RNFS 2000:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1997:1) om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Christer Lefrell

ISSN 1401-7288

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter

(RNFS 1997:1) om villkor för revisorers och

revisionsbolags verksamhet samt om godkännande,

auktorisation och registrering;

beslutade den 19 oktober 2000

Med stöd av 18 § förordningen (1995:665) om revisorer föreskriver Revi-

sorsnämnden att punkten 2 i övergångsbestämmelserna till Revisorsnämndens

föreskrifter (RNFS 1997:1) om villkor för revisorers och revisionsbolags verk-

samhet samt om godkännande, auktorisation och registrering skall ha följande

lydelse:

2. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 4 § första och tredje styckena gäl-

ler intill utgången av år 2001 att även sådana aktiebolag eller handelsbolag

som avses i styckena får vara aktieägare eller bolagsman..

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001.

LENNART GRUFBERG

Per Eskilsson

RNFS 2000:1

Utkom från trycket

den 9 november 2000