RIFS 2019:2

Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

1

RIFS 2019:2

Utkom från trycket

den 29 maj 2019

Revisorsinspektionens författningssamling

Utgivare: Per Johansson

ISSN 2003-0525 (tryckt)

ISSN 2003-0533 (online)

Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter

(RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade

revisionsbolags verksamhet;

beslutade den 23 maj 2019.

Revisorsinspektionen föreskriver1 med stöd av 29 § förordningen (1995:665) om revisor-

er att 13 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och

registrerade revisionsbolags verksamhet ska ha följande lydelse.

13 § Den fortbildning som avses i 6 § förordningen (1995:665) om revisorer ska ske på det

sätt och i den omfattning som följer av god revisorssed.

Fortbildningen ska, under den femårsperiod som närmast föregår en ansökan om fort-

satt auktorisation eller godkännande, omfatta minst 100 verifierbara timmar inom de ämne-

sområden som avses i 2 § första stycket och 6 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS

2018:1) om revisorsexamen.

__________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2019.

2. Äldre föreskrifter får tillämpas vid prövningen av ansökningar om fortsatt auktorisation

eller godkännande som ges in senast den 30 juni 2024.

PER JOHANSSON

Anders Ahlgren

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av

årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och

83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets

och rådets direktiv 2014/56/EU.