RA-FS 2018:11

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa allmänna råd för kommuner och landsting

RA-FS 2018:11

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa allmänna råd för kommuner och

landsting;

beslutade den 18 december 2018.

Riksarkivet föreskriver, med stöd av 5 § 4 förordningen (2009:1593) med instruktion för

Riksarkivet, att följande av Riksarkivets allmänna råd för kommuner och landsting ska

upphöra att gälla:

1. Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 2002:4) om bevarande och gallring av handlingar hos

överförmyndare.

2. Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 2005:2) om bevarande och gallring av handlingar inom

den kommunala och landstingskommunala fritids- och kulturverksamheten.

3. Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 2005:3) om bevarande och gallring av handlingar hos

räddningstjänsten.

_______

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2019.

KARIN ÅSTRÖM IKO

Håkan Lövblad