ANORDNAR KASINOVERKSAMHET INTE BEH¶VER S¶KA TILLST¥ND F¶R ANV¤NDNING AV ¶VERVAKNINGSKAMEROR .¥GON ANM¤LNINGSSKYLDIGHET F¶R KASINOF¶RETAGETS DEL ¤R INTE P¥KALLAD !NM¤LNINGSSKYLDIGHETEN HAR TILL SYFTE ATT UNDERL¤TTA F¶R L¤NSSTYRELSEN VID TILLSYN 'ENOM ANM¤LAN F¥R L¤NSSTYRELSEN REDA P¥ VAR DET BEDRIVS KAMERA¶VERVAKNING %FTERSOM DET KOMMER ATT FINNAS S¥ F¥ KASINON OCH S¥DANA SKALL HA KAMERA¶VERVAKNING KOMMER L¤NSSTYRELSEN ¤ND¥ ATT K¤NNA TILL KAMERA¶VERVAKNINGEN P¥ KASINOT %N ANM¤LNINGS SKYLDIGHET TER SIG D¥ ¶VERFL¶DIG

 3PEL P¥ KREDIT MM

2EGERINGENS F¶RSLAG $EN SOM ANORDNAR KASINOSPEL F¥R INTE L¤MNA KREDIT F¶R INSATSER I SPELET

!NST¤LLDA ELLER FUNKTION¤RER HOS DEN SOM ANORDNAR KASINOSPEL F¥R INTE DELTA I N¥GOT SPEL

!RBETSGRUPPENS F¶RSLAG VERENSST¤MMER MED REGERINGENS F¶RSLAG 2EMISSINSTANSERNA )NGEN REMISSINSTANS HAR INV¤NT MOT F¶RSLAGET

+AMRATF¶RENINGEN 3PELBEROENDE ANSER ATT F¶RBUDET MOT ATT L¤MNA KREDIT

ABSOLUT M¥STE EFTERLEVAS

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG %NLIGT g LOTTERILAGEN ¤R DET INTE TILL¥TET F¶R DEN SOM ANORDNAR ETT LOTTERI ENLIGT LAGEN ATT L¤MNA KREDIT F¶R INSATSER I LOTTERIET &¶RBUDET SYFTAR TILL ATT MINSKA RISKERNA F¶R SPELMISSBRUK OCH D¤RMED F¶LJANDE SOCIALA SKADEVERKNINGAR

!TT SPELA P¥ KREDIT KAN I ENSKILDA FALL F¥ ALLVARLIGA KONSEKVENSER /M SPELANORDNAREN GER EN SPELARE KREDIT F¶R INSATSER I SPELET KAN SPELAREN INF¶R M¶JLIGHETEN ATT VINNA EN STOR SUMMA PENGAR FRESTAS ATT SATSA MYCKET MER ¤N HAN ELLER HON HAR R¥D MED %TT S¥DANT F¶RBUD MOT SPEL P¥ KREDIT SOM FINNS F¶R LOTTERIER ENLIGT LOTTERILAGEN B¶R D¤RF¶R OCKS¥ INF¶RAS F¶R KASINOSPEL

&¶RBUDET MOT ATT L¤MNA KREDIT AVSER ANORDNAREN AV KASINOSPELET $ETTA F¥R DOCK INTE GE UPPHOV TILL ATT ANORDNAREN P¥ N¥GOT S¤TT VERKAR F¶R ATT N¥GON ANNAN ERBJUDER KREDIT I ANSLUTNING TILL KASINOVERKSAMHETEN VEN ANDRA LIKNANDE ARRANGEMANG ¤R T¤NKBARA $ET KAN FINNAS ANLEDNING F¶R ,OTTERIINSPEKTIONEN ATT I SIN TILLSYNSROLL VARA UPPM¤RKSAM P¥ DETTA 6ILKA BETALNINGSMEDEL SOM I ¶VRIGT F¥R ANV¤NDAS F¶R ATT BETALA INSATSERNA MED B¶R REGERINGEN F¥ AVG¶RA I SAMBAND MED ATT DE N¤RMARE VILLKOREN F¶R KASINOVERKSAMHET BEST¤MS ENLIGT F¶RSLAGET TILL g KASINOLAGEN

%NLIGT g LOTTERILAGEN F¥R ANST¤LLDA ELLER FUNKTION¤RER HOS DEN SOM ANORDNAR VISSA SPEL BLA BINGOSPEL OCH ROULETTSPEL INTE DELTA I LOTTERIERNA %TT MOTSVARANDE F¶RBUD B¶R G¤LLA F¶R DET STATLIGA F¶RETAG SOM ANORDNAR KASINOSPEL F¶R ATT SKAPA EN STARK TILLTRO TILL SPELVERKSAMHETEN

0ROP  VRIGA VILLKOR

2EGERINGENS F¶RSLAG 2EGERINGEN ELLER ,OTTERIINSPEKTIONEN OM REGERINGEN ¶VERL¥TIT DET ¥T DEN MEDDELAR VILLKOR OCH BEST¤MMELSER OM SPELFORMER SPELUTRUSTNING BETALNINGSMEDEL OCH ANDRA S¤RSKILDA VILLKOR SAMT KONTROLL OCH ORDNINGSBEST¤MMELSER

!RBETSGRUPPENS F¶RSLAG VERENSST¤MMER I HUVUDSAK MED REGERINGENS F¶RSLAG !RBETSGRUPPEN F¶RESL¥R TILL SKILLNAD FR¥N REGERINGEN ATT DET I LAGEN TAS IN ETT F¶RBUD F¶R ANST¤LLDA ATT TA EMOT DRICKS

2EMISSINSTANSERNA KLAGARMYNDIGHETEN I -ALM¶ ANSER ATT DET ¤R MINDRE L¤MPLIGT ATT F¶RBUDET ATT TA EMOT DRICKS REGLERAS I LAG EFTERSOM F¶RBUDET INTE F¶RESL¥S VARA STRAFFSANKTIONERAT 2EGLERING B¶R SKE VIA ANST¤LLNINGSAVTAL (OVR¤TTEN ¶VER 3K¥NE OCH "LEKINGE ANSER ATT DET ¤R OKLART HURUVIDA DELEGERINGEN AV BESLUTANDER¤TTEN AVSER GENERELLA REGLER ELLER F¶RVALTNINGSBESLUT I DET ENSKILDA FALLET $ELEGERINGSM¶JLIGHETER AV GENERELL ART BORDE SAMLAS I EN PARAGRAF %N DIREKT DELEGERING TILL ,OTTERI INSPEKTIONEN ¤R INTE F¶RENLIG MED REGERINGSFORMEN +NUTSSONBOLAGEN !" DELAR ARBETSGRUPPENS MENING ATT DRICKS SKALL F¶RBJUDAS VRIGA REMISS INSTANSER HAR INTE YTTRAT SIG I FR¥GAN

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG $EN F¶RESLAGNA KASINOLAGEN KOMMER ATT UTG¶RA GRUNDEN F¶R KASINOSPEL I 3VERIGE ) LAGEN B¶R INTE FINNAS FLER BEST¤MMELSER ¤N VAD SOM I HUVUDSAK MOTSVARAR DEN REGLERING SOM FINNS I LOTTERILAGEN OCH SOM ¤R AV BETYDELSE F¶R KASINOSPEL ,AGEN BEH¶VER KOMPLETTERAS MED BEST¤MMELSER AV ANDRA SLAG .¥GRA BEST¤MMELSER KAN BEH¶VA GES F¶RORDNINGSFORM $ETTA G¤LLER I FR¥GA OM UTTAGET AV AVGIFTER F¶R ANS¶KNINGAR OM TILLST¥ND OCH F¶R TILLSYN

$ESSUTOM BEH¶VER EN RAD VILLKOR MEDDELAS I SAMBAND MED ATT TILLST¥ND ATT ANORDNA KASINOSPEL GES VEN KONTROLL OCH ORDNINGSBEST¤MMELSER M¥STE MEDDELAS ) DEN F¶RESLAGNA LAGEN B¶R D¤RF¶R F¶RAS IN EN BEST¤MMELSE MED g LOTTERILAGEN SOM F¶REBILD D¤R DET ANGES ATT REGERINGEN F¥R F¶RENA ETT TILLST¥ND TILL KASINOSPEL MED S¤RSKILDA VILLKOR SAMT MED KONTROLL OCH ORDNINGSBEST¤MMELSER 2EGERINGEN B¶R GES R¤TT ATT ¶VERL¥TA SIN BEFOGENHET TILL ,OTTERIINSPEKTIONEN

$E VILLKOR SOM B¶R MEDDELAS I SAMBAND MED ATT TILLST¥ND GES KAN TEX AVSE VAD SOM TILL¥TS N¤R DET G¤LLER BLA SPELFORMER SPELINSATSER BETAL NINGSMEDEL ENTR©AVGIFTER SPELUTRUSTNING OCH ¶PPETTIDER $ETTA KOMMEN TERAS KORTFATTAT I DET F¶LJANDE

%NLIGT F¶RSLAGET TILL KASINOLAG AVSES MED KASINOSPEL ROULETT  KORT  T¤RNINGSSPEL OCH LIKNANDE SPEL SAMT SPEL P¥ AUTOMATER $ESSA SPELFORMER ¤R DE INTERNATIONELLT NORMALT F¶REKOMMANDE SPELEN $ET FINNS DOCK SKILLNADER BEROENDE P¥ OLIKA L¤NDERS TRADITION OCH KULTUR %XEMPELVIS ¤R T¤RNINGSSPEL VANLIGT OCH MYCKET POPUL¤RT P¥ FLERA H¥LL I V¤RLDEN MEN INTE TILL¥TET I $ANMARK ELLER &INLAND ) SAMBAND MED ATT TILLST¥ND GES B¶R ANGES VILKA TYPER AV KASINOSPEL SOM SKALL ACCEPTERAS I 3VERIGE SAMT UPPR¤TTAS DETALJERADE SPELREGLEMENTEN F¶R DESSA $ET SKALL OCKS¥ FASTST¤LLAS MINIMI INSATSER OCH MAXIMIINSATSER F¶R B¥DE BORDSSPEL OCH AUTOMATER $ET FINNS ENLIGT REGERINGENS UPPFATTNING ANLEDNING ATT BEGR¤NSA MAXIMIINSATSERNA VILKET OCKS¥ I PRINCIP ALLTID G¶RS INTERNATIONELLT

0ROP +ONTANTER ¤R INTE L¤NGRE DET SJ¤LVKLARA BETALNINGSMEDLET I SAMH¤LLET !NORDNAREN AV KASINOSPELET F¥R INTE L¤MNA KREDIT F¶R INSATSER I SPELET SAMTIDIGT SOM EN SPELARE I PRAKTIKEN HAR SAMMA M¶JLIGHETER TILL SPEL P¥ KREDIT GENOM ATT ANV¤NDA KORT SOM ¤R KOPPLADE TILL EN KREDIT $ET KAN FINNAS ANLEDNING ATT BEGR¤NSA VISSA TYPER AV BETALNINGSMEDEL SAMTIDIGT SOM VERKSAMHETEN ST¤NDIGT M¥STE KUNNA ANPASSAS TILL F¶R¤NDRINGAR I SAMH¤LLET AVSEENDE BETALNINGSMEDEL

) REGERINGENS TILLST¥ND F¶R KASINOSPEL B¶R VIDARE ANGES ATT ANST¤LLDA VID ETT KASINO INTE F¥R TA EMOT DRICKS 3ERVICEN¤RINGEN I SAMH¤LLET HAR I PRINCIP NUMERA AVSKAFFAT SYSTEMET MED DRICKS 2ISKEN FINNS ATT PERSONALEN VID SPELBORDEN SYSSLAR MED ORGANISERAT TIGGERI VILKET F¶RS¤MRAR DEN ALLM¤NNA ATMOSF¤REN ) 3TORBRITANNIEN ¤R EXEMPELVIS DRICKS F¶RBJUDET AV OMTANKE OM G¤STERNA 0ERSONAL KAN LOCKAS ATT GE F¶RDELAR TILL SPELARE SOM L¤MNAR RIKLIG DRICKS VILKET UR S¤KERHETSSYNPUNKT ¤R OF¶RSVARLIGT

%NTR©AVGIFT B¶R TAS UT VID BES¶K P¥ ETT KASINO I 3VERIGE $ETTA F¶R ATT MARKERA ATT BES¶KET SKER EFTER ETT MEDVETET BESLUT FR¥N G¤STEN OCH F¶R ATT TILL VISS DEL HINDRA PERSONER SOM INTE HAR EKONOMISKA M¶JLIGHETER ATT BES¶KA KASINOT &¶R STAMKUNDER STORA S¤LLSKAP MM B¶R UNDANTAG F¥ G¶RAS

$EN UTRUSTNING MM SOM ANV¤NDS B¶R VARA GODK¤ND AV ANSVARIG TILLSYNSMYNDIGHET INNAN DEN TAS I BRUK P¥ KASINOT

VEN ¶PPETTIDER OCH SPELMARKERNAS JETONGERNAS	 BESKAFFENHET SAMT RELATIONEN MELLAN ANTALET AUTOMATER OCH ANTALET SPELBORD VINSTPROCENT KONTROLLRUTINER AVSEENDE SPELUTRUSTNING OCH EKONOMISK REDOVISNING KAN VARA S¥DANT SOM BEH¶VER REGLERAS GENOM VILLKOR ELLER ANDRA BEST¤MMEL SER

 VERDRIVET SPELANDE

2EGERINGENS BED¶MNING $EN SOM ANORDNAR KASINOSPEL B¶R AKTIVT VERKA F¶R ATT F¶REBYGGA OCH MOTVERKA PROBLEM MED ¶VERDRIVET SPELANDE

!RBETSGRUPPENS F¶RSLAG VERENSST¤MMER MED REGERINGENS F¶RSLAG 2EMISSINSTANSERNA $E REMISSINSTANSER SOM YTTRAT SIG I DENNA FR¥GA ¤R POSITIVA TILL F¶RSLAGET

3K¤LEN F¶R REGERINGENS BED¶MNING 3NABBA SPEL DVS SPELFORMER D¤R DET L¶PER KORT TID MELLAN INSATS OCH UTFALL ANSES ¶KA RISKEN F¶R ¶VERDRIVET SPELANDE +ASINOSPEL OCH SPEL P¥ AUTOMATER ¤R EXEMPEL P¥ DENNA TYP AV SPEL $ET KAN OCKS¥ FINNAS ETT SAMBAND MELLAN DET TOTALA SPELUTBUDET OCH ANTALET PERSONER SOM SPELAR UT¶VER SINA TILLG¥NGAR 9TTERLIGARE EN SPELFORM I SAMH¤LLET KAN D¤RF¶R LEDA TILL ATT DET BLIR FLER SPELARE MED SV¥RIGHETER ATT HANTERA SIN EGEN SITUATION

%NLIGT ,OTTERIUTREDNINGEN FANNS DET INGA BEL¤GG F¶R ATT SPEL P¥ KASINON AV INTERNATIONELLT SLAG I SIG SKULLE MEDF¶RA S¤RSKILDA PROBLEM MED ¶VERDRIVET SPELANDE OCH D¤RMED SAMMANH¤NGANDE EKONOMISKA OCH SOCIALA PROBLEM 6ARKEN I $ANMARK ELLER I &INLAND HAR DET ENLIGT DEN UTREDNINGEN FRAMKOMMIT N¥GOT SOM F¶R¤NDRAR DEN BILDEN $ETTA ¤R OCKS¥ DEN UPPFATTNING SOM ARBETSGRUPPEN REDOVISAT EFTER BES¶K I BLA $ANMARK

0ROP OCH &INLAND ,OTTERIUTREDNINGEN ANS¥G VIDARE ATT DENNA TYP AV KASINO VERKSAMHET INTE BORDE GE UPPHOV TILL N¥GRA ALLVARLIGA SOCIALA ST¶RNINGAR I SAMH¤LLET OCH ATT SVENSKAR INTE BORDE VARA S¤MRE RUSTADE ¤N ANDRA ATT HANTERA DE FRESTELSER ETT INTERNATIONELLT KASINO KAN GE UPPHOV TILL

,OTTERIUTREDNINGEN ANS¥G DOCK INTE ATT MAN SKALL NEGLIGERA PROBLEMET OCH RISKEN MEN ATT DENNA RISK REDAN F¶RELIGGER I DAG N¤R DET G¤LLER ANDRA F¶REKOMMANDE SPEL OCH LOTTERIER I SAMH¤LLET 6ISSA BEGR¤NSNINGAR ¤R ENLIGT UTREDNINGEN BEFOGADE F¶R ATT MOTVERKA SOCIALA SKADEVERKNINGAR EXEMPELVIS ¥LDERSGR¤NSER SAMT KRAV P¥ LEGITIMERING OCH REGISTRERING

2IKSDAGEN HAR TIDIGARE BESLUTAT ATT SOCIALA SKYDDSH¤NSYN M¥STE BEAKTAS N¤R SPELFORMER OCH VERKSAMHETER UTVECKLAS OCH ATT STATLIGA BOLAG B¶R GES KONCESSIONER F¶R S¥DANA SPELFORMER SOM KAN BED¶MAS MEDF¶RA RISKER AV SOCIAL KARAKT¤R %TT STATLIGT BOLAG KAN ¥L¤GGAS ATT TA ANSVAR OCH H¤NSYN SOM ST¥R I STRID MOT KORTSIKTIGA KOMMERSIELLA F¶RETAGSEKONOMISKA ¶VER V¤GANDEN

%NLIGT REGERINGENS BED¶MNING ¤R F¶RUTS¤TTNINGARNA F¶R ATT F¶RHINDRA OCH MOTVERKA ¶VERDRIVET SPELANDE STORA D¥ SPELET BEDRIVS INOM EN SAMMANH¥LLEN ¶VERVAKAD OCH KONTROLLERAD LOKAL $ESSUTOM KAN I LIKHET MED VAD RIKSDAGEN UTTALAT DET STATLIGA F¶RETAGET ¥L¤GGAS ATT VIDTA S¤RSKILDA ¥TG¤RDER I SYFTE ATT MOTVERKA EVENTUELLA PROBLEM 3OM F¶REBILD KAN DET ¥TG¤RDSPROGRAM MOT SPELBEROENDE TJ¤NA SOM ANTAGITS AV DET STATLIGA KASINOF¶RETAGET I (OLLAND (OLLAND #ASINO TG¤RDSPROGRAMMET INNE H¥LLER F¶LJANDE PUNKTER

 "ROSCHYRER SOM F¶RKLARAR HUR SPELBEROENDE KAN DEFINIERAS OCH VILKEN HJ¤LP SOM FINNS ATT F¥ ¤R TILLG¤NGLIGA F¶R ALLA BES¶KARE AV KASINOT

 -ARKNADSF¶RINGEN V¤NDER SIG INTE TILL UNGA $E ANST¤LLDA INFORMERAS OCH UTBILDAS L¶PANDE &¶RETAGET F¶RS¶KER AKTIVT IDENTIFIERA SPELARE MED PROBLEM 0ERSONLIGA AVTAL SLUTS MELLAN SPELARE MED PROBLEM OCH ANORDNAREN AV SPELET I SYFTE ATT BEGR¤NSA SPELARENS M¶JLIGHETER ATT BES¶KA KASINOT $ESSA AVTAL F¶LJS UPP MED PERSONLIGA SAMTAL

 -¥LET ¤R ATT POLICYN HELA TIDEN SKALL F¶RFINAS OCH UTVECKLAS

&¶R ¥TG¤RDER MOT SPELBEROENDE HAR UNDER SENARE ¥R S¤RSKILDA MEDEL ANVISATS 3EDAN BUDGET¥RET DISPONERAR 3OCIALDEPARTEMENTET TV¥ MILJONER KRONOR AVSEENDE FORSKNING OM SPELBEROENDE OCH DESS SOCIALA KONSEKVENSER %FTER F¶RSLAG I BUDGETPROPOSITIONEN F¶R HAR YTTERLIGARE TV¥ MILJONER KRONOR AVSATTS F¶R ¥TG¤RDER MOT SPELBEROENDE !NV¤ND NINGSOMR¥DET F¶R MEDLEN HAR VIDGATS TILL ATT UTVECKLA FORMER F¶R F¶REBYGGANDE ARBETE I SYFTE ATT HINDRA ATT M¤NNISKOR FASTNAR I ETT BETEENDE MED ¶VERDRIVET SPELANDE

 4ILLSYN

2EGERINGENS F¶RSLAG ,OTTERIINSPEKTIONEN SKALL UT¶VA TILLSYN ¶VER ATT KASINOLAGEN OCH DE VILLKOR OCH BEST¤MMELSER SOM HAR MEDDELATS MED ST¶D AV LAGEN F¶LJS

0ROP !RBETSGRUPPENS F¶RSLAG VERENSST¤MMER MED REGERINGENS F¶RSLAG 2EMISSINSTANSERNA $E REMISSINSTANSER SOM YTTRAT SIG ¶VER F¶RSLAGET ¤R POSITIVA

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG +ASINOSPELSVERKSAMHET AV INTERNATIONELLT SLAG KAN ¶VERVAKAS P¥ VARIERANDE S¤TT OCH MED OLIKA S¤KERHETS OCH AMBITIONSNIV¥ F¶R TILLSYN ) DE FLESTA L¤NDER ¤R VERKSAM HETEN NOGA OCH UTF¶RLIGT REGLERAD OCH KONTROLLERAD 3TATLIG INSYN EFFEKTIV KONTROLL OCH TILLSYN ¤R SJ¤LVKLARA F¶RUTS¤TTNINGAR F¶R EN LEGALISERING AV INTERNATIONELLT KASINOSPEL I 3VERIGE

,OTTERIINSPEKTIONEN ¤R CENTRAL F¶RVALTNINGSMYNDIGHET MED ANSVAR F¶R TILLSYN AV DEN SVENSKA SPEL OCH LOTTERIMARKNADEN OCH LOTTERILAGSTIFT NINGENS EFTERLEVNAD )NSPEKTIONEN B¶R ¤VEN SVARA F¶R TILLSYNEN OCH KONTROLLEN AV KASINOVERKSAMHETEN $ET UT¶KADE ANSVARSOMR¥DET F¶R INSPEKTIONEN KR¤VER EN EFFEKTIV TILLSYN OCH B¶R F¶RANLEDA EN F¶RST¤RKNING AV INSPEKTIONEN P¥ EN DEL PUNKTER

-YNDIGHETENS ARBETE B¶R INRIKTAS MOT ATT KONTROLLERA ANORDNARENS INTERNA KONTROLL AVSEENDE RUTINER SYSTEM UTRUSTNING S¤KERHET PENNING HANTERING MM ,OTTERIINSPEKTIONEN B¶R ¤VEN G¶RA VISS KONTROLL AV SJ¤LVA SPELVERKSAMHETEN MEN DET HUVUDSAKLIGA ANSVARET F¶R ATT KASINOSPELET DRIVS KORREKT B¶R LIGGA P¥ INNEHAVAREN AV TILLST¥NDET DVS DET STATLIGA SPELF¶RETAGET ,OTTERIINSPEKTIONENS SPELKONTROLL KOMMER FR¤MST ATT HA ETT PREVENTIVT SYFTE I LIKHET MED DEN KONTROLL OCH TILLSYN SOM I DAG GENOMF¶RS AV DE SPEL OCH LOTTERIER SOM BEDRIVS I !" 3VENSKA 3PELS REGI

.YLIGEN HAR DET INF¶RTS EN NY BEST¤MMELSE I LAGEN 	 OM ¥TG¤RDER MOT PENNINGTV¤TT SOM INNEB¤R ATT DEN SOM YRKESM¤SSIGT BEDRIVER BLA LOTTERI OCH SPELVERKSAMHET SKALL VARA SKYLDIG ATT P¥ BEG¤RAN AV 2IKSPOLISSTYRELSEN ELLER DEN MYNDIGHET REGERINGEN BEST¤MMER L¤MNA DE UPPGIFTER SOM MYNDIGHETEN ANSER VARA AV BETYDELSE VID UTREDNING OM PENNINGTV¤TT PROP  BET *U5 RSKR 	 ) PROPOSITIONEN S¤GS DET ATT OM F¶RSLAGEN I PROMEMORIAN OM KASINON AV INTERNATIONELLT SLAG BLIR F¶REM¥L F¶R LAGSTIFTNING B¶R ¤VEN DESSA OMFATTAS AV SVARSPLIKTEN

'ENOM ¤NDRINGEN I LAGEN OM ¥TG¤RDER MOT PENNINGTV¤TT HAR S¥LEDES LAGSTIFTNING F¶R ATT MOTVERKA ATT PENNINGTV¤TT F¶REKOMMER INOM KASINO VERKSAMHETEN ELLER P¥ SPELMARKNADEN I ¶VRIGT GENOMF¶RTS

 NDRADE REGLER F¶R AUTOMATSPEL

 '¤LLANDE R¤TT

,OTTERILAGEN REGLERAR LIKSOM SINA F¶REG¥NGARE I STORT SETT ALLA FORMER AV LOTTERIER 4ILL LOTTERIER R¤KNAS ENLIGT LAGEN INTE BARA DET SOM I DAGLIGT TAL BRUKAR BETECKNAS SOM LOTTERIER UTAN ¤VEN ALLA SLAGS SPEL D¤R VINSTM¶JLIG HETERNA ¤R BEROENDE AV SLUMPEN TEX TIPS VADH¥LLNING BINGOSPEL AUTO MATSPEL OCH ROULETTSPEL

) PRINCIP KR¤VS TILLST¥ND F¶R ATT ANORDNA LOTTERIER 'RUNDTANKEN ¤R SOM OVAN N¤MNTS ATT BEH¥LLNINGEN AV LOTTERIERNA SKALL TILLFALLA STATEN OCH F¶RENINGSLIVET 4ILLST¥ND L¤MNAS D¤RF¶R I HUVUDSAK BARA TILL STATLIGA BOLAG

0ROP NUMERA FINNS BARA ETT STATLIGT BOLAG !" 3VENSKA 3PEL	 !" 4RAV OCH 'ALOPP !4'	 SAMT IDEELLA F¶RENINGAR SOM HAR TILL HUVUDSAKLIGT SYFTE ATT FR¤MJA ETT ALLM¤NNYTTIGT ¤NDAM¥L

!UTOMATSPEL REGLERAS I A gg ,OTTERIINSPEKTIONEN OCH REGE RINGEN L¤MNAR TILLST¥ND F¶R SPEL P¥ AUTOMATER 4ILLST¥ND F¥R L¤MNAS BARA I FR¥GA OM VARUSPELSAUTOMATER V¤RDEAUTOMATER PENNINGAUTOMATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER A g	 ) FR¥GA OM PENNINGAUTOMATER OCH SKICK LIGHETSAUTOMATER F¥R TILLST¥ND L¤MNAS BARA OM SPELET ANORDNAS P¥ FARTYG I INTERNATIONELL TRAFIK g	 $ESSA AUTOMATER ¤R INTE AV INTRESSE I DETTA SAMMANHANG

6ARUSPELSAUTOMATER DVS AUTOMATER SOM BETALAR UT VINST I FORM AV VAROR ¤R ETT UNDANTAG FR¥N HUVUDREGELN ATT TILLST¥ND GES BARA TILL STATEN OCH FOLKR¶RELSERNA 4ILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥ S¥DANA AUTOMATER KAN S¥LEDES GES TILL PRIVATA INTRESSENTER g	 4ILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥ V¤RDEAUTOMATER DVS AUTOMATER SOM BETALAR UT VINST I FORM AV V¤RDEBEVIS SPELPOLLETTER ELLER LIKNANDE KAN D¤REMOT GES BARA TILL ETT F¶RETAG SOM ¤GS AV STATEN g	 %N N¤RMARE REDOG¶RELSE F¶R VILLKOREN F¶R SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER OCH V¤RDEAUTOMATER L¤MNAS NEDAN

0ROP  "EHOVET AV ¤NDRINGAR I LOTTERILAGEN

2EGERINGENS F¶RSLAG .YA BEST¤MMELSER OM AUTOMATSPEL INF¶RS I LOTTERI LAGEN 	

5TREDNINGENS F¶RSLAG VERENSST¤MMER MED REGERINGENS F¶RSLAG 2EMISSINSTANSERNA &LERA REMISSINSTANSER FRAMF¶R KRITISKA SYNPUNKTER MOT ETT F¶RSLAG ATT BEST¤MMELSERNA OM AUTOMATSPEL ¤NDRAS NU MOT BAKGRUND AV ATT ,OTTERILAGSUTREDNINGEN F¶RV¤NTAS L¤MNA SITT SLUT BET¤NKANDE I MARS I ¥R 2IKSPOLISSTYRELSEN OCH 3TATSKONTORET ANSER ATT DET SAKNAS N¶DV¤NDIGA KONSEKVENSUTREDNINGAR AV F¶RSLAGET

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG &¶RH¥LLANDEVIS KORT TID EFTER ATT NU G¤LLANDE LOTTERILAG TR¤TT I KRAFT BLEV LAGEN F¶REM¥L F¶R KRITIK ) EN SKRIVELSE TILL D¥VARANDE #IVILDEPARTEMENTET I SEPTEMBER FRAMF¶RDE ,OTTERI INSPEKTIONEN SYNPUNKTER P¥ VILKA F¶R¤NDRINGAR I LOTTERILAGEN MAN ANS¥G BORDE ¶VERV¤GAS )NSPEKTIONEN PEKADE BLA P¥ PROBLEM MED OLAGLIGA AUTOMATER OCH F¶RORDADE INF¶RANDET AV ETT KRAV P¥ ATT ALLA SPEL SKULLE VARA GODK¤NDA AV INSPEKTIONEN 6IDARE ANF¶RDES ATT DET BORDE ¶VERV¤GAS OM INTE MINDRE VINSTER P¥ V¤RDEAUTOMATER KUNDE F¥ BETALAS UT I KONTANTER

-OT BAKGRUND AV BLA DEN KRITIK SOM ,OTTERIINSPEKTIONEN FRAMF¶RT GENOMF¶RDES EN UTREDNING SOM L¥G TILL GRUND F¶R ATT LOTTERILAGENS AUTOMAT SPELSBEGREPP ¤NDRADES S¥ ATT ETT GENERELLT F¶RBUD INF¶RDES MOT ANNAT AUTOMATSPEL ¤N DE I LAGEN S¤RSKILT ANGIVNA AUTOMATSPELEN 3YFTET VAR BLA ATT DET KLART SKULLE FRAMG¥ ATT DE SK ,YCKOHJULEN D¤R VINSTEN INTE BETALA DES UT AV AUTOMATEN UTAN AV EN PERSON INTE VAR TILL¥TNA PROP  BET +R5 RSKR 	

%FTER DEN LAG¤NDRINGEN HAR NYA PROBLEM UPPST¥TT BETR¤FFANDE AUTOMAT SPEL $E VAROR SOM ERH¥LLS VID VINST P¥ VARUSPELSAUTOMATER HAR EFTER HAND ¤NDRAT KARAKT¤R 4IDIGARE UTGJORDES VINSTERNA AV TEX TEDDYBJ¶RNAR KLOCKOR OCH CHOKLAD .UMERA UTG¶RS VINSTERNA VID SPEL P¥ VARUSPELS AUTOMATER HUVUDSAKLIGEN AV MINDRE SMYCKEN PLAKETTER ELLER DYLIKT SOM OFTA V¤XLAS IN MOT KONTANTER 6INSTERNA HAR UTVECKLATS FR¥N ATT HA VARIT RIKTIGA VAROR TILL ATT UTG¶RA F¶REM¥L SOM ¤R AVSEDDA ATT L¶SAS IN MOT KONTANTER $ESSA F¶REM¥L ¤R SM¥ OCH PLATTA MEN UTFORMADE S¥ ATT DE TORDE VARA ATT BETECKNA SOM VAROR ¤VEN OM DE INTE ¤R AVSEDDA ATT BEH¥LLAS AV SPELAREN ) PRAKTIKEN HAR AUTOMATERNA S¥LEDES FUNGERAT SOM V¤RDE AUTOMATER $E AUTOMATER SOM ANV¤NDS KAN TILL UTSEENDET LIKNA V¤RDE AUTOMATER EFTERSOM ETT V¤RDEBEVIS OCH EN PLATT INPLASTAD AMULETT BEH¶VER UNGEF¤R LIKA STORT UTRYMME F¶R ATT KOMMA UT UR AUTOMATEN

6ARUSPELSAUTOMATER F¥R FINNAS P¥ FLER ST¤LLEN ¤N V¤RDEAUTOMATERNA 4ILLST¥ND TILL SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER F¥R L¤MNAS OM SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED OFFENTLIG N¶JESTILLST¤LLNING HOTELL OCH RESTAURANGVERKSAM HET OM DET F¶R R¶RELSEN FINNS TILLST¥ND TILL SERVERING AV SPRITDRYCKER VIN ELLER STARK¶L ENLIGT ALKOHOLLAGEN 

	

 ELLER OM DET ¤ND¥ KAN ANTAS

ATT SPELET UTAN OL¤GENHET KAN ANORDNAS I SAMBAND MED VERKSAMHETEN ELLER I SAMBAND MED BINGOSPEL 3PEL P¥ V¤RDEAUTOMATER F¥R F¶REKOMMA OM SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED HOTELL OCH RESTAURANGVERKSAMHET OM DET F¶R R¶RELSEN FINNS TILLST¥ND TILL SERVERING AV SPRITDRYCKER ENLIGT ALKOHOLLAGEN 3AMTLIGA SPELPLATSER F¶R V¤RDEAUTOMATSPEL ST¥R S¥LEDES

0ROP UNDER KONTROLL ¤VEN GENOM ATT DE KRAV SOM ST¤LLS F¶R TILLST¥ND ENLIGT ALKOHOLLAGEN SKALL VARA UPPFYLLDA $E SPELPLATSER D¤R VARUSPELS AUTOMATERNA FINNS ST¥R I REGEL INTE UNDER MOTSVARANDE KONTROLL ) DEN M¥N SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER BEDRIVS MED TRADITIONELLA VAROR OCH INTE MED VAROR SOM ¤R AVSEDDA ATT BYTAS UT MOT KONTANTER ¤R SPELET AV ETT GANSKA OF¶RARGLIGT SLAG

&¶R¤NDRINGEN AV VARUSPELSAUTOMATERNA HAR HUVUDSAKLIGEN SKETT UNDER SENARE ¥R N¤RMARE BEST¤MT EFTER DET ATT OVAN N¤MNDA LAG¤NDRING TR¤DDE I KRAFT DEN JANUARI &¶R¤NDRINGEN HAR MEDF¶RT ATT ANTALET VARUSPELS AUTOMATER ¶KAT DRAMATISKT 5TVECKLINGEN KAN BELYSAS AV ANTALET TILLST¥ND TILL ANORDNANDE AV SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER 5NDER ¥R MEDDELADE ,OTTERIINSPEKTIONEN TILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER ) SLUTET AV UPPGICK ANTALET TILLST¥ND TILL OCH ANTALET AUTOMATER TILL STYCKEN ) SLUTET AV UPPGICK ANTALET TILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER TILL  OCH ANTALET VARUSPELSAUTOMATER TILL  STYCKEN ) NOVEMBER UPPGICK ANTALET TILLST¥ND TILL SPEL P¥ VARUSPELS AUTOMATER TILL CA  OCH ANTALET AUTOMATER TILL CA  STYCKEN %N PUNKTSKATT P¥ VARUSPELSAUTOMATER INF¶RDES DEN JULI MED  KR PER AUTOMAT OCH M¥NAD $ETTA HAR SANNOLIKT BIDRAGIT TILL DEN MINSKNING AV ANTALET VARUSPELSAUTOMATER SOM SKETT SEDAN SLUTET AV 

VEN BETR¤FFANDE SPELET P¥ V¤RDEAUTOMATERNA FINNS LIKNANDE PROBLEM $ET HAR FRAMKOMMIT ATT DE V¤RDEBEVIS SOM ERH¥LLS VID VINST I STOR UTSTR¤CKNING L¶SES IN MOT KONTANTER OCH INTE S¥SOM VAR AVSETT MOT PRESENTKORT

-OT BAKGRUND AV VAD SOM NU REDOVISATS KAN KONSTATERAS ATT AUTOMATSPELET I DEN H¥RDNANDE KONKURRENSEN P¥ SPELMARKNADEN I ALLT H¶GRE GRAD F¥TT KARAKT¤REN AV SPEL OM PENNINGVINSTER $ETTA B¶R LEDA TILL EN UPPSTRAMNING AV REGELVERKET SOM MEDF¶R ATT SPEL OM PENGAR ELLER PENGARS V¤RDE ENDAST SKER I STRIKT KONTROLLERADE FORMER OCH D¤RMED MOTVERKAR RISKEN F¶R ETT OM¥TTLIGT SPELANDE MED ¥TF¶LJANDE EKONOMISKA ELLER SOCIALA PROBLEM INTE MINST F¶R UNGDOMAR

$ET ¤R STORA SUMMOR SOM OMS¤TTS VID SPEL 5NDER OMSATTE SVENSKA BEFOLKNINGEN DRYGT MILJARDER KRONOR P¥ SPEL OCH LOTTERIER 3TATSMAKTERNAS UTTALADE INTENTIONER ¤R ATT ¶VERSKOTTET AV SPEL RESTAURANGKASINON OCH SK MARKNADS OCH TIVOLIN¶JEN UNDANTAGNA SKALL F¶RDELAS MELLAN STATEN FOLKR¶RELSERNA OCH H¤STSPORTEN 3YFTET MED DENNA PRINCIP ¤R ATT SPELARNA INTE SKALL KUNNA UTNYTTJAS AV SKRUPELFRIA SPELANORDNARE SOM IBLAND MED BEDR¤GLIGA METODER P¥ SPELARNAS BEKOSTNAD TILLGODOSER SINA EGNA EKONOMISKA INTRESSEN

$EN KRAFTIGA ¶KNINGEN AV ANTALET VARUSPELSAUTOMATER HAR LETT TILL ATT FOLKR¶RELSERNA INTE ALLS HAR KUNNAT TILLGODOG¶RA SIG LIKA STORA INKOMSTER FR¥N AUTOMATSPEL SOM DET FUNNITS ANLEDNING ATT R¤KNA MED %N STOR DEL AV DET SAMLADE ¶VERSKOTTET TILLFALLER I ST¤LLET KOMMERSIELLA AKT¶RER TG¤RDER B¶R D¤RF¶R VIDTAS S¥ ATT DEN AVSEDDA F¶RDELNINGEN AV ¶VERSKOTTET FR¥N AUTOMATSPEL UPPN¥S

$ET ¶KANDE AUTOMATSPELET OM PENNINGVINSTER F¶RKLARAS INTE ENBART AV BRISTER I LAGSTIFTNINGEN -¥NGA S¤TTER SIG ¶VER LAGSTIFTNINGEN OCH SKULLE S¥ G¶RA ¤VEN OM DENNA GJORDES HELT¤CKANDE OCH ¤VEN I ¶VRIGT SK¤RPTES I OLIKA AVSEENDEN $ET G¥R ALLTS¥ INTE ATT MED ENBART EN SK¤RPT LAGSTIFTNING HELT F¶RHINDRA ILLEGALT SPEL OM KONTANTVINSTER $ET ¤R TEX MYCKET SV¥RT ATT

0ROP KOMMA ¥T DE F¶RFARANDEN MED INL¶SEN AV VARUVINSTER OCH V¤RDEBEVIS MOT KONTANTER SOM F¶REKOMMER I SAMBAND MED VARUSPELSAUTOMATER RESPEKTIVE V¤RDEAUTOMATER &¶RFARANDEN AV DETTA SLAG ¤R SV¥RA ATT UPPT¤CKA OCH SAMTIDIGT LOCKANDE F¶R S¥V¤L SPELARE SOM SPELANORDNARE

3LUTSATSEN AV DET ANF¶RDA BLIR ENLIGT REGERINGEN ATT MAN B¶R ¶VERV¤GA INTE BARA SK¤RPNINGAR I LAGSTIFTNINGEN UTAN OCKS¥ M¶JLIGHETEN ATT GENOM EN UPPMJUKNING AV REGLERNA OM KONTANTVINSTER VID V¤RDEAUTOMATSPEL G¶RA DETTA SPEL MER ATTRAKTIVT %N ¥TG¤RD AV DET SISTN¤MNDA SLAGET SKULLE LIGGA I LINJE MED VAD SOM G¤LLER I GRANNL¤NDERNA OCH ¤VEN I OMV¤RLDEN I ¶VRIGT

,OTTERILAGSUTREDNINGEN SKULLE ENLIGT TIDIGARE PLANER REDAN HA AVL¤MNAT SITT SLUTBET¤NKANDE -OT BAKGRUND AV ATT ,OTTERILAGSUTREDNINGEN HAR ATT BEHANDLA FLERA TIDSKR¤VANDE FR¥GOR SOM REGLERING AV SPEL P¥ )NTERNET %' R¤TTSLIGA ASPEKTER EVENTUELL RAMLAGSTIFTNING SAMT EN SAMMANSLAGNING AV LOTTERILAGEN OCH LAGEN 	 OM ANORDNANDE AV VISST AUTOMATSPEL HAR REGERINGEN BESLUTAT ATT UTREDNINGENS SLUTBET¤NKANDE INTE BEH¶VER L¤MNAS F¶RR¤N TILL SLUTET AV SOMMAREN %N NY LOTTERILAG KAN D¥ TR¤DA I KRAFT TIDIGAST DEN JULI 

3¥SOM REDOVISATS OVAN OCH SOM N¥GON REMISSINSTANS OCKS¥ HAR P¥PEKAT ¤R FLORAN AV AUTOMATER S¥ STOR ATT DET F¶R KONSUMENTEN KAN FRAMST¥ SOM OS¤KERT VAD DET ¤R F¶R EN SORTS SPELAUTOMAT SOM HAN ELLER HON HAR FRAMF¶R SIG $ET ¤R D¤RF¶R ANGEL¤GET ATT REDAN NU F¶RS¶KA BRINGA ORDNING N¤R DET G¤LLER ANV¤NDNINGEN AV AUTOMATERNA

-YCKET AV DET SOM HAR REDOVISATS OVAN KAN OCKS¥ S¤GAS OM F¶RSTR¶ ELSEAUTOMATER VILKA REGLERAS I LAGEN OM ANORDNANDE AV VISST AUTOMATSPEL ,OTTERILAGSUTREDNINGEN HAR I SITT DELBET¤NKANDE ¤VEN L¤MNAT F¶RSLAG SOM SKULLE LEDA TILL ATT SPELET P¥ S¥DANA AUTOMATER BEGR¤NSADES %NLIGT REGE RINGENS MENING FINNS DET DOCK SK¤L ATT I DEN H¤R DELEN AVVAKTA UTRED NINGENS SLUTBET¤NKANDE SOM BED¶MS KOMMA ATT INNEH¥LLA F¶RSLAG OM EN SAMLAD REGLERING AV ALLA FORMER AV AUTOMATSPEL

 6ARUSPELSAUTOMATER

 0LACERINGEN AV VARUSPELSAUTOMATER MM 2EGERINGENS F¶RSLAG 3PEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER SKALL F¥ ANORDNAS ENDAST I SAMBAND MED OFFENTLIG N¶JESTILLST¤LLNING I FORM AV TIVOLI ELLER LIKNANDE

5TREDNINGENS F¶RSLAG VERENSST¤MMER MED REGERINGENS F¶RSLAG 2EMISSINSTANSERNA #HERRYF¶RETAGEN ANF¶R ATT UTREDNINGENS MOTIV F¶R F¶RBUD AV VARUSPEL P¥ RESTAURANGER OCH BINGOHALLAR ¤R OKLARA +NUTSSON

BOLAGEN MOTS¤TTER SIG ATT VARUSPEL P¥ RESTAURANGER BINGOHALLAR OCH

LIKNANDE F¶RBJUDS 3VERIGES BINGOARRANG¶RERS CENTRALORGANISATION

36%")#/ TILLSTYRKER ATT VARUSPELSAUTOMATER UNDER NUVARANDE FORM

F¶RSVINNER UNDER F¶RUTS¤TTNING ATT BINGOHALLARNA ERH¥LLER M¶JLIGHET TILL NYA EGNA AUTOMATER 4RIANGELNS BINGOALLIANS I -ALM¶ F¶RESL¥R ATT BINGO HALLARNA UNDANTAS FR¥N UTREDNINGENS F¶RSLAG 3VERIGES 4IVOLI¤GAREF¶RENING FRAMF¶R ATT DET FINNS EN L¥NG TRADITION ATT TIVOLI OCH N¶JESPARKER I

0ROP SAMARBETE MED IDROTTSF¶RENINGAR MFL ANORDNAR KULTURMARKNADER FAMILJE DAGAR TEMADAGAR ETC OCH ATT F¶RENINGARNA D¥ ERH¥LLER ICKE F¶RAKTLIGA TILLSKOTT TILL SIN VERKSAMHET BLA I FORM AV DEL I INT¤KTERNA

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG .¤R DET G¤LLER AVGR¤NSNINGEN AV DE PLATSER D¤R VARUSPELSAUTOMATERNA SKALL F¥ FINNAS KAN KONSTATERAS ATT MEKA NISKA AUTOMATER SOM LYFTARE PUSHERS OCH LIKNANDE DVS AUTOMATER SOM INNEH¥LLER EN ANORDNING SOM VID VINST LYFTER EN VARA ELLER F¶SER VARAN ¶VER EN KANT S¥ ATT DEN KAN GES UT AV AUTOMATEN HAR SIN TRADITIONELLA PLATS P¥ OFFENTLIG N¶JESTILLST¤LLNING I FORM AV TIVOLIN ODYL 3AMTIDIGT ¤R ATT M¤RKA ATT TILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER ENLIGT NUVARANDE REGLERING F¥R L¤MNAS OM SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED OFFENTLIG N¶JESTILLST¤LLNING HOTELL OCH RESTAURANGVERKSAMHET MED SERVERINGSTILLST¥ND ELLER OM DET ¤ND¥ KAN ANTAS ATT SPELET UTAN OL¤GENHET KAN ANORDNAS I SAMBAND MED VERKSAMHETEN	 ELLER BINGOSPEL g	 &¶R EN BEGR¤NSNING TILL OFFENTLIG N¶JESTILLST¤LLNING F¶R TIVOLIN TALAR OCKS¥ KONTROLLSK¤L 3OM TIDIGARE N¤MNTS KAN DET INTE UTESLUTAS ¤VEN OM AUTOMATTYPERNA OCH VARUSORTIMENTET BEGR¤NSAS ATT DET INL¶SENF¶RFARANDE TILL PENGAR SOM NU F¶REKOMMER FORTS¤TTER -ED EN BEGR¤NSNING TILL TIVOLIN KAN MAN F¶RS¤KRA SIG OM ATT ETT S¥DANT MISSBRUK I VART FALL F¥R EN MYCKET MINDRE OMFATTNING ¤N VAD DET HAR I DAG 2EGERINGEN ANSER I LIKHET MED UTREDNINGEN ATT ¶VERV¤GANDE SK¤L TALAR F¶R ATT EN BEGR¤NSNING SKER ¥TMINSTONE SOM HUVUDREGEL AV DE PLATSER D¤R AUTOMATERNA SKALL F¥ FINNAS N¤MLIGEN TILL TIVOLIN OCH LIKNANDE $ETTA G¤LLER FR¤MST LYFTARE

PUSHERS ODYL 3OM TIDIGARE N¤MNTS FINNS DET M¥NGA OLIKA SLAGS VARU SPELSAUTOMATER OCH DET ¤R SV¥RT ATT ¶VERSK¥DA HELA OMR¥DET $ET KAN D¤RF¶R INTE UTESLUTAS ATT DET KAN FINNAS N¥GON TYP AV VARUSPELSAUTOMAT SOM UTAN PROBLEM KAN PLACERAS P¥ ANDRA PLATSER ¤N P¥ TIVOLIN OCH LIK NANDE $ET B¶R D¤RF¶R ¶PPNAS M¶JLIGHET F¶R REGERINGEN ELLER MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER ATT I F¶RESKRIFTER MEDGE UNDANTAG FR¥N HUVUD REGELN

) LIKHET MED NU G¤LLANDE ORDNING B¶R SPELUTST¤LLARENSPELANORDNAREN VARA TILLST¥NDSHAVARE 2EGERINGEN ANSER INTE ATT DET FINNS SK¤L ATT ST¤LLA S¥DANA KRAV P¥ TILLST¥NDSHAVAREN SOM G¤LLER F¶R ANORDNARE AV RESTAURANG KASINOSPEL &¶R S¥DANA SPEL G¤LLER SOM VILLKOR F¶R TILLST¥ND ATT S¶KANDEN BED¶MS VARA L¤MPLIG ATT DRIVA VERKSAMHETEN g 	

.¤R DET G¤LLER DE VILLKOR F¶R TILLST¥ND SOM I ¶VRIGT FINNS I g B¶R H¶GSTA INSATSEN MINSKAS N¥GOT SAMTIDIGT SOM DEN G¶RS ENHETLIG MED VAD SOM G¤LLER F¶R V¤RDEAUTOMATER 6IDARE B¶R VARUSPELSAUTOMATERNA OMFATTAS AV DET KRAV P¥ TILLST¥ND F¶R INNEHAV SOM I DAGSL¤GET G¤LLER F¶R ¶VRIGA SPELAUTOMATER ENLIGT LAGEN g	

2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET REGERINGEN BEST¤MMER B¶R F¥ MEDDELA F¶RESKRIFTER SOM AVVIKER FR¥N g VAD AVSER SPELPLATS SPELTID OCH M¤RK NING %N ORDNING AV ANTYTT SLAG MED DELEGATION AV F¶RESKRIFTSR¤TT LIGGER V¤L I LINJE MED VAD SOM ANF¶RTS I DIREKTIVEN OM ATT LOTTERILAGEN B¶R UT FORMAS SOM EN RAMLAG &¶RFATTNINGSREGLERINGEN BLIR D¤RIGENOM MER FLEXIBEL OCH KAN SNABBT ANPASSAS TILL ¤NDRADE F¶RH¥LLANDEN .¥GOT HINDER FR¥N KONSTITUTIONELL ELLER ANNAN SYNPUNKT MOT EN DELEGATION AV ANTYTT SLAG KAN INTE ANSES F¶RELIGGA JFR KAP g OCH g F¶RSTA STYCKET REGERINGS FORMEN

0ROP  )NL¶SEN AV VARUVINSTER MOT VAROR ELLER KONTANTER 2EGERINGENS F¶RSLAG %TT F¶RBUD MOT INL¶SEN AV VARUVINSTER MOT EN ANNAN VARA ELLER KONTANTER INF¶RS

5TREDNINGENS F¶RSLAG VERENSST¤MMER HUVUDSAKLIGEN MED REGERINGENS F¶RSLAG 5TREDNINGEN F¶RESL¥R DOCK ATT F¶RBUDET MOT INL¶SEN AV VARUVINSTER SKALL STRAFFSANKTIONERAS

2EMISSINSTANSERNA 2IKSPOLISSTYRELSEN ANF¶R ATT VARJE FORM AV NY KRIMINALISERING M¥STE F¶REG¥S AV NOGGRANNA ¶VERV¤GANDEN OM ¥TG¤RDEN VERKLIGEN BEH¶VS ELLER OM DEN AVSEDDA EFFEKTEN KAN UPPN¥S P¥ ANNAT S¤TT

VER¥KLAGAREN I 3TOCKHOLM ANSER ATT EN STRAFFSANKTION TORDE VARA ¶VER

FL¶DIG 3TATENS KRIMINALTEKNISKA LABORATORIUM FRAMF¶R SAMMA ¥SIKT

36!2 +NUTSSON F¶RETAGEN OCH #HERRYF¶RETAGEN ¤R KRITISKA MOT ATT ETT

F¶RBUD MOT INL¶SEN AV VARUVINSTER INF¶RS #HERRYF¶RETAGEN ANSER ATT F¶RSLAGEN I PRAKTIKEN INNEB¤R EN ¥TERKALLELSE AV GIVNA TILLST¥ND OCH ANSER ATT DET B¶R FINNAS EN ¶VERG¥NGSPERIOD MED NU G¤LLANDE REGLER !" 3VENSKA

3PEL OCH ,OTTERIINSPEKTIONEN MENAR ATT YTTERLIGARE F¶RFARANDEN F¶RUTOM

INL¶SEN S¥SOM BYTE OCH REKLAMATION MM B¶R LAGREGLERAS &LERA REMISS INSTANSER HAR FRAMF¶RT SYNPUNKTEN ATT ¤VEN TYPISKA VARUSPELSVINSTER SOM NALLAR O DYL KAN L¶SAS IN MOT KONTANTER 2IKSETTANS BINGOALLIANS IFR¥GA S¤TTER ATT MAN KAN F¶RBJUDA N¥GON ATT S¤LJA EN VINST

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG $ET KAN H¤VDAS ATT ETT F¶RBUD MOT INL¶SEN AV VARUVINSTER MOT VAROR ELLER KONTANTER REDAN G¤LLER ¥TMINSTONE F¶R ANORDNAREN D¤RIGENOM ATT EN VARUSPELSAUTOMAT INTE F¥R ANV¤NDAS F¶R N¥GOT ANNAT ¤NDAM¥L ¤N DEN ¤R AVSEDD F¶R g OCH g $ET FINNS EMELLERTID ETT P¥TAGLIGT BEHOV AV ATT GENOM EN S¤RSKILD BEST¤MMELSE SL¥ FAST ATT ETT INL¶SENF¶RBUD G¤LLER )NL¶SENF¶RBUDET B¶R OMFATTA F¶RBUD MOT ATT L¶SA IN VINSTER FR¥N VARUSPELSAUTOMATER MOT ANNAN VARA ELLER KONTANTER &¶RBUDET B¶R INTE RIKTAS ENBART MOT ANORDNAREN UTAN OMFATTA OCKS¥ DEN SOM INNEHAR DEN PLATS D¤R LOTTERIET TILLHANDAH¥LLS ELLER SOM BEDRIVER N¤RINGSVERKSAMHET D¤R &¶RBUDET B¶R DOCK INTE STRAFFBEL¤GGAS NU &¶RBU DETS F¶RH¥LLANDE TILL %' R¤TTEN MM BEHANDLAS NEDAN UNDER RUBRIKEN )KRAFTTR¤DANDE OCH ¶VERG¥NGSREGLER

0ROP  6¤RDEAUTOMATER

 6INSTEN VID V¤RDEAUTOMATSPEL 2EGERINGENS F¶RSLAG (¶GSTA VINSTEN S¤NKS TILL KRONOR VID SPEL P¥ V¤RDEAUTOMATER

6INSTERNA FR¥N EN V¤RDEAUTOMAT VILKA BETALAS UT I FORM AV V¤RDEBEVIS F¥R I SIN HELHET L¶SAS IN MOT KONTANTER

5TREDNINGENS F¶RSLAG VERENSST¤MMER MED UTREDNINGENS F¶RSLAG 2EMISSINSTANSERNA "ROTTSF¶REBYGGANDE R¥DET "2 ANF¶R ATT SK¤LEN MOT EN H¶JNING AV KONTANTUTBETALNING I PRINCIP ¤R DESAMMA SOM L¥G TILL GRUND F¶R F¶RBUDET MOT DE ENARMADE BANDITERNA ¥R "2 ST¤LLER SIG TVEKSAMT TILL ATT DET SKULLE VARA N¥GON SKILLNAD BETR¤FFANDE RISKEN F¶R SPELBEROENDE OM AUTOMATEN BETALAR UT VINSTEN DIREKT ELLER GENOM V¤RDEBEVIS VEN &OLKH¤LSOINSTITUTET OCH ,¤NSSTYRELSEN I 6¤STRA '¶TA

LAND ANF¶R RISKEN F¶R ETT UTBRETT SPELBEROENDE SOM SK¤L MOT ATT

KONTANTUTBETALNINGEN H¶JS 0!53 OCH 3VENSK (ANDEL HAR ANF¶RT ATT PRESENTKORTSYSTEMET HAR FUNGERAT V¤L 5NGDOMSSTYRELSEN ,¤NSSTYRELSEN I

3K¥NE 2IKSIDROTTSF¶RBUNDET +NUTSSONBOLAGEN OCH &3, HAR ST¤LLT SIG

POSITIVA TILL F¶RSLAGET

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG 4ILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥ V¤RDEAUTOMATER F¥R ENDAST L¤MNAS TILL ETT SPELF¶RETAG SOM ¤GS AV STATEN

2EGERINGEN BESLUTADE DEN JUNI ATT GE D¥VARANDE !" 4IPSTJ¤NST NUMERA !" 3VENSKA 3PEL TILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥ V¤RDEAUTOMATER 4ILLST¥NDET G¤LLER ENLIGT ETT SENARE BESLUT TOM DEN DECEMBER OCH OMFATTAR H¶GST  V¤RDEAUTOMATER %N UTV¤RDERING AV VERKSAM HETEN SKALL SKE D¥  V¤RDEAUTOMATER HAR PLACERATS UT ) DAGSL¤GET ¤R N¤RMARE  AUTOMATER UTST¤LLDA

3PELET SALUF¶RS UNDER VARUM¤RKET *ACK 6EGAS 3OM FRAMG¥TT ST¤LLS AUTOMATERNA UT P¥ RESTAURANGER OCH RESTAURANG¤GAREN ERH¥LLER PROCENT AV ¶VERSKOTTET INT¤KTER EFTER AVDRAG F¶R KOSTNADER	 6ARJE V¤RDEAUTOMAT ¤R KOPPLAD TILL EN CENTRALDATOR HOS !" 3VENSKA 3PEL %N KONTROLLTERMINAL FINNS HOS ,OTTERIINSPEKTIONEN I 3TR¤NGN¤S 6ARJE TRANSAKTION KAN UTL¤SAS P¥ CENTRALDATORN $ET FINNS S¥LEDES EN FULLST¤NDIG KONTROLL AV SPELET P¥ V¤RDEAUTOMATER %NLIGT VILLKOREN F¶R SPELET P¥ V¤RDEAUTOMATERNA SKALL ¶VERSKOTTET AV VERKSAMHETEN TILLFALLA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN HOS IDEELLA F¶RENINGAR

(¶GSTA VINSTEN F¥R ENLIGT LOTTERILAGEN UPPG¥ TILL H¶GST  KR TV¥HUNDRA G¥NGER INSATSEN SOM H¶GST F¥R VARA BASBELOPPET	 !" 3VENSKA 3PEL HAR DOCK TILL¤MPAT EN REGEL OM  KR SOM H¶GSTA VINST /M SPELAREN TAR UT VINST ERH¥LLER HAN ETT V¤RDEBEVIS UR AUTOMATEN $ETTA V¤RDEBEVIS KAN I DAG L¶SAS IN P¥ SPELST¤LLET MOT PRESENTKORT ELLER KONTANTER VARAV DOCK H¶GST KR I KONTANTER

2EGLERNA F¶R V¤RDEAUTOMATSPEL HAR KRITISERATS BLA AV DE RESTAURANG ¤GARE SOM HAR V¤RDEAUTOMATER PLACERADE P¥ SINA RESTAURANGER $E HAR ANF¶RT BLA ATT SPELARNA ¤R MISSN¶JDA MED ATT H¶GST KR AV VINSTEN F¥R V¤XLAS MOT KONTANTER OCH ATT DETTA HAR MEDF¶RT ATT SVARTV¤XLING F¶REKOMMER DVS SPELARNA S¤LJER SINA V¤RDEBEVIS TILL N¥GON PERSON P¥ SPELST¤LLET OCH ERH¥LLER D¤RVID EN VISS L¤GRE SUMMA KONTANT 2ESTAURANG

0ROP ¤GARNA HAR OCKS¥ FRAMH¥LLIT ATT SYSTEMET MED V¤RDEBEVIS OCH PRESENTKORT ¤R OMST¤NDLIGT &R¥N SPELANORDNAREN !" 3VENSKA 3PEL HAR ANF¶RTS ATT V¤RDEAUTOMATERNA INTE HAFT TILLR¤CKLIG ATTRAKTIONSKRAFT I KONKURRENS MED BLA VARUSPELSAUTOMATERNA $ETTA HAR MEDF¶RT KRITIK OCKS¥ FR¥N FOLKR¶REL SERNAS SIDA EFTERSOM BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN INTE HAR ERH¥LLIT DE BELOPP SOM UTLOVATS D¥ DET INTE BLIVIT N¥GOT ¶VERSKOTT FR¥N V¤RDEAUTOMATERNA

6¤RDEAUTOMATERNA HAR VARIT I BRUK UNDER N¤STAN TRE ¥R $ET ¤R UPPENBART ATT V¤RDEAUTOMATERNA FR¥N DET ALLM¤NNAS SYNPUNKT HAR STORA F¶RDELAR J¤MF¶RT MED ANDRA AUTOMATSPEL VERSKOTTET FR¥N VERKSAMHETEN G¥R TILL ETT ALLM¤NNYTTIGT ¤NDAM¥L OCH DET ALLM¤NNA HAR EN FULLST¤NDIG EKONOMISK KONTROLL ¶VER VERKSAMHETEN $EN KRITIK SOM FRAMF¶RTS GRUNDAR SIG HUVUDSAKLIGEN P¥ DET F¶RH¥LLANDET ATT DET INTE ¤R TILL¥TET ATT V¤XLA IN MER ¤N KR AV VINSTENS V¤RDE MOT KONTANTER $ET ¤R GIVETVIS S¥ ATT SPELARNA SKULLE F¶REDRA KONTANTER FRAMF¶R PRESENTKORT EFTERSOM DET GER ST¶RRE VALFRIHET $ET SKULLE D¥ BLI L¤TTARE ATT F¥ AUTOMATERNA UTPLACERADE OCH ETT ST¶RRE ¶VERSKOTT SKULLE GENERERAS TILL F¶RM¥N F¶R BARN OCH UNGDOMS VERKSAMHETEN VEN RESTAURANG¤GARNA SKULLE F¥ ETT ST¶RRE ¶VERSKOTT OCH DESSUTOM SLIPPA EN DEL ADMINISTRATIVT ARBETE 3IST MEN INTE MINST SKULLE ETT H¶GRE KONTANTBELOPP MOTVERKA ELLER ELIMINERA SK SVARTV¤XLING

-¥NGA SK¤L TALAR ALLTS¥ F¶R ATT TILL¥TA ETT H¶GRE KONTANTBELOPP $ET FINNS EMELLERTID EN ANNAN SIDA AV SAKEN !NLEDNINGEN TILL ATT PRESENTKORT KOM IFR¥GA VAR ATT MAN FR¥N LAGSTIFTARENS SIDA VILLE UNDVIKA AUTOMATER SOM LIKNADE PENNINGAUTOMATER !LLTSEDAN DE ENARMADE BANDITERNA F¶RBJ¶DS ¥R HAR DET SOM N¤MNTS VARIT EN GENOMG¥ENDE PRINCIP HOS LAGSTIFTAREN ATT S¥ L¥NGT M¶JLIGT UNDVIKA AUTOMATSPEL OM PENGAR 3K¤LEN H¤RF¶R HAR VARIT ATT SKYDDA FR¤MST UNGA M¤NNISKOR FR¥N ATT F¶RD¤RVA SIN EKONOMI GENOM SPEL

3OM HAR P¥PEKATS AV FLERA REMISSINSTANSER FINNS DET EN RISK F¶R ATT EN ¤NDRING TILL ETT H¶GRE KONTANTBELOPP KAN MEDF¶RA ATT SPELANDET P¥ V¤RDE AUTOMATER SKULLE ¶KA

$ET FINNS DOCK STORA SKILLNADER MELLAN DE ENARMADE BANDITERNA OCH EN ORDNING MED V¤RDEAUTOMATER SOM SKULLE MEDGE EN INL¶SEN MOT KONTANTER OM TEX KR MOT NUVARANDE KR %N SKILLNAD ¤R ATT DE ENARMADE BANDITERNA GAV UTDELNING I PENGAR DIREKT FR¥N AUTOMATEN MEDAN V¤RDE AUTOMATERNA GER UTDELNING I FORM AV V¤RDEBEVIS $ET TORDE ST¥ KLART ATT AUTOMATER MED DIREKTUTBETALNING AV PENGAR MEDF¶R EN ST¶RRE RISK F¶R SPEL BEROENDE ¤N AUTOMATER MED UTBETALNING I FORM AV V¤RDEBEVIS 6IDARE KUNDE SPEL P¥ ENARMADE BANDITER ANORDNAS ANTINGEN I SAMBAND MED OFFENTLIG N¶JESTILLST¤LLNING ELLER I SAMBAND MED TIVOLIR¶RELSE ELLER RESTAURANGR¶RELSE MED SERVERINGSTILLST¥ND 3PEL P¥ V¤RDEAUTOMATER KAN D¤REMOT ANORDNAS ENDAST I SAMBAND MED RESTAURANGR¶RELSE OCH ENLIGT NU AKTUELLT F¶RSLAG I BINGOHALLAR &¶R SPEL P¥ V¤RDEAUTOMATER G¤LLER OCKS¥ I MOTSATS TILL VAD SOM G¤LLDE F¶R DE ENARMADE BANDITERNA EN ¥LDERSGR¤NS P¥ ¥R $ESSUTOM G¥R ¶VERSKOTTET AV SPELET P¥ V¤RDEAUTOMATER TILL ALLM¤NNYTTIGA ¤NDAM¥L $ET FINNS OCKS¥ SOM TIDIGARE P¥PEKATS EN I PRINCIP FULLST¤NDIG KONTROLL ¶VER V¤RDEAUTOMATERNA VAD G¤LLER S¥V¤L UTPLACERING AV AUTOMATERNA SOM DEN EKONOMISKA HANTERINGEN VERSKOTTET FR¥N DE ENARMADE BANDITERNA TILLF¶LL PRIVATA VINSTINTRESSEN $ET VAR INTE HELLER M¶JLIGT F¶R DET ALLM¤NNA ATT UT¶VA N¥GON EFFEKTIV

0ROP KONTROLL ¶VER VARE SIG ETABLERINGEN ELLER DEN EKONOMISKA HANTERINGEN AV DE ENARMADE BANDITERNA $ET ANF¶RDA INNEB¤R ATT DE SK¤L SOM F¶RANLEDDE F¶RBUDET MOT DE ENARMADE BANDITERNA TILL STOR DEL INTE G¤LLER I FR¥GA OM EN H¶JNING AV KONTANTBELOPPET VID V¤RDEAUTOMATSPEL

3OM TIDIGARE N¤MNTS B¶R VINSTBELOPPET VID V¤RDEAUTOMATSPEL VARA H¶GST KR ) LAGTEXT ANGES F¶R N¤RVARANDE ATT V¤RDET AV H¶GSTA VINSTEN F¥R UPPG¥ TILL H¶GST TV¥HUNDRA G¥NGER INSATSEN )NSATSEN F¥R VARA H¶GST  BASBELOPP PER SPEL ELLER F¶R N¤RVARANDE KR ¶RE /M INSATSEN BEGR¤NSAS TILL  BASBELOPP OCH H¶GSTA VINSTEN TILL ETTHUNDRA G¥NGER INSATSEN KOMMER VINSTV¤RDET I PRAKTIKEN ATT BLI H¶GST KR

 6¤RDEAUTOMATER I BINGOHALLAR MM 2EGERINGENS F¶RSLAG 6¤RDEAUTOMATER F¥R ST¤LLAS UT I BINGOHALLAR

5TREDNINGENS F¶RSLAG VERENSST¤MMER MED REGERINGENS F¶RSLAG 2EMISSINSTANSERNA 5NDOMSSTYRELSEN OCH ,¤NSSTYRELSEN I 3K¥NE L¤N TILLSTYRKER F¶RSLAGET ,¤NSSTYRELSEN I 6¤STRA '¶TALAND TILLSTYRKER MEN IFR¥GAS¤TTER OM INTE FOLKR¶RELSERNA SJ¤LVA BORDE F¥ ANORDNA DESSA SPEL

36%")#/ F¶RUTS¤TTER ATT BINGOHALLARNA F¥R ANORDNA SPELET &OLKH¤LSO

INSTITUTET ST¤LLER SIG TVEKSAMT TILL F¶RSLAGET

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG %NLIGT NU G¤LLANDE REGLER F¥R V¤RDEAUTOMATSPEL ANORDNAS I SAMBAND MED HOTELL OCH RESTAURANGVERK SAMHET OM DET F¶R R¶RELSEN FINNS TILLST¥ND TILL SERVERING AV SPRITDRYCKER VIN ELLER STARK¶L ENLIGT ALKOHOLLAGEN 	 %N VISS UTVIDGNING AV OMR¥DET F¶R V¤RDEAUTOMATER SYNES F¶RSVARLIG MED H¤NSYN TILL DEN BEGR¤NS NING AV ANTALET SPELAUTOMATER SOM F¶LJER AV UTREDNINGENS F¶RSLAG ANG¥ENDE VARUSPELSAUTOMATERNA VEN I BINGOHALLAR B¶R ¥RSGR¤NSEN KUNNA UPPR¤TTH¥LLAS P¥ ETT GODTAGBART S¤TT $ET B¶R I SAMMANHANGET N¤MNAS ATT )DROTTSUTREDNINGEN I SITT BET¤NKANDE )DROTT OCH MOTION F¶R LIVET 3/5 	 I MAJ F¶RESLOG MOTSVARANDE ORDNING MED V¤RDE AUTOMATER I BINGOHALLAR DOCK ATT MAN I SITT F¶RSLAG VILLE BIBEH¥LLA NUVARANDE GR¤NS OM  KR F¶R H¶GSTA VINST )DROTTSUTREDNINGEN F¶RE SLOG OCKS¥ ATT HELA VINSTEN SKULLE F¥ L¶SAS IN MOT KONTANTER

-OT DENNA BAKGRUND VILL REGERINGEN INTE MOTS¤TTA SIG ATT V¤RDE AUTOMATER F¥R PLACERAS UT I BINGOHALLAR $ET B¶R DOCK VARA EN F¶RUTS¤TTNING ATT AUTOMATSPELET SKER I SAMBAND MED BINGOSPEL DVS UNDER DEN TID BINGOSPELET P¥G¥R OCH I DIREKT ANSLUTNING TILL DEN LOKAL D¤R BINGOSPELET P¥G¥R $ET ¤R ALLTS¥ INTE MENINGEN ATT AUTOMATSPELET SKALL BEDRIVAS SJ¤LV ST¤NDIGT P¥ EGNA TIDER OCH I EGNA LOKALER $ET KAN VARA L¤MPLIGT ATT REGERINGEN ELLER MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER N¤RMARE REGLERAR TID OCH PLATS F¶R AUTOMATSPEL I SAMBAND MED BINGOSPEL $ET B¶R VIDARE VARA S¥ ATT UTPLACERINGEN I BINGOHALLAR TILL ATT B¶RJA MED SKER I BEGR¤NSAD UTSTR¤CKNING OCH ATT ERFARENHETERNA UTV¤RDERAS EFTER N¥GON TID 3AMMA REGLER I FR¥GA OM INSATSER VINSTER ETC B¶R G¤LLA F¶R V¤RDEAUTOMATER I BINGOHALLARNA SOM F¶R ¶VRIGA V¤RDEAUTOMATER &LERA REMISSINSTANSER HAR IFR¥GASATT OM INTE FOLKR¶RELSERNA SJ¤LVA SKALL F¥ ANORDNA SPELET P¥ V¤RDEAUTOMATER I BINGOHALLARNA %NLIGT REGERINGENS MENING B¶R DENNA FR¥GA BEHANDLAS I ETT ANNAT SAMMANHANG 2EGERINGEN HAR F¶R AVSIKT ATT I

0ROP APRIL I ¥R L¤MNA ETT F¶RSLAG TILL RIKSDAGEN OM IDROTTSPOLITIK INF¶R TALET OCH ATT I SAMBAND D¤RMED ¥TERKOMMA AVSEENDE HUR ¶VERSKOTTET FR¥N V¤RDEAUTOMATER I SAMBAND MED BINGOSPEL SKALL HANTERAS I F¶RH¥LLANDE TILL DET REDAN BESLUTADE SYSTEMET F¶R VINSTDELNING MELLAN STATEN OCH F¶RENINGSLIVET

2EGERINGEN F¶RESL¥R I ENLIGHET MED DET ANF¶RDA ATT g LOTTERILAGEN ¤NDRAS S¥ ATT DELS V¤RDEAUTOMATSPEL KAN SKE I SAMBAND MED BINGO DELS V¤RDEBEVISEN KAN L¶SAS IN MOT KONTANTER DELS V¤RDET AV H¶GSTA INSATSEN BEGR¤NSAS TILL  BASBELOPP NUMERA PRISBASBELOPP	 OCH DELS V¤RDET AV H¶GSTA VINSTEN BEGR¤NSAS TILL ETTHUNDRA G¥NGER INSATSEN

 3KATTEFR¥GOR

2EGERINGENS F¶RSLAG $ET STATLIGA F¶RETAG SOM F¥R ANORDNA KASINOSPEL UNDANTAS FR¥N LOTTERISKATT OCH FRIKALLAS FR¥N SKATTSKYLDIGHET F¶R INKOMST MED UNDANTAG F¶R INKOMST AV N¤RINGSVERKSAMHET SOM H¤NF¶R SIG TILL INNEHAV AV FASTIGHET 0UNKTSKATTEN P¥ VARUSPELSAUTOMATER AVSKAFFAS

)NSATSER OCH VINSTER SOM H¤NF¶R SIG TILL UTL¤NDSKT SPELDELTAGANDE VID VADH¥LLNING I SAMBAND MED H¤STT¤VLINGAR D¤R DELTAGANDE I VADH¥LLNINGEN EFTER TILLST¥ND AV REGERINGEN ¤VEN KAN SKE VIA UTL¤NDSK TRAV ELLER GALOPPORGANISATION SKALL INTE BEAKTAS N¤R BEH¥LLNINGEN BEST¤MS

!RBETSGRUPPENS F¶RSLAG !RBETSGRUPPEN F¶RESLOG ATT DET STATLIGA F¶RETAG SOM F¥R ANORDNA KASINOSPEL UNDANTAS FR¥N LOTTERISKATT OCH FRIKALLAS FR¥N SKATTSKYLDIGHET F¶R INKOMST MED UNDANTAG F¶R INKOMST AV N¤RINGSVERKSAMHET SOM H¤NF¶R SIG TILL INNEHAV AV FASTIGHET

5TREDNINGENS F¶RSLAG ,OTTERILAGSUTREDNINGEN UTG¥R FR¥N ATT PUNKTSKATTEN F¶R VARUSPELSAUTOMATER SKALL AVSKAFFAS OM BEGR¤NSNINGEN AV AUTOMATERNA GENOMF¶RS MEN HAR AVST¥TT ATT L¤MNA N¥GOT F¶RSLAG I DEN DELEN

2EMISSINSTANSERNA 2IKSSKATTEVERKET HAR INGEN ERINRAN MOT F¶RSLAGET 2EMISSINSTANSERNA I ¶VRIGT HAR INTE HELLER N¥GRA SYNPUNKTER P¥ F¶RSLAGET

&LERA REMISSINSTANSER D¤RIBLAND 2IKSSKATTEVERKET ANSER ATT PUNKT SKATTEN B¶R AVSKAFFAS OM F¶RSLAGET OM BEGR¤NSNING AV VARUSPELSAUTO MATERNA GENOMF¶RS

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG 3EDAN DEN JULI ¤R DET AV STATEN ¤GDA SPELBOLAGET !" 3VENSKA 3PEL LIKSOM DESS HEL¤GDA DOTTERBOLAG B¥DE ENLIGT g LAGEN 	 OM LOTTERISKATT UNDANTAGET FR¥N LOTTERISKATT OCH ENLIGT g MOM LAGEN 	 OM STATLIG INKOMST SKATT FRIKALLAT FR¥N SKATTSKYLDIGHET 5NDANTAGET F¶R INKOMSTSKATT G¤LLER DOCK INTE N¤RINGSVERKSAMHET SOM H¤NF¶R SIG TILL INNEHAV AV FASTIGHET

.UVARANDE SKATTEREGLERING INNEB¤R BLA ATT MAN UPPN¥R EN LIKFORMIGHET OCH KONSEKVENSNEUTRALITET I SKATTEH¤NSEENDE MELLAN DE STATLIGA SPEL BOLAGEN OCH FOLKR¶RELSERNAS LOTTERIER SOM OCKS¥ ¤R SKATTEBEFRIADE $ET FINNS INGEN ANLEDNING ATT F¶R KASINOSPEL HA EN AVVIKANDE ORDNING $ET STATLIGA F¶RETAG SOM F¥R TILLST¥ND ATT ANORDNA KASINOSPEL B¶R S¥LEDES

0ROP UNDANTAS FR¥N LOTTERISKATT OCH UTOM BETR¤FFANDE VISSA INKOMSTER FR¥N FASTIGHETSINNEHAV STATLIG INKOMSTSKATT

.¤R DET G¤LLER BESKATTNING AV N¤RINGSVERKSAMHET KAN N¤MNAS ATT AVSIKTEN INTE ¤R ATT DET STATLIGA SPELF¶RETAGET I EGEN REGI SKALL F¥ BEDRIVA RESTAURANGR¶RELSE ELLER DYLIKT SOM ETT KOMPLEMENT TILL K¤RNVERKSAMHETEN DVS SPELVERKSAMHETEN $E KRINGAKTIVITETER SOM KAN BLI AKTUELLA F¥R HA ANDRA HUVUDM¤N ¤N DET STATLIGA F¶RETAGET

&¶RSLAGET OM UNDANTAG FR¥N LOTTERISKATT F¶RANLEDER ¤NDRING I g LAGEN OM LOTTERISKATT &¶RSLAGET R¶RANDE INKOMSTBESKATTNING MEDF¶R D¤REMOT INTE N¥GON LAG¤NDRING

3OM TIDIGARE N¤MNTS UTG¥R EN PUNKTSKATT MED  KR PER VARUSPELS AUTOMAT OCH M¥NAD -OTIVET TILL ATT SKATTEN INF¶RDES VAR FR¤MST ATT VARU SPELSAUTOMATERNA HUVUDSAKLIGEN BEDRIVS AV PRIVAT¤GDA F¶RETAG OCH ATT ANTALET AUTOMATER ¶KAT KRAFTIGT I ANTAL PROP  BET 3K5 RSKR 	

/M DEN F¶RESLAGNA BEGR¤NSNINGEN AV AUTOMATERNA GENOMF¶RS F¶RSVAGAS MOTIVET BAKOM SKATTL¤GGNINGEN V¤SENTLIGT 2EGERINGEN ANSER D¤RF¶R ATT DET INTE FINNS SK¤L ATT HA KVAR PUNKTSKATTEN

2EGERINGEN HAR L¤MNAT TILLST¥ND TILL !4' ATT GEMENSAMT MED TRAV OCH GALOPPORGANISATIONER I .ORDEN ANORDNA VADH¥LLNING I SAMBAND MED H¤ST T¤VLINGAR %N F¶RUTS¤TTNING F¶R VADH¥LLNINGEN ¤R ATT MOTSVARANDE TILLST¥ND ERH¥LLS I DET LAND D¤R SAMARBETET MED TRAV ELLER GALOPPORGANISATIONEN SKER 2EGERINGEN ANSER ATT INSATSER OCH VINSTER SOM H¤NF¶R SIG TILL DET UTL¤NDSKA SPELDELTAGANDET INTE SKALL BEAKTAS VID BEST¤MMANDET AV DEN BEH¥LLNING SOM SKATTEN BER¤KNAS P¥ ,AGEN OM LOTTERISKATT B¶R D¤RF¶R ¤NDRAS

 %KONOMISKA KONSEKVENSER

)NF¶RANDE AV KASINOSPEL KOMMER ATT GENERERA INKOMSTER TILL STATEN 2EGERINGEN G¶R BED¶MNINGEN P¥ GRUNDVAL AV ,OTTERIUTREDNINGENS BER¤KNINGAR ATT VERKSAMHETENS ¶VERSKOTT KOMMER ATT UPPG¥ TILL  MILJONER KRONOR ¥RLIGEN EFTER EN ETABLERINGSFAS P¥ CA TV¥ ¥R "ED¶MNINGEN BYGGER P¥ ETT UNDERLAG AV TRE KASINON )NF¶RANDE AV KASINON UT¶VER DESSA TRE GENERERAR YTTERLIGARE INKOMSTER .IV¥N P¥ INKOMSTF¶RST¤RKNINGEN ¤R DOCK SV¥R ATT NU PROGNOSTISERA %TABLERINGSTAKTEN LOKALISERINGEN MM ¤R AVG¶RANDE F¶R ¶VERSKOTTETS STORLEK VERSKOTTET TILLF¶RS STATSKASSAN I SAMBAND MED ATT DET STATLIGA SPELF¶RETAGET LEVERERAR IN GENERERADE VINSTMEDEL )NKOMSTERNA REDOVISAS MOT INKOMSTTITEL

,OTTERIINSPEKTIONEN KOMMER ATT F¥ NYA ARBETSUPPGIFTER I OCH MED ATT DEN SKALL SVARA F¶R TILLSYN OCH KONTROLL AV KASINOSPELET $E NYA UPP GIFTERNA BLIR RELATIVT OMFATTANDE I F¶RH¥LLANDE TILL DEM SOM INSPEKTIONEN HAR I DAG %FTERSOM TILLSYNEN ¤R DIREKT RIKTAD OCH KOPPLAD TILL KASINO VERKSAMHETEN KOMMER ,OTTERIINSPEKTIONEN ATT KUNNA TA UT AVGIFTER F¶R VERKSAMHETEN !VGIFTERNA B¶R BEST¤MMAS S¥ ATT FULL KOSTNADST¤CKNING UPPN¥S I ENLIGHET MED DEN PRINCIP SOM UTTRYCKS I AVGIFTSF¶RORDNINGEN .¥GON NETTOKOSTNAD F¶R ,OTTERIINSPEKTIONENS DEL AVSEENDE

0ROP DE NYA ARBETSUPPGIFTER SOM ¥L¤GGS INSPEKTIONEN SKALL D¤RF¶R INTE BEH¶VA UPPKOMMA

2EGERINGEN HAR F¶R AVSIKT ATT ¥TERKOMMA I BUDGETPROPOSITIONEN F¶R ¥R MED ¶VERV¤GANDEN OM ,OTTERIINSPEKTIONENS DIMENSIONERING MED ANLEDNING AV DE NYA ARBETSUPPGIFTERNA ) ¶VRIGT G¶R REGERINGEN BED¶M NINGEN ATT ETT INF¶RANDE AV KASINOSPEL INTE MEDF¶R N¥GRA N¤MNV¤RDA EKONOMISKA KONSEKVENSER

VERSKOTTET FR¥N SPELET P¥ V¤RDEAUTOMATER SKALL ENLIGT BESLUT AV RIKSDAGEN TILLFALLA DET LOKALA F¶RENINGSLIVETS BARN OCH UNGDOMS VERKSAMHET -EDLEN SKALL BETALAS UT TILL 2IKSIDROTTSF¶RBUNDET RESPEKTIVE 5NGDOMSSTYRELSEN F¶R VIDARE F¶RDELNING ENLIGT N¤RMARE RIKTLINJER FR¥N REGERINGEN 6¥REN BESLUTADE RIKSDAGEN I ENLIGHET MED REGERINGENS F¶RSLAG ATT DENNA ¶RONM¤RKNING AV ¶VERSKOTTET SKULLE ERS¤TTAS AV ETT VINSTDELNINGSSYSTEM F¶R STATEN OCH F¶RENINGSLIVET VILKET SKULLE BASERAS P¥ ¶VERSKOTTET FR¥N V¤RDEAUTOMATERNA PROP  BET &I5 RSKR 	 -ED ANLEDNING AV ATT S¤KRA PROG NOSER OM V¤RDEAUTOMATERNAS VINSTUTVECKLING SAKNATS HAR INF¶RANDET AV DET NYA SYSTEMET F¶RSENATS %FTER EN RELATIVT L¥NG INTRODUKTIONSPERIOD HAR NU V¤RDEAUTOMATERNA ETABLERATS P¥ DEN SVENSKA SPELMARKNADEN ) DAG ¤R CA  V¤RDEAUTOMATER UTPLACERADE

&RAM TILL IDAG HAR V¤RDEAUTOMATERNA INTE GIVIT N¥GOT ¶VERSKOTT %FTER ¥RETS BOLAGSST¤MMA I !" 3VENSKA 3PEL KOMMER ENLIGT UPPGIFT FR¥N F¶RETAGET CA MILJONER KRONOR ATT KUNNA ¶VERL¤MNAS TILL 2IKSIDROTTS F¶RBUNDET OCH 5NGDOMSSTYRELSEN F¶R DET LOKALA F¶RENINGSLIVETS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET 2EGERINGEN G¶R BED¶MNINGEN ATT F¶RENINGSLIVETS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET ¥RLIGEN KOMMER ATT KUNNA TILLF¶RAS UPPSKATTNINGSVIS MILJONER KRONOR N¤R V¤RDEAUTOMATPROGRAMMET ¤R FULLT UTBYGGT DVS N¤R  AUTOMATER HAR PLACERATS UT

3PEL P¥ V¤RDEAUTOMATER F¶RESL¥S ¤VEN KUNNA F¥ ANORDNAS I SAMBAND MED BINGOSPEL 3AMTIDIGT F¶RESL¥S ATT DET SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER SOM F¶R N¤RVARANDE F¥R ANORDNAS I SAMBAND MED BINGOSPEL INTE L¤NGRE SKALL VARA TILL¥TET 6ARUAUTOMATSPEL I SAMBAND MED BINGO GER ENLIGT 3VERIGES "INGOARRANG¶RERS #ENTRALORGANISATION CA MILJONER KRONOR ¥RLIGEN TILL F¶RENINGSLIVET 2EGERINGEN G¶R BED¶MNINGEN ATT V¤RDEAUTOMATSPEL I SAMBAND MED BINGOSPEL KAN GE ETT ¶VERSKOTT P¥ DRYGT MILJONER KRONOR PER ¥R F¶RUTSATT ATT CA AUTOMATER PLACERAS I BINGOHALLAR 4ILL DETTA KOMMER DEN PROVISION SOM BINGOSPELSARRANG¶REN ERH¥LLER F¶R DE UTPLACERADE V¤RDEAUTOMATSPELEN I LIKHET MED VAD SOM I DAG G¤LLER F¶R RESTAURANG¤GARE

$EN BESKATTNING AV SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER SOM INF¶RDES DEN JULI INNEB¤R ATT SKATT TAS UT MED  KRONOR PER AUTOMAT OCH M¥NAD $ET FINNS I DAG TILLST¥ND TILL CA  VARUSPELSAUTOMATER 3KATTEN UPPG¥R D¤RF¶R TILL UNGEF¤R  MILJONER KRONOR PER M¥NAD $E H¤R PRESENTERADE F¶RSLAGEN BEGR¤NSAR OMFATTNINGEN AV VARUSPELSAUTOMATER ) SAMBAND MED ATT ¶VERG¥NGSTIDEN F¶R G¤LLANDE TILLST¥ND G¥R UT DEN DECEMBER ¥R AVSES SKATTEN P¥ DESSA AUTOMATER BLI AVSKAFFAD

0ROP  )KRAFTTR¤DANDE OCH ¶VERG¥NGSBEST¤MMELSER

2EGERINGENS F¶RSLAG ,AGARNA F¶RESL¥S MED VISSA UNDANTAG TR¤DA I KRAFT DEN JULI NDRINGARNA I g LOTTERILAGEN 	 F¶RESL¥S TR¤DA I KRAFT F¶RST DEN OKTOBER OCH LAGEN 	 OM SKATT P¥ SPEL DEN JANUARI 

$E NYA REGLERNA I LOTTERILAGEN OM VARUSPELSAUTOMATER F¶RESL¥S INTE G¤LLA F¶R TILLST¥ND SOM BEVILJATS F¶RE LAGENS IKRAFTTR¤DANDE

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG &¶RSLAGET OM ATT BEGR¤NSA DE SPELST¤LLEN D¤R VARUSPELSAUTOMATER F¥R ST¤LLAS UT TILL ATT OMFATTA ENDAST OFFENTLIG N¶JESTILLST¤LLNING F¶R TIVOLI ELLER LIKNANDE AKTUALISERAR FR¥GAN HUR MAN SKALL BEHANDLA G¤LLANDE TILLST¥ND TILL VARUSPELSAUTOMATER VILKA ¤R BEGR¤NSADE TILL TV¥ ¥R

4ILLR¤CKLIG ANLEDNING ATT GENERELLT UPPH¤VA TILLST¥NDEN UNDER L¶PTIDEN F¶RELIGGER INTE ENLIGT REGERINGENS MENING 4ILLST¥NDSMYNDIGHETEN ,OTTERI INSPEKTIONEN HAR EFTER ¥RSSKIFTET BEGR¤NSAT DEN TID F¶R VILKEN TILLST¥NDEN G¤LLER TILL ATT AVSE FRAM TILL UTG¥NGEN AV ¥R VERG¥NGSTIDEN B¶R OMFATTA SAMMA TID &¶R ATT AUTOMAT¤GARNA SKALL HA M¶JLIGHET ATT AVVECKLA VERKSAMHETEN P¥ ETT RIMLIGT S¤TT B¶R SKYLDIGHETEN ATT HA TILLST¥ND F¶R INNEHAV AV VARUSPELSAUTOMATER INTE B¶RJA G¤LLA F¶RR¤N VID UTG¥NGEN AV ¥R 

.¤R DET G¤LLER F¶RBUDET MOT ATT L¶SA IN VARUVINSTER B¶R ¤LDRE BEST¤MMELSER G¤LLA F¶R S¥DANA AUTOMATER SOM HAR TILLST¥ND ENLIGT ¤LDRE BEST¤MMELSER

) DET TILL ,AGR¥DET REMITTERADE LAGF¶RSLAGET ANGAVS I FR¥GA OM SPEL P¥ V¤RDEAUTOMATER ATT ¤LDRE BEST¤MMELSER SKULLE G¤LLA TILL OCH MED UTG¥NGEN AV ¥R F¶R TILLST¥ND SOM BEVILJATS F¶RE DEN JULI 

!" 3VENSKA 3PEL HAR UPPGIVIT ATT DET AV TEKNISKA SK¤L ¤R F¶RENAT MED STORA SV¥RIGHETER ATT UNDER EN ¶VERG¥NGSTID ARBETA MED DUBBLA SYSTEM F¶R VINSTENS STORLEK 2EGERINGEN ANSER D¤RF¶R ATT LAGEN I DEN DELEN B¶R TR¤DA I KRAFT F¶RST DEN OKTOBER OCH ATT DET INTE SKALL R¥DA N¥GON ¶VERG¥NGSTID F¶R V¤RDEAUTOMATSPEL

&¶RH¥LLANDET TILL REGERINGSFORMEN OCH %' R¤TTEN

2EGERINGEN VILL H¤R I KORTHET BER¶RA REGLERNA I KAP g REGERINGS FORMEN OM N¤RINGS OCH YRKESFRIHET %NLIGT PARAGRAFEN F¥R BEGR¤NSNINGAR I R¤TTEN ATT DRIVA N¤RING ELLER UT¶VA YRKE INF¶RAS ENBART F¶R ATT SKYDDA ANGEL¤GNA ALLM¤NNA INTRESSEN OCH ALDRIG I SYFTE ENBART ATT EKONOMISKT GYNNA VISSA PERSONER ELLER F¶RETAG $E BEGR¤NSNINGAR SOM H¤R F¶RESL¥S TORDE I OCH F¶R SIG VARA ATT H¤NF¶RA TILL BEGR¤NSNINGAR I N¤RINGSFRIHETEN $E F¶RESLAGNA BEGR¤NSNINGARNA INF¶RS EMELLERTID SOM FRAMG¥TT AV DET F¶REG¥ENDE F¶R ATT SKYDDA ANGEL¤GNA ALLM¤NNA INTRESSEN N¤MLIGEN ATT SKYDDA SPELARNA S¤RSKILT DE UNGA SPELARNA FR¥N ATT UTS¤TTAS F¶R ALLTF¶R STARKA SPELINCITAMENT $ET B¶R OCKS¥ FRAMH¥LLAS ATT BEGR¤NSNINGARNA I PRINCIP MOTSVARAR DEM SOM REDAN G¤LLER P¥ OMR¥DET OCH ATT DE ¤R AV SAMMA KARAKT¤R SOM FINNS P¥ EN RAD ANDRA N¤RINGSOMR¥DEN

0ROP .¥GRA REMISSINSTANSER HAR FRAMF¶RT VISSA %' R¤TTSLIGA ASPEKTER P¥ ATT M¶JLIGHETEN ATT ANORDNA SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER BEGR¤NSAS $EN %' R¤TTSLIGA REGLERINGEN HAR BESKRIVITS OVAN UNDER AVSNITT 

!TT TILLHANDAH¥LLA SPEL P¥ AUTOMATER TORDE I LIKHET MED TILLHANDA H¥LLANDE AV LOTTER I LOTTERIER I OCH F¶R SIG UTG¶RA EN TJ¤NST I %' F¶RDRAGETS MENING 6ID SPEL P¥ AUTOMATER TORDE DENNA TJ¤NST DOCK INTE VARA ATT BETRAKTA SOM GR¤NS¶VERSKRIDANDE EFTERSOM SPELET UT¶VAS D¤R AUTOMATEN FAKTISKT FINNS %N BED¶MNING AV F¶RSLAGETS F¶RENLIGHET MED %' R¤TTEN B¶R D¤RF¶R FR¤MST G¶RAS UTIFR¥N EN BED¶MNING AV BEST¤MMELSERNA OM DEN FRIA ETABLERINGSR¤TTEN

$ET FINNS OCKS¥ REGLER AVSEENDE DEN FRIA R¶RLIGHETEN F¶R VAROR I %' F¶RDRAGET SOM M¥STE BEAKTAS %NLIGT ARTIKEL I %' F¶RDRAGET ¤R KVANTITATIVA IMPORTRESTRIKTIONER OCH ¥TG¤RDER AV MOTSVARANDE VERKAN I PRINCIP F¶RBJUDNA MELLAN MEDLEMSSTATERNA !RTIKEL ¤R DOCK INTE UTAN UNDANTAG ) ARTIKEL STADGAS ATT BEST¤MMELSEN I ARTIKEL INTE SKALL HINDRA S¥DANA F¶RBUD ELLER RESTRIKTIONER MOT IMPORT SOM GRUNDAR SIG P¥ H¤NSYN TILL BLA ALLM¤N MORAL ALLM¤N ORDNING ELLER ALLM¤N S¤KERHET

3¥DANA RESTRIKTIONER F¥R ALDRIG UTG¶RA MEDEL F¶R GODTYCKLIG DISKRIMI NERING ELLER INNEFATTA EN F¶RT¤CKT BEGR¤NSNING AV HANDELN MELLAN MEDLEMSSTATERNA TG¤RDERNA M¥STE VARA N¶DV¤NDIGA OCH F¥R INTE G¥ L¤NGRE ¤N VAD SOM ¤R ABSOLUT N¶DV¤NDIGT %N INTRESSEAVV¤GNING SKALL S¥LEDES G¶RAS MELLAN DET NATIONELLA SKYDDSINTRESSET OCH GEMENSKAPS INTRESSET

6ID EN PR¶VNING ENLIGT OVAN HAR DE SKYDDSINTRESSEN SOM KOMMIT TILL UTTRYCK I 3CHINDLERM¥LET OCH SOM ENLIGT DEN DOMEN ANSETTS BER¤TTIGA NATIONELLA MYNDIGHETER ATT F¶RBJUDA OCH BEGR¤NSA SPELVERKSAMHET AV V¤SENTLIG BETYDELSE $ESSA SKYDDSINTRESSEN M¥STE ANSES GE 3VERIGE R¤TT ATT F¶RBEH¥LLA STATEN R¤TT ATT BEGR¤NSA VERKSAMHET SOM KAN UTNYTTJAS BEDR¤GLIGT F¶R ATT P¥ SPELARNAS BEKOSTNAD GYNNA KOMMERSIELLA INTRESSEN MED NEGATIVA SOCIALA OCH EKONOMISKA KONSEKVENSER F¶R SPELARNA SOM F¶LJD %FTERSOM SAMMA ETABLERINGSREGLER G¤LLER ¤VEN F¶R INHEMSKA N¤RINGSIDKARE ¤R DET INTE DISKRIMINERANDE ATT BEGR¤NSA VARUSPELS VERKSAMHETEN ATT AVSE BARA S¥DANA SPEL SOM AV TRADITION FUNNITS EN L¤NGRE TID OCH SK¤RA AV DEN VERKSAMHET SOM INTE ST¥R I ¶VERENSST¤MMELSE MED LAGSTIFTARENS INTENTIONER

$ET KAN MOT DENNA BAKGRUND INTE FINNAS N¥GOT HINDER VARE SIG P¥ GRUND AV KAP g 2& ELLER P¥ GRUND AV %' R¤TTEN I ¶VRIGT ATT INF¶RA DE F¶RESLAGNA BEGR¤NSNINGARNA

 &¶RFATTNINGSKOMMENTAR

 &¶RSLAG TILL KASINOLAG

 g 0ARAGRAFEN HAR UTFORMATS I ENLIGHET MED ,AGR¥DETS F¶RSLAG

4ILLST¥ND ATT ANORDNA ROULETTSPEL T¤RNINGSSPEL OCH KORTSPEL F¥R UNDER VISSA F¶RUTS¤TTNINGAR GES ENLIGT LOTTERILAGEN 	 4ILLST¥ND ATT

0ROP ANORDNA S¥DANT SK RESTAURANGKASINOSPEL KOMMER ¤VEN I FORTS¤TTNINGEN ATT KUNNA GES

$E I PARAGRAFEN UPPR¤KNADE SPELEN ¤R DE SOM NORMALT F¶REKOMMER P¥ ETT KASINO OCH SOM KAN S¤GAS UTG¶RA HUVUDGRUPPER SOM OLIKA SPELFORMER KAN S¤GAS TILLH¶RA 5PPR¤KNINGEN ¤R INTE UTT¶MMANDE $ET KAN KOMMA ATT UTVECKLAS SPEL SOM VISAR SIG L¤MPLIGA ATT ANORDNA P¥ ETT KASINO 2EGERINGEN B¶R GES M¶JLIGHET ATT L¤MNA TILLST¥ND ¤VEN F¶R S¥DANA SPEL F¶RUTSATT ATT DET INTE ¤R V¤SENSSKILT FR¥N ¶VRIGA KASINOSPEL

 g 0ARAGRAFEN HAR UTFORMATS I ENLIGHET MED ,AGR¥DETS F¶RSLAG

$ET KR¤VS TILLST¥ND F¶R ATT F¥ ANORDNA KASINOSPEL 3OM FRAMG¥R NEDAN ¤R DET REGERINGEN SOM MEDDELAR TILLST¥ND

0ENNINGAUTOMATER HAR VARIT TILL¥TNA BARA P¥ FARTYG I INTERNATIONELL TRAFIK ) ¶VRIGT ¤R DESSA AUTOMATER INTE TILL¥TNA ) PARAGRAFEN ¶PPNAS UPP F¶R ATT TILL¥TA SPEL ¤VEN P¥ PENNINGAUTOMATER I 3VERIGE $ET ¤R INTE TILL¥TET ATT BEDRIVA SPEL P¥ PENNINGAUTOMATER P¥ ANNAN PLATS ¤N P¥ DE BEGR¤NSADE OCH KONTROLLERADE YTOR SOM UTG¶RS AV KASINON OCH FARTYG I INTERNATIONELL TRAFIK

 g "EST¤MMELSEN KOMMENTERAS I AVSNITT 

 g LDERSGR¤NSEN ¤R DENSAMMA SOM G¤LLER F¶R F¶RS¤LJNING OCH UTL¤MNANDE AV SPRITDRYCKER VIN OCH STARK¶L ENLIGT ALKOHOLLAGEN 	 &¶RBUDET I BEST¤MMELSEN RIKTAR SIG MOT DEN SOM ANORDNAR SPELET $ET ¤R S¥LEDES I OCH F¶R SIG INTE F¶RBJUDET F¶R PERSONER UNDER ¥R ATT DELTA I SPEL P¥ KASINO MEN F¶RBJUDET F¶R KASINOF¶RETAGET ATT SL¤PPA IN VEDERB¶RANDE

,EGITIMATIONSKRAVET I ANDRA STYCKET ¤R OVILLKORLIGT S¥VIDA INTE BES¶KAREN ¤R K¤ND $ET R¤CKER INTE ATT KASINOPERSONALEN ANTAR ATT BES¶KAREN HAR FYLLT ¥R +RAVET UNDERL¤TTAR ¥LDERSKONTROLLEN OCH KAN UTG¶RA UNDERLAG F¶R REGISTRERING AV BES¶KAREN

 g $ET STATLIGT ¤GDA F¶RETAG SOM SKALL BEDRIVA KASINOSPEL SKALL F¶RA REGISTER ¶VER BES¶KARNA P¥ KASINOT !V PERSONUPPGIFTSLAGEN F¶LJER ATT F¶RETAGET ¤R PERSONUPPGIFTSANSVARIGT F¶R REGISTRET

) PARAGRAFEN ANGES ¤NDAM¥LET MED REGISTRET NDAM¥LSBEST¤MMELSEN ¤R UTT¶MMANDE VILKET INNEB¤R ATT REGISTRET INTE F¥R ANV¤NDAS F¶R ANDRA ¤NDAM¥L ¤N DE ANGIVNA S¥VIDA INTE BES¶KAREN OCH DEN REGISTRERADE ¤R ¶VERENS OM ANNAN ANV¤NDNING TEX F¶R DIREKTRIKTAD REKLAM

 g ) PARAGRAFEN ANGES VILKA UPPGIFTER SOM ETT BES¶KSREGISTER SKALL INNEH¥LLA 5PPR¤KNINGEN ¤R UTT¶MMANDE "ES¶KARE SOM BOR I 3VERIGE HAR N¤STAN UNDANTAGSL¶ST PERSONNUMMER &¶R S¥DANA SOM INTE HAR SVENSKT PERSONNUMMER KAN MAN ANV¤NDA ETT UTL¤NDSKT PERSONNUMMER ELLER ANNAT VEDERTAGET IDENTIFIERINGSNUMMER S¥SOM TEX PASSNUMMER MED ANGIVANDE AV VAR PASSET ¤R UTF¤RDAT

0ROP 2EGISTRET SKALL OCKS¥ INNEH¥LLA ETT FOTOGRAFI AV BES¶KAREN $ETTA KOMMENTERAS I AVSNITT 

 g ) PARAGRAFEN ERINRAS OM VISSA BEST¤MMELSER I PERSONUPPGIFTSLAGEN

 g 0ARAGRAFEN INNEH¥LLER REGLER OM N¤R GALLRING AV UPPGIFTER OCH FOTOGRAFIER I BES¶KARREGISTRET SKALL SKE

 g "EST¤MMELSEN MOTSVARAR g LOTTERILAGEN

$ET BLIR F¶RBJUDET F¶R DEN SOM ANORDNAR KASINOSPEL ATT I N¥GON FORM L¤MNA KREDIT F¶R INSATSER 'ENOM ATT F¶RBUDET RIKTAR SIG MOT DEN SOM ANORDNAR SPELET F¶RBJUDER INTE BEST¤MMELSEN ATT ALLM¤NT ACCEPTERADE KREDITKORT ANV¤NDS SOM BETALNINGSMEDEL 2EGERINGEN ELLER ,OTTERI INSPEKTIONEN OM REGERINGEN S¥ BEST¤MMER HAR DOCK M¶JLIGHET ATT MED ST¶D AV g INF¶RA BEGR¤NSNINGAR N¤R DET G¤LLER BETALNINGSMEDEL

g "EST¤MMELSEN MOTSVARAR g LOTTERILAGEN

-ED FUNKTION¤RER AVSES TEX KONSULTER SOM ANLITAS AV KASINOF¶RETAGET OCH STYRELSELEDAM¶TER "EST¤MMELSEN MOTIVERAS AV INTRESSET ATT ¥STADKOMMA BIBEH¥LLA OCH F¶RST¤RKA TILLTRON TILL KASINOVERKSAMHETEN

 g ) LIKHET MED TILLST¥ND ENLIGT LOTTERILAGEN TILL SPEL P¥ V¤RDEAUTOMATER F¥R TILLST¥ND F¶R KASINOSPEL ENLIGT DENNA LAG ENDAST GES TILL ETT F¶RETAG SOM ¤GS AV STATEN $ET ST¥R SEDAN F¶RETAGET FRITT ATT K¶PA IN DE TJ¤NSTER SOM KAN BEH¶VAS F¶R DRIFTEN AV SPELET P¥ ETT KASINO

 g -ED ST¶D AV DENNA PARAGRAF F¥R MEDDELA OLIKA VILLKOR OCH F¶RESKRIFTER F¶R KASINOT OCH KASINOSPELET 6ILKA VILLKOR DET KAN R¶RA SIG OM BEHANDLAS I AVSNITT 

 g %NDAST REGERINGEN F¥R GE TILLST¥ND TILL KASINON 'ENOM ANDRA STYCKET I PARAGRAFEN ¶PPNAS M¶JLIGHET F¶R REGERINGEN ATT L¥TA ,OTTERIINSPEKTIONEN SVARA F¶R UTFORMNINGEN AV DE N¤RMARE BEST¤MMELSERNA F¶R KASINO VERKSAMHET

 g "EST¤MMELSEN MOTSVARAR I HUVUDSAK g LOTTERILAGEN I TILL¤MPLIGA DELAR

,OTTERIINSPEKTIONEN UT¶VAR DEN CENTRALA TILLSYNEN N¤R DET G¤LLER EFTERLEVNADEN AV LOTTERILAGEN $EN TILLSYN ENLIGT DENNA LAG SOM ,OTTERIINSPEKTIONEN SKALL UT¶VA ¤R I STORA DELAR MYCKET LIKARTAD TILLSYNEN ¶VER ATT LOTTERILAGEN F¶LJS

 g

0ROP "EST¤MMELSEN MOTSVARAR DELVIS g LOTTERILAGEN 0ARAGRAFENS ANDRA STYCKE HAR UTFORMATS I ENLIGHET MED ,AGR¥DETS F¶RSLAG

 g 'RUNDERNA I AVGIFTSF¶RORDNINGEN OM FULL KOSTNADST¤CKNING TILL¤MPAS N¤R REGERINGEN F¶RESKRIVER VILKA AVGIFTER SOM F¥R TAS UT .¤RMARE BEST¤MMELSE OM STORLEKEN P¥ AVGIFTERNA MEDDELAS I EN F¶RORDNING

 g ) PARAGRAFEN GES ETT F¶RBUD MOT ¶VERKLAGANDE AV BESLUT ENLIGT LAGEN $EN ENDA PERSON SOM SKULLE KUNNA ¶VERKLAGA ETT BESLUT ¤R DET STATLIGA SPELF¶RETAGET -ED H¤NSYN TILL DET SAKNAS SK¤L ATT HA EN ¶VERKLAGANDE M¶JLIGHET

 &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM SKATT P¥ SPEL

 OCH gg .¥GON SKATT F¶R VARUSPELSAUTOMATER SKALL INTE UTG¥ VARF¶R SKRIVNINGAR OM VARUSPELSAUTOMATER TAS BORT FR¥N PARAGRAFERNA

 &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM LOTTERISKATT

 g VEN KASINOSPEL UNDANTAS FR¥N LOTTERISKATT "ESKRIVNINGEN AV VILKET BOLAG SOM ANORDNAR LOTTERI OCH KASINOSPEL ¤NDRAS S¥ ATT DEN ¶VERENSST¤MMER MED BESKRIVNINGEN I DEN F¶RESLAGNA LAGEN OM KASINOSPEL

 &¶RSLAG TILL ¤NDRING I LOTTERILAGEN 	

 g NDRINGEN ¤R F¶RANLEDD AV KASINOLAGEN XXX	 ,OTTERILAGEN SKALL INTE TILL¤MPAS P¥ SPEL ENLIGT DEN LAGEN

 g ) PUNKT ANGES ATT SPEL F¥R ANORDNAS I SAMBAND MED OFFENTLIG N¶JES TILLST¤LLNING I FORM AV TIVOLI ELLER LIKNANDE 3OM SPELPLATS G¤LLER ALLTS¥ I F¶RSTA HAND N¶JESF¤LT MED DEN F¶R TIVOLI TYPISKA UPPS¤TTNINGEN AV N¶JESATTRAKTIONER S¥SOM KARUSELLER SKJUTBANOR ODYL -ED LIKNANDE AVSES S¥DANA MARKNADER FESTIVALER ODYL SOM DELVIS HAR TIVOLIKARAKT¤R $ET ¤R GIVETVIS INTE TILLR¤CKLIGT ATT DET FINNS N¥GRA ENSTAKA MARKNADSN¶JEN UTAN TIVOLIDELEN M¥STE I SIG KUNNA LIKNAS MED ETT TIVOLI 'R¤NSEN F¥R VID BEHOV L¤GGAS FAST TYDLIGARE GENOM F¶RESKRIFTER ENLIGT ANDRA STYCKET

) PUNKT HAR ALTERNATIVET MED N¥GOT ANNAT K¤NNETECKEN ¤N NAMN SLOPATS JFR DOCK ANDRA STYCKET	

0ROP %NLIGT ANDRA STYCKET DELEGERAS F¶RESKRIFTSR¤TT I FR¥GA OM SPELPLATS OCH SPELTID SAMT M¤RKNING AV SPELAUTOMATERNA &¶RESKRIFTERNA KAN G¥ I S¥V¤L UTVIDGANDE SOM BEGR¤NSANDE RIKTNING 6AD G¤LLER SPELPLATS INNEB¤R DETTA BLA ATT DET BLIR M¶JLIGT ATT GENOM F¶RESKRIFTER GE UTRYMME F¶R SPEL P¥ ANDRA PLATSER ¤N P¥ TIVOLIN ELLER LIKNANDE $ETTA KAN BLI AKTUELLT I FR¥GA OM VARUSPELSAUTOMATER BETR¤FFANDE VILKA MAN INTE RIMLIGEN KAN R¤KNA MED ATT N¥GON INL¶SEN AV VAROR MOT PENGAR KOMMER ATT SKE 3OM EXEMPEL KAN N¤MNAS AUTOMATER MED VINSTER SOM HAR MYCKET L¥GT V¤RDE

) F¶RSTA STYCKET ANGES INTE N¥GOT UTTRYCKLIGEN OM SPELTID MEN GENOM ATT DET I PUNKT ANGES I SAMBAND MED KOMMER EN TIDSFAKTOR IN I BILDEN 3PEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER B¶R INTE KUNNA SKE P¥ TIDER D¥ N¶JESF¤LTET I ¶VRIGT ¤R ST¤NGT $ETTA KAN VID BEHOV REGLERAS MED ST¶D AV ANDRA STYCKET

.¤R DET G¤LLER M¤RKNING AV VARUSPELSAUTOMATERNA FINNS BEST¤MMELSER I F¶RSTA STYCKET %NLIGT F¶RSLAGET SKALL AUTOMATERNA F¶RSES MED TILLST¥NDS HAVARENS NAMN $ET KAN DOCK INTE UTESLUTAS ATT DET FINNS FALL D¤R EN M¤RKNING FRAMST¥R SOM ON¶DIG &¶RESKRIFTSR¤TTEN ENLIGT ANDRA STYCKET KAN ANV¤NDAS F¶R ATT MEDGE UNDANTAG FR¥N DESSA BEST¤MMELSER OM EN M¤RKNING FRAMST¥R SOM ON¶DIG

 g ) F¶RSTA STYCKET PUNKT HAR TILLAGTS ATT TILLST¥ND F¥R GES OM SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED BINGOSPEL !VSIKTEN ¤R ATT UTTRYCKET I SAMBAND MED SKALL F¶RST¥S S¥ ATT AUTOMATSPELET F¥R P¥G¥ BARA UNDER DEN TID D¥ BINGOSPEL P¥G¥R OCH I DIREKT ANSLUTNING TILL DEN LOKAL D¤R BINGOSPELET BEDRIVS

) PUNKT HAR H¶GSTA INSATSEN ¤NDRATS FR¥N  TILL  BASBELOPP

%NLIGT PUNKT SKALL V¤RDET AV H¶GSTA VINSTEN UPPG¥ TILL H¶GST ETTHUNDRA G¥NGER INSATSEN DVS F¶R N¤RVARANDE KRONOR

.UVARANDE PUNKT OM ATT H¶GST ETT VISST BELOPP AV VINSTENS V¤RDE F¥R V¤XLAS MOT KONTANTER HAR STRUKITS

 g ) PARAGRAFEN HAR DEN ¤NDRINGEN GJORTS ATT ¤VEN VARUSPELSAUTOMATER OMFATTAS AV KRAV P¥ TILLST¥ND F¶R INNEHAV

 gg ) PARAGRAFERNA HAR GJORTS F¶LJD¤NDRINGAR MED ANLEDNING AV ATT g ¤NDRATS S¥ ATT VARUSPELSAUTOMATER I PRINCIP OMFATTAS AV KRAV P¥ TILLST¥ND F¶R INNEHAV

 A g 0ARAGRAFEN SOM ¤R NY INNEH¥LLER ETT F¶RBUD MOT ATT L¶SA IN VINSTER FR¥N VARUSPELSAUTOMATER TILL VAROR ELLER KONTANTER &¶RBUDET RIKTAR SIG INTE BARA MOT ANORDNAREN UTAN OCKS¥ MOT DEN SOM INNEHAR DEN PLATS D¤R LOTTERIET TILLHANDAH¥LLS ELLER SOM BEDRIVER N¤RINGSVERKSAMHET D¤R -ED ATT N¥GON INNEHAR EN PLATS AVSES INTE BARA INNEHAV P¥ GRUND AV ¤GANDER¤TT UTAN OCKS¥ INNEHAV P¥ GRUND AV NYTTJANDER¤TT ED -ED PLATS AVSES ¤VEN LOKAL

 g

0ROP ) PARAGRAFEN HAR GJORTS F¶LJD¤NDRINGAR MED ANLEDNING AV ATT g ¤NDRATS S¥ ATT VARUSPELSAUTOMATER I PRINCIP OMFATTAS AV KRAV P¥ TILLST¥ND F¶R INNEHAV

 g %N F¶LJD¤NDRING HAR GJORTS MED ANLEDNING AV ATT g ¤NDRATS S¥ ATT VARUSPELSAUTOMATER I PRINCIP OMFATTAS AV KRAV P¥ TILLST¥ND F¶R INNEHAV

 &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM ALLM¤N KAMERA¶VERVAKNING

 A g 0ARAGRAFEN REGLERAR ETT KASINOF¶RETAGS M¶JLIGHET ATT BEDRIVA ALLM¤N KAMERA¶VERVAKNING UTAN TILLST¥ND %N F¶RUTS¤TTNING ¤R ATT SYFTET SKALL VARA ATT F¶RHINDRA ELLER AVSL¶JA BROTT ELLER ATT L¶SA TVIST OM SPEL $ET F¶REKOMMER ATT SPELARE H¤VDAR ATT SPELET HADE ETT ANNAT UTFALL ¤N DET SOM CROUPIERNDEALERN ANSER &¶R ATT L¶SA EN TVIST MELLAN SPELAREN OCH KASINOF¶RETAGET KAN DEN INSPELNING SOM GJORTS AV SPELET ANV¤NDAS

$ET ¤R BARA S¥DAN KASINOVERKSAMHET OCH I S¥DAN LOKAL SOM AVSES I KASINOLAGEN XXX	 SOM KOMMER I FR¥GA F¶R ¶VERVAKNING ENLIGT DESSA REGLER VERVAKNING AV SK RESTAURANGKASINO F¥R BED¶MAS ENLIGT ANDRA REGLER

0ROP "ILAGA 3AMMANFATTNING AV ARBETSGRUPPENS F¶RSLAG OM INF¶RANDE AV KASINOSPEL AV INTERNATIONELLT SLAG I 3VERIGE

+ULTURUTSKOTTET REDOVISADE I BET¤NKANDE +R5 ATT REGERINGEN UTAN DR¶JSM¥L B¶R PR¶VA FR¥GAN ATT INF¶RA KASINOSPEL AV INTERNATIONELLT SLAG I 3VERIGE -OT DEN BAKGRUNDEN BILDADES EN TJ¤NSTEMANNAGRUPP UNDER &INANSDEPARTEMENTET MED UPPDRAG ATT TA FRAM ETT F¶RSLAG F¶R REGERINGENS ST¤LLNINGSTAGANDE OM INF¶RANDE AV SK INTERNATIONELLA KASINON

!RBETSGRUPPENS ARBETE INRIKTADES P¥ UTARBETA ETT F¶RSLAG TILL REGELVERK OCH INTE P¥ ATT UNDERS¶KA OCH V¤RDERA DE OLIKA ARGUMENTEN SOM FINNS F¶R OCH EMOT EN LEGALISERING !RGUMENTEN REDOVISAS KORTFATTAT I PRO MEMORIAN 5NDERLAG TILL DENNA DEL HAR VARIT UTREDNINGARNA 3/5 +ASINOSPELSVERKSAMHET I FOLKR¶RELSERNAS TJ¤NST OCH $S 2EGELVERK F¶R KASINOSPEL AV INTERNATIONELLT SLAG I 3VERIGE

!RBETSGRUPPEN F¶RSLAG

4ILLST¥ND F¶REL¥S ENDAST KUNNA L¤MNAS TILL ETT SPELF¶RETAG SOM ¤GS AV STATEN !RBETSGRUPPEN F¶RESL¥R ATT DET STATLIGA SPELBOLAGET !" 3VENSKA 3PEL F¥R TILLST¥NDET ATT BEDRIVA INTERNATIONELLT KASINOSPEL INKLUSIVE SPEL P¥ OLIKA SLAGS AUTOMATER 2EGERINGEN&INANSDEPARTEMENTET B¶R SOM ¤GARE VERKA F¶R ATT !" 3VENSKA 3PEL BILDAR ETT DOTTERBOLAG F¶R V¤RDEAUTOMATVERKSAMHETEN OCH SEDAN PLACERAR KASINOVERKSAMHETEN I DETTA BOLAG +ASINOSPEL OCH SPEL P¥ AUTOMATER SKILJER SIG I FLERA AVSEENDEN FR¥N DEN VERKSAMHET !" 3VENSKA 3PEL I ¶VRIGT BEDRIVER VARF¶R DET ¤R VIKTIGT ATT DOTTERBOLAGETS LEDNING BESITTER EN S¤RSKILD KOMPETENS SAMTIDIGT SOM MAN KAN DRA NYTTA AV MODERBOLAGETS SYSTEM RUTINER KUNSKAP OCH GODA NAMN

!RBETSGRUPPEN F¶RESL¥R ATT RIKSDAGEN BEMYNDIGAR REGERINGEN ATT L¤MNA TILLST¥ND TILL TOTALT FYRA KASINON 2EGERINGEN B¶R INITIALT GE !" 3VENSKA 3PEL TILLST¥ND ATT ¶PPNA TV¥ KASINON $¤REFTER SKALL VERKSAMHETEN UTV¤RDERAS UR ETT EKONOMISKT OCH SOCIALT PERSPEKTIV 5TV¤RDERINGEN SKALL G¶RAS AV ,OTTERIINSPEKTIONEN /M DET VISAR SIG ATT KASINOVERKSAMHETEN UTVECKLATS POSITIVT KAN REGERINGEN L¤MNA TILLST¥ND TILL YTTERLIGARE TV¥ KASINON 4ILLST¥NDSHAVAREN DVS !" 3VENSKA 3PEL AVG¶R P¥ KOMMERSIELLA GRUNDER VAR DE TV¥ F¶RSTA KASINONA SKALL PLACERAS

!RBETSGRUPPEN F¶RESL¥R ATT RIKSDAGEN BESLUTAR OM EN SEPARAT LAG F¶R KASINOSPEL FRIST¥ENDE FR¥N LOTTERILAGEN SOM SL¥R FAST DE GRUNDL¤GGANDE PRINCIPERNA

,OTTERIINSPEKTIONEN F¶RESL¥S ANSVARA F¶R TILLSYN OCH KONTROLL -YNDIG HETENS ARBETE KOMMER ATT INRIKTAS MOT ATT KONTROLLERA DEN INTERNA KONTROLLEN AVSEENDE RUTINER SYSTEM UTRUSTNING S¤KERHET PENNING HANTERING MM SAMT ATT INOM VISSA OMR¥DEN EFTER REGERINGENS BEMYN DIGANDE UTF¤RDA F¶RESKRIFTER OCH SPELREGLEMENTEN

2OULETT  KORT OCH T¤RNINGSSPEL SAMT SPEL P¥ AUTOMATER KOMMER ATT TILL¥TAS I VERKSAMHETEN ,OTTERIINSPEKTIONEN KOMMER ATT FASTST¤LLA MINIMI OCH MAXIMIINSATSER F¶R B¥DE BORDSPEL OCH AUTOMATER

0ROP "ILAGA 3PELANORDNAREN TILL¥TS INTE L¤MNA KREDIT F¶R INSATSER I KASINOT $ET SKALL REGLERAS VILKA BETALNINGSMEDEL SOM INTE SKALL VARA TILL¥TNA

3VENSKA KASINON SKALL VARA TILLG¤NGLIGA F¶R ALLM¤NHETEN %N ¥LDERSGR¤NS P¥ ¥R F¶RESL¥S $EN SKALL UPPR¤TTH¥LLAS MED HJ¤LP AV LEGITIMERING VID ENTR©N

+ASINOOPERAT¶REN SKALL L¥TA REGISTRERA UPPLYSNINGAR OM VARJE G¤STS NAMN ADRESS F¶DELSEDATUM NATIONALITET SAMT DOKUMENTERA TIDPUNKT F¶R N¤R G¤STEN ANL¤NT TILL KASINOT 5T¶VER DETTA SKALL VARJE G¤ST AVBILDAS

46 KAMEROR B¶R BEVAKA SPELET OCH LOKALEN 2EGERINGEN&INANSDEPARTEMENTET B¶R I TILLST¥ND ELLER I ¤GARDIREKTIV SL¥ FAST INRIKTNINGEN AV MARKNADSF¶RINGEN S¥ ATT DEN INTE UPPFATTAS SOM AGGRESSIV UTAN IST¤LLET SOM SOCIALT H¤NSYNS OCH ANSVARSTAGANDE !RBETSGRUPPEN F¶RESL¥R ATT ANST¤LLDA INTE F¥R TA EMOT DRICKS OCH ATT DETTA SL¥S FAST I LAG TG¤RDER SKALL VIDTAGAS F¶R ATT BEK¤MPA PENNINGTV¤TT !RBETSGRUPPEN F¶RESL¥R ATT ¤VEN INTERNATIONELL KASINOVERKSAMHET ING¥R I DEN GRUPP AV N¤RINGSVERKSAMHETER SOM HAR SKYLDIGHET ATT BESVARA FR¥GOR ST¤LLDA AV FINANSPOLISEN 3PELBEROENDE SKALL F¶REBYGGAS OCH MOTVERKAS 4ILLST¥NDSHAVAREN F¶RV¤NTAS DELS F¶LJA UTVECKLINGEN OCH HA L¶PANDE KONTAKTER MED REPRESENTANTER F¶R ORGANISATIONER SOM ARBETAR MED SPELBEROENDE OCH ANSVARIGA MYNDIGHETER DELS INF¶RA ETT ¥TG¤RDSPROGRAM MOT SPELBEROENDE !RBETSGRUPPEN BED¶MER ATT F¶RUTS¤TTNINGARNA F¶R ATT F¶RHINDRA OCH MOTVERKA SPELBEROENDE ¤R STORA D¥ SPELET BEDRIVS INOM EN SAMMANH¥LLEN ¶VERVAKAD OCH KONTROLLERAD LOKAL

0ROP "ILAGA !RBETSGRUPPENS F¶RSLAG TILL LAG OM KASINOSPEL

&¶RSLAG TILL LAG OM KASINOSPEL

 g +ASINOSPEL ENLIGT DENNA LAG F¥R EFTER TILLST¥ND ANORDNAS SAMMANH¥LLET I EN F¶R ¤NDAM¥LET HUVUDSAKLIGEN AVSEDD LOKAL KASINO

 g 4ILLST¥ND TILL ATT ANORDNA KASINOSPEL F¥R MEDDELAS AV REGERINGEN

3¥DANT TILLST¥ND F¥R BARA GES TILL ETT SPELF¶RETAG SOM ¤GS AV STATEN !NTALET KASINON D¤R DET F¥R BEDRIVAS KASINOSPEL F¥R INTE ¶VERSTIGA FYRA STYCKEN

 g -ED KASINOSPEL F¶RST¥S I DENNA LAG SPEL P¥ ROULETT SAMT T¤RNINGS OCH KORTSPEL VEN SPEL P¥ PENNINGAUTOMATER OCH ANDRA SPELAUTOMATER F¥R FINNAS P¥ ETT KASINO

2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET REGERINGEN BEST¤MMER BESLUTAR OCKS¥ OM VILKA SPELFORMER SOM F¥R F¶REKOMMA

 g 4ILLST¥ND ATT ANORDNA KASINOSPEL F¥R F¶RENAS MED VILLKOR

/M TILLST¥NDSHAVAREN INTE F¶LJER F¶RESKRIFTERNA I DENNA LAG ELLER F¶RESKRIFTER VILLKOR ELLER BEST¤MMELSER SOM HAR MEDDELATS MED ST¶D AV LAGEN F¥R DEN SOM MEDDELAT TILLST¥NDET ¥TERKALLA DET

4ILLST¥NDET F¥R OCKS¥ ¥TERKALLAS ELLER ¤NDRAS OM F¶RUTS¤TTNINGARNA F¶R TILLST¥NDET INTE L¤NGRE FINNS ELLER HAR ¤NDRATS

 g 6AD SOM I DENNA LAG ELLER I VILLKOR ELLER F¶RESKRIFT SOM MEDDELATS MED ST¶D AV LAGEN G¤LLER F¶R TILLST¥NDSHAVARE OCH DE KRAV SOM ST¤LLS P¥ DENNE G¤LLER OCKS¥ EN AV TILLST¥NDSHAVAREN ANLITAD OPERAT¶R SOM SK¶TER VERKSAMHETEN P¥ KASINOT

 g .¤RMARE VILLKOR F¶R SPEL OCH SPELFORMER F¥R MEDDELAS AV ,OTTERIINSPEKTIONEN

,OTTERIINSPEKTIONEN FASTST¤LLER MINIMI OCH MAXIMIINSATSER F¶R SPEL P¥ SPELBORD OCH AUTOMATER

 g 3PELUTRUSTNING S¥SOM ROULETTHJUL SPELAUTOMATER SPELKORT T¤RNINGAR MM SKALL VARA GODK¤ND AV ,OTTERIINSPEKTIONEN INNAN DEN F¥R TAS I BRUK P¥ KASINOT

g 2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET REGERINGEN BEST¤MMER FASTST¤LLER F¶RH¥LLANDET MELLAN ANTALET SPELAUTOMATER OCH SPELBORD VID KASINOT

 g &¶R ATT F¥ TILLTR¤DE TILL KASINOT M¥STE G¤STEN HA FYLLT ¥R '¤STEN F¥R F¶RV¤GRAS TILLTR¤DE OM HANHON INTE KAN LEGITIMERA SIG

 g +ASINOT SKALL L¥TA REGISTRERA UPPLYSNINGAR OM VARJE G¤STS NAMN ADRESS F¶DELSEDATUM NATIONALITET SAMT ANGE TIDPUNKT F¶R N¤R G¤STEN ANL¤NDE TILL KASINOT '¤STEN SKALL OCKS¥ AVBILDAS

0ROP "ILAGA  g $ET ¤R INTE TILL¥TET F¶R TILLST¥NDSHAVAREN ATT L¤MNA KREDIT F¶R INSATSER I KASINOSPEL

2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET REGERINGEN BEST¤MMER F¥R F¶RESKRIVA VILKA BETALNINGSMEDEL SOM INTE F¥R GODTAS P¥ KASINOT

 g +ASINOT HAR R¤TT ATT L¥TA AVVISA PERSONER SOM KAN ANTAS BEG¥ BROTTSLIGA G¤RNINGAR OCH PERSONER SOM UPPENBARLIGEN SAKNAR MEDEL ATT SPENDERA P¥ SPEL ELLER HAR AVTALAT OM SPELF¶RBUD MED KASINOT

 g $EN SOM ¤R ANST¤LLD VID ETT KASINO AV TILLST¥NDSHAVAREN ELLER HOS OPERAT¶REN F¥R INTE DELTA I SPEL VID ETT KASINO SOM DRIVS AV DENNE

 g %N ANST¤LLD VID ETT KASINO F¥R INTE INOM RAMEN F¶R SPELVERSKAMHETEN TA EMOT DRICKS

 g ,OTTERIINSPEKTIONEN UT¶VAR TILLSYNEN ¶VER ATT DENNA LAG OCH DE F¶RESKRIFTER SOM HAR MEDDELATS MED ST¶D AV LAGEN F¶LJS

 g !VGIFT F¥R TAS UT I ¤RENDEN OM TILLST¥ND GODK¤NNANDE OCH TILLSYN ENLIGT DENNA LAG !VGIFT BETALAS ENLIGT DE F¶RESKRIFTER SOM MEDDELAS AV REGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER

0ROP "ILAGA &¶RTECKNING ¶VER REMISSINSTANSER +ASINOSPEL	

2EMISSYTTRANDEN HAR AVLETTS AV "ROTTSF¶REBYGGANDE R¥DET $ATA INSPEKTIONEN &OLKH¤LSOINSTITUTET (OVR¤TTEN ¶VER 3K¥NE OCH "LEKINGE +ONKURRENSVERKET +ONSUMENTVERKET ,OTTERIINSPEKTIONEN 2IKSIDROTTS F¶RBUNDET 2IKSPOLISSTYRELSEN 2IKSREVISIONSVERKET 2IKSSKATTEVERKET 2IKS¥KLAGAREN 3OCIALSTYRELSEN 3TATSKONTORET 4URISTDELEGATIONEN #HERRYF¶RETAGEN !" &OLKR¶RELSERNAS 3AMARBETSORGAN F¶R LOTTERIFR¥GOR &3,	 +AMRATF¶RENINGEN 3PELBEROENDE +NUTSSONBOLAGEN !" !" 4RAV OCH 'ALOPP !4'	 !" 3VENSKA 3PEL 3VENSKA +OMMUNF¶RBUNDET 3VERIGES (OTELL OCH 2ESTAURANGF¶RETAGARE 3(2	 3VENSKA 2ESE OCH 4URISTINDUSTRINS 3AMARBETSORGANISATION 243	

9TTRANDEN HAR D¤RUT¶VER INKOMMIT FR¥N &¶RENINGEN 4URISM I 3VERIGE &¶R4UR	 (OTELL OCH 2ESTAURANG FACKET )/'4 .4/ 3TOCKHOLM )NFORMATION 3ERVICE 3)3	 6¤STER¥S 3TAD OCH LANDS +OMMUNALF¶RBUND

0ROP "ILAGA 3AMMANFATTNING AV BET¤NKANDET !UTOMATSPEL

3/5 

"ET¤NKANDET BEHANDLAR AUTOMATSPEL ) BET¤NKANDET F¶RESL¥S VISSA ¤NDRINGAR I LOTTERILAGEN 	 OCH LAGEN 	 OM ANORD NANDE AV VISST AUTOMATSPEL F¶RSTR¶ELSESPELSLAGEN	 ) LOTTERILAGEN R¶R ¤NDRINGARNA REGLERNA OM ANORDNANDE AV SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER AUTOMATER SOM GER VINST I FORM AV VAROR	 OCH V¤RDEAUTOMATER AUTOMATER SOM GER VINST I FORM AV V¤RDEBEVIS SPELPOLLETTER ELLER LIKNANDE	 ) F¶R STR¶ELSESPELSLAGEN G¤LLER ¤NDRINGARNA SK F¶RSTR¶ELSEAUTOMATER DVS AUTOMATER SOM INTE GER VINST ELLER SOM GER VINST ENDAST I FORM AV FRISPEL

"ETR¤FFANDE VARUSPELSAUTOMATERNA F¶RESL¥S ATT DET SKALL INF¶RAS ETT KRAV P¥ TYPGODK¤NNANDE 'ODK¤NNANDE SKALL INTE SKE OM DET P¥ GRUND AV BESKAFFENHETEN AV AUTOMATERNA ELLER DE VAROR SOM ANV¤NDS SOM VINSTER FINNS EN INTE OBETYDLIG RISK ATT AUTOMATERNA KOMMER ATT ANV¤NDAS F¶R SPEL OM PENGAR 6IDARE F¶RESL¥S ATT SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER SOM F¶R N¤R VARANDE F¥R ANORDNAS I SAMBAND MED OFFENTLIG N¶JESTILLST¤LLNING HOTELL OCH RESTAURANGVERKSAMHET SAMT VID BINGOSPEL SKALL F¥ ANORDNAS ENDAST I SAMBAND MED TIVOLI ELLER LIKNANDE 6ARUSPELSAUTOMATERNA SKALL M¤RKAS MED TILLST¥NDSHAVARENS NAMN 2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET REGERINGEN BEST¤MMER F¥R ENLIGT F¶RSLAGET MEDDELA AVVIKANDE F¶RESKRIFTER OM SPELPLATS SPELTID OCH M¤RKNING AV AUTOMATERNA ) BET¤NKANDET F¶RESL¥S VIDARE ATT DET INF¶RS ETT F¶RBUD MOT ATT L¶SA IN VARUVINSTER MOT KONTANTER &¶RBUDET STRAFFSANKTIONERAS

3PEL P¥ V¤RDEAUTOMATER SKALL ENLIGT F¶RSLAGET F¥ ANORDNAS ¤VEN I SAMBAND MED BINGOSPEL (¶GSTA VINSTBELOPPET S¤NKS FR¥N  KR TILL KR 6INSTERNA FR¥N EN V¤RDEAUTOMATEN SOM BETALAS UT I FORM AV ETT V¤RDEBEVIS F¶RESL¥S I SIN HELHET F¥ L¶SAS IN MOT KONTANTER %NLIGT G¤LLANDE REGLER F¥R H¶GST KR AV VINSTENS V¤RDE L¶SAS IN MOT KONTANTER 6INST SOM MOTSVARAR ETT H¶GRE BELOPP BETALAS UT I FORM AV PRESENTKORT

2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER F¥ ENLIGT F¶RSLAGET EN GENERELL F¶RESKRIFTSR¤TT I FR¥GA OM AUTOMATSPEL ENLIGT LOTTERILAGEN &¶RESKRIFTERNA F¥R AVSE DE BEGR¤NSNINGAR SOM BEH¶VS F¶R ATT VERKSAMHETEN SKALL BEDRIVAS P¥ ETT FR¥N ALLM¤N SYNPUNKT L¤MPLIGT S¤TT

&¶R F¶RSTR¶ELSESPELEN F¶RESL¥S ¤NDRINGAR BETR¤FFANDE F¶RSTR¶ELSE AUTOMATENS BESKAFFENHET 4ILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL F¥R INTE GES I FR¥GA OM SPELAUTOMATER SOM ¤R AV S¥DAN BESKAFFENHET ATT SPELETS F¶RLOPP HUVUDSAKLIGEN ¤R BEROENDE AV SLUMPEN 2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER F¥R MEDDELA F¶RESKRIFTER OM TYPGODK¤NNANDE OCH M¤RKNING AV F¶RSTR¶ELSEAUTOMATER ,OTTERIINSPEKTIONEN SKALL UT¶VA DEN CENTRALA TILLSYNEN ¶VER TILL¤MPNINGEN AV F¶RSTR¶ELSESPELSLAGEN

,AG¤NDRINGARNA F¶RESL¥S TR¤DA I KRAFT DEN JULI 6ISSA ¶VERG¥NGS BEST¤MMELSER F¶RESL¥S I FR¥GA OM G¤LLANDE TILLST¥ND F¶R VARUSPELS AUTOMATER OCH F¶RSTR¶ELSEAUTOMATER

0ROP "ILAGA 5TREDNINGENS LAGF¶RSLAG !UTOMATSPEL	

 &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM ANORDNANDE AV VISST AUTOMATSPEL

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS I FR¥GA OM LAGEN 	 OM ANORDNANDE AV VISST AUTOMATSPEL

DELS ATT g SKALL HA F¶LJANDE LYDELSE DELS ATT DET I LAGEN SKALL INF¶RAS EN NY PARAGRAF A g AV F¶LJANDE

LYDELSE

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

 A g

4ILLST¥ND F¥R INTE L¤MNAS I FR¥GA OM SPELAUTOMATER SOM ¤R AV S¥DAN BESKAFFENHET ATT SPELETS F¶RLOPP HUVUDSAKLIGEN ¤R BEROENDE AV SLUMPEN

2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER F¥R MEDDELA F¶RESKRIFTER OM TYPGOD K¤NNANDE OCH M¤RKNING AV SPEL AUTOMATER SOM AVSES I DENNA LAG &¶RESKRIFTERNA F¥R INNEB¤RA F¶RBUD MOT ATT ANV¤NDA AUTOMATER SOM INTE ¤R TYPGODK¤NDA ELLER M¤RKTA

 g

3OCIALN¤MNDEN UT¶VAR TILLSYN ¶VER EFTERLEVNADEN AV DENNA LAG OCH AV DE F¶RESKRIFTER SOM HAR MEDDELATS MED ST¶D AV LAGEN

,OTTERIINSPEKTIONEN HAR DEN CENTRALA TILLSYNEN ¶VER ATT DENNA LAG OCH DE F¶RESKRIFTER SOM MED DELATS MED ST¶D AV LAGEN F¶LJS

3OCIALN¤MNDEN HAR DEN N¤RMARE TILLSYNEN INOM SITT OMR¥DE

&¶R ATT UT¶VA TILLSYNEN HAR

SOCIALN¤MNDEN R¤TT ATT F¥ TILLTR¤DE

TILL LOKALER OCH PLATSER D¤R AUTOMATSPEL ANORDNAS ELLER D¤R EN SPELAUTOMAT ANNARS FINNS UPPST¤LLD OCH ATT INFORDRA UPPLYSNINGAR FR¥N DEN SOM ANORDNAR SPELET ELLER L¥TIT ST¤LLA UPP AUTOMATEN

&¶R ATT UT¶VA TILLSYNEN HAR EN

TILLSYNSMYNDIGHET

R¤TT ATT F¥

TILLTR¤DE TILL LOKALER OCH PLATSER D¤R AUTOMATSPEL ANORDNAS ELLER D¤R EN SPELAUTOMAT ANNARS FINNS UPPST¤LLD OCH ATT INFORDRA UPPLYSNINGAR FR¥N DEN SOM ANORDNAR SPELET ELLER L¥TIT ST¤LLA UPP AUTOMATEN

?

 $ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JULI  4ILLST¥ND TILL AUTOMATSPEL SOM HAR MEDDELATS ENLIGT ¤LDRE BEST¤MMELSER SKALL UPPH¶RA ATT G¤LLA VID UTG¥NGEN AV MARS ¥R 

0ROP "ILAGA  &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LOTTERILAGEN 	

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS I FR¥GA OM LOTTERILAGEN 	

DELS ATT    OCH gg SKALL HA F¶LJANDE LYDELSE DELS ATT DET I LAGEN SKALL INF¶RAS TV¥ NYA PARAGRAFER

 A OCH A gg AV F¶LJANDE LYDELSE

DELS ATT RUBRIKEN N¤RMAST F¶RE g SKALL PLACERAS N¤RMAST F¶RE A g

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

 g

6ARUSPELSAUTOMATER SKALL VARA AV GODK¤ND TYP 3¥DANA AUTOMATER SKALL INTE TYPGODK¤NNAS OM DET P¥ GRUND AV BESKAFFENHETEN AV AUTO MATERNA ELLER DE VAROR SOM ANV¤NDS SOM VINSTER FINNS EN INTE OBETYDLIG RISK ATT AUTOMATERNA KOMMER ATT ANV¤NDAS F¶R SPEL DIREKT ELLER INDIREKT OM PENGAR

2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER SKALL MEDDELA N¤RMARE F¶RESKRIFTER OM TYPGODK¤NNANDE AV VARUSPELS AUTOMATER

&¶RSLUTNA LOTTER OCH BINGOBRICKOR SOM ANV¤NDS I ETT LOTTERI SKALL VARA AV GODK¤ND TYP $ETSAMMA G¤LLER TEKNISK UTRUSTNING SOM ANV¤NDS F¶R INSATSER VINSTDRAGNING ELLER KONTROLL AV EGENTLIGA LOTTERIER OCH BINGOSPEL

%TT BESLUT OM TYPGODK¤NNANDE F¥R F¶RENAS MED VILLKOR

 g

4ILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER F¥R L¤MNAS OM

 SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED

A	 EN OFFENTLIG N¶JESTILLST¤LLNING B	 HOTELL OCH RESTAURANGVERK SAMHET OM DET F¶R R¶RELSEN FINNS TILLST¥ND TILL SERVERING AV SPRITDRYCKER VIN ELLER STARK¶L ENLIGT ALKOHOLLAGEN 	 ELLER OM DET ¤ND¥ KAN ANTAS ATT SPELET UTAN OL¤GENHET KAN ANORDNAS I SAMBAND MED VERKSAMHETEN ELLER

C	 BINGOSPEL

 AUTOMATERNA ¤R TYPGODK¤NDA

 V¤RDET AV SPELARENS INSATS

UPPG¥R TILL H¶GST BASBELOPP

 SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED TIVOLI ELLER LIKNANDE

 V¤RDET AV H¶GSTA VINSTEN

UPPG¥R TILL H¶GST BASBELOPP

 V¤RDET AV SPELARENS INSATS

UPPG¥R TILL H¶GST  BAS

0ROP "ILAGA BELOPP

 VARJE SPELAUTOMAT F¶RSES MED

TILLST¥NDSHAVARENS NAMN

ELLER

N¥GOT ANNAT K¤NNETECKEN

 V¤RDET AV H¶GSTA VINSTEN

UPPG¥R TILL H¶GST BASBELOPP

 DET KAN ANTAS ATT SPEL

AUTOMATEN INTE KOMMER ATT ANV¤NDAS F¶R N¥GOT ANNAT ¤NDAM¥L ¤N DEN ENLIGT ANS¶KAN ¤R AVSEDD F¶R OCH

 VARJE SPELAUTOMAT F¶RSES MED

TILLST¥NDSHAVARENS NAMN

 DET KAN ANTAS ATT GOD ORDNING KOMMER ATT R¥DA INOM DEN LOKAL ELLER P¥ DEN PLATS D¤R SPELET SKALL BEDRIVAS

 DET KAN ANTAS ATT SPEL

AUTOMATEN INTE KOMMER ATT AN V¤NDAS F¶R N¥GOT ANNAT ¤NDAM¥L ¤N DEN ENLIGT ANS¶KAN ¤R AVSEDD F¶R OCH

 DET KAN ANTAS ATT GOD ORDNING

KOMMER ATT R¥DA INOM DEN LOKAL ELLER P¥ DEN PLATS D¤R SPELET SKALL BEDRIVAS

2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER F¥R MED AVVIKELSE FR¥N F¶RSTA STYCKET OCH  MEDDELA F¶RESKRIFTER OM SPELPLATS OCH SPELTID SAMT OM M¤RKNING AV SPELAUTOMATERNA

 g

4ILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥ V¤RDEAUTOMATER I ANDRA FALL ¤N SOM AVSES I g F¥R GES OM SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED HOTELL OCH RESTAURANGVERK SAMHET OM DET F¶R R¶RELSEN FINNS TILLST¥ND TILL SERVERING AV SPRIT DRYCKER VIN ELLER STARK¶L ENLIGT ALKOHOLLAGEN 	

 SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED HOTELL OCH RESTAURANGVERK SAMHET OM DET F¶R R¶RELSEN FINNS TILLST¥ND TILL SERVERING AV SPRIT DRYCKER VIN ELLER STARK¶L ENLIGT ALKOHOLLAGEN 	 ELLER I

SAMBAND MED BINGOSPEL

 V¤RDET AV SPELARENS INSATS UPPG¥R TILL H¶GST  BAS BELOPP PER SPEL

 V¤RDET AV SPELARENS INSATS UPPG¥R TILL H¶GST  BAS BELOPP PER SPEL

 V¤RDET AV H¶GSTA VINSTEN UPPG¥R TILL H¶GST TV¥HUNDRA G¥NGER INSATSEN

 V¤RDET AV H¶GSTA VINSTEN UPPG¥R TILL H¶GST HUNDRA G¥NGER INSATSEN

 H¶GST FEM V¤RDEAUTOMATER PLACERAS P¥ VARJE SPELPLATS

 V¤RDET AV VINSTERNA I SPELET MOTSVARAR MINST PROCENT AV INSATSERNAS V¤RDE

 H¶GST KRONOR AV VINSTENS V¤RDE F¥R V¤XLAS MOT KONTANTER

 VINSTERNA BETALAS UT I FORM AV V¤RDEBEVIS

 V¤RDET AV VINSTERNA I SPELET MOTSVARAR MINST PROCENT AV INSATSERNAS V¤RDE

 H¶GST FEM V¤RDEAUTOMATER PLACERAS P¥ VARJE SPELPLATS

0ROP "ILAGA  SPELAUTOMATERNA KAN KONTROLLERAS GENOM TELE OCH DATABASERADE KOMMUNIKATIONSSYSTEM

 VARJE SPELAUTOMAT F¶RSES MED TILLST¥NDSHAVARENS NAMN ELLER N¥GOT ANNAT K¤NNETECKEN

 DET KAN ANTAS ATT SPELAUTOMATEN INTE KOMMER ATT ANV¤NDAS F¶R N¥GOT ANNAT ¤NDAM¥L ¤N DEN ENLIGT ANS¶KAN ¤R AVSEDD F¶R OCH

 DET KAN ANTAS ATT GOD ORDNING KOMMER ATT R¥DA INOM DEN LOKAL ELLER P¥ DEN PLATS D¤R SPELET SKALL BEDRIVAS

4ILLST¥ND ENLIGT F¶RSTA STYCKET F¥R BARA L¤MNAS TILL ETT SPELF¶RETAG SOM ¤GS AV STATEN

 A g

2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER F¥R MED AVVIKELSE FR¥N DENNA LAG MEDDELA F¶RESKRIFTER OM BEGR¤NS NINGAR I FR¥GA OM AUTOMATSPEL OM DET BEH¶VS F¶R ATT VERKSAMHETEN SKALL BEDRIVAS P¥ ETT FR¥N ALLM¤N SYNPUNKT L¤MPLIGT S¤TT

 g

0ENNINGAUTOMATER V¤RDE AUTOMATER OCH SKICKLIGHETSAUTO MATER F¥R INNEHAS BARA EFTER

TILLST¥ND

3PELAUTOMATER F¥R INNEHAS BARA

EFTER TILLST¥ND

3¥DANA AUTOMATER F¥R DOCK INNEHAS UTAN S¤RSKILT TILLST¥ND AV DEN SOM HAR TILLST¥ND ENLIGT ELLER g ATT ANORDNA S¥DANT AUTOMATSPEL OM AUTOMATEN OM FATTAS AV SPELTILLST¥NDET

 AV DEN SOM HAR TILLST¥ND ENLIGT

 ELLER g ATT ANORDNA S¥DANT

AUTOMATSPEL OM AUTOMATEN OM FATTAS AV SPELTILLST¥NDET

 AV AUTOMATINNEHAVARES D¶DSBO UNDER EN TID AV L¤NGST ETT ¥R FR¥N D¶DSFALLET OCH AV AUTOMATINNEHAVARES KONKURSBO L¤NGST INTILL DESS KONKURSEN HAR AVSLUTATS ELLER

 AV DEN SOM HAR F¥TT SITT TILLST¥ND ATT INNEHA AUTOMATEN ¥TERKALLAT TILL DESS ATT TRE M¥NADER HAR F¶RFLUTIT FR¥N DET ATT BESLUTET OM ¥TERKALLELSEN VANN LAGA KRAFT

4ILLST¥ND F¥R F¶RENAS MED S¤RSKILDA VILLKOR SAMT MED KONTROLL OCH ORDNINGSBEST¤MMELSER

 g

)NF¶RSEL TILL LANDET AV PENNING

AUTOMATER V¤RDEAUTOMATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER ¤R TILL¥TEN

ENDAST F¶R DEN SOM HAR R¤TT ATT ENLIGT g F¶RSTA STYCKET ELLER ANDRA STYCKET INNEHA S¥DAN AUTO MAT

)NF¶RSEL TILL LANDET AV SPELAUTO

MATER ¤R TILL¥TEN ENDAST F¶R DEN

SOM HAR R¤TT ATT ENLIGT g F¶RSTA STYCKET ELLER ANDRA STYCKET INNEHA S¥DAN AUTOMAT

 g

0ROP "ILAGA 2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER F¥R F¶RESKRIVA UNDANTAG FR¥N g F¶RSTA STYCKET OCH g I FR¥GA OM

PENNINGAUTOMATER V¤RDEAUTO MATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER

SOM INNEHAS

2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER F¥R F¶RESKRIVA UNDANTAG FR¥N g F¶RSTA STYCKET OCH g I FR¥GA OM

SPELAUTOMATER SOM INNEHAS

 P¥ FARTYG I INTERNATIONELL TRAFIK F¶R SPEL P¥ FARTYGET ELLER I YRKESM¤SSIG VERKSAMHET F¶R TILLVERKNING REPARATION ELLER LIKNANDE

 g

) FR¥GA OM R¤TTEN ATT HANTERA OF¶RTULLADE

PENNINGAUTOMATER

V¤RDEAUTOMATER OCH SKICKLIG HETSAUTOMATER

G¤LLER LAGEN

	 OM TRANSPORT F¶RVARING OCH F¶RST¶RING AV INF¶RSELREGLERADE VAROR M M

) FR¥GA OM R¤TTEN ATT HANTERA OF¶RTULLADE SPELAUTOMATER G¤LLER LAGEN 	 OM TRANSPORT F¶RVARING OCH F¶RST¶RING AV INF¶RSELREGLERADE VAROR MM

 A g

/M DET I DENNA LAG ANGES ATT VINST UTG¶RS AV ANNAT ¤N KONTANTER F¥R DEN INTE V¤XLAS IN MOT KONTANTER AV DEN SOM ANORDNAT LOTTERIET ELLER AV DEN SOM INNEHAR DEN PLATS D¤R LOTTERIET TILL HANDAH¥LLS ELLER SOM BEDRIVER N¤RINGSVERKSAMHET D¤R $ETSAMMA G¤LLER OMBUD F¶R S¥DANA PERSONER 6¤RDEBEVIS SOM AVSES I g F¥R DOCK V¤XLAS MOT KONTANTER

 g

,OTTERIINSPEKTIONEN PR¶VAR FR¥GOR OM TILLST¥ND ENLIGT g ATT INNEHA PENNINGAUTOMATER V¤RD

EAUTOMATER OCH SKICKLIGHETSAUTO MATER

,OTTERIINSPEKTIONEN PR¶VAR FR¥GOR OM TILLST¥ND ENLIGT g ATT INNEHA SPELAUTOMATER

 g

4ILL B¶TER ELLER F¤NGELSE I H¶GST SEX M¥NADER D¶MS DEN SOM UPPS¥TLIGEN ELLER AV GROV OAKTSAMHET

OLOVLIGEN ANORDNAR LOTTERI ELLER

 OLOVLIGEN ANORDNAR LOTTERI

 OLOVLIGEN INNEHAR EN PENNING

AUTOMAT V¤RDEAUTOMAT ELLER SKICK LIGHETSAUTOMAT

 OLOVLIGEN INNEHAR EN SPEL

AUTOMAT ELLER

BRYTER MOT BEST¤MMELSERNA I A g

) RINGA FALL D¶MS INTE TILL ANSVAR R BROTTET GROVT D¶MS TILL F¤NGELSE I H¶GST TV¥ ¥R

0ROP "ILAGA $ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JULI 4ILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER SOM HAR BEVILJATS ENLIGT ¤LDRE BEST¤MMELSER SKALL UPPH¶RA ATT G¤LLA VID UTG¥NGEN AV ¥R 

 $EN SOM VID LAGENS IKRAFTTR¤DANDE INNEHAR EN VARUSPELSAUTOMAT MED TILLST¥ND ENLIGT g F¥R INNEHA AUTOMATEN UTAN TILLST¥ND SOM AVSES I g TILL UTG¥NGEN AV ¥R 

0ROP "ILAGA &¶RTECKNING ¶VER REMISSINSTANSER !UTOMATSPEL	

2EMISSYTTRANDEN HAR L¤MNATS AV (OVR¤TTEN F¶R .EDRE .ORRLAND +AMMARR¤TTEN I '¶TEBORG *USTITIEKANSLERN $OMSTOLSVERKET 2IKS ¥KLAGAREN 2IKSPOLISSTYRELSEN 3TATENS KRIMINALTEKNISKA LABORATORIUM "ROTTSF¶REBYGGANDE R¥DET &OLKH¤LSOINSTITUTET 3OCIALSTYRELSEN 3TATS KONTORET 2IKSREVISIONSVERKET %KONOMISTYRNINGSVERKET 2IKSSKATTEVERKET ,OTTERIINSPEKTIONEN +ONKURRENSVERKET +ONSUMENTVERKET 5NGDOMSSTYRELSEN ,¤NSSTYRELSEN I 3TOCKHOLMS L¤N ,¤NSSTYRELSEN I 3K¥NE L¤N ,¤NSSTYRELSEN I 6¤STRA '¶TALANDS L¤N 3TOCKHOLMS KOMMUN '¶TEBORGS KOMMUN 3VENSKA +OMMUNF¶RBUNDET 3VERIGES 2IKS IDROTTSF¶RBUND !" 3VENSKA 3PEL !" 4RAV OCH 'ALOPP 3VERIGES BINGO ARRANG¶RERS CENTRALORGANISATION #HERRYF¶RETAGEN !" +NUTSSONBOLAGEN !" 3VERIGES ALLM¤NNYTTIGA LOTTERIER !" &OLKR¶RELSERNAS 3AMARBETSORGAN I ,OTTERIFR¥GOR &OLKR¶RELSERNAS LOTTERIBYR¥ 3VERIGES AUTOMAT¤GARES RIKSF¶RBUND +AMRATF¶RENINGEN 3PELBEROENDE 3VERIGES 4IVOLI ¤GAREF¶RENING 3VERIGES (OTELL 2ESTAURANGF¶RETAGARE 3PEL OCH 4OBAKSHANDLARNAS RIKSF¶RBUND !" OCH 3VENSK (ANDEL

,ULE¥ KOMMUN HAR MEDDELAT ATT KOMMUNEN INTE HAR N¥GRA SYNPUNKTER P¥ F¶RSLAGEN

5T¶VER REMISSINSTANSERNA HAR SYNPUNKTER P¥ BET¤NKANDET KOMMIT IN FR¥N #ALLMEDIA )NTERAKTIVA ,OTTERIER !" #ANCERFONDEN &¶RETAGARNAS RIKSORGANISATION )NSAMLINGSSTIFTELSEN 3VENSKA 4ELEFONDEN *¶NK¶PINGS "INGOALLIANS .ORSK LOTTERIDRIFT ASA 0!53 0RESENTKORT !DMINISTRATIV UTVECKLING I 3KANDINAVIEN 2IKSETTANS "INGOALLIANS OCH 4RIANGELNS "INGOALLIANS

0ROP "ILAGA ,AGR¥DSREMISSENS LAGF¶RSLAG !UTOMATSPEL	

 &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM SKATT P¥ SPEL

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS ATT   OCH gg LAGEN 	 OM SKATT P¥ SPEL SKALL HA F¶LJANDE LYDELSE

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

 g3PELSKATT BETALAS ENLIGT DENNA LAG TILL STATEN F¶R S¥DANT ROULETTSPEL

OCH SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER

SOM KR¤VER TILLST¥ND ENLIGT LOTTERI LAGEN 	

3PELSKATT BETALAS ENLIGT DENNA LAG TILL STATEN F¶R S¥DANT ROULETTSPEL SOM KR¤VER TILLST¥ND ENLIGT LOTTERI LAGEN 	

+ORTSPEL OCH T¤RNINGSSPEL J¤MST¤LLS I DENNA LAG MED ROULETTSPEL

 g3KATTSKYLDIG ¤R DEN SOM HAR TILLST¥ND SOM AVSES I g ) FR¥GA OM ROULETTSPEL OCH SPEL P¥ VARU

SPELSAUTOMATER MED UTRUSTNING

SOM UPPL¥TS AV N¥GON MED FAST DRIFTST¤LLE INOM LANDET ¤R DOCK DEN SOM UPPL¥TER UTRUSTNINGEN SKATT SKYLDIG

3KATTSKYLDIG ¤R DEN SOM HAR TILLST¥ND SOM AVSES I g ) FR¥GA OM ROULETTSPEL MED UTRUSTNING SOM UPPL¥TS AV N¥GON MED FAST DRIFTST¤LLE INOM LANDET ¤R DOCK DEN SOM UPPL¥TER UTRUSTNINGEN SKATTSKYLDIG

 g3PELSKATT F¶R ROULETTSPEL TAS UT F¶R VARJE KALENDERM¥NAD D¥ SKATTSKYLDIGHET F¶RELIGGER MED

 KRONOR F¶R TILLST¥ND SOM INNEB¤R R¤TT TILL SPEL P¥ ETT SPELBORD  KRONOR F¶R TILLST¥ND SOM INNEB¤R R¤TT TILL SPEL P¥ TV¥ SPELBORD  KRONOR F¶R TILLST¥ND SOM INNEB¤R R¤TT TILL SPEL P¥ TRE SPELBORD  KRONOR F¶R TILLST¥ND SOM INNEB¤R R¤TT TILL SPEL P¥ FYRA SPELBORD OCH MED

 KRONOR F¶R TILLST¥ND SOM INNEB¤R R¤TT TILL SPEL P¥ FEM SPELBORD &¶RELIGGER R¤TT TILL SPEL P¥ FLERA SPELBORD ¤N FEM TAS SKATTEN F¶R VART OCH ETT AV DESSA BORD UT MED  KRONOR PER M¥NAD

3PELSKATT F¶R SPEL P¥ VARU

SPELSAUTOMATER TAS UT MED  KRONOR PER VARUSPELSAUTOMAT F¶R VARJE KALENDERM¥NAD D¥ SKATTSKYL DIGHET F¶RELIGGER

 g

3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA $EN SOM BEDRIVER ROULETTSPEL

ELLER SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER

$EN SOM BEDRIVER ROULETTSPEL

MED UTRUSTNING SOM UPPL¥TITS TILL HONOM ¤R ANSVARIG F¶R SPELSKATT F¶R VILKEN SKATTSKYLDIGHET ¥VILAR UPPL¥TAREN OCH SOM DENNE INTE BETALAT .¤R SPELUTRUSTNING UPPL¥TS I FLERA LED G¤LLER MOTSVARANDE F¶R EN UPPL¥TARE SOM SJ¤LV INTE ¤R SKATTSKYLDIG

MED UTRUSTNING SOM UPPL¥TITS TILL HONOM ¤R ANSVARIG F¶R SPELSKATT F¶R VILKEN SKATTSKYLDIGHET ¥VILAR UPPL¥TAREN OCH SOM DENNE INTE BETALAT .¤R SPELUTRUSTNING UPPL¥TS I FLERA LED G¤LLER MOTSVARANDE F¶R EN UPPL¥TARE SOM SJ¤LV INTE ¤R SKATTSKYLDIG

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JANUARI 

0ROP "ILAGA  &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LOTTERILAGEN 	

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS I FR¥GA OM LOTTERILAGEN 	

DELS ATT   OCH gg SKALL HA F¶LJANDE LYDELSE DELS ATT DET I LAGEN SKALL INF¶RAS EN NY PARAGRAF A g AV F¶LJANDE

LYDELSE

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

 g4ILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER F¥R L¤MNAS OM SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED

A	 EN OFFENTLIG N¶JESTILLST¤LLNING B	 HOTELL OCH RESTAURANG VERKSAMHET OM DET F¶R R¶RELSEN FINNS TILLST¥ND TILL SERVERING AV SPRITDRYCKER VIN ELLER STARK¶L ENLIGT ALKOHOLLAGEN 	 ELLER OM DET ¤ND¥ KAN ANTAS ATT SPELET UTAN OL¤GENHET KAN AN ORDNAS I SAMBAND MED VERKSAM HETEN

ELLER C	 BINGOSPEL

 SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED EN OFFENTLIG N¶JESTILLST¤LLNING

F¶R TIVOLI ELLER LIKNANDE

 6¤RDET AV SPELARENS INSATS UPPG¥R TILL H¶GST  BAS BELOPP

 V¤RDET AV SPELARENS INSTATS UPPG¥R TILL H¶GST  BAS BELOPP

 V¤RDET AV H¶GSTA VINSTEN UPPG¥R TILL H¶GST BASBELOPP VARJE SPELAUTOMAT F¶RSES MED TILLST¥NDSHAVARENS NAMN

ELLER

N¥GOT ANNAT K¤NNETECKEN

 VARJE SPELAUTOMAT F¶RSES MED TILLST¥NDSHAVARENS NAMN

 DET KAN ANTAS ATT SPELAUTOMATEN INTE KOMMER ATT ANV¤NDAS F¶R N¥GOT ANNAT ¤NDAM¥L ¤N DEN ENLIGT ANS¶KAN ¤R AVSEDD F¶R OCH

 DET KAN ANTAS ATT GOD ORDNING KOMMER ATT R¥DA INOM DEN LOKAL ELLER P¥ DEN PLATS D¤R SPELET BEDRIVAS

2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER F¥R MEDDELA S¥DANA F¶RESKRIFTER OM SPELPLATS SPELTID OCH M¤RKNING AV SPELAUTOMATERNA SOM AVVIKER FR¥N F¶RSTA STYCKET OCH 3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA  g4ILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥ V¤RDEAUTOMATER I ANDRA FALL ¤N SOM AVSES I g F¥R GES OM

 SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED HOTELL OCH RESTAURANGVERK SAMHET OM DET F¶R R¶RELSEN FINNS TILLST¥ND TILL SERVERING AV SPRITDRYCKER VIN ELLER STARK¶L ENLIGT ALKOHOLLAGEN 	

 SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED HOTELL OCH RESTAURANG VERKSAMHET OM DET F¶R R¶RELSEN FINNS TILLST¥ND TILL SERVERING AV SPRITDRYCKER VIN ELLER STARK¶L ENLIGT ALKOHOLLAGEN 	

ELLER I SAMBAND MED BINGOSPEL

 V¤RDET AV SPELARENS INSATS UPPG¥R TILL H¶GST

 

BASBELOPP PER SPEL

 V¤RDET AV SPELARENS INSATS UPPG¥R TILL H¶GST

 

BASBELOPP PER SPEL

 V¤RDET AV H¶GSTA VINSTEN UPPG¥R TILL H¶GST TV¥HUNDRA G¥NGER INSATSEN

 V¤RDET AV H¶GSTA VINSTEN UPPG¥R TILL H¶GST ETTHUNDRA G¥NGER INSATSEN

 H¶GST FEM V¤RDEAUTOMATER PLACERAS P¥ VARJE SPELPLATS

 H¶GST KRONOR AV VINSTENS V¤RDE F¥R V¤XLAS MOT KONTANTER

 V¤RDET AV VINSTERNA I SPELET

MOTSVARAR MINST PROCENT AV INSATSERNAS V¤RDE

 V¤RDET AV VINSTERNA I SPELET

MOTSVARAR MINST PROCENT AV INSATSERNAS V¤RDE

 SPELAUTOMATERNA KAN KONTROL

LERAS GENOM TELE OCH DATABASERADE KOMMUNIKATIONSSYSTEM

 SPELAUTOMATERNA KAN KONTROL

LERAS GENOM TELE OCH DATABASERADE KOMMUNIKATIONSSYSTEM

 VARJE SPELAUTOMAT F¶RSES MED

TILLST¥NDSHAVARENS NAMN ELLER N¥GOT ANNAT K¤NNETECKEN

 VARJE SPELAUTOMAT F¶RSES MED

TILLST¥NDSHAVARENS NAMN ELLER N¥GOT ANNAT K¤NNETECKEN

 DET KAN ANTAS ATT SPELAUTO

MATEN INTE KOMMER ATT ANV¤NDAS F¶R N¥GOT ANNAT ¤NDAM¥L ¤N DEN ENLIGT ANS¶KAN ¤R AVSEDD F¶R OCH

 DET KAN ANTAS ATT SPELAUTO

MATEN INTE KOMMER ATT ANV¤NDAS F¶R N¥GOT ANNAT ¤NDAM¥L ¤N DEN ENLIGT ANS¶KAN ¤R AVSEDD F¶R OCH

 DET KAN ANTAS ATT GOD ORDNING

KOMMER ATT R¥DA INOM DEN LOKAL ELLER P¥ DEN PLATS D¤R SPELET SKALL BEDRIVAS

 DET KAN ANTAS ATT GOD ORDNING

KOMMER ATT R¥DA INOM DEN LOKAL ELLER P¥ DEN PLATS D¤R SPELET SKALL BEDRIVAS

4ILLST¥ND ENLIGT F¶RSTA STYCKET F¥R BARA L¤MNAS TILL ETT SPELF¶RETAG SOM ¤GS AV STATEN

 g

0ENNINGAUTOMATER V¤RDEAUTO MATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER F¥R INNEHAS BARA EFTER TILLST¥ND

0ENNINGAUTOMATER V¤RDEAUTO MATER VARUSPELSAUTOMATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER F¥R INNEHAS BARA EFTER TILLST¥ND

3¥DANA AUTOMATER F¥R DOCK INNEHAS UTAN S¤RSKILT TILLST¥ND AV DEN SOM HAR TILLST¥ND ENLIGT ELLER g ATT ANORDNA S¥DANT AUTOMATSPEL OM AUTOMATEN OM

 AV DEN SOM HAR TILLST¥ND ENLIGT

 ELLER g ATT ANORDNA S¥DANT

AUTOMATSPEL OM AUTOMATEN OM3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA FATTAS AV SPELTILLST¥NDET FATTAS AV SPELTILLST¥NDET

 AV AUTOMATINNEHAVARES D¶DSBO UNDER EN TID AV L¤NGST ETT ¥R FR¥N D¶DSFALLET OCH AV AUTOMATINNEHAVARES KONKURSBO L¤NGST INTILL DESS KONKURSEN HAR AVSLUTATS ELLER

 AV DEN SOM HAR F¥TT SITT TILLST¥ND ATT INNEHA AUTOMATEN ¥TERKALLAT TILL DESS ATT TRE M¥NADER HAR F¶RFLUTIT FR¥N DET ATT BESLUTET OM ¥TERKALLELSEN VANN LAGA KRAFT

4ILLST¥ND F¥R F¶RENAS MED S¤RSKILDA VILLKOR SAMT MED KONTROLL OCH ORDNINGSBEST¤MMELSER

 g

)NF¶RSEL TILL LANDET AV PENNING AUTOMATER V¤RDEAUTOMATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER ¤R TILL¥TEN ENDAST F¶R DEN SOM HAR R¤TT ATT ENLIGT g F¶RSTA STYCKET ELLER ANDRA STYCKET INNEHA S¥DAN AUTOMAT

)NF¶RSEL TILL LANDET AV PENNING AUTOMATER V¤RDEAUTOMATER VARU

SPELSAUTOMATER OCH SKICKLIGHETS

AUTOMATER ¤R TILL¥TEN ENDAST F¶R DEN SOM HAR R¤TT ATT ENLIGT g F¶RSTA STYCKET ELLER ANDRA STYCKET INNEHA S¥DAN AUTOMAT

 g

2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER F¥R F¶RESKRIVA UNDANTAG FR¥N g F¶RSTA STYCKET OCH g I FR¥GA OM PENNINGAUTOMATER V¤RDEAUTOMATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER SOM INNEHAS

2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST¤MMER F¥R F¶RESKRIVA UNDANTAG FR¥N g F¶RSTA STYCKET OCH g I FR¥GA OM PENNINGAUTOMATER V¤RDEAUTO MATER VARUSPELSAUTOMATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER SOM INNEHAS

 P¥ FARTYG I INTERNATIONELL TRAFIK F¶R SPEL P¥ FARTYGET ELLER I YRKESM¤SSIG VERKSAMHET F¶R TILLVERKNING REPARATION ELLER LIKNANDE

 g

) FR¥GA OM R¤TTEN ATT HANTERA OF¶RTULLADE PENNINGAUTOMATER V¤RDEAUTOMATER OCH SKICKLIG HETSAUTOMATER G¤LLER LAGEN 	 OM TRANSPORT F¶RVARING OCH F¶RST¶RING AV INF¶RSELREGLERADE VAROR M M

) FR¥GA OM R¤TTEN ATT HANTERA OF¶RTULLADE PENNINGAUTOMATER V¤RDEAUTOMATER VARUSPELSAUTO

MATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER

G¤LLER LAGEN 	 OM TRANSPORT F¶RVARING OCH F¶RST¶RING AV INF¶RSELREGLERADE VAROR MM

 A g %N VINST SOM BETALAS UT I SAM BAND MED SPEL P¥ EN VARUSPEL SAUTOMAT F¥R INTE L¶SAS IN MOT EN ANNAN VARA ELLER MOT KONTANTER AV

 DEN SOM ANORDNAT LOTTERIET DEN SOM INNEHAR DEN PLATS D¤R LOTTERIET TILLHANDAH¥LLS

 DEN SOM BEDRIVER N¤RINGS VERKSAMHET D¤R ELLER

0ROP "ILAGA  OMBUD F¶R S¥DANA PERSONER SOM AVSES I 

 g

,OTTERIINSPEKTIONEN PR¶VAR FR¥GOR OM TILLST¥ND ENLIGT g ATT INNEHA PENNINGAUTOMATER V¤RDE AUTOMATER OCH SKICKLIGHETSAUTO MATER

,OTTERIINSPEKTIONEN PR¶VAR FR¥GOR OM TILLST¥ND ENLIGT g ATT INNEHA PENNINGAUTOMATER V¤RDE AUTOMATER

VARUSPELSAUTOMATER

OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER

 g4ILL B¶TER ELLER F¤NGELSE I H¶GST SEX M¥NADER D¶MS DEN SOM UPPS¥TLIGEN ELLER AV GROV OAKTSAMHET

OLOVLIGEN ANORDNAR LOTTERI ELLER

 OLOVLIGEN INNEHAR EN PENNING AUTOMAT V¤RDEAUTOMAT ELLER SKICK LIGHETSAUTOMAT

 OLOVLIGEN ANORDNAR LOTTERI ELLER

 OLOVLIGEN INNEHAR EN PENNING AUTOMAT V¤RDEAUTOMAT

VARU

SPELSAUTOMAT

ELLER SKICKLIG

HETSAUTOMAT

4ILL B¶TER ELLER F¤NGELSE I H¶GST SEX M¥NADER D¶MS OCKS¥ DEN SOM I YRKESM¤SSIG VERKSAMHET ELLER ANNARS I F¶RV¤RVSSYFTE UPPS¥TLIGEN FR¤MJAR DELTAGANDE I ETT UTOM LANDET ANORDNAT LOTTERI OM FR¤MJANDET S¤RSKILT AVSER DELTAGANDE FR¥N 3VERIGE

) RINGA FALL D¶MS INTE TILL ANSVAR R BROTTET GROVT D¶MS TILL F¤NGELSE I H¶GST TV¥ ¥R

 $ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JULI  ) FR¥GA OM S¥DANA TILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥ VARUSPELSAUTOMATER SOM HAR BEVILJATS F¶RE DEN JULI G¤LLER ¤LDRE BEST¤MMELSER TILL UTG¥NGEN AV ¥R 

 $EN SOM VID LAGENS IKRAFTTR¤DANDE INNEHAR EN VARUSPELSAUTOMAT MED TILLST¥ND ENLIGT g F¥R INNEHA AUTOMATEN UTAN TILLST¥ND SOM AVSES I g TILL UTG¥NGEN AV ¥R 

 ) FR¥GA OM S¥DANA TILLST¥ND ATT ANORDNA SPEL P¥ V¤RDEAUTOMATER SOM HAR BEVILJATS F¶RE DEN JULI G¤LLER ¤LDRE BEST¤MMELSER TILL UTG¥NGEN AV ¥R 3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA ,AGR¥DSREMISSENS LAGF¶RSLAG +ASINOSPEL I 3VERIGE	

 &¶RSLAG TILL LAG OM KASINOSPEL

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS F¶LJANDE

)NLEDANDE BEST¤MMELSER

 g +ASINOSPEL F¥R EFTER TILLST¥ND ANORDNAS I LOKALER SOM HUVUDSAKLIGEN ANV¤NDS F¶R DETTA ¤NDAM¥L

 g -ED KASINOSPEL AVSES I DENNA LAG ROULETTSPEL T¤RNINGSSPEL KORTSPEL OCH LIKNANDE SPEL

) ETT KASINO F¥R DET ¤VEN F¶REKOMMA SPEL P¥ PENNINGAUTOMATER OCH ANDRA AUTOMATSPEL SOM AVSES I g LOTTERILAGEN 	

 g $ET F¥R FINNAS H¶GST SEX KASINON

LDERSGR¤NS OCH LEGITIMATIONSKRAV

 g $EN SOM ¤R UNDER ¥R F¥R INTE GES TILLTR¤DE TILL ETT KASINO

$EN SOM INTE ¤R K¤ND OCH INTE LEGITIMERAR SIG F¥R INTE HELLER GES TILLTR¤DE TILL ETT KASINO

2EGISTRERING

 g $EN SOM ANORDNAR KASINOSPEL SKALL F¶RA ETT REGISTER ¶VER BES¶KARNA P¥ KASINOT I SYFTE ATT F¶REBYGGA OCH AVSL¶JA BROTT

2EGISTRET F¥R F¶RAS MED HJ¤LP AV AUTOMATISERAD BEHANDLING

 g 2EGISTRET SKALL INNEH¥LLA UPPGIFT OM BES¶KARENS NAMN PERSONNUMMER ELLER ANNAT IDENTIFIERINGSNUMMER POSTADRESS SAMT UPPGIFT OM TIDPUNKT F¶R BES¶KET

 g "EST¤MMELSERNA I PERSONUPPGIFTSLAGEN 	 OM R¤TTELSE OCH SKADEST¥ND G¤LLER VID BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DENNA LAG

 g %N UPPGIFT I REGISTRET ¶VER BES¶KARE SKALL GALLRAS SENAST ETT ¥R EFTER DET ATT UPPGIFTEN REGISTRERATS

&¶RBUD MOT KREDITGIVNING

 g $EN SOM ANORDNAR KASINOSPEL F¥R INTE L¤MNA KREDIT F¶R INSATSER I SPELET

&¶RBUD F¶R ANST¤LLDA

g !NST¤LLDA ELLER FUNKTION¤RER HOS DEN SOM ANORDNAR KASINOSPEL F¥R INTE DELTA I N¥GOT SPEL I ETT KASINO "ESLUT OM TILLST¥ND OCH ¶VRIGA VILLKOR

0ROP "ILAGA  g 4ILLST¥ND ATT ANORDNA KASINOSPEL F¥R ENDAST L¤MNAS TILL F¶RETAG SOM I SIN HELHET DIREKT ELLER INDIREKT ¤GS AV STATEN

 g %TT TILLST¥ND ATT ANORDNA KASINOSPEL SKALL F¶RENAS MED DE S¤RSKILDA VILLKOR SAMT KONTROLL OCH ORDNINGSBEST¤MMELSER SOM BEH¶VS F¶R ATT SPEL VERKSAMHETEN SKALL BEDRIVAS P¥ ETT FR¥N ALLM¤N SYNPUNKT L¤MPLIGT S¤TT

"ESLUTANDE MYNDIGHET

 g 2EGERINGEN PR¶VAR FR¥GOR OM TILLST¥ND ATT ANORDNA KASINOSPEL

2EGERINGEN F¥R ¶VERL¥TA ¥T ,OTTERIINSPEKTIONEN ATT MEDDELA VILLKOR OCH BEST¤MMELSER ENLIGT g

4ILLSYN

 g ,OTTERIINSPEKTIONEN SKALL UT¶VA TILLSYN ¶VER ATT DENNA LAG OCH DE VILLKOR OCH BEST¤MMELSER SOM HAR MEDDELATS MED ST¶D AV LAGEN F¶LJS

TERKALLELSE ELLER ¤NDRING

 g %TT TILLST¥ND ATT ANORDNA KASINOSPEL SAMT VILLKOR OCH BEST¤MMELSER SOM HAR MEDDELATS MED ST¶D AV DENNA LAG F¥R ¥TERKALLAS ELLER ¤NDRAS OM VILLKOREN ELLER BEST¤MMELSERNA INTE F¶LJS ELLER DET ANNARS FINNS SK¤L F¶R DET

!VGIFTER

 g !VGIFTER F¥R TAS UT I ¤RENDEN OM TILLST¥ND OCH TILLSYN ENLIGT DENNA LAG 2EGERINGEN MEDDELAR F¶RESKRIFTER OM AVGIFTERNA

&¶RBUD MOT ¶VERKLAGANDE

 g "ESLUT SOM MEDDELATS MED ST¶D AV DENNA LAG F¥R INTE ¶VERKLAGAS

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JULI 

0ROP "ILAGA  &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM LOTTERISKATT

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS ATT g LAGEN 	 OM LOTTERISKATT SKALL HA F¶LJANDE LYDELSE

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

 g,OTTERISKATT SKALL BETALAS ENLIGT DENNA LAG TILL STATEN F¶R SVENSKT LOTTERI

3KATT TAS UT MED PROCENT AV DEN BEH¥LLNING SOM ¥TERST¥R SEDAN DE SAMMANLAGDA VINSTER SOM BETALATS UT TILL VINNARNA I LOTTERIET R¤KNATS AV FR¥N DE SAMMANLAGDA INSATSERNA

-ED UTBETALADE VINSTER AVSES DE VINSTER SOM BETALATS UT INOM DAGAR FR¥N SKATTSKYLDIGHETENS INTR¤DE

3KATT SKALL INTE BETALAS F¶R S¥DANT LOTTERI SOM AVSES I LAGEN 	 OM SKATT P¥ SPEL S¥DANT LOTTERI SOM AVSES I LAGEN 	 OM SKATT P¥ VINST SPARANDE MM

 VINSTDRAGNING P¥ H¤R I LANDET UTF¤RDADE PREMIEOBLIGATIONER LOTTERI SOM HAR ANORDNATS AV S¥DAN SAMMANSLUTNING SOM AVSES I g LOTTERILAGEN 	

 LOTTERI SOM HAR ANORDNATS AV

!" 3VENSKA 3PEL ELLER HEL¤GT DOTTER BOLAG TILL DETTA BOLAG ELLER

 S¥DANT LOTTERI OCH S¥DANT SPEL

ENLIGT LAGEN XXX	 OM KASINO SPEL SOM HAR ANORDNATS AV F¶RETAG SOM I SIN HELHET DIREKT ELLER INDIREKT ¤GS AV STATEN ELLER

 LOTTERI D¤R VINSTERNA INTE UTG¶RS AV PENGAR "ETECKNINGEN LOTTERI HAR SAMMA BETYDELSE I DENNA LAG SOM I g LOTTERILAGEN 	

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JULI 3ENASTE LYDELSE 

0ROP "ILAGA  &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LOTTERILAGEN 	

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS ATT g LOTTERILAGEN 	 SKALL HA F¶LJANDE LYDELSE

 g

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

,AGEN G¤LLER INTE SVENSKA STATENS PREMIEOBLIGATIONSL¥N $EN TILL¤MPAS INTE HELLER P¥ AUTOMATSPEL SOM INTE GER VINST ELLER GER VINST BARA I FORM AV FRISPEL &¶RESKRIFTER OM S¥DANT AUTOMATSPEL FINNS I LAGEN 	 OM ANORDNANDE AV VISST AUTOMATSPEL

$EN TILL¤MPAS INTE HELLER P¥ SPEL ENLIGT LAGEN XXX	 OM KASINOSPEL

?????????????????

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JULI 

0ROP "ILAGA  &¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM ALLM¤N KAMERA¶VERVAKNING

(¤RIGENOM F¶RESKRIVS ATT DET I LAGEN 	 OM ALLM¤N KAMERA¶VER VAKNING SKALL INF¶RAS EN NY PARAGRAF A g AV F¶LJANDE LYDELSE

.UVARANDE LYDELSE &¶RESLAGEN LYDELSE

 A g

4ILLST¥ND KR¤VS INTE F¶R ALLM¤N KAMERA¶VERVAKNING I ETT KASINO ENLIGT LAGEN XXX	 OM KASINOSPEL OM ¶VERVAKNINGEN HAR TILL SYFTE ATT F¶REBYGGA ELLER AVSL¶JA BROTT ELLER L¶SA TVISTER OM SPEL MELLAN SPELARE OCH DEN SOM ANORDNAR SPELET

!VLYSSNING ELLER UPPTAGNING AV LJUD F¥R INTE SKE UTAN TILLST¥ND

$ENNA LAG TR¤DER I KRAFT DEN JULI 

0ROP "ILAGA ,AGR¥DETS YTTRANDE !UTOMATSPEL	

5TDRAG UR PROTOKOLL VID SAMMANTR¤DE  

.¤RVARANDE FD JUSTITIER¥DET 3TAFFAN 6¤NGBY JUSTITIER¥DET 'ERTRUD ,ENNANDER REGERINGSR¥DET +JERTIN .ORDBORG

%NLIGT EN LAGR¥DSREMISS DEN FEBRUARI &INANSDEPARTEMENTET	 HAR REGERINGEN BESLUTAT INH¤MTA ,AGR¥DETS YTTRANDE ¶VER F¶RSLAG TILL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM SKATT P¥ SPEL LAG OM ¤NDRING I LOTTERILAGEN 	

&¶RSLAGEN HAR INF¶R ,AGR¥DET F¶REDRAGITS AV HOVR¤TTSASSESSORN 'UN ,OMBACH

,AGR¥DET L¤MNAR F¶RSLAGEN UTAN ERINRAN

0ROP "ILAGA ,AGR¥DETS YTTRANDE +ASINOSPEL I 3VERIGE	

5TDRAG UR PROTOKOLL VID SAMMANTR¤DE  

.¤RVARANDE FD JUSTITIER¥DET 3TAFFAN 6¤NGBY JUSTITIER¥DET 'ERTRUD ,ENNANDER REGERINGSR¥DET +JERTIN .ORDBORG

%NLIGT EN LAGR¥DSREMISS DEN MARS &INANSDEPARTEMENTET	 HAR REGERINGEN BESLUTAT INH¤MTA ,AGR¥DETS YTTRANDE ¶VER F¶RSLAG TILL LAG OM KASINOSPEL LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM LOTTERISKATT LAG OM ¤NDRING I LOTTERILAGEN 	 LAG OM ¤NDRING I LAGEN 	 OM ALLM¤N KAMERA¶VERVAKNING

&¶RSLAGEN HAR INF¶R ,AGR¥DET F¶REDRAGITS AV HOVR¤TTSASSESSORN 'UN ,OMBACH

&¶RSLAGEN F¶RANLEDER F¶LJANDE YTTRANDE AV ,AGR¥DET

&¶RSLAGET TILL LAG OM KASINOSPEL

%NLIGT F¶RSLAGET F¥R TILLST¥ND TILL KASINOSPEL L¤MNAS BARA TILL F¶RETAG SOM I SIN HELHET DIREKT ELLER INDIREKT ¤GS AV STATEN $ET ¤R ALLTS¥ FR¥GA OM ETT STATLIGT MONOPOL S¥SOM G¤LLER F¶R STORA DELAR AV DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I ¶VRIGT ,AGR¥DET VILL P¥PEKA ATT MAN INTE UTAN VIDARE KAN UTG¥ FR¥N ATT ETT S¥DANT MONOPOL SKULLE GODTAS AV %' DOMSTOLEN $E SK¤L SOM ¥BEROPAS TILL ST¶D F¶R MONOPOL N¤MLIGEN ATT DET SYFTAR TILL ATT F¶REBYGGA ATT KASINOSPEL UTNYTTJAS BEDR¤GLIGT F¶R ATT P¥ SPELARNAS BEKOSTNAD GYNNA KOMMERSIELLA INTRESSEN MED NEGATIVA SOCIALA OCH EKONOMISKA KONSEKVENSER SOM F¶LJD TORDE I OCH F¶R SIG VARA S¥DANA SK¤L F¶R INSKR¤NKNINGAR I ETABLERINGSFRIHETEN SOM DET H¤R I F¶RSTA HAND ¤R FR¥GA OM SOM KAN GODTAS ENLIGT %' R¤TTEN I VART FALL OM INSK¤NK NINGARNA INTE ¤R DISKIMINERANDE 6AD SOM KAN IFR¥GAS¤TTAS ¤R OM INTE SYFTET MED REGLERINGEN KAN TILLGODOSES MED MINDRE INGRIPANDE ¥TG¤RDER 9TTRANDET AV GENERALADVOKATEN I ETT VID %' DOMSTOLEN ANH¤NGIGT M¥L # 	 OM ETT FINSKT SPELMONOPOL KAN TYDA P¥ ATT ETT MONOPOL SKULLE KUNNA STRIDA MOT PROPORTIONALITETSPRINCIPEN $ET ¤R DOCK FR¥GA ENDAST OM GENERALADVOKATENS YTTRANDE OCH %' DOMSTOLEN HAR INTE SAGT SITT ) VART FALL FINNS DET INTE ANLEDNING ATT NU UNDANTA KASINOSPEL SOM ENLIGT ,AGR¥DETS UPPFATTNING UR FLERA SYNVINKLAR KAN BETRAKTAS SOM BETYDLIGT FARLIGARE ¤N M¥NGA ANDRA SPELFORMER FR¥N DE PRINCIPER SOM I ¶VRIGT TILL¤MPAS P¥ DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

 OCH gg

"EST¤MMELSERNA GER INTE N¥GON TR¤FFANDE BILD AV DEN VERKSAMHET F¶R VILKEN LAGEN G¤LLER $E ¤R INRIKTADE P¥ KASINOSPEL MEN SAMMA SPELTYPER REGLERAS OCKS¥ I LOTTERILAGEN 6ERKSAMHETEN KARAKTERISERAS I V¤L S¥ H¶G

0ROP "ILAGA GRAD AV ATT DEN BEDRIVS I EN S¤RSKILD LOKAL ETT KASINO /RDET KASINO F¶REKOMMER OCKS¥ UPPREPADE G¥NGER I LAGTEXTEN UTAN ATT DEFINIERAS

6IDARE B¶R AV LAGTEXTEN FRAMG¥ ATT ¤VEN SPEL P¥ PENNINGAUTOMATER OCH LIKNANDE KR¤VER TILLST¥ND ¤VEN OM DET SKER I ETT KASINO

,AGR¥DET F¶RESL¥R ATT DE B¥DA PARAGRAFERNA DISPONERAS OM OCH GES F¶RSLAGSVIS F¶LJANDE LYDELSE

 g -ED KASINOSPEL AVSES I DENNA LAG ROULETTSPEL T¤RNINGSSPEL KORTSPEL OCH LIKNANDE SPEL SOM ANORDNAS I LOKALER VILKA HUVUDSAKLIGEN ANV¤NDS F¶R DETTA ¤NDAM¥L ETT KASINO	

 g +ASINOSPEL F¥R INTE ANORDNAS UTAN TILLST¥ND

4ILLST¥ND TILL KASINOSPEL F¥R ¤VEN OMFATTA SPEL P¥ PENNINGAUTOMATER OCH ANDRA AUTOMATSPEL SOM AVSES I g LOTTERILAGEN 	

/M BEGREPPET KASINO GES EN MER FRAMSKJUTEN PLATS I DE INLEDANDE PARAGRAFERNA SKULLE ENLIGT ,AGR¥DETS MENING EN KORTARE OCH B¤TTRE RUBRIK P¥ DEN NYA LAGEN VARA +ASINOLAG 

 OCH gg

) PARAGRAFERNA ANGES ATT DEN SOM ANORDNAR KASINOSPEL SKALL F¶RA ETT REGISTER ¶VER BES¶KARNA P¥ KASINOT g	 OCH ATT REGISTRET SKALL INNEH¥LLA VISSA BEST¤MDA UPPGIFTER g 	 6ID LAGR¥DSF¶REDRAGNINGEN HAR UPPGETTS ATT BES¶KARNA OCKS¥ SKULLE FOTOGRAFERAS N¥GOT SOM KNAPPAST FRAMG¥R VARE SIG AV LAGTEXTEN ELLER REMISSEN I ¶VRIGT 6ISSERLIGEN S¤GS I DEN ALLM¤NNA MOTIVERINGEN ATT F¶REBILDEN F¶R ARBETSGRUPPENS F¶RSLAG OM KRAV P¥ LEGITIMERING AVBILDNING OCH REGISTRERING ¤R H¤MTAD FR¥N &INLAND OCH ATT ETT SYSTEM LIKNANDE DET FINSKA ENLIGT REGERINGENS UPPFATTNING SKAPAR F¶RUTS¤TTNINGAR F¶R EN GOD ORDNING OCH H¶G S¤KERHET I KASINOVERKSAMHET

%N S¥ PASS INGRIPANDE ¥TG¤RD I INTEGRITETEN SOM EN FOTOGRAFERING VID BES¶KET INNEB¤R B¶R ENLIGT ,AGR¥DETS MENING KLART FRAMG¥ AV LAGTEXTEN $ETTA VAR OCKS¥ ARBETSGRUPPENS F¶RSLAG 6IDARE B¶R KLARG¶RAS VAD FOTOT SKALL ANV¤NDAS TILL SOM UNDERLAG ENBART F¶R EN IDENTITETSHANDLING F¶R BES¶KAREN VID KOMMANDE BES¶K P¥ KASINOT ELLER OM DET SKALL F¶RVARAS TILLSAMMANS MED ¶VRIGA REGISTERUPPGIFTER HOS ANORDNAREN !TT D¶MA AV F¶RSLAGET SKALL FOTOT INTE ING¥ I REGISTRET R EN ANNAN ORDNING AVSEDD B¶R ¤VEN DETTA KOMMA TILL UTTRYCK I LAGTEXTEN

 OCH gg

,AGEN INNEH¥LLER F¶RH¥LLANDEVIS F¥ BEST¤MMELSER VILKA ENDAST UPPTAR DEN GRUNDL¤GGANDE REGLERINGEN AV KASINOVERKSAMHETEN .¤RMARE VILLKOR TEX ANG¥ENDE SPELINSATSER ELLER BETALNINGSMEDEL LIKSOM FULLST¤NDIGA KONTROLL OCH ORDNINGSBEST¤MMELSER SAKNAS 5PPST¤LLANDET AV S¥DANA VILLKOR OCH BEST¤MMELSER F¥R EMELLERTID UPPFATTAS SOM ETT F¶RVALTNINGSBESLUT I VARJE

0ROP "ILAGA ENSKILT FALL $ET KAN D¤RF¶R GODTAS ATT DESSA MEDDELAS AV REGERINGEN ELLER AV ,OTTERIINSPEKTIONEN

 g

5PPENBARLIGEN B¶R BESLUT OM ¥TERKALLELSE ELLER ¤NDRINGAR SOM AVSES I PARAGRAFEN FATTAS AV SAMMA MYNDIGHET SOM HAR GIVIT TILLST¥NDET ELLER MEDDELAT VILLKOREN ELLER BEST¤MMELSERNA $ET KAN DOCK FINNAS SK¤L ATT F¶R ST¶RRE TYDLIGHETS SKULL ANGE DETTA I LAGTEXTEN $ET KAN SKE GENOM TILL¤GG AV EN ANDRA MENING AV F¶RSLAGSVIS F¶LJANDE LYDELSE &R¥GOR OM ¥TERKALLELSE ELLER ¤NDRING PR¶VAS AV REGERINGEN ELLER OM FR¥GAN AVSER VILLKOR ELLER BEST¤MMELSER SOM HAR MEDDELATS AV ,OTTERIINSPEKTIONEN AV DENNA

VRIGA LAGF¶RSLAG

,AGR¥DET L¤MNAR F¶RSLAGEN UTAN ERINRAN

0ROP "ILAGA &INANSDEPARTEMENTET

5TDRAG UR PROTOKOLL VID REGERINGSSAMMANTR¤DE DEN MARS 

.¤RVARANDE STATSR¥DET &REIVALDS ORDF¶RANDE OCH STATSR¥DEN 3AHLIN 0AGROTSKY 7¤RNERSSON ,EJON

&¶REDRAGANDE STATSR¥DET 7¤RNERSSON

2EGERINGEN BESLUTAR PROPOSITION +ASINOSPEL I 3VERIGE MM