RGKFS 2015:3

Riksgäldskontorets föreskrifter om upphävande av Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2008:1) till förordning (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

1

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Charlotte Rydin, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm

ISSN 1403-9346

Riksgäldskontorets föreskrifter

om upphävande av Riksgäldskontorets föreskrifter

(RGKFS 2008:1) till förordning ( 2008:819 ) om

statliga garantier till banker m.fl.;

beslutade den 18 december 2015.

Riksgäldskontoret föreskriver med stöd av 17 § förordningen (2008:819)

om statliga garantier till banker m.fl. att Riksgäldskontorets föreskrifter

(RGKFS 2008:1) till förordning (2008:819) om statliga garantier till banker

m.fl. ska upphöra att gälla den 1 februari 2016.

På Riksgäldskontorets vägnar

HANS LINDBLAD

Charlotte Rydin

RGKFS 2015:3

Utkom från trycket

den 29 december 2015

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015