RGKFS 2015:1

Föreskrifter om ändring av Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

1

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Charlotte Rydin, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm

ISSN 1403-9346

Föreskrifter om ändring av Riksgäldskontorets

föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till

förordningen ( 2006:1097 ) om statliga myndigheters

betalningar och medelsförvaltning;

beslutade den 18 februari 2015.

Riksgäldskontoret föreskriver, med stöd av 14 § förordningen (2006:1097)

om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning, i fråga om Riks-

gäldskontorets föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förord-

ningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvalt-

ning

dels att Riksgäldskontorets föreskrifter till 6 § i förordningen ska ha föl-

jande lydelse,

dels att Riksgäldskontorets allmänna råd till 6 § i förordningen ska ha föl-

jande lydelse.

Riksgäldskontorets föreskrifter till 6 §

1

Myndigheten ska kontrollera att samtliga utbetalningar sker till rätt mot-

tagare, med rätt belopp och vid rätt tidpunkt. Myndigheten ska dokumentera

hur denna kontroll ska utföras hos myndigheten.

Myndigheten ska särskilt bevaka att utbetalningar inte sker för tidigt och att

inbetalningar inte sker för sent i förhållande till överenskomna betalningsvill-

kor.

Myndigheten ska lämna uppgift till banken om vem eller vilka som har be-

hörighet att företräda myndigheten gentemot banken att öppna/avsluta bank-

konto, betala från bankkonto, besluta om och ändra beloppsgränser på bank-

konto m.m.

För bankkonton enligt 4 § andra stycket förordningen gäller

1. att myndigheten ska bekräfta sina utbetalningar med signatur/debite-

ringsbemyndigande/avstämningsuppgift eller motsvarande,

2. att myndigheten ska använda sig av beloppsgränser på de bankkonton

som används för utbetalningar,

3. att myndigheten inte får medge automatiska dragningar (autogiro) från

dessa bankkonton i andra fall än när betalning sker mellan statliga myndig-

heter och

4. att Riksgäldskontoret ska förhandsinformeras om en myndighet har in-

eller utbetalningar som var för sig under en och samma dag beräknas över-

stiga 300 miljoner kronor.

1

Senaste lydelse RGKFS 2011:1

RGKFS 2015:1

Utkom från trycket

den 26 februari 2015

2

RGKFS 2015:1

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Om det finns särskilda skäl kan Riksgäldskontoret för ett eller flera bank-

konton medge undantag från kravet om beloppsgräns. En myndighet som öns-

kar ett sådant undantag ska göra en skriftlig ansökan hos Riksgäldskontoret.

En myndighet ska informera Riksgäldskontoret i förväg om den avser att

omorganisera sin betalningsverksamhet eller göra större ändringar i sina be-

talningsrutiner.

Myndigheten ska hantera lösenord och utrustning (pin-koder, dosor, kort)

som används vid signering/debiteringsbemyndigande/avstämningsuppgift

eller liknande på ett säkert sätt.

Myndighetens kommunikation av betalningsinformation ska ske på ett

säkert sätt. Informationen ska vara förändringsskyddad (skyddad mot för-

vanskning).

Myndigheter med omfattande eller kritiska samhällsbetalningar ska identi-

fiera, avropa och dokumentera reservrutiner för

– sina affärssystem eller interna system som genererar betalningsuppdrag

– kommunikationstjänster till och från banker

– betalningstjänster i banker.

Riksgäldskontorets allmänna råd till 6 §

2

Utbetalning bör normalt ske genom s.k. betalningsbevakning i myndighetens

system eller hos betalningsförmedlare.

Betalningsinformation till och från myndigheten bör vara insynsskyddad

(skyddad mot obehörig åtkomst).

Vilket förändrings- och insynsskydd som är tillämpligt vid överföring av

betalningsinformation till banken framgår av ramavtal om betaltjänster som

träffats för statens räkning. Motsvarande gäller även för betalningsinforma-

tion som återrapporteras till myndigheten.

Myndigheten bör förändrings- och insynsskydda betalningsinformation när

den hanteras inom myndigheten, d.v.s. från det att filen skapas i myndig-

hetens interna system till dess att den läses in i myndighetens system.

E-post innehållande känslig information till och från banken bör vara kryp-

terad.

Med beloppsgräns avses en begränsning av uttag från ett bankkonto.

Begränsningen kan gälla enskilda betalningar eller betalningar under en viss

tidsperiod. Överskrids beloppsgränsen stoppas betalningen.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2015.

På Riksgäldskontorets vägnar

HANS LINDBLAD

Jenny Rolling

2

Senaste lydelse RGKFS 2011:1