RGKFS 2023:1

Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution

Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Ingela Grönquist, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm

ISSN 1403-9346

1

RGKFS 2023:1

Utkom från trycket

den 9 maj 2023

Riksgäldskontorets föreskrifter

om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter

(RGKFS 2015:2) om resolution;

beslutade den 26 april 2023.

Riksgäldskontoret föreskriver1 med stöd av 22 § förordningen (2015:1034)

om resolution i fråga om Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om

resolution

dels att 1 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 10 kap., av följande lydelse.

1 kap. Föreskrifternas innehåll

2 § Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse

och tillämpningsområde som i lagen (2015:1016) om resolution.

Med finansiella avtal avses sådana avtal som anges i artikel 2.1.100 a – f i

krishanteringsdirektivet.

10 kap. Register över finansiella avtal

1 § Ett företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 1 och 2 lagen (2015:1016)

om resolution och som är en resolutionsenhet, eller som är ett dotterföretag till

en sådan resolutionsenhet, ska upprätta ett register över finansiella avtal.

2 § Ett register ska för varje finansiellt avtal innehålla åtminstone de uppgif-

ter som följer av bilagan till kommissionens delegerade förordning (EU)

2016/1712.

Företaget ska uppdatera registret löpande.

3 § Ett företag ska till Riksgäldskontoret lämna de registeruppgifter som

Riksgäldskontoret begär. Uppgifterna ska lämnas omedelbart om Riksgälds-

kontoret begär det.

Uppgifterna ska lämnas i ett vanligt förekommande elektroniskt format och

vara strukturerade enligt bilagan i 2 § första stycket.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrät-

tande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföre-

tag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets

direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/

EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar

(EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012.

2

RGKFS 2023:1

Elanders Sverige AB, 2023

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2023.

2. Bestämmelserna i 10 kap. tillämpas för tid från och med den 1 juli 2025.

På Riksgäldskontorets vägnar

KAROLINA EKHOLM

Markus Ribbing