RGKFS 2021:3

Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Ingela Grönquist, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm

ISSN 1403-9346

1

RGKFS 2021:3

Utkom från trycket

den 23 november 2021

Riksgäldskontorets föreskrifter

om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter

(RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti;

beslutade den 10 november 2021.

Riksgäldskontoret föreskriver1 med stöd av 8 § förordningen (2011:834)

om insättningsgaranti att bilagan till Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS

2016:2) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.

På Riksgäldskontorets vägnar

HANS LINDBLAD

Ingela Grönquist

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om

insättningsgarantisystem, i den ursprungliga lydelsen.

2

RGKFS 2021:3

Bilaga

Summerade riskvikter

De summerade riskvikterna (ARW

i

) ska fastställas på följande sätt:

Riskklass

Intervall för sammanlagd riskpoäng

(ARS)

Summerad riskvikt

(ARW)

1

ARS < 20

50 %

2

ARS ≤ 20,0–27,5<

69 %

3

ARS ≤ 27,5–35,0<

88 %

4

ARS ≤ 35,0–42,5 <

106 %

5

ARS ≤ 42,5–50,0 <

125 %

6

ARS ≤ 50,0–57,5 <

144 %

7

ARS ≤ 57,5–65,0 <

163 %

8

ARS ≤ 65,0–72,5 <

181 %

9

ARS ≤ 72,5

200 %

Vilken riskklass och därmed summerad riskvikt (ARW

i

) ett institut erhåller

bestäms av institutets sammanlagda riskpoäng (ARS

i

).

Beräkning av sammanlagd riskpoäng

Den sammanlagda riskpoängen för varje institut (ARS

i

) ska beräknas på föl­

jande sätt:

Varje institut tilldelas en individuell riskpoäng (IRS

i

) för varje riskindikator.

IRS

i

multipliceras med indikatorvikten (IW). ARS

i

beräknas genom att de vik­

tade riskpoängen summeras.

Riskindikatorerna och deras viktning framgår av tabellen nedan.

Riskkategorier och riskindikatorer

Vikt (IW)

Kapital

18 %

Bruttosoliditet

9 %

Kärnprimärkapitalkvot

9 %

Likviditet och finansiering

18 %

Likviditetstäckningsgrad (LCR)

9 %

Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)

9 %

Tillgångskvalitet

13 %

Andel nödlidande lån

13 %

Affärsmodell och styrning

13 %

Riskviktade tillgångar/totala tillgångar

6,5 %

Avkastning på totalt kapital

6,5 %

Potentiella förluster för insättningsgarantisystemet

38 %

Systemviktigt institut

1

15 %

Ej intecknade tillgångar/garanterade insättningar

23 %

Summa

100 %

1 Med systemviktigt institut avses i dessa föreskrifter ett institut som av Riksgäldskon­

toret i den senast beslutade resolutionsplanen enligt lagen (2015:1016) om resolution

har bedömts ha en väsentlig negativ påverkan på den finansiella stabiliteten och den

reala ekonomin om institutet skulle fallera och därefter avvecklas genom konkurs eller

likvidation.

3

RGKFS 2021:3

Beräkning av individuell riskpoäng

Följande skalor ska användas för att beräkna ett instituts individuella risk­

poäng (IRS

i

) för respektive riskindikator:

Bruttosoliditet

Intervall

(per per­

centil­

ranking)

11% med

lägst

brutto­

soliditet

>

11%–

22%

>

22%–

33%

>

33%–

44%

>

44%–

55%

>

55%–

66%

>

66%–

77%

>

77%–

88%

12% med

högst

brutto­

soliditet

IRS

100

87,5

75

62,5

50

37,5

25

12,5

0

Bruttosoliditet ska beräknas som primärkapital i relation till exponeringsbe­

lopp för bruttosoliditet.

Kärnprimärkapitalkvot

Intervall

(per per­

centil­

ranking)

11% med

lägst

kärn­

primär­

kapital­

kvot

>

11%–

22%

>

22%–

33%

>

33%–

44%

>

44%–

55%

>

55%–

66%

>

66%–

77%

>

77%–

88%

12% med

högst

kärn­

primär­

kapital­

kvot

IRS

100

87,5

75

62,5

50

37,5

25

12,5

0

Likviditetstäckningsgrad (LCR)

Intervall

<125%

125%–

<150%

150%–

<175%

175%–

<200%

200%≤

IRS

100

75

50

25

0

Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)

Intervall

(per per­

centil­

ranking)

11% med

lägst

NSFR

>

11%–

22%

>

22%–

33%

>

33%–

44%

>

44%–

55%

>

55%–

66%

>

66%–

77%

>

77%–

88%

12% med

högst

NSFR

IRS

100

87,5

75

62,5

50

37,5

25

12,5

0

Andel nödlidande lån

Intervall (per

percentilranking)

≥ 5%

<5%–

2,5%

<2,5%–

1,25%

<1,25%–

0,63%

<0,63%

IRS

100

75

50

25

0

Andel nödlidande lån ska beräknas som nödlidande lån (bruttoexponering) i

relation till total utlåning.

4

RGKFS 2021:3

Riskviktade tillgångar/totala tillgångar

Intervall

(per per­

centil­

ranking)

11% med

högst

kvot risk­

viktade

tillgångar/

totala till­

gångar

>

11%–

22%

>

22%–

33%

>

33%–

44 %

>

44%–

55 %

>

55%–

66%

>

66%–

77%

>

77%–

88%

12% med

lägst

kvot risk­

viktade

tillgångar/

totala till

gångar

IRS

100

87,5

75

62,5

50

37,5

25

12,5

0

Riskviktade tillgångar/totala tillgångar ska beräknas som riskviktade till­

gångar i relation till totala tillgångar.

Avkastning på totalt kapital

Intervall

< 0% eller > 15%

>2–15% ≤

0–2%

IRS

100

50

0

Avkastning på totalt kapital ska beräknas som nettointäkter i relation till totala

tillgångar och som ett genomsnitt över två år.

Systemviktigt institut

Systemviktigt institut

Nej

Ja

IRS

100

0

Ej intecknade tillgångar/garanterade insättningar

Intervall

11% med

lägst kvot

ej inteck­

nade till­

gångar/

garan­

terade

insätt­

ningar

>

11%–

22%

>

22%–

33%

>

33%–

44%

>

44%–

55%

>

55%–

66%

>

66%–

77%

>

77%–

88%

12% med

högst kvot

ej inteck­

nade till­

gångar/

garan­

terade

insätt­

ningar

IRS

100

87,5

75

62,5

50

37,5

25

12,5

0

Ej intecknade tillgångar/garanterade insättningar ska beräknas som totala till­

gångar med avdrag för intecknade tillgångar i relation till garanterade insätt­

ningar.

Beräkning av riskindikatorerna

Vid beräkning av riskindikatorerna ska följande värden användas:

1. Exponeringsbelopp för bruttosoliditet: det värde som ska rapporteras en­

ligt COREP-mall C47.00, rad 0290 i bilaga X till kommissionens genomför­

andeförordning (EU) 2021/451 av den 17 december 2020 om tekniska genom­

förandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förord­

ning (EU) nr 575/2013 vad gäller instituts tillsynsrapportering och om upphä­

vande av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

2. Intecknade tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt rapporte­

ringsmall om intecknade tillgångar F32.01, kolumn 010, rad 010 i bilaga XVI

5

RGKFS 2021:3

till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 av den

17 december 2020 om tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller insti-

tuts tillsynsrapportering och om upphävande av genomförandeförordning

(EU) nr 680/2014.

3. LCR: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C76.00, rad

0030 i bilaga XXIV till kommissionens genomförandeförordning (EU)

2021/451 av den 17 december 2020 om tekniska genomförandestandarder för

tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013

vad gäller instituts tillsynsrapportering och om upphävande av genomförande­

förordning (EU) nr 680/2014.

4. Nettointäkter: det värde som ska rapporteras enligt post B 27 i bilaga 1

till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvar­

tals­ och årsbokslutsuppgifter.

5. Nödlidande lån (bruttoexponering): det värde som ska rapporteras enligt

post C 75 i bilaga 1 till Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av

kvartals­ och årsbokslutsuppgifter med tillägg av gjorda reserveringar.

6. Primärkapital: det värde som ska rapporteras enligt COREP­mall

C47.00, rad 0310 i bilaga X till kommissionens genomförandeförordning

(EU) 2021/451 av den 17 december 2020 om tekniska genomförandestandar­

der för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 vad gäller instituts tillsynsrapportering och om upphävande av

genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

7. Riskviktade tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt COREP­

mall C02.00, rad 0010 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning

(EU) 2021/451 av den 17 december 2020 om tekniska genomförandestandar­

der för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 vad gäller instituts tillsynsrapportering och om upphävande av

genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

8. Kärnprimärkapitalkvot: det värde som ska rapporteras enligt COREP­

mall C03.00, rad 0010 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning

(EU) 2021/451 av den 17 december 2020 om tekniska genomförandestandar­

der för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 vad gäller instituts tillsynsrapportering och om upphävande av

genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

9. Totala tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt post A16 i bila­

ga 1 till Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals­ och års­

bokslutsuppgifter.

10. Total utlåning: de värden som ska rapporteras enligt posterna A3 och A4

i bilaga 1 till Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals­

och årsbokslutsuppgifter.

11. NSFR: det värde som ska rapporteras enligt COREP­mall C84.00,

rad 0220, kolumn 0040 i bilaga XII till kommissionens genomförandeförord­

ning (EU) 2021/451 av den 17 december 2020 om tekniska genomföran­

destandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 575/2013 vad gäller instituts tillsynsrapportering och om upphävande

av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

Vid beräkning av riskindikatorerna ska värdena för enskilda juridiska personer

användas.

6

RGKFS 2021:3

Riskindikatorn avkastning på totalt kapital ska beräknas som genomsnittet

av indikatorvärdet den 31 december de två närmast föregående åren. Indika­

torvärdet ska beräknas genom att nettointäkterna den 31 december år T rela­

teras till genomsnittet av totala tillgångar den 31 december år T samt år T­1.

Vid beräkning av övriga riskindikatorer ska värdet den 31 december när­

mast föregående år användas.

Elanders Sverige AB, 2021