RIFS 2018:4

Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

Revisorsinspektionens författningssamling

Utgivare: Per Johansson

ISSN 2003-0525 (tryckt)

ISSN 2003-0533 (online)

Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens

föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och

registrerade revisionsbolags verksamhet;

beslutade den 30 november 2018.

Revisorsinspektionen föreskriver med stöd av 26 § förordningen (1995:665) om

revisorer att 19 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för

revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet ska ha följande lydelse.

19 § Revisorer och registrerade revisionsbolag ska, i den omfattning som Revisors-

inspektionen bestämmer, vara föremål för periodiskt återkommande kvalitetskontroll

utförd av en kontrollant som inspektionen har utsett.

Revisorer och registrerade revisionsbolag som har varit föremål för periodiskt åter-

kommande kvalitetskontroll ska betala en avgift till Revisorsinspektionen. Inspektio-

nen fastställer regelbundet beräkningsgrunder för avgiften.

Efter slutförd kvalitetskontroll bestämmer Revisorsinspektionen avgiftens storlek

med beaktande av kontrollantens arbete, tidspillan och utlägg.

För revisorer och registrerade revisionsbolag som har revisionsuppdrag i ett eller

flera företag av allmänt intresse gäller, i stället för det som sägs i andra och tredje styck-

ena, att de ska betala avgiften för den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen i

form av en särskild årsavgift. Avgiften bestäms med hänsyn till det antal revisions-

uppdrag som varje revisor och registrerat revisionsbolag har i sådana företag och ska

betalas med följande belopp per uppdrag:

20 000 kr för företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en

reglerad marknad och vars börsvärde överstiger 1 miljard euro, och

10 000 kr för övriga företag.

Revisorsinspektionen får ta ut lägre avgifter än det som följer av fjärde stycket, i den

utsträckning det är motiverat av tillfälliga minskningar i inspektionens kostnader för

den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

PER JOHANSSON

Anders Ahlgren

RIFS 2018:4

Utkom från trycket

den 13 december 2018