RNFS 1999:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1)

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Christer Lefrell

ISSN 1401-7288

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter

om utbildning och prov (RNFS 1996:1);

beslutade den 28 oktober 1999

Med stöd av 17 och 18 §§ förordningen (1995:665) om revisorer föreskriver

Revisorsnämnden att 14 och 15 §§ Revisorsnämndens föreskrifter om utbild-

ning och prov (RNFS 1996:1) skall ha följande lydelse:

14 § Prov för revisorsexamen och prov för högre revisorsexamen anordnas

två gånger om året, i maj eller juni och i november. För att prov skall anordnas

i maj eller juni krävs dock att minst 20 sökande uppfyller fordringarna för att

få avlägga provet i fråga. Lämplighetsprov anordnas en gång per år i oktober

eller november.

15 § Ansökan om att få avlägga prov för revisorsexamen och högre revisors-

examen samt lämplighetsprov skall göras på ett särskilt ansökningsformulär.

Ansökan till revisorsexamen och högre revisorsexamen skall vara Revisors-

nämnden till handa senast den 1 april för provtillfället i maj eller juni och se-

nast den 1 september för provtillfället i november. Ansökan om lämplighets-

prov skall vara Revisorsnämnden till handa senast den 1 september.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000.

LENNART GRUFBERG

Gunilla Arvidsson

RNFS 1999:1

Utkom från trycket

den 18 november 1999