RGKFS 2008:2

Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring av Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2008:1) till förordning (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

1

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Charlotte Rydin, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm

ISSN 1403-9346

Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring

av Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2008:1)

till förordning ( 2008:819 ) om statliga

garantier till banker m.fl.;

beslutade av Riksgäldskontoret den 5 december 2008.

Riksgäldskontoret föreskriver med stöd av 17 § förordningen (2008:819) om

statliga garantier till banker m.fl., i fråga om Riksgäldskontorets föreskrift

(RGKFS 2008:1) till förordning (2008:819) om statliga garantier till banker

m.fl.,

dels

att 11 § ska ha följande lydelse,

dels

att det ska införas en bilaga till föreskrifterna.

11 §

Vid tillämpningen av 12 § förordningen (2008:819) om statliga ga-

rantier till banker m.fl., ska Europeiska Centralbankens uppdelning i katego-

rier och uppgifter om marknadspris för kreditswappar för andra institut och

skuldförbindelser i samma kreditbetygskategori gälla.

Fram till dess att Europeiska Centralbanken har publicerat sådana uppgif-

ter som anges i första stycket ska den uppdelning i kategorier och uppgifter

om marknadspris för kreditswappar som anges i bilagan till dessa föreskrif-

ter gälla vid tillämpningen av 12 § förordningen om statliga garantier till

banker m.fl.

När Europeiska Centralbanken har publicerat de uppgifter som avses i för-

sta stycket ska följande gälla avseende avgifter för redan utfärdade garantier.

Om de av Europeiska Centralbanken publicerade uppgifterna leder till att

avgifterna blir lägre än enligt de i bilagan angivna uppgifterna, ska första

stycket tillämpas vid beräkning av ännu ej förfallna avgifter. Riksgäldskon-

toret ska även i sådant fall återbetala skillnaden mellan erlagd avgift baserad

på bilagan och vad avgiften skulle ha blivit med tillämpning av första

stycket.

Denna författning träder i kraft den 10 december 2008.

På Riksgäldskontorets vägnar

BO LUNDGREN

Magnus Thor

RGKFS 2008:2

Utkom från trycket

den 10 december 2008

2

RGKFS 2008:2

Elanders i Vällingby 2008

Bilaga

Uppdelning i kategorier och uppgifter om marknadspris för

kreditswappar

Ratingkategori

Marknadspris för kreditswappar (median)

AAA

0,24 %

AA

0,37 %

A

0,45 %