RGKFS 2015:2

Riksgäldskontorets föreskrifter om resolution

1

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Charlotte Rydin, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm

ISSN 1403-9346

Riksgäldskontorets föreskrifter

om resolution;

beslutade den 18 december 2015.

Riksgäldskontoret föreskriver1 följande med stöd av 22 § förordningen

(2015:1034) om resolution.

1 kap. Föreskrifternas innehåll

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

1. minimikravet på nedskrivningsbara skulder enligt 4 kap. lagen

(2015:1016) om resolution, och

2. omstruktureringsplaner enligt 21 kap. 5 § lagen om resolution.

Definitioner

2 §

Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse

och tillämpningsområde som i lagen (2015:1016) om resolution.

2 kap. Minimikravet på nedskrivningsbara skulder

1 §

Detta kapitel innehåller bestämmelser om minimikravet på nedskriv-

ningsbara skulder enligt 4 kap. lagen (2015:1016) om resolution.

Medräkningsbara skulder

2 §

En kvalificerad skuld får endast användas för att uppfylla minimikravet

på nedskrivningsbara skulder enligt 4 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolu-

tion om

1. den obligation eller andra skuldförbindelse som skulden hänför sig till

har getts ut och är fullt betald,

2. företaget inte självt innehar obligationen eller skuldförbindelsen,

3. företaget inte har ställt säkerhet eller utfärdat en garanti för skulden,

4. företaget inte direkt eller indirekt har finansierat förvärvet av obligatio-

nen eller skuldförbindelsen,

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrät-

tande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappers-

företag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och

rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,

2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets för-

ordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190-

348, Celex 32014L0059).

RGKFS 2015:2

Utkom från trycket

den 29 december 2015

2

RGKFS 2015:2

5. obligationens eller skuldförbindelsens återstående löptid är minst ett år,

6. skulden inte hänför sig till ett derivat, och

7. skulden inte hänför sig till en sådan insättning som omfattas av förmåns-

rätt enligt 13 b § förmånsrättslagen (1970:979).

Om en borgenär enligt de villkor som gäller för skulden har rätt att kräva

återbetalning i förtid, ska skuldens förfallodag vid beräkning av den tid som

anges i första stycket 5 vara den dag då rätten till förtida återbetalning infaller.

3 §

Om det begärs av Riksgäldskontoret, ska ett företag lämna uppgifter

som visar att ett beslut om att skriva ned eller konvertera en skuld som omfat-

tas av lagstiftningen i ett tredjeland får verkställas i det landet.

Om företaget inte lämnar sådana uppgifter som avses i första stycket, får

skulden inte användas för att uppfylla minimikravet på nedskrivningsbara

skulder.

Kriterier till grund för beslut om minimikravet

4 §

Bestämmelser om hur minimikravet på nedskrivningsbara skulder ska

fastställas finns i 4 kap. 3 § lagen (2015:1016) om resolution och i tekniska

standarder som antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel

45.2 i krishanteringsdirektivet. Därutöver gäller vad som anges i 5–7 §§.

5 §

Vid beslut om minimikravet på nedskrivningsbara skulder ska hänsyn

tas till

1. behovet av kvalificerade skulder för att säkerställa att förluster kan

absorberas och att kärnprimärkapitalrelationen kan återställas vid användning

av skuldnedskrivningsverktyget,

2. företagets storlek, affärsmodell, finansieringsmodell och riskprofil,

3. i vilken utsträckning insättningsgarantin kan bidra till finansieringen av

företagets resolution, samt

4. i vilken utsträckning företagets fallissemang skulle påverka den finans-

iella stabiliteten negativt.

Vid fastställandet av minimikravet på nedskrivningsbara skulder för ett

dotterföretag ska särskild hänsyn tas till dotterföretagets storlek, affärsmodell,

riskprofil och kapitalbas. För ett dotterföretag som inte är dotterinstitut i en

gränsöverskridande koncern ska hänsyn även tas till det krav på nedskriv-

ningsbara skulder som beslutats på gruppnivå.

6 §

Den nivå på kärnprimärkapitalrelationen som avses i 5 § 1 är den nivå

som är nödvändig för att

1. företaget ska fortsätta att uppfylla villkoren för verksamheten enligt

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden, lagen (2014:966) om kapitalbuffertar samt lagen

(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, och

2. bevara ett tillräckligt förtroende för företaget på marknaden.

7 §

Om det i resolutionsplanen för ett företag anges att vissa kategorier av

kvalificerade skulder kan komma att undantas från skuldnedskrivning vid

resolution, ska hänsyn även tas till behovet av att säkerställa att företaget

innehar tillräckligt med andra kvalificerade skulder för att kunna absorbera

3

RGKFS 2015:2

förluster och återställa kärnprimärkapitalrelationen till den nivå som anges i

6 § 1.

Vad som sägs i första stycket ska även gälla om det i resolutionsplanen för

ett företag anges att vissa kategorier av kvalificerade skulder kan komma att

överföras som en del av en partiell överföring vid resolution.

Beslut om att minimikravet ska uppfyllas med vissa typer av

skulder

8 §

De typer av kvalificerade skulder som avses i 4 kap. 4 § lagen

(2015:1016) om resolution är endast sådana skulder som omfattas av avtals-

villkor som innebär att skulden

1. ska skrivas ned eller konverteras före andra kvalificerade skulder vid

användning av skuldnedskrivningsverktyget, och

2. vid konkurs ska återbetalas först efter att övriga kvalificerade skulder har

återbetalats.

3 kap. Omstruktureringsplaner

1 §

Detta kapitel innehåller bestämmelser om vad en omstruktureringsplan

enligt 21 kap. 5 § lagen (2015:1016) om resolution ska innehålla. Bestämmel-

ser om innehållet i en omstruktureringsplan finns även i tekniska standarder

som har antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 52.12 i

krishanteringsdirektivet.

Innehåll

2 §

En omstruktureringsplan ska innehålla

1. en detaljerad analys av orsakerna till att företaget fallerat eller sannolikt

skulle ha fallerat,

2. en beskrivning av de åtgärder som ska vidtas för att återge företaget dess

långsiktiga livskraft, samt

3. en tidsplan för genomförandet av de åtgärder som anges i 2.

3 §

Sådana åtgärder som anges i 2 § 2 kan bland annat vara att

1. omstrukturera verksamheten,

2. förändra företagets operativa system och affärsmodell,

3. upphöra med viss verksamhet, eller

4. sälja tillgångar eller verksamhetsgrenar.

Ikraftträdandebestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2016.

På Riksgäldskontorets vägnar

HANS LINDBLAD

Charlotte Rydin

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015