RA-FS 2015:1

Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2015 :1 om upphävande av vissa allmänna råd för kommuner Utkom från trycket och landsting; den 8 april 2015

Riksarkivets författningssamling % Riksarkivet

ISSN 0283—2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2015 :1

om upphävande av vissa allmänna råd för kommuner Utkom från trycket

och landsting; den 8 april 2015

beslutade den 27 mars 2015.

Riksarkivet föreskriver, med stöd av 5 & 4 förordningen (2009: 1593) med

instruktion för Riksarkivet, att följande av Riksarkivets allmänna råd för

kommuner ska upphöra att gälla:

1. Riksarkivets allmänna råd (RA—FS 1991 : 13) om bevarande och gallring

av kartor och ritningar hos kommuner och landsting, och

2. Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 1995:2) om bevarande och gallring

av handlingar rörande teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bo—

stadsförsörjning hos kommuner och landsting.

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2015.

BJÖRN JORDELL

Gunnar Sundberg

Elanders Sverige AB, 2015