Prop. 2008/09:32

Förlängd giltighetstid för försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse

Prop. 2008/09:32

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 september 2008

Fredrik Reinfeldt

Åsa Torstensson (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2010.

1

Prop. 2008/09:32

2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut .................................................................3

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse ....................4

3 Ärendet och dess beredning..............................................................5 4 Försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse förlängs .............................................................................................5 5 Konsekvensbeskrivning....................................................................6

6 Författningskommentar.....................................................................7

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 september 2008. ........................................................................................................8

1 Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2008/09:32

3

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.

Prop. 2008/09:32

4

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Härigenom föreskrivs att ikraftträdande och övergångsbestämmelserna till lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

TPF

1

FPT

ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och upphör att gälla den 1 februari 2009. För den som fått ansökan beviljad enligt 6 § och då villkorstiden inte löpt ut innan lagen upphör att gälla, skall dock bestämmelserna fortsätta att tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999 och upphör att gälla den 1 januari 2011. För den som fått ansökan beviljad enligt 6 § och då villkorstiden inte löpt ut innan lagen upphör att gälla, ska dock bestämmelserna fortsätta att tillämpas.

TP

1

PT

Senaste lydelse av lagens ikraftträdande och övergångsbestämmelse 2003:217.

3 Ärendet och dess beredning

Prop. 2008/09:32

5

I propositionen Ny körkortslag m.m. (prop. 1997/98:124) föreslog regeringen bland annat en ny lag om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Genom lagen infördes i några län möjlighet att under en försöksperiod i vissa fall ersätta en återkallelse av ett körkort med förarbehörighet B på grund av rattfylleri med en körkortsbehörighet som endast ger rätt att köra bilen om den utrustats med en anordning som omöjliggör körning, om det finns alkohol i förarens utandningsluft (alkolås). Försökslagen trädde i kraft den 1 februari 1999 och skulle gälla till utgången av januari 2004.

I propositionen Vissa ändrade regler för körkort med alkolås, m.m. (prop. 2002/03:55) föreslog regeringen bland annat att försöksverksamheten skulle utvidgas till att omfatta hela landet samt att försöksverksamheten med alkolås även skulle vara möjlig för de fordonstyper som ingår i förarbehörigheterna B, BE, C, CE, D och DE. Försöksverksamheten förlängdes och ska upphöra att gälla den 1 februari 2009.

Lagrådet

Lagrådet har tidigare granskat den lag som det här är fråga om. Det förevarande förslaget innebär inga materiella ändringar i lagen utan endast en förlängning. Det är angeläget att riksdagen snarast kan fatta beslut i ärendet så att lagens bestämmelser kommer att gälla även efter utgången av januari 2009. Av dessa skäl har regeringen avstått från att inhämta Lagrådets yttrande.

4 Försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse förlängs

Regeringens förslag: Lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2010.

Skälen för regeringens förslag: Lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse reglerar förutsättningarna för den verksamhet som i dag bedrivs med alkolås för personer som gjort sig skyldiga till trafikbrott efter alkoholförtäring. Frågan om att införa ett permanent system med villkor om alkolås för rattfyllerister vars körkort har återkallats är föremål för utredning, 2008 års alkolåsutredning (dir. 2007:157). Alkolåsutredningen ska redovisa sina förslag senast den 1 oktober 2008.

Försöksverksamheten bör fortsätta fram till dess att frågan om ett permanent system med villkor om alkolås blivit utredd och ett nytt system eventuellt kan införas. Nuvarande försöksverksamhet upphör att gälla den 1 februari 2009. Mot denna bakgrund ska lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse förlängas till och med den 31 december 2010.

5 Konsekvensbeskrivning

Prop. 2008/09:32

6

Förslaget innebär inga tillkommande uppgifter. De myndigheter som berörs av den administrativa hanteringen av bestämmelsernas tillämpning hanterar ärendena inom befintliga anslagsramar.

6 Författningskommentar

Prop. 2008/09:32

7

Ändringen innebär att lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse som reglerar förutsättningarna för den verksamhet som bedrivs med alkolås förlängs till och med den 31 december 2010. För den som fått en ansökan beviljad och där villkorstiden inte löpt ut innan lagen upphör att gälla, ska bestämmelserna alltjämt fortsätta att tillämpas. Den nya bestämmelsen innebär således ingen ändring i detta avseende.

Prop. 2008/09:32

8

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 september 2008.

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Odell, Ask, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Larsson, Erlandsson, Torstensson, Carlgren, Hägglund, Borg, Sabuni.

Föredragande: Statsrådet Torstensson.

U

Regeringen beslutar proposition 2008/09:32 Förlängd giltighetstid för försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse.