Prop. 2022/23:3

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 oktober 2022

Magdalena Andersson

Ann Linde (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen medger att Sverige, i syfte att på ett ordnat sätt avveckla det svenska förbandsbidraget till Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (Minusma), fortsätter att ställa en svensk väpnad styrka till förfogande i Mali till och med den 30 juni 2023, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd.

I propositionen redogör regeringen för insatsens folkrättsliga grund och sina överväganden inför en avveckling av det svenska bidraget. Regeringen redogör även för bidragets ekonomiska konsekvenser.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 470 personer till förfogande för att avveckla det svenska förbandsbidraget till Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) till och med den 30 juni 2023, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd.

2. Ärendet och dess beredning

FN:s säkerhetsråd antog den 5 juli 2012 resolution 2056 (2012), som fastställde att situationen i Mali utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet. Den 25 april 2013 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2100 (2013), som med stöd av FN-stadgans kapitel VII inrättade en FN-ledd stabiliseringsinsats i Mali, United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (Minusma).

Efter förslag från regeringen i propositionen Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali beslutade riksdagen den 12 juni 2014 att ställa en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i FN:s stabiliseringsinsats i Mali (prop. 2013/14:189, bet. 2013/14:UFöU2, rskr. 2013/14:335).

Sedan 2015 har FN:s säkerhetsråd årligen i juni förlängt Minusmas mandat, senast den 29 juni 2022 genom resolution 2640 (2022) som förlängde Minusmas mandat till och med den 30 juni 2023.

Det fortsatta svenska deltagandet i FN:s militära stabiliseringsinsats i Mali har tidigare varit föremål för riksdagens ställningstagande, senast genom förslag i prop. 2021/22:22 (bet. 2021/22:UFöU1, rskr. 2021/22:102).

Efter förankring i riksdagens sammansatta utrikes- och försvarsutskott fattade regeringen den 17 mars 2022 beslut om att ge Försvarsmakten i uppgift att planera för att i mitten av november 2022 inleda en ordnad avveckling av det svenska förbandsbidraget till Minusma. Avvecklingen ska vara avslutad senast den 30 juni 2023.

3. Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, Minusma

FN:s säkerhetsråd antog den 25 april 2013 resolution 2100 (2013) med stöd av FN-stadgans kapitel VII. Genom resolutionen upprättades Minusma, för en period om inledningsvis tolv månader.

Insatsen är huvudsakligen utgrupperad i Bamako och i norra Mali. Högkvarteret för insatsen, med både civil och militär ledning, ligger i Bamako och sektorshögkvarter finns i Timbuktu, Gao och Kidal. Ett regionalt kontor finns i Mopti.

4. Folkrättsligt mandat för insatsen

Genom resolution 2100 (2013) fastställde FN:s säkerhetsråd att situationen i Mali utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet och beslutade, med stöd av kapitel VII i FN-stadgan, att upprätta Minusma.

Insatsen har förlängts årligen, senast genom resolution 2640 (2022), då den förlängdes till och med den 30 juni 2023. Inbjudan till FN av Malis regering utgör ytterligare en folkrättslig grund för insatsen. Inbjudan förlorar inte giltighet i ljuset av den senaste utvecklingen i landet.

5. Det svenska militära bidraget till Minusma

Avsikten är att det svenska förbandsbidraget till Minusma under 2023 ska fortsätta att avvecklas. Avvecklingen ska vara helt avslutad senast den 30 juni 2023 men kan beroende på utvecklingen komma att behöva ske snabbare än så. Huvuduppgiften för det svenska förbandet är att inom ramen för tillgängliga resurser och förmågor och i nära dialog med andra truppbidragande länder samt med FN, fortsätta den avveckling av det svenska förbandsbidraget till Minusma som planeras att inledas den 15 november 2022. Avvecklingen ska vara helt avslutad senast den 30 juni 2023.

Den svenska avvecklingsstyrkan kommer att vara stationerad i Gao, huvudort i Minusmas östra sektor. Det svenska förbandet förutses uppgå till ungefär 220 personer på plats. Styrkan ska med kort varsel kunna förstärkas tillfälligt för räddnings-, evakuerings-, förstärknings- och fritagningsinsatser vid försämrat säkerhetsläge eller förbandsrotationer. Sammantaget ska det svenska förbandsbidraget kunna uppgå till högst 470 personer.

Hotbilden för personalen kommer att variera. Försvarsmakten kommer att göra löpande hot- och riskbedömningar och vidta eventuella åtgärder utifrån denna bedömning.

6. Regeringens överväganden och förslag

Regeringens förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 470 personer till förfogande för att avveckla det svenska förbandsbidraget till FN:s stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) till och med den 30 juni 2023,

under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd.

Skälen för regeringens förslag: Sverige har noga följt den allvarliga utvecklingen med militära maktövertaganden och etablerandet av ett samarbete med Wagnergruppen. Överväganden har löpande gjorts om

Sveriges engagemang vilket lett till bedömningen att det svenska förbandsbidraget till Minusma ska avvecklas tidigare än planerat.

Efter förankring i riksdagens sammansatta utrikes- och försvarsutskott fattade regeringen den 17 mars 2022 beslut om att ge Försvarsmakten i uppdrag att inleda en avveckling i mitten av november 2022 som ska vara helt avslutad senast den 30 juni 2023.

Det totala svenska förbandsbidraget till Minusma kommer även fortsättningsvis att uppgå till ungefär 220 personer på plats fram till och med den 30 juni 2023.

Avsikten är att det planerade svenska förbandsbidraget till Minusma ska utgöras av en avvecklingsstyrka. Huvuduppgiften för det svenska förbandet är att inom ramen för tillgängliga resurser och förmågor och i nära dialog med andra truppbidragande länder samt med FN, fortsätta den avveckling av det svenska förbandsbidraget till Minusma som planeras att inledas den 15 november 2022. Avvecklingen ska vara helt avslutad senast den 30 juni 2023.

Den svenska avvecklingsstyrkan kommer att vara stationerad i Gao, huvudort i Minusmas östra sektor.

Under försämrade säkerhetsförhållanden är det viktigt att regeringen har möjlighet att tillfälligt förstärka de väpnade militära insatser som Sverige genomför. Förstärkningen kan omfatta exempelvis tillförsel av materiel, undsättning och evakuering. En räddnings-, evakuerings- och förstärknings- och fritagningsinsats är till sin natur tillfällig och tidskritisk. En insats av detta slag måste även vara anpassad till den specifika situationen. Detta gör att det i förväg är svårt att uppskatta omfattningen av och kostnaderna för en sådan insats. Även om normalnivån på det svenska förbandsbidraget under 2023 kommer att vara ungefär 220 personer på plats, söker därför regeringen riksdagens medgivande att ställa en svensk väpnad styrka om högst 470 personer till förfogande för Minusma till och med den 30 juni 2023. Medgivandet bör enligt regeringens mening gälla under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat från FN:s säkerhetsråd.

Försvarsmakten kommer att göra löpande hot- och riskbedömningar och vidta eventuella åtgärder utifrån denna bedömning.

Av 15 kap. 16 § regeringsformen följer att riksdagens medgivande krävs för att en svensk väpnad styrka ska kunna sändas till ett annat land om det inte finns en skyldighet att fullgöra en internationell förpliktelse som riksdagen har godkänt eller ett medgivande i lag som anger förutsättningarna för åtgärden. Eftersom det i detta fall inte är fråga om en internationell förpliktelse som har godkänts av riksdagen och ett bemyndigande i lag saknas, krävs riksdagens medgivande för att en svensk väpnad styrka ska kunna delta i Minusma. Det aktuella svenska styrkebidragets förmåga och uppgifter är sådana att det är att betrakta som en väpnad styrka i regeringsformens mening.

7. Ekonomiska konsekvenser

Regeringen beräknar att kostnaden för det svenska bidraget under 2023 kommer att uppgå till högst 300 000 000 kronor.

Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt och är beräknade utifrån beräkningsmodellen för kostnadsfördelning mellan anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt och anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap. Kostnaderna ska hanteras inom ramen för beräknade anslagsnivåer. Även merkostnader för eventuella förstärknings- och evakueringsåtgärder samt återställandekostnader till följd av insatsen ryms inom beräknade anslagsnivåer för anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt.

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 oktober 2022

Närvarande: statsminister Andersson, ordförande, och statsråden Shekarabi, Linde, Ekström, Strandhäll, Dahlgren, Ernkrans, Hallberg, Sätherberg, Thorwaldsson, Gustafsdotter, Axelsson Kihlblom, Farmanbar, Danielsson, Karkiainen

Föredragande: statsrådet Linde

Regeringen beslutar proposition Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali