RGKFS 2011:1

Föreskrifter om ändring av Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

1

RGKFS 2011:1

Utkom från trycket

den 11 april 2011

Omtryck

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Charlotte Rydin, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm

ISSN 1403-9346

Föreskrifter om ändring av Riksgäldskontorets före-

skrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordning-

en ( 2006:1097 ) om statliga myndigheters betalningar och

medelsförvaltning;

beslutade den 16 februari 2011.

Riksgäldskontoret föreskriver, med stöd av 14 § förordningen (2006:1097)

om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning, i fråga om Riks-

gäldskontorets föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordning-

en (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

dels

att Riksgäldskontorets allmänna råd till 7 § i förordningen ska upphöra

att gälla vid utgången av april 2011,

dels

att Riksgäldskontorets föreskrifter till 3, 4, 6-9 och 11 §§ i förord-

ningen ska ha följande lydelse,

dels

att Riksgäldskontorets allmänna råd till 4, 6 och 10-13 §§ i förord-

ningen ska ha följande lydelse,

dels

att det i föreskrifterna ska införas en ny föreskrift till 12 § i förord-

ningen av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Riksgäldskontorets föreskrifter till 1 §

Dessa föreskrifter gäller för de myndigheter som är inordnade i den statliga

redovisningsorganisationen.

Med förordningen avses i dessa föreskrifter och allmänna råd, förordning-

en (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.

Riksgäldskontorets allmänna råd till 1 §

Ekonomistyrningsverket för ett register över myndigheter som tillhör den

statliga redovisningsorganisationen.

Riksgäldskontorets föreskrifter till 3 § 1

En myndighet som vill ha Riksgäldskontorets medgivande om direkta insätt-

ningar på och uttag från statens centralkonto ska göra en skriftlig ansökan hos

Riksgäldskontoret.

1	

SenastelydelseRGKFS2006:1.Ändringeninnebärbl.a.attfjärdestycketupphävs.

2

RGKFS 2011:1

Uppdrag till Riksgäldskontoret om direkta uttag från statens centralkonto

ska göras på det sätt som Riksgäldskontoret beslutar.

En insättning på eller ett uttag från statens centralkonto ska, om det inte

finns särskilda skäl, avse belopp om minst en miljon kronor. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets föreskrifter till 4 §

En myndighet som önskar öppna eller ändra bankkonton i en bank som Riks-

gäldskontoret har ramavtal med ska lämna in sin ansökan till banken. Ansö-

kan ska göras på blankett som ramavtalsbanken tillhandahåller och ska av

banken vidarebefordras till Riksgäldskontoret.

Nya bankkonton får inte användas innan Riksgäldskontoret har godkänt

ansökan.

Bestämmelsen i andra stycket i denna paragraf gäller inte bankkonton

enligt 12 § förordningen eller bankkonton som undantagits genom lag eller

förordning eller vad som anges i 5 § förordningen. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets allmänna råd till 4 §

Om Riksgäldskontoret inte har beslutat att skilda bankkonton ska användas

för in- och utbetalningar avgör myndigheten om in- och utbetalningar ska ske

på skilda bankkonton (bruttokonton) eller på samma bankkonto (nettokonto).

(RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets föreskrifter till 6 §

Myndigheten ska kontrollera att samtliga utbetalningar sker till rätt motta-

gare, med rätt belopp och vid rätt tidpunkt. Myndigheten ska dokumentera

hur denna kontroll ska utföras hos myndigheten.

Myndigheten ska särskilt bevaka att utbetalningar inte sker för tidigt och

att inbetalningar inte sker för sent i förhållande till överenskomna betalnings-

villkor.

Myndigheten ska lämna uppgift till banken om vem eller vilka som har

behörighet att företräda myndigheten gentemot banken att öppna/avsluta

bankkonto, betala från bankkonto m.m.

För bankkonton enligt 4 § andra stycket förordningen gäller

1. att myndigheten ska bekräfta sina utbetalningar med signatur/debiterings-

bemyndigande/avstämningsuppgift eller motsvarande

2. att myndigheten inte får medge automatiska dragningar (autogiro) från

dessa bankkonton i andra fall än när betalning sker mellan statliga myn-

digheter

3. att Riksgäldskontoret ska förhandsinformeras om en myndighet har in-

eller utbetalningar som var för sig under en och samma dag beräknas över-

stiga 300 miljoner kronor.

En myndighet ska informera Riksgäldskontoret i förväg om den avser att

omorganisera sin betalningsverksamhet eller göra större ändringar i sina

betalningsrutiner.

Myndigheten ska hantera lösenord och utrustning (pin-koder, dosor, kort)

som används vid signering/debiteringsbemyndigande/avstämningsuppgift

eller liknande på ett säkert sätt.

3

RGKFS 2011:1

Myndighetens kommunikation av betalningsinformation ska ske på ett

säkert sätt. Informationen ska vara förändringsskyddad (skyddad mot för-

vanskning).

Myndigheter med omfattande eller kritiska samhällsbetalningar ska identi-

fiera, avropa och dokumentera reservrutiner för

– sina affärssystem eller interna system som genererar betalningsuppdrag

– kommunikationstjänster till och från banker

– betalningstjänster i banker. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets allmänna råd till 6 §

Utbetalning bör normalt ske genom s.k. betalningsbevakning i myndighetens

system eller hos betalningsförmedlare.

Betalningsinformation till och från myndigheten bör vara insynsskyddad

(skyddad mot obehörig åtkomst).

Vilket förändrings- och insynsskydd som är tillämpligt vid överföring av

betalningsinformation till banken framgår av ramavtal om betaltjänster som

träffats för statens räkning. Motsvarande gäller även för betalningsinforma-

tion som återrapporteras till myndigheten.

Myndigheten bör förändrings- och insynsskydda betalningsinformation

när den hanteras inom myndigheten, d.v.s. från det att filen skapas i myndig-

hetens interna system till dess att den läses in i myndighetens system.

E-post innehållande känslig information till och från banken bör vara kryp-

terad.

Myndigheten bör använda sig av beloppsgräns (limit) för sina utbetalning-

ar. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets föreskrifter till 7 §

En myndighet som vill ha Riksgäldskontorets medgivande om upphandling

av separat avtal om betaltjänster till och från myndigheten ska göra en skrift-

lig ansökan hos Riksgäldskontoret.

Riksgäldskontoret ska fortlöpande informeras och ges full insyn i upp-

handlingen. Riksgäldskontoret ska även ges möjlighet att yttra sig över och

ge synpunkter på förfrågningsunderlag och avtalsförslag. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets allmänna råd till 7 §

Har upphävts genom (RKGFS 2011:1)

Riksgäldskontorets föreskrifter till 8 §

När avtal om betaltjänster inges till Riksgäldskontoret för godkännande ska

myndigheten på begäran av Riksgäldskontoret bifoga en utredning som visar

att villkoren i 6 § i förordningen är uppfyllda. (RGKFS 2011:1)

4

RGKFS 2011:1

Riksgäldskontorets föreskrifter till 9 §

Om avtal om betaltjänster inte har godkänts av Riksgäldskontoret får det inte

tillämpas av myndigheten. Riksgäldskontoret kan återkalla ett godkännande

av ett avtal om de villkor som anges i 6 § förordningen inte längre är upp-

fyllda. Om ett godkännande återkallas får myndigheten därefter inte tillämpa

avtalet. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets allmänna råd till 10 §

Affärsverken får även avropa betaltjänster enligt de vid varje tidpunkt gäl-

lande ramavtal som träffats för statens räkning. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets föreskrifter till 11 §

Kontanta medel som flyter in till en myndighet får inte användas för löpande

utbetalningar. De ska snarast sättas in på något av myndighetens bankkonton

för inbetalningar.

Om inte annat har särskilt föreskrivits görs utbetalning över myndighetens

ordinarie betalningsvägar. Utbetalning får i brådskande fall eller om andra

särskilda skäl föreligger göras från kontantkassa. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets allmänna råd till 11 §

Riksgäldskontoret svarar för täckning och tömning av medel på toppkonton

enligt 4 § andra stycket förordningen. Fram till nästa tömningstillfälle kan

inbetalningar till ett bankkonto finansiera utbetalningar från samma bank-

konto om detta bankkonto är av den typ som möjliggör detta (nettokonto).

(RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets föreskrifter till 12 §

Ett valutakonto ska öppnas i någon av de banker som Riksgäldskontoret har

tecknat ramavtal med. Om det finns särskilda skäl kan Riksgäldskontoret

medge tillstånd att öppna valutakonto i annan bank.

Om inte annat särskilt har föreskrivits får myndigheten ha ett mindre

belopp stående på valutakonto under en kortare tid.

Myndigheten ska meddela kontonummer på valutakonto till Riksgäldskon-

toret. När valutakonto eller bankkonto i utlandet avslutas ska myndigheten

meddela Riksgäldskontoret detta. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets allmänna råd till 12 §

Med valutakonto avses bankkonto i utländsk valuta som myndigheten öppnar

i bank i Sverige. (RGKFS 2011:1)

Riksgäldskontorets allmänna råd till 13 §

Valutasäkring innebär att värdet av en framtida betalning i utländsk valuta

fastställs i förväg i syfte att skapa säkrare prognoser över inkomster och med-

5

RGKFS 2011:1

elsförbrukning. Valutasäkring innebär möjlighet att beakta valutarisker och

hantera valutaberoenden. Planeringen förbättras därmed hos såväl enskilda

myndigheter som statsförvaltningen som helhet.

Ansökan om valutasäkring bör åtföljas av ansökan om valutakonto/valuta

konton i den eller de valutor som valutasäkringen ska avse. (RGKFS 2011:1)

Denna författning2 träder i kraft den 1 januari 2007, då Riksgäldskontorets

föreskrifter och allmänna råd 2003:1, skall upphöra att gälla.

Denna författning3 träder i kraft den 1 maj 2011.

På Riksgäldskontorets vägnar

BO LUNDGREN

Jenny Rolling

2	

RGKFS	2006:1

3	

RGKFS	2011:1

Elanders Sverige AB, 2011