RNFS 2002:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1)

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Christer Lefrell

ISSN 1401-7288

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter

om utbildning och prov (RNFS 1996:1);

beslutade den 19 december 2002.

Med stöd av 17 och 18 §§ förordningen (1995:665) om revisorer föreskriver

Revisorsnämnden ifråga om Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning

och prov (RNFS 1996:1)

dels att rubriken före 14 § skall ha följande lydelse,

dels att 15 och 16 §§ skall ha följande lydelse.

Prov för revisorsexamen och för högre revisorsexamen samt

lämplighetsprov

RNFS 2002:1

Utkom från trycket

den 30 december 2002

15 § Ansökan om att få avlägga prov för revisorsexamen och för högre re-

visorsexamen samt lämplighetsprov skall göras på särskilt formulär och - om

inte annat anges i ansökan - anses avse närmast följande provtillfälle. Beträf-

fande revisorsexamen och högre revisorsexamen skall ansökan vara Revisors-

nämnden till handa senast den 1 februari för provtillfället i maj eller juni och

senast den 1 september för provtillfället i november. Ansökan om lämplig-

hetsprov skall vara Revisorsnämnden till handa senast den 1 september.

16 § För att få avlägga prov för revisorsexamen, prov för högre revisorsex-

amen eller lämplighetsprov skall sökanden betala en administrationsavgift

med 3 000 kr samt en examensavgift med 13 000 kr. Administrationsavgiften

skall inbetalas till Revisorsnämnden i samband med att ansökan inges. Exam-

ensavgiften skall inbetalas vid anmodan och vara Revisorsnämnden till handa

senast fem veckor före respektive provtillfälle. Inbetald examensavgift kan

återbetalas om sökanden inte kan delta i provet och det finns särskilda skäl.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003.

LENNART GRUFBERG

Leena Collins