Prop. 1999/2000:17

Avtal mellan Sverige och Danmark om beskattning av anställda ombord på färjor och tåg m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 oktober 1999

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Danmark om beskattning av anställda ombord på färjor och tåg i reguljär trafik mellan Sverige och Danmark samt – med anledning av avtalet – antar lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Sverige och Danmark om beskattning av anställda ombord på färjor och tåg i reguljär trafik mellan Danmark och Sverige,

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna,

3. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:639) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

dels att den nuvarande bilagan till lagen skall betecknas bilaga 1,

dels att det till lagen skall fogas en ny bilaga, bilaga =2, av följande

lydelse.

Bilaga 2

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering =om =beskattning =av =anstællda =ombord =pè =færjor =och =tèg =i reguljær trafik mellan Danmark och Sverige

I förhållandet mellan Sverige och Danmark skall följande gälla enligt avtalet den 23 september 1996 mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.

Artikel 1

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 beskattas inkomst, som person med hemvist i Danmark eller Sverige förvärvar genom arbete utfört på tåg i reguljär trafik uteslutande mellan Danmark och Sverige endast i den avtalsslutande stat där arbetsgivaren har hemvist. Sådan inkomst får emellertid även beskattas i den avtalsslutande stat där personen har hemvist. En förutsättning för tillämpning av denna punkt är dock att arbetet utförs på tåg i gränsöverskridande trafik och att personen utför arbetet i båda länderna under en och samma dag. Med gränsöverskridande trafik avses trafik som påbörjas i Danmark och avslutas i Sverige respektive påbörjas i Sverige och avslutas i Danmark.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 och artikel 31 punkt 3 beskattas inkomst, som person med hemvist i Danmark eller Sverige förvärvar genom arbete utfört ombord på danskt eller svenskt skepp i internationell färjetrafik mellan Danmark och Sverige endast i den avtalsslutande stat där arbetsgivaren har hemvist. Sådan inkomst får emellertid även beskattas i den avtalsslutande stat där personen har hemvist. Med internationell färjetrafik avses befordran av passagerare och gods i reguljär trafik uteslutande mellan hamn i Danmark och hamn i Sverige.

Artikel 2

Bestämmelsen i punkt 3 i protokollspunkt V skall inte längre tillämpas.

Artikel 3

Detta avtal träder i kraft den tjugoförsta dagen efter den dag när de berörda staterna skriftligen har meddelat varandra att de konstitutionella åtgärder som krävs i respektive stat har vidtagits, och dess bestämmelser skall tillämpas i fråga om skatter på inkomst som bestäms för beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1999:639) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna i dess lydelse enligt lagen (1999:639) om ändring i nämnda lag och ikraftträdandebestämmelserna till lagen (1999:639) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge och Sverige undertecknade den 23 september 1996 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta gälla som lag här i landet.

Avtalets bestämmelse i artikel 3 punkt

1 a att uttrycket ”Finland” inte inbegriper landskapet Åland i fråga om den finska kommunalskatten skall inte gälla.

Avtalet och protokollet är avfattade på danska, färöiska, finska, isländska, norska och svenska språken. På svenska språket har utfärdats två texter, en för Finland och en för Sverige. Samtliga texter har samma giltighet. Den för Sverige utfärdade texten framgår av

bilaga = =till

denna lag.

Avtalet och protokollet är avfattade på danska, färöiska, finska, isländska, norska och svenska språken. På svenska språket har utfärdats två texter, en för Finland och en för Sverige. Samtliga texter har samma giltighet. Den för Sverige utfärdade texten framgår av

bilaga =1 =till

denna lag.

Det =avtal =mellan =Sverige =och Danmark =om =beskattning =av anstællda =ombord =pè =færjor =och tèg =i =reguljær =trafik =mellan Danmark =och =Sverige =som undertecknades =den =30 =september 1999 =skall =gælla =som =lag =hær =i landet. =Avtalet =ær =avfattat =pè danska =och =svenska =sprèken. =Den för =Sverige =utfærdade =texten framgèr av bilaga 2 till denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer

=och =tillæm-

pas i frèga om Ýland frèn och med den tidpunkt dè avtalet som avses i 1 = =andra =stycket =började =tillæmpas =och =i =övrigt =pè =inkomst =som förværvas den 1 januari som följer

nærmast =efter =det =èr =dè =lagen træder i kraft eller senare.

3. Ärendet och dess beredning

Ett nytt nordiskt skatteavtal undertecknades den 23 september 1996. Det nya avtalet trädde i kraft den 11 maj 1997 och tillämpas från den 1 januari 1998. Lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna trädde i kraft den 31 december 1997 (SFS1997:858). Vissa ändringar i avtalet har gjorts genom ett protokoll som undertecknades den 6 oktober 1997 (SFS 1997:920). Förhandlingar mellan Sverige och Danmark i fråga om ändrade regler för beskattning av anställda ombord på färjor och tåg i reguljär trafik mellan Sverige och Danmark inleddes under år 1997. Ett förslag till överenskommelse paraferades den 28 januari 1999. Förslaget har remitterats till

Kammarrætten =i =Jönköping och Riksskatteverket. Remissinstanserna har

tillstyrkt avtalet. Avtalet undertecknades i Stockholm den 30 september 1999. Förslag till lag om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna har upprättats inom Finansdepartementet.

Lagrèdet

Såsom framgår av 2 § i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna skall avtalets beskattningsregler endast tillämpas i den mån de medför inskränkning i den skattskyldighet som annars skulle föreligga. Dessutom innebär förslagen till lagändringar endast ändringar av ringa art. Regeringen anser på grund härav att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna

I 1996 års dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna föreskrivs att lön och liknande ersättning för arbete ombord på svenskt tåg i trafik mellan Sverige och Danmark som betalas till en person som har hemvist i Sverige skall beskattas endast i Sverige. Motsvarande gäller för en person med hemvist i Danmark.

Enligt avtalet får inkomst av arbete som utförs ombord på danskt, färöiskt, finskt, isländskt, norskt eller svenskt skepp i internationell trafik beskattas i den avtalsslutande stat vars nationalitet skeppet har. Denna bestämmelse hindrar inte den anställdes hemviststat från att också beskatta inkomsten. Hemviststaten skall i sådant fall undanröja dubbelbeskattningen. Enligt ikraftträdandebestämmelserna gäller dock att sådan inkomst beskattas

endast i den avtalsslutande stat vars nationalitet

skeppet har. Denna bestämmelse tillämpas emellertid endast t.o.m. utgången av år 2000.

Statens Järnvägar (SJ) och Danske Statsbaner (DSB) har ingått ett samarbetsavtal om att, i samband med öppnandet av den fasta Öresundsförbindelsen, gemensamt bedriva passagerartågtrafiken över Öresund. Det kan därför samtidigt vara både svensk och dansk personal

anställd av SJ eller DSB på samma tåg. Enligt det nu gällande skatteavtalet mellan de nordiska länderna skulle därmed inkomst som uppbärs av en person anställd ombord på ett sådant tåg kunna bli beskattad för en del av inkomsten i Sverige och en del i Danmark. För att undvika en sådan uppdelning av inkomsten har avtalet mellan Sverige och Danmark ingåtts. Ändringen innebär att beskattning av inkomst av arbete som uppbärs av person med hemvist i Danmark eller Sverige för arbete utfört på tåg får ske i den stat där arbetsgivaren har hemvist. Inkomsten får även beskattas i den stat där den anställde har hemvist. Hemviststaten skall i sådant fall undanröja eventuellt uppkommen dubbelbeskattning. En person med hemvist i Sverige som är anställd av DSB på ett tåg i reguljär trafik mellan Sverige och Danmark beskattas således i Danmark för hela inkomsten. Detta hindrar inte att även Sverige beskattar inkomsten men skall som hemviststat avräkna den danska skatten. Bestämmelserna gäller endast för anställning ombord på tåg i reguljär trafik uteslutande mellan Sverige och Danmark och avser således regionaltrafiken mellan länderna. En ytterligare förutsättning för tillämpning av de nya bestämmelserna är att den anställde utför arbetet på tåg i gränsöverskridande trafik och att arbetet utförs i båda länderna under en och samma dag. I normalfallet innebär de nya reglerna att beskattning sker endast i en av staterna eftersom de allra flesta anställda av SJ har hemvist i Sverige och de allra flesta anställda av DSB har hemvist i Danmark.

På motsvarande sätt som i fråga om tågtrafiken samarbetar danska och svenska rederier i fråga om färjetrafiken över Öresund. Besättningen på dessa färjor arbetar ömsom på dansk färja och ömsom på svensk färja och blir beskattad för en del av lönen i Danmark och en del i Sverige. För att undvika detta har en bestämmelse införts som innebär att inkomst som person med hemvist i Danmark eller Sverige förvärvar genom arbete ombord på danskt eller svenskt skepp i internationell färjetrafik beskattas endast i den stat där arbetsgivaren har hemvist. Är den anställdes hemviststat en annan än arbetsgivarens får även beskattning ske i den anställdes hemviststat som i sådant fall skall undanröja eventuell dubbelbeskattning. Denna nya bestämmelse är i princip utformad på samma sätt som i fråga om tågtrafiken och gäller internationell färjetrafik som avser befordran av gods och personer uteslutande mellan hamn i Danmark och hamn i Sverige. Även dessa regler innebär i normalfallet att beskattning sker endast i en av staterna.

5. Nordiskt preliminärskatteavdrag

Skatteutskottet tog under 1992 (1991/92:SkU29 F-skattebevis – nya regler för skatteavdrag och socialavgifter) upp frågan om förutsättningar för en multilateral överenskommelse mellan de nordiska länderna för att förbättra och säkerställa uppbörden av preliminär skatt inom Norden (dnr Fi3102/92). Finansdepartementet uppdrog åt Riksskatteverket att utreda förutsättningarna för arbetsgivare att innehålla preliminär skatt för personer med bostad och arbete i olika nordiska länder. Riksskatteverket

lämnade, efter kontakter med skatteförvaltningarna i de nordiska länderna, en rapport till Finansdepartementet med förslag till hur ett sådant avdrag skulle kunna genomföras. Av redovisningen framgick dock att övriga länders inställning till en sådan ordning inte var odelat positiv. Finansdepartementet har senare vid upprepade tillfällen tagit upp frågan med de övriga länderna men någon enighet har inte kunnat uppnås. Regeringen gör därför bedömningen att det för närvarande saknas förutsättningar att tillsammans med de övriga nordiska länderna åstadkomma ett system för ömsesidigt bistånd med uppbörd av preliminär skatt. Ärendet avskrivs därför från vidare handläggning.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 oktober 1999

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, Freivalds, Thalén, Winberg, Ulvskog, Lindh, von Sydow, Pagrotsky, Östros, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon, Lövdén, Ringholm

Föredragande: statsrådet Ringholm

Regeringen beslutar proposition Avtal mellan Sverige och Danmark om beskattning av anställda ombord på färjor och tåg m.m.