RNFS 2005:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1)

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Peter Strömberg

ISSN 1401-7288

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens

föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1)

beslutade den 15 september 2005

Med stöd av 18 5 förordningen (1995:665) om revisorer föreskriver Revi-

sorsnämnden att 10, 14 och 15 %& Revisorsnämndens föreskrifter om utbild-

ning och prov (RNFS 1996: 1) skall ha följande lydelse.

10 5 För att få avlägga prov för högre revisorsexamen fordras att sökanden

har genomgått teoretisk och praktisk utbildning samt att sökanden har avlagt

prov för revisorsexamen med godkänt resultat eller avlägger sådant prov i

anslutning till provet för högre revisorsexamen. Om proven avläggs i anslut-

ning till varandra fordras godkänt resultat i provet för revisorsexamen för att

provet för högre revisorsexamen skall kunna godkännas. Kraven på den teo-

retiska utbildningen anges i 11 %. Även annan likvärdig teoretisk utbildning

kan godtas. Kraven på den praktiska utbildningen anges i 12 och 13 åå.

14 & Prov för revisorsexamen och prov för högre revisorsexamen anordnas

vid två tillfällen per år varav det första infaller i maj eller juni och det andra

infaller i november eller december. För att prov skall anordnas vid det första

tillfället krävs dock att minst 20 sökande uppfyller fordringarna för att få av-

lägga provet i fråga. Lämplighetsprov anordnas vid ett tillfälle per år under

perioden oktober—december.

15 & Ansökan om att få avlägga prov för revisorsexamen och för högre re-

visorsexamen samt lämplighetsprov skall göras på särskilt formulär och

om inte annat anges i ansökan anses avse närmast följande provtillfälle.

Beträffande revisorsexamen och högre revisorsexamen skall ansökan vara

Revisorsnämnden till handa senast den 1 februari för det första provtillfället

och senast den 1 september för det andra provtillfället. Ansökan om lämplig-

hetsprov skall vara Revisorsnämnden till handa senast den 1 september.

Dessa föreskrifter träderi kraft den 1 november 2005.

ELISABETH PALM

Per Eskilsson

Elanders Golab 49172. Stockholm 2005

RN

REVISORS

NAMNDEN

RNFS 2005:1

Utkom från trycket

den 25 oktober 2005