RGKFS 2022:2

Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Ingela Grönquist, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm

ISSN 1403-9346

1

RGKFS 2022:2

Utkom från trycket

den 7 december 2022

Riksgäldskontorets föreskrifter

om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter

(RGKFS 2015:2) om resolution;

beslutade den 28 november 2022.

Riksgäldskontoret föreskriver1 med stöd av 22 § förordningen (2015:1034)

om resolution i fråga om Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om

resolution

dels att 1 kap. 1 § och 8 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 kap. 9 och 10 §§, och närmast

före 8 kap. 9 § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det närmast före 8 kap. 2 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

”Uppgifter om kapitalbas, kvalificerade skulder och övriga nedskrivningsbara

skulder”.

1 kap. Föreskrifternas innehåll

1 §2 Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

1. avgifter enligt 1 kap. 3 § andra stycket lagen (2015:1016) om resolution,

2. hur stor andel av globalt systemviktiga resolutionsenheter, europeiskt

systemviktiga resolutionsenheter eller nationellt systemviktiga resolutionsen-

heter som får omfattas av kravet enligt 4 kap. 15 § lagen om resolution,

3. offentliggörande enligt 4 kap. 28 § lagen om resolution,

4. hur det särskilda förfogandebeloppet enligt 4 kap. 29 § lagen om resolu-

tion ska beräknas,

5. omstruktureringsplaner enligt 21 kap. 5 § lagen om resolution,

6. riskjustering av resolutionsavgifter enligt 27 kap. 13 § tredje stycket

lagen om resolution,

7. vilka uppgifter om kapitalbas och nedskrivningsbara skulder ett företag

ska lämna till Riksgäldskontoret, och

8. vilka uppgifter som ska lämnas för att fastställa ett företags resolutions-

avgift.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrät-

tande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföre-

tag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets

direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/

EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar

(EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012.

2 Senaste lydelse RGKFS 2021:1.

2

RGKFS 2022:2

Elanders Sverige AB, 2022

8 kap. Uppgiftsskyldighet

1 §3 I detta kapitel finns bestämmelser om vilka uppgifter om kapitalbas,

kvalificerade skulder och övriga nedskrivningsbara skulder som ett företag ska

lämna till Riksgäldskontoret.

I kapitlet finns också bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas för

att fastställa ett företags resolutionsavgift.

Bestämmelser om när och hur uppgifter enligt första stycket ska lämnas

finns i tekniska standarder som har antagits av Europeiska kommissionen i

enlighet med artikel 45i.5 i krishanteringsdirektivet.

Bestämmelser om när och hur uppgifter enligt andra stycket ska lämnas

finns i förordningen om resolutionsavgifter.

Uppgifter för fastställande av resolutionsavgifter

9 § Ett företag ska till Riksgäldskontoret lämna de uppgifter som anges i

bilaga II till förordningen om resolutionsavgifter.

Företaget ska därutöver lämna uppgifter om

1. handelsverksamhet (riskvägt exponeringsbelopp för positionsrisker),

2. exponeringar utanför balansräkningen, och

3. derivat (derivatexponeringar).

10 § De uppgifter som ett företag ska lämna till Riksgäldskontoret enligt 9 §

ska i stället lämnas till Finansinspektionen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023.

På Riksgäldskontorets vägnar

KAROLINA EKHOLM

Björn van der Veer

3 Senaste lydelse RGKFS 2021:1.