RGKFS 2020:3

Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

1

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Ingela Grönquist, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm

ISSN 1403-9346

Riksgäldskontorets föreskrifter

om

ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter

(RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti;

beslutade den 4 november 2020.

Riksgäldskontoret föreskriver1 med stöd av 8 § förordningen (2011:834)

om insättningsgaranti att bilagan till Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS

2016:2) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.

På Riksgäldskontorets vägnar

HANS LINDBLAD

Ingela Grönquist

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om in-

sättningsgarantisystem, i den ursprungliga lydelsen.

RGKFS 2020:3

Utkom från trycket

den 19 november 2020

2

RGKFS 2020:3

Bilaga

Summerade riskvikter

De summerade riskvikterna (ARW

i

) ska fastställas på följande sätt:

Vilken riskklass och därmed summerad riskvikt (ARW

i

) ett institut erhåller

bestäms av institutets sammanlagda riskpoäng (ARS

i

).

Beräkning av sammanlagd riskpoäng

Den sammanlagda riskpoängen (ARS

i

) för varje institut ska beräknas på föl-

jande sätt:

Varje institut tilldelas en individuell riskpoäng (IRS

i

) för varje riskindika-

tor. IRS

i

multipliceras med indikatorvikten (IW). ARS

i

beräknas genom att de

viktade riskpoängen summeras.

Riskindikatorerna och deras viktning framgår av tabellen nedan.

¹ Riskindikatorn stabil nettofinansieringskvot (NSFR) ska användas första gången vid

avgiftsuttaget 2022. Vid avgiftsuttaget 2021 ska riskindikatorn likviditetstäcknings-

grad ha en indikatorvikt på 18 procent.

² Med systemviktigt institut avses i dessa föreskrifter ett institut som av Riksgäldskon-

toret i den senast beslutade resolutionsplanen enligt lagen (2015:1016) om resolution

har bedömts ha en väsentlig negativ påverkan på den finansiella stabiliteten och den

reala ekonomin om institutet skulle fallera och därefter avvecklas genom konkurs eller

likvidation.

Riskklass

Intervall för sammanlagd riskpoäng (ARS)

Summerad riskvikt

(ARW)

1

ARS < 20

50 %

2

ARS

≤ 20,0–27,5 <

69 %

3

ARS

≤ 27,5–35,0 <

88 %

4

ARS

≤ 35,0–42,5 <

106 %

5

ARS

≤ 42,5–50,0 <

125 %

6

ARS

≤ 50,0–57,5 <

144 %

7

ARS

≤ 57,5–65,0 <

163 %

8

ARS

≤ 65,0–72,5 <

181 %

9

ARS

≤ 72,5

200 %

Riskkategorier och riskindikatorer

Vikt (IW)

Kapital

18 %

Bruttosoliditet

9 %

Kärnprimärkapitalkvot

9 %

Likviditet och finansiering

18 %

Likviditetstäckningsgrad (LCR)

9 % ¹

Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)

9 % ¹

Tillgångskvalitet

13 %

Andel nödlidande lån

13 %

Affärsmodell och styrning

13 %

Riskviktade tillgångar / totala tillgångar

6,5 %

Avkastning på totalt kapital

6,5 %

Potentiella förluster för insättningsgarantisystemet

38 %

Systemviktigt institut ²

15 %

Ej intecknade tillgångar/garanterade insättningar

23 %

Summa

100 %

3

RGKFS 2020:3

Beräkning av individuell riskpoäng

Följande skalor ska användas för att beräkna ett instituts individuella risk-

poäng (IRS

i

) för respektive riskindikator:

Bruttosoliditet

Bruttosoliditet ska beräknas som primärkapital i relation till exponeringsbe-

lopp för bruttosoliditet.

Kärnprimärkapitalkvot

Likviditetstäckningsgrad (LCR)

Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)

Andel nödlidande lån

Andel nödlidande lån ska beräknas som nödlidande lån (bruttoexponering) i

relation till total utlåning.

Intervall

(per per-

centil-

ranking)

11% med

lägst

brutto-

soliditet

>

11%–

22%

>

22%–

33%

>

33%–

44%

>

44%–

55%

>

55%–

66%

>

66%–

77%

>

77%–

88%

12% med

högst

brutto-

soliditet

IRS

100

87,5

75

62,5

50

37,5

25

12,5

0

Intervall

(per per-

centil-

ranking)

11% med

lägst

kärn-

primär-

kapital-

kvot

>

11%–

22%

>

22%–

33%

>

33%–

44%

>

44%–

55%

>

55%–

66%

>

66%–

77%

>

77%–

88%

12% med

högst

kärn-

primär-

kapital-

kvot

IRS

100

87,5

75

62,5

50

37,5

25

12,5

0

Intervall

< 125%

125%– <

150%

150%– <

175%

175%– <

200%

200%

IRS

100

75

50

25

0

Intervall

(per per-

centil-

ranking)

11% med

lägst

NSFR

>

11%–

22%

>

22%–

33%

>

33%–

44%

>

44%–

55%

>

55%–

66%

>

66%–

77%

>

77%–

88%

12% med

högst

NSFR

IRS

100

87,5

75

62,5

50

37,5

25

12,5

0

Intervall

(per percentil-

ranking)

≥ 5%

<5%–

2,5%

<2,5%–

1,25%

<1,25%–

0,63%

<0,63%

IRS

100

75

50

25

0

4

RGKFS 2020:3

Riskviktade tillgångar/totala tillgångar

Riskviktade tillgångar/totala tillgångar ska beräknas som riskviktade till-

gångar i relation till totala tillgångar.

Avkastning på totalt kapital

Avkastning på totalt kapital ska beräknas som nettointäkter i relation till

totala tillgångar och som ett genomsnitt över två år.

Systemviktigt institut

Ej intecknade tillgångar/garanterade insättningar

Ej intecknade tillgångar/garanterade insättningar ska beräknas som totala till-

gångar med avdrag för intecknade tillgångar i relation till garanterade insätt-

ningar.

Beräkning av riskindikatorerna

Vid beräkning av riskindikatorerna ska följande värden användas:

1. Exponeringsbelopp för bruttosoliditet: det värde som ska rapporteras en-

ligt COREP-mall C47.00, rad 290 i bilaga X till kommissionens genomföran-

deförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder

för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

2. Intecknade tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt rapporte-

ringsmall om intecknade tillgångar F32.01, kolumn 010, rad 010 i bilaga XVI

till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den

Intervall

(per per-

centil-

ranking)

11% med

högst

kvot

riskvik-

tade till-

gångar/

totala till-

gångar

>

11%–

22%

>

22%–

33%

>

33%–

44%

>

44%–

55%

>

55%–

66%

>

66%–

77%

>

77%–

88%

12% med

lägst

kvot

riskvik-

tade till-

gångar/

totala till-

gångar

IRS

100

87,5

75

62,5

50

37,5

25

12,5

0

Intervall

< 0% eller > 15%

>2–15%

0–2%

IRS

100

50

0

Systemviktigt institut

Nej

Ja

IRS

100

0

Intervall

11% med

lägst

kvot ej

inteck-

nade

tillångar/

garante-

rade in-

sättningar

>

11%–

22%

>

22%–

33%

>

33%–

44%

>

44%–

55%

>

55%–

66%

>

66%–

77%

>

77%–

88%

12% med

högst

kvot ej

inteck-

nade

tillgångar/

garante-

rade in-

sättningar

IRS

100

87,5

75

62,5

50

37,5

25

12,5

0

5

RGKFS 2020:3

16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsyns-

rapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013.

3. LCR: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C76.00, rad 030

i bilaga XXIV till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014

av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts

tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013.

4. Nettointäkter: det värde som ska rapporteras enligt post B 27 i bilaga 1

till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvar-

tals- och årsbokslutsuppgifter.

5. Nödlidande lån (bruttoexponering): det värde som ska rapporteras enligt

post C 75 i bilaga 1 till Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av

kvartals- och årsbokslutsuppgifter med tillägg av gjorda reserveringar.

6. Primärkapital: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall

C47.00, rad 310 i bilaga X till kommissionens genomförandeförordning (EU)

nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande

av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 575/2013.

7. Riskviktade tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt COREP-

mall C02.00, rad 010 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning

(EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomför-

ande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013.

8. Kärnprimärkapitalkvot: det värde som ska rapporteras enligt COREP-

mall C03.00, rad 010 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning

(EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomför-

ande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013.

9. Totala tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt post A16 i bilaga

1 till Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och års-

bokslutsuppgifter.

10. Total utlåning: de värden som ska rapporteras enligt posterna A3 och

A4 i bilaga 1 till Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvar-

tals- och årsbokslutsuppgifter.

Vid beräkningen av riskindikatorerna ska värdena för enskilda juridiska per-

soner användas.

Riskindikatorn avkastning på totalt kapital ska beräknas som genomsnittet

av indikatorvärdet den 31 december de två närmast föregående åren. Indika-

torvärdet ska beräknas genom att nettointäkterna den 31 december år T relate-

ras till genomsnittet av totala tillgångar den 31 december år T samt år T-1.

Vid beräkningen av övriga riskindikatorer ska värdet den 31 december när-

mast föregående år användas.