RA-FS 2001:1

Socialstyrelsens och Riksarkivets allmänna råd till Utkom från trycket

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Riksarkivets kungörelse om upphävande av RA-FS 2001:1

Socialstyrelsens och Riksarkivets allmänna råd till Utkom från trycket

kommuner och landsting om handhavandet av den 15 mars 2001

patientjournaler i vissa fall;

beslutad den 12 februari 2001.

Riksarkivet beslutari samråd med Socialstyrelsenl att Socialstyrelsens och

Riksarkivets allmänna råd (RA-FS l991:l4)2 till kommuner och landsting

om handhavandet av patientjournaler i vissa fall skall upphöra att gälla (dnr

RA 240-2000/4437).

1. Denna författning träder i kraft den 2 april 200l.

Erik Norberg

Gunnar Sundberg

' Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) 2001:1 (M och S).

(SOSFS 1991122).