RA-FS 2011:1

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa allmänna råd för kommuner och landsting

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa

allmänna råd för kommuner och landsting;

beslutade den 7 mars 2011.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 5 § 4 förordningen (2009:1593) med in-

struktion för Riksarkivet och landsarkiven att följande av Riksarkivets all-

männa råd för kommuner och landsting ska upphöra att gälla:

1. Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 1997:8) om bevarande och gallring

av vissa handlingar i kommunernas och landstingens arkiv.

2. Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 2002:2) om bevarande och gallring

av handlingar rörande kommunernas och landstingens utbildningsväsende.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Björn Jordell

Britt-Marie Östholm

RA-FS 2011:1

Utkom från trycket

den 21 juli 2011

Elanders Sverige AB, 2011