RA-FS 2009:3

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa RA.-FS 2009;3 allmänna råd för kommuner och landsting; Utkom från trycket den 7 oktober 2009

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivet

STATENS ARKIV

ISSN 0283—2941

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa RA.-FS 2009;3

allmänna råd för kommuner och landsting; Utkom från trycket

den 7 oktober 2009

beslutade den 22 september 2009.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 3 % andra stycket 4 förordningen

(200721179) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven att följande

allmänna råd för kommuner och landsting ska upphöra att gälla:

]. Riksarkivets allmänna råd (RA—FS 1997z9) om bevarande och gallring

av handlingari landstingens smittskyddsläkares arkiv.

2. Riksarkivets allmänna råd (RA—FS 2002:3) om bevarande och gallring

av handlingar rörande den kommunala socialtjänsten, färdtjänsten/ riksfärd—

tjänsten, LSS—verksamheten, flykting— och invandrarverksamheten, till—

ståndsgivningen i alkoholfrågor, konsumentvägledningen samt budgetråd—

givningen och skuldsaneringen.

3. Riksarkivets allmänna råd (RA—FS 2003:4) om bevarande och gallring

av patientjournaler hos landsting och kommuner.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Tomas Lidman

Britt—Marie Östholm