RA-FS 2013:6

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa allmänna råd för kommuner och landsting

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa

allmänna råd för kommuner och landsting;

beslutade den 11 november 2013.

Riksarkivet föreskriver, med stöd av 5 § 4 förordningen (2009:1593) med in-

struktion för Riksarkivet, att följande av Riksarkivets allmänna råd för kom-

muner ska upphöra att gälla:

1. Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 1989:1) om bevarande och gallring

av handlingar i KPAI/LPS, och

2. Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 1994:3) om bevarande och gallring

av handlingar i KOSIS II.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

BJÖRN JORDELL

Gunnar Sundberg

RA-FS 2013:6

Utkom från trycket

den 22 november 2013

Elanders Sverige AB, 2013