RNFS 2001:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1)

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Christer Lefrell

ISSN 1401-7288

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter

om utbildning och prov (RNFS 1996:1);

beslutade den 16 mars 2001.

Med stöd av 18 § förordningen (1995:665) om revisorer föreskriver Revi-

sorsnämnden att

2 och 3 §§ Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS

1996:1) skall ha följande lydelse.

Teoretisk utbildning

2 § Utbildning vid svenskt universitet eller svensk högskola skall omfatta

minst 120 poäng i ämnena företagsekonomi, juridik, informations- och data-

behandling, nationalekonomi, matematik samt statistik. Minst 110 poäng

skall ha den fördelning och inriktning som anges i 3 §.

3 §

Ämne

Minsta antal poäng som skall ha erhållits

Företagsekonomi

60

Juridik30

Övriga obligatoriska ämnen

20 (sammanlagt)

Företagsekonomi

Studierna skall ge kunskap om ekonomisk

teori och metod samt om ämnesområden av

särskild betydelse för revisionsverksamhet.

Särskilt avseende skall fästas vid studier i re-

dovisning (inklusive koncernredovisning),

revision, finansiering, ekonomistyrning och

organisationslära.

Juridik

Studierna skall ge kunskap om rättssyste-

mets struktur, juridisk metod samt materiell

rätt av betydelse för revisionsverksamhet. I

studierna skall ingå handelsrätt och beskatt-

ningsrätt.

- Handelsrätt

Studierna skall omfatta minst 20 poäng. Sär-

skilt avseende skall fästas vid associations-

rätt samt lagstiftning om konkurs och obe-

stånd samt förmögenhetsbrott.

RNFS 2001:1

Utkom från trycket

den 30 mars 2001

1

Ämne

Minsta antal poäng som skall ha erhållits

- Beskattningsrätt

Studierna skall omfatta minst 10 poäng.Sär-

skilt avseende skall fästas vid inkomstbe-

skattning av företag. I ämnet skall också be-

handlas andra skatter och avgifter med an-

knytning till företag, främst mervärdesskatt

och arbetsgivaravgifter.

Övriga obligatoriska ämnen

Samtliga ämnen skall studeras. De får stude-

(informations- och databe-

ras integrerade i andra ämnen.

handling, nationalekonomi,

matematik samt statistik)

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 april 2001

.

LENNART GRUFBERG

Gunilla Arvidsson

RNFS 2001:1

2