RNFS 2001:4

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1)

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Christer Lefrell

ISSN 1401-7288

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter

om utbildning och prov (RNFS 1996:1);

beslutade den 17 december 2001.

Med stöd av 18 § förordningen (1995:665) om revisorer föreskriver Revi-

sorsnämnden att 15 § Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov

(RNFS 1996:1) skall ha följande lydelse:

15 § Ansökan om att få avlägga prov för revisorsexamen och högre revisors-

examen samt lämplighetsprov skall göras på ett särskilt ansökningsformulär.

Ansökan till revisorsexamen och högre revisorsexamen skall vara Revi-

sorsnämnden till handa senast den 1 mars för provtillfället i maj eller juni och

senast den 1 september för provtillfället i november. Ansökan om lämplig-

hetsprov skall vara Revisorsnämnden till handa senast den 1 september.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001.

LENNART GRUFBERG

Per Eskilsson

RNFS 2001:4

Utkom från trycket

den 28 december 2001