RIFS 2018:1

Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om revisorsexamen

1

Revisorsinspektionens författningssamling

Utgivare: Per Johansson

ISSN 2003-0525 (tryckt)

ISSN 2003-0533 (online)

Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om

revisorsexamen;

beslutade den 31 maj 2018.

Revisorsinspektionen föreskriver

1

följande med stöd av 25 och 29 §§ för-

ordningen (1995:665) om revisorer.

Krav för att få avlägga revisorsexamen

1 § För att få avlägga revisorsexamen krävs enligt 4 § förordningen

(1995:665) om revisorer att sökanden har genomgått teoretisk och praktisk

utbildning.

2 § I den teoretiska utbildningen ska följande ämnesområden ha studerats

med godkänt resultat:

1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper,

2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning

och koncernredovisning,

3. internationella redovisningsstandarder,

4. räkenskapsanalys,

5. intern redovisning och ekonomistyrning,

6. riskhantering och intern kontroll,

7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande,

8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och

revisorer,

9. internationella revisionsstandarder, och

10. yrkesetik och oberoende.

Ämnesområdena ska ha studerats i en stat inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet och får ha studerats integrerade i andra ämnen.

De ämnesområden som anges i första stycket 1–5 ska ha studerats vid

universitet eller högskola. De ämnesområden som anges i första stycket 6–

10 ska ha studerats vid revisionsföretag, universitet eller högskola.

3 § Teoretisk utbildning vid revisionsföretag ska ha följt en utbildningsplan

som är godkänd av Revisorsinspektionen. Utbildningsplanen ska baseras

på lärandemål som syftar till att ge tillräckliga teoretiska kunskaper för att

utföra revisionsverksamhet.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredo-

visning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt

om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/56/EU.

RIFS 2018:1

Utkom från trycket

den 7 juni 2018

3

2

Revisorsinspektionen får återkalla ett godkännande av en utbildningsplan

om

1. förutsättningarna för godkännandet inte längre finns,

2. revisionsföretaget har brutit mot villkor som gäller för godkännandet,

eller

3. revisionsföretaget inte är lämpligt att ansvara för utbildning.

Om förutsättningarna för godkännandet inte längre finns ska revisions-

företaget genast anmäla detta till Revisorsinspektionen.

4 § Den praktiska utbildningen ska ha pågått under minst tre år och mot-

svara minst tre års heltidsarbete. Heltid ska anses motsvara 1 600 arbets-

timmar under ett år. Sökanden får inte tillgodoräkna sig mer än 1 800

arbetstimmar per år.

5 § Den praktiska utbildningen ska ha följt ett utbildningsprogram och ha

varit allsidigt sammansatt. Den ska ha gett kunskap om revision i olika

branscher. Utbildningen ska ha innehållit planering, utförande och rapport-

ering av revisionsuppdrag. Särskild vikt ska ha lagts vid en revisors bedömn-

ingar och slutsatser samt de etiska regler som en revisor måste iaktta vid

revisionsarbetet.

Prov för revisorsexamen och lämplighetsprov

6 § Vid prov för revisorsexamen prövas kunskaper i de ämnesområden

som anges i 2 §. Därutöver prövas kunskaper i följande ämnesområden i

den mån de är relevanta för revisionsverksamhet:

1. associationsrätt och företagsstyrning,

2. obeståndsrätt och förmögenhetsbrott,

3. beskattningsrätt,

4. civilrätt och handelsrätt,

5. arbetsrätt och socialrätt,

6. informationsteknik och datorsystem,

7. organisationslära och nationalekonomi,

8. matematik och statistik, och

9. grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag.

7 § Prov för revisorsexamen ska anordnas vid två tillfällen per år, det

första i maj eller juni (vårprovet) och det andra i november eller december

(höstprovet).

Ett prov behöver inte anordnas om inte minst 30 sökande uppfyller

kraven för att få avlägga provet. Om ett prov ställs in ska alltid det näst-

följande provet anordnas.

8 § Lämplighetsprov enligt förordningen (1995:665) om revisorer anord-

nas vid behov.

9 § En ansökan om att få avlägga prov för revisorsexamen ska ha kommit

in till Revisorsinspektionen senast den 25 februari för vårprovet och senast

den 5 september för höstprovet.

3

10 § För att få avlägga prov för revisorsexamen eller lämplighetsprov ska

sökanden betala 5 000 kr i administrationsavgift och 20 000 kr i examens-

avgift.

Administrationsavgiften ska betalas till Revisorsinspektionen i samband

med att ansökan ges in. Examensavgiften ska betalas på Revisorsinspek-

tionens begäran.

Examensavgiften får betalas tillbaka om sökanden inte kan delta i provet

och det finns särskilda skäl för återbetalning.

Administrationsavgiften och examensavgiften ska betalas tillbaka om

provet ställs in.

_________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2018, när Revisorsnämndens

föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov ska upphöra att gälla.

2. Vid prövningen av en ansökan om att få avlägga prov för revisors-

examen får äldre föreskrifter om teoretisk utbildning tillämpas i stället för

2 och 3 §§, om det prov som ansökan avser anordnas senast under år 2024.

PER JOHANSSON

Anders Ahlgren

4

4

Tryck: Kompendiet AB, Göteborg, 2018